Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі»Скачати 344,76 Kb.
Дата конвертації06.06.2017
Розмір344,76 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Коломийський інститут

Кафедра педагогіки і психології
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ


Напрям підготовки: 6.010102 Початкова освіта

Коломийський інститут

Коломия – 2015 рікМетодичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни

«Педагогічні технології в початковій школі»

Змістовий модуль 1.

Теоретичні основи педагогічних технологій
Тема 1. Провідні засади інноваційної діяльності в царині початкової освіти.

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти.

 2. Гуманістична спрямованість освітніх інноваційних процесів.

 3. Поняття про педагогічну інноватику, її структура, класифікація.

 4. Типи структур інноваційних процесів – діяльнісна, суб'єктна, рівнева.

 5. Умови ефективності інноваційних процесів в сфері початкової освіти.


Практичні задавання:

  1. Діагностувати психологічну готовність до освоєння нового у професійній педагогічній діяльності.

  2. Розробити конкретної теми навчального предмету на основі запропонованого виду педагогічної технології.

Рекомендована література

 1. Аніщенко О. В. Сучасні педагогічні технології: курс лекцій / О. В. Аніщенко, Н. І. Яковець. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – 198 с.

 2. Васьков Ю. В. Педагогічні теорії, технології, досвід (дидактичний аспект): для працівників відділів освіти, керівників та вчителів шкіл, студентів / Ю. В. Васьков. – Х: «Скорпіон», 2000. – 120 с.

 3. Древаль Г.І. Інновації в початковій школі /  Г.І. Древаль //  Почат. освіта. – 2009. - № 42(листопад). – С. 2-4.

 4. Жуковська С.М. Упровадження освітніх інновацій (Проект) / С. М. Жуковська // Завуч. – 2011. - № 8 (березень). – С. 3-5.

 5. Полтавець О. С. Впровадження інноваційних технологій у практику роботи початкової школи / О. С. Полтавець // Почат. навчання та виховання. – 2006. - № 16(червень). – Додаток «Метод. банкъ». – С. 1–24.

 6. Чепіль М. М. Педагогічні технології : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. – К. : Академвидав, 2012. – 224 с.

 7. Які вони, сучасні педагогічні технології ? // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – «Плеяди», 2009. – 3. – С.27-31.


Тема 2. Наукові основи педагогічних технологій.

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Основні якості сучасних педагогічних технологій.

 2. Структура педагогічної технології: концептуальна основа; змістовна частина навчання; цілі навчання – загальні і конкретні; зміст навчального матеріалу; процесуальна частина – технологічний процес; організація навчального процесу; методи і форми навчальної діяльності школярів; методи і форми роботи вчителя; діяльність вчителя по управлінню процесом засвоєння матеріалу; діагностика навчального процесу.

 3. Критерії технологічності. Концептуальність. Системність. Керованість. Ефективність. Відтворюваність.

 4. Технологія і зміст освіти. Технологія і майстерність. Джерела і складові частини нових педагогічних технологій. Соціальні перетворення і нове педагогічне мислення.

 5. Наукові основи педагогічних технологій. Теорія змістовного узагальнення В.В.Давидова - Д.Б. Ельконіна.Теорія поетапного формування розумових дій. Біхевіористські теорії навчання. Теорія нейролінгвістичного програмування.


Практичні завдання:

      1. Підготувати огляд періодичної преси з питань модернізації освітнього процесу початкової школи.

      2. Законспектувати 2-3 статті присвячених проблемам формування особистості


Рекомендована література.

 1. Зайцев В. Н. Технология совершенствования общеучебных умений в начальной школе / В. Н. Зайцев // Современные образовательные технологии : учеб. пособ. для пед. вуз. / Г. К. Селевко. – М., 1998. – С. 139–140.

 2. Зайчук В. О. Сучасні педагогічні технології: дидактично-інноваційний аспект. Т.2. / В. О. Зайчук, А. С. Нісімчук, А. Д. Білан. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2009. – 312 с.

 3. Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології: навч. посіб. / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О. Т. Шпак. – К. : ВЦ «Просвіта», 2000. – 368 с.

 4. Новиченко О. М. З досвіду використання інтерактивних технологій / О. М. Новиченко // Почат. освіта. – 2007. - № 41 (листопад). – С. 4–5.

 5. Підгребя Н. С. Інноваційні технології як засіб розвитку творчої активності учнів / Н. С. Підгребя // Сучасна шк. України. – 2009. - № 10(жовтень). – С. 35–42.

 6. Пометун, О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; за ред. О. І. Пометун. – К. : «А.С.К.», 2005. – 192 с.

 7. Ткаченко А.В., Герасименко М.О., Даценко О.А. Сучасні педагогічні технології нноваційних і авторських шкіл // Педагогічні технології: теорія та практика: навчально-методичний посібник / за ред. проф. М.В.Гриньової. - АСМІ, 2006. – С.175-198.

 8. Щуркова Н. Е. Педагогическая технология: учеб. пособ. для студ. и преподавателей пед. учеб. заведений, учителей шк. / Н. Е. Щуркова. – М. : Пед. о-во Россия, 2002. – 224 с.


Тема 3. Педагогічні технології на основі особистісної орієнтації педагогічного процесу.

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Традиційність сучасної системи навчання.

 2. Класифікація видів навчання: за критерієм наявності управління освітнім процесом, за критерієм врахування принципу свідомості, за критерієм способу організації навчання, за критерієм зв'язку навчання з майбутньою професійною, за критерієм безпосередності (опосередкованості) взаємодії педагога й учнівської аудиторії, за критерієм потенціалу індивідуалізації навчання, за критерієм взаємозв'язку освіти й культури,

 3. Педагогіка співробітництва. Педагогічний шлях Ш.О.Амонашвілі. Характеристика педагогічної системи Ш.А.Амонашвілі. Особливості змісту і методики. Принципи гуманно особистісної педагогіки. Різновиди уроків у школі, що працює за методикою Ш.А.Амонашвілі.

 4. Провідні засади пед..технології Є.А. Ілліна. Особливості вивчення літератури за педагогічною технологією Є.А. Ілліна.


Практичні завдання:

1.Підготувати реферати на тему:

Гуманістична спрямованість освітніх інноваційних процесів.

Використання гуманно - особистісної технології Ш.А.Амонашвілі у сучасній початковій школі.2.Знайти Інтернет-ресурси (4-5 сайтів) присвячені питанням гуманної педагогіки.


Рекомендована література.

 1. Амонашвили Ш. А. Психологические основы педагогики сотрудничества: книга для учителя. / Ш. А. Амонашвили. – К. : Освита, 1991.– 111 с. 

 2. Амонашвили Ш.А.Личностно-гуманная основа педагогического процесса / Ш.А. Амонашвили. – Минск : Университетское, 1990. – 560 с. 

 3. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / [автор-укладач Н. П. Наволокова]. – Х. : Основа, 2009. – 176 с.

 4. Загрева Л. І. Гуманна педагогіка Шалви Амонашвілі / Л. І. Загрева // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 11. – С. 50-51.

 5. Ильин Е.Н. Путь к ученику: Раздумья учителя-словесника: Книга для учителя. / Е.Н. Ильин. – М.: Просвещение, 1988. – 221 с.

 6. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. посіб.для вчителів / упоряд. О. Я. Савченко. – К. : Почат. шк., 2004. – 512 с.

 7. Педагогічні технології: теорія та практика: навч.-метод. посіб. / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка– Полтава : АСМІ, 2006. – 230 с.

 8. Сілков В.В. На шляху від колективних до особистісно орієнтованих технологій навчання / В.В. Сілков, Е.С. Сілкова // Почат. шк. – 2000. - № 11. – С. 26-28.

 9. Ткаченко Л. В. Формування нового педагогічного мислення: нові освітні технології / Л.В. Ткаченко // Освіта. – 2011. - № 14(9-16 березня). – С. 10-11.


Змістовий модуль 2.

Змістовне наповнення педагогічних технологій

Тема 4. Педагогічні технології на основі активізації і інтенсифікації діяльності учнів.

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Ігрові технології. Характеристика ігрових технологій. Різновиди дидактичних ігор. Використання дидактичних ігор в початковій школі. Закордонний досвід активізації ігрової діяльності в навчальному процесі.

 2. Проблемне навчання. Історія виникнення розвитку проблемного навчання. Особливості проблемного навчання в початковій школі. Методика планування і реалізації проблемного навчання в умовах сучасної загальноосвітньої школи.

 3. Технології комунікативного навчання іншомовній культурі (Є.І.Пасов). Історія виникнення і розвитку технології комунікативного навчання іншомовній культурі. Теоретичні засади технології комунікативного навчання іншомовній культурі. Методика реалізації технології комунікативного навчання іншомовній культурі у процесі вивчення іноземної мови..

 4. Технології інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових моделей навчального матеріалу. В.Ф. Шаталов – засновник технології інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових моделей навчального матеріалу. Наукове підґрунтя заснування технології інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових моделей навчального матеріалу. Особливості навчання і виховання у шкоді, що працює згідно педагогічної технології Шаталова.


Практичні завдання:

1.Підготувати реферат на тему «Педагогічні умови використання групових

технологій у початковій школі».

2.Укласти порівняльну таблицю «Спільне і відмінне рівневої диференціації та

диференціації на основі інтересів дітей».
Рекомендована література


 1. Галаган І.С. Передові освітні технології світу: [аналіз можливостей їх застосування в освітній діяльності України] / І.С.Галаган // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – «Плеяди», 2013. - 2. - С. 28-31.

 2. Крамаренко С.А. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів С.А. Крамаренко // Відкритий урок.– 2002. – № 5/6. – С.18–19.

 3. Кратасюк Л.П. Інтерактивні методи навчання / Л.П. Кратасюк // Дивослово. – 2004. - № 10. – С. 2–11.

 4. Шаталов В. Ф. Педагогическая проза: сборник статей / В.Ф. Шаталов.– Архангельск: Северо-Западное книжное издательство, 1990. – 383 с.

 5. Шаталов В. Ф. Точка опоры. Организационные основы экспериментальныхисследований: книга для вчителя / В.Ф.Шаталов - Минск : Универсистетское, 1990. - 224 с.

 6. Шаталов В.Ф. Что такое опорный сигнал? / В.Ф. Шаталов // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2005. – № 1/4. – 114-117.

 7. Фурс Г. О. Інноваційні педагогічні процеси у початкових класах як шлях до якісної освіти Г. О. Фурс // Почат. навчання та виховання. – 2009. - № 16-18(червень). – С. 10–24.


Тема 5. Педагогічні технології на основі ефективності управління і організації навчального процесу.

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Педагогічна технологія С.М.Лисенкової.

 2. Філософська спрямованість педагогічної технології С.М.Лисенкової.

 3. Психологічні чинники реалізації педагогічної технології С.М.Лисенкової. Цільові орієнтації педагогічної технології С.М.Лисенкової. Особливості навчального процесу за педагогічною технологією С.М.Лисенкової. Етапи засвоєння навчального матеріалу за С.М. Лисенковою.

 4. Технологія рівневої диференціації. Концептуальні положення технології рівневої диференціації. Принципи технології рівневої диференціації. Різновиди технології рівневої диференціації.

 5. Особливості навчання у технології рівневої диференціації. Технологія диференційованого навчання на основі за інтересами дітей І.Н.Закатова.


Практичні завдання:

1.Підготувати реферат на тему «Організація навчального процесу відповідно до

індивідуальних особливостей учнів».

2.Укласти порівняльну таблицю «Індивідуальні і групові технології навчання» .


Рекомендована література:

 1. Зайчук В. О. Сучасні педагогічні технології: дидактично-інноваційний аспект. Т.2. / В. О. Зайчук, А. С. Нісімчук, А. Д. Білан. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2009. – 312 с.

 2. Логачевська С. П. Вчимося розв’язувати задачі : навч. посіб. з математики для 2 кл. / С.П.Логачевська. – Вид. 3-є, допов. і переробл. – К.: Початк. шк., 2011. – 126 с.

 3. Логачевська С. П. Методика диференційованого навчання: 150 фрагм. уроків мови і математики в 1-4 кл. з елементами диференціації. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2005. 239 с.

 4. Лысенкова, С. Н. Методом опережающего обучения : книга для учителя : из опыта работы / С. Н. Лысенкова.– Москва : Просвещение, 1988. – 192 с.

 5. Зерна педагогічної інновації: Хрестоматія / Укладачі: Л.В.Буркова, Н.Ф.Федорова. – К.: ВАТ"В-во «Київська правда», 2012. – 120 с.

 6. Русняк Т. С.Освітні технології - похідні нового типу освіти / Т.С. руснак // Математика в школах України. - Основа, 2015. - 6. - С. 2-9.

 7. Современные образовательные технологи: учеб.пособие для пед.ВУЗов и ин-тов повышения квалификации / Г.К. Селевко. - М. : Народное образование, 1998. - 256


Тема 6. Педагогічні технології індивідуального і групового навчання.

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Провідні ознаки індивідуального і групового навчання. Історія виникнення й розвитку індивідуального і групового навчання. Переваги і недоліки індивідуального і групового навчання. Характеристика навчального процесу педагогічної технології індивідуального навчання.

 2. Теоретичні засади педагогічної технології програмованого навчання. Історія становлення і формування програмованого навчання. Характеристика методу проектів. Способи залучення технології програмованого навчання у навчальний процес початкової школи.

 3. Провідні ознаки колективного способу навчання. Методичне забезпечення колективного способу навчання. Шляхи оптимізації колективного способу навчання у навчальному процесі початкової школи.

 4. Групові технології навчання. Різновиди групових форм роботи на уроці. Новітні розробки в царині групових технологій навчання. Способи активізації групових технологій навчання в осередку початкової школи.


Практичні завдання:

1.Підготувати реферат на тему «Організація навчального процесу відповідно до

індивідуальних особливостей учнів».

2.Укласти порівняльну таблицю «Індивідуальні і групові технології навчання» .


Рекомендована література:

 1. Границкая А.С. Научить думать и действовать: Адаптивная система обучения в школе: Книга для учителя. Учебное издание / А.С. Границкая.– М.: Просвещение, 1991. – 175 с

 2. Кравчук О. В. Індивідуалізація навчально-виховного процесу: дидактичні завдання міжпредметного змісту / О.В. Кравчук, Е С..Шухова // Географія та основи економіки в школі. – 2007. – № 10. – С. 38–42.

 3. Матвієнко О.В. Метод конкретних педагогічних ситуацій: Навчально-методичний посібник / За ред. В.І.Бондаренко. – К.: Українські пропілеї, 2011. – 299 с.

 4. Нетрадиційні уроки в початковій школі. 1 клас: інноваційні технології, особистісно орієнтований підхід, нетрадиційні методи і форми роботи, відкриті уроки / уклад. Л. І. Нечволод. – Х. : Торсінг плюс, 2007. – 96 с.

 5. Нетрадиційні уроки в початковій школі. 2 клас: інноваційні технології, особистісно орієнтований підхід, нетрадиційні методи і форми роботи, відкриті уроки / уклад. Л. І. Нечволод. – Х. : Торсінг плюс, 2007. – 128 с.

 6. Проекти в початковій школі: тематика та розробки занять / упоряд.: О. В. Онопрієнко, О. П. Кондратюк. – К. : Шк. світ, 2007. – 128 с.

 7. Ремезюк І. І. Реалізація принципу індивідуалізації навчання в підготовці студентів до викладання освітньої галузі «Технології» в початковій школі /  І. І. Ремезюк // Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. (1-2 квітня 2004 р.) / уклад. Л. Л. Макаренко, М. С. Севастюк, О. П. Симоненко. – К., 2004. – С. 149–152.


Змістовий модуль 3.

Новітні педагогічні технології початкової освіти

Тема 7. Педагогічні технології на основі дидактичного удосконалення на реконструювання матеріалу.

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Модель розвиваючого навчання. Характеристика педагогічної технології «Екологія і діалектика» Л.В.Тарасова. Теоретичне підґрунтя педагогічної технології «Екологія і діалектика». Методичне і дидактичне забезпечення педагогічної технології «Екологія і діалектика». Способи активізації педагогічної технології «Екологія і діалектика» в системі сучасної освіти.

 2. Методологія школи «Діалогу культур» В.С.Біблера,С.Ю.Курганова. Концептуальна основа педагогічної технології В.С.Біблера,С.Ю.Курганова. Методична і дидактична специфіка школи «Діалогу культур». Структура навчального процесу школи «Діалогу культур». Перспективи розвитку педагогічної технології школи «Діалогу культур».

 3. Педагогічна технологія укрупнення дидактичних одиниць П. М. Ерднієва. Гіпотеза оптимізації навчання за педагогічної технології укрупнення дидактичних одиниць. Технологія укрупнення дидактичних одиниць у педагогічному процесі. Форми, методи і засоби педагогічної технології укрупнення дидактичних одиниць

 4. Реалізація теорії поетапного формування розумових дій. М.Б.Волович засновник поетапного формування розумових дій. Методологічні засади поетапного формування розумових дій.

 5. Дидактична сутність поетапного формування розумових дій. Особливості поетапного формування розумових дій в умовах початкової школи.


Практичні завдання:

1.Підготувати доповідь на теми

«Роль і місце технології укрупнення дидактичних одиниць (П.М.Ерднієв) у

сучасній початковій школі».

«Педагогічні умови використання технологій укрупнення дидактичних одиниць

(П.М.Ерднієв) у початковій школі».

«Організація навчального процесу відповідно до реалізації теорії поетапного

формування розумових дій (М.Б.Волович)».


Рекомендована література.

 1. Библер В.С. От наукоучения - к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век / В.С. Библер. - М. : Политиздат, 1991. - 413 с.

 2. Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології: навч. посіб. / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О. Т. Шпак. – К. : ВЦ «Просвіта», 2000. – 368 с.

 3. Освітні технології: навч.-метод. посіб. / за ред. О. М. Пехоти. – К.: Вид-во А.С.К., 2003. – 255 с.

 4. Педагогічні технології: теорія та практика: навч.-метод. посіб. / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка– Полтава : АСМІ, 2006. – 230 с.

 5. Пометун, О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; за ред. О. І. Пометун. – К. : «А.С.К.», 2005. – 192 с.

 6. Тарасов Л.С., Тарасова Т.А. Діалектичний характер інноваційної освітньої технології «Екологія і розвиток» («Екологія і діалектика») / Л.С. Тарасов, Т.А. Тарасова // Філософія освіти. - 2005. – 2.– С. 171-178.


Тема 8. Системні педагогічні технології.

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Технологія саморозвитку М.Монтесорі. Історія виникнення і розвитку педагогічної технології М.Монтесорі. Концептуальні засади педагогічної технології М.Монтесорі. Особливості дидактичного матеріалу М.Монтесорі. Передумови саморозвитку дітей старшого шкільного і молодшого шкільного віку. Способи взаємодії педагога з дитиною за педагогічною технологію М.Монтесорі.

 2. Вальдорфська педагогіка Р.Штейнера. Етапи розвитку Вальдорфської педагогіки. Концептуальні засади Вальдорфської педагогіки. Історія становлення і розвитку Вальдорфських шкіл. Дидактичні аспекти Вальдорфської педагогіки. Виховна парадигма Вальдорфської педагогіки. Особливості устрою і функціонування Вальдорфської школи.

 3. Педагогічна технологія С.Френе. Теоретичні основи школи радості і успіху. Особливості навчання у школі успіху і радості С.Френе.

 4. Правила засвоєння навчального матеріалу в школі успіху і радості. Методичне забезпечення навчального процесу в школі успіху і радості С.Френе. Особливості співпраці педагогів і учнів школи успіху і радості.

 5. Організація навчально-виховної діяльності школи успіху і радості С.Френе.Практичні завдання:

1.Підготувати доповідь про використання досвіду вальдорфської педагогіки в

українській освіті.

2.Знайти Інтернет-ресурси (4-5 сайтів) присвячені системним педагогічним технологіям..

Рекомендована література. 1. Бондар, В. І.Психолого-педагогічні основи розвитку дітей в системі М. Монтессорі : навч. посіб.: [осн. етапи формування світогляду та псих.-пед. поглядів М. Монтессорі]/ В.І.Бондар, А.М.Ільченко. – Полтава: РВВ ПДАА, 2009. – 251 с.

 2. Вальдорфська педагогіка в Україні: З повагою до дитини: зб. ст.: матеріали міжнар. пед. читань «Пошук життєвого шляху» / М-во освіти і науки України [та ін.].– К. : НАІРІ, 2009. 166 с. 

 3. Васьков Ю. В. Педагогічні теорії, технології, досвід (дидактичний аспект):/ Ю. В. Васьков. – Х: «Скорпіон», 2000. – 120 с.

 4. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : підручник / І. М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2012. – 352 с.

 5. Френе С.Избранные педагогические сочинения : пер. с фр. / Общ. ред. и вступит. ст. Б. Л. Вульфсона. – М. : Прогресс, 1990. – 301 с.  

 6. Фурс Г. О. Інноваційні педагогічні процеси у початкових класах як шлях до якісної освіти Г. О. Фурс // Почат. навчання та виховання. – 2009. - № 16-18 (червень). – С. 10–24.

 7. Хілтунен О. С. Про педагогіку Марії Монтессорі / О. С. Хілтунен
  // Відкритий урок. Плеяди. – 2007. – № 2/3, ч. II. – С. 48-51.

 8. Шимановський М. В. Самоврядування у школі Селестена Френе / М.В. Шимановський //

Шкільний світ. – 2008. – № 20.– С. 17-19.

 1. Чепіль М. М. Педагогічні технології : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. – К. : Академвидав, 2012. – 224 с.


Тема 9. Педагогічні технології результативного навчання.

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Педагогічна технологія повного засвоєння М.В. Кларіна. Наукове підґрунтя педагогічної технології повного засвоєння. Психолого-педагогічні передумови використання педагогічної технології повного засвоєння. Методичні аспекти педагогічної технології повного засвоєння. Принципи активізації педагогічної технології повного засвоєння в умовах початкової школи.

 2. Технологія педагогічного процесу за С.Д.Шевченко. Історія розвитку педагогічної технології С.Д.Шевченко. Дидактичні особливості педагогічної технології С.Д.Шевченко. Методичні складові педагогічної технології С.Д.Шевченко. Місце педагогічної технології С.Д.Шевченко у навчання молодших школярів.

 3. Технологія концентрованого навчання. Психологічні передумови реалізації технології концентрованого навчання. Провідні засади технології концентрованого навчання. Методичне забезпечення технології концентрованого навчання. Інтеграція технології концентрованого навчання в освітній процес початкової школи.

 4. Технологія евристичного навчання. Теоретичні положення технології евристичного навчання. Провідні психолого-педагогічні ознаки технології евристичного навчання. Шляхи реалізації евристичного навчання. Методичні засоби евристичного навчання. Умови використання елементів технології евристичного навчання у роботу початкової школи.


Практичні завдання:

1.Підготувати реферат на тему «Інформаційно-комп'ютерні технології у початковій школі».

2. Укласти порівняльну таблицю «Переваги і недоліки дистанційного навчання».

Рекомендована література.


 1. Гуляев В.М.   Концентрированное обучение как средство преодоления недостатков классно-урочной системы / В.М. Гуляев // Педагогическая техника. – 2005. – N6. - С. 3-9. 

 2. Зазуліна Л. С.  Технологія концентрованого навчання: теорія та практика / Л. С. Зазуліна, Г.В. Можейко, Л.В. Дацко // Директор школи. - 2008. - N 5. - С. 3-7. 

 3. Кларин, М. В. Инновации в обучении метафоры и модели : Анализ зарубеж. опыта / М.В. Кларин. – М. : Наука, 1997. – 222 с.

 4. Крамаренко С.А. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів С.А. Крамаренко // Відкритий урок. – 2002. - № 5/6. – С. 18–19.

 5. Кратасюк Л.П. Інтерактивні методи навчання / Л.П. Кратасюк // Дивослово. – 2004. - № 10. – С. 2–11.

 6. Остапенко, А. А. Работа по технологии концентрированного обучения / А. А. Остапенко // Школьные технологии: Научно-практический журнал школьного технолога. – 2007.– N 6. – С. 137-138. 

 7. Шевченко, С.Д. Школьный урок: Как научить каждого / С.Д. Шевченко. – М.: ВЛАДОС, 2004.– 324 с.


Змістовий модуль 4.

Провідні ознаки сучасних педагогічних технологій

Тема 10. Технології розвивального навчання.

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Загальні основи технології розвивального навчання. Дидактичні засади технології розвивального навчання. Методичне забезпечення технології розвивального навчання. Передумови впровадження технології розвивального навчання у освітній процес початкової школи.

 2. Система розвивального навчання Л.В.Занкова. Історія створення технології розвивального навчання. Дидактичне і методичне забезпечення технології розвивального навчання.

 3. Особливості технології розвивального навчання Д.В.Єльконіна - В.В.Давидова. Історія створення технології розвивального навчання Д.В.Єльконіна - В.В.Давидова. Психологічні засади технології розвивального навчання Д.В.Єльконіна - В.В.Давидова. Педагогічний зміст технології розвивального навчання Д.В.Єльконіна - В.В.Давидова.

 4. Система технології саморозвивального навчання.


Практичні завдання:

1.Підготувати і провести круглий стіл «Значення технологій розвивальногонавчання у сучасній початковій школі».

  1. Законспектувати статтю Карпець Л. Інтерактивні форми роботи на уроках «Я і Україна» // Початкова освіта. - 2007. - № 4. - С. 10 - 16.


Рекомендована література

  1. Альтшуллер Г. С. Найти идею: Введение в ТРИЗ – теорию решения изобретательских задач / Г.С.Альтшуллер. – 8-е изд., доп.– Петрозаводск: Алма Паблишер, 2015.– 402 с.

  2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : підручник / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2012. – 352 с.

  3. Зайчук В. О. Сучасні педагогічні технології: дидактично-інформаційний аспект. Т. 1. / В. О. Зайчук, А. С. Нісімчук, А. Д. Білан. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2009. – 288 с.

  4. Занков, Л. В. Избранные педагогические труды /Л.В. Занков; [Вступ. ст. Амонашвили Ш.А.] – М.: Новая шк., 1996. – 426 с. 

  5. Проекти в початковій школі: тематика та розробки занять / упоряд.: О. В. Онопрієнко, О. П. Кондратюк. – К. : Шк. світ, 2007. – 128 с.

  6. Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе дидактического и методического усовершенствования УВП / Г. К. Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2005. – 288 с.

  7. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання / Г. О. Сиротенко. – Х. : ВГ «Основа», 2003. – 80 с.

  8. Чуприкова Н.И. Система Л.В.Занкова: взгляд психолога: // Педагогика. – 2007. – № 7. –
   С. 3–9.


Тема 11. Модульні та локальні інноваційні педагогічні технології.

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Технологія раннього і інтенсивного навчання грамоті М.О.Зайцева. Психологічні засади технологія раннього і інтенсивного навчання грамоті. Дидактичні ознаки технології раннього і інтенсивного навчання грамоті. Методичне забезпечення технології раннього і інтенсивного навчання грамоті.

 2. Технологія удосконалення загально навчальних умінь в початковій школі.

 3. Психолого-педагогічні передумови активізації загально-навчальних умінь в початковій школі. Дидактичні особливості педагогічної технології загально- навчальних умінь в початковій школі.

 4. Технології навчання математиці на основі розв'язання задач. Психологічні передумови активізації технології навчання математиці на основі розв'язання задач. Методичне забезпечення технології навчання математиці на основі розв'язання задач. Шляхи активізації технології навчання математиці на основі розв'язання задач.

 5. Педагогічні технології на основі системи ефективних уроків. Характеристика педагогічної технології на основі системи ефективних уроків. Визначення провідних складових. Педагогічні технології на основі системи ефективних уроків. Теоретичні засади і методичні передумови впровадження педагогічної технології на основі системи ефективних уроків.


Практичні завдання:

1 Провести студентську дискусію на тему «Інноваційні підходи до застосування частковопредметних педагогічних технологій».

2.Підготувати реферати на тему:

Педагогічні умови використання технологій раннього й інтенсивного навчання грамоті (М.О.Зайцев).Організація навчального процесу відповідно до педагогічної технології на основі системи ефективних уроків (А.А.Окунєв).


Рекомендована література.

 1. Біляковська О.О. Використання модульної технології під час вивчення математики // Математика в школах України. – 2007. – № 4. –С. 18–20.

 2. Елементи модульно-розвивальної системи навчання на уроках математики: [Підбірка статей] // Математика в школах України. – 2007. – № 13/14. – С. 27–29.

 3. Литвиненко Н.С. Інноваційні методи навчання в контексті завдань шкільної освіти / Н.С. Литвиненко // Інформатика. – 2011. - № 3(січень). – С. 21–22.

 4. Ліщук І. Р. Робота школи в режимі інноваційного розвитку / І.Р. Ліщук // Сучасна шк. України. – 2009. - № 9(вересень). – С. 37–39.

 5. Сучасний урок у початковій школі. 33 уроки з використанням технології критичного мислення / упоряд. Г. О. Ярош, Н. М. Седова. – Х. : Основа, 2005. – 240 с.

 6. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. / редкол.: І. А. Зязюн [та ін.]; МО і науки України; АПН України. – К. : Вінниця, 2000. – 486 с.

 7. Сучасні шкільні технології. Ч. 1./ упоряд. І. Рожнятковська, В. Зоц. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2004. – 112 с.Тема 12. Передумови готовності вчителя до впровадження педагогічних технологій.

Питання для самостійного опрацювання:

 1. Місце інновацій у діяльності сучасного українського педагога.

 2. Різновиди передового педагогічного досвіду.

 3. Шляхи передачі педагогічного досвіду. Співпраця – визначальна умова ефективної професійної діяльності сучасного педагога.

 4. Проблема науково-педагогічних пошуків. Провідні методи педагогічних пошуків. Значення експерименту в інноваційній педагогічній діяльності..

 5. Етапи підготовки сучасного педагога до інноваційних перетворень.

 6. Чинники, що сприяють інноваційним змінам сучасного загальноосвітнього закладу.

 7. Проблема традицій та інновацій у сучасному освітньому просторі.


Практичні завдання:

    1. Схематично окресліть класифікацію основних напрямів розвитку передового

педагогічного досвіду в Україні

   1. Послуговуючись педагогічною періодикою, визначіть інноваційні впровадження у системі загальноосвітньої школи.

Рекомендована література:

 1. Дичківська І.М. Педагогічна експертиза інноваційної діяльності/ І.М.Дичківська // Дошкільне виховання. – 2004. – № 9. – С. 6–10.

 2. Зайчук В. О. Сучасні педагогічні технології: дидактично-інформаційний аспект. Т. 1. / В. О. Зайчук, А. С. Нісімчук, А. Д. Білан. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2009. – 288 с.

 3. Коваль Л.Д. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до моделювання уроків за різними навчальними технологіями / Л.Д. Коваль // Почат. шк. – 2005. - № 11. – С. 22–26.

 4. Педагогічні технології: теорія та практика: навч.-метод. посіб. / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка– Полтава : АСМІ, 2006. – 230 с.

 5. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. / редкол.: І. А. Зязюн [та ін.]; МО і науки України; АПН України. – К. : Вінниця, 2000. – 486 с.

 6. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності// Дошкільне виховання. – 2002. - № 3. – С. 24–28.

 7. Шпонтак І. М. Інноваційна компетентність педагога /  І. М. Шпонтак // Безпека життєдіяльності. – 2011. - № 3. – С. 21–24.

 8. Ющенко І. В. Використання діяльнісного методу в навчанні за науково-педагогічним проектом «Росток» /  І. В. Ющенко //  Почат. навчання та виховання. – 2009. - № 16-18 (червуень). – С. 59-77.


Рекомендована література до курсу

«Пдагогічні технології в початковій школі»

Основна:

 1. Альтшуллер Г. С. Найти идею: Введение в ТРИЗ – теорию решения изобретательских задач / Г.С.Альтшуллер. – 8-е изд., доп.– Петрозаводск: Алма Паблишер, 2015.– 402 с.

 2. Амонашвили Ш. А. Психологические основы педагогики сотрудничества: книга для учителя. / Ш. А. Амонашвили. – К. : Освита, 1991.– 111 с. 

 3. Амонашвили Ш.А.Личностно-гуманная основа педагогического процесса / Ш.А. Амонашвили. – Минск : Университетское, 1990. – 560 с. 

 4. Аніщенко О. В. Сучасні педагогічні технології: курс лекцій / О. В. Аніщенко, Н. І. Яковець. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – 198 с.

 5. Библер В.С. От наукоучения - к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век / В.С. Библер. - М. : Политиздат, 1991. - 413 с. 

 6. Бондар, В. І.Психолого-педагогічні основи розвитку дітей в системі М. Монтессорі : навч. посіб.: [осн. етапи формування світогляду та псих.-пед. поглядів М. Монтессорі]/ В.І.Бондар, А.М.Ільченко. – Полтава: РВВ ПДАА, 2009. – 251 с.

 7. Васьков Ю. В. Педагогічні теорії, технології, досвід (дидактичний аспект) / Ю. В. Васьков. – Х: «Скорпіон», 2000. – 120 с.

 8. Границкая А.С. Научить думать и действовать: Адаптивная система обучения в школе: Книга для учителя. Учебное издание / А.С. Границкая.– М.: Просвещение, 1991. – 175 с

 9. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : підручник / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2012. – 352 с.

 10. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / [автор-укладач Н. П. Наволокова]. – Х. : Основа, 2009. – 176 с.

 11. Зайцев В. Н. Технология совершенствования общеучебных умений в начальной школе / В. Н. Зайцев // Современные образовательные технологии : учеб. пособ. для пед. вуз. / Г. К. Селевко. – М., 1998. – С. 139–140.

 12. Зайчук В. О. Сучасні педагогічні технології: дидактично-інформаційний аспект. Т. 1. / В. О. Зайчук, А. С. Нісімчук, А. Д. Білан. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2009. – 288 с.

 13. Зайчук В. О. Сучасні педагогічні технології: дидактично-інноваційний аспект. Т.2. / В. О. Зайчук, А. С. Нісімчук, А. Д. Білан. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2009. – 312 с.

 14. Занков, Л. В. Избранные педагогические труды /Л.В. Занков; [Вступ. ст. Амонашвили Ш.А.] – М.: Новая шк., 1996. – 426 с. 

 15. Ильин Е.Н. Путь к ученику: Раздумья учителя-словесника: Книга для учителя. / Е.Н. Ильин. – М.: Просвещение, 1988. – 221 с.

 16. Кларин, М. В. Инновации в обучении метафоры и модели : Анализ зарубеж. опыта / М.В. Кларин. – М. : Наука, 1997. – 222 с.

 17. Логачевська С. П. Вчимося розв’язувати задачі : навч. посіб. з математики для 2 кл. / С.П.Логачевська. – Вид. 3-є, допов. і переробл. – К. : Початк. шк., 2011. – 126 с.

 18. Логачевська С. П. Методика диференційованого навчання: 150 фрагм. уроків мови і математики в 1-4 кл. з елементами диференціації. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2005. 239 с.

 19. Лысенкова, С. Н. Методом опережающего обучения : книга для учителя : из опыта работы / С. Н. Лысенкова.– Москва : Просвещение, 1988. – 192 с. :

 20. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. посіб. для вчителів / упоряд. О. Я. Савченко.– К. : Почат. шк., 2003. – 608 с.

 21. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. посіб.для вчителів / упоряд. О. Я. Савченко. – К. : Почат. шк., 2004. – 512 с.

 22. Нетрадиційні уроки в початковій школі. 1 клас: інноваційні технології, особистісно орієнтований підхід, нетрадиційні методи і форми роботи, відкриті уроки / уклад. Л. І. Нечволод. – Х. : Торсінг плюс, 2007. – 96 с.

 23. Нетрадиційні уроки в початковій школі. 2 клас: інноваційні технології, особистісно орієнтований підхід, нетрадиційні методи і форми роботи, відкриті уроки / уклад. Л. І. Нечволод. – Х. : Торсінг плюс, 2007. – 128 с.

 24. Нетрадиційні уроки в початковій школі. 3 клас: інноваційні технології, особистісно орієнтований підхід, нетрадиційні методи і форми роботи, відкриті уроки / уклад. Л. І. Нечволод. – Х. : Торсінг плюс, 2007. – 112 с.

 25. Нетрадиційні уроки в початковій школі. 4 клас: інноваційні технології, особистісно орієнтований підхід, нетрадиційні методи і форми роботи, відкриті уроки / уклад. Л. І. Нечволод. – Х. : Торсінг плюс, 2007. – 112 с.

 26. Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології: навч. посіб. / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О. Т. Шпак. – К. : ВЦ «Просвіта», 2000. – 368 с.

 27. Освітні технології: навч.-метод. посіб. / за ред. О. М. Пехоти. – К.: Вид-во А.С.К., 2003. – 255 с.

 28. Педагогічні технології: теорія та практика: навч.-метод. посіб. / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка– Полтава : АСМІ, 2006. – 230 с.

 29. Пометун, О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; за ред. О. І. Пометун. – К. : «А.С.К.», 2005. – 192 с.

 30. Проекти в початковій школі: тематика та розробки занять / упоряд.: О. В. Онопрієнко, О. П. Кондратюк. – К. : Шк. світ, 2007. – 128 с.

 31. Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе дидактического и методического усовершенствования УВП / Г. К. Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2005. – 288 с.

 32. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання / Г. О. Сиротенко. – Х. : ВГ «Основа», 2003. – 80 с.

 33. Сучасний урок у початковій школі. 33 уроки з використанням технології критичного мислення / упоряд. Г. О. Ярош, Н. М. Седова. – Х. : Основа, 2005. – 240 с.

 34. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. / редкол.: І. А. Зязюн [та ін.]; МО і науки України; АПН України. – К. : Вінниця, 2000. – 486 с.

 35. Сучасні шкільні технології. Ч. 1./ упоряд. І. Рожнятковська, В. Зоц. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2004. – 112 с.

 36. Сучасні шкільні технології. Ч. 2. / упоряд. І. Рожнятовська, В. Зоц. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2004. – 128 с.

 37. Тарасов Л.С., Тарасова Т.А. Діалектичний характер інноваційної освітньої технології «Екологія і розвиток» («Екологія і діалектика») / Л.С. Тарасов, Т.А. Тарасова // Філософія освіти. - 2005. – 2.– С. 171-178.

 38. Френе С.Избранные педагогические сочинения : пер. с фр. / Общ. ред. и вступит. ст. Б. Л. Вульфсона. – М. : Прогресс, 1990. – 301 с.  

 39. Чепіль М. М. Педагогічні технології : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. – К. : Академвидав, 2012. – 224 с.

 40. Шаталов В. Ф. Педагогическая проза: сборник статей / В.Ф. Шаталов.– Архангельск: Северо-Западное книжное издательство, 1990. – 383 с.

 41. Шаталов В. Ф. Точка опоры. Организационные основы экспериментальныхисследований: книга для вчителя / В.Ф.Шаталов - Минск : Универсистетское, 1990. - 224 с.

 42. Шевченко, С.Д. Школьный урок: Как научить каждого / С.Д. Шевченко. – М.: ВЛАДОС, 2004.– 324 с.

 43. Щуркова Н. Е. Педагогическая технология: учеб. пособ. для студ. и преподавателей пед. учеб. заведений, учителей шк. / Н. Е. Щуркова. – М. : Пед. о-во Россия, 2002. – 224 с.

Додаткова:

 1. Біляковська О.О. Використання модульної технології під час вивчення математики // Математика в школах України. – 2007. – № 4. –С. 18–20.

 2. Вальдорфська педагогіка в Україні: З повагою до дитини: зб. ст.: матеріали міжнар. пед. читань «Пошук життєвого шляху» / М-во освіти і науки України [та ін.].– К. : НАІРІ, 2009. 166 с. 

 3. Галаган І.С. Передові освітні технології світу: [аналіз можливостей їх застосування в освітній діяльності України] / І.С.Галаган // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – «Плеяди», 2013. - 2. - С. 28-31.

 4. Грицюк О. І. Інтерактивні технології навчання молодших школярів / О. І. Грицюк // Почат. навчання та виховання. – 2011. - № 8. – С. 2–17.

 5. Гуляев В.М.   Концентрированное обучение как средство преодоления недостатков классно-урочной системы / В.М. Гуляев // Педагогическая техника. – 2005. – N6. - С. 3-9. 

 6. Дичківська І. М. Педагогічна експертиза інноваційної діяльності/ І.М.Дичківська // Дошкільне виховання. – 2004. – № 9. – С. 6–10.

 7. Древаль Г.І. Інновації в початковій школі /  Г.І. Древаль //  Почат. освіта. – 2009. - № 42(листопад). – С. 2-4.

 8. Елементи модульно-розвивальної системи навчання на уроках математики: [Підбірка статей] // Математика в школах України. – 2007. – № 13/14. – С. 27–29.

 9. Жуковська С.М. Упровадження освітніх інновацій (Проект) / С. М. Жуковська // Завуч. – 2011. - № 8 (березень). – С. 3-5.

 10. Загрева Л. І. Гуманна педагогіка Шалви Амонашвілі / Л. І. Загрева // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 11. – С. 50-51.

 11. Зазуліна Л. С.  Технологія концентрованого навчання: теорія та практика / Л. С. Зазуліна, Г.В. Можейко, Л.В. Дацко // Директор школи. - 2008. - N 5. - С. 3-7. 

 12. Зерна педагогічної інновації: Хрестоматія / Укладачі: Л.В.Буркова, Н.Ф.Федорова. – К.: ВАТ"В-во «Київська правда», 2012. – 120 с.

 13. Коваль Л.Д. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до моделювання уроків за різними навчальними технологіями / Л.Д. Коваль // Почат. шк. – 2005. - № 11. – С. 22–26.

 14. Комар О.Ю. Інтерактивні технології – технології співпраці / О.Ю. Комар // Почат. шк. – 2004. - № 9. – С. 5–8.

 15. Кононенко Л. М. Інтерактивні технології /  Л.М. Кононенко // Методика математики у початкових класах: історія, сучасний стан і перспективи : студ. наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю ф-ту почат. навч./ відп. ред. В. О.Дятлов, О. В.Бобир. – Чернігів, 2008. – С. 45–57.

 16. Коханко О. Г. Навчання студентів проектуванню уроку в початковій школі на засадах матрично-модульної технології / О. Г. Коханко // Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. (1-2 квітня 2004 р.) / уклад. Л. Л. Макаренко, М. С. Севастюк, О. П. Симоненко. – К., 2004. – С. 214–216.

 17. Кравчук О. В. Індивідуалізація навчально-виховного процесу: дидактичні завдання міжпредметного змісту / О.В. Кравчук, Е С..Шухова // Географія та основи економіки в школі. – 2007. – № 10. – С. 38–42.

 18. Крамаренко С.А. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів С.А. Крамаренко // Відкритий урок. – 2002. - № 5/6. – С. 18–19.

 19. Кратасюк Л.П. Інтерактивні методи навчання / Л.П. Кратасюк // Дивослово. – 2004. - № 10. – С. 2–11.

 20. Литвиненко Н.С. Інноваційні методи навчання в контексті завдань шкільної освіти / Н.С. Литвиненко // Інформатика. – 2011. - № 3 (січень). – С. 21–22.

 21. Ліщук І. Р. Робота школи в режимі інноваційного розвитку / І.Р. Ліщук // Сучасна шк. України. – 2009. - № 9 (вересень). – С. 37–39.

 22. Матвієнко О.В. Метод конкретних педагогічних ситуацій: Навчально-методичний посібник / За ред. В.І.Бондаренко. – К.: Українські пропілеї, 2011. – 299 с.

 23. Новиченко О. М. З досвіду використання інтерактивних технологій / О. М. Новиченко // Почат. освіта. – 2007. - № 41 (листопад). – С. 4–5.

 24. Осадчук Р.В. Педагогічні технології міжпредметних зв'язків у навчально-виховному процесі / Р.В. Осадчук // Історія в школі. - Етносфера, 2013. - 9. - С. 14-16.

 25. Остапенко, А. А. Работа по технологии концентрированного обучения / А. А. Остапенко // Школьные технологии: Научно-практический журнал школьного технолога. – 2007.– N 6. – С. 137-138. 

 26. Підгребя Н. С. Інноваційні технології як засіб розвитку творчої активності учнів / Н. С. Підгребя // Сучасна шк. України. – 2009. - № 10(жовтень). – С. 35–42.

 27. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності// Дошкільне виховання. – 2002. - № 3. – С. 24–28.

 28. Полтавець О. С. Впровадження інноваційних технологій у практику роботи початкової школи / О. С. Полтавець // Почат. навчання та виховання. – 2006. - № 16(червень). – Додаток «Метод. банкъ». – С. 1–24.

 29. Ремезюк І. І. Реалізація принципу індивідуалізації навчання в підготовці студентів до викладання освітньої галузі «Технології» в початковій школі /  І. І. Ремезюк // Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. (1-2 квітня 2004 р.) / уклад. Л. Л. Макаренко, М. С. Севастюк, О. П. Симоненко. – К., 2004. – С. 149–152.

 30. Русняк Т. С.Освітні технології - похідні нового типу освіти / Т.С. руснак // Математика в школах України. - Основа, 2015. - 6. - С. 2-9.

 31. Сілков В.В. На шляху від колективних до особистісно орієнтованих технологій навчання / В.В. Сілков, Е.С. Сілкова // Почат. шк. – 2000. - № 11. – С. 26–28.

 32. Ткаченко А.В., Герасименко М.О., Даценко О.А. Сучасні педагогічні технології нноваційних і авторських шкіл // Педагогічні технології: теорія та практика: навчально-методичний посібник / за ред. проф. М.В.Гриньової. - АСМІ, 2006. – С.175-198.

 33. Ткаченко Л. В. Формування нового педагогічного мислення: нові освітні технології / Л.В. Ткаченко // Освіта. – 2011. - № 14(9-16 березня). – С. 10–11.

 34. Фурс Г. О. Інноваційні педагогічні процеси у початкових класах як шлях до якісної освіти Г. О. Фурс // Почат. навчання та виховання. – 2009. - № 16-18(червень). – С. 10–24.

 35. Хілтунен О. С. Про педагогіку Марії Монтессорі / О. С. Хілтунен
  // Відкритий урок. Плеяди. – 2007. – № 2/3, ч. II. – С. 48-51.

 36. Чернова Н.І. Інновації в освіті та нові підходи до методики активізації пізнавальної діяльності учнів / Н.І. Чернова // Сучасна шк. України. – 2009. - № 8(серпень). – С. 71–75.

 37. Чуприкова Н.И. Система Л.В.Занкова: взгляд психолога: // Педагогика. – 2007. – № 7. –
  С. 3–9.

 38. Шаталов В.Ф. Что такое опорный сигнал? / В.Ф. Шаталов // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2005. – № 1/4. – 114-117.

 39. Шелестова Л.С. Інтерактивні технології: «за» і «проти» / Л.С. Шелестова // Шкільний світ. – 2003. - № 12. – С. 3.

 40. Шимановський М. В. Самоврядування у школі Селестена Френе
  / М.В. Шимановський // Шкільний світ. – 2008. – № 20.– С. 17-19.

 41. Шпонтак І. М. Інноваційна компетентність педагога /  І. М. Шпонтак // Безпека життєдіяльності. – 2011. - № 3. – С. 21–24.

 42. Ющенко І. В. Використання діяльнісного методу в навчанні за науково-педагогічним проектом «Росток» /  І. В. Ющенко //  Почат. навчання та виховання. – 2009. - № 16-18 (червуень). – С. 59-77.

 43. Ющенко І. В. Упровадження інтерактивних технологій на уроках у початкових класах / І. В. Ющенко // Почат. навчання та виховання. – 2010. - № 2(січень). – С. 2–9.

 44. Які вони, сучасні педагогічні технології ? // Відкритий урок. Розробки, технології, досвід. – «Плеяди», 2009. – 3. – С.27-31.


Інформаційні ресурси

 1. Закон України «Про загальну середню освіту» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/education/average.

 2. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] / Режим доступу :

http://www.mon.gov.ua/education/average.

 1. Л. В. Занков Избранные педагогические труды [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zankov.com/index.htm

 2. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv.

 3. Педагогика успеха і радости С.Френе [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/pedagogika-uspeha-i-radosti-selestena-frene

 4. Портал сучасних педагогічних ресурсів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.intellect-invest.org.ua

 5. Вчитель у мережі [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://sites.google.com/site/ulejconf

 1. Єдине освітнє інформаційне вікно України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita.com

 2. Інформаційний портал «Знання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://znannya.info

 3. Освіта України [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://osvita-ukrainy.com.ua

 4. ОсвітаUA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua

 5. Освіта і Наука [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://firstedu.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=34

 1. Педагогічна бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.pedlib.clx.ru

 1. Портал сучасних педагогічних ресурсів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.intellect-invest.org.ua
Каталог: depart -> Kolomiya -> resource -> file
file -> Програма навчального курсу «інклюзивна освіта» Вступ Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Інклюзивна освіта» складена
file -> Програма навчального курсу «основи педагогічниих досліджень»
file -> Положення щодо організації самостійної роботи студента
file -> European credit transfer system ects інформаційний пакет галузь знань: 01 Освіта Спеціальність: 014 Середня освіта Спеціалізація: Українська мова І література
file -> European credit transfer system ects – інформаційний пакет галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки Спеціальність: 053 Психологія Спеціалізація
file -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «методика вихованої роботи»
file -> Програма навчального курсу «Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах»
file -> European credit transfer system ects інформаційний пакет
file -> European credit transfer system ects інформаційний пакет


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка