Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Державне управління та місцеве самоврядування»
Скачати 438,53 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації24.05.2018
Розмір438,53 Kb.
  1   2
Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника »

Факультет історії, політології і міжнародних відносин

Кафедра політології


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з навчальної дисципліни

«Державне управління та місцеве самоврядування»
Галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки»

спеціальність «Політологія»Факультет історії, політології і міжнародних відносин

Підготовлено кандидатом політичних наук,

доцентом кафедри політології

Липчук О.І.

Затверджено на засіданні кафедри політології (протокол № __ від___________)

Завідувач кафедри політології _____________________ проф. Климончук В. ЙІВАНО-ФРАНКІВСЬК

2017

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу,основним засобом опанування навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Місцеве самоврядування в Україні охоплює систему норм, які регулюють відносини, що виникають у процесі організації та діяльності місцевого самоврядування в селах, селищах, містах та інших адміністративно-територіальних одиницях.

Самостійна робота студентів з дисципліни “Державне управління та місцеве самоврядування” є складовою навчального процесу, важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активізації засвоєння студентами знань та їх реалізації.

У процесі самостійної роботи студент повинен оволодіти вмінням реалізувати завдання та функції держави на основі базових принципів державного управління та управлінських технологій, засвоїти матеріальну та фінансову основу, а також принципи місцевого самоврядування, які зумовлені природою місцевого самоврядування і які лежать в основі організації та діяльності населення і сформованих ним органів місцевого самоврядування при самостійному здійсненні управління на місцевому рівні.

Завданням самостійної роботи є засвоєння та відтворення на професійному рівні системних знань з державного управління і місцевого самоврядування, вміння розрізняти типи організаційних структур управління та використовувати знання про організаційну структуру державного управління України при реалізації державно владних відносин у системі вертикальних та горизонтальних управлінських зв’язків, оволодіння методами державного управління і технологією управлінської діяльності, оцінювання комплексу проблем державного управління.

Самостійна робота дасть змогу студенту набути вміння готувати і приймати управлінські рішення, відстежувати й оцінювати тенденції державного управління, а також аналізувати і впорядковувати взаємозв’язки між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, оцінювати ефективність функціонування системи державного управління.

Зміст самостійної роботи визначається навчальною програмою дисципліни “Державне управління та місцеве самоврядування” і забезпечується методичними матеріалами для практичних (семінарських) занять, методичними матеріалами для самостійної роботи студентів, конспектами лекцій, підручниками, навчальними посібниками та нормативно-правовими актами.
Основними напрямками самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Державне управління та місцеве самоврядування” є:

• опрацювання лекційного матеріалу, а також законодавчих, нормативно-правових та літературних джерел;

• вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного опрацювання цими методичними матеріалами;

• виконання та письмове оформлення завдань, тестів, схем, порівняльних таблиць та інших робіт;

• підготовка до семінарських та практичних занять;

• підготовка до різноманітних форм поточного контролю;

• підготовка реферату за вказаними темами;

• аналітичний розгляд проблемних питань, що виникають у процесі державного управління та діяльності органів місцевого самоврядування.

Методичні вказ івки до виконання самос тійно ї роботи

Важливе місце у самостійній роботі студентів відіграє опрацювання лекційного матеріалу. Саме матеріал лекцій є тим підґрунтям та інструментом, що спрямовує студентів у найбільш раціональному напрямі щодо вивчення навчального матеріалу.

Водночас необхідно враховувати, що лекції лише дають студентам знання в обсязі, необхідному для подальшого поглибленого вивчення навчальної дисципліни і роз’яснюють найбільш складні поняття та положення навчальної дисципліни. Через те належне ведення конспекту лекцій сприяє збереженню необхідної інформації і дає можливість подальшого її аналізу.

При опрацюванні матеріалу лекції студент повинен звірити наявність законспектованого ним матеріалу, викладеного на лекції, з питаннями, які визначені в плані проведення практичного заняття.

В разі відсутності у конспекті лекції необхідного матеріалу або неповного розкриття того чи іншого питання студент повинен звернутися до рекомендованої літератури, а саме: законів, нормативно-правових актів, підручників, навчальних посібників та інших літературних джерел.

При опрацюванні матеріалу з цих джерел студенту необхідно з’ясувати суть питання, що вивчається, визначити зміст незрозумілих чи незнайомих термінів, щоб могти далі працювати над лекційним матеріалом. Тому студентові варто відпрацювати зручну для себе систему позначень та фіксації опрацьованого матеріалу.

Для належного вивчення тієї чи іншої навчальної дисципліни тільки конспекту лекцій та навчальних посібників, підручників замало. необхідно працювати з першоджерелами, науковою і спеціальною літературою. З цією метою наводиться список обов’язкової та додаткової літератури з усіма необхідними реквізитами (автор, назва джерела, місце та рік видання).

Якщо студент проводить наукове дослідження обраної правової проблеми, готує наукову доповідь, виступ на конференцію, то за цими реквізитами можна знайти потрійне джерело у систематичному бібліотечному каталозі.

Працюючи з комп’ютерними інформаційними системами, необхідно враховувати, що найбільш поширеними, доступними і зручними у використанні системами пошуку і зберігання нормативно-правової інформації є інформаційно-пошукова система нормативно-правових документів “Право”; інформаційно-пошукова система нормативно-правових документів “Юрист Плюс”; інформаційно-пошукова система нормативно-правових документів “Ліга”; інформаційно-пошукова система нормативно-правових документів “Нормативні акти України”; інформаційно-пошукова система нормативно-правових документів “Електронний інформаційний бюлетень Верховної Ради України”; сайт Верховної Ради України http: rada. кiev. ua/

Використовуючи той чи інший напрям пошуку, студент отримує необхідний масив нормативно-правових актів, який у вигляді систематизованого за часом прийняття або тематикою (за вибором студента) переліку виводиться на екран і є доступним для подальшого опрацювання. В разі необхідності потрібні закони, нормативно-правові акти та інші документи можна роздрукувати.

Великий обсяг необхідної правової та наукової інформації містить мережа Internet.

Активне і раціональне використання студентами засобів технічного забезпечення і новітніх технологій сприятиме ефективній їх підготовці до навчальних занять, розширенню і поглибленню знань, пошуку і систематизації необхідної інформації, мінімізації витрат часу.

Мета практичних занять полягає у закріпленні і поглибленні набутих студентами теоретичних знань, опануванні навичок застосування

цих знань для вирішення конкретних ситуативних питань, контролі за якістю засвоєнні матеріалу, стимулюванні самостійної роботи студентів, засвоєнні ними основних положень та вивченні специфіки державного управління в Україні на сучасному етапі.

Основними видами та формами аналітично-пошукової діяльності під час самостійної роботи студентів є:

• пошук та огляд літературних джерел за вказаною проблематикою;

• підготовка рефератів;

• аналітичний розгляд наукових публікацій;

• аналіз конкретних практичних ситуацій у державному управлінні та місцевому самоврядуванні та підготовка до вирішенняи ситуаційних вправ;

• вирішення тестових завдань з використанням відповідного програмного забезпечення.

Основою для підготовки до семінарських та практичних занять є плани проведення семінарських занять.

На практичних заняттях використовуються такі форми та методи контролю знань студентів:

усне опитування, дискусія, реферативні повідомлення та їх обговорення, вирішення практичних завдань, а також можливе проведення тестового контролю.

Специфіка семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни “Державне управління та місцеве самоврядування” полягає в тому, що під час їх проведення відбувається поєднання глибокого засвоєння теоретичного матеріалу із зосередженням уваги на вирішенні практичних завдань, які безпосередньо виникають з практики державного управління в Україні. Тому важливо сформувати у студентів вміння аналізувати поточну управлінську і правову ситуацію в державі, враховуючи внесені зміни до конституції, чинного законодавства та новітні нормативно-правові акти.

Самостійна підготовка студентів до таких форм заняття, як співбесіда та дискусія, які проводяться з безпосереднім розглядом конкретних управлінських ситуацій, дає можливість багатоаспектного розгляду питань, винесених на обговорення, підготувати до участі в обговоренні максимальну кількість студентів, а також допомагає розвивати правове мислення та юридично-діловий стиль спілкування.

Студент, готуючись до участі у практичному занятті та обговоренні того чи іншого питання, повинен, враховуючи реалії політичного життя України, аналізувати та висловлювати власну оцінку процесів здійснення державного будівництва та розвитку місцевого самоврядування, при цьому: чітко формулювати основні теоретичні положення; аргументувати та доводити свої міркування і твердження, а також давати якомога повнішу і водночас стислу відповідь на поставлені запитання.

Важливою формою самостійної роботи студентів є підготовка реферату за заданою проблематикою.

Роботу над рефератом необхідно починати з добре продуманого вступу. У вступі визначається мета дослідження, встановлюються межі проведення дослідження, а також визначаються методи дослідження.

У дослідженні повинно бути відображено теоретичні і практичні аспекти.

В основній частині роботи дається обґрунтування шляхів вирішення проблеми. Реферат обов’язково повинен завершуватися висновками та посиланням на використані закони, нормативно-правові акти та літературні джерела.

Структура реферату зумовлюється актуальністю проблеми, винесеної на обговорення. Як правило, обсяг реферату не повинен перевищувати 10 аркушів друкованого або написаного від руки тексту (вступ — 1 аркуш, основна частина — 6 аркушів, висновки — 2 аркуші та список літератури — 1 аркуш).

Під час самостійної підготовки студент може використовувати різноманітні форми науково-дослідної роботи за такими основними напрямами: робота у студентських наукових гуртках; підготовка наукових доповідей, статей (у тому числі, в друкованих засобах масової інформації); участь у наукових спеціалізованих конференціях, круглих столах, семінарах (з підготовкою наукових доповідей, тез тощо); підготовки курсових робіт. оцінюванню підлягають результати тільки такої науково-дослідної роботи, які тісно пов’язані з тематикою дисципліни “Державне управління та місцеве самоврядування”.

Система поточного та підсумкового контролю знань студентів передбачає застосування поточного, рубіжного та підсумкового контролю.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять і має на меті перевірку системності, ефективності самостійної роботи та рівня підготовленості студентів з окремих тем навчальної програми дисципліни “Державне управління та місцеве самоврядування”.

Рубіжний контроль здійснюється для активізації самостійної роботи студентів під час опанування окремих модулів навчальної дисципліни “Державне управлінні та місцеве самоврядування” та підвищення якості навчального процесу.

Підсумковий контроль проводиться з метою семестрової оцінки результатів навчання студентів за навчальною програмою дисципліни “Державне управління та місцеве самоврядування” та на певному освітньо-кваліфікаційному рівні (бакалавр, спеціаліст).

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію.

У процесі контролю поєднується традиційна чотирибальна (2–5) система оцінки успішності студентів з рейтинговою системою оцінки знань.

Рейтингова система оцінки знань студентів спрямована на підвищення зацікавленості студентів у вивченні навчального матеріалу, стимулювання систематичної самостійної роботи студентів, підвищення об’єктивності оцінки їх знань, виявлення і розвиток творчих здібностей та запровадження здорової конкуренції у навчанні.

Особливістю рейтингової системи оцінки знань є визначення об’єктивної оцінки знань студента з урахуванням оцінок, які він отримав у результаті поточної навчальної діяльності протягом семестру, яка визначається на підставі оцінювання всіх форм отримання знань, визначених навчальною програмою.

Рейтингова система оцінки знань студентів ґрунтується на контролі успішності студента протягом семестру, проміжними етапами якого є рубіжні (модульні) атестації.

Рейтингова оцінка знань враховується під час виставлення атестаційної оцінки при складанні заліку (зарахування заліку автоматом, його складання за відповідними питаннями (білетами) або додаткове вивчення матеріалу і доведення знань студента до рівня рейтингових).

Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та безпосереднього його оцінювання встановлюються такі рівні знань студентів:

Нульовий рівень — менше ніж 50 балів. Студент не володіє навчальним матеріалом, має уривчасті знання з окремих тем навчальної дисципліни, не може зробити аргументованих висновків щодо ситуації, яка склалася з реформуванням державного управління та розвитком місцевого самоврядування.

Оцінка “незадовільно” — студент не в змозі дати відповідь на поставлене запитання або його відповідь неправильна, не розуміє суті запитання і не може зробити правильних висновків.

I рівень — від 50 до 70 балів. Студент володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні та має знання з окремих частин навчальної дисципліни, розуміє поставлені запитання, але йому трохи складно дати на них обґрунтовану відповідь.

Оцінка “задовільно” — студент розкрив питання, винесені на обговорення, в загальних рисах, розуміє їх суть і намагається зробити висновки, але при цьому припускається грубих помилок, матеріал викладає нелогічно, немає власного бачення вирішення проблеми.

II рівень — від 70 до 90 балів. Студент володіє повним обсягом навчального матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх навичок для формулювання висновків, проведення порівняння теоретичних знань із практичними прикладами.

Оцінка “добре” — загалом рівень знань студентів відповідає викладеному вище, але спостерігаються деякі упущення при виконанні завдань, винесених на самостійне опрацювання, обґрунтування неточні, не підтверджуються достатньо обґрунтованими доказами.

III рівень — від 90 до 100 балів. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань.

Оцінка “відмінно” — студент повно і всебічно розкриває питання теми, винесені на самостійне опрацювання, вільно оперує поняттями і термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має власну точку зору стосовно відповідної теми і може аргументовано її доводити.

Кожну оцінку рівня досягнень студента викладач повинен аргументовано вмотивувати.Зміст самос тійно ї роботи з дисципліни

«Державне управління та місцеве самоврядування»
Тема 1. Теоретичні засади державного управління

Питання для самоконтролю

1. Визначте сутність управління та його відмінності від об’єктивної саморегуляції.

2. Дайте визначення понять “держава”, “громадянське суспільство”, “правова держава” та “державне управління”.

3. Визначте предмет науки державного управління.

4. Розкрийте сутність процесного, системного та ситуаційного підходів у державному управлінні.

5. Основні теорії та школи управління, їх позитивні риси та недоліки.

Практичні завдання

Завдання 1. Підготуйте реферати на теми:

1. сутність та специфіка державного управління.

2. основні здобутки адміністративної школи управління та її загальна характеристика.

Завдання 2. Назвіть правильне визначення поняття державного управління:

а) свідомий вплив суб’єкта управління на об’єкт з метою досягнення поставлених цілей;

б) свідомий вплив людей на суспільну систему, її ланки для забезпечення їх необхідними умовами життєдіяльності;

в) вплив суб’єкта управління на об’єкт управління з метою отримання нової якості системи.

Література [2–4; 11; 32; 33; 35; 36; 40; 47; 50; 52]


Тема 2. Державна влада та державне управління

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення базових термінів “влада”, “політична влада”, “державна влада”.

2. Конституційні засади державної влади в Україні.

3. Державна влада як атрибут державно-владного механізму.

4. Конституційні засади виконавчої влади та державного управління в Україні.

5. Державне управління як діяльність виконавчо-розпорядчого характеру.

6. Сутність та об’єктивні умови і фактори, що детермінують зміст державного управління.

Практичні завдання

Завдання 1. Підготуйте реферати на теми:

1. Співвідношення понять “державна влада” та “державне управління”.

2. Елементи державного управління: суб’єкти, об’єкти, взаємозв’язки.

3. Співвідношення державного управління та місцевого самоврядування.

Завдання 2. Назвіть основні ознаки державного управління:

а) свідома, цілеспрямована, розпорядча діяльність;

б) наявність органів управління; цілеспрямована дія; наявність керованих об’єктів управління; політичний характер;

в) наявність мети; прямий і зворотний зв’язок, зовнішнє середовище; суб’єкт і об’єкт управління;

г) управління — функція соціальної системи; цілеспрямований характер; усвідомлена діяльність;

д) об’єктивна соціальна функція, яка проявляється через управлінську діяльність, що має владно-організуючий характер; сфера соціального управління — спільна, комбінована праця; проявляється через відносини між суб’єктом і об’єктом управління.

Література [2–4; 11; 32; 33; 35; 36; 40; 47; 50; 52]


Тема 3. Цілі, завдання, функції та принципи державного управління

Питання для самоконтролю

1. Визначте співвідношення цілей і завдань державного управління.

2. Охарактеризуйте процес юридичного закріплення функцій державного управління.

3. Дайте класифікацію принципів державного управління.

4. Визначте основні чинники, що впливають на побудову функціональної структури державного управління.

5. Розкрийте співвідношення понять “мета”, “засіб”, “результат”.

6. Назвіть принципи побудови організаційних структур.

7. Виділіть основні вимоги щодо процедури визначення цілей державного управління.

Практичні завдання

Завдання 1. Підготуйте реферати на теми:

1. Співвідношення цілей і завдань державного управління, їх загальна характеристика.

2. Поняття та зміст функцій держави та державного управління, їх співвідношення.

Завдання 2. Опрацюйте літературні джерела та виконайте письмово такі завдання:

1. Побудуйте “дерево” цілей державного управління.

2. Схематично відобразіть функції державного управління.

3. Побудуйте систему методів державного управління.

Література [36; 37; 40; 89]


Тема 4. Сутність і зміст управлінської діяльності

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте форми управлінської діяльності.

2. Розкрийте суть методів управлінської діяльності.

3. Побудуйте схему послідовності стадій управлінської діяльності.

4. Виділіть основні стадії управлінської діяльності та механізм їх забезпечення.

5. Охарактеризуйте управлінські технології та їх види.

6. Розкрийте зміст методів функціонування органів державної влади.

7. Окресліть суттєві риси правових форм управлінської діяльності.

8. Розкрийте суть поняття “управлінські процедури”.

Практичні завдання

Завдання 1. Підготуйте реферати на теми:

1. Цілеспрямованість, поєднання колегіальності та єдиноначальності і відповідальності органів виконавчої влади та їх посадових осіб у державному управлінні.

2. Форми управлінської діяльності, їх загальна характеристика.

Завдання 2. Опрацюйте літературні джерела та виконайте письмово такі завдання:

1. Наведіть приклади нормативно-правових актів державного управління, які прийняті відповідно до вимог правової форми державного управління.

2. Графічно відобразіть структуру методів управлінської діяльності.

Література [36; 37; 40; 41; 47; 86; 88; 97]


Тема 5. Організаційна та функціональна структура державного управління (організаційно-правові аспекти регіонального управління)

Питання для самоконтролю

1. Окресліть суттєві риси організаційної структури державного управління.

2. Оцініть переваги і недоліки типів організаційних структур державного управління.

3. Розмежуйте особливості унітарної та федеративної організації державного управління.

4. Перерахуйте суб’єктивні та об’єктивні фактори, що впливають на побудову організаційної структури державного управління.

5. Охарактеризуйте матричну структуру організації державного управління.

6. Охарактеризуйте реординаційні зв’язки в організаційній структурі державного управління та наведіть їх приклади.

Практичні завдання

Завдання 1. Підготуйте реферати на теми:

1. Лінійно-функціональна організаційна структура державного управління та її загальна характеристика.

2. Рівні державного управління та їх співвідношення з елементами лінійної основи організаційної структури державного управління.

Завдання 2. Опрацюйте літературні джерела та виконайте письмово такі завдання:

1. Вкажіть на статті Конституції України, які безпосередньо впливають на побудову організаційної структури державного та регіонального управління.

2. Окресліть суттєві риси субординаційних зв’язків в організаційній структурі державного управління і наведіть їх приклади.

Література [5; 17; 36; 40; 45; 53; 57; 89]


Тема 6. Система органів державної влади та місцевого самоврядування в У країні

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте зміст поняття “апарат державного управління” та назвіть його специфічні ознаки.

2. Охарактеризуйте державну владу як атрибут державно — владного механізму.

3. Окресліть суттєві риси “системи стримувань і противаг” у структурі органів державної влади.

4. Користуючись чинними нормативно-правовими актами, відобразіть систему взаємозв’язків між Президентом, Парламентом та Урядом.

5. Охарактеризуйте правовий статус та компетенцію місцевих державних адміністрацій.

6. Побудуйте організаційну структуру місцевого самоврядування та відобразіть послідовність її формування на рівні села, селища, міста.

7. Використовуючи законодавчі акти здійсніть класифікацію повноважень органів місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення, освіти, культури, охорони здоров’я на власні і делеговані.

Практичні завдання

Завдання 1. Підготуйте реферати на теми:

1. Зміст принципу реалізації влади трьома відносно незалежними гілками та загальна характеристика системи стримувань і противаг.

2. Правовий статус та компетенція місцевих державних адміністрацій.

Завдання 2. Опрацюйте літературні джерела та виконайте письмово такі завдання:

1. На основі законодавчих і підзаконних актів схематично відобразіть структуру Кабінету Міністрів України та його апарату, охарактеризуйте його основні функції та повноваження.

2. Керуючись Конституцією України та іншими законодавчими актами, змоделюйте систему органів державної влади Автономної Республіки Крим та її зв’язки з інститутами державної влади в Україні.

3. Відобразіть графічно організацію судової гілки влади в Україні.

Література [1; 13–15; 18–21; 24; 27; 30; 36; 40;

63–69; 74; 75; 78–83; 94]
Тема 7. Підготовка та прийняття управлінського рішення в державному управлінні

Питання для самоконтролю

1. Поняття і сутність управлінського рішення.

2. Типи та види управлінських рішень.

3. Основні види управлінських рішень та їх форма.

4. Місце нормативно-правових актів у системі управлінських рішень.

5. Об’єктивні передумови підготовки управлінських рішень і суб’єктивний фактор їх прийняття.

6. Процес підготовки та прийняття управлінського рішення, його етапи.

7. Технологія процедури прийняття рішення (надання рішенню юридичної сили).

8. Можливості уніфікації та використання типових управлінських рішень у державному управлінні.

9. Механізм процесу організації виконання управлінського рішення та його основні етапи.

10. Підсумки виконання рішень та оцінювання роботи за основними напрямами діяльності.

Практичні завдання

Завдання 1. Підготуйте реферати на теми:

1. З’ясування та деталізація рішення в державному управлінні.

2. Організація взаємодії виконавців і координація їхніх зусиль при виконанні управлінського рішення.

3. Коригування управлінського рішення та регулювання системи управління.

Завдання 2. Опрацюйте літературні джерела та виконайте письмово такі завдання:

1. Види ресурсного забезпечення діяльності виконавців управлінського рішення

та їх загальна характеристика.

2. Опишіть, як здійснюється облік результатів діяльності виконавців.

Література [1; 13; 15; 19; 20; 36; 40; 63; 67; 68; 75; 78; 83; 94]


Тема 8. Контроль та облік у державному управлінні

Питання для самоконтролю

1. Визначте мету контролю у державному управлінні, його суб’єкт та об’єкт.

2. Розмежуйте особливості обліку та контролю у державному управлінні.

3. Обґрунтуйте зміст конституційного і судового контролю та наведіть приклади їх здійснення з новітньої історії України.

4. Розкрийте сутність і зміст відомчого і позавідомчого контролю.

5. Дайте визначення цілей і об’єктів контролю в системі виконавчої влади.

6. Перерахуйте відомі вам державні органи, які здійснюють позавідомчий контроль, об’єктами якого є фізичні і юридичні особи.

7. Визначте роль дисципліни у забезпеченні законності в державному управлінні.

8. Охарактеризуйте засоби забезпечення, законності, раціональності і правопорядку у державному управлінні та наведіть приклади з новітньої історії України.

9. Визначте суб’єкти і об’єкти громадського контролю та наведіть приклади з реального життя.

Практичні завдання

Завдання 1. Підготуйте реферати на теми:

1. Функціональне призначення контролю в державному управлінні.

2. Основні форми контролю, що застосовуються в органах виконавчої влади.

Завдання 2. Опрацюйте літературні джерела та виконайте письмово такі завдання:

1. Відобразіть схематично види контролю, що застосовуються у практиці органів державного управління, залежно від його суб’єктів та наведіть приклади його здійснення.

2. Назвіть стадії процесу здійснення контролю:

а) прийняття рішення про проведення контролю; організація контролю; проведення контролю;

б) визначення цілей контролю; розробка критеріїв оцінювання діяльності, що контролюється; спостереження та аналіз; узагальнення результатів;

в) визначення рішень, які підлягають контролю; вибір способів і форм контролю; інструктаж контролерів; аналіз результатів контролю; узагальнення результатів контролю.

г) ознайомлення, вивчення та збирання інформації про об’єкт, що контролюється.

Література [40; 42; 45; 51; 59; 73; 93]
Місцеве самоврядування як складова конституційного устрою України

Тема 9. Місцеве самоврядування як форма здійснення місцевої влади, його принципи та функції

Питання для самоконтролю

1. Поняття місцевого самоврядування, його організація та основні принципи здійснення.

2. Місцеве самоврядування як частина процесу самоврядування населення, його мета.

3. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні, його реалізація (як безпосередньо так і через виборні органи місцевого самоврядування).

4. Місцеве самоврядування як самостійна форма здійснення народом влади на місцях.

5. Самостійність місцевого самоврядування та його зв’язок із системою органів виконавчої влади.

Практичні завдання

Завдання 1. Підготуйте реферати на теми:

1. Поняття та сутність місцевого самоврядування.

2. Відносини, які регулює місцеве самоврядування (“власні” повноваження територіальних громад і обраних ними органів та окремі державні “делеговані” їм повноваження).

Завдання 2. Опрацюйте літературні джерела та виконайте письмово таке завдання:

Положення ч. 1 ст. 144 визначають, що “Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території”.

Визначте порядок виконання та скасування цих рішень.

Література [89; 93; 97; 103; 112; 114; 121; 129]
Тема 10. Система, організаційні основи та гарантії місцевого самоврядування

Питання для самоконтролю

1. Система місцевого самоврядування, її складові: територіальна громада; сільські, селищні, міські ради; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

2. Виконавчі органи місцевого самоврядування, повноваження голови виконавчого комітету ради.

3. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування.

4. Організаційні форми здійснення місцевого самоврядування.

5. Порядок здійснення місцевого самоврядування.

6. Матеріально-фінансове забезпечення як гарантія здійснення місцевого самоврядування.

Практичні завдання

Завдання 1. Підготуйте реферати на теми:

1. Організаційні основи місцевого самоврядування як сукупність правових норм, що закріплюють структуру цих органів, порядок, форми і принципи їх діяльності.

2. Правовий статус органів самоорганізації населення.

Завдання 2. Опрацюйте літературні джерела та виконайте письмово таке завдання:Правовим шляхом забезпечення гарантій місцевого самоврядування визначено ст. 145 “Право місцевого самоврядування захищається у судовому порядку”. Вкажіть на порядок звернення органу місцевого самоврядування до суду.

Література [89; 90; 93; 97; 99; 103; 112; 114;

118; 119; 121;125; 127; 129]
Тема 11. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування

Питання для самоконтролю

1. Органи місцевого самоврядування як юридичні особи.

2. Повноваження органів місцевого самоврядування, в межах яких вони діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

3. Зміст окремих повноважень органів виконавчої влади, у здійсненні яких органи місцевого самоврядування є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

4. Матеріальна основа місцевого самоврядування (рухоме і не рухоме майно, земля, природні ресурси, що перебувають у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, а також об’єкти їх спільної власності).

5. Фінансова основа місцевого самоврядування (доходи місцевих бюджетів, позабюджетні цільові (у тому числі валютні) та інші кошти).

6. Від імені та в інтересах територіальних громад права суб’єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради.

7. Чим характеризується самостійність місцевих бюджетів (невключення до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та інших місцевих бюджетів).

8. Порядок розподілу окремих повноважень та власних бюджетних коштів органів місцевого самоврядування з урахуванням місцевих умов та інших особливостей.

9. Повноваження сільських, селищних, міських, районних у місті

(у разі їх створення) рад та здійснення контролю за їх виконанням.

Практичні завдання

Завдання 1. Підготуйте реферати на теми:

1. Порядок прийняття рішення про надання міським радам прав щодо управління майном і фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад.

2. Порядок розпорядження майном та фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад, районними радами у містах і відповідальність перед громадою відповідного району в місті.

Завдання 2. Опрацюйте літературні джерела та виконайте письмово таке завдання:

Може статися, що територіальна громада району в місті внаслідок референдуму не прийме рішення про передачу права управління майном та фінансами відповідній міській раді. Який орган в такому випадку здійснюватиме управління майном та фінансовими ресурсами?

Література [89; 90; 91; 93; 97; 99; 100; 103; 112; 114;

116; 118; 119; 121; 124; 125; 127; 129]


  1   2


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка