Методичні рекомендації для вчителів економіки, які працюватимуть за програмами для класів із поглибленим вивченням предмета
Скачати 184,76 Kb.
Дата конвертації31.08.2018
Розмір184,76 Kb.
Світлана Леонідівна Капіруліна,

доцент кафедри методики природничо-математичної

освіти і технологій

Інституту післядипломної педагогічної освіти

Київського університету імені Бориса Грінченка,

кандидат педагогічних наук.


Методичні рекомендації

для вчителів економіки, які працюватимуть

за програмами для класів із поглибленим вивченням предмета

(2011 – 2012 н.р.)
Тільки людина, яка розуміється на основних питаннях економічної теорії,

здатна виробити незалежну думку з питань, що розглядаються.

Людвиг фон Мізес
Вивчення економіки за програмою поглибленого вивчення передбачає засвоєння фундаментальних знань про економічне життя суспільства, а саме: основних економічних категорій, законів, закономірностей, тенденцій; формування світогляду цивілізованої людини, що визнає такі загальнолюдські цінності, як свобода діяльності та вибору, право приватної власності, дотримання законності тощо; сприяння розвитку навичок раціональної економічної поведінки людини як споживача, найманого працівника, виробника, платника податків, користувача суспільних благ; формування навичок самостійної роботи при виконанні практичних завдань; засвоєння спеціальних знань, пов’язаних з вибором майбутньої сфери діяльності та професії; оволодіння деякими прийомами економічного аналізу; підготовка до навчання у вищих навчальних закладах економічного, соціологічного, правового профілів.

Курс «Економіка» розрахований на 210 годин, які розподіляються по 105 годин у 10-му та 11-му класах і охоплюють 5 розділів:
10 клас

Розділ 1. Фундаментальні поняття економіки (5 тем)

Розділ 2. Фундаментальні процеси та явища ринкової економіки (7 тем)


11 клас

Розділ 3. Теорія і практика підприємницької діяльності (4 теми)

Розділ 4. Національна економіка і роль уряду у її функціонуванні (5 тем)

Розділ 5. Світова економіка та інтеграційні процеси (3 теми)

У 10-му класі учні мають засвоїти зміст фундаментальних явищ, які властиві будь-якій економіці, це виробничі ресурси, продукт, виробництво, потреби, споживач, виробник, економічна ефективність, економічний кругообіг та економічна система, альтернативна вартість, проблема вибору тощо. Далі вони знайомляться з процесами та явищами, які властиві ринковій економіці, а саме: попитом, пропозицією, ринковою ціною, еластичністю попиту та пропозиції, ринковими доходами, формами та функціями грошей, елементами ринкової інфраструктури.

Відповідно до мети вивчення курсу «Економіка» в 10 класі та з урахуванням його структури при формуванні підсумкової оцінки доцільно враховувати не лише рівень теоретичних знань, а й набуті учнями практичні навички.

Серед форм перевірки теоретичних знань можуть бути: • усні відповіді за заданою темою;

 • випереджувальні завдання з тематики наступних уроків;

 • реферати та есе за заданою або обраною учнями темою;

 • відповіді на тестові завдання різних рівнів складності;

 • аргументи при обговоренні актуальних економічних проблем.

Перевірка набутих навичок може здійснюватись у процесі:

 • вирішення задач різних рівнів складності;

 • оцінки результатів дослідження певних економічних процесів або явищ;

 • обґрунтування конкретних економічних рішень при виконанні лабораторних або практичних завдань.

Для перевірки рівня навчальних досягнень учнів з економіки можна використовувати таку навчально-методичну літературу:

 1. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з основ економіки: 11 кл. / Ю.В.Бицюра, Г.О.Горленко, С.Л.Капіруліна. К.: Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 96 с. : іл

 2. Збірник відповідей і розв’язків завдань для державної підсумкової атестації з основ економіки: 11 кл. / Ю.В.Бицюра, Г.О.Горленко, С.Л.Капіруліна. К.: Освіта 2009, 2011. – 64 с. : іл

Для забезпечення використання Інтернет-ресурсів у процесі підготовки та проведення уроків економіки в 10 класі можемо рекомендувати такі веб-сайти:

 1. www.lindknep.com.us

 2. www.economytendecy.com.ru

 3. www.vicipedia.ru

 4. www.consumerinfo.org.ua

 5. www.forexclub.com.ua

Викладання економіки в 10 профільному класі вимагає від учителя вміння реалізувати міжпредметні підходи, будувати навчальний процес з опорою на знання та навички, здобуті учнями при вивченні таких шкільних дисциплін, як всесвітня та вітчизняна історія, географія, математика, правознавство, екологія, технології, інформатика.

Окрім того, в процесі вивчення основ економіки гарні результати дає використання ділових ігор та ігрових моделюючих вправ «Як вижити на незаселеному острові», «Відкриваємо власне виробництво», «Я – клієнт банку», «Фабрика дитячих іграшок» та ін.


ОРІЄНТОВНЕ

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

10 КЛАС

(3 год на тиждень, резерв часу 4 год)

10 клас

Розділ 1. Фундаментальні поняття економіки (5 тем)

Розділ 2. Фундаментальні процеси та явища ринкової економіки (7 тем)

Теми лабораторних робіт у 10-му класі

 1. Оцінка корисності конкретного споживчого блага

 2. Структура споживання родин з різним рівнем доходів

 3. Визначення альтернативної вартості навчання

 4. Оцінка еластичності попиту за ціною для конкретного товару

 5. Послуги, які надає банк (страхова компанія)


10 клас

(105 годин, у тому числі 90 годин на вивчення матеріалу, 10 годин на виконання лабораторних робіт, 5 годин резервних)
Тема уроку

дата
Розділ 1. Фундаментальні поняття економіки
Тема 1.1. Предмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук 5 год.)

1

Основна проблема економічного життя суспільства та економічної науки: обмеженість ресурсів та безмежність потреб
2

Суб’єкти та об’єкти економічних відносин
3

Еволюція поглядів на предмет економічної науки
4

Етапи і засоби (інструменти) економічного дослідження
5

Економічні закони: зміст та відмінності від законів природи
6

Завдання економічної науки та її роль у житті окремої людини і суспільства

Зв’язки економічної науки з іншими науками


7

Узагальнення та корекція навчальних досягнень учнів
Тема 1.2. Зміст основних економічних процесів та явищ 8 год.)

8

Виробничі ресурси: земля, праця, капітал, здатність до підприємницької діяльності, інформація
9

Продукт (результат) економічної діяльності: його структура та призначення
10

Ефективність: економічний зміст та оцінка
11

Технологічні уклади виробництва: реміснича технологія, машинне виробництво, автоматизоване виробництво та нова економіка знань
12

Виробництво: організаційні форми, структура та інфраструктура
13

Споживання: зміст та структура. Розподіл та обмін: основні форми та структура
14

Узагальнення та корекція навчальних досягнень учнів
15

Контроль рівня навчальних досягнень учнів
Тема 1.3. Споживач в економіці: його поведінка та особливості вибору (7 год.)

16

Споживач як основний суб’єкт сучасної економіки
17

Потреби споживача: зміст та класифікації. Розвиток і безмежність потреб
18

Споживчі блага як засіб задоволення потреб. Структура споживчих благ
19

Корисність споживчого блага і способи її оцінки. Граничне споживче благо і гранична корисність
20

Практична робота № 1. Оцінка корисності конкретного споживчого блага
21

Закон спадної граничної корисності. Бюджет споживача
22

Практична робота № 2. Структура споживання родин з різним рівнем доходів
23

Ознаки раціонального споживача. Закон (правило) оптимізації корисності споживача
24

Узагальнення та корекція навчальних досягнень учнів
Тема 1.4. Проблема обмеженості ресурсів та вибору виробника (8 год.)

25

Прояви обмеженості виробничих ресурсів. Відтворювані та невідтворювані ресурси. Виробничі можливості
26

Повна зайнятість ресурсів і повний обсяг виробництва
27

Альтернативні варіанти використання ресурсів. Крива виробничих можливостей
28

Поняття граничної норми заміщення. Альтернативна вартість
29

Практична робота № 3. Визначення альтернативної вартості навчання
30

Ознаки раціонального виробника. Правило співставлення граничної виручки та граничних витрат ресурсів
31

Закон спадної продуктивності факторів виробництва
32

Узагальнення та корекція навчальних досягнень учнів
33

Контроль рівня навчальних досягнень учнів
Тема 1.5. Економічні системи. Особливості економічного кругообігу (7 год.)

34

Сутність та основні елементи економічної системи: економічні суб’єкти, способи координації діяльності, відносини власності
35

Зміст економічного кругообігу
36

Ринкова, командна, мішана економіка: принципи організації, схеми кругообігу
37

Зв’язок економічної ефективності і соціальної справедливості
38

Форми (моделі) ринкової економіки: ліберальна ринкова, соціальне ринкове господарство, демократичний соціалізм, модель «по один бік плану й ринку»
39

Економічна модель транзитивної економіки. Українська економічна модель
40

Узагальнення та корекція навчальних досягнень учнів
41

Контроль рівня навчальних досягнень учнів з І розділу
Розділ 2. Фундаментальні процеси та явища ринкової економіки

Тема 2.1. Ринкове вирішення основних проблем економіки: що, як, для кого виробляти (7 год.)

42

Явище «голосування грошима» у ринковому вирішенні питання «що виробляти»
43

Конкуренція виробників і мінімізація витрат у вирішенні питання «як виробляти»
44

Доходи споживачів у вирішенні питання «для кого виробляти»
45

Сутність ринкового саморегулювання, принцип «прихованої руки» ринку
46

Зміст ринкової конкуренції та її роль в організації ринкової економіки
47

Переваги та обмеження ринкового саморегулювання
48

Принципові відмінності досконалої конкуренції від інших форм організації ринку
49

Узагальнення та корекція навчальних досягнень учнів
Тема 2.2. Основні параметри ринку: попит, пропозиція, ринкова ціна (8 год.)

50

Ціна (цінність), витрати (вартість) та корисність. Ціна як результат ринкової взаємодії виробників та споживачів
51

Ринковий попит: зміст, функція попиту від ціни. Ефект доходу та заміщення

Крива індивідуального попиту


52

Ринкова пропозиція: зміст, функція пропозиція від ціни. Ефект перерозподілу та залучення гірших ресурсів. Крива індивідуальної пропозиції
53

Нецінові чинники попиту та пропозиції. Графічне відображення впливу
54

Ціна ринкової рівноваги. Зміст, графічне відображення.
55

Надлишок виробника і споживача. Роль рівноважної ціни у ринковому саморегулюванні
56

Причини та наслідки неринкового ціноутворення
57

Узагальнення та корекція навчальних досягнень учнів
58

Контроль рівня навчальних досягнень учнів
Тема 2.3. Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність (8 год.)

59

Економічний зміст еластичності попиту за ціною. Особливості розрахунку показника еластичності попиту
60

Чинники, що впливають на еластичність попиту за ціною
61

Економічний зміст еластичності пропозиції за ціною. Особливості розрахунку показника еластичності пропозиції. Чинники еластичності пропозиції
62

Практична робота № 4. Оцінка еластичності попиту за ціною для конкретного товару
63

Врахування еластичності при ціноутворенні, оподаткуванні та формуванні торгівельних відносин з іншими країнами
64

Розв’язання задач
65

Узагальнення та корекція навчальних досягнень учнів
Тема 2.4. Гроші як інструмент ринкової економіки (7 год.)

66

Сутність грошей. Зміст функцій засобу обігу, платежу, міри вартості та засобу нагромадження
67

Види грошей за матеріальними носіями: монети, паперові, чек, вексель, кредитна картка
68

Готівкові та депозитні гроші. Сучасні електронні гроші. Форми міжнародних грошей
69

Грошова маса: показники М0, М1, М2, М3.
70

Суспільна корисність та купівельна спроможність грошей. Чинники, що визначають купівельну спроможність грошей
71

Стійкість національних грошей та курс національної валюти
72

Розв’язання задач
73

Узагальнення та корекція навчальних досягнень учнів
2.5. Ринкова структура: особливості різних ринків (7 год.)

74

Структурні елементи національного ринку. Ринок товарів та послуг: суб’єкти ринку та його сучасна організація.
75

Спільні ознаки ринків виробничих ресурсів: праці, капіталів, землі
76

Ринок праці: об’єкт купівлі – продажу, суб’єкти ринку, ціна ринку праці. Попит і пропозиція на ринку праці
77

Ринок капіталу як ринок кредитних ресурсів та фізичного капіталу: об’єкти купівлі – продажу, суб’єкти ринку. Ціна ринку капіталу. Попит і пропозиція на ринку капіталу
78

Ринок землі: об’єкти купівлі – продажу, суб’єкти ринку. Ціна ринку землі. Попит і пропозиція на ринку землі
79

Ринок інформації: об’єкти купівлі – продажу, суб’єкти ринку. Особливості формування попиту і пропозиції на ринку інформації.
80

Розв’язання задач
81

Узагальнення та корекція навчальних досягнень учнів
Тема 2.6. Доходи у ринковій економіці (8 год.)

82

Доход як ціна ринку виробничих ресурсів (праці, капіталу, землі). Загальне правило ринкового формування доходів
83

Рента – дохід власника земельних ресурсів. Види ренти. Ціна землі
84

Чинники диференціації заробітної плати. Роль уряду та профспілок у формування заробітної плати. Типові системи заробітної плати
85

Чинники диференціації позичкового відсотку на ринку кредитних ресурсів
86

Особливості формування доходу власників цінних паперів. Курс акції
87

Дохід від інвестицій на ринку фізичного капіталу. Дисконтування вартості доходу від інвестування у бізнесовий проект
88

Розв’язання задач
89

Узагальнення та корекція навчальних досягнень учнів
90

Контроль рівня навчальних досягнень учнів
Тема 2.7. Ринкова інфраструктура: біржі, банки, інші фінансово – кредитні посередники та служби зайнятості(10 год.)

91

Взаємозв’язок структури та інфраструктури ринку
92

Товарні біржі у функціонуванні ринку товарів та виробничих ресурсів. Операції товарної біржі. Організація товарної біржі та роль уряду у її функціонуванні
93

Фондова біржа у функціонуванні ринку капіталів та ринку цінних паперів
94

Операції фондової біржі. Її організація та роль уряду у функціонуванні. Оцінка стану ринку за індексами фондового ринку
95

Банки у функціонуванні ринку капіталів та грошей. Основні операції банків. Організація діяльності банків та роль уряду
96

Практична робота № Послуги, які надає банк (страхова компанія)
97

Інші фінансово-кредитні посередники – страхові компанії, трасти, інвестиційні та страхові фонди у функціонуванні ринку капіталів
98

Служби зайнятості у функціонуванні ринку праці. Організація їх діяльності та роль уряду у функціонуванні.
99

Розв’язання задач
100

Узагальнення та корекція навчальних досягнень учнів
101

Контроль рівня навчальних досягнень учнів з І розділу

База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка