Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
Сторінка1/6
Дата конвертації01.02.2018
Розмір0,81 Mb.
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Кафедра інформаційного менеджменту

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи _________ А.М. Колот

«__» _____________ 2017 р.


МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліни«ОБЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ»

освітній ступінь бакалавр

галузь знань12 «Інформаційні технології»

спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»


ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри ____________ В.К. Галіцин

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. ГутьКиїв 2017
 1. Вступ.

 2. Тематичний план дисципліни

 3. Зміст дисципліни за темами

 4. Плани занять:

4.1. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять1.

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.

  1. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.

 1. Самостійна робота студентів

 2. Поточний і підсумковий контроль знань:

6.1. Очна форма навчання:

- Карти самостійної роботи студента.

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з

дисципліни.

6.2. Заочна форма навчання:- Карти самостійної роботи студента.

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з

дисципліни.

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен.

6.4. Зразок екзаменаційного білета.


 1. Рекомендована література (основна і додаткова).

1. Вступ
Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок використання об¢єктно-орієнтованої методології програмування задач соціально-економічного напрямку.

Основні завдання дисципліни. Під час навчання студенти дисципліни набувають практичні навички з об’єктної декомпозиції та відпрацьовують типові елементи програмування, вивчають об’єктна-орієнтовану технологію програмування, придбають навички налагодження і виконання програм у середовищі JBuilder, вивчають нові засоби програмування мовою java, реалізують комплексні виробничі ситуації, які пов’язані з проектуванням, програмуванням та документуванням програмних комплексів, організацією інтерфейсу з користувачем за допомогою створення вікон та меню, взаємодії з базами даних.

Предметом дисципліни є об’єктна-орієнтовані технології розробки програм, система програмування мовою java.

Місце дисципліни в учбовому плані. Вивчення дисципліни базується

на знаннях курсів: «Економічна кібернетика: модуль «Технології програмування», «Інструментальні засоби прикладного програмування». Знання, здобуті під час вивчення дисципліни використовуються в курсах: «Web-програмування», «Технології розробки програмних та інтелектуальних систем», «Прикладне програмне забезпечення».Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни. Після опанування дисципліни студенти повинні бути здатні

знати:

 • складові та зміст об¢єктно-орієнтованого підходу;

 • базові інгредієнти об¢єктно-орієнтованого програмування;

 • технологію побудови програмної системи в JDK, JBuilder;

 • основні конструкції мови Java ;

 • класи та методи мови Java;

 • організацію вводу і виводу даних ;

 • технологію програмування розподільних завдань;

вміти:

 • складати програми мовою Java;

 • складати проекти програм у середовищі JBuilder для відповідної предметної області;

 • доводити програму з початкового коду до виконуючого додатку;

 • будувати відповідно конкретної задачі технологію проектування, кодування і реалізації програмної системи складної структури.

Дисципліна “Об¢єктно-орієнтоване програмування” є обов’язковим курсом підготовки бакалаврів із спеціальності «Інтелектуальні системи прийняття рішень».
2. Тематичний план дисципліни

Назва теми

Кількість годин

Очна

форма


навчання

Заочна форма навчання

Навчальні заняття

СРС

Навчальні заняття

СРС

Лекції


Практичні

Лабораторні

ІндивідуальніКонтактні заняття

Індивідуальні

Тема 1. Об’єктно-орієнтована методологія створення програмних систем

2

-6
2

6

Тема 2. Інструментальне середовище об’єктно-орієнтованого програмування
2
2

6
2

8

Тема 3. Реалізація і спеціфікатори доступу в програмах

2

26

2

2

8

Тема 4. Особливості успадкування мовою Java

2

2

2

2

6

2

2

8

Тема 5. Динамічне зв’язування (поліморфізм) програм
2

2
4
2

8

Тема 6. Обробка помилок і виключних ситуацій


2

2

2

2

6

2

2

8

Тема 7. Механізми створення вікон і аплетів

2

2

2

2

6

2

2

8

Тема 8. Технологія використання обробників подій

2
2

2

4

2

2

8

Тема 9. Графічний інтерфейс користувача

2
2

1

6

2

2

8

Тема 10. Організація баз даних і доступу до них з програм.

2
2

1

4

2

2

8

Тема 11. Засоби програмування

сервлетів і JSP2

244

Підсумковий контроль, години

4

4

Усього:

16

16

16

12

56

16

18

84

Разом годин: 120 120

годинкредитів

4

4

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка