Методичні рекомендації щодо організації проведення занять з учнями, які за станом здоров’яСкачати 243,71 Kb.
Дата конвертації09.12.2018
Розмір243,71 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо організації проведення занять з учнями, які за станом здоровя віднесені до спеціальних медичних груп
Старовойт П.С.,

завідувач НМЦ виховної роботи ІППОЧО

18.01.2017

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів загальноосвітніх навчальних закладах від 20.07. 2009 р. за № 518/674 та згідно з інструкцією про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури.

Медичне обстеження учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) проводиться установлено законодавством порядку. На підставі довідки про стан здоров’я медичний працівник ЗНЗ здійснює розподіл учнів на групи для занять фізичною культурою. Учні, які не пройшли медичного обстеження до навантажень на уроках фізичної культури не допускаються. Директор ЗНЗ після розподілу учнів на групи видає наказ та списки учнів віднесених до спеціальної медичної групи з зазначенням класу, діагнозу на навчальний рік. У подальшому адміністрація ЗНЗ разом із медичним працівником, вчителями фізичної культури постійно забезпечує медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів протягом навчального року.

Класний керівник на підставі наказу директора ЗНЗ за участю медичного працівника оформлює Листок здоров’я, який знаходиться в класному журналі. За місяць до закінчення терміну перебування учня в спеціальній медичній групі класний керівник письмово повідомляє учня та його батьків про необхідність проходження повторного медичного огляду з метою визначення групи для занять фізичної культури.

Метою фізичного виховання учнів, які за станом здоров’я віднесених до спеціальної медичної групи є: • зміцнення здоров’я;

 • підвищення фізіологічної активності органів і систем організму послаблених хворобою;

 • підвищення фізичної і розумової працездатності;

 • формування правильної постави та корекція плоскостопості;

 • формування основних рухомих умінь і навичок;

 • прискорення ліквідації патологічних процесів.

Вчителем фізичної культури на початку навчального року складається план-графік, тематичний план роботи та ведеться журнал обліку проведення занять з учнями, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи. Спеціальна медична група має налічувати 7-15 осіб. Для диференціації фізичного навантаження групи потрібно комплектувати за віком (наприклад до групи 3-го класу можна включати учнів 4-го класу) та поділяти на дві підгрупи «А» і «Б», залежно від ступеня та характеру захворювання.

До підгрупи «А» відносять учнів, які мають відхилення у стані здоров’я у зв’язку з різними захворюваннями та після перенесених захворювань їм призначають щадно-тренувальний режим.

До групи «Б» відносять учнів з ураженнями серцево-судинної системи (ССМ), дихальної системи, захворюваннями печінки, сечовидільної системи, вадами зору, струсу мозку, сколіози III-IV ступеня, паралічі таким учням призначається тільки щадний режим .

Зарахування дітей до спеціальної медичної групи може бути тимчасовим або постійним в залежності від характеру захворювання та стану здоров’я.

Заняття в спеціальних медичних групах повинно проводитись у позаурочний час двічі на тиждень. Тривалість кожного заняття 40 – 45 хв. Заняття в спеціальних медичних групах складається з чотирьох частин.

Вступна частина (3–4 хв.) замір частоти сердечних скорочень (ЧСС), дихальні вправи.

Підготовча частина (10 –15 хв.) загальнорозвивальні вправи (ЗРВ) кількість повторень 6-8 разів. Під час виконання ЗРВ потрібно звертати увагу дихання, включаючи вправи з затримкою дихання. Загальнорозвивальні вправи виконуються разом із спеціальними дихальними вправами: перші два місяці занять у співвідношенні 2:1, а в наступні місяці 3:1 та 4:1.

Основна частина (15–18 хв.). Методика її проведення залежить від характеру захворювань (діагноз) та фізичного розвитку дітей. В основній частині уроку учні виконують індивідуальні завдання, які складаються із спеціальних вправ, також використовуються вправи на розслаблення, вивчається техніка рухових дій передбачених програмою з фізичного виховання для спеціальних медичних груп.

Заключна частина (5 хв.) дихальні вправи, вправи на розслаблення після фізичного навантаження, замір ЧСС, підсумки, домашнє завдання.

Оцінювання учнів 1-4 класів проводиться вербально. Оцінювання досягнень школярів здійснюється відповідно до Інструкції з ведення класних журналів учнів (5-11-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 3 червня 2008 р. № 496, учням, які за станом здоров’я зараховані до спеціальної медичної групи з фізичної культури, при виставленні тематичних, семестрових, річних балів робиться запис «зараховано» чи «не зараховано».Нормативні документи

 • Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-XII (зі змінами і доповненнями).

 • Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р.

 • № 651-XIV (зі змінами і доповненнями).

 • Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-III

 • ( зі змінами і доповненнями).

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення системи організації роботи з фізичного виховання та спорту в навчальних закладах» від 16 травня 2001 р. № 203-р.

 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про Систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів» від 21 липня 2003 р. № 486.

 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України» від 2 серпня 2005р. № 458.

 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про невідкладні заходи щодо збереження здоров’я учнів, під час проведення занять з фізичної культури, захисту Вітчизни та позакласних спортивно-масових заходів» від 6 листопада 2008 р. № 1008.

 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження заходів, спрямованих на реформування системи фізичного виховання учнів та студентської молоді у навчальних закладах України» від 27 листопада 2008 р. № 1078.

 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» від 29 листопада 2002 р. № 434.

 • Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України «Про посилення роботи щодо профілактики захворюваності дітей у навчальних закладах та формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді» від 21 квітня 2005 р. № 242/178.

 • ДСанПіН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу».Додаток

до листа Міністерства

освіти і науки України

від 17.08.2016р. № 1/9-437
Початкова школа
У сучасних умовах ефективність початкової освіти пов’язується з реалізацією компетентнісного підходу. Компетентнісні результати навчання визначено у Державному стандарті початкової загальної освіти (2011р.), вимогах до засвоєння програмового змісту з кожного навчального предмета (2012р.), до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів (2014р.). Нині постає потреба у визначенні резервів підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентнісного підходу і розкритті механізмів їх використання у професійній діяльності педагогів.

Фізична культура

Фізичне виховання — важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді.

Метою навчального предмета «Фізична культура» є формування в учнів стійкої мотивації до збереження і зміцнення свого здоров’я та ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя. Предмет надає змогу:

створити цілісну уяву про вплив занять фізичними вправами на розвиток особистості;

оволодіти технікою рухових дій;

набути навичок організації та методики проведення найпростіших форм занять фізичною культурою;

сприяти профілактиці шкідливих звичок тощо.

Заняття фізичною культурою повинні увійти до звички школяра. Рух, змагання, самоствердження – природна суть фізичної культури і спорту.

Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році на вивчення предмета «Фізична культура» в інваріантній складовій передбачено:

5-9 класи – 3 години на тиждень;

10-11 класи – 2 години на тиждень;

10-11 класи спортивного та військово-спортивного профілів – 5 годин на тиждень.

При складанні розкладу занять на навчальний рік слід враховувати місцеві кліматичні умови, матеріальну базу навчального закладу освіти, кадрове забезпечення вчителями фізичної культури тощо.

Години фізичної культури передбачені усіма варіантами Типових навчальних планів і повинні фінансуватися та використовуватися в повному обсязі. Вони зазначаються в розкладі уроків, ураховуються в педагогічному навантаженні вчителів. Ураховуючи те, що уроки фізичної культури за своїм змістом і специфікою забезпечують рухову активність учнів і не вимагають надмірного розумового напруження, години їх проведення не враховуються при підрахунку гранично допустимого навантаження учнів. Це дає змогу в кожному класі повноцінно використовувати усі навчальні години варіативної складової Типових навчальних планів, не перевищуючи загального обсягу навчального навантаження (сума інваріантної і варіативної складових). Розклад уроків повинен враховувати оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також доцільне чергування протягом дня і тижня предметів природничого і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання та основ здоров’я і фізичної культури.

У 2016/2017 навчальному році вивчення фізичної культури здійснюватиметься за навчальними програмами, які мають відповідний гриф Міністерства освіти та науки України.

Заняття з фізичної культури в навчальних закладах проводяться вчителем фізичної культури або особою, яка має спеціальну освіту та кваліфікацію: тренер, керівник гуртка, групи, спортивної секції тощо.

До занять з фізичної культури і спорту допускаються учні, які пройшли обов'язковий медичний профілактичний огляд відповідно до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, не мають протипоказань щодо стану здоров'я, в яких визначені рівень фізичного розвитку і група для занять фізичною культурою.

Присутність учнів на уроках з фізичної культури незалежно від рівня фізичного розвитку і групи для занять фізичною культурою, а також тимчасово звільнені від занять є обов’язковою.

Допустиме навантаження на уроці для тих учнів, які за станом здоров'я належать до підготовчої або спеціальної груп і відвідують уроки фізичної культури, встановлює вчитель фізичної культури.

Організація медичного обслуговування учнів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Поділ класу на групи дівчат і юнаків під час вивчення предмета в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 (додаток 2). При наявності можливостей уроки фізичної культури в 5-9 класах варто проводити для хлопців та дівчат окремо.

Під час планування навчального матеріалу з фізичної культури варто зважати на такі об’єктивні фактори як наявність спортивного залу (майданчика), інвентарю та обладнання, погодні умови тощо. Правильно спланувати навчальну роботу з фізичної культури означає передбачити зміст, форми і методи цієї роботи, врахувати вікові, психологічні і статеві особливості розвитку учнів, рівень їхніх фізичних якостей і рухових здібностей, стан здоров’я тощо.

Змістове наповнення фізичної культури за програмою навчальний заклад формує самостійно з варіативних модулів. Обов’язковим є включення засобів теоретичної і загально-фізичної підготовки, які передбачені програмою для даного класу до кожного варіативного модуля. У 5-6 класах учні мають опанувати 5-6 варіативних модулів, у 7-8 класах – 3-5 модулів, у 9 класі – 3-4 модулі, 10-11 класах – 2-3 модулі. На опанування всіх модулів відводиться приблизно однакова кількість годин. Однак не виключається можливість вмотивованого збільшення або зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів.

На заняттях з фізичної культури рекомендуємо здійснювати особистісно орієнтований підхід до навчання учнів за статевими та індивідуальними особливостями фізичного розвитку, а також з урахуванням їхніх потреб і нахилів, навчити учнів «слухати» і «оцінювати» свій фізичний стан, добирати і використовувати різноманітні засоби свого фізичного вдосконалення.

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються навчальні нормативи, які розроблено для кожного року вивчення модуля. Контрольні навчальні нормативи є орієнтовними. Порядок їх проведення визначає вчитель відповідно до календарно тематичного планування.

При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також враховуються: особисті досягнення школярів протягом навчального року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у змаганнях усіх рівнів.

Для попередження нещасних випадків слід дотримуватись вимог безпеки під час проведення занять а, особливо, при складанні контрольних навчальних нормативів, коли учні виконують вправи з максимальним навантаженням.

У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом контрольних навчальних нормативів не здійснюється, а також обмежується виконання вправ з максимальною інтенсивністю.

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством освіти і науки України до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України та Інституту модернізації змісту освіти.
Основні зміни у навчальних програмах
Наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» з метою розвантаження навчальних програм для учнів початкових класів затверджено зміни до наступних програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Мистецтво», «Фізична культура» «Основи здоровʼя». До найбільш суттєвих змін належать такі:

У програмі «Фізична культура» замінено термін «Школи вправ, м’яча та ін.», вилучено систему оцінювання фізичної підготовленості школярів 7-10 років, лист контролю фізичної підготовленості учня, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета «Фізична культура», тестові завдання для оцінювання теоретичних знань учнів 2-4 класів тощо. Доповнено зміст сучасними рухливими іграми та вправами на релаксацію. Лижну і ковзанярську підготовку та плавання винесено у додатки, зміст яких можна використовувати за наявності відповідних умов.

У зв´язку з внесеними змінами у навчальні програми, наголошуємо, що календарне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах навчального закладу, міста, району чи області стандартів таких документів є неприпустимим.


Автономія вчителя має бути забезпечена вільним вибором форм організації навчально-виховного процесу, способів навчальної взаємодії, методів, прийомів і засобів реалізації змісту освіти. Отже, вчитель має право самостійно переносити теми уроків, відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, визначати кількість годин на вивчення окремих тем. Адміністрація навчального закладу або працівники методичних служб можуть лише надавати методичну допомогу вчителю, з метою покращення навчально-виховного процесу, а не контролю.
Для реалізації оновленого змісту навчальних програм місцевим органам управління освітою та обласним інститутам післядипломної педагогічної освіти необхідно скоординувати роботу усіх регіональних методичних служб та провести широку інформаційну роботу. Обласним інститутам післядипломної педагогічної освіти відкорегувати навчальні плани курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів; спланувати проведення тематичних постійно діючих семінарів, семінарів-практикумів, круглих столів, тренінгів, виїзних засідань кафедр та відділів з метою ознайомлення з особливостями змісту та методикою викладання предметів за оновленими програмами.

Методична підготовленість вчителя до уроку з фізичної культури: актуальні питання, орієнтири, поради
Фізична культура – це єдність реальної «практичної» та ідеальної «психічної» діяльності людини, в процесі якої вона перетинається із суспільним і природним середовищем. Фізичне виховання є детермінантою у впровадженні фізичної культури для вирішення певних освітньо-виховних завдань та характеризується всіма загальними ознаками педагогічного процесу. Формування національної системи фізичного виховання школярів вимагає нового змісту та пошуку ефективних форм, засобів і методів підготовки вчителя, створення відповідного навчально-методичного та інформаційно-методичного забезпечення.

В основі педагогічної майстерності вчителя фізичного виховання лежать теоретично-практичні знання предмета, рівень викладання та його методики. Важливо, щоб вчитель усвідомив, що найсуттєвішим у методиці є рівень індивідуальної майстерності педагога. Через його діяльність методика віддзеркалюється в навчальних досягненнях учнів. Безпосередньо педагогічне керівництво навчальною роботою здійснюється за допомогою методики. За таких умов вчитель має побудувати певний навчально-методичний процес, де учні під керівництвом педагога виховуються, розвиваються, опановують систему знань і способи навчальної діяльності.

Під методикою уроку слід розуміти багатокомпонентну впорядковану систему управління навчально-виховним процесом, що включає зміст, засоби, методи і методичні прийоми навчання та форми організації навчальної та виховної діяльності дітей. Методику можна розглядати як систему управління процесом засвоєння учнями навчальної програми; як педагогічний інструмент, за допомогою якого вчитель організовує навчальну діяльність дітей, спрямовану на засвоєння програмового матеріалу.

У фізичному вихованні розрізняють два нерозривно пов’язаних між собою компонента: фізична освіта та сприяння розвитку фізичних якостей школярів.

Слід зауважити, що оскільки фізичний розвиток обумовлений природними, вродженими здібностями, спадковістю, можливості організму не є безмежними, тому кожен учень може виконувати навантаження обумовленого ними. Виходячи з цього формування мети фізичного виховання полягатиме в тому, що кожен учень має засвоїти доступний йому зміст та обсяг програми за рівнем індивідуальної фізичної підготовленості.

Урок є основною формою навчання в загальноосвітньому навчальному закладі (ЗНЗ) під час якого відбувається управління процесом фізичного виховання (ФВ). Критерієм ефективності цього процесу є рівень фізичного здоров’я учнів.Урок має наступні особливості:

 • включається в розклад і регламентується у часі;

 • є засобом вирішення навчально-виховних завдань;

 • вимагає обов’язкового відвідування учнями уроків;

 • забезпечує систематичне засвоєння учнями знань, умінь та навичок;

 • є формою організації щодо використання у навчанні ефективних методів навчання: фронтальний, індивідуальний, коловий, груповий;

 • містить мотиваційні чинники: формування в учнів інтересу до уроку через компетентність та рівень фахової підготовленості вчителя.

Учитель у своїй роботі має керуватися наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (МОНМС України), навчальними програмами, листами та інструктивно-методичними рекомендаціями, де зафіксовано вимоги до проведення уроків фізичної культури. Серед основних, такі:

 • Спільний наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2009 р. № 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням у загальноосвітніх навчальних закладах»;

 • Наказ МОН України від 01.06. 2010 р. № 521 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загально-освітніх навчальних закладах»;

 • Наказ МОНМС України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»;

 • Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01»;

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 20.03.2009 р. № 1/9-182 «Щодо особливостей застосування контрольних навчальних нормативів і вимог з фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах»;

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 17.03.2010 р. № 1/9-183 «Про обговорення проекту Порядку оцінювання навчальних досягнень учнів основної та старшої школи в системі загальної середньої освіти»;

 • Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затверджена наказом МОН України, МОЗ України від 20.07.2009р. № 518/674;

 • Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи (авт. І.Ю.Круцевич та інші, за заг. ред. Дятленка С.М.  К.: Літера ЛТД, 2009);

 • Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи (авт. І.Ю. Круцевич та інші за заг. ред. Дятленка С.М.  К.: Літера ЛТД, 2010);

 • Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012);

 • Практика в системі фізкультурної освіти. Навчальний посібник (М.І. Воробйов,Т.Ю. Круцевич – Київ: Олімпійська література, 2006);

 • Методика фізичного виховання школярів: форми, зміст, організація. Навчальний посібник (Папуша В.Г. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010);

 • Фізичне виховання учнів 1-11 класів у процесі занять футболом. Навчальний посібник (Столітенко Є.В. – К.: ТОВ «ВБ «Аванпост – Прим», 2011);

 • Фізична культура в школі 5-11кл. Методичний посібник. (за заг. ред. С.М. Дятленка  К.: Літера ЛТД, 2011);

 • Фізичне виховання учнів з відхиленнями у стані здоров’я 1-11кл. Методичний посібник (за заг. ред. Л.І.Іванової – К.: Літера ЛТД, 2012);

 • Інструктивно-методичні рекомендації Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОНМС України;

 • Методичні рекомендації Інституту післядипломної педагогічної освіти КУ імені Бориса Грінченка;

 • Практичний посібник - Оздоровчі рухові програми самостійних занять фізичною культурою і спортом (Суббота Ю.В. Випуск 1.–Київ: «Кондор», 2006).

Основні вимоги до вчителя фізичної культури в контексті підготовки до проведення уроку :


 • складання календарно-тематичного планування;

 • наявність конспекту уроку;

 • знання та виконання правил техніки безпеки;

забезпечення медико-педагогічного контролю;

 • контроль за відповідністю спортивного інвентарю та обладнання віковим особливостям учнів;

 • дотримання змісту і вимог програмового матеріалу;

 • опрацювання фахових видань та літературних джерел;

 • врахування вікових особливостей учнів під час уроку;

 • врахування рівня фізичної підготовленості школярів;

 • розподіл фізичного навантаження на уроці з урахуванням стану здоров’я учнів, які віднесені до основної, підготовчої та спеціальної медичної групи.

Вимоги до проведення уроку:
організаційні: забезпечення своєчасного початку та закінчення уроку; виконання правил техніки безпеки; раціональне використання часу; дотримання дисципліни учнями; кожен урок повинен бути завершеним і цілісним по своїй структурі;

дидактичні: організація навчально-пізнавальної діяльності; формування креативності, уявлення; мотивація навчання учнів; використання інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ); застосування інноваційних підходів до вивчення програмового матеріалу; інформаційно-методичне забезпечення предмету;

педагогічні: чітко дотримуватись структури проведення та завдань уроку; постійно проводити медико-педагогічний контроль (замір ЧСС, візуальний контроль учнів і т.п.); використовувати сучасні форми і методи; дотримуватись загальної та моторної щільності уроку; застосовувати поступовість, послідовність у навчанні; враховувати фізичний стан здоров’я учнів і медичну групу до якої вони відносяться;

психологічні: вплив психологічного стану вчителя та учнів на навчально-виховний процес; виховання дисциплінованості, самостійності, колективізму; сприяння підвищенню фізичної і розумової працездатності; рефлексія (безпосередня психічна активність пізнання, переживання, спілкування, невіддільна від її рефлексивного усвідомлення як засобу психічного самоконтролю і самовдосконалення);

естетичні: розвивати уявлення, відчуття ритму, такту, пластики під час виконання різноманітних фізичних вправ; вихованість у спілкуванні між вчителем та учнями; гармонійний фізичний розвиток (пропорціональне співвідношення у розвитку всіх частин тулуба);

етичні: учитель повинен володіти педагогічним тактом; мати високі моральні якості; на уроці має панувати доброзичлива атмосфера та взаємоповага;

санітарно-гігієнічні: дотримання температурного режиму у роздягальнях 19-23 С, у душових кабінах 25 С, у спортивному залі 15-17 С; освітленість спортивного залу при люмінесцентних лампах 200 лк., лампах розжарювання 100 лк., природна освітленість спортивного залу має бути не нижчим за 2%; кожного дня вологе прибирання підлоги роздягалень та спортивного залу (згідно вимог ДСанПіН 5.2.2.008-01 № 63 від 14.08.2001).

Наукове і методичне обґрунтування організації та проведення уроків фізичного виховання вимагає враховувати ряд головних умов. До таких умов слід віднести: якісне планування навчального процесу, ефективне використання матеріально-технічної бази з додержанням санітарно-гігієнічних вимог до занять, теоретично обґрунтоване наповнювання змісту навчального матеріалу, вибору ефективних форм і методів організації навчальної діяльності учнів, періодичне визначення рівня фізичної підготовленості та оцінювання навчальних досягнень учнів

(не менше трьох разів за навчальний рік) використовуючи оцінку індексів за 12-бальною шкалою у початковій школі (1-4 кл.) та за допомогою навчальних і контрольних нормативів у 5-11 класах.

Наразі сьогодні перед вчителем фізичної культури існує проблема: як зробити фізичне виховання процесом безперервної дії. Що це означає? Вчитель не повинен обмежувати свою діяльність безсистемними педагогічними підходами і заходами з фізичного виховання. До цього процесу потрібно залучати фахівців інших предметів. Пріоритетними вимогами до фізичного виховання школярів є обов'язковим додаткове включення у навчальний процес предметів з валеології, основ здоров'я, естетичного і гігієнічного виховання учнів, а також включення фізкультурно-оздоровчих заходів у позаурочну роботу ЗНЗ. Виходячи з цього необхідно: 1. організувати систематичні заняття з відстаючими учнями і тими, що мають відхилення у стані здоров'я;

 2. зробити уроки такими, щоб стимулювати самовдосконалення учнів;

 3. організувати роботу з обдарованими дітьми, які прагнуть до спортивної досконалості;

 4. використовувати форми позаурочних занять, щоб вони з одного боку стали продовженням уроку, а з іншого, підготовкою до нього;

 5. поєднати інтереси батьків і дітей з питань фізичного виховання;

 6. створити належну матеріальну базу;

 7. систематизувати методичну роботу кафедри фізичного виховання;

 8. залучити до фізичного виховання педагогічний колектив, медичних працівників, громадськість.

Водночас в деяких випадках сьогоднішній рівень професіоналізму, педагогічної і особливо психологічної підготовки вчителя не відповідають сучасним вимогам освіти. Варто сказати, що чимало вчителів фізичної культури мають недостатні педагогічні знання зі своєї спеціальності, а низький рівень методичної підготовки не дає можливості обирати найкращі для конкретних умов проведення уроків методи їх сукупність та засоби. Вчителі не маючи належної методичної підготовки педагогічно безграмотно співпрацюють з учнями, не мотивують ініціативу дітей, не виявляють творчих здібностей школярів та не формують в них інтересу до занять фізичною культурою. Тому методична підготовка вчителя на сучасному етапі займає пріоритетне місце в його педагогічній діяльності.

В контексті формування інтересу школярів до занять фізичною культурою методична підготовка педагога впливає на створення вчителем найсприятливіших умов проведення уроку для розв'язання: виховних, освітніх, оздоровчих завдань та має дидактичну (повчаючу) спрямованість. Це підносить статус уроку до рівня основної форми занять і створює найкращі умови для досягнення мети навчання в школі, підготовки учнів до самостійного життя, формування в них потреби щодо здорового способу життя, зміцненню власного здоров'я і підтримувати належний рівень фізичної підготовленості протягом життя.

Отже, методика навчання на уроці полягає в управлінні процесом засвоєння навчального матеріалу, який відповідає поставленій меті і завданням. Умовами досягнення високої ефективності кожного заняття є знання вчителем теорії і методики проведення уроку та рівень його методичної підготовки. Креативне осмислення теорії та існуючої практики фізичного виховання дає змогу вчителю використовувати та застосовувати у навчально-виховному процесі різноманітність методів навчання і виховання. Цікаві уроки завжди будуть мотивувати учнів до занять фізичною культурою.

Додаток 1

Назва організації вищого рівня

Назва навчального закладуНАКАЗ

«__» _____ 20__ р. № _______Про розподіл учнів

за медичними групами

для занять фізичною культурою

Згідно з нормативними документами на основі результатів медичного огляду школярів та на підставі індивідуальних медичних карток (форма № 26) учні 1-11 (12)-х класів розподіляються за станом здоров’я на медичні групи для проведення уроків (занять) фізичною культурою.

Відповідно до цього

НАКАЗУЮ: 1. Зарахувати до підготовчої групи 1-11(12)-х класів (список додається).

 2. Зарахувати до спеціальної групи учнів 1-11 (12)-х (список додається).

 3. Оцінювання учнів підготовчої та спеціальної груп здійснювати відповідно до чинних критеріїв оцінювання.

 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи ___________________________________________________________

Директор Особистий підпис Ініціали, прізвище


Додаток 1до наказу № _____від _____________________

Список учнів, які віднесені

до підготовчої (спеціальної) медичної групи

для занять фізкультурою

у 20_/20_ навчальному році
з/п

Прізвище, імя, по батькові

Клас

Діагноз

1


2


Медичний працівник підпис


Каталог: images -> Oleksyuk -> 2017-02-02 -> Фіз вих
Фіз вих -> Методичні рекомендації укладено відповідно до листів дну «Інститут модернізації змісту освіти» від 25. 07. 2016 №1/10-1828 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»
2017-02-02 -> Наказ №47 Про внесення змін до наказу №39 від 31. 01. 2017
Oleksyuk -> Міністерство освіти і науки України Чернівецька обласна рада Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Війна минула – спогади болять
Фіз вих -> Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнського Олімпійського уроку та Олімпійського тижня в загальноосвітніх навчальних закладах у 2016 році
Oleksyuk -> Робота з обдарованими дітьми – ключовий напрям роботи гімназії
Oleksyuk -> Тема. Спішімо творити добро


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка