М. Полтава 2013 Досудове врегулювання господарських спорів
Скачати 144,64 Kb.
Дата конвертації23.04.2017
Розмір144,64 Kb.

Міністерство юстиції України

Полтавське районне управління юстиції

ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ

СПОРІВ

м. Полтава

2013
Досудове врегулювання господарських спорів. Полтава – 2013-10 с.
Добірка матеріалів розрахована на працівників юридичних служб підприємств, установ, організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування на правильне застосування законодавства при організації роботи.

2
ЗМІСТ


1. Вступ……….……………………………………………………………………………4

2. Основні положення врегулювання досудового спору ………………………………5

3. Спори, на які не поширюється порядок досудового врегулювання.……….……….5

4. Порядок пред’явлення претензій………..….……...……………………………….. 5-7

5. Порядок і строки розгляду претензій…………………………………….……………8

6. Повідомлення заявника про результати розгляду претензії.…………………………9

7. Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають під час укладення господарських договорів……………………………………………………………….... 10

8. Список використаної літератури………………………………………………..….11

3
ВСТУП

Претензійна робота регулюється господарським процесуальним кодексом України (статті 5-11 ГПК України). Розділ називається досудове врегулювання господарських спорів (пред’явлення спеціального письмового документу - претензії).

Порядок досудового врегулювання спорів визначається господарським процесуальним кодексом України, якщо інше не встановлено діючим на території України законодавством, яке регулює конкретний вид господарських відносин. Порядок пред’явлення та розгляду претензій до перевізника, які випливають з перевезення, визначається транспортними статутами і кодексами, а претензії до органів зв’язку стосовно надання останнім послуг зв’язку - відповідними правилами чи положеннями. Разом з тим претензії перевізника, що випливають з перевезень, і претензії органів зв’язку, які випливають з операцій по наданню послуг зв’язку, продивляються і розглядаються у порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом України. У такому ж порядку пред’являються і розглядаються претензії до перевізника чи органу зв’язку, якщо ці претензії не пов’язані з перевезенням або наданням послуг зв’язку.

З урахуванням специфіки діяльності підприємства, його функціональних особливостей та структури видається наказ чи затверджується положення (інструкція) про порядок ведення претензійно-позовної роботи, де чітко розподіляються обов'язки структурних підрозділів: служб, відділів, управлінь (надалі структурні підрозділи) по підготовці і розгляду претензій та позовів. У кожному структурному підрозділі наказом розпорядженням) керівника ця робота покладається на конкретних працівників.

Здійснення контролю за додержанням структурними підрозділами
встановленого на підприємстві порядку пред'явлення і розгляду претензій, покладається на юридичну службу.

Структурний підрозділ та юридична служба ведуть журнали обліку претензій та позовних заяв, пред'явлених підприємством та до нього .


4
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ

ГОСПОДАРСЬКОГО СПОРУ
Сторони застосовують заходи досудового врегулювання господарського спору за домовленістю між собою.

Порядок досудового врегулювання спорів визначається Господарським процесуальним Кодексом України, якщо інший порядок не встановлено діючим на території України законодавством, яке регулює конкретний вид господарських відносин. Досудове врегулювання покликане забезпечити якомога швидше відновлення порушених прав підприємств і організацій; сприяє виявленню і усуненню причин та умов виникнення господарських правопорушень; досудове врегулювання сприяє організації та підвищенню рівня укладання та виконання господарських договорів.

СПОРИ, НА ЯКІ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ

ПОРЯДОК ДОСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ


Порядок досудового врегулювання господарських спорів не поширюється на:

спори про визнання договорів недійсними;

спори про визнання недійсними актів державних та інших органів, підприємств та організацій, які не відповідають законодавству і порушують права та охоронювані законом інтереси підприємств та організацій;

спори про стягнення заборгованості за опротестованими векселями;

спори про стягнення штрафів Національним банком України з банків та інших фінансово-кредитних установ;

спори про звернення стягнення на заставлене майно.

ПОРЯДОК ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ
Порядок пред'явлення претензії встановлений у статті 6 Господарського процесуального кодексу України
Підприємства та організації, чиї права і законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав та інтересів звертаються до нього з письмовою претензією.

У претензії зазначаються:

5

а) повне найменування і поштові реквізити заявника претензії


та підприємства, організації, яким претензія пред'являється; дата
пред'явлення і номер претензії;

б) обставини, на підставі яких пред'явлено претензію; докази,


що підтверджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні
акти;

в) вимоги заявника;

г) сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці; платіжні реквізити заявника претензії;

д) перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.


Робота по пред'явленню претензій складається із таких етапів:
- підготовча робота (збір доказів, які обґрунтовують претензію, складання розрахунків, калькуляції, проведення взаєморозрахунків та ін.);

- складання проектів претензій, узгодження з зацікавленими структурними підрозділами або посадовими особами і представлення на підпис керівнику підприємства, організації, або його заступнику.


При підготовці матеріалів для пред’явлення претензій необхідно звернути

увагу на збір доказів. Наприклад: при частковій втраті, нестачі, пошкодженні вантажу такими доказами можуть бути:

- акт про нестачу, складений відповідно до інструкцій П - 6, П - 7 правилами перевезення вантажу;

- комерційний акт, а в разі відмовлення - письмові докази оскарження відмови;
- транспортний документ;

- специфікація;

- документ про сплату вартості вантажу;

- розрахунок;

- пломби, якщо транспортні засоби були опломбовані;

- документ про виклик представника постачальника (виготовлювача);


- документи, які підтверджують повноваження осіб, що брали участь в прийманні продукції;

- інші документи, які підтверджують часткову втрату, нестачу, пошкодження вантажу.

Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої сторони, можуть не додаватись до претензії із зазначенням про це у претензії. До претензії про сплату грошових коштів може додаватися платіжна вимога-доручення на суму претензії.

6

Претензія підписується повноважною особою підприємства, організації або їх представником та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.7
ПОРЯДОК І СТРОКИ РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЇ
Претензія розглядається в місячний строк, який обчислюється з дня одержання претензії.

В тих випадках, коли обов'язковими для обох сторін правилами або договором передбачено право перепровірки забракованої продукції (товарів) підприємством-виготовлювачем, претензії, пов'язані з якістю та комплектністю продукції (товарів), розглядаються протягом двох місяців.

Якщо до претензії не додано всі документи, необхідні для її розгляду, вони витребуються у заявника із зазначенням строку їх подання, який не може бути менше п'яти днів, не враховуючи часу поштового обігу. При цьому перебіг строку розгляду претензії зупиняється до одержання витребуваних документів чи закінчення строку їх подання. Якщо витребувані документи у встановлений строк не надійшли, претензія розглядається за наявними документами.

При розгляді претензії підприємства та організації в разі необхідності повинні звірити розрахунки, провести судову експертизу або вчинити інші дії для забезпечення досудового врегулювання спору.

Підприємства та організації, що одержали претензію, зобов'язані задовольнити обгрунтовані вимоги заявника.

8

ПОВІДОМЛЕННЯ ЗАЯВНИКА ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЇ


Про результати розгляду претензії заявник повідомляється у письмовій формі.

У відповіді на претензію зазначаються:


а) повне найменування і поштові реквізити підприємства, організації, що дають відповідь, та підприємства чи організації, яким надсилається відповідь; дата і номер відповіді; дата і номер претензії, на яку дається відповідь;
б) коли претензію визнано повністю або частково, визнана сума, назва, номер і дата розрахункового документа на перерахування цієї суми чи строк та засіб задоволення претензії, якщо вона не підлягає грошовій оцінці;
в) коли претензію відхилено повністю або частково, мотиви
відхилення з посиланням на відповідні нормативні акти і документи,
що обгрунтовують відхилення претензії;
г) перелік доданих до відповіді документів та інших доказів.
Коли претензію відхилено повністю або частково, заявникові повинно бути повернуто оригінали документів, одержаних з претензією, а також надіслано документи, що обгрунтовують відхилення претензії, якщо їх немає у заявника претензії.

Відповідь на претензію підписується повноважною особою підприємства, організації або їх представником та надсилається рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

Якщо претензію про сплату грошових коштів, до якої додано платіжну вимогу-доручення, визнано повністю або частково, у платіжній вимозі-дорученні зазначається визнана сума.

Платіжні вимоги-доручення виконуються установами банків у порядку, встановленому Національним банком України.

За необгрунтоване списання у безспірному порядку претензійної суми винна сторона сплачує другій стороні штраф у розмірі 10 процентів від списаної суми.


9
ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС УКЛАДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ


Спори, що виникають при укладенні господарських договорів, можуть бути подані на вирішення господарського суду.

Підприємство чи організація, які вважають за необхідне змінити чи розірвати договір, надсилають пропозиції про це другій стороні за договором.

Підприємство, організація, які одержали пропозицію про зміну чи розірвання договору, відповідають на неї не пізніше 20 днів після одержання пропозиції. Якщо підприємства і організації не досягли згоди щодо зміни чи розірвання договору, а також у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення господарського суду.

Відповідно до частини другої статті 188 Господарського кодексу України сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором.

Згідно з частиною першою статті 11 ГПК підприємство чи організація, які вважають за необхідне змінити чи розірвати договір, надсилають пропозиції про це другій стороні за договором.

Наведені та інші норми матеріального і процесуального права не передбачають будь-яких санкцій за недодержання підприємством (організацією) відповідного порядку внесення змін до господарського договору чи його розірвання. Тому саме по собі таке недодержання не тягне за собою наслідків у вигляді відмови в прийнятті позовної заяви або її повернення чи припинення провадження у справі.

Верховним Судом України з посиланням на Рішення Конституційного Суду України від 09.07.2002 у справі N 1-2/2002 (про досудове врегулювання спорів) також зазначалося, що недотримання позивачем вимог частини другої статті 188 Господарського кодексу України щодо обов'язку надсилання іншій стороні пропозицій про розірвання договору в разі виникнення такої необхідності не позбавляє позивача права звернутися за захистом порушеного права шляхом вчинення прямого позову до відповідача про розірвання договору (Постанова названого суду від 17.06.2008 N 8/32пд).

10

Використана література1. Господарський процесуальний Кодекс України;

2. Господарський кодекс України;

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації»;

4. Рішення Конституційного суду України від 09.07.2002 у справі N 1-2/2002 (про досудове врегулювання спорів).11

Для нотаток12


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка