Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Серія „Навчально-методичні матеріали”
Скачати 384,08 Kb.
Дата конвертації18.11.2016
Розмір384,08 Kb.
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління

при Президентові України
Серія „Навчально-методичні матеріали”

В. М. Пасічник

Історія України


навчально-методичні рекомендації


Львів -2013

УДК __________________________________________


Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу видавництва Львівського інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України заборонено.

РЕЦЕНЗЕНТИ :

Краківський Орест Якубович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри європейської інтеграції та права Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Каляєв Анатолій Олександрович – кандидат історичних наук, доцент, декан факультету державного управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.


Друкується за рішенням Науково-методичної ради Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Протокол № від

Подано тематичний план, робочу програму вивчення курсу, плани семінарських занять, перелік контрольних запитань, тематику рефератів, теми контрольних робіт для слухачів заочної форми навчання. Запропоновано рекомендовану літературу для вивчення курсу.

Для слухачів спеціальності „Управління персоналом економіки та економіки праці” і „Менеджмент організацій” денної і заочної форми навчання ЛРІДУ НАДУ.


ЗМІСТ

Вступ

Тематичний планПрограма вивчення курсу

Плани семінарських занять

Питання для самоконтролю

Тематика контрольних робіт

Перелік рекомендованої літератури

Вступ
Курс «Історія України» є обов’язковим навчальним предметом у системі вищої освіти України. Надаючи належне розуміння складних історичних процесів українського народу в соціально-політичній, державотворчій, економічній та культурній сферах суспільства, історія, поряд з іншими суспільними дисциплінами, формує основу гуманітарної освіти молодого спеціаліста. Знання вітчизняної історії та відтворення історичної пам’яті народу є невід’ємним елементом становлення повноцінного світогляду особистості, громадянина та патріота своєї країни і держави. Також знання з історії України, вміння працювати з монографічною літературою та джерелами, самостійно аналізувати історичні явища та процеси, давати їм об’єктивну оцінку, розуміти тенденції суспільного розвитку в історичній ретроспективі, оволодіння необхідними прийомами, методами та формами вивчення вітчизняної історії забезпечують формування тих базових знань, вмінь та навичок, які необхідні сучасному фахівцю-управлінцю.Метою вивчення історії України у вищій школі є надання студентам знань про зміст історичного процесу в Україні, з позиції історичного досвіду сформувати розуміння сутності історичних перетворень, що відбуваються в Україні, а також почуття патріотизму, національної та історичної науково обґрунтованої свідомості. Викладання курсу спрямовано на оволодіння студентами ґрунтовними знаннями про минувшину українського народу, його державність, внесок у розвиток світової цивілізації. Прикладне значення курсу полягає у формуванні в молодих спеціалістів навичок наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку, а також практичних навичок роботи з історичними джерелами і науковою літературою, вироблення умінь застосовувати набуті знання з історії у повсякденній діяльності, задля орієнтації в суспільно-політичному житті, оцінки суспільних явищ і подій. Окрім пізнавальної, історія України виконує також функцію національного виховання, формує у майбутньої управлінської еліти патріотизм та національну самосвідомість, гідність, патріотичні і морально-етичні переконання, усвідомлення причетності до тисячолітньої історії українського народу.

   Завдання навчальної дисципліни: • надати студентам базові знання з історії України та цілісне уявлення про процес історичного розвитку українського народу;

 • сформувати навички аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства з позицій історичного методу, в контексті світової історії, зіставляти історичні процеси з епохами;

 • допомогти в розумінні соціально-політичних процесів, що відбуваються в сучасному українському суспільстві в контексті історичної ретроспективи;

 • застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів;

 • сприяти формуванню свідомості громадянина й патріота України.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

 • зміст історичного процесу в Україні, основні етапи становлення та розвитку української нації;

 • особливості українського національно-визвольного руху та боротьбу українського народу за здобуття власної держави;

 • історичний досвід, сучасні процеси та перспективи українського державотворення, давати їм самостійну наукову оцінку.

вміти:

 • аналізувати процеси політичного, соціально-економічного та культурного розвитку українського суспільства;

 • робити логічні висновки та прогнози стосовно суспільних процесів;

 • працювати з історичними джерелами та літературою;

 • науково, об‘єктивно аналізувати конкретні аспекти тих чи інших суспільних явищ;

 • застосовувати історичний метод та набуті знання у професійній і соціальній діяльності;

 • самостійно оцінювати та узагальнювати опрацьований матеріал, користуватися різноманітними джерелами інформації, робити висновки, приймати свідомі й обґрунтовані рішення з огляду на історичний досвід українського народу.

Методи викладання (стратегія навчання та вивчення): читання лекцій із застосуванням роздаткового та демонстраційного матеріалу, практичні заняття із використання інтерактивних технологій (робота в групах, дискусії; використання інтерактивних методів навчання), дискусії та індивідуальні творчі завдання. Студенти заохочуються до самостійної роботи над літературою та виконання творчих робіт, до проведення активних дискусій та дебатів.

Методи оцінювання, форми контролю, критерії оцінювання (із зазначенням питомої ваги у підсумковій оцінці): активна участь у лекційних заняттях (участь в обговорення проблемних питань, запитання до викладача, коментарі і репліки під час дискусії), участь у практичних заняттях усне опитування, співбесіди, доповіді на семінарах, обговорення окремих проблем, дискусії, тестові завдання, перевірка творчої роботи, робота у малих групах, виконання завдань, передбачених використанням інтерактивних методів навчання; виконання модульних завдань, підсумковий іспит у 1-ому семестрі

• поточний контроль - участь у семінарських та практичних заняттях - 40%;

• контрольне випробування через тестування - 60%.

• екзамен – 100%Контрольна робота (для студентів заочного відділення) визначає рівень самостійної підготовки студентів, осмислення історичних подій та засвоєння термінологічного апарату, вміння користуватися першоджерелами і науковою літературою з вибраної теми.

Критерії оцінки роботи семінарських заняттях:

• знання історичних подій, їх причин та наслідків;

• розуміння взаємозв'язків між історичними подіями, уміння порівнювати, пояснювати, аналізувати, узагальнювати та критично оцінювати історичні факти;

самостійність мислення;

використання різних джерел історичних знань, умінням їх характеризувати і оцінювати;

• чіткий структурований і завершений виклад інформації та роздумів;

застосувань понять, концепцій, що містяться в курсі навчальної дисципліни;

• правильність і повнота добору історичних фактів для вирішення поставлених завдань, фаховий аналіз запропонованої проблематики чи історичної ситуації;

• вміння ставити проблемні питання та працювати над пошуками відповідей на них;

мовна грамотність;

• уважність та дисциплінованість.

Програма курсу „Історія України” спрямована для студентів І курсу спеціальностей „Управління персоналом економіки та економіки праці” і „Менеджмент організацій” очної та заочно форми навчання.


Тематичний план
Кількість годин

лекції

семінари

індивідуальна

робота

самостійна

робота

1. Україна під колоніальним режимом російської та австро-у горської імперій. Національне відродження України (кінець XVIII ст. -1917р.)

2

2
8

2. Українська державність в роки революції (1917-1920 рр.)

2

2
8

3. Українські землі у міжвоєнний період

2

2
8

4. Україна в роки Другої світової війни

2

2
7

5. Україна після Другої світової війни (1945-1964р.)

2

2
8

6. Україна в період кризи радянської системи (середина 1960 – початок 1980-х рр.

2

2
8

7. Національно-державне відродження українського народу

2

2
7

8. Україна в умовах незалежності

4

4
8

ІНДЗ
10Усього годин


18

18

10

62Програма вивчення курсу
Тема 1. Україна під колоніальним режимом Російської та Австро-Угорської імперій. Національне відродження України (кінець xviii ст.-1917р.)

Етнотериторіальна та соціально-політична характеристика українських земель в кінці XVIII ст. Початки українського національного відродження, його основні етапи. Етап збирання спадщини на українських землях у складі Російської імперії. Автономістські прагнення частини українського дворянства. Декабристський рух і Україна. Польське повстання 1830-1831рр. і його наслідки для України. Етап збирання спадщини на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорської імперії. Йосифінські реформи і їх вплив на формування української інтелігенції. Діяльність «Руської трійці». Організаційний етап українського національного відродження. Кирило-Мефодіївське братство. Реформи 60-70-х рр., їх соціально-політичні наслідки для українського національного відродження. Народництво в Україні. Організаційний етап національного відродження на західноукраїнських землях. Початки політичного етапу українського національного відродження на західноукраїнських землях. Москвофіли. Народовці. Виникнення українських політичних партій. Діяльність громадсько-політичних та науково-освітніх товариств і організацій. Взаємовідносини Галичини з Наддніпрянською Україною. Початки політичного етапу українського національного відродження в Російській імперії. Утворення українських політичних партій, їх політичні програми. Український національно-визвольний рух у революції 1905-1907рр. Українські парламентські громади у Державних думах. Українське питання в IV Державній Думі. Суспільно-політичний рух на західноукраїнських


землях. Міжнаціональні відносини. Парламентська діяльність українських послів. Український політичний рух в роки Першої світової війни. Українські січові стрільці.
Тема 2. Українська державність в роки революції (1917-1920рр.)

Передумови української революції. Зміна суспільно-політичної ситуації в Україні після Лютневої революції. Піднесення національного руху. Утворення і діяльність Центральної ради. Програма вимог Центральної Ради та ставлення до неї Тимчасового уряду. І та II Універсали. Створення Генерального Секретаріату. Жовтневий переворот. Проголошення Української Народної Республіки. Початок більшовицької інтервенції в Україну. Проголошення незалежності Української Народної Республіки. Встановлення радянської влади у Києві. Брестський договір. Гетьманат Скоропадського. Внутрішня і зовнішня політика П. Скоропадського. Прихід до влади Директорії. її внутрішня та зовнішня політика. Друга війна Радянської Росії проти України. Передумови національно-демократичної революції у Східній Галичині. Проголошення ЗУНР. Українсько-польська війна 1918-1919рр. Відновлення радянської влади в Україні. Політика «воєнного комунізму». Варшавський договір Петлюри з піл судським. Радянсько-польська війна. Іноземна окупація Галичини, Північної Буковини та Закарпаття. Ризький мирний договір. Причини поразки української революції.


Тема 3. Українські землі у міжвоєнний період

Міжнародне та внутрішнє становище українських земель після поразки визвольних змагань. Дипломатичне визнання УСРР. Утворення СРСР та входження України до його складу. Утвердження однопартійності в Україні. НЕП. Голод в Україні 1921-1923 рр. Україна в умовах НЕПу. Українізація. Формування командно-адміністративної системи. Радянська модернізація 1929-1938 рр. Індустріалізація та колективізація. Голод 1932-1933 рр. Згортання українізації. Політичні процеси і масові репресії у 30-х рр. в УРСР. Тоталітарний режим і його основні ознаки. Суспільне – політичне становище західноукраїнських земель в 20-30-х рр. XX ст. Польський окупаційний режим в Східній Галичині. Політика Румунії та Чехословаччини щодо українських земель. Політичні процеси в Західній Україні в 20-30-х рр. Український національний рух в Західній Україні. Митрополит Андрей Шептицький. Створення і діяльність УВО та ОУН. Карпатська Україна. Проголошення незалежності Карпатської України і окупація Закарпаття угорськими військами.


Тема 4. Україна в роки Другої світової війни

Українське питання в європейській політиці напередодні Другої світової війни. Початок Другої світової війни. Вступ червоної армії на території


Західної України. Входження Галичини, Волині та Буковини до СРСР та УРСР. Соціально-політичні перетворення в Західній Україні у 1939-1941рр. Напад Німеччини на СРСР. Бойові дії 1941-45 рр. Німецький окупаційний режим. Рух опору в Україні. Створення та діяльність ОУН-УПА. Звільнення України від німецької окупації. Завершення другої світової війни. Наслідки війни для України.
Тема 5. Україна після Другої світової війни (1945-1964р.)

Україна в ООН та в міжнародних відносинах. Адміністративно-територіальні зміни в Україні. Входження Закарпаття до складу УРСР. Відбудова народного господарства. Голод 1946-1947 рр. Індустріалізація та колективізація в західних областях. Боротьба ОУН-УПА з радянською владою. Суспільно-політичне життя в Україні. Відновлення репресій. Культурне життя в Україні у другій половині 40- поч.. 50-х рр. Русифікація. Україна в умовах десталіназації, хрущовська «відлига». Входження Криму до складу УРСР. ХХ з’їзд КПРС. Соціально-еконмічний розвиток України у 1953-1964 рр. Реформи Хрущова та його наслідки. Розвиток української культури. Шестидесятники та зародження дисидентського руху.


Тема 6. Україна в період кризи радянської системи (середина 1960 – початок 1980-х рр.

Політичне життя України в період «застою». Зміна політичного життя України після усунення М. Хрущова. Л. Брежнєв. Нові спроби реформування економіки, «косигінська» реформа 1965 р. Україна в політичній системі СРСР (1970-1985рр.), правління В. Щербицького. Етнонаціональні та соціальні відносини, новітня русифікації. Системна криза командно-адміністративної системи. Політична опозиція 60-80-х рр. Дисидентський рух. Українська Гельсінська група. Культура та духовне життя в Україні.


Тема 7. Національно-державне відродження українського народу.

Горбачовська політика перебудови та гласності. Активізація суспільно-політичного життя. Розвиток демократії і політичного плюралізму. Національно-культурне відродження в Україні. Розгортання національно-визвольного руху українського руху. Створення перших політичних організацій. Народний рух України. Формування багатопартійності. Вибори до Верховної Ради УРСР 1990 рр. та її склад. Процес розпаду СРСР. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1991р.серпневий заколот 1991 рр. Акт проголошення незалежності України 24 серпня1991р. Референдум 1 грудня 1991р. Утворення Української держави. Міжнародне визнання Української держави. Остаточний демонтаж СРСР. Угода про співдружність Незалежних Держав.


Тема 8. Україна в умовах незалежності.

Становлення незалежної України, формування гілок влади. Особливості державного будівництва.    Діяльність парламенту України в галузі державного і економічного будівництва. Створення правової бази розвитку України як демократичної держави. Закон «Про громадянство України». Затвердження державної символіки. Формування Збройних сил і Військово-морського флоту, Національної ґвардії, Служби безпеки, митної служби. Політика Президента Леоніда Кравчука. Запровадження національної грошової одиниці та інших інститутів державності.  Соціально-економічний розвиток України в умовах незалежності.  Проблеми соціально-економічного та політичного реформування українського суспільства. Зниження темпів промислового і сільськогосподарського виробництва. Етнокультурні те етнополітичні процеси в незалежній Україні. Труднощі національно-культурного відродження, розвитку науки, освіти, духовності. Міжнаціональні відносини і їх правове регулювання в Україні. «Декларація прав національностей України». Кримська автономія. Загострення протистояння між законодавчою та виконавчою гілками центральної влади. Кампанія 1994 р. по виборах до Верховної Ради та Президента України. Реформи та ілюзії: Президент Леонід Кучма. Соціально-економічна та політична платформа новообраного Президента, кроки по її реалізації. Прийняття Конституції України. Грошова реформа. Наростання економічної кризи та соціальної напруженості наприкінці 90-х років. Формування «тіньової» економіки. Корупція та хабарництво.  Виборчі перегони 1998–1999 рр. «Реформи заради добробуту» прем’єр-міністра Віктора Ющенка. Початок економічної стабілізації. Прем’єр-міністри Анатолій Кінах та Віктор Янукович. Політична криза 2000–2001 рр. «Касетний скандал». Вбивство Георгія Ґонґадзе. «Україна без Кучми». Візит в Україну Папи Римського. Парламентські вибори 2002 р. Загострення протистояння між пропрезидентськими і опозиційними силами. Українська помаранчева революція, її причини, хід, соціальна база. Президент Віктор Ющенко. Діяльність уряду прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко. Політика та реформи Президента В.Януковича. Україна на сучасному етапі розвитку. Майдан 2013 року: причини та наслідки. Основні орієнтири зовнішньої політики. України. Діяльність України на міжнародній арені. Концепція української зовнішньої політики. Набуття Україною без’ядерного статусу. Участь України у миротворчих процесах ООН, у програмі «Партнерство заради миру», в діяльності Ради Європи та інших міжнародних інституцій. Політика європейської інтеграції. Особливості українсько-російських відносин. Українська діаспора на сучасному етапі. Нові тенденції в культурному та духовному житті України. Релігійна ситуація в Україні.

Плани семінарських занять

Семінарське заняття № 1

Тема. Україна під колоніальним режимом Російської та австро-у горської імперій. Національне відродження України (кінець XVIII ст. - 1917р.)

1. Українські землі під владою російської імперії (кінець ХVІІІ – поч. ХІХ століття).

а) Політка російського царизму на українських землях в першій половині ХIХ ст.

б) Перша хвиля національного відродження. Кирило-Мефодіївське товариство.

в) «Українське питання» у 60–90-тi роки.

2. Західна Україна в складі Австро-Угорщини  (кінець ХVІІІ – поч. ХІХ століття).

а) Соціально-економічне та політичне становище захiдноукраїнських земель в кiнцi ХVIII – першій половинi ХIХ ст.

б) Початки національного відродження. «Руська трійця». Відгомін «Весни народів».

в) Пiднесення суспiльно-полiтичного та нацiонального руху в другій половинi ХIХ ст.

3. Суспільно-політичний і національний рух в Україні на початку ХХ століття.
Семінарське заняття № 2

Тема. Українська державність в роки революції (1917-1920рр.)

1. Початки державного відродження України. Центральна Рада та її Універсали

2. Гетьманська держава

3. Дiяльнiсть Директорiї УНР

4. Захiдноукраїнська Народна Республіка

5. Втрата української державностi: причини i наслiдки
Семінарське заняття № 3

Тема. Українські землі у міжвоєнний період

1. Встановлення комуністичного режиму в Україні. Створення СРСР.

2. Нова економічна політика. Голод в Україні 1921-1923 рр.

3. Політика «коренізації», її особливості й наслідки на українських землях.

4. Сталінська модернізація 1929-1939 рр.

5. Україна в умовах великого терору. Голодомор 1932-1933 рр..

4. Польська політика на західноукраїнських землях.

5. Дiяльнiсть політичних партій і рухів у Галичині та на Волині.

6. Українське питання в Румунії і Чехо-Словаччині


Семінарське заняття № 4

Тема. Україна в роки другої світової війни (1939–1945 рр.)

1. Початок Другої світової війни i Україна. Входження Західноукраїнських земель до складу СРСР.

2. Напад фашистської Німеччини на СРСР.

3. Українськi землi в умовах окупацiї фашистською Нiмеччиною.

4. Рух Опору. Українська повстанська армія.

5. Звiльнення України вiд нiмецько-фашистських загарбникiв. Возз’єднання українських земель.
Семінарське заняття № 5

Тема. Україна після другої світової війни (1945-1964 рр.)

1. Відбудова народного господарства. Голод 1946-1947 рр.

2. Індустріалізація та колективізація в Західних областях України.

3. Боротьба ОУН-УПА з радянською владою.

4. Суспільно-політичне життя в Україні. Відновлення репресій.

5. Культурне життя в Україні у другій половині 40- поч.. 50-х рр. Русифікація.

7. Україна в умовах десталіназації, хрущовська «відлига». ХХ з’їзд КПРС.

8. Соціально-економічний розвиток України у 1953-1964 рр. Реформи Хрущова та його наслідки.

9. Розвиток української культури. Шестидесятники та зародження дисидентського руху.


Семінарське заняття № 6

Тема. Україна в період кризи радянської системи (середина 1960 – початок 1980-х рр.) 1. Політичне життя України в період «застою».

 2. Зміна політичного життя України після усунення М. Хрущова. Л. Брежнєв.

 3. Нові спроби реформування економіки, «косигінська» реформа 1965 р.

 4. Україна в політичній системі СРСР (1970-1985рр.), правління В. Щербицького.

 5. Етнонаціональні та соціальні відносини, новітня русифікації.

 6. Системна криза командно-адміністративної системи.

 7. Політична опозиція 60-80-х рр. Дисидентський рух. Українська Гельсінська група.

 8. Культура та духовне життя в Україні.


Семінарське заняття № 7

Тема. Національно- державне відродження українського народу

1. Пошуки шляхiв модернiзацiї суспiльства. Суперечливiсть перебудовних процесiв в Українi.

2. Початок нацiонального вiдродження.

3. Розгортання національно-визвольного руху та формування багатопартійності.

3. Становлення української державності в 1990–1991 рр. Декларація про державний суверенітет.

4. Утвердження нацiональної державностi. Акт проголошення незалежності України.

Семінарське заняття № 8

Тема. Україна в умовах незалежності

1. Становлення незалежної України. Особливості державного будівництва.    

2. Проблеми соціально-економічного та політичного реформування українського суспільства.

3. Труднощі національно-культурного відродження, розвитку науки, освіти, духовності.

4. Міжнаціональні відносини і їх правове регулювання в Україні. «Декларація прав національностей України».

5. Реформи та ілюзії: Президент Леонід Кучма.

6. Наростання економічної кризи та соціальної напруженості наприкінці 90-х років. Формування «тіньової» економіки, корупція та хабарництво.

7. Українська помаранчева революція, її причини, хід, соціальна база. Президент Віктор Ющенко.

8. Політика та реформи Президента В.Януковича.

9. Україна на сучасному етапі розвитку. Майдан 2013 року: причини та наслідки. Суперечливі процеси формування модерної української нації.

10. Основні орієнтири зовнішньої політики. Політика європейської інтеграції. України.

11. Українська діаспора на сучасному етапі.

12. Нові тенденції в культурному та духовному житті України.


Питання для самоконтролю
1. Політика російського царизму на українських землях в першій половині ХІХ ст.

2. Соціально-економічне та політичне становище західноукраїнських земель наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.

3. Початки національного відродження в Наддніпрянській Україні наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.

4. Утворення Кирило-Мефодіївського братства та його діяльність. Тарас Шевченко.

5. Зростання національної свідомості в Західній Україні в першій половині ХІХ ст. «Руська трійця».

6. Революція 1848 р. та її вплив на розвиток західноукраїнських земель. Головна Руська Рада.

7. Культура України в першій половині ХІХ ст.

8. Україна в умовах російських реформ другої половини ХІХ ст.

9. Український національний рух у Російській імперії в другій половині ХІХ ст. Валуєвський та Емський укази.

10. Піднесення суспільно-політичного та національного руху на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст.

11. Культура України в другій половині ХІХ ст.

12. Зростання організованості українського руху в Наддніпрянщині в 1900–1914 рр.

13. Радикалізація національно-визвольного руху в Західній Україні в 1900–1914 рр.

14. Україна в Першій світовій війні. Українські січові стрільці.

15. Утворення Української Центральної Ради та її діяльність. І і ІІ Універсали.

16. Проголошення Української Народної Республіки. Війна Радянської Росії проти УНР.

17. Брестський мир. Вступ німецьких та австро-угорських військ в Україну. Розпуск Центральної Ради.

18. Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського.

19. Діяльність Директорії УНР. Акт злуки УНР і ЗУНР від 22 січня 1919 р., його історичне значення.

20. Національно-визвольна боротьба на західноукраїнських землях у 1918–1919 рр. Українська галицька армія.

21. Поразка українських визвольних змагань 1917–1921 рр., її причини та наслідки.

22. Встановлення комуністичного режиму в Україні. Політика «воєнного комунізму».

23. Голод 1921–1923 рр. в Україні, його причини і наслідки.

24. Україна в роки нової економічної політики.

25. Створення Союзу РСР і Україна.

26. Національна політика більшовиків на українських землях у 1920–1930-ті роки.

27. Здійснення індустріалізації в Україні в 1930-ті роки. Утвердження тоталітарного режиму.

28. Запровадження антинародного колгоспного ладу в Україні.

29. Голодомор 1932–1933 рр. в Україні, його причини і наслідки.

30. Масові репресії в Україні у 1930-х роках.

31. Політика Польщі в Галичині та на Волині у 1920–1930-х роках.

32. Суспільно-політичний рух і національно-визвольна боротьба на західноукраїнських землях у період польської окупації (1920–1930-ті роки). Діяльність політичних партій.

33. Створення та діяльність Організації українських націоналістів.

34. Масові репресії сталінського режиму на західноукраїнських землях в 1939–1941 рр.

35. Початок німецько-радянської війни. Встановлення фашистського окупаційного режиму в Україні.

36. Рух Опору проти фашистської окупації в Україні.

37. Діяльність ОУН-УПА в роки Другої світової війни. Проголошення у Львові Акту відновлення Української держави (30 червня 1941 р.).

38. Звільнення України від німецько-фашистських загарбників. Возз’єднання українських земель.

39. Труднощі післявоєнної відбудови в Україні. Голод 1946–1947 рр.

40. Соціально-економічні й політичні процеси в Західній Україні після Другої світової війни. Боротьба ОУН-УПА проти тоталітарного режиму.

41. Ідеологічний наступ комуністичного режиму в Україні після Другої світової війни (1945–1953 рр.).

42. Суспільно-політичне та економічне становище України в період хрущовської «відлиги».

43. Культурницьке шістдесятництво в УРСР, його передумови і наслідки.

44. Наростання кризових явищ у соціально-економічному житті України в другій половині 1960-х – середині 1980-х років.

45. Посилення реакції в політичному та національно-культурному житті України в другій половині 1960-х – середині 1980-х років.

46. Дисидентський рух в Україні.

47. Суперечливість перебудовних процесів в Україні. Чорнобильська катастрофа та її наслідки.

48. Зростання суспільно-політичної активності населення України наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років. Виникнення нових політичних партій та рухів.

49. Від Декларації про державний суверенітет України до референдуму про її незалежність.

50. Україна в період утвердження національної державності. Президент Леонід Кравчук.

51. Проблеми соціально-економічного та політичного реформування українського суспільства в 1994–2004 рр. Президент Леонід Кучма. Прийняття нової Конституції.

52. Українська помаранчева революція 2004 р. Президент Віктор Ющенко.

53. Реформи Президента України Віктора Януковича.

54. Діяльність України на міжнародній арені після проголошення незалежності.


Тематика рефератів

1. Західноукраїнські землі під владою австрійської монархії.

2. Падіння кріпосного права (1861). Україна в пореформений період (60-90-і роки xix ст.).

3. Суспільно-політичне життя західноукраїнських земель у XIX ст.

4. Національно-визвольний рух в західно­українських землях на початку XX ст.

5. Україна і національний рух в роки першої світової війни (1914-1917 рр.).6. Створення Української Народної Республіки.

7. Гетьманська держава.

8. Створення Західноукраїнської Народної Республіки.

9. Директорія УНР. Возз'єднання ЗУНР з УНР.

10. Суспільно-політичне життя України у 20-х роках.

11. Національна політика в Україні у 20-х роках. Українізація.

12. Колективізація в Україні та її наслідки (1928-1933 рр.).

13. Революційний та національно-визволь­ний рух на західноукраїнських землях у 20-30-х роках.

14. Західноукраїнські землі напередодні дру­гої світової війни. Возз'єднання західної України і північної Буковини з УРСР.

15. Україна в другій світовій війні.

16. Організація українських націоналістів.

17. Українська повстанська армія.

18. Суспільно-політичне становище в західних областях України в повоєнний період (1946-1953 рр.).

19. Україна в період «хрущовської відлига».

Україна в умовах посилення централізації і тоталітаризму (1965-1985).

20. Застій у суспільно-політичному і культурному житті України (70-і — перша половина 80-х років).

21. Криза тоталітарної системи та розпад СРСР

22. Дисидентський рух в Україні

23. Громадсько-політичне життя українського суспільства (кінець 80-х — початок 90-х років xx ст.).

24. Становлення державності України

25. Міжнародне становище Української держави.

26. Економічні реформи в Україні.

27. Етнонаціональні відносини в Українській державі.

28. Розвиток української культури в незалежній Україні.

29. Соціальні проблеми в Українській державі.

30. Розвиток між церковних відносин в Україні.

31. Політичний процес в Україні.

32. Президенти України.

33. Особливості реформ Україні у 2010-2013 рр.

34. Українсько-російські відносини.

35. Європейська інтеграція України.

Тематика контрольних робіт

Тема 1. Українські землі у складі Російської імперії (кінець ХVІІІ ст. – поч. ХХ ст.)

План


 1. Територія, населення та адміністративний устрій.

 2. Стан економіки. Сільське господарство.

 3. Початок національного відродження в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство.

Тема 2. Західноукраїнські землі під владою Австрійської монархії

План


 1. Територія, населення та адміністративний устрій.

 2. Стан економіки. Сільське господарство.

 3. Боротьба західноукраїнського населення проти соціального і національного гноблення в першій половині XIX ст. Скасування панщини в краї (1848).

Тема 3. Падіння кріпосного права (1861). Україна в пореформений період (60-90-і роки XIX ст.)

План

1.Причини скасування кріпосного права.

2. Розвиток капіталізму в промисловості і сільському господарстві України у 60-90-х роках XIX ст.

3. Селянські та революційні рухи в Україні.


Тема 4. Український національно-визвольний рух у складі Російської імперії

План


1. Громадський рух у 1860-70 рр.

2. Посилення національного гноблення українського народу. Валуєвський та Емський укази.

3. Формування та діяльність українських партій на початку ХХ ст.
Тема 5. Суспільно-політичне життя Західноукраїнських земель у XIX ст.

План


1. Початок національного відродження. «Руська Трійця».

 1. Західна Україна під час революції 1848 року в Австрійській імперії. Політичне та економічне життя в краї після скасування панщи­ни.

 2. Москвофільство та народовство. Культурні зв’язки Галичини та Надніпрянської України.

Тема 6. Національно-визвольний рух в Західно­українських землях на початку XX ст.

План


 1. Зростання національно-визвольного руху в краї.

 2. Діяльність західноукраїнських політичних партій та організацій. Розвиток української суспільної думки.

 3. Діяльність освітніх та спортивно-пожежних організацій «Просві­та», «Сокіл», «Січ», «Пласт».

Тема 7. Україна і національний рух в роки першої світової війни (1914-1917 рр.)

План

1. Причини Першої світової війни, її початок. Україна в планах воюючих держав.

2. Український національний рух в роки Першої світової війни. Спілка визволення України. Головна Українська Рада.

3. Патріотична діяльність Українських Січових Стрільців.


Тема 8. Створення Української Народної Республіки

План


1.Український національно-визвольний рух в період Лютневої ре­волюції 1917 р.

2. Центральна Рада, її діяльність (І і II Універсали). М. Грушевський.3. Створення УНР - - епохальна подія в історії українського на­роду.
Тема 9. Гетьманська держава

План


1. Падіння уряду Центральної Ради.

2. Гетьман П. Скоропадський, його внутрішня і зовнішня політика.

3. Повстання проти гетьманського уряду і наслідки його перемоги.
Тема 10. Створення Західноукраїнської Народної Республіки

План


1. Передумови виникнення української держави на західноукраїнських землях. Крах Австро-Угорської імперії.

2. Створення ЗУНР. Боротьба за Львів. Українська Галицька Армія.

3. Діяльність уряду ЗУНР, його програмні цілі. Національне відродження в Галичині.
Тема 11. Директорія УНР. Возз'єднання ЗУНР з УНР

План


1. Повстання проти гетьманського режиму. Проголошення влади Директорії (13 листопада 1918 р.).

2. Злука ЗНР з УНР та її значення (22 січня 1919 р.).

3. Бойові дії армій УНР і ЗУНР в 1919-1920 рр. Поразка україн­ської революції.
Тема 12. Суспільно-політичне життя України у 20-х роках

План


1. Становище України після завершення громадянської війни. Більшовицький режим.

2. Перехід до нової економічної політики.

3. Утворення Союзу РСР.


Тема 13. Національна політика в Україні у 20-х роках. Українізація.

План


1. Більшовицька влада і українське національне життя.

2. Здійснення українізації у сфері державного будівництва, науки і культури (до 30-х рр.).

3. Згортання українізації і початок нищення сталінським режимом української духовності і культури. Терор проти інтелігенції. Про­вокаційна «справа» проти «Спілки визволення України».
Тема 14. Колективізація в Україні та її наслідки (1928-1933 рр.)

План

1. Сталінський план колективізації і початок його здійснення в Україні.2. Опір українського селянства колективізації. Репресії проти селян.

3. Наслідки колективізації українського села. Штучний голод 1932-1933 рр.


Тема 15. Революційний та національно-визволь­ний рух на Західноукраїнських землях у 20-30-х роках

План


1. Соціально-економічне становище краю в умовах іноземної оку­пації.

2. Діяльність політичних партій та організацій. Поєднання легаль­них і нелегальних методів роботи в масах.

3. Культурно-просвітницький рух української інтелігенції і духовен­ства.


Тема 16. Західноукраїнські землі напередодні дру­гої світової війни. возз'єднання Західної України і Північної Буковини з УРСР

План


1. Українське питання на початку Другої світової війни. Возз'єд­нання Західної України і Північної Буковини з Українською РСР.

2. Соціально-економічні і політичні зміни на Західноукраїнських землях (до 22 червня 1941 року).

3. Репресії сталінського режиму на возз'єднаних землях України.
Тема 17. Суспільно-політичне становище в західних областях України в повоєнний період (1946-1953 рр.)

План


1. Сталінський тоталітарний режим і політична боротьба в захід­них областях України в перші повоєнні роки.

2. Ставлення західноукраїнського населення до підпілля ОУН і сталінського режиму.

3. Протидія підпілля УПА-ОУН проведенню колективізації та її на­слідки. Жертви терору.


Тема 18. Україна в період хрущовської «відлиги» (1953-1964 рр.)

План


1. Десталінізація та лібералізація тоталітарного режиму. ХХ з’їзд КПРС.

2. Соціально-економічний розвиток України. Реформи М. Хрущова.

3. Розвиток української культури. Шестидесятники.
Тема 19. Україна в умовах посилення централізації і тоталітаризму (1965-1985 рр.)

План


1. Кінець хрущовської «відлиги». Жовтневий Пленум ЦК КПРС (1964 р.) та його рішення.

2. Дальша бюрократизація партійно-державного апарату. Догма­тизм у науці. Застій в економіці.

3. Авантюризм у радянській зовнішній політиці.


Тема 20. Застій у суспільно-політичному і культурному житті України (70-і — перша половина 80-х років)

План


1. Посилення командно-бюрократичного впливу на суспільно-по­літичне і духовне життя, його наслідки. Тотальна русифікація під гаслом інтернаціоналізму.

2. Боротьба з прогресивними ідеями в суспільстві. Дисидентський рух і репресії проти нього.

3. Застій в українській науці, мистецтві, літературі.
Тема 21. Криза тоталітарної системи та розпад СРСР

План


1. Причини поглиблення кризи радянського суспільства у 70-х -на початку 80-х років.

2. Зниження життєвого рівня населення України.

3. Криза командно-адміністративної системи. Крах комуністичної системи.

Тема 22. Громадсько-політичне життя українського суспільства (кінець 80-х — початок 90-х років XX ст.)

План

1. Демократизація суспільного життя в умовах розпаду компартійної тоталітарної системи. Активізація політичного життя в Укра­їні.

2. Закон про мови в Українській РСР і проблеми його виконання.

3. Діяльність політичних партій та організацій України. Вибори до Верховної Ради та місцевих органів влади.
Тема 23. Становлення державності України

План


1. Декларація про державний суверенітет України, її суть. Акт про­голошення незалежності України 24 серпня 1991 р.

2. Боротьба за реалізацію Декларації і Акту про незалежність України, її суверенітет, успіхи і труднощі.

3. Студентство у боротьбі за державне відродження України.


Тема 24. Державотворчі процеси в Україні

План


1. Початок державотворчих процесів в Україні (1991-1994 рр.). Президент України Л. Кравчук.

2. Державотворчі процеси в Україні у 1994-2013 рр. Політична діяльність Президентів України.

3. Конституційний процес та Конституція в Україні.
Тема 25. Соціально-економічний розвиток України в умовах незалежності

План


1. Економічні реформи та економічне життя в Україні.

2. Сучасний стан, проблеми української економіки та пошук їх вирішення.

3. Соціальні процеси та рівень життя населення.
Тема 26. Етнокультурні процеси в незалежній Україні

План


1. Національне відродження та проблеми завершення формування модерної української нації.

2. Культурні процеси в Україні.

3. Релігійне життя в Україні.
Тема 27. Зовнішня політика та міжнародні зв’язки України

План


1. Вихід України на міжнародну арену.

2. Проблеми та особливості розвитку українсько-російських відносин.

3. Європейська та євроатлантична інтеграція України
Рекомендована література

Основна

1. Історія України / За ред. Ю. Зайцева. - Львів, 2010. – 488 с.

2. . Історія України. Комплексний довідник / Укладачі Воропаєва В. В., Губіна С. Л., Земорова Т. Ю., Коніщева С. Є., Сидорчук В. П., Скида І. М. – Харків: ФОП Співак В. Л.. 2010. – 576 с.

3. Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських занять / За ред. В. М. Литвина. – К.: Знання, 2006. – 460 с. 1. Лазарович М. Ілюстрована історія України: короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2007. – 470 с.

 2. Лазарович М. Лазарович Н. Історія України: відповіді на запитання екзаменаційних білетів. – К.: Знання, 2010. – 438 с.

 3. Мачогій Павло-Роберт. Історія України. – К.: Критика, 2007. – 640 с.

 4. Новітня історія України (1900-200) / А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусев, В, М. Литвин та ін. – К.: Вища школа, 2002. – 719 с.

 5. Савченко Н. М., Подольський М. К. Історія України: модульний курс. Навчальний посібник. ­– К.: Видавництво «Фірма «ІНКОС», «Центр навчальної літератури», 2006. – 544 с.


Допоміжна

1.Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни. Нові документи і матеріали. - К., 1996.

2. Хрестоматія з історії України / У поряд. Б.Білик, П. Дягус,
Я.Калакура. - К., 1993.

3. Білас І. Репресивно-каральна система в Украї'ні. 1917-1953.


Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. Кн. 1-2. — К., 1994.

4. Брецко Ф., Дрік А., Майор А. Незалежна Україна: хроніка державотворчого процесу (1991-2009). – Ужгород: Граджа, 2009. – 264 с.

5. Енциклопедія українознавства. Т. 1-10. -К., 1995-1999.

6. Вол Б., Малик Я., Свинець В. Україна в складі Австро-Угорської та


Російської імперій. Національне відродження України (кін. XVIII ст. -
1917р.). - Львів, 1994.

7. Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української


нації XIX - XX століття. - К., 1996.

8. Гунчак Т. Україна: перша половина XX ст. Нариси політичної


історії.-К., 1993.

9. Державотворчий процес в Україні 1991-2006 /Редакційна колегія В. А. Смолій, В. М. Геєць, Г. Касьянов, С. В. Кульчицький та ін. – К.: Наукова думка, 2007. – 912 с.

10. Дорошенко Д. Нарис історії України. - Львів, 1991.

11. Жерноклеєв О. Українська соціал-демократія в Галичині: нарис


історії (1899-1918рр.). -К., 2000.

12. Зарецький О. Українські шістдесятники і хрущовська відлига в


етнокультурному просторі СРСР// Сучасність. - 1995. - № 4.

13. Земерова Т. Ю. Скирда І.М. Історія України. Практичний довідник. – Харків: ФОП Співа., 2010. – 418 с.

14. Історія України в особах: XIX - XX ст. - К., 1995.

15. Історія України: Документи. Матеріали / Уклад., комент. В. Ю. Короля. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 448 с.

16. Касьянов Г. Україна 1991 – 2007: нариси новітньої історії. – К.: Наш час, 2008. – 432 с.

17. Кондратюк В. О. Буравченкова С. Б. Українска революція: Здобутки і вртати в державотворчих змаганнях (1917-1920 рр.). – К.: Стилос, 1998. – 280 с.

18. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. - Івано-Франківськ, 1994.

19. Кульчицький С. В., Мисик Ю. А., Власов В. С. Історія України. – К.: Довідник для абітурієнтів ЛТД, 2010. – 528 с.

20. Макарчук С. Українська республіка галичан: Нариси про ЗУНР.-
Львів, 1997.

21. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. -


Львів, 1995.

22. Мисик Ю. А., Бажан О. Г., Власов В. С. Історія України. – К.: Видавничий дім «Києво-могелянська академія», 2008. – 591 с.

23. Модернізація України – наш стратегічний вибір: Щорічне послання Президента України до Верховної Ради України. – к., 2011. – 417 с.

24. Нагаєвський І. Історія української держави XX ст. – К., 1993.

25. Нариси з історії дипломатії України. — К., 2001.

26. Нариси з історії суспільних рухів і політичних партій в Україні


(XIX - XX століття)/ Малик Я.Й., Вол Б.Д., Гелів С.Д. та ін. /за загальною
ред. проф. Малика Я.Й. Навч. Посібник. - Львів, 2001.

27. Політичні партії Західної України. - Львів, 1991.

28. Субтельний О. Історія України. – К.: Либідь, 1991. – 512 с.

15. Інформаційні ресурси

1. Гарін В.Б. Історія України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://pidruchniki.ws/18380625/istoriya/istoriya_ukrayini_-_garin_vb

2. Коваль М. В. та ін. Історія України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://pidruchniki.ws/19991130/istoriya/istoriya_ukrayini_-_koval_m_v

2. Кормич Л.І. Історія України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/istoriya/istoriya_ukrayini_-_kormich_li

3. Лазарович М. В. Історія України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/istoriya/istoriya_ukrayini_-_lazarevich_mv

4. Левицька Н. М. Історія України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://pidruchniki.ws/16321010/istoriya/istoriya_ukrayini_-_levitska_nm

5. Литвин В. М. Історія України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/istoriya/istoriya_ukrayini_-_litvin_vm

6. Мельник А. І. Історія України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/istoriya/istoriya_ukrayini_-_melnik_ai

7. Пасічник М. С. Історія України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://pidruchniki.ws/istoriya/istoriya_ukrayini_-_pasichnik_ms

8. Світлична В. В. Історія України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1909070444702/istoriya/istoriya_ukrayini_-_svitlichna_vv9. Юрій М. Ф. Історія України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1663120451630/istoriya/istoriya_ukrayini_-_yuriy_mf

10. Танцюра В. І. Політична історія України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/istoriya/politichna_istoriya_ukrayini_-_tantsyura_vi

База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка