Методична документація для організації самостійної роботи самостійна робота студентів
Скачати 114,34 Kb.
Дата конвертації15.05.2017
Розмір114,34 Kb.
МЕТОДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Самостійна робота студентів - це спланована пізнавальна, організа­ційно і методично направлена діяльність, яка здійснюється без прямої допомоги викладача, на досягнення результату.

Самостійна робота здійснюється з метою відпрацювання та засвоєння навчального матеріалу, визначеного для самостійних занять; підготовки до майбутніх занять та контрольних заходів; формування у студентів культури розумової праці, самостійності та ініціативи у пошуку та набутті знань. Зміст самостійної роботи студента визначається робочою програмою навчальної дисципліни, відповідним методичним матеріалом, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота студента з даної навчальної дисципліни забезпечується відповідними інформаційно-методичними засобами (підручниками, навчально- методичними посібниками, методичними вказівками з організації самостійної роботи та виконання окремих завдань), передбаченими робочою програмою навчальної дисципліни. Крім того, для якісної організації самостійної роботи студента існує відповідна наукова і періодична література. Самостійна робота студента з вивчення навчального матеріалу з конкретної дисципліни може проходити в бібліотеці, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах тощо. Відповідальність за якість самостійної роботи безпосередньо несе студент.

Мета самостійної роботи студентів:

 • розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;

 • формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань;

 • розвиток морально-вольових зусиль;

 • самостійна робота студентів як результат їх морально-вольових зусиль.


Завдання самостійної роботи студентів:

навчити студентів самостійно працювати з літературою;

творчо сприймати навчальний матеріал і осмислювати його;

•сформувати навички щоденної самостійної роботи з метою одержання та узагальнення знань, умінь і навичок.
Навчальні завдання для самостійної роботи поділяються на:


 • лінгвістичні,

 • інформаційно-пошукові,

 • конкретно-практичні.

До кожного типу вище названих навчальних завдань пропонуються різноманітні продуктивні вправи. До першого типу , який співвідноситься з роботою над мовним матеріалом, пропонуються вправи: підбір та накопичення мовних засобів для вираження певних комунікативних намірів; тлумачення мовних засобів; складання глосаріїв тощо. Вправи другого типу пропонують творчі завдання, які пов’язані з текстом, як продуктом лінгвокультури: орієнтація в структурі певного жанру, коментування подій та фактів; формування ідей, які виражено у тексті неясно; висловлювання свого ставлення до фактів і подій; аргументація свого погляду щодо наведених у тексті тверджень; обгрунтування висновків; використання фактів з тексту для описуваного повідомлення.РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ВИДАМИ РОБОТИ


№ теми

Вид роботи, завдання

Кількість годин

Література

Форма конролю

Тема 1

Підготовка до практичних занять

20 год

(5 п/з * 4 год)5, 6, 8, 12-14, 20-26, 32-34

Перевірка домашнього завдання

Система освіти у Польщі та Україні: порівняльна характеристика

8 год

2, 41-44

Презентація, реферат

Виконання лексико-граматичних вправ за темою

2 год

11, 15, 16, 18, 19, 27, 28, 31

Тести, письмові завдання

Тема 2

Підготовка до практичних занять

20 год

(5 п/з * 4 год)5, 6, 8, 12-14, 20-26, 32-34

Перевірка домашнього завдання

Польська мова у світі

8 год

2, 41-44

Реферат, усна доповідь

Виконання лексико-граматичних вправ за темою

2 год

11, 15, 16, 18, 19, 27, 28, 31

Тести, письмові завдання

Тема 3

Підготовка до практичних занять

20 год

(5 п/з * 4 год)5, 6, 8, 12-14, 20-26, 32-34

Перевірка домашнього завдання

Відомі поляки: співаки, актори, тощо

8 год

2, 41-44

Усна доповідь, презентація

Виконання лексико-граматичних вправ за темою

2 год

11, 15, 16, 18, 19, 27, 28, 31

Тести, письмові завдання

Тема 4

Підготовка до практичних занять

20 год

(5 п/з * 4 год)5, 6, 8, 12-14, 20-26, 32-34

Перевірка домашнього завдання

Державний устрій та географічне середовище країни, мова якої вивчається (Польщі).

8 год

2, 41-44

Конспект, реферат

Виконання лексико-граматичних вправ за темою

2 год

11, 15, 16, 18, 19, 27, 28, 31

Тести, письмові завдання
Підготовка до МКР

8 год

1-44

Тести, письмові завдання

Тема 5

Підготовка до практичних занять

20 год

(5 п/з * 4 год)5, 6, 8, 12-14, 20-26, 32-34

Перевірка домашнього завдання

Польська національна кухня.

8 год

2, 41-44

Презентація, проект

Виконання лексико-граматичних вправ за темою

2 год

11, 15, 16, 18, 19, 27, 28, 31

Тести, письмові завдання

Тема 6

Підготовка до практичних занять

20 год

(5 п/з * 4 год)5, 6, 8, 12-14, 20-26, 32-34

Перевірка домашнього завдання

Ринок праці. Пошуки праці. Статистичні дані щодо найбільш затребуваних професій

8 год

2, 41-44

Реферат, порівняльна таблиця

Виконання лексико-граматичних вправ за темою

2 год

11, 15, 16, 18, 19, 27, 28, 31

Тести, письмові завдання

Тема 7

Підготовка до практичних занять

20 год

(5 п/з * 4 год)5, 6, 8, 12-14, 20-26, 32-34

Перевірка домашнього завдання

Громадянське суспільство: права та обов’язки.

8 год

2, 41-44

Конспект

Виконання лексико-граматичних вправ за темою

2 год

11, 15, 16, 18, 19, 27, 28, 31

Тести, письмові завдання

Тема 8

Підготовка до практичних занять

20 год

(5 п/з * 4 год)5, 6, 8, 12-14, 20-26, 32-34

Перевірка домашнього завдання

Туризм у країні, країни, мова якої вивчається (Польщі).

8 год

2, 41-44

Презентація

Виконання лексико-граматичних вправ за темою

2 год

11, 15, 16, 18, 19, 27, 28, 31

Тести, письмові завдання

Тема 9

Підготовка до практичних занять

20 год

(5 п/з * 4 год)5, 6, 8, 12-14, 20-26, 32-34

Перевірка домашнього завдання

Економіка Польщі

8 год

2, 41-44

Реферат

Виконання лексико-граматичних вправ за темою

2 год

11, 15, 16, 18, 19, 27, 28, 31

Тести, письмові завдання
Підготовка до МКР

8 год

1-44

Тести, письмові завдання

Разом
 1. д
ЛІТЕРАТУРА

 1. Зайцева Н. Польский язык. Пособие по грамматике польского языка. – Минск. – 2002. – 107 с.

 2. Кабот Т.Ф. Польское страноведение. Комбинированный учебно-методический комплекс для студентов филологического факультета. – Брест. – 2008. – 68 с.

 3. Кравчук А. Читаємо польською, або Практична фонетика польської мови: Посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 90 с.

 4. Кротовская Я., Кашуркевич Л., Лесная Г., Селиванова Н. Практический курс польского языка. Базовый учебник. – М. : АСТ Восток-Запад, 2005. – 559 с.

 5. Лобас Н. Mów po polsku. Розмовляй польською мовою. Методичний посібник. – Тернопіль : «Крок», 2010. – 194 с.

 6. Лобас Н. Mów i czytaj po polsku. Konwersacja. Lektury. Розмовляй і читай польською мовою. Розмовні теми. Тексти для читання. – Тернопіль : «Крок», 2011. – 217 с.

 7. Могила О. Польська мова. Підручник для курсів за вибором і факультативів загальноосвітніх шкіл. – Київ : «Райдуга», 1994. – 269 с.

 8. Пучковський Ю.Я. Польська мова. Практичний курс. – Київ : «Чумацький шлях», 2013. – 263 с.

 9. Ерома Ж. Польский язык. Правильное произношение = Język polski. Poprawna wymowa : пособие / Ж.И. Ерома, С.К. Трофимец. – Гродно : ГрГУ, 2010. – 99 с.

 10. Achtelik A., Serafin B. Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. – 262 s.

 11. Bąk P. Gramatyka Języka polskiego. – Lublin: Wiedza powszechna, 1997. – 883 s.

 12. Budzianka K., Olaczek H., Wróblewska E. Przygody Krystyny, Pawła i Reksa. Wybór tekstów do nauki języka polskiego dla cudzoziemców. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996. – 61 s.

 13. Dąbrowska A., Dobesz U., Pasieka M. Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na wschodzie. – Warszawa : Ośrodek rozwoju edukacji. – 2010. – 238 s.

 14. Dąbrowska A., Łobodzińska R. Polski dla cudzoziemców. – Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej. – 1995. – 303 s.

 15. Dubisz S. Nauka o języku dla polonistów. – Warszawa : Książka i wiedza. – 2002. – 453 s.

 16. Hącia A. Język polski. 365 ćwiczeń z gramatyki. – Warszawa: Langenschiedt, 2004. – 220 s.

 17. Gałyga D. Jak to łatwo powiedzieć? Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących. – Kraków: UNIVERSITAS, 2011. – 238 s.

 18. Garncarek P. Czas na czasownik. – Kraków: UNIVERSITAS, 2000. – 221 s.

 19. Jadacka H. Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. – Warszawa: Książka i wiedza, 2006. – 253 s.

 20. Janowska A., Pastuchowa M. Dzień dobry. Podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących. – Katowice: Śląsk, 1999. – 207 s.

 21. Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego. – Warszawa: Wilga, 2003. – 256 s.

 22. Lipińska E. Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców. – Kraków: UNIVERSITAS, 1999. – 117 s.

 23. Lipińska E., Seretny A. Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego. – Kraków: UNIVERSITAS, 2006. – 339 s.

 24. Seretny A., Lipińska E. ABC metodyki nauczania języka polskiegi jako obcego. – Kraków: UNIVERSITAS, 2005. – 329 s.

 25. Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A., Polski krok po kroku A1. Podręcznik do nauki języka polskiego dla obcokrajowców + CD MP3. – Kraków : Wydawnictwo: polish-courses.com, 2010. – 180 s.

 26. Stempek I., Stelmach A. Polski krok po kroku A2. Podręcznik do nauki języka polskiego dla obcokrajowców + CD MP3.. – Kraków : Wydawnictwo: polish-courses.com, 2012. – 160 s.

 27. Mędak S. Liczebnik też się liczy. – Kraków: UNIVERSITAS, 2004. – 249 s.

 28. Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, PWN, Warszawa, 2005.

 29. Pasieka M., Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. – Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. – 193 s.

 30. Pelc T., Teraz polski!, Wing, Łodź, 1997.

 31. Pyzik J. Przygoda z gramatyką. – Kraków: UNIVERSITAS, 1999. – 462 s.

 32. Seretny A., A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego, Universitas, Krakow, 2003.

 33. Szelc-Mays M., Nowe słowa, stare rzeczy. Podręcznik do nauczania słownictwa języka polskiego dla cudzoziemcow, Wyd. Zakonu Pijarow, Krakow, 1999.

 34. Szelc-Mays M., Rybicka E., Słowa i słowka, Podręcznik do nauczania słownictwa i gramatyki dla początkujących, Wyd. EXE, Grupa Filip Nilborn, Krakow, 1997.

 35. Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A.Markowski. – Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2003. – 1786 s.


Аудіовізуальні джерела

 1. Małolepsza M., Szymkiewicz A. Hurrra po polsku! (Учебник с CD).

 2. Miodunka W. Uczmy się polskiego. Warszawa, 1996. (Видеокурс польского языка)

 3. Polish Lessons. Polish alphabet. Unit 1-45.


Eлектронні ресурси:

 1. Grzegorz Jagodziński, Gramatyka języka polskiego - http://www.grzegorj.jzn.pl/gram/gram00.html

 2. Maciej Malinowski, Obcy język polski - http://www.obcyjezykpolski.interia.pl


Пошукові системи:

 1. www.wp.pl

 2. www.interia.pl

 3. www.onet.pl

 4. http://e-polish.eu/


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка