Методичні рекомендації для керівників гуртків еколого-натуралістичного спрямування Підготувала: методист Новгород-Сіверської станції
Сторінка4/5
Дата конвертації11.09.2018
Розмір0,94 Mb.
1   2   3   4   5

Гра «Відновлення ресурсів»

Мета: формувати в учнів уяв­лення про шляхи раціонального використання природних ресурсів, розуміння наслідків господарської діяльності людини.

Обладнання: 4 обручі, які по­значають відносно невичерпні дже­рела енергії (сонце, вітер, біомасу та воду); будь-які речі (наприклад, папірці), які позначають місцезна­ходження обмежених природних джерел енергії, що не відновлю­ються, наприклад, «Вугілля Дон­басу», «Вугілля Львівщини», «Газ Полтавщини», «Торф Полісся» (їх має бути не менше, ніж гравців).

Умови проведення гри

 1. Визначте територію для кож­ного «природного ресурсу».

 2. Розташуйте 4 обручі в чоти­рьох різних місцях.

 3. Кожен гравець стає біля обра­ного «природного ресурсу».

 4. Розкажіть учасникам цікаву історію відповідно до теми гри. Застосовуйте власні історії, щоб зробити гру цікавішою для вас і учасників! Україна багата на при­родні ресурси, але вони не вічні, їх необхідно використовувати раціо­нально.

 5. За командою всі гравці міня­ються місцями, і кожний повинен знайти собі нове місце — новий «природний ресурс». Наприклад, вичерпалися нафто родовища на Полтавщині (Карпатах тощо). Всі учасники рухаються, організатор забирає одне місце і продовжує придумувати ситуації, в яких при­родні ресурси зникають унаслідок нераціональної діяльності люди­ни. Учасники міняються місцями. Організатор забирає місця, що по­значають «природні ресурси, які не відновлюються». Той гравець, яко­му не вистачило місця, виходить із гри (йому не вистачило енергії).

Учасникам може бути незрозу­міло, куди зникають «ресурси». По­ясніть їм. Згодом починайте заби­рати по два «ресурси» одночасно. Але НЕ ЗАБИРАЙТЕ ОБРУЧІ!

Коли залишаться тільки обручі, запропонуйте учасникам переміща­тися лише в різні обручі.Методичні поради

Після гри обговоріть з учасни­ками, що вони відчували. Ви може­те поставити такі запитання: • Що ви думаєте про хід гри? З чим її можна порівняти у реаль­ному житті?

 • Ваша думка про природні ресурси, які ми використовуємо (нафта, природний газ, вугілля: чи завжди вони існуватимуть?

 • Які висновки можна зробити, граючи в цю гру? Що ми можемо з вами змінити, щоб ці природні ре­сурси залишилися на Землі?

Запропонуйте гравцям прийня­ти рішення у вигляді звернення до майбутніх мешканців Землі.
Гра «Земна куля»

Цією екологічною грою до­цільно розпочинати навчальну діяльність, оскільки вона спри­яє мотивації навчання, викликає інтерес до екологічних проблем. Бажано проводити на відкритому повітрі.Мета: зацікавити учасників екологічними проблемами, спри­яти заохоченню до знайомства та спілкування; визначення учнями шляхів подолання екологічних про­блем.

Обладнання: пляжний м’ячик.

Умови проведення гри

 1. Запропонуйте учасникам по­фантазувати. Попросіть їх уявити себе людиною, яка може керувати долею Землі. Вона відповідальна за її збереження в Сонячній сис­темі. Якщо ця людина не втримає планету в Сонячній системі, Земля впаде в «чорну дірку» і припинить існування.

 2. Учасники стають у коло. По­передьте учнів, які кидають м'яч один одному, що вони повинні на­магатися втримати модель земної кулі у повітрі. Спочатку дайте грав­цям потренуватися.

 3. Після кількох спроб запропо­нуйте кожній групі зробити виснов­ки, подумати, що може трапитися з планетою Земля, якщо неуважно ставитися до неї.


Гра «Електричне коло»

Мета: в ігровій формі звернути увагу учасників на екологічні про­блеми в галузі енергетики.

Обладнання: звичайний м'яч або повітряна куля.

Умови проведення гри

Ведучий. Ми всі оточені енер­гією щодня. Ми знаємо, що елек­тричний струм має весь час рухати­ся по колу.

 1. Станьте у коло. Уявімо, що ми з вами електричний контур. М’яч – це енергетична куля, яка рухаєть­ся по цьому контуру. Для того щоб вона могла рухатися, ми, переда­ючи м’яч один одному, говоримо «Струм».

 2. До електричного контуру нале­жить елемент «Лампочка». Гравець, який отримує м’яч, під час передачі м’яча далі може сказати цю команду, тоді всі учасники гри повинні етапи на одній нозі та розвести руки в сто­рони (поза «Ластівка»).

 3. Але в нашій мережі трапля­ються замикання. Якщо гравець, якому ви передаєте м’яч, відмов­ляється його брати, то він повинен підняти руки вгору і сказати: «За­микання». Тоді ви повинні швидко передати її в інший бік зі словом «Струм». (Діти роблять спробу грати, м’яч проходить по колу.)

 4. Ми вже знаємо, що в елек­тричному контурі можливі «зами­кання». Крім цього, трапляються «аварії». У процесі гри учасник, якому передають м’яч, може сказа­ти «Аварія». При цьому всі учасни­ки повинні помінятися місцями.

Ключові моменти гри

 1. «Струм»: слід передати кулю учаснику поряд із вами.

 2. «Замикання»: зупиняє хід струму. М’яч необхідно передати іншому гравцю.

 3. «Аварія»: зупиняє електрич­ний струм, гравці міняються міс­цями.

 4. «Лампочка»: всім гравцям необхідно стати на одній нозі та розвести руки в боки (поза «Лас­тівка»).

Гра продовжується до тих пір, поки «система енергозабезпечення повністю не вийде з ладу». Учням необхідно зробити висновки щодо попередження кризи енергопоста­чання.
Гра «Всі ми мешканці плане­ти Земля»

Мета: сприяти розумінню учнями поняття «глобальні еко­логічні проблеми», навчати учнів приймати рішення щодо подолан­ня екологічних проблем; формува­ти вміння обґрунтовано доводити власну думку.

Обладнання: пластиковий або паперовий килим/ковдра.

Умови проведення гри

Покладіть килим розміром 2x2 м (ковдру, великий аркуш паперу) на підлогу, хай на нього стане при­близно третина групи. Запропонуй­те гравцям уявити, що це планета Земля з великими запасами ресур­сів для її населення (людей на ки­лимі).

Дайте учасникам команду зійти з килима. Складіть килим так, щоб він став на одну третину меншим, ніж раніше. Тепер попросіть дві третини учасників стати на килим (поясніть, що населення швидко зростає, але природні ресурси ви­черпуються), ноги кожного повинні бути повністю на килимі. Наступ­ний крок: зігніть килим навпіл, і хай усі учасники стануть на нього.

Пам’ятайте, що кожен учасник повинен стояти на килимі! Обго­воріть з учасниками гри, що може символізувати ця гра. Запропонуйте висунути власні гіпотези щодо вря­тування життя на планеті Земля.Гра «Модель живого дерева»

Мета: формувати уявлення про дерево як цілісний живий організм, пов'язаний з іншими живими іс­тотами; спираючись на біологічні знання, вчити учнів розуміння на­слідків впливу людини на рослинні організми.

Обладнання: олівці, аркуші па­перу.

Умови проведення гри

Гравці зображують різні части­ни дерева: головний корінь, побічні корені, стовбур, флоему (камбій та кора, гілки, листя).Стовбур. Для початку гри виби­рають двох або трьох високих грав­ців, які будуть зображувати серце­вину дерева. Вони стають спинами один до одного. Ведучий повідо­мляє іншим учасникам: «Це стов­бур — внутрішня сила дерева. За­вдяки стовбуру дерево тримає гілки прямо, так, щоб листки одержува­ли світло сонця». Гравці повин­ні «стояти високо та міцно».

Головний корінь. Обирають кілька гравців, які будуть зобра­жувати кореневу систему. Вони сі­дають до основи стовбура. Слова ведучого: «Уявіть, що ви – довгий корінь, який називають головним. Він найбільше заглиблюється у ґрунт, одержує воду та міцно три­має дерево. Коли трапляється буря, головний корінь тримає дерево. Не забудьте: у вашого дерева міцна ко­ренева система».

Бічні корені. Вибирають грав­ців із довгим волоссям. Вони сіда­ють біля головного кореня. Слова ведучого: «Ви – бічні корені. Вас є сотні. Ви ростете від головно­го кореня. Ви також допомагаєте триматися дереву в ґрунті. Дерева мають тисячі кілометрів кореневих волосків, які покривають кожен сантиметр ґрунту. Коли вони від­чувають воду навколо себе, то по­чинають рости та всмоктують її. Я хочу, щоб головний та бічні корені потренувалися поглинати воду. За командою «Можна пити» зробіть звук, подібний до голосного всмок­тування».

Деревина. Вибирають достатню кількість гравців, щоб утворити пов­не коло із серцевиною посередині. Гравці мають стояти обличчям до центру, простягнувши руки. Слова ведучого: «Ви – частина дерева, яка називається деревина. Ви бере­те воду із коренів та підіймаєте її до верхніх гілок. Ви – «найефектив­ніший насос» у світі з нерухомими частинами. Після того як корені по­чали пити воду, ваше завдання – переносити воду по дереву. Коли я скажу: «Переносьте воду», ви робите «Ф-у-у-у-у-у» – надуваєте щоки та видихаєте повітря через долоні, складені в трубочку. Давай­те спробуємо це зробити». (Гравці імітують роботу деревини. Кожна група учасників виконує свою ко­манду.)

Камбій. Вибирають групу, яка виконуватиме роль камбію. Грав­ці стають навколо деревини і три­мають один одного за руки. Слова ведучого: «Всередині дерева ви формуєте шар камбію, стовбур де­рева росте в товщину. Кожен рік додається новий шар до деревини. Позаду вас, із зовнішнього боку дерева, розташована флоема. Це – частина дерева, що переміщує по­живні речовини, які утворюються у процесі фотосинтезу в листках, і розносить її по всьому дереву. Про­стягніть руки до листків».

Учасники мають покласти зап'ястки рук на передпліччя тих, що стоять попереду них, щоб до­лоні залишилися вільними, це — «листки». Коли ведучий говорить: «Виробляйте поживні речовини!», учасники повинні підняти руки вгору, поворушити пальцями, щоб «поглинати енергію сонця» і «ви­робляти поживні речовини». Коли ведучий говорить «Розподіляйте поживні речовини!», учасники про­мовляють, видихаючи, довгий звук «В-о-о-о-о-о!», і присідають навко­лішки, опускаючи руки додолу.Кора. Вибирають бажаючих зі­грати кору. Вони стають навколо дерева обличчям до глядачів. Сло­ва ведучого: «Ви — кора. Від яких зовнішніх небезпек ви захищаєте провідну частину дерева?». Дітям пропонується уявити вогонь (по­жежу), комах, перепад температур, хлопців та дівчат із кишеньковими ножами. Ведучий повідомляє корі, як захищати дерево: «Підніміть ваші руки до грудей, зігнувши їх у ліктях, тримаючи кулаки. Зробіть паузу. Ви чуєте цей високий звук? Це злюща та дуже голодна бензопилка. Я повернусь, якщо зможу зу­пинити її. Якщо я не повернусь — ви повинні зупинити бензопилку самостійно».

Позаду «дерева» ховається гра­вець, який зображує бензопилку. Він робить похмурий вираз облич­чя, його руки — гострі зуби пилки, голова повертається в різні боки. Гравець обходить «дерево» і на­магається проникнути всередину через захисний шар «кори». Гравці, які зображують кору, повинні від­бити напад.

У той час як «бензопилка» хо­дить навколо «дерева», ведучий продовжує грати з іншими части­нами «дерева». Вигукує команди для всіх учасників у зазначеній по­слідовності. Команди повторюють послідовно три або чотири рази. Команди для частин «дерева» такі (спочатку по одній):


 1. «Стовбуре дерева, будь висо­ким та сильним!».

 2. «Коро, стань твердою!».

 3. «Корені, всмоктуйте воду!».

 4. «Листки, починайте виробля­ти поживні речовини!».

 5. «Деревино, піднімай воду!».

 6. «Флоемо, розподіляй поживні речовини!».

Після того як гравці виконають дії кілька разів, ведучий називає лише команди без назви частин де­рева. Після закінчення гри гравці мають відчути, яке велике і красиве дерево вони створили.

Методичні поради

Можна розпочати цю гру з ви­ховного моменту. Зберіть ті пред­мети, які можна виготовляти або отримувати з дерева: папір, олівці, фрукти, шоколад тощо. Поясніть учням значення бережливого став­лення до дерев.
Гра «Чотири стихії»

Історична довідка: в цю гру гра­ли британські поселенці та солдати у 1812 р. У такий спосіб вони ви­вчали природничі науки.Обладнання: м’яч.

Умови проведення гри

Запропонуйте учасникам стати в коло. Один гравець стає в центр кола. Ведучий у довільному по­рядку називає одне з чотирьох слів «суходіл», «вода», «повітря», «вогонь» і кидає м’яч будь-якому гравцю. Гравець, який ловить м’яч, повинен назвати тварину чи росли­ну, яка мешкає в названому серед­овищі. Наприклад: «суходіл» — «ведмідь»; «вода» — «акула»; «по­вітря» — «голуб». Якщо говорять «вогонь», то той, хто ловить, нічо­го не говорить, а швидко повертає м’яч. У гравців є 10 секунд, щоб дати відповідь. Обов’язкова умова: ніяких повторів! Якщо гравець не зможе відповісти, то він вибуває з гри.


Гра «Людина-відеокамера»

Мета: розвивати в учнів умін­ня спостерігати за процесами, що відбуваються у природному сере­довищі. Формувати розуміння важ­ливості дотримання правил пове­дінки на природі.

Обладнання: пов’язка на очі.

Методичні поради

Заздалегідь підготуйте місце проведення гри. Наприклад, на окремі ділянки покладіть пакети з-під йогуртів, поліетиленові паке­ти, целофанові упаковки з-під цу­керок та ін. Проведіть бесіду про небезпеку забруднення природного середовища.Умови проведення гри

 1. Гравці вибирають партнера.

 2. Одному з пари гравців зав'язують очі.

 3. Гравець, у якого не зав'язані очі, — лідер. Він відводить свого партнера за межі ігрового поля у заздалегідь підготовлене

 4. Коли пара готова до гри, лідер повинен розв'язати очі партнеру на 1 хв, а потім зав’язати.

 5. Лідер відводить гравця на його місце.

 6. Гравець із зав’язаними очима повинен описати, що він бачив.

 7. Потім партнери міняються ролями.

Хто пригадав більше з побаче­них предметів, той отримує приз.
Гра «Цікаво про природу»

Мета: звернути увагу учнів на особливості життєдіяльності відомих тварин та рослин; навчити спостерігати та розпізнавати їх у природі.

Обладнання: пластмасові іграшки-тварини, штучні квіти, плоди, насіння.

Умови проведення гри

Перед початком гри виберіть 10 загальних природних об’єктів, які знайомі дітям. Розташуйте їх на столі (килимі, ковдрі або хустці) та накрий­те хусткою. Повідомте гравцям, що ви покажете їм 10 об’єктів. Протягом 25 секунд вони повинні запам’ятати їх та назвати, що побачили.

Організатор закриває і перемі­шує все, що бачили гравці, та додає інші речі. Гравцям дають 5 хвилин, щоб знайти та зібрати те, що вони бачили.

Після закінчення гри:

1-й варіант – організатор роз­повідає про зазначені об'єкти, на­водить прислів'я, загадки, міфи тощо.

2-й варіант – кожний гравець має розповісти про природні об'єк­ти, які йому вдалося зібрати.

Запропонуйте пригадати, які за­ходи доцільно проводити з метою охорони природних об'єктів, що використовувалися у грі.
Гра «Цікаві «Так» і «Ні»

Цю гру доцільно проводити піс­ля розповіді про проблеми забруд­нення навколишнього середовища. Передбачає відповіді на запитан­ня, але не «класичним» способом («так» або «ні»), а шляхом виконан­ня певних фізичних вправ у знак погодження з відповіддю.Завдання:

 1. Якщо ви, знайшовши в кише­ні папірець, викидаєте його на зем­лю, підніміть угору руку.

 2. Якщо ви віднесете його до найближчого смітника, підніміть угору дві руки та сплесніть у до­лоні.

 3. Якщо ви та ваша родина зда­ють скляні пляшки, підстрибніть.

 4. Якщо у вашій родині не при­йнято викидати сухий хліб, зробіть змах руками.

 5. Якщо ви використовуєте папір із двох сторін, перш ніж викинути його, підстрибніть на одній нозі.

 6. Якщо ви відносите папір до пункту збору макулатури, присядь­те та підстрибніть.

 7. Якщо ви за будь-якої можли­вості використовуєте перероблений папір, посміхніться.

 8. Якщо ви берете бутерброди до школи (на роботу) в бутербродниці, а не в паперових або поліети­ленових пакетах, тупніть ногою.

 9. Якщо ви розмовляєте зі зна­йомими про навколишнє середови­ще, покрутіться.

Ці вправи зазвичай збадьорю­ють учасників та супроводжують­ся сміхом. Поставлені запитання не випадкові, оскільки саме вони є визначними у формуванні еко­логічної культури. Після прове­дення гри можна запропонувати учасникам обговорити означені проблеми.
III. Розважальні екологічні ігри

(Бажано проводити на відкри­тому повітрі.)

Гра «Очі, тіло, голос»

Мета: заохотити учасників до набуття знань з біології; сприяти розумінню особливостей орієнту­вання тварин у навколишньому се­редовищі.

Обладнання: м’ячики, пов’язки на очі, будь-які інші предмети: та­рілки, кошики, пакети тощо.

Методичні поради

Перед початком гри бажано провести презентацію екологічної інформації: обговорити певні теми з біології, звернути увагу на тва­рин, для яких особливо важливі зір та голос (сови, коти, вовки).Умови проведення гри

 1. Учасники діляться на коман­ди по троє.

 2. У кожній команді двоє учас­ників із зав'язаними очима, а третій може бачити.

 3. Один з учасників із зав’язаними очима — «тіло» — може ру­хатися, але не може говорити та ба­чити. Інший учасник із зав’язаними очима — «голос» — може говори­ти, але не може бачити та рухатися. Третій учасник — «очі» — може бачити, але не може говорити та рухатися.

 4. Для кожної команди необхід­но розмістити м’ячик у межах ігро­вого поля. Також кожній команді необхідний кошик на полі.

 5. Ціль кожної групи — знайти м’яч та покласти його в кошик.

 6. «Голос» та «очі» повинні на­правляти «тіло», щоб знайти м’яч. Це складно, оскільки «голос» і «очі» повинні ефективно співпра­цювати один з одним, щоб показати напрямок руху «тілу».

Запропонуйте учасникам зроби­ти висновки щодо значення органів чуття для орієнтації тварин у при­роді.
Гра «Я — як — Ви»

(Гра для зняття емоційного на­пруження)

Умови проведення гри

Учасники стають у коло. Один гравець промовляє «Я» і кладе руку на груди. Його сусід каже «Я» і кладе руку на голову. Його сусід показує «Ви» та скла­деними руками направляє через коло на того, хто повинен знову казати «Я». Говорити необхідно з кожним колом усе швидше та швидше. Хто помилився, вихо­дить із гри.

Методичні поради

Як поєднати цю гру з природою? Один гравець промовляє «твари­на», другий відповідає, наприклад, «заєць», третій — «рослина», чет­вертий — «троянда» тощо.


Тварини в нашому житті

Конкурс-гра
(У залі звучить тиха музика, фонограма голосів птахів.)

Ведучий. Наш дім — планета Земля. Життя на Землі, стверджу­ють учені, виникло приблизно 3,5 мільярда років тому. Крім нас, людей, на Землі живе величезна кількість тварин і рослин.

Багато тисячоліть людина вико­ристовувала тварин у власних цілях: полювала на них, уживала продукти тваринного походження. Первісні люди повністю залежали від приро­ди. Полювання і рибальство багато тисячоліть були основним, а часом і єдиним джерелом їжі. Тварин вва­жали сильними, хитрими, небезпеч­ними. Страх, викликаний незнан­ням і величезною залежністю від тварин, породив безліч марновірств і помилкових тверджень.

Наприклад, у давні часи люди дуже мало знали про перельоти птахів. Аристотель, найвизначні­ший учений Стародавньої Греції, стверджував, що шпаки, дрозди і ластівки на зиму ховаються в ду­плах дерев. Карл Лінней, учений XVIII століття, який створив ши­роковідому класифікацію тварин і рослин, писав, що ластівка «во­сени занурюється у воду, а навесні виходить із неї».

Багато тварин були піднесені до рангу божества. Різноманітні комерсанти використовували мар­новірства з метою збуту своїх то­варів.

Гордон Олпорт, спеціаліст США з питань психологічної вій­ни, відверто заявляв, що чим менш освіченою є людина, тим легше за умілого підходу підпорядкувати її своїй волі. Сьогодні у формі гри ми спробуємо більше дізнатися про тварин, визначити, наскільки ми далекі від марновірств, зумов­лених незнанням способу життя «братів наших менших».

Виникнення сучасних міст по­родило нові проблеми у взаємо­відносинах тварин і людей. Ваша мета — спробувати вирішити дея­кі з них.(На сцену запрошують коман­ди всіх шкіл, які прийшли на гру. Ведучий проводить бліц-турнір.)
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка