Кримінальне процесуальне право україни
Сторінка20/20
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1,35 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
До теми 15.

 • Вапнярчук В. Нове у процесуальному статусі суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності // Судова реформа в Україні: Проблеми і перспективи. – Київ-Харків, 2002 – с.251-254

 • Гапонов А., Хруслова Л. Зміна прокурором обвинувачення у суді // Вісник прокуратури. – 2002. - №6. – с.85-88

 • Ігнятюк О. В. Судовий розгляд у першій інстанції в кримінальному провадженні: проблемні питання та шляхи їх вирішення // Європейські перспективи . - 2013. - № 4. - С. 107-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evpe_2013_4_21.pdf

 • Ізовітова Л. Забезпечення прав учасників кримінального провадження у судовому розгляді // Слово Національної школи суддів України . - 2013. - № 4. - С. 93-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/cln_2013_4_25.pdf

 • Корж В. Процесуальний інститут рівності прав сторін у судовому розгляді кримінальних справ // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. - №4. – с.28-29

 • Кучинська О.П., Єні О.В. Відкладення розгляду справи та перерва в судовому засіданні як фактори, що впливають на оперативність розгляду кримінальної справи // Часопис Академії адвокатури України. – 2010. - № 9 – с.1-6

 • Маляренко В.Т. Про видалення підсудного із зали засідання суду. // Голос України №№ 139-140, 30.07.2011 р.

 • Єні О. Прокурор як суб’єкт заявлення клопотань під час судового розгляду кримінальної справи / Олена Єні // Вісник прокуратури України. – 2008. – № 9. – С. 46–51.

 • Маляренко В.Т. Про змагальність сторін у кримінальному судочинстві та функціональне становище суду (окремі аспекти) // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - № 6. (Стаття опублікована також у навч. посібнику: В.Т. Маляренко Кримінальний процес України: Стан та перспективи розвитку. Вибрані наукові праці. – К.: „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004, с.104-119).

 • Назарчук К. Окремі процесуальні дії, які можуть вчинятися поза межами приміщення суду // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2014. - №1. – с.116-123 - Режим доступу: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/1-2014/116-nazarchuk.pdf

 • Пашковський М.І. Дистанційне кримінальне правосуддя: міф чи реальність // Вісник Верховного Суду України. – 2001. - № 5. – С. 36-40.

 • Попелюшко В.О. Судовий розгляд кримінальної справи: Навчальний посібник.-Острог, 2003, с.32-92.

 • Савонюк Р. Правосуддя у світлі Конституції: суд без ухилу на обвинувачення // Право України. -1996. - №11. – с. 40

 • Скільський І. І. Окремі аспекти визначення меж судового розгляду стосовно кола осіб // Вісник Академії адвокатури України. - 2014. - Т. 11, число 1. - С. 44-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vaau_2014_11_1_8.pdf

 • Скільський І. І. Поняття та зміст меж судового розгляду [Електронний ресурс] / І. І. Скільський // Правова держава. - 2013. - № 16. - С. 227-231. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2013_16_39

 • Трофименко В. Забезпечення права підсудного на захист // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. - №2. – с.73-77

 • Туманянц А., Фомін С. Строки судового розгляду кримінальних справ та тримання під вартою // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. - №11. – с.42-48

 • Халдеев Л.С. Судья в уголовном процессе: Практ.пособие. – М.: Юрайт, 2000. – 501с.

 • Черниченко І. Поняття та процесуально-правова суть відеоконфенції у кримінальному провадженні України // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична . - 2014. - Вип. 59. - С. 365-369. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlnu_yu_2014_59_52.pdf

 • Черниченко І.В. Застосування відео конференції у кримінальному провадженні України: теорія і практика : монографія / І.В. Черниченко; за аг. Ред.. О.П. Кучинської. – К.: Алерта, 2015. – 272с.
До теми 16.

 • Бородін М., Мірошниченко Є. Особливості допиту підсудного в судовому засіданні // Право України. – 1996. - №5. – с.38

 • Бушуев Г.И. Совещание судей при постановлении приговора. - М.: 1989. – 109с.

 • Веретихин Е.Г. Пробелы предварительного расследования и их восполнение в суде первой инстанции. - Казань: 1988. – 88с.

 • Гольдинер Н.Д. Защитительная речь. – М: 1962. – 167с.

 • Гринишин А.Б. Деякі особливості судового слідства у суді присяжних / Гринишин А.Б. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (збірник наукових праць). Юридична серія. – 2010. – Вип.4. – С. 391–401.

 • Грошевий Ю.М. Правові властивості вироку – акту правосуддя: Навч. посібник. – Харків: Укр ЮА, 1994. – 48с.

 • Грошевой Ю.М. Проблемы формирования судейского убеждения в уголовном судопроизводстве. - Харьков: 1975. – 144с.

 • Грошевой Ю.М. Профессиональное правосознание судьи и социалистическое правосудие. - Харьков: 1986. – 164с.

 • Грошевой Ю.М. Сущность судебных решений в советском уголовном процессе. - Харьков: 1979. – 143с.

 • Загурський О. Психологічні особливості судових дебатів // Наше право. – 2004. – №2. – с.67-71

 • Кацавець Р. С.  Репліка захисника в судових дебатах / Р. С. Кацавець // Адвокат . - 2012. - № 2. - С. 39-41. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/adv_2012_2_7.pdf

 • Когутич І. І. Судові рішення в кримінальному провадженні України: монографія / І. І. Когутич ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. кримін. процесу і криміналістики. - Л. ; Т. : Підручники і посібники, 2013. - 183 с.

 • Когутич І.І. Особливості та види судового допиту // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. – 2002. – № 1. – С. 123–128.

 • Колбая Г.Г. Соотношение предварительного следствия и судебного разбирательства. - М.: 1975. – 219с.

 • Костюченко О. Ю. Роль суду та сторін у проведенні судового допиту обвинуваченого, свідків і потерпілих за чинним КПК України // Право України. – 2013. - №11. – с.127-136

 • Льовкін В. Л. Зізнання обвинуваченого у вчиненні злочину і спрощений порядок судового розгляду // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. - №6. – с.84-92.

 • Маликов М.Ф. Проблемы судебного приговора. - Уфа: 1987. – 168с.

 • Маляренко В.Т. Про судові доручення в кримінальній справі // Вісник Верховного Суду України. - 2005. - № 7. - С. 4-7.

 • Маляренко В.Т. Реформування кримінального процесу в контексті європейських стандартів: теорія, історія і практика. – К., 2004.

 • Мартинчик Е.Г. Гарантии прав обвиняемого в суде первой инстанции. – Кишинев: 1975. – 219с.

 • Мартынчик Е.Г. Основы формирования приговора в советском уголовном процессе. – Кишинев: 1989. – 168с.

 • Михайленко О.Р. Провадження кримінальних справ у суді. – К., 1992.

 • Моїсєєв О. М. Процесуальне значення допиту експерта // Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики.Збірник наукових праць. – 2009.- Випуск 9. – с. 120-126

 • Молдован В.В. Риторика: загальна і судова. – К.: 1999.

 • Мудрак І.В. Комунікативний процес у судових дебатах у кримінальному судочинстві Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. — О., 2011. — 20 с.

 • Нор В. Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве. Киев, 1989.

 • Панасюк О.А. Система стадії судового розгляду як основа для класифікації повноважень суду першої інстанції в кримінальному провадженні // Актуальні проблеми права: теорія і практика . - 2013. - № 26. - С. 430-442. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/app_2013_26_60.pdf

 • Пастухов М.И. Оправдание подсудимого. – Саратов: 1992. – 116с.

 • Перлов И.Д. Приговор в советском уголовном процессе. - М.: 1960. – 262с.

 • Побегайло Г.Д. Судебные прения в советском уголовном процессе. – М.: 1982.

 • Повзик Є. В.  Актуальні питання розгляду судом угоди про визнання винуватості / Є. В. Повзик // Форум права. - 2016. - № 5. - С. 144–150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2016_5_26

 • Попелюшко В. А. Судовий розгляд кримінальної справи: Навч. посібник. – Острог: 2003. – 196с.

 • Присяжнюк Т. Підсудний у кримінальному процесі // Право України. – 1998. - №11. – с. 51-53

 • Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде. - М.: 1971. – 341с.

 • Смокович Ю. Окремі аспекти інституту відмови від обвинувачення в світлі нового кримінально-процесуального закону та особливості діяльності прокурора, пов’язані з відмовою від підтримання державного обвинувачення у суді // Новели Кримінального процесуального кодексу України 2012 року: Збірник статей. – К.: Істина, 2012 – с.92-111

 • Толочко О.М. Судовий вирок і його мотивування: Навч. посібник . – К.: УМК ВО, 1991. – 88с.

 • Форостяний А.В. Проведення спрощеного судового розгляду за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Юридичний часопис Національної академії Внутрішніх справ. -2013. - №2 – с.64-68

 • Халдеев Л.С. Судья в уголовном процессе: Практ.пособие. – М.: Юрайт, 2000. – 501с.

 • Ціркаль В. Проведення експертизи у суді: організаційні питання // Право України. -2004. - № 1.

 • Чеджемов Т. Б. Судебное следствие. М., 1979.

 • Шаренко С. Проблеми скороченого судового розгляду кримінальної справи // Вісник Академії правових наук України. Збірник наукових праць. – 2005. - №1 (40). – с. 176

 • Шепітько І. І. Судове слідство в контексті реалізації загальних засад кримінального провадження [Електронний ресурс] / І. І. Шепітько // Вісник Національної академії правових наук України. - 2016. - № 4. - С. 184-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2016_4_19

 • Шумов В. В. Вирок суду при спрощеній формі судового розгляду кримінальних справ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. В. Шумов ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 18 с.
До теми 17.

 • Бобечко Н. Р. Межі та обсяг перевірки кримінальної справи касаційним судом // Право України. – 2006. - №4. – с. 82-85.

 • Бобечко Н. Р. Попередній розгляд кримінальної справи судом апеляційної інстанції //Вісник Верховного Суду. – 2007. – «2. – с. 38-42.

 • Бобечко Н. Р. Апеляційне оскарження у кримінальному судочинстві України: Навч. посібник. – Львів: Юрид. ф – т. ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 86с.

 • Богословская Л.А. Основания к отмене или изменению приговора. – Харьков: 1981. – 86с.

 • Костюченко О. Ю. Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі України: Монографія. – К.: Київський ун – т, 2006. – 182с.

 • Маляренко В. Т. Про подання апеляцій на судові рішення у кримінальних справах // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - № 1. – С. 42-55.

 • Маляренко В. Т. Про розгляд кримінальної справи в апеляційному порядку // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - № 2. – С. 48-55.

 • Михеєнко М., Шишкін В. Апеляційне провадження як резерв змагальності в судах другої інстанції. // Право України. – 1995. - № і. – с.66-70.

 • Омельяненко Г.М. Питання перевірки законності та обґрунтованості вироків вищестоящого судовою інстанцією. // Коментар судової практики з кримінальних справ. – К.: 1997. – с.144-149.

 • Пилипчук П.П. Перевірка рішень суду першої інстанції у проекті нового Кримінально-процесуального кодексу України. // Вісник Верховного Суду України. – 1999. - №6(16). с.50-53.

 • Резинкина А. Н. Апелляция в уголовном судопроизводстве. – М.: Юрлитинформ, 2004. -160с.

 • Шевчук П.І. Інститут апеляції: досвід врегулювання в процесуальному законодавстві пострадянських країн. // Вісник Верховного Суду України. – 2000. - №4. – 48-50.
До теми 23.

 • Пастухов М.И. Реабилитация невиновных: основы правового института. – Минск, 1993. – 176с.

 • Прокудина Л.А. Возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями правоохранительных органов. – М.: 1997. – 132с.

 • Реабілітація репресованих: законодавство та судова практика / За ред. В.Т.Маляренка. – К.: Юрінком, 1997. – 464с.

 • Таджиев Т. Реабилитация в советском уголовном процессе. - Ташкент: 1986. – 186с.

 • Шумило М.Є. Реабілітація в кримінальному процесі України. – Харків: “Арсіс, ЛТД”, 2001. – 320с.
До теми 24.

 • Бастрыкин А.И. Взаимодействие советского уголовно-процессуального и международного права. – Л.: 1986. – 186с.

 • Ващенкина В.М. Нормы международного права в российском уголовном процессе. – СПб: 2001.

 • Гавриш Т. С. Теорія та практика міжнародної правової допомогои в кримінальних справах: Монографія. – Харьків: Право, 2006. – 192с.

 • Зимин В.П. Международное сотрудничество правоохранительных органов. – М.: 1990. – 218с.

 • Зимин В.П., Зубов И.Н. Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью и охраны общественного порядка. – М.: 1993. – 246с.

 • Илларионов В.П., Путова И.В. Правовые и организационно-методические аспекты международного розыска преступников: Учеб. пособие. – М.: 1999. – 118с.

 • Маланюк А. Г. Перейняття кримінального переслідування як інституту правової допомоги у кримінальних справах // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали VІІІ рег. наук. – практ. конф. 13-14 лютого 2002р. – Львів: юрид. ф-т ЛНУ. 2002, с.281-283.

 • Маланюк А. Г. Провадження у кримінальних справах, пов’язане з міжнародними відносинами, за законодавством України. Автреф. дис. канд. юрид. наук. – Київ: 2004. – 20с.

 • Панов В.Н. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями: Учеб. пособие. – М.: Юрист, 1993.

 • Смирнов М. І. Інститут взаємної правової допомоги у кримінальних справах: сучасний стан та перспективи розвитку: Монографія. – Одеса, Фенікс, 2006. – 242с.
До теми 25.

 • Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании: Англия, Уэльс, Шотландия. – М.: 1996.

 • Головко Л. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе Франции. - М.: 1995.

 • Гуценко Г.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. – М.: Зерцало-М, - 2001.

 • Ковалев В., Чаадаев. Органы расследования и судебная система Великобритании. - М.: 1985.

 • Михеенко М.М., Шибико В.П. Уголовно-процессуальное право Великобритании, США и Франции. – Киев: 1988.

 • Молдован В. Порівняльний кримінальний процес (Україна, Франція, Англія, США). Навч. посібник. – К.: Либідь, 1996.

 • Николайчук В. Уголовный процесс США. - М.: 1981.

 • Стойко Н. Г. Уголовный процесс заподных государств и России: сравнительное теоретико-правовые исследование… - СПб: Изд-во СПбГУ, 2006.

 • Судебные системы западных государств / Отв. Ред. В.А.Туманов. - М.: 1991.

 • Филимонов Б.А. Основы теории доказательств в германском уголовном процессе. – М.: МГУ. – 1993.

 • Шишкін В.І. Забезпечення прав людини в судочинстві США (Організаційні і процесуальні засади). – К.: Юрінком Інтер, 2000.

 • Богдан Футей. Становлення правової держави: Україна 1991-2001рр. – Київ: 2001, - с.221-234.

Навчальне виданняВасиль Тимофійович Нор

доктор юридичних наук, професор

член-кореспондент АПрН України,

завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістикиАндрій Григорович Маланюк

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Андрій Андрійович Павлишин

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ

програма курсу

для студентів юридичного факультету

Відповідальний за випуск – доцент В.П. Бойко

Редактор – Т.А. Веремчук

Комп’ютерний набір – В.М. Мурадов

Макетування – Р.М. Шибунька

Ум. друк. арк. – 2,3. Обл.-вид. арк. – 2,2.


Наклад – 100.

Надруковано малим видавничим центром юридичного факультету


Львівського національного університету імені Івана Франка.

79000, м.Львів, вул. Січових Стрільців, 14.

E-mail: deklaw@law.franko.lviv.ua

Жовнєнко Д.С. Відновлення втрачених доказів у кримінальному процесі // Держава та регіони. Сер. Право . — 2011. — Вип. 1. — С. 162-166.

Кузьмінова В.Ю. Правові та наукові основи відновлення (реконструкції) втрачених кримінальних справ: Автореф. дис... канд. юрид. наук / В.Ю. Кузьмінова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2002. — 21 с.

Шевчишен А. В.  Досудове провадження за кримінально-процесуальним законодавством України та зарубіжних країн (порівняльний аналіз): автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. В. Шевчишен ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — К., 2011. — 19 с.

Савченко В.А. Забезпечення прав та законних інтересів суб'єктів кримінального судочинства у досудових стадіях в Україні та Федеративній Республіці Німеччині: порівняльний аспект: автореф. дис... канд. юрид. наук / В.А. Савченко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 16 с.

Березняк В.С. Екстрадиція як інститут кримінально-процесуального права України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.С. Березняк ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. — Д., 2009. — 20 с. Див.: Збірка договорів Ради Європи (Українська версія).-Київ: Парламентське видавництво. - 2000.

Див.: Україна в міжнародно-правових відносинах. Кн.1.- Київ. - Юрінком.- 1996. А також: Права  людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. - Київ. - 1992.

 Опубліковані у виданні: Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах /За заг. ред. професора В. Т. Маляренка. – К.: Юрінком Інтер, 2007.


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка