Лінкевич Світлана ГригорівнаСкачати 213,42 Kb.
Дата конвертації11.11.2018
Розмір213,42 Kb.
Рівність трикутників. Сума кутів трикутника.

Тестові завдання з геометрії, 7 клас


Лінкевич Світлана Григорівна, учитель математики Адамівської

середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів


Основний показник результативності роботи вчителя – якість знань учнів. Щоб зацікавити школярів вивченням математики та досягти високих результатів навчання, я розробила тести для перевірки вмінь і навичок учнів з курсу геометрії в 7 –му класі. Тестові завдання учні виконують за допомогою комп’ютера. Проте їх можна проводити і без використання технічних засобів навчання.

Тести дають можливість перевірити ступінь засвоєн­ня учнями обов’язкового теоретичного матеріалу, рівень осмисленого сприйняття матеріалу. Працюючи з тестами, учні закріплюють теоретичні знання.

Правильно організована і постійно діюча тестова пе­ревірка мобілізує учнів, зацікавлює навіть слабовстигаючих учнів, які не дозволяють собі бути пасивними на уроці, тому що їх знання та навички з розв’язування за­дач із кожної вивченої теми буде перевірено й оцінено. Особливість тестової перевірки з використанням ком­п’ютера полягає в тому, що кожен учень індивідуально виконує завдання, вибираючи з переліку відповідей правильну, і відразу бачить помилки, які допустив, а та­кож правильну відповідь. Максимальна оцінка за вико­нання тестового завдання — 10 балів. Для підвищення оцінки до 12 балів учню дається додаткове завдання, розв’язування якого вимагає творчого підходу, сприяє розкриттю творчих здібностей дитини.

Запропоновані тести можуть бути використані вчи­телем для залікових уроків з тем, а також для уроків ко­рекції після вивчення тем «Рівність трикутників» та «Сума кутів трикутника» (перед або після написання контрольної роботи). Тести розраховані на 15 хв, а решта часу використовується для розв’язування задач підви­щеної складності або аналізу контрольної роботи.


ТЕСТ 1

Тема. Рівність трикутників.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів з теми та навички використовувати ознаки рівності три­кутників і властивості рівнобедреного трикутника до розв’язування задач; розвивати пам’ять, увагу, просто­рове мислення, творчі здібності учнів; виховувати са­мостійність і наполегливість у навчанні.

І варіант

1.Відрізки PQ та RS перетинаються в точці О, при­чому РО = OQ. Відомо, що ROQ = 90°,RQ = 10 см, SQ = 11 см. Вибрати правильне твердження.

А. PR = 11 см.

Б. PS = 10 см.

В*. Медіана та висота трикутника PQR, проведені з вершини R, збігаються.

Г. Відрізок OQ є бісектрисою трикутника RQS.
2.Через середину О відрізка АВ проведено пряму т, перпендикулярну до АВ. Точка X лежить на прямій т. Вибрати правильне твердження.

А. Відрізок АХ може бути довшим за відрізок ВХ.

Б. Відрізок ВХ може бути довшим за відрізок АХ.

В. Кут ХАО може бути меншим за кут ХВО.

Г*. Трикутник АХВ рівнобедрений.

3.Точка О лежить на стороні трикутника АВС. Відо­мо, що АО = ЗО см, ОВ = 25 см, АС = ВС. Вибрати пра­вильне твердження.

А. Відрізок ОС є медіаною трикутника АСВ.

Б. Прямі АВ та СО перпендикулярні.

В. Трикутник АОС дорівнює трикутнику ВОС.

Г*. Кут А дорівнює куту В.

4.Відрізки КМ і NL перетинаються в точці О, що є серединою кожного з них. Відомо, що KL = 14 см. Вибрати правильне твердження.

А*. Трикутник KOL дорівнює трикутнику MON.

Б. Відрізок ML більший за 14 см.

В. Відрізок NM менший за 15 см.

Г. ML = 15 см.
5.Відрізок АС перетинає бісектрису кута ABC в точці Р. Вибрати правильні твердження.

А.Відрізки АВ та ВС обов’язково рівні.

Б*. Кут ВРС може бути гострим.

В*. Якщо АВ = ВС, то прямі АС та РВ пер­пендикулярні.

Г*. Якщо BPA = 90°, то трикутник ABC рівнобедрений.
6.На стороні АВ трикутника ABC взято точ­ку О. Відомо, що АО = ЗО см, ОВ = 29 см, AOC = 90° . Вибрати правильне твердження.

А. АС = ВС.

Б. Відрізок СО є бісектрисою трикутника ABC.

В*. Бісектриса кута АСВ перетинає відрізок АО.

Г. Медіана та висота трикутника СОА, про­ведені з вершини С, збігаються.

7.На стороні АВ трикутника ABC взято точ­ку О. Відомо, що АО = ВО = 6 см, АС = 10 см, СВ = 11 см. Вибрати правильне твердження.

А. Трикутник ABC рівнобедрений.

Б*. Відрізок СО є медіаною трикутника ABC.

В. Трикутник АОС дорівнює трикутнику ВОС.

Г. Периметри трикутників АОС та ВОС рівні.

8.Відрізки АВ та CD перетинаються в точці О. Відомо, що трикутник АОС дорівнює три­кутнику ВОС (АО = ВО, АС = ВС). Вибрати пра­вильні твердження.

А. Кут BOD може бути тупим.

Б. Відрізки СО та OD обов’язково рівні.

В*. Трикутники ACD та BCD обов’язково рівні.

Г*. Відрізок СО обов’язково є бісектрисою трикутника АСВ.
9.Відрізки АВ та CD перетинаються в точці О. Відомо, що АО = DO = 6 см, СО = ОВ = 5 см. Вибрати правильні твердження.

А.Трикутник AOD дорівнює трикутнику СОВ.

Б*. Трикутник АОС дорівнює трикутнику DOB.

В.Відрізок СОмедіана трикутника ABC.

Г*. Трикутник СОВ — рівнобедрений.

10.Перпендикулярні відрізки MN та КР пе­ретинаються в точці О, що є серединою відрізка КР. Відомо, що МО = 10 см, ON = 9 см. Вибрати правильне твердження.

А. Медіана та висота трикутника MKN, про­ведені з вершини К, збігаються.

Б. Трикутник МОК дорівнює трикутнику NOK.

В. Кут МОК більший від кута KON.

Г*. Трикутник МОК дорівнює трикутнику МОР.


11.Відрізки АВ та CD перетинаються в точці О, що є серединою кожного з них. Відо­мо, що

AOC = 80°. Вибрати правильні твер­дження.

А*. Трикутник АОС дорівнює трикутнику BOD.

Б*. Відрізок BD — медіана трикутника DBC.

В. Усі кути трикутника СОВ гострі.

Г. Відрізок СО — висота трикутника ABC.


ІІ варіант

1.У трикутнику ABC АВ = ВС, ВМ — меді­ана, ABC = 110°. Знайти кут АВМ.

А.110° .

Б. 90°.


В.8° .

Г*. 55°.


2.Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 9 см. Його основа менша від бічної сторони на

0,6 см. Знайти основу трикутника.

А*. 2,6 см.

Б. 6,4 см.

В.0,6 см.

Г. 1,2 см.


3.Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 15 см, а бічна сторона — 4 см. Знай­ти основу трикутника.

А.З см.


Б*. 7 см.

В.5 см.

Г. 6 см.
4.Два трикутники називають рівними, якщо у них:

А.Відповідні сторони рівні.

Б. Відповідні кути рівні.

В*. Відповідні сторони і кути рівні.

Г. Відповідні сторони рівні, а кути прямі.
5.У рівних трикутниках МКР та ECO ЕО = 6 см, СО = 5 см, периметр трикутника ECO дорівнює 14 см. Знайти сторону МК три­кутника МКР.

А. 5 см.

Б. 6 см.

В*. З см.

Г. 8 см.

6.У трикутниках ОКР та ABC, K = B , КР = ВС = 4 см, ОР = 6 см, ОК = АВ = 3 см. Знайти АС.

А.4 см.

Б*. 6 см.

В.З см.

Г. 10 см.


7.У рівних трикутниках ABC та КОМ АВ = 3 см, ВС = 4 см, периметр трикутника ABC дорівнює

12 см. Знайти сторону КМ трикутни­ка КОМ.

А. З см.

Б*. 5 см.

В. 4 см.

Г. 7 см.


8.У трикутниках ABC та МКР A = M, B=K, АВ = МК = 5 см, АС = 3 см, ВС = 4 см. Знайти КР.

А.5 см.


Б. З см.

В*. 4см.

Г. 8 см.
9.У рівнобедреному трикутнику ABC про­ведено медіану ВК. Чи рівні трикутники АВК та СВК

А*. Так.

Б. Ні.

В.Не можна встановити.Г. Рівні та рівносторонні.
10.У рівнобедреному трикутнику ABC про­ведено бісектрису BD. Чи рівні трикутники ABD та CBD?

А.Не можна встановити.

Б*. Так.

В. Ні.


Г. Рівні та рівносторонні.
11.У рівнобедреному трикутнику ЛВС про­_едемо висоту BD. Чи рівні трикутники ABD та СВD?

А.Так.


Б. Ні.

В*. Не можна встановити.

Г. Рівні та рівнобедрені.

ТЕСТ 2

Тема. Сума кутів трикутника.

Мета: узагальнити й систематизувати знан­ня учнів про властивості кутів трикутника та навички використання їх під час розв’язуван­ня задач; розвивати пам’ять, просторове мис­лення, творчі здібності учнів; виховувати уважність.

І варіант

1.У рівнобедреному трикутнику ВСА зовнішній кут ACD дорівнює 140°. Знайти кут ВАС.

А. 70° .

Б*. 40° .

В. 35°.

Г. 80°.
2.У трикутнику А ВС зовнішній кут DCA — прямий,∠ABC = 58° . Знайти кут ВАС.

А. 52°.

Б. 42° .


В*. 32°.

Г. 90° .
3.У трикутнику ABC B - 48° , кут А на 29° більший від кута В. Знайти кут С.

А*. 55°.

Б. 25° .


В. 85°.

Г. 77° .


4.У трикутнику ABC A = 45° , зовнішній кут DCB дорівнює 60° . Знайти кут ABC.

А.40°.


Б*. 15°.

В.25°.


Г. 20° .
5.Дано трикутник ABC, у якого А = 45° , кут С на 10° більший від кута А. Знайти кути В та С.

А*. 35°, 120°.

Б. 110°, 35°.

В. 130°, 35°.

Г. 100°, 45°.
6.Дано трикутник ABC, у якого кут А дорів­нює 0,6 кута С, зовнішній кут BCD дорівнює 80°. Знайти кути А, В та С трикутника.

А.30°, 50°, 100°.

Б. 100°, 60°, 20°.

В. 100°, 40°, 40°.

Г*. 60°, 20°, 100°.
7.Кути трикутника відносяться як 3 : 5 : 1. Знайти ці кути.

А*. 100°, 60° , 20° .

Б. 60° , 70° , 50°.

В. 10° , 50°, 120° .

Г. 45° , 35°, 100° .

8.Гострий кут прямокутного трикутника дорівнює 50°. Знайти зовнішній кут трикутни­ка, суміжний з другим його гострим кутом.

А. 40°.

Б*. 140°.

В. 130°.

Г. 50°.
9.У трикутнику МКО M = 60°, K=50°. Який це трикутник?

А*. Гострокутний.

Б. Рівносторонній.

В. Прямокутний.

Г. Тупокутний.

10.Один із зовнішніх кутів трикутника до­рівнює 143° , а один з внутрішніх — 31°. Знай­ти інші внутрішні кути трикутника.

А*. 37°, 112°.

Б. 37°, 68°.

В. 112°, 68°.

Г. 31°, 143°.
11.Один із зовнішніх кутів трикутника до­рівнює 123° . Знайти внутрішні кути, не суміжні з ним, якщо один з них дорівнює 27° .

А*. 57°, 96°.

Б. 84°, 27° .

В. 123°, 57°.

Г. 96°, 84°.
ІІ варіант

1.У трикутнику ABC A-50°, C = 40°. Який це трикутник?

А.Тупокутний.

Б. Гострокутний.

В*. Прямокутний.

Г. Рівнобедрений.


2.У трикутнику ABC кут А на 20° менший від кута В, а кут С на 20° більший від кута В. Чому дорівнюють кути А, В та С?

А*. 40°, 60°, 80°.

Б. 60°, 80°, 40° .

В. 80°, 60°, 40° .

Г. 60°, 40°, 80°.
3.Один із кутів рівнобедреного трикутни­ка дорівнює 100° . Чому дорівнюють два інші

кути?


А*. 40° , 40° .

Б. 80°, 40°.

В. 80°, 80°.

Г. 100° , 40°


4.Чому дорівнює кут М трикутника МКО,

якщо K = 70°, O = 30° ?

А. 70°.

Б. 30°.


В.100°.

Г*. 80°.
5.Кут при основі рівнобедреного трикут­ника дорівнює 30°. Чому дорівнює кут при вершині?

А. 30°.

Б. 60°.


В. 90°.

Г*. 120°.


6.У трикутнику ABC кут А у 2 рази більший від кута С, кут В у 3 рази більший від кута С. Чому дорівнюють кути А, В та С?

А*. 60°, 90°, 30°.

Б. 90°, 30°, 60° .

В. 60°, 30°, 90°.

Г. 90°, 60°, 30°.
7.Чи існує рівнобедрений трикутник, у якого два кути відповідно дорівнюють 30° і 60°?

А.Так.


Б*. Ні.

В.Не можна встановити.


8.Один із кутів трикутника — тупий. Які два інші його кути?

А*. Гострі.

Б. Прямі.

В. Тупі.

Г. Гострий і прямий.
9.Чи існує трикутник з двома тупими ку­тами?

А*. Ні.


Б. Так.

В. Не можна встановити.10.Чи існує трикутник, у якого два кути відповідно дорівнюють 120° і 80°?

А.Так.


Б*. Ні.

В.Не можна встановити.


11.Чи існує трикутник з прямим і тупим кутами?

А*. Ні.


Б. Так.

В. Не можна встановити.


ІІІ варіант
1.Чи існує трикутник з двома прямими кутами?

А. Так.


Б*. Ні.

В.Не можна визначити.


2.Чи існує трикутник, у якого два кути відповідно дорівнюють 130° і 70°?

А.Так.


Б*. Ні.

В.Не можна встановити.


3.Сума кутів будь-якого трикутника дорів­нює:

А. 200°.

Б. 90°.

В*. 180°.Г. 360°.
4.Прямі р та с перетинаються січною так, що сума внутрішніх односторонніх кутів дорів­нює 200°. Скільки спільних точок мають прямі р та с?

А. Безліч.

Б. Жодної.

В. Дві.


Г*. Одну.

5.Пряма а паралельна прямій b, а пряма b перпендикулярна до прямої с. Яке взаємне розміщення прямих а та с?

А. Перетинаються.

Б. Паралельні.

В*. Перпендикулярні.

Г. Не можна встановити.

6.Скільки прямих, паралельних даній прямій, можна провести через точку, що не ле­жить на цій прямій?

А*. Одну.

Б. Дві.

В. Три.


Г. Безліч.

7.Пряма а перпендикулярна до прямої b, а пряма b перпендикулярна до прямої с. Яке взаємне розміщення прямих а та с?

А*. Паралельні.

Б. Не можна встановити.

В.Перпендикулярні.

Г. Мають дві спільні точки.

8.Сума двох внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180°, а один із них дорівнює 45° . Чому дорівнює другий?

А. 180°.

Б*. 45°.

В. Не можна визначити.

Г. 135°.
9.Чому дорівнює сума внутрішніх односто­ронніх кутів, якщо внутрішні різносторонні кути рівні?

А. 90°.


Б. 360°.

В. 60°.


Г*. 180°.
10.На площині дано три прямі: b, с та т. Прямі b та с перетинаються. Чи можуть дві прямі b та с бути паралельними прямій m?

А*. Не можуть.

Б. Можуть.

В. Не можна встановити.


11.Якщо пряма а паралельна прямій b, а пряма b паралельна прямій с, то:

А*. Пряма а паралельна прямій с.

Б. Прямі а та с перетинаються.

В. Пряма а перпендикулярна до прямої с.

Д. Прямі а, b та с перетинаються в одній точці.
ІV варіант
1.Дві прямі, паралельні третій:

А. Перетинаються.

Б. Перпендикулярні.

В*. Паралельні.

Г. Мають дві спільні точки.

2.У прямокутних трикутниках ABC та XTY рівні гіпотенузи АВ і XT та катети ВС і ТY. Чи обов’язково ці трикутники рівні?

А. Не можна встановити.

Б. У деяких випадках.

В. Ні.

Г*. Обов’язково рівні.


3.Дві прямі перетинаються січною. Скільки пар внутрішніх односторонніх кутів утворилося при цьому?

А. Одна.

Б. Жодної.

В*. Дві.

Г. Три.

4.У трикутнику ABC кут А — прямий. Чим є у цьому трикутнику відрізок ВС?А. Висотою.

Б. Катетом.

В. Бісектрисою.

Г*. Гіпотенузою.

5.Гіпотенузи двох прямокутних трикут­ників рівні. Один із кутів першого трикутника дорівнює 40° , а один з кутів другого — 50°. Чи рівні ці трикутники?

А. Так.


Б. Ні.

В*. Не можна встановити.


6.У прямокутному трикутнику МКО гіпо­тенуза КО та катет ОМ дорівнюють відповідно 13 см і 7 см. У трикутнику АСЕ гіпотенуза СЕ = = 13 см, а катет АЕ = 7 см. Чи обов’язково ці трикутники рівні?

А. Ні.


Б*. Так.

В. Не обов’язково рівні.

Г. Не можна встановити.
7.Один із кутів, прилеглих до катета пря­мокутного трикутника, дорівнює 30°. Чому до­рівнює другий кут, прилеглий до цього катета?

А.150°.


Б. 60°.

В. 30°.


Г*. 90°.

8.У прямокутному трикутнику один із кутів дорівнює 23°. Чому дорівнюють два інші його кути?

А. 23°, 125°.

Б. 90°, 77°.

В*. 90°, 67° .

Г. Не можна визначити.


9.Трикутник, у якого є прямий кут, нази­вають:

А. Тупокутним.

Б*. Прямокутним.

В. Гострокутним.

Г. Рівнобедреним.
10.Сторону прямокутного трикутника, що лежить проти прямого кута, називають:

А. Бічною.

Б. Катетом.

В. Основою.

Г*. Гіпотенузою.
11.Один із кутів прямокутного трикутника дорівнює 12 градусів. Знайдіть інший гострий кут цього трикутника.

А*. 780

Б. 880

С. 680Г. 720.


Каталог: doc -> files -> news -> 534
534 -> Урок з природознавства у 4 класі Підготувала вчитель початкових класів
534 -> Урок-лицарський турнір за романом В. Скотта Айвенго
534 -> Різноманітність рослин класу Дводольні. Родини: Розові, Хрестоцвіті, Пасльонові. Мета
534 -> Методичні рекомендації для керівників хореографічних колективів, викладачів хореографічних відділень початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
534 -> Методичні рекомендації для керівників театральних колективів, викладачів театральних відділень початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
534 -> Підсумковий урок з теми
534 -> Звіт про методичну роботу у Професійно-технічному училищі №26 м. Кременчука за 2015 2016 навчальний рік Кременчук 2016 Вступ
534 -> Інтерактивне навчання у моїй педагогічній діяльності
534 -> Тема: Вдосконалення вимови звуків [ дж ], [ дз ], [ дз׳]. Звуко-буквенний аналіз слів. Поділ слів на склади. Мета
534 -> Тема : якою буває природа. Охорона природи Мета: формувати в учнів поняття „природа”, „нежива природа”


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка