Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни " Теорія політичних партій І партійних систем"Сторінка1/3
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0,5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім.Василя Стефаника”

Факультет історії, політології і міжнародних відносин

Кафедра політології

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з навчальної дисципліни

Теорія політичних партій і партійних систем”


Галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки»

спеціальність 6.030104 «Політологія»


Дисципліна нормативної частини
Факультет історії, політології і міжнародних

Підготував доктор політичних наук, професор кафедри політології

Монолатій І.С.
Затверджено на засіданні кафедри політології (протокол № __ від _____)

Завідувач кафедри політології ___________ проф. Климончук В. Й

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

2017


Вступ

Серед головних акторів, які діють на політичній сцені, найбільш впливовими є партії, які виступають головними елементами громадянського суспільства. Важко уявити собі державу, її політичну систему без взаємодії із політичними партіями. Виражаючи інтереси соціальних спільнот і виступаючи головною ланкою, яка пов’язує громадянське суспільство з державою – політичні партії та партійні системи забезпечують представництво соціальних інтересів у політичній сфері суспільства.

Якісні характеристики політичної партії, які фахівці вважають атрибутивними для будь-якого партійного руху – власна теорія суспільного розвитку; політична платформа, соціальна база, електорат, що надає партії економічну, фінансову і політичну підтримку; розвинута організаційна структура; готовність і здатність очолити суспільні процеси, політична еліта, що поділяє і підтримує політичну платформу партії – обґрунтовують форму власності, що відповідає менталітетові громадян країни, пріотитети у виборі політичної системи, форми демократії і характер політичної влади, визначають державний лад.

Нормативний курс «Теорія політичних партій та партійних систем» передбачає вивчення історії становлення політичних партій та теоретичних основ їх функціонування.

У центрі уваги – етапи історичного розвитку політичних партій, етапи становлення теорії політичних партій, суть поняття «політична партія», елементи (індикатори) і функції політичних партій, партійне керівництво, типологія та класифікація політичних партій і партійних систем, способи визначення конфігурації партійних систем, а також питання ідейно-політичного спрямування та концептуальних засад політичних партій, які діяли на українських етнічних теренах наприкінці ХІХ ст. – першій третині ХХ ст., становлення політичного плюралізму та формування багатопартійності в сучасній Україні, її партійна система.

Спираючись на знання з інших курсів (історії зарубіжних політичних вчень, загальної теорії політики, етнополітології, політичної культури та інших), цей курс покликаний синтезувати історико-політологічні знання студентів в базові засади партології, світового політичного процесу, сформувати наукові уявлення про генезу, становлення і розвиток політичних партій, а також про зародження основ сучасних політичних партій, партійних блоків та громадсько-політичних об’єднань України, вивчення яких продовжується у спеціалізованих політологічних курсах, спецкурсах, історії політичних інституцій тощо.Головною метою курсу є всебічний аналіз феномену політичної партії, визначення тенденцій розвитку, ролі і місця політичних партій в політичній системі суспільства.

Об’єктом курсу є історія зародження, становлення політичних партій, класифікація політичних партій, їх роль в суспільстві.

Предметом курсу є тенденції функціонування та розвитку політичних партій та партійних систем, що відображають реальний процес включення їх у діяльність та реалізацію політичної влади і політичних інтересів. З огляду на це, важливими є підходи до визначення предмета курсу:

–– макропідхід (слід охопити у вивченні політичні партії та партійні системи для створення загальної теорії);

–– мікропідхід (аналіз політичних партій як суб’єктів політичного процесу з конкретними параметрами простору і часу, роль їх у становленні громадянського суспільства).

Завдання курсу:

–– простежити історичний процес виникнення сучасних політичних партій;

–– дослідити сутність, основні ознаки і функції партій;

–– дати типологізацію політичним партіям і партійним системам;

–– порівняти ідеологічне підґрунтя політичних партій, різні види партійних систем;

–– проаналізувати новітні тенденції в еволюції партій;Засвоївши курс «Теорія політичних партій та партійних систем» студенти повинні:

Знати:

–– предмет і об’єкт партології, сучасну методологію навчальної дисципліни;

–– історію становлення і розвитку політичних партій, їх основні етапи;

–– головні закономірності і тенденції розвитку теорії політичних партій й партійних систем;

–– елементи (індикатори) політичних партій, основні функції політичних партій, їх типологію та сутність;

–– основні типи та способи визначення конфігурації партійних систем;

–– ідейно-політичне спрямування та концептуальні засади політичних партій в Україні;

–– головні принципи утворення політичних партій та партійної системи України;

–– основні поняття і терміни курсу.

Уміти:

–– володіти сучасною методологією аналізу політичних партій й партійних систем;

–– досліджувати політичні методи, цілі, проблеми, розв’язання й політичну логіку політичних партій;

–– визначати ознаки, основні критерії і типи політичних партій;

–– виокремлювати різновиди партійних систем, їх концептуальне спрямування;

–– аналізувати програмні положення і практичні дії сучасних політичних партій, рухів, організацій України та зарубіжних країн.
ІІ. Пояснювальна записка

Самостійна робота студента (СРС) – невід’ємна частина навчальної роботи студента з вивчення дисциплін і курсів, встановлених затвердженим навчальним планом. Вона є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних занять.


Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань

_0301


соціально-політичні науки__

(шифр і назва)Дисципліна нормативної частини


Напрям підготовки

_6.030104_

«Політологія»

(шифр і назва)Модулів –

Спеціальність (професійне

спрямування):

_____________________


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

______________________________________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 180

VІІ-й

VІІ-й

Лекції

Тижневих годин

для денної форми навчання:


аудиторних – 3,7

самостійної роботи студента – 7,5Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«Бакалавр»
30 год.

8 год.

Практичні, семінарські

30 год.

6 год.

ЛабораторніСамостійна робота

120 год.

166 год.

Індивідуальні завдання: __ год.

Вид контролю:

екзамен


Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 33,3%/66,7%

для заочної форми навчання – 7,7%/92,3%


Метою виконання самостійної роботи з дисципліни «Теорія політичних партій і партійних систем» є організація пізнавальної діяльності студентів, спрямованої на розширення, вдосконалення і закріплення знань, отриманих в ході аудиторних занять. Під час самостійної роботи студенти повинні ознайомитися із найновішими досягненнями вітчизняних та зарубіжних політологів-партологів. Також метою самостійної роботи є вироблення студентами навичок і вміння працювати з навчальною літературою, віднаходити головні, стержневі аспекти проблем, що потребують засвоєння, здатності визначити свою позицію щодо дискусійних ідей чи концепцій і аргументовано її обґрунтувати.

Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно опрацьованих тем чи окремих розділів здійснюється у вигляді проведення колоквіуму.


Критерії оцінювання колоквіуму

Критерії

Бали

Глибока, розгорнута відповідь

8-10 балів

Правильна стисла відповідь

6-7 балів

Поверхова відповідь

4-5 балів

Поверхова відповідь з наявністю окремих помилок

2-3 бали

Розкриття окремого аспекту питання

1 бал

Неправильна відповідь або її відсутність

0 балів


Критерії оцінювання реферату

Критерії

Бали
Глибоке розкриття проблеми, з відображенням авторської позиції

9-10 балів

Обгрунтоване розкриття проблеми

7-8 балів

Тема розкрита неповно

5-6 балів

Реферат суто компілятивного рівня

3-4 балів

Розкритий лише окремий аспект

1-2 бали

Реферат не зарахований

0 балів

Каталог: depart -> Political -> resource -> file
file -> Марчук Василь Васильович -завідувач кафедри політичних інститутів та процесів, доктор історичних наук, професор робоча програма
file -> «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
file -> Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Державне управління та місцеве самоврядування»
file -> Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни " Інститут глави держави"
file -> Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни " Соціологія політичних партій"
file -> -


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка