Курс лекцій з навчальної дисципліни " прагматичні аспекти послідовного двостороннього перекладу" для студентів ІV курсу денної форми навчання
Сторінка1/5
Дата конвертації30.09.2017
Розмір1,41 Mb.
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

КУРС ЛЕКЦІЙ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ ПОСЛІДОВНОГОДВОСТОРОННЬОГО ПЕРЕКЛАДУ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІV КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.020303 “ФІЛОЛОГІЯ”

КРЕМЕНЧУК 2011

Курс лекцій з навчальної дисципліни „Прагматичні аспекти послідовного двостороннього перекладу” для студентів ІV курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303 – „Філологія”

Укладач доц. І.І. Пірог

Рецензент ст. викл. І.В. Кучеренко
Кафедра перекладу

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Протокол № ___ від _____ 2011 р.

Заступник голови методичної ради __________ проф. В.В. Костін


Курс лекцій з навчальної дисципліни „Прагматичні аспекти послідовного двостороннього перекладу” для студентів ІV курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303 – „Філологія”


Укладач доц. І. І. Пірог

Відповідальний за випуск заст. зав. кафедри перекладу доц. І.В. Кучеренко

Підп. до др._________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк._________. Наклад____прим. Зам. № __________. Безкоштовно.
Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600ЗМІСТ

Вступ.........................................................................................................................4

1 Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної робти..............................5

2 Перелік тем лекцій...............................................................................................6

Лекція 1 Вступ. Семіотичні витоки прагмалінгвістики. Предмет прагматики. Статус прагматики в колі наук.........................................................6

Лекція 2 Теорія мовленнєвих актів..............................................................26

Лекція 3 Принципи мовленнєвої взаємодії.................................................39

Лекція 4 Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен......................59

Лекція 5 Текст як вербалізований продукт дискурсу................................75

Лекція 6 Прагматика перекладу...................................................................93

Лекція 7 Комунікативно-прагматична еквівалентність...........................105

Список літератури...............................................................................................122ВСТУП
Курс лекцій з навчальної дисципліни “Прагматичні аспекти послідовного двостороннього перекладу” укладені для студентів IV курсу за напрямом 6.020303 «Філологія»

Всякий вислів створюється з метою отримати якийсь комунікативний ефект, тому прагматичний потенціал складає найважливішу частину змісту висловлювання. Звідси слідує висновок, що і в тексті перекладу важливу роль грає його прагматика. А, отже, перекладачу необхідно піклуватися про досягнення бажаної дії на рецептора залежно від цілі перекладу, або зберігаючи прагматичний потенціал оригіналу, або видозмінюючи його. Вивчення прагматичних аспектів перекладу складає одну з центральних задач теорії перекладу.

Лекційний матеріал допоможе студентам ознайомитися з прагматикою мовних та мовленнєвих одиниць вихідного та перекладеного тексту, яка пов’язана зі стратифікаційною та ситуативною варіативністю лексики, соціальною нормою перекладу.

Дані методичні вказівки складено на належному навчально-методичному рівні. Відповідно до робочо-навчальної програми кількість лекційних годин складає 14, кількість практичних занять – 14, кількість годин, відведених на самостійне опрацювання матеріалу – 26.1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


пор.


Тема

Денна форма

навчання


К-сть год.

(лекцій)


К-сть год.

(СРС)


1

Вступ. Семіотичні витоки прагмалінгвістики. Предмет прагматики. Статус прагматики в колі наук

2

4

2

Теорія мовленнєвих актів

2

4

3

Принципи мовленнєвої взаємодії

2

4

4

Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен

2

4

5

Текст як вербалізований продукт дискурсу

2

4

6

Прагматика перекладу

2

3

7

Комунікативно-прагматична еквівалентність

2

3
Усього годин за семестр

14

26

2 ПЕРЕЛІК ТЕМ ЛЕКЦІЙ
ЛЕКЦІЯ 1. Вступ. Семіотичні витоки прагмалінгвістики. Предмет прагматики. Статус прагматики в колі наук

План


1. Вступні зауваження

2. Інтерпретанта Ч. С. Пірса

3. Прагматичний поворот в лінгвістиці

4. Роль діяльнісного принципу в розвитку прагматики

5. Роль чинника значення в розвитку прагматики

6. Предмет прагматики: Дж.Н. Ліч, В.В. Богданов, Н.Д. Арутюнова

7. Статус прагматики у колі наук

1. Вступні зауваження

Прагматика як область теоретичних досліджень і вирішення прикладних завдань пройшла в своєму формуванні і розвитку складний шлях, спираючись на досягнення багатьох областей знання (філософія, логіка, мовознавство, математика, семіотика, антропологія, міфологія, релігієзнавство, етнографія, мистецтвознавство, поетика, риторика, мікробіологія, психологія, соціологія, інформатика, когнитивистика, теорія штучного інтелекту, теорія комунікації, медицина, генетика і т. д.).

Своїм корінням вона сягає семіотики в тому її варіанті, який був створений американським ученим Чарлзом Сандерсом Пірсом (1839-1914) і розвинений Чарлзом Уїльямом Морісомм (1901-1979).

Закладена Ч. Пірсом ще в 60-х рр. 19 ст. і почала свою ходу по світу після публікації в 1930-х рр. багатьох його робіт. Семіотика розглядалася як метанаука, на основі якої повинне було відбуватися об'єднання всіх областей знання.

Її основи у загальних рисах намітив швейцарський учений Ф. де Соссюр (1857-1913). Вона стала загальним достоянням після посмертної публікації в 1916 р. його "Курсу загальної лінгвістикистики".

За виразом І.П. Сусова, минуле століття було століттям семіотики. У філософії і багатьох науках воно ознаменувався визнанням того, що ми живемо в світі знаків, що людська діяльність в пізнанні і поясненні світу, створенні міфів і релігій, розвитку культури, в мистецтві, ритуалах і обрядах, в політичній практиці, у відносинах між людьми як членами соціуму і етносу значною мірою є знаковій (символічною) за своїми засобами і результатами. На семіотичному базисі сформувався структуралізм як в мовознавстві, так і в багатьох суміжних областях.

Класиками семіотики сьогодні прийнято називати Ч.С. Пірса, Ч.У. Моріса, Ф. де Соссюра, Луї Ельмсльова (1899-1965), Р. О. Якобсона (1896-1982), а також Умберто Ач Еко ( р. 1932), Юрія Михайловича Лотмана (1922-1993). У розвитку вітчизняної семіотики на початковому етапі значну роль зіграли представники "російського формалізму" Ю.Н. Тинянов, Б.М. Ейхенбаум, В.Б. Шкловський, члени Московського лингвистичного гуртка Р.О. Якобсон, Г.О. Винокур, А.А. Реформатський і ін., що працював в Женеві З.И. Карцевський, психологи Л.С. Виготський, А.Р.Лурія і ін., Огляд дореволюційного і післяреволюційного етапів можна знайти в монографії Г.Г. Почепцова мл.

У 1960-х рр. склалася Московська семіотична школа (В.Н. Топоров, Вяч.Вс. Іванов, А.А. Залізняк, І.І. Ревзін, Т.З. Молошная, Т.М. Ніколаєва, ТБ. Цивьян, З.М. Волоцкая і ін.). Важливий вклад в семіотику внесли БА. Успенський, Е.В. Падучева, А.К. Жолковський, Ю.К. Щиглов і ін. Поширенню семіотичних ідей сприяли публікації Ю.С Степанова.

Але і за її межами у нас досить велике число філософів, логіків, антропологів, психологів, соціологів, лінгвістів, літературознавців, мистецтвознавців, дослідників природи, математиків, представників медицини та ін., що займаються проблемами знаку, включаючи і його прагматичні функції, хоча про прагматику як самостійну області занять, тим більше лінгвістичної прагматику, реально не йшлося до останніх десятиліть 20 ст. Сьогодні семіотика займає належне місце серед фундаментальных наук. Успішно розвиваються семіотика літератури, семіотика мистецтва, семіотика архітектури та ін.

Найбільш готовою до виконання новітніх пізнавальних завдань і запитів соціальної практики виявилася прагматика, яку вичленяють саме з семіотики Ч.С. Пірс, Ч.У. Моріс і що отримала досить закінчений вигляд в другій половині 20 ст. в працях представників філософії мови і мовознавства.

2. Інтерпретанта Ч. С. Пірса

Термін прагматика, за свідченням Ч.У. Моріса, явним чином орієнтувався на філософский напрям прагматизму, поширений в США з 70-х рр. 19 і до середини 20 ст. Він стверджував необхідність вирішення життєво важливих проблем не на основі відірваних від життя спекулятивних роздумів, а з активних позицій в процесі цілеспрямованої практичної діяльності у постійно змінному світі.

Одним з основоположників прагматизму і виявився творець семіотики Ч.С. Пірс. Сам Пірс поєднував у собі філософа, логіка, математики, дослідника природи, філолога. Високо цінуючи його наукові заслуги, Р.О. Якобсон іронічно відмітив, що Ч. Пірс був великим ученим такого масштабу, якому свого часу не знайшлося місця в жодному американському університеті.

Генетичний зв'язок з чужою для діалектичного і історичного матеріалізму філософією довгий час заважав вітчизняним вченим прийняти термін прагматика. Інколи винаходилася якась "маскувальна" назва. Проте вже Ч. Моріс, що сам дотримувався принципів біхевіористської філософської системи, справедливо підкреслив, що цей термін повинен отримати свою власну інтерпретацію як специфічно семіотичний, а не філософський, оскільки він іменує спеціальну дисципліну, що вивчає відношення знаків до їх інтерпретаторів. До того ж термін прагматика міцно закріпився в літературі на різних мовах, він став інтернаціональним, і замінювати його іншим, було, звичайно ж, не варто.

Ч. Пірс першим відзначив важливість врахування в загальній теорії знаку чинника суб'єкта практичної і комунікативної діяльності (яка виступає у нього як знаковий процес, семіозис).

За Пірсом, знак конституює тричленне відношення. Як члени виступають:

а) знак (у його термінології репрезентамен), що розуміється як

знаковий засіб, тобто деяка величина, що має фізичну

природу і здатна заміщати що-небудь;

б) вироблюваний цим знаком інший знак, що локалізується в свідомості інтерпретатора і визначається як інтерпретанта першого знаку;

в) об'єкт, що представляється знаком.

Поняття знаку було поставлене в центр уваги. При цьому при-знавалось, що знаки не дані самі по собі і не утворюють окремих класів об'єктів поза діяльністю суб'єкта. Вони виникають в процесі семиозису. Знак не існує поза семіотичним процесом, поза діяльністю інтерпретатора, що встановлює тріадичне знакове відношення. Не існує знаку без впливу на інтерпретатора. Цей вплив Ч. Пірс і називає інтерпретантою.

Інтерпретанти, за Пірсом:

(а) можуть викликати певні емоції (емоційні, або безпосередні, інтерпретанти),

(б) обумовлювати яку-небудь дію (енергетичні / динамічні інтерпретанти) і

(в) впливати на хід думок або поведінку (логічні / нормальні / фінальні інтерпретанти).

Ч. Пірс інколи іменував інтерпретанту значенням. Йому ж належить головний принцип філософії прагматизму, у відповідності з яким значення повинне розглядатися з урахуванням прогнозованих наслідків, практичних результатів, з точки зору вибору дій, які ведуть до успіху.

Особливо важливо відзначити включення Пірсом в Загальну теорію знаку чинника суб'єкта знакової дії.

Семіотичні ідеї Ч. Пірса знайшли застосування в семіотиці тексту і літератури. Дослідників приваблювала можливість розглядати текст як знаковий об'єкт не з позицій статичної системи відношень, а в перспективі процесу. Текст приймався за репризентамент того або іншого виду, розглядалася його специфіка залежно від жанру тексту. Враховувалися об'єктна співвіднесена тексту і його функціонування як знаку іконічного, індексального або символічного як домінанта в певних видах літературі. З урахуванням співвіднесеності з інтерпретантою були розмежовані підходи текстосемантичний і текстопрагматичний підходи.

Проте в семіотиці літератури і мистецтва інтерпретаційні можливості ідей Ч. Пірса все-таки не розроблялися активно. Лінгвістична прагматика, наскільки можна судити, до них взагалі не зверталася.


1.3. Модель Ч. У. Морріса

Ч. Морріс (1938), спираючись на ідеї Ч. Пірса і творчо їх розвиваючи, будує по суті оригінальну семіотичну теорію. Семіозіс як і раніше розуміється як процес, в якому взаємодіють його складові, які не визначаються самі по собі. Відтепер більше уваги приділяється реляційному принципові.

У семіозисі взаємодіють:

а) знак, який Ч. Морріс трактує як знаковий засіб, знаконосій;

б) десигнат, тобто те, на що вказує знак, об'єкт референції;

и) інтерпретанта, тобто дія, через яку відповідна річ виявляється для інтерпретатора знаком, інакше: обумовлений знайомий тип поведінки інтерпретатора;

г) інтерпретатор - дійова особа процесу семіозису. Всі ці складові передбачають наявність один одного.

Уцій схемі представлена характерна для американського варіанту семіотики однобічна (унілатералістична) концепція знаку, він розуміється лише як "тіло знаку", як физичний носій, що не містить в собі значення.

У семіотиці, згідно з Ч. Морісом, намічаються три розділи:

1) відношення знаків до їх об'єктів належать семантичному виміру семіозису, їх вивчає семантика.

2) відношення знаків до їх інтерпретаторів утворюють прагматичний вимір семіозису. Вивчає ці стосунки прагматика. Дане трактування Ч. Морріс як біхевіорист пізніше доповнює вказівкою на необхідність вивчати знаки в контексті поведінки, включаючи в предмет прагматики походження знаків у біологічному, психологічному і соціальному аспектах, їх вживання, створені ними ефекти.

3) відношення знаків один до одного (в межах однієї знакової системи) створюють синтаксичний вимір семіозису. Ці стосунки описує синтактика (або синтаксис).

Синтаксис у семіотиці і у логіці не є аналогом синтаксису у лінгвістиці.

Ітерпретанта у основоположників семіотики не отримує одностайного визначення. Ч. Пірс говорить про неї як про знак іншого знаку, про вплив першого, тобто фізичного знаку на свідомість інтерпретатора.

Ч. Морріс бачить в інтерпретанті врахування певних властивостей об'єкта (інакше кажучи, десигната), тип поведінки як реакцію на знак, схильність до реакцій того або іншого типу.

Проте європейський структуралізм і теорії семіотики тексту і семіотики культури, що розвивалися в його руслі, більшою мірою спиралися на ідеї Ф. де Соссюра, Л. Ельмсльова і ін. Лінгвістична прагматика (як і у випадку з Ч. Пірсом) до концепції Ч. Морріса майже не зверталася.


2.2. Прагматичний поворот в лінгвістиці

Мовознавство почало приймати на озброєння принципи і процедури прагматичного аналізу в 60-х-70-х рр. 20 ст. Причини зростання популярності прагматики в цей період можна краще зрозуміти, зробити невеликий екскурс у новітню історію нашої науки.

Традиційно завдання опису мовної системи покладалися на такі лінгвістичні дисципліни, як фонетика (що включає фонологію), морфологія, синтаксис і лексикологія. В період панування мовознавства структуралізму (кінець 20-х - кінець 50 рр. 20 ст.) провідну роль серед цих дисциплін грала фонологія

В кінці 50-х рр., після появи революційних робіт Н. Хомськогокого, з утвердженням в мовознавстві генеративизма, панівне положення перейшло до синтаксису. У дослідженні одиниць мови увага з фонеми і морфеми перейшла на пропозицію. Пізніше до цих дисциплін приєдналася семантика, що кинула сміливий виклик синтаксису і що заявила про своє право на лідерство в описі і поясненні мовної системи в цілому. Загальна семантика мови будується як інтегральна теорія смислів. Її більшою мірою цікавить модус існування мовних значень взагалі, їх зв'язок з ментальними явищами, що виникають у результаті нейрофізіологічних процесів, з процесами концептуалізації і категоризації досвіду, а через них зв'язок з фізичним світом, з людською наочно-практичною діяльністю.

Поряд з лінгвістичною семантикою стала формуватися прагматика з її діяльнісним підходом до мови. Слово прагматика походить з грецької - «справа», тобто і те, що зроблено, і те, що робиться, і те, що потрібно зробити.

Прагматика продовжила дослідження значення, але в акціональному ключі і стала своєрідною суперницею семантики. Лінгвістична прагматика, а разом з нею функционалізм в граматиці і когнітивна лінгвістика були противагою як структуралізмові, який бачить в мові іманентну, замкнуту в собі структуру, так і суто формальній породжуючій граматиці Н. Хомського і його послідовників.

Ф. де Соссюр акцентував увагу на лінгвістиці мови у вузькому сенсі (la linguistique de la langue) і відвів лінгвістиці мови (1а linguistique de la parole) периферійне положення. H. Хомський оголосив єдиним об'єктом лінгвістичної теорії мовне знання (компетенцію, competence) що абстрактного мовця і вивів за межі генеративної теорії проблеми виконання (performance). Структуралізм і генеративізм залишають поза увагою людину і чинники контексту, в якому людина здійснює мовне спілкування.

А прагматичний поворот означав, що тепер в центрі уваги виявляється жива мова у дії, у всьому різноманітті його функцій і соціально-функціональних варіантів. Абстрактний, ідеальний мовець повинен був поступитися своїм місцем конкретному, мовцеві, який здійснює своє спілкування кожного разу в новій обстановці, в новому комунікативно-прагматичному просторі. Прагматика бере на озброєння не просто принцип антропоцентризму, а принцип Егоцентризму.

Прагматика не може не спиратися на уявлення про мову як систему засобів і правил, але вона робить акцент на комунікативних процесах і контекстуально залежних принципах використання цієї системи в безконечній безлічі різних актів мовленнєвого спілкування. Для неї мова не просто стала система знаків, сукупність його функціональних варіантів як напр. літературне мовлення, просторіччя, діалекти і т. п., а гнучкий спосіб знакової інтерпретації досвіду і комунікативної взаємодії між членами певного соціуму.

Прагматика - відносно молода дисципліна, проте вона по праву претендує на те, аби в описі мови зайняти своє місце або поряд з фонетикою і фонологією, морфологією, синтаксисом, лексикологією і семантикою, або поряд з лінгвістикою в цілому.


2.3. Роль діяльнісного принципу в розвитку прагматики

Визначення предмету лінгвістичною прагматики представляє чимало труднощів. Часто її визначають коротко як дисципліну, що описує мову не в її внутрішній, іманентній структурі (language structure, Sprachstruktur, le systeme de langage), а в їївживанні людиною (language in use, Sprachverwendung, l'usage de langage).

Цим вона відрізняється від лінгвістичних дисциплін традиційного набору, які вивчають мову як статичну систему. Що стосується лінгвістичної прагматики, то вона включає мову не просто в мовлення, мовленнєву діяльність по створенню висловлень, а в цілеспрямовану наочно-практичну і пізнавально-теоретичну соціально значиму діяльність людини як Суб'єкта спілкування.

Тим самим, прагматика заново відкриває для мовознавства основні принципи загальної теорії діяльності і принципи теорії спілкування (комунікації). Вона зосереджує свою увагу на тому, як відбувається, висловлюючись словами Еміля Бенвеніста (Emil Benveniste, 1902-1976), "привласнення" мови людиною в конкретних комунікативних актах.

Затвердження ідей і принципів загальною лінгвістичною прагматикою стало результатом тривалого процесу осмислення великого ряду понять, що конкретизують різні аспекти категорії діяльності. У круг цих понять входять такі, як дія, суб'єкт дії, мета, результат, засоби і способи досягнення мети, умови.

Прагматика в тій або іншій своїй версії робить акцент на якомусь з цих чинників, або досить різко протиставляючи себе системно-структурному підходу до мови, або свідомо дотримуючись принципу лінгвоцентризму і трактуючи мову в широкому сенсі (разом з його прагматичним аспектом).

В питанні про об'єкті прагматики намітилися дві концепції, розглянуті Ю.С. Степановим. З одного боку, признається, що прагматика має свій предмет; це - особливі, властиві лише їй питання - "вибір мовних засобів з наявного репертуару для найкращого впливу" (Степанов, с. 325). З іншого – прагматиці відмовляється в об'єкті дослідження, оскільки "вона в "чистому" вигляді досліджує ті проблеми, які в "прихованому" вигляді вивчає семантика і синтаксис" (Степанов, 326). Визнаючи справедливість другого погляду в загальному плані, ми вважаємо, що в цьому випадку затушовується специфіка прагматичного аспекту мови.

Представники першого напряму відводять їй місце біля лінгвістики і поза лінгвістикою, так що тоді прагматика мимоволі виявляється у сфері інтересів соціології, культурної антропології, етнографії та ін.

Представники другого напряму схильні розділяти погляди Вільгельма фон Гумбольдта (Wilhelm von Humboldt, 1767-1835) на мову як творчу діяльність. Вони включають мову в соціально значиму діяльність людини. Для них розрізнення пропозиції і вислову (або мовного акту) - це розрізнення двох рівнів лінгвістичного аналізу однієї мовної сутності, а саме рівня системного (або конструктивного) і рівня функціонального (або прагматичного). Визнаючи справедливість другого погляду в загальному плані, ми вважаємо, що в цьому випадку затушовується специфіка прагматичного аспекту мови.

Лінгвістична прагматика, як і когнітивна лінгвістика, взаємодіє з різними позалінгвальними дисциплінами, може запозичувати у них ідеї і прийоми роботи з матеріалом, але інтерпретує їх на користь мовознавства.

Їй доводиться тепер освоювати з позицій і на користь лінгвістики проблеми елементарних мовленнєвих актів, прагматичного значення і мовного спілкування (соціально-комунікативної інтеракції).
2.4. Роль чинника значення в розвитку прагматики

Діяльнісний принцип зробив вплив на формування нового підходу і до проблеми значення / смислу. Історично прагматика сформувалася, по-перше, як продовження пошуків, які велися у філософській і логічній семантиці. По-друге, на формування лінгвістичної прагматики впливали суміжні дисципліни, що узяли на озброєння принцип діяльності.

Аналіз значення і діяльності в їх взаємодії і взаємопереплетенні поклав початок пошукам відповіді на головне питання, як співвідносяться один з одним значення узуальне, таке, що належить мовним елементам і конструкціям, і значення окказіональне, породжене у процесі вживання мови в конкретних контекстах. Діяльнісний підхід до мови поставив питання про межі між семантикою, що вивчає мовне (конструктивне) значення, і прагматикою, що займається контекстуальним (або дискурсивним, суб'єктивним) смислом. І довкола цього питання вже більше чотирьох десятиліть йдуть запеклі дискусії.

Що стосується значення взагалі, то пошуки шляхів вирішення цієї проблеми багато в чому велися по-різному в американській науці і в Старому світі. І ці відмінності, безумовно, повинні братися до уваги.

Ні наше вітчизняне мовознавство, ні жоден напрям структуралізму в Європі ніколи не ігнорували проблему значення. А американські дескриптивісти, починаючи з Леонарда Блумфілда (Leonard Bloomfield, 1887-1949) в основному ставились до семантики неприхильно.
І дескриптивна лінгвістика, і генеративна граматика Хомського не виходили за межі мови іманентної системи. З розгляду виключалися психологічні і соціальні чинники, реальні процеси мовного спілкування.

Піонерами власне лінгвістичною прагматики стали представники породжуючої семантики Джеймс Д. Макколі (James D. McCawley, 1938-1999), Джордж Лакофф (George Lakoff, р. 1941), Робін Товмач Лакофф (Robin Tolmach Lakoff, р. 1942), Джон Роберт Росс (John Robert Ross), Джеррольд M. Сейдок (Jerrold М. Sadock).

Джерелом прагматичних ідей для них послужила головним чином філософія мови, представлена теорією прагматичного значення і теорією мовленнєих актів. На вустах лінгвістів зазвучали імена філософів П.Ф. Стросона, Г.П. Грайса, Дж.Л. Остіна і Дж.Р. Серла, роботи яких часто публікувалися в ті ж самі роки. (Взагалі, треба відмітити, що в США не було тоді і немає зараз прірви, що відділяє лінгвістику від філософії.)

Запозичене у Дж. Остіна поняття перформатива було використано для опису глибинної структури пропозиції. Пропозиція «Йде дощ» була поставлена у відповідність глибинна структура з перформативним "префіксом" «повідомляю тебе, що йде дощ».

З появою робіт Г.П. Грайса увага представників породжуючої семантики була звернена до чинника контексту, до цілей Мовця, до принципів спілкування і трансформацій сенсу в мовленнєвих діях.

Наріжним каменем нової прагматики стала теорія мовленнєвих актів. До неї потім приєдналися дослідження принципів мовленнєвого спілкування, методи тлумачення прагматичних пресуппозицій, імплікацій і наслідків, а також прагматичного відгуку.

Пізніше в сферу інтересів прагматики були залучені аналіз дискурсу і аналіз розмови (конверсаційний аналіз) і так далі. Прагматика крок за кроком розширювала межі своєї наочної області.

У наш час її проблеми активно розробляються в США, країнах Латинської Америки, Великобританії, Німеччини, Франції, Швейцарії, Бельгії, Нідерландах, Іспанії, Польщі, Угорщині, Ізраїлі, Японії, Китаї, в Росії, Білорусії і Україні, в Узбекистані.

Значним є вклад дослідників, яких в середині 70-х рр. 20 ст. об'єднала Калінінськая / Тверськая семантико-прагматична школа. Вона зробила значний вклад у поширення прагмалінгвістичних ідей в колах лінгвістів колишнього СРСР (збірки статей, регулярні тематичні конференції, групові виїзди на прагматичні конференції в інших наукових центрах, серії кандидатських і докторських дисертацій).

У Росії активно працювали і працюють в області прагматики Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, А.Н. Баранов, М.Б. Бергельсон, В.В. Богданов, Б.Ю. Городецкий, Д.Б. Гудков, В.З. Демьянков, В.А. Звегинцев, В.І. Карасик, В.А. Кашкин, A.A. Кібрик, І.М. Кобозева, H.A. Коміна, В.В.Красних, В.В. Лазарев, М.Л. Макаров, Г.М. Матвєєва, Е.В. Падучева, Г. Г.Почепцов, Л.В. Правікова, A.A. Романов, Л.П. Рижова, Ш. Сафаров, Ю.С. Степанов, І.А. Стернін, І.П. Сусов, С.А. Сухих, В.Н. Телія, Л.П. Чахоян, І.Б. Шатуновський і ін.Періодично проводяться міжнародні конгреси по прагматиці. Видаються міжнародні журнали "Pragmatics", "Journal of Pragmatics", "Journal of Historical Pragmatics" і "Pragmatics and Cognition". Функціонує Міжнародна асоціація прагматики.

Лінгвістична прагматика викладається в багатьох университетах США, Англії, Германії, Франції (як з ухилом у формально-логічні процедури аналізу, так і з соціопрагматичним).
2.5. Предмет прагматики: Дж.Н. Ліч

Дж.Н. Ліч включає прагматику до складу лінгвістики. Вона, на його думку, вивчає, яким чином висловлення набувають значень ситуаціях. Найсильніший вплив на формування прагматичного підходу він визнає за трактуванням значення в термінах іллокутивної сили за Дж.Л. Остіном і Дж.Р. Серлем і в термінах розмовної імплікатури за Г.П. Грайсом.

Мова як комунікативна система включає формальну систему (граматику в найширшому сенсі слова) і прагматики. На відміну від граматики, прагматика аксиологічна (goal-directed) і оцінна (evaluative). В той же час Дж. Ліч вважає правомірним і необхідним зближення між граматикою і риторикою.

Свою "формально-функціональну парадигму" Ліч будує у вигляді набору постулатів, що фіксують відмінності між формальною і функціональною складовими.

Спершу фіксується відмінність семантичної репрезентації (або логічної форми) пропозиції від його прагматичною інтерпретації. Далі наголошуються зіставлення (див. таблицю 2-1).
Формальна система

Функціональна система


Семантика управляється прави-лами (=грамматична).

Загальна прагматика знаходиться під контро-лем принципів (=риторична).


Правила граматики конвенцйні

Принципи загальною прагматики неконвенційні тобто мотивуються в термінах розмовних цілей.


Загальна прагматика співвідносить смисл (або граматичне значення) висловлення з його прагматичною (або іллокутивною) силою. Цей зв'язок може бути відносно прямим чи непрямим

Граматичні відповідності визначаються схемами.

Прагматичні відповідності визначаються проблемами і їх вирішеннями.
Граматичні пояснення первинно формальні.

Прагматичні пояснення первинно функціональні.


Граматика ідеаційна (існує в розумовій сфері).

Прагматика міжособнісна і текстуальна.


Семантика описується в тер¬мінах дискретних і категоріях, які визначаються.

Прагматика описується в термінах безперервних і невизначних цінностей.


Предмет прагматики: В.В. Богданов

Валентин Васильович Богданов (1930-2008) предмет лінгвістичної прагматикі убачає в умовах використання мови коммунікантами в актах мовленнєвого спілкування. До цих умов він відносить:

а) комунікативні цілі співрозмовників;

б) час і місце мовленнєвого акту;

в) рівень знань коммункантов;

г) їх соціальні статуси;

д) психологічні і біологічні особливості;

е) правила і конвенції мовленнєвої поведінки, прийняті в данному соціумі.

Інколи вони підводяться під єдиний термін: контекст. Інколи їх підрозділяють на:

1) лінгвістичні умови (контекст);

2) екстралінгвальні умови (конситуацію) і

3) рівень лінгвістичних і енциклопедичних знань коммунікантів (коэмпирію).

У лінгвістичній прагматиці В.В. Богданов виділяє три фундаментальні напрями:

(1) вчення про мовленнєві акти, що включає поняття перформативних висловлень, а також локутивного, іллокутивного і перлокутивного актів (Дж. Остін та ін.);

(2) вивчення правил і конвенцій мовленнєвого спілкування, а саме:

(2а) правила організації мовленнєвої взаємодії в діалозі (обмін репліками, частка вербальної участі сторін і т. д.);

(2б) правила організації дискурсу (забезпечення цілісності і зв'язності тексту, лінійна організація дискурсу, описані Дж. Лічем правила структуризації тексту);

(2в) правила організації інформаційного обміну (принципи кооперации, ввічливості, інтересу і ін.)

(2г) правила врахування статусних ролей комунікантів у спілкуванні (ієрархічні і неієрархічні стосунки між комунікантами; правила ієрархії віку, статі, службового положення і сфери послуг);

(3) вивчення характеру знань і інформаційних потреб комунікантів.

Фактично Вв.В. Богданов робить акцент на способах регулювання процесу мовленнєвого спілкування.

Предмет прагматики: Н.Д. Арутюнова

У розумінні Ніни Давидівни Арутюнової, викладеному в "Лінгвістичному енциклопедичному словнику" (1990; перевидання 1998), в коло проблем, що вивчає прагматика, включаються ті, які пов’язані:

(1) з суб'єктом, що говорить,

(2) з його адресатом,

(3) з взаимодією Мовця і адресата,

(4) з ситуацією спілкування.

(1) При зверненні до суб'єкта мовлення увагу дослідників мовленнєвого спілкування привертають:

(а) явні і приховані цілі висловлення (іллокутивні сили): - повідомлення інформації або думки, питання, наказ прохання, порада, обіцянка, вибачення, вітання і т. п.;

(б) мовленнєва тактика і типи мовленнєвої поведінки;

(в) правила ведення розмови, що підпорядковані Принципу Кооперації і

його максимам - кількості, якості, релевантності (відношенням до теми), манери розмови;

(г) настанова (прагматичне значення) Мовця:

- непрямі смисли висловлення, натяки, іносказання, недомовки і т. п.;

(д) референція Мовця;

(е) прагматичні пресупозиції:

- оцінка мовця загального фонду знань, рівня інформованості співрозмовника, його інтересів, думок і поглядів, психологічного стану, особливостей характеру і інтелектуальних здібностей;

(ж) ставлення Мовця до того, що він повідомляє: оцінка істинності або помилковості, іронія, багатозначність, несерйозність і ін.;

організація вислову довкола того, чому надається найвагоміше значення;

(2) Звернення до адресата висуває в центр уваги:

(а) інтерпретацію мовлення:

виведення непрямих і прихованих смислів з прямого значення висловлення;

(б) вплив висловлення на адресата (перлокутивний ефект):

- зміна інформаційного і емоційного стану, намірів;

- естетична дія;

(в) типи мовленнєвого реагування на отриману стимул-реакцію.

(3)У відносинах між комунікантами інтерес викликають:

(а) форми мовленнєвого спілкування:

- інформативний діалог, дружня бесіда, суперечка, сварка і т. п.;

(б) сторона соціальної етикетки мовлення:

- форми звертання

- стиль спілкування.

(в) співвідношення між учасниками комунікації.

(4) При аналізі ситуації спілкування вивчаються:

(а) інтерпретація дейктичних знаків і індексальних компонентів у значеннях слів;

(в) вплив мовленнєвої ситуації на тематику і форми комунікації:

- спілкування на офіційних заходах, в гостях, на банкетах, в лікарні, в кабінеті у лікаря, на прийомі у адвоката і тому подібне.

Всі ці різнорідні явища об'єднуються принципом вживання мовлення у комунікативних ситуаціях, тобто діяльнісним принципом.

Н.Д. Арутюнова відзначає близькість прагматики до загальної теорії діяльності, психолінгвістики, автоматичної обробки тексту і інших розділів прикладної лінгвістики, логіки оцінок, теорії аргументації, теорії дискурсу, риторики і стилістики.

Матвеєва Г.Г. : предметом прагмалінгвістики вважається вибір конкретним відправником тексту з набору рівнозначних лінгвістичних одиниць оптимального варіанту для найкращого впливу на конкретного отримувача тексту в певних умовах спілкуванняТобто йдеться про мовленнєвий вплив відправника тексту, який здійснюється в умовах великої кількості обмежень: і відправник тексту - конкретний, і одержувач тексту - конкретний, і обставини здійснення мовної дії - конкретні. Причому само мовна дія вибору характеризується усвідомленістю і продуманістю відправника тексту, який прагне вибрати вдалу лінгвістичну одиницю для успішного впливу на одержувача тексту.

Огляд підходів авторів, що працюють в різних країнах (США, Великобританія, Росія) дає досить повне уявлення про коло проблем, що залучаються на орбіту дослідження інтересів лінгвістичною прагматикою.

2.9. Про статус прагматики у колі наук

Самолюбству мовознавця більш за все лестить визнання прагматики дисципліною, включеною до складу мовознавства. У подібному ключі прагматику розуміють все ті дослідники, чиї точки зору тільки що були представлені (С. Левінсон, Дж. Ліч, В.В. Богданов, Н.Д. Арутюнова, І.П. Сусов). Але виникають багаточисельні труднощі, коли ми намагаємося виправдати об'єднання під одним "дахом" в системі мови неоднорідні компонент (Сусов).

Прагматичний компонент (на відміну від синтаксичного, морфологічного, фонологічного, номінативного, а також і семантичного) не піддається жорсткій структуризації. Він не містить дискретних одиниць, прагматичний матеріал континуальний, а місце конвенціональних правил тут займають неконвенціональні принципи.

Відношення лінгвістики і прагматики трактуються таким чином (за І.П. Сусовим):

а) або прагматика локалізується поряд з власне лінгвистикою , подібно до психолінгвістики, соціолінгвістики, когнітивної лінгвістиці; з одним і тим же об'єктом всіх наук про мову, але займаючись своїм предметом дослідження – використанні мови у спілкуванні, обміні смисловою інформацією;

б) або прагматика включається у власне лінгвістику, протиставляючись

усередині неї тут всім іншим мовознавчим дисциплінам у зв'язку з особливими властивостями свого матеріалу;

в) або прагматика включається в семантику, утворюючи в ній особливий аспект вивчення смислового феномену.

З історії прагматики ми знаємо, що вона по певних міркуваннях вважалася або продовжує вважатися:

1) розділом семіотики і логіки (Ч. Моріс, Р. Карнап)

2) розділом філософії мови (Оксфордська школа, Дж. Остін і Дж. Серл)

3) розділом гносеології (Р. Клаус)

4) частиною теорії впливу (Дж. Серл, Дж. Ліч)

5) варіантом теорії соціальної взаємодії (Юрген Ха-бермас / Jurgen Habermas), багато представників прагматики в Германії),

6) явищем області виконання (Н. Хомський)

7) однією з мовленнєвих дисциплін

8) варіантом теорії мовленнєвої діяльності (І.М. Кобозева)

9) аспектом теорії комунікації

10) новим варіантом риторики

11) аспектом соціолінгвістики

12) частиною когнітивної психології.

Читач може поміркувати над вибором того або іншого підходу.

І.П. Сусов ж на нинішньому етапі не виключає права прагматики (на кшталт психолінгвістики і соціолінгвістики) вважатися самостійною міждисциплінарною областю знання, що тісно прилягає до лінгвістики.

Прагматика досліджує ті дії суб'єктів мовного спілкування, в процесі яких:

а) мовці виробляють з певної мовною системи знаків з врахуванням конкретних умов комунікації висловлення, що реалізовують не лише певний пропозиційний зміст, але і комунікативні наміри (інтенціх) мовців, і

б) учасники комунікації виробляють інтерпретацію цих висловлень, спрямованих на розуміння як буквальних смислів, так і - з опорою на використання принципів спілкування - небуквальних смислів.

Про елементарні і комплексні одиниці мовного спілкування (взаємодії), їх виробництво і інтерпретацію, з'єднанні в комунікативних подіях і піде мова на наступних лекціях.


Основні теорії прагмалінгвістики:

- теорія мовленнєвих актів, проблема їх типології;

- прагматика складних мовних одиниць;

- умови успішного спілкування;

- прагматика непрямих смислів;

- історична прагмалінгвістика;

- когнітивна прагмалінгвістика;

- уточнення одиниць і методів прагмалінгвістичного аналізу;

- проблеми аналізу дискурсу.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка