Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з фахових методик галузь знань 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовкиСкачати 474,02 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.11.2017
Розмір474,02 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З ФАХОВИХ МЕТОДИК
Галузь знань – 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки – 6.010102 Початкова освіта(усіх форм навчання)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Одним із видів індивідуальної роботи студентів є курсова робота, рівень виконання якої свідчить про ступінь засвоєння ними здобутих знань. Основна мета курсової роботи з фахових методик – вивчення та аналіз одного з питань теорії та практики з методичної підготовки.

Курсова робота повинна відображати здатність студента працювати з науковою літературою, поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю, розробляти і формулювати обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення процесів, які були проаналізовані в роботі.

Тема курсової роботи повинна бути актуальною, включати певну галузеву проблему, а об’єкт дослідження – відповідати визначеній темі.

Мета курсової роботи – систематизувати, закріпити та розширити теоретичні знання, поєднати їх з практичними матеріалами, ознайомитися з методами, напрацьованими іншими дослідниками, а також науково обґрунтувати результати власних досліджень.

Зміст роботи та якість її оформлення повинні відповідати сучасним вимогам до таких робіт. При оцінюванні курсової роботи береться до уваги не лише якість самої курсової роботи, а й відповідність її оформлення стандартам. Невідповідність в оформленні курсової роботи встановленим вимогам може суттєво вплинути на остаточну оцінку роботи або взагалі вона може бути не допущена до захисту. Тому її оформленню треба приділити особливу увагу.


ПОРЯДОК ВИБОРУ ТЕМИ

Тематика курсових робіт формується на початку навчального року, затверджується на засіданні кафедри і поновлюється щорічно.

Студентам надається можливість подавати власні пропозиції щодо тематики курсових робіт на розгляд фахової кафедри. Після того, як розгляд пропозицій студентів і затвердження тем відбулися, студенти можуть вибирати теми лише зі списку, запропонованого кафедрою.

Тема курсової роботи затверджується науковим керівником і має відповідати певному напряму, який характеризує ту чи іншу категорію фахових методик.


СТРУКТУРА РОБОТИ

Підготовка курсової роботи потребує систематизації теоретичних знань і поєднання їх з практичними матеріалами.

Курсова робота умовно складається зі вступу, кількох розділів теоретичної і практичної частини, висновків, списку використаних джерел та додатків.

У вступі, шляхом критичного аналізу, потрібно обґрунтувати актуальність вибраної теми для даної галузі науки і практики та необхідність її дослідження; вказати, хто з вчених займався цією проблемою.

Сформулювати мету роботи і визначити завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Визначити об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт – це процес або явище щодо проблемної ситуації, вибраного для вивчення. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, що є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає назву теми курсової роботи, зазначеної на титульному аркуші.

У вступі вказуються методи дослідження та експериментальна база дослідження.

Обсяг вступу – 2-3 сторінки.


Основна частина складається з теоретичної та практичної, де розкривається зміст теми дослідження.

Перша частина (Розділ 1) курсової роботи є теоретичним дослідженням, мета якого – систематизація здобутих знань з фахових методик відповідно до вибраної теми.

У розділі аналізуються думки щодо проблем, що досліджуються, наводиться огляд літературних джерел, їх критичний аналіз та узагальнення. В огляді літератури необхідно окреслити основні етапи розвитку наукової думки за проблемою, що досліджується. Обов’язково повинні бути посилання на використані джерела.

Обсяг першого розділу – не більше 35 % загального обсягу курсової роботи.

У другій частині (практичній (експериментальній)) (Розділ 2) варто описати засоби, технології, методи і форми удосконалення певного аспекту навчально-виховного процесу, педагогічний досвід роботи з відповідної проблеми навчально-виховного закладу (окремого вчителя), використовуючи матеріали спостережень, бесід із учителями, дітьми, батьками або публікації в педагогічній періодиці. Особливо цінним у цій частині роботи є описання власного дослідження.

Кожен параграф і розділ необхідно завершувати лаконічними висновками, що логічно узагальнюють викладене. При цьому треба пам’ятати, що дослівне запозичення чужого тексту, яке не супроводжується посиланням на джерело, називається плагіатом і суворо карається у науковому середовищі. Робота, автор якої допустився плагіату, знімається з розгляду незалежно від стадії підготовки без права її повторного захисту.Висновки. У висновках викладаються найважливіші наукові та практичні результати, одержані в результаті дослідження. За змістом висновки мають бути пов’язані зі структурою роботи і випливати із завдань дослідження.

Висновки повинні бути стислими та повною мірою відображати матеріал, викладений в курсовій роботі.Список використаних джерел включає тільки ті праці та джерела, на які робилися посилання, чи які використовувалися у при написанні курсової роботи.

Додатки передбачають таблиці, схеми, малюнки, зразки планів-конспектів уроків, дидактичного матеріалу, робіт учнів, анкети, тести тощо. Вони розміщуються в кінці роботи після списку використаних джерел.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота повинна бути виконана й оформлена з дотриманням вимог до наукових робіт. Оптимальний обсяг курсової роботи – 30-35 друкованих сторінок, список використаної літератури – близько 20 джерел.

Обов’язковою вимогою до курсової роботи є написання її державною мовою, за винятком списку використаної літератури, де використане джерело записується мовою видання. Цитати з цих джерел наводяться в тексті виключно українською мовою.

Текст курсової роботи набирається на комп’ютері на одному звороті аркуша білого паперу формату А4 (210 × 297 мм). Сторінки обмежуються полями: ліве – 25 мм, верхнє та нижнє – 20, праве – 10 мм. Відстань між заголовком і текстом – 15-20 мм. Шрифт – чорного кольору. Щільність тексту однакова по всій роботі. Сторінка повинна містити не менше 28-30 рядків по 57-60 знаків у кожному (з урахуванням інтервалів).

Рекомендована гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, інтервал між рядками – 1,5.

Курсова робота має бути надрукована чітко, без помилок і виправлень.

Текст курсової роботи може ілюструватись кресленнями, рисунками, схемами, фотографіями, графіками, діаграмами та таблицями.

Курсова робота починається з титульної сторінки за формою, наведеною в додатку. Вона є першою сторінкою курсової роботи, яку включають до загальної нумерації сторінок, але не нумерують. Далі номер сторінки проставляють у правому верхньому куті аркуша. За титульною сторінкою наводяться послідовно зміст, вступ, розділи в порядку подання, висновки, список використаних джерел, додатки.

Всі вони починаються з нової сторінки, а кожен з підрозділів – після закінчення попереднього.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи та підрозділи. Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки.

Заголовки структурних частин роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту.

Заголовки підрозділів друкуються малими літерами (крім першої великої) з абзацу. В кінці заголовка крапки не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.


Нумерація розділів та підрозділів. Номер розділу ставиться після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапка не ставиться, потім з нового рядка друкується заголовок розділу.

Параграфи нумеруються в межах кожного розділу. Номер параграфа складається з номера розділу і порядкового номера параграфа, між ними ставиться крапка. Позначку параграфа (§) в дипломних роботах не використовують. У кінці номера параграфа має стояти крапка, наприклад: 2.3. (третій параграф другого розділу). У тому самому рядку дається заголовок параграфа.


Виразність і мова тексту. Курсова робота повинна бути написана логічно, послідовно, грамотною літературною мовою. Не слід вживати дуже довгих складних побудов речень та надто коротких, лаконічних фраз.

Стиль наукової мови – безособовий монолог, тому виклад ведеться від третьої особи множини. Але нагнітання в тексті займенника «ми» створює негативне враження. Тому автори застосовують конструкції, які виключають займенник «ми», тобто вживають неозначено-особові речення: «спостерігаємо, встановлюємо, маємо на увазі» тощо.

В окремих випадках використовують такі вирази, як «на наш погляд», «на нашу думку», «на думку автора праці», «можна стверджувати», «проведені досліди підтвердили», «дають підстави вважати, робити висновки» тощо.

При згадуванні в тексті прізвищ, їхні ініціали вказують перед прізвищем (наприклад: К.Д.Ушинський), а не після прізвища, як це прийнято у списках літератури.Порядок посилань на літературні джерела. Посилання на літературні джерела в тексті наводяться у квадратних дужках [].Це може бути посилання на джерело в цілому або на джерело із зазначенням конкретної сторінки.

Наприклад: «у працях [1 - 7] ...» або [1, с.7] (Джерело розміщене під номером 1 у «Списку використаних джерел» у кінці роботи, сторінка 7).


Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується в кінці видання Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв та ін.

Список використаних джерел слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.Наприклад:

 1. Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до гуманізації педагогічного процесу. – Режим доступу: http: // ua. textreferat.com/referat-13445-1.html

 2. Алексюк, А. М. Педагогіка вищої освіти України : історія, теорія : підручник / А. М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 560 с.

 3. Балан, Е. Л. Дидактическое взаимодействие преподавателей и студентов как фактор оптимизации процесса обучения: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Е. Л. Балан.  Одеса, 1994. – 173 с.

 4. Бібік, Н. М. Соціалізація школяра – у базовому змісті початкової освіти / Н. М. Бібік // Початкова школа. – 1998. – №12. – С. 10-12.

 5. Коберник. Г. І. Інтерактивні технології навчання як засіб формування основ життєвої компетентності молодшого школяра / Г. Коберник // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / редкол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) [та ін.] – Умань : Софія, 2008. – Вип. 27. – С. 10-16.

 6. Кодлюк, Я. П. Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті: підручник для магістрантів та студ. пед. ф-тів / Я. П. Кодлюк. – К. : Наш час, 2006. – 368 с.

 7. Кокарєва, І. Інтерактивні технології у навчанні / І. Кокарєва // Початкова школа. – 2006. – № 2. – С.19-21.

 8. Сухомлинский, В. А. Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Письма к сыну / В. А. Сухомлинский . – 2-е изд. – К. : Рад. шк., 1987. – 544 с.

 9. Сухомлинський, В. О. Вибрані твори : в 5 т / В. О. Сухомлинський . – К. : Рад. школа, 1976. – Т. 2. – С. 211.

 10. Технологія // Словник іншомовних слів / уклад. С. П. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К. : Наук. думка, 2000. – С. 573.

 11. Технологія // Сучасний тлумачний словник української мови : 50000 слів / за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В. В. Дубічинського.–Х. : ШКОЛА, 2006. – С. 652.

 12. Толковый словарь русского языка. – Режим доступу: http : // www.megabook.ru/ ojigov/. – Загол. з екрану.

 13. Традиції та інновації викладання гуманітарних дисциплін у вищій школі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Донецьк, 27-28 травня 2004р.) / Національний гірничий ун-т, Інститут гуманітарних проблем ; редкол.: Ю. В. Пушкін – Донецьк : Донецький НГУ, 2004. – 124 с.

 14. Українська педагогіка в персоналіях: у 2 кн. : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Кн.1. – 624 с.

 15. Управління школою, що змінюється. Порадник сучасного директора / О. Пометун, Л. Середняк, І. Сущенко, О. Янушевич. – Тернопіль: Астон, 2005. – 192 с.

 16. Урок в развивающем обучении: книга для учителя / А. К. Дусавицкий, Е. М. Кондратюк, И. Н. Толмачева, З. И. Шилкунова. – М. : Вита –Пресс, 2008. – 288 с.


Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток....» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.


ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконана курсова робота у встановлений термін здається студентами на кафедру фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі. Після реєстрації курсова робота передається науковому керівникові для перевірки. Керівником здійснюється попереднє оцінювання якості курсової роботи та робиться висновок про можливість допуску роботи до захисту.Узагальнені критерії оцінювання якості виконання курсової роботи:Назва частини роботи

Критерії оцінювання роботи

Максимальна кількість балів

1

Вступ

Рівень актуальності проблеми

5

Наявність, повнота і відповідність вимогам до науково-дослідного апарату

5
10

2

Теоретичний розділ

Теоретична обґрунтованість проблеми та шляхів її розв’язання, наявність аналізу ключових понять

15

Критичність аналізу, наявність власної позиції

10
25

3

Практичний розділ

Відповідність емпіричних матеріалів теоретичним посилкам. Повнота емпіричного дослідження

20

Обґрунтованість висновків, що випливають з результатів емпіричних досліджень

10

Наявність наочного представлення емпіричних матеріалів (графіки, діаграми, таблиці)

5
35

4

Висновки

Повнота висновків та їх відповідність завданням

10

5

Список використаних джерел

Правильність оформлення літературних джерел

1

Відповідність використаних літературних джерел темі дослідження

1

Наявність сучасних видань (за останні 6 років)

1

Логічний зв’язок з посиланнями в тексті

1

Достатність кількості джерел (не менше 40)

1
5

6

Захист роботи

Відповідність доповіді змісту випускної кваліфікаційної роботи

5

Повнота відповідей на запитання

5

Якість вербального висвітлення доповіді

5
15

7

Наявність додатків

5

8

Наявність у роботі граматичних, орфографічних, технічних помилок

-5

РАЗОМ

100

Курсову роботу студент захищає в навчальній групі. Доповідь, як правило, триває близько 5-7 хвилин. Орієнтовна структура доповіді повинна відображати структуру курсової роботи. Особливу увагу слід приділити характеристиці власного внеску в розробку проблеми.

Після доповіді студент відповідає на запитання викладачів. Під час захисту оцінюються: якість виконаної студентом курсової роботи, рівень знань і набутих навичок за темою, вміння аналізувати практичну діяльність, логічно та аргументовано викладати думки, відповідати на запитання, обґрунтовувати власну думку.

Таблиця 1.  Орієнтовний регламент виконання курсової роботи


Етап

Зміст виконуваних робіт

Рекомендовані терміни

виконання робітВибір і затвердження теми курсової роботи

Студент ознайомлюється з рекомендованою тематикою робіт і вибирає конкретну тему, після чого затверджує її у наукового керівника

Для студентів денної форми навчання – впродовж   1-3 тижнів 5 семестру

Для студентів заочної форми навчання – впродовж лекційного періодуСкладання і затвердження плану курсової роботи

Студент ознайомлюється з літературними джерелами щодо обраної проблеми, складає перший варіант плану роботи та подає його науковому керівникові для затвердження

Для студентів денної форми навчання – впродовж   4 тижня семестру

Для студентів заочної форми навчання – впродовж лекційного періоду (але не пізніше останнього дня сесії)Добір та вивчення літератури. Здійснення дослідження

Складання бібліографії, поглиблене вивчення підібраної літератури. Класифікація, систематизація та опрацювання відповідно до послідовності пунктів плану курсової роботи зібраного матеріалу; у разі необхідності підбирається додаткова інформація.

Формулювання власних висновків по суті обраної проблеми дослідження. Вирішення на консультаціях з науковим керівником питань, які виникають під час виконання дослідження, з подальшим коригуванням отриманих результатівДля студентів денної форми навчання – впродовж   5-10 тижнів семестру

Для студентів заочної форми навчання – впродовж періоду, відведеного для самостійної роботи студентів між двома черговими сесіямиНаписання та оформлення роботи

Підготовка письмового варіанта тексту, оформлення курсової роботи згідно із вимогами, подання остаточно відкоригованого варіанта курсової роботи на кафедру

Для студентів денної форми навчання – робота виконується  протягом 11-13 тижня та має бути подана на кафедру протягом 14 тижня

Для студентів заочної форми навчання подання виконаної роботи до методичного центру факультету заочного навчання згідно графіка навчального процесу.Підготовка до захисту і захист курсової роботи

Ознайомлення із висновком   наукового керівника на курсову роботу. Підготовка до захисту та  захист результатів дослідження у вигляді виступу на засіданні комісії

Для студентів денної форми навчання – робота має бути захищена протягом 15-16 тижня згідно графіка захисту курсових робіт.

Для студентів заочної форми навчання – згідно графіка навчального процесу 
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ
КАФЕДРА ФАХОВИХ МЕТОДИК ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІКаталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка