Методичні рекомендації до написання, оформлення І захисту магістерських робітСкачати 316.36 Kb.
Дата конвертації30.05.2017
Розмір316.36 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Вимоги до написання магістерських робіт:

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ


І ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

Мелітополь 2009

Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту магістерської роботи //Укладачі: М.В.Елькін, О.С.Максимов, О.М.Левада – Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2009. – 30 с.

Метою видання є ознайомлення з основними положеннями до структурування і написання магістерської роботи. В рекомендаціях подано вимоги до змісту дослідницької магістерської роботи і організації її захисту.
Рекомендовано до друку кафедрою педагогіки та педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького протокол № 2 від 11.09.2009 р.
Рекомендовано до друку науково-методичною радою Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького

протокол № 2 від 15.10..2009 р.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на підставі отриманої кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобуває поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, досвід їх застосування для продукування нового знання, вирішення проблемних професійних завдань у галузі педагогічної освіти, науки, управління тощо.

Підготовка спеціалістів кваліфікаційного рівня “магістр” здійснюється відповідно: • Постанови Кабінету Міністрів України №65 від 20 січня 1998 року;

 • Наказу Міністра освіти України №86 від 4 березня 1998 року про ступеневу освіту;

 • Статті 8 Закону України “Про вищу освіту ” (№ 2984-ІІІ від 17 січня 2002 року);

 • “Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні ”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 20 січня 1998 року за № 65.

Магістерська підготовка в університеті здійснюється за напрямками і кваліфікаціями фахівців, що затверджені:

 • Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.97р. №507 “Про перелік напрямків та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями ”;

 • Ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АВ № 420521 (рішення ДАК від 01.07.2008 р. протокол №72);

 • сертифікату про акредитацію Серія РД-ІУ № 083897 (рішення ДАК 28.03.2008 р. протокол №70)

Підготовка магістрів організується на кафедрах, які мають висококваліфіковані кадри та сучасну лабораторну і дослідницьку базу.п/п


Напрям підготовки

Спеціальність

Ліцензований обсяг

Термін дії ліцензії

денна

заочна

1

Специфічні категорії

8.000009 Управління навчальним закладом

10

10

01.07.2011

2

0101 Педагогічна освіта

8.010101 Дошкільне виховання

10

10

01.07.20138.010102 Початкове навчання

5

5

01.07.20098.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія

10

10

01.07.20138.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія

5

5

01.07.20138.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Географія

10

10

01.07.20138.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Історія

10

10

01.07.20128.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Музика

10

10

01.07.20138.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література

7

7

01.07.20098.010107 Практична психологія

10

10

01.07.20098.010105 Соціальна педагогіка

5

-

01.07.2014

3

0402 Соціологія

8.040201 Соціологія

5

-

01.07.2014

4

0802 Прикладна математика

8.080201 Інформатика

5

-

01.07.2013

Здобуття кваліфікації магістра здійснюється на базі відповідної освітньо-професійної програми протягом одного року. За період навчання магістр має розширити та поглибити свої знання з соціально-гуманітарних, природничо-наукових дисциплін, набути психолого-педагогічної підготовленості до викладання фахових навчальних дисциплін у вищій школі та науково-дослідницької роботи.

Загальним для студентів всіх магістерських програм є інтегрована логічна взаємопов‘язана система, яка включає три блоки дисциплін (нормативні, за вибором навчального закладу і дисципліни спеціалізації) та магістерська робота.

Навчальний план магістерської підготовки за денною формою навчання для осіб, які мають кваліфікацію бакалавра, включає 9 (18 тижнів, в т.ч. для окремих спеціальностей 2 тижні практики), 10 (17 тижнів), 11 (18 тижнів, в т.ч. 4 тижні професійної практики) семестри, усього 75 кредитів або 2700 годин.

Навчальний план складається з трьох циклів дисциплін: цикл професійно-орієнтованої гуманітарної і соціально-економічної підготовки; цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки; цикл вибіркових дисциплін.

Освітня частина програми передбачає нормативні професійно орієнтовані природничо-наукові (фундаментальні), гуманітарні, соціально-економічні та психолого-педагогічні дисципліни.

Професійна частина програми передбачає нормативну частину (спеціальні дисципліни та науково-практичну підготовку), що разом з освітньою частиною програми забезпечує отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за відповідною спеціальністю.

Зміст науково-дослідницької роботи магістра визначається за індивідуальним планом. З метою вироблення у магістрантів дослідницьких умінь, а також з метою узагальнення, систематизації, поглиблення знань із соціально-гуманітарних дисциплін та з фахових предметів навчальним планом передбачено підготовку, написання та захист кожним магістрантом науково-дослідницької магістерської роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Магістерська робота є підсумком самостійного комплексного дослідження однієї з проблем фахового спрямування. Вона виконується індивідуально протягом терміну навчання у магістратурі паралельно із засвоєнням передбачених індивідуальним планом дисциплін. Вимоги до цих робіт регламентуються Положенням про підготовку магістерських робіт.

Магістерська робота виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту і отримання академічного ступеня магістра. При цьому випускник повинен продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, вміння вирішувати конкретні наукові завдання. Державна екзаменаційна комісія визначає рівень теоретичної підготовки випускника магістратури, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння кваліфікації.

Метою підготовки магістерської роботи є:


 • поглиблення теоретичних і практичних знань і умінь зі спеціальності, необхідних для подальшого використання у науково-педагогічній діяльності;

 • розвиток навичок пошуку сучасних наукових досягнень та умінь їхнього практичного застосування;

 • вивчення та узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного напряму дослідження.

Виконуючи магістерську роботу, студент має засвоїти навички правильної постановки проблеми, обґрунтувати її актуальність, чітко визначити предмет і об’єкт, мету і завдання дослідження, показати вміння працювати з науковими джерелами, фондовими, архівними, статистичними матеріалами, обґрунтувати висновки і пропозиції.

Виконується робота під керівництвом викладача. Науковий керівник призначається наказом ректора університету з числа найбільш кваліфікованих науково-педагогічних працівників, які мають науковий ступень і (або) вчене звання доктора наук, професора, кандидата наук, доцента і працюють у даному ВНЗ. Тема магістерської роботи затверджується на засіданні профільної кафедри, раді факультету і наказом ректора по університету. Науковий керівник складає індивідуальний навчальний план слухача магістратури, консультує його з питань поглибленого вивчення спеціальних дисциплін та виконання магістерської роботи, контролює виконання індивідуального плану та графіку роботи над магістерською роботою і несе відповідальність за їх неякісне виконання.

Тематика магістерських робіт розробляється щорічно кафедрами і уточнюється в процесі індивідуальної роботи зі студентами магістратури.

Вибираючи тему магістрант керується певними науковими інтересами чи опирається на набутий практичний досвід. Найбільш підготовленим магістрантам кафедра може запропонувати розробку проблемної теми.

Вибір конкретної теми магістерської роботи визначається її актуальністю, новизною і практичним значенням. При цьому враховується наявність власних науково-методичних і методичних наробок, можливість опрацювання експериментального матеріалу, перспективу професійної орієнтації.

СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
Магістерська робота має певні структурні компоненти:


  • титульний аркуш;

  • реферат;

  • зміст;

  • перелік умовних позначень (якщо є в роботі);

  • вступ;

  • основної частини (розділи і підрозділи);

  • висновки;

  • список використаних джерел;

  • додатки.

До роботи додається реферат обсягом 2-3 сторінки. Кожна зі складових роботи виконується відповідно до вимог. Послідовність викладу теми повинна чітко відповідати плану роботи (додаток 7).
ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
Титульний аркуш (додаток 1) містить найменування вищого навчального закладу, де виконана робота; прізвище, ім’я, по батькові студента магістратури; назву магістерської роботи; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (ініціали); місто і рік.

Зміст або план подають на початку магістерської роботи. Він містить назви розділів, підрозділів із зазначенням початкових сторінок. Назви розділів і підрозділів повинні бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, пов’язаними з назвою роботи.

Перелік умовних позначень може бути поданий в роботі у вигляді окремого списку, якщо в магістерській роботі вжита специфічна термінологія, використані маловідомі скорочення, символи тощо. Перелік друкується двома колонками: зліва наводять скорочення, справа – їх розшифровку.

Вступ. У вступі подається наукове обґрунтування актуальності теми дослідження, в стислій формі визначається сутність дослідження. Втуп містить:

 • обґрунтування актуальності теми;

 • зв’язок магістерської роботи з науковою темою або програмою кафедри;

 • об'єкт дослідження;

 • предмет дослідження;

 • мета;

 • завдання;

 • наукова гіпотеза;

 • методи наукового дослідження;

 • наукова новизна;

 • практичне значення роботи;

 • апробація результатів дослідження.

Вступ повинен бути компактним, розкривати сутність роботи. Орієнтований обсяг вступу 3-4 сторінки машинопису.

Тема дослідження має бути достатньо інформативною. Ще при її визначенні магістранту необхідно врахувати, що в ній має бути відображений об'єкт і предмет дослідження.Актуальність роботи має відповідати як сучасним потребам фахової галузі науки, так і перспективам її розвитку, практичним завданням.

Об'єкт і предмет дослідження – це поняття, які існують в єдності і водночас повинні чітко розрізнятися. Об'єкт - загальна сфера наукового пошуку, предмет - конкретний ракурс дослідження об'єкта. За С.У. Гончаренко “об’єктом виступає те, що досліджується, а предметом те, що в цьому об’єкті дістало наукове пояснення” [2].

Мета роботи визначається чітко, передбачає з’ясування певного результату і те, яким його бажає отримати дослідник.

Завдання дослідження, як правило, включають у себе такі складові:

 • вивчення та аналіз теоретико-методологічних підходів щодо дослідження теми і на цій підставі з’ясування теоретичних питань із досліджуваної проблеми;

 • поглиблене експериментальне вивчення практичного розв’язання зазначеної проблеми: виявлення її типового стану – важливих досягнень і типових недоліків, їх причин, основних здобутків передового педагогічного досвіду тощо;

 • обґрунтування та розробку системи заходів, необхідних умов, методів, методик для розв’язання поставленої мети;

 • розробку методичних рекомендацій для подальшого використання позитивних результатів дослідження в практиці роботи шкільних чи вищих навчальних закладів освіти [3].

Гіпотеза – це наукове передбачення положень, які будуть установлені в дослідженні й потребують доведень і захисту. Вона передбачає пошук чогось невідомого в науці й практиці. При цьому слід формулювати гіпотезу таким чином, щоб її можна було експериментально перевірити. Магістрант повинен зуміти встановити, вплив яких факторів, умінь, методів, прийомів є вирішальним, а яких другорядним.

Методи дослідження слід добирати й виробляти адекватно предмету, меті, і завданням дослідження, оскільки саме методи допомагають їх вирішити. Метод – це певний комплекс прийомів, який використовують на різних етапах дослідження – теоретичному, експериментальному, для розв’язання конкретного завдання, щоб визначити педагогічну дійсність, встановити істину, перевірити чи спростувати її.

Методи можуть бути теоретичними і емпіричними. До перших зараховують аналіз наукової літератури з фаху, аналіз та узагальнення зібраної інформації; класифікацю, індукцію, дедукцію, побудову аналогій, моделювання, порівняння результатів дослідження; до других – спостереження, анкетування, моделювання, педагогічний, біологічний, фізичний та інші експерименти (прогностичний, праксиметричний тощо), методи математичної обробки зібраних даних.Наукова новизна відображає відмінність одержаних результатів від відомих раніше, містить коротку анотацію наукових положень, запропонованих магістрантом.

Практичне значення одержаних результатів – якщо робота має теоретичне значення, треба подати відомості про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання. В роботі, яка має прикладне значення, треба подати відомості про практичне застосування одержаних результатів.

Апробація результатів дослідження показує, на яких конференціях оприлюднені результати дослідження, які є публікації, доповіді на різного рівня конференціях, кафедрі, факультеті.

Основна частина магістерської роботи складається з розділів, підрозділів. Кількість розділів може бути від двох до чотирьох.

Перший розділ зазвичай структурно складається з 2-4 підрозділів. У ньому магістрант повинен розкрити стан теоретичних напрацювань з обраної теми дослідження, проаналізувати різні наукові підходи щодо розв’язування проблеми в теоретичному, методичному та прикладному плані. Він має містити аналітичний огляд вітчизняних та зарубіжних публікацій з теми дослідження. Магістрантом викладаються наукові результати стосовно поставленої проблеми, одержані різними авторами, розкриваються здобуті ними наукові факти, які інтерпретуються в аспекті теми магістерської роботи у порівнянні з постановкою власного дослідження. Спочатку аналізуються філософські та історико-педагогічні джерела. Потім роботи зарубіжних та вітчизняних вчених, що займались піднятою проблемою, або вивчали певні її аспекти. Студенту необхідно відобразити своє ставлення до думок відповідних авторів, обґрунтувати свою точку зору на проблему з метою більш глибокого і повного аналізу сучасних тенденцій розвитку науки.

Особливу увагу слід звернути на вивчення методик аналізу визначених проблем, які будуть використовуватися у наступних розділах роботи. Для одержання об’єктивних даних у ході роботи необхідно використати не один, а декілька методів дослідження у взаємозв’язку. Застосовані методи мають допомогти з’ясувати предмет дослідження відповідно до визначених критеріїв і показників.

Другий розділ, до якого входить експериментальна частина і розглядається методика досліджень, є частиною самостійної роботи магістранта і містить ґрунтовний аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми виключно на матеріалах конкретної організації. Розділ має бути насиченим фактичним матеріалом, який відображає відповідні результати дослідження. За час магістерської наукової роботи треба встигнути провести невеликий за обсягом і кількісною вибіркою експеримент, який дає можливість перевірити або скоригувати гіпотезу й вирішити поставлені завдання, вдосконалити методику формуючого експерименту та підготовлені для його проведення практичні розробки. Результати практичного дослідження узагальнюються у вигляді схем, таблиць, діаграм тощо. Рекомендується описати технічні засоби і приладдя, які застосовуватимуться для об’єктивного фіксування ходу і результатів експерименту.

Третій розділ містить обґрунтовані пропозиції, спрямовані на досягнення мети. При підведенні підсумків дослідження необхідно здійснити всебічний кількісний ( у вигляді таблиць, діаграм, схем тощо) та якісний аналіз результатів, показати ступінь досягнення поставленої мети.

Висновки є завершальною частиною магістерської роботи. Вони повинні бути логічними, містити стислий виклад актуальності теми, зроблених оцінок і узагальнень під час аналізу, пропозицій автора, подаватися у вигляді окремих лаконічних положень, методичних рекомендацій. Необхідна узгодженість висновків з завданнями дослідження. Перш ніж переходити до написання висновків, доцільно ще раз перечитати завдання, які ставились дослідником на початку роботи, а потім згідно із ними послідовно розкривати досягнуті результати. До кожного завдання дослідження має бути 1-2 висновки, а в разі наявності важливого матеріалу – декілька.

На завершення роботи важливо дати практичні рекомендації до застосування результатів дослідження. Рекомендації повинні мати конкретний характер і бути повністю підтверджені роботою.Література включає складений за чинними правилами перелік використаних літературних джерел. Для магістерської роботи достатнім вважається список літератури, що нараховує на менше 50 джерел (додаток 2). Розміщуючи матеріали бібліографічного опису літератури слід пам’ятати, що всі джерела розташовуються в алфавітному порядку, або в порядку, за яким вони згадуються в тексті. Порядковий номер описів у переліку посилань є посиланнями у тексті (номерні посилання).

Додатки. Додатки не є обов’язковим елементом дослідження і не входять до його основного змісту. Додатки роблять тоді, коли теоретичний або емпіричний матеріал надто великий. Основну його частину подають у додаток, а “вижимки” з нього – в основному тексті.

Якщо є необхідність, до додатків включають допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи: • додаткові ілюстрації або таблиці;

 • матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форму подання не можуть бути віднесені до основної частини (оригінали фотографій; проміжні математичні докази розрахунки; протоколи випробувань; ме­тодики, опис розроблених комп’ютерних програм та ін.);

 • опис нової апаратури і приладів, які використовувалися під час проведення експерименту, вимірів та випробувань.

Додатки дозволяють проілюструвати хід експериментальної роботи. Вони позначаються великим літерами у верхньому правому полі аркуша.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
Магістерська робота має бути виконана і оформлена з додержанням усіх технічних вимог до наукових робіт.

Безумовно, робота має бути грамотно викладена – стилістично та орфографічно, чітко, зрозуміло, з правильно побудованими реченнями, без зайвого нагромадження складних синтаксичних структур. Граматичні помилки та друкарські огріхи не допустимі.

Оптимальний обсяг магістерської роботи (без додатків і списку літератури) повинен становити 70-80 сторінок. Текст роботи має бути надрукований на машинці через два інтервали на одному боці стандартного аркушу (А-4) білого паперу або набраний на комп’ютері шрифтом Times New Roman кеглем І4, через 1,5 інтервали.

Сторінки роботи повинні мати поля: ліве – 30 мм, зверху – 20 мм, праве – 10 мм, знизу – 25 мм. Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту і дорівнювати п’яти знакам.

Таблиці, малюнки, схеми, графіки, креслення, фотографії та інші ілюстративні матеріали як у тексті роботи, так і в додатках повинні виконуватися на стандартних аркушах формату А-3 або наклеюватися на стандартні білі аркуші.

Структурні елементи “Зміст”, “Перелік умовних позначень”, “Вступ”, “Висновки”, “Список використаних літературних джерел”, “Додатки” не нумерують і починають друкувати з нової сторінки.Заголовки. Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки структурних елементів роботи і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Підписувати заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Розділи, підрозділи, пункти і підпункти роботи слід ну­мерувати арабськими цифрами. Розділи повинні мати порядкову нуме­рацію в межах викладання суті роботи і позначатися цифрами без крапки, наприклад 1,2,3 і т.д.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядко­вого номера підрозділу, відокремленого крапкою. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текс­том повинна бути:


 • за машинописного способу – не менше, ніж три інтервали;

 • за машинного способу – не менше, ніж два рядки.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, дотримую­чись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці. Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок ро­боти, номер сторінки –1 на титульному аркуші не проставляють, нумерацію починають зі “Вступу”.Ілюстрації. Таблиці. Формули. Ілюстрації і таблиці розміщають на окремих сторінках та включають до загальної нумерації сторінок магістерської роботи.

Ілюстрації слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони вгадуються вперше. На всі ілюстрації мають бути посилан­ня.

Якщо ілюстрація створена не автором магістерської роботи, не­обхідно зробити посилання на джерело інформації.

Рисунки, графіки, схеми, картосхеми, діаграми повинні бути виконані грамотно, відповідно до вимог вищої школи.

Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані. Ілюстрація позначається словом “Рисунок”, наприклад, “Рис. 3.1. Територіальна структура розміщення населення”. Нумерація ілюстрацій виконується відповідно до першого рисунка (додатки 3)

Цифровий матеріал зазвичай оформлюють у вигляді таблиць відповідно до додатку (додаток 4). Горизонтальні і вертикальні лінії, що розмежовують рядки-таблиці, а також лінії, про обмежу­ють таблицю, можна не проводити, якщо їх відсутність не утруднює користування таблицею.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у яко­му вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таб­лиці повинні бути посилання в тексті магістерської роботи. Нуме­рація таблиць здійснюється так як і нумерації розділів та підрозділів.

Назву таблиці друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею,

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи у кожній частині таблиці її головку і боковик. При поділі на частини допускається її головку або боковий заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабсь­кими цифрами у першій частині таблиці. Слово “Таблиця” пишуть один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: “Продовження таблиці __” із зазначенням номера таблиці.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаго­ловки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять.

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка. Вище і нижче кожної формули повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули і рівняння слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу. Номер формули або рівняння слід зазначити у круглих дуж­ках на рівні формули у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що вхо­дять до формули чи рівняння, слід подавати безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. По­яснення значення кожного символу слід давати з нового рядка. Пер­ший рядок починають з абзацу словом “де” без двокрапки. Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускаєть­ся тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак на по­чатку наступного рядка.

Формули, що ідуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначити по­рядковим номером за переліком посилань, виділеним квадратними дужками, наприклад “у роботах [1-8]...”.

Допускається наводити посилання на джерела у виносках. При цьому оформлення посилання повинно відповідати бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера.КОНТРОЛЬ ПІДГОТОВКИ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
Контроль за дотриманням магістрантом плану підготовки магістерської роботи здійснює науковий керівник, який:

 • проводить консультування з питань вибору теми роботи, розробки її плану, добору спеціальної літератури;

 • контролює дотримання регламенту підготовки окремих розділів та магістерської роботи в цілому;

 • готує відгук про роботу.

Студент звітує на засіданнях кафедри про хід виконання магістерської роботи. Невиконання графіка роботи над магістерською роботою, або у випадку низької якості її виконання, кафедра не затверджує звіти студента і може звернутися до ректора з пропозицією про відраху­вання студента з магістратури.

ПІДГОТОВКА ВІДГУКУ, РЕЦЕНЗІЇ І ДОПУСК ДО ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТІ

Завершену магістерську роботу слухач подає науковому керівникові для перевірки і підготовки відгуку на неї (додаток 5). У відгуку на магістерську роботу науковий керівник вказує на відповідність роботи темі й завданню, творчий внесок – оригінальні елементи дослідження, вміння магістранта окреслювати найбільш суттєві питання в проаналізованих літературних джерелах, виявляти власне ставлення до позиції і наукового доробку авторів чи лише компіляцію літературних даних; вміння вести науковий пошук, користуючись об’єктивними методами дослідження, кількісно та якісно обробляти дані; знаходити і продукувати нові знання у галузі дослідження, подавати їх в узагальненнях, висновках та практичних рекомендаціях; якість оформлення, технічну грамотність роботи. Якщо магістерська робота готова до захисту перед Державною екзаменаційною комісією, відповідна рекомендація дається керівником у кінці відгуку.

Завершена магістерська робота, підписана автором, разом з письмовим відгуком керівника розглядається на засіданні кафедри, і вирішується питання про допуск магістранта до захисту.

У разі невідповідності магістерської роботи наведеним вище вимогам кафедра може не допустити магістранта до захисту магістерської роботи.

Допущену до захисту магістерську роботу подають на рецензування (додаток 6). Рецензентами можуть бути спеціалісти підприємств і установ – фахівці з напряму, що досліджується у магістерській роботі. Позитивні рецензії викладача, практичного працівника та рекомендація наукового керівника є підставою для рішення кафедри про прийняття роботи до захисту перед Державною екзаменаційною комісією.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

Магістерські роботи захищаються перед Державною екзаменаційною комісією. Магістрант готує до захисту реферат (додаток 7), доповідь та ілюстративний матеріал у вигляді, таблиць, графіків, слайдів. Необхідну кількість та зміст ілюстрацій доповідач визначає самостійно, але погоджує з керівником.

Захист магістерської роботи розпочинається з доповіді, в якій магістрант повинен викласти:


 • актуальність теми;

 • структуру роботи;

 • об’єкт дослідження;

 • зміст запропонованих заходів та їх обґрунтування.

Завершуючи доповідь, магістрант має визначити: які розробки та висновки вже впроваджені або намічені до впровадження; де можуть бути використані результати дослідження; яка фактична чи очікувана ефективність запропонованих ним заходів.

Час виступу не повинен перевищувати 10 хвилин, має бути стислим, конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу.

Члени ДЕК, присутні на захисті, можуть ставити доповідачу пи­тання з метою визначення рівня його професійної підготовки та ерудиції.

Після відповіді на питання слово надається рецензенту або зачитується рецензія. На зауваження рецензента магістрант повинен дати аргументовану відповідь. Після цього слово надається науковому керівникові для характеристики і оцінки роботи. У разі його відсутності з поважної причини відгук повинен бути оприлюднений одним з членів ДЕК.

Під час захисту ведеться протокол засідання ДЕК. Окремо відзначається думка членів ДЕК про практичну цінність роботи і рекомендації щодо пропозицій автора.

Загальний захист магістерської роботи не повинен здебільшого перевищувати 30 хвилин.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні ДЕК виноситься її рішення. У разі згоди членів ДЕК дум­ка голови є вирішальною. Рішення комісії щодо захисту магістерсь­ких робіт оголошується її головою в день захисту.

Випускники, які отримали під час захисту незадовільні оцінки, отримують академічні довідки про навчання в магістратурі. Для повторного захисту магістерська робота може бути прийнята через рік.

У випадку, коли магістерська робота захищена з оцінкою “відмінно”, а інтегральний рейтинг перевищує 80 відсо­тків (кількість оцінок “добре” не перевищує 26 відсотків, а решта оцінок “відмінно”), ДЕК може надати слухачеві рекомендацію на вступ до аспірантури.

Магістерська робота зберігається у бібліотеці університету протягом 5 років. На прохання певного підприємства чи установи, якщо ДЕК вважає доцільним практичну реалізацію результатів досліджень, з магістерської роботи дозволяється зробити копію для впровадження результатів досліджень.


Додаток 1

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Кафедра географії України

Прізвище, ім’я, по батькові
ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО РЕГІОНУ
МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

Науковий керівник:

канд.пед. наук, доцент

Петров О.О.


Мелітополь 2009

Додаток 2ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ

У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ

Характеристика

джерела


Приклад оформлення

Книги:

Один автор 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів: Свічадо, 2006. – 307с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV – V ст..; №4)

 2. Коренівський Д.Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д.Г. – К.: Ін-т математики, 2006. – 111с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України; т. 59).

 3. Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь Шкляр. – Львів: Кальварія, 2005. – 196, [1] с. – (Першотвір)

Два автори

 1. Матяш І.Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх..док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К.: Києво-Могилян. акад.., 2005. – 397, [1] c. – (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична»; вип.1).

 2. Ромовська З.В. Сімейне законодавство України / З.В. Ромовскька, Ю.В. Черняк. – К.: Прецедент, 2006. – 93с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип.. 11).

 3. Суберляк О.В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Суберляк, П.І. Баштанник. – Львів: Растр-7, 2007. – 375с.

Три автори

і більше


1. Акофф Р.Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р.Л., Магидсон Д., Эддисон Г.Д.; пер. с нгл.. Ф.П. Тарасенко. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.

Без автора

 1. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ – початку ХХ століття: [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – К.: Грані-Т, 2007. – 190, [1]с.

 2. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб. наук. праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.] – Чернівці: Рута, 2007. – 310 с.

Багатотомний

документ


 1. Межгосударственные стандарты: каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И.В., Рубцова Е.Ю. ; ред. Иванов В.Л.]. – Львов: НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005- . – (Серия «Нормативная база предприятия»).

Т. 1. – 2005. – 277 с.

Матеріали

конференцій,

з їздів


 1. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць / наук. ред. В.І. Моссаковський. – Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. – 215 с.

 2. Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. – К.: КНЕУ: Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.Словники

 1. Географія: словник-довідник / [авт. уклад. Ципін В.Л.]. – Х. : Халімон, 2006. – 175, [1]с.

 2. Тимошенко З.І. Болонський процес в дії : словник довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З.І. Тимошенко, О.І. Тимошенко. – К.: Європ. ун-т, 2007. – 57 с.

Атласи

 1. Україна : екол. геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім. я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С.С. Куруленко та ін..]. – К : Варта, 2006. – 217, [1] с.

Законодавчі

та нормативні документи 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).

Каталоги

 1. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Унів. кн., 2003]. – 11 с.

 2. Горницкая И.П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И.П., Ткачук Л.П. – Донецк : Лебедь, 2005. – 228 с.

Бібліографічні

покажчики 1. Куц О.С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. – Львів : Укр. технології , 2007. – 74 с.

Дисертації

 1. Петров П..П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. … доктора фіз. мат. Наук: 01.03.02 / Петров Петро Петрович. - К., 2005. – 276 с.

Автореферати

дисертацій 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. тех. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / І.Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с.

Електронні

ресурси


 1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки Х Міжнар. конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. - № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www/nbuv.gov.ua//articles/2003/03klinko.htm.

Додаток 3

%

Рис. 3.1. Динаміка росту безробіття сільського населення Запорізької області


Додаток 4

Таблиця _________


назва таблиці
Заголовки стовпців

Підзаголовки

стовпців1


Нумерація стовпців

2


3


4


5Додаток 5

Форма відгуку наукового керівника

ВІДГУК
на магістерську роботу


студента_________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові )

на тему:__________________________________________________
(назва теми)

(Текст відгуку)


Загальна оцінка магістерської роботи та висновки щодо рекомендації до захисту в ДЕК


Науковий керівник

(посада, місце роботи)

(підпис)

(ініціали, прізвище)


«______» ________________200_ р.
Додаток 6

Зразок форми зовнішньої рецензії

РЕЦЕНЗІЯ


на магістерську роботу
студента ____________________________________________________

(прізвище, ініціали)

____________________________________________________________________

(назва теми)

____________________________________________________________________


 1. Актуальність теми

 2. Наукова новизна

 3. Якість проведеного аналізу проблеми

 4. Практична цінність висновків і рекомендацій

 5. Наявність недоліків

 6. Загальний висновок і оцінка магістерської роботи

рецензент_________________________

(посада)


__________________ ______________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)


(місце роботи)

Печатка «______» ______________________200_ р.

(дата)


Додаток 7

Зразок оформлення реферату

РЕФЕРАТ

магістерської роботи на тему______________________________________________

Студента ___________________________________________________________

Науковий керівник___________________________________________________

Предмет дослідження

Об’єкт дослідження

Мета магістерської роботи

Задачі магістерської роботи

Загальний зміст (до 1 сторінки)

За результатами дослідження сформульовані висновки

Одержані результати можуть бути використані...

Рік виконання магістерської роботи

Місце виконанняМагістерська робота містить _____ сторінок тексту, ________ таблиць, _______ рисунків, список літератури з _________ найменувань, _____ додатків.
Реферат виконується шрифтом Times New Roman кеглем І4, через 1,0 інтервал. Сторінки роботи повинні мати поля: ліве – 30 мм, зверху – 20 мм, праве – 10 мм, знизу – 20 мм. Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту і дорівнювати п’яти знакам.

ЛІТЕРАТУРА  1. Бюлетень ВАК України. – К.: Літопис. Вид-во Поліграфічний центр.

32. – 2000. – С.28-62.

  1. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження. – К.: 1995.- 45 с.

  2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: 1997.- 376 с.

  3. Курсові та дипломні роботи з психології у педагогічному університеті /Уклад. Макаров В.І. – Луганськ: ЛДПУ, 2001. – 40 с.

  4. Магістерська робота. Методичні рекомендації та вимоги до написання та оформлення. Для студентів спеціальності “Дошкільне виховання” освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” /Уклад. Артемова А.В., Бєлєнька Г.В. – К.: НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2001. – 25 с.

  5. Методичні рекомендації до написання курсових, дипломних та магістерських робіт з історії України / Уклад. Бабічев О.І., Климов А.О., Намдаров Г.М. – Луганськ: ЛДПУ, 1999. – 31 с.

  6. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення та захисту. К.: 1997. – 56 с.

  7. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник, - 2-ге видання, переро. і доповн. – К.: Знання – Прес. 2002. – 318 с.

Каталог: article
article -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «історія україни» для студентів окр «Молодший спеціаліст»
article -> Основи теорії літератури
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка