Методичні рекомендації щодо підготовки аспірантів до кандидатського іспиту з англійської мови Маріуполь 2016 ІІ.Ііі (073)
Скачати 298,54 Kb.
Дата конвертації08.07.2017
Розмір298,54 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Маріупольський державний університет

кафедра теорії та практики перекладу

Методичні рекомендації

щодо підготовки аспірантів до кандидатського іспиту з англійської мови

Маріуполь – 2016УДК 8.ІІ.ІІІ (073)

ББК 8І.2 Англ я 73
Методичні рекомендації щодо підготовки аспірантів до кандидатського іспиту з англійської мови / Укладачі: проф. каф. теорії та практики перекладу, к. філол. н., доц. О. Г. Павленко, доцент каф. теорії та практики перекладу, к. пед. н., доц. Н. В. Мараховська. – Маріуполь : МДУ, 2016. – 29 с.
Рецензент: к.філол.н., доцент Гапєєва І.В.

Методичні рекомендації затверджено на засіданнікафедри теорії та практики перекладу

(протокол № 2 від «20» вересня 2016 р.)

Ó МДУ, 2016ЗМІСТ


Загальні положення…………………………………………………….

4

Розділ 1. Вимоги та структура кандидатського іспиту з англійської мови…………………………………………………………

6


Розділ 2. Вимоги до написання реферату з проблеми наукового дослідження………………………………………………

7


2.1. Структура реферату та правила його оформлення………………………

7

2.2. Рецензування та захист реферату …………………………………….......

12

Додатки……………………………………………………………………….

14

Рекомендована література…………………………………………

29


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Кандидатський іспит з англійської мови для аспірантів передбачає перевірку рівня знань, навичок і вмінь, необхідних для усного та писемного спілкування англійською мовою в науково-професійній сфері.

В аспірантів повинні бути сформовані навички і вміння у чотирьох видах мовленнєвої діяльності, а саме: • аудіюванні (сприйняття і розуміння інформації в межах науково-професійної тематики на рівні 85-90% при темпі пред'явлен­ня 90-100 слів на хвилину);

 • говорінні (природно-мотивоване монологічне і діалогічне мовлення при темпі висловлювань 200-250 слів на хвилину: здатність самостійно готувати повідомлення про проблему, мету, методи та засоби дослідження, експеримент, обробку да­них, висновки та інші аспекти наукової роботи; здатність вести наукову дискусію та спілкуватися в межах побутово-ситуативної тематики);

 • читанні (ознайомлювальне, вибіркове й вивчаюче читання оригінальних текстів зі спеціальності (монографічна наукова, періодична, художньо-публіцистична література, оригінальні статті тощо); усний і письмовий переклад з англійської мови українською, анотування і реферування);

 • письмі (виконання письмових лексичних і граматичних вправ, складання планів чи конспектів до прочитаних текстів, виклад змісту прослуханого чи прочитаного тексту у письмовому вигляді).

Паралельно з навичками та вміннями наукового спілкування аспіранти повинні показати відповідний рівень опанування аспектів англійської мови, а саме:

 • фонетики (сформованість вимовних навичок і вмінь при читанні вголос і в усному висловлюванні, інтонаційне оформлення речення (поділ на інтонаційно-смислові групи-синтагми, правила розміщення фразового, логічного, словесного наголосу);

 • лексики (лексичний запас аспіранта повинен складати не менше 3 тис. лексичних одиниць).

 • граматики (особлива увага приділяється типовим для стилю науко­вого мовлення складним синтаксичним конструкціям, зворотам з безособовими дієслівними формами, пасивним конструкціям, емфатичним й інверсійним структурам, засобам вираження модальності тощо).

Під час складання іспиту аспіранти повинні:

- володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні (Рівень С1);

- знати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності англійської мови;

- використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації;

- оцінювати й аналізувати власний досвід наукової діяльності. удосконалювати навчальні стратегії;

- демонструвати впевненість і позитивну мотивацію в користуванні англійською мовою.
Розділ 1. Вимоги та структура кандидатського іспиту з

англійської мови

До складання кандидатського іспиту допускаються аспіранти, які написали та захистили реферат з проблеми наукового дослідження. Реферат склада­ється з україномовного огляду наукових робіт, прочитаних іноземною мовою, словника 100 термінів даної галузі науки та повідомлення (анотації) про наукове дослідження, викладеного англійською мовою в обсязі двох печатних сторінок.

Звітними документами про складання кандидатського іспиту з англійської мови є реферат і протокол з результатами іспиту. Загальна оцінка виводиться на підставі результатів іспиту та оцінки за реферат.

У структуру кандидатського іспиту з англійської мови входять наступні завдання:

1. Читання і письмовий переклад зі словником українською мовою оригінального тексту зі спеціальності. Обсяг 1000 др. знаків (див. додаток А).

2. Письмове анотування англійською мовою (250-300 знаків) україномовного тексту наукового характеру обсягом 2000 знаків (див. додаток Б). Допускається використання словників.

3. Лексико-граматичний тест (див. додаток В).

4. Співбесіда англійською мовою з питань наукового дослідження зі спеціальності (див. додаток Д).Розділ 2. Вимоги до написання реферату з проблеми наукового дослідження
2.1. Структура реферату та правила його оформлення

До складання кандидатського іспиту з іноземної мови допускаються аспіранти, що мають відповідний рівень підготовки, написали та захистили реферат з проблеми наукового дослідження.Реферат склада­ється з україномовного огляду наукових робіт, прочитаних іноземною мовою, словника 100 термінів даної галузі науки та повідомлення (анотації) про наукове дослідження, викладеного англійською мовою в обсязі двох печатних сторінок.

Реферат свідчить про рівень загальних знань студента з іноземної мови, знань зі стилістики української та англійської мов, перекладознавства, методології наукового дослідження та фахових навчальних дисциплін, а також про сформованість у нього вмінь та навичок оформлення одержаної інформації.

У процесі підготовки реферату у студентів розвиваються вміння критично осмислювати наукові джерела, теоретичні положення, робити висновки, узагальнення; в процесі підготовки словника – вміння виділяти спеціальну термінологію в рамках наукового дослідження та загальнонаукову термінологію англійською мовою; в процесі написання анотації – вміння викладати англійською мовою основні поняття наукового дослідження, а саме: тема, предмет, об’єкт, мета, завдання, методологія, методика, результати дослідження.

Реферат має характеризуватися логічністю, доказовістю, аргументованістю і відповідати таким вимогам:

♦ містити поглиблений теоретичний аналіз досліджуваної теми на основі вивчення наукової літератури іноземною мовою;

♦ містити рекомендації щодо практичного використання результатів дослідження;

♦ мати належне оформлення;

♦ мати необхідні супровідні документи (відгук наукового керівника);

♦ бути виконаною і поданою до розгляду в термін, установлений кафедрою англійської мови.

Критерії оцінювання реферату

1. Актуальність наукової роботи.

2. Рівень вирішення завдань дослідження.

3. Оформлення.

4. Відкритий захист роботи (логічність виступу, обґрунтованість висновків, уміння відповідати на запитання).

Реферат аспіранта складається з титульного аркушу (див. додаток А), змісту, вступу, основної частини (2-3 розділи з короткими висновками до кожного з них), висновків (загальних) та списку використаних джерел.Титульний аркуш наукової роботи містить найменування вищого навчального закладу, назву реферату, прізвище, ім'я, по батькові автора, прізвище та ініціали наукового керівника, науковий ступінь, місто і рік. Назва реферату повинна бути короткою, відповідати обраній спеціальності й суті вирішеної наукової проблеми, вказувати на мету дослідження та його завершеність (див. додаток Е).

Зміст подають на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаної літератури.

Вступ розкриває сутність і ступінь наукового опрацювання обраної теми, підстави та вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення реферативного дослідження. У вступі мають бути визначені такі поняття, як

 • актуальність теми;

 • мета і завдання дослідження;

 • предмет та об'єкт дослідження;

 • методолого-теоретичні засади;

 • методи дослідження;

 • наукова новизна та теоретичну значущість;

 • структура роботи.

Актуальність теми. Шляхом критичною аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки.

Мета і завдання дослідження. Формування мети передбачає з'ясування певного результату, яким його бажає отримати дослідник. Завдання повинні бути конкретними, обмеженими певними рамками.

Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта.

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове.

В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага дослідника, оскільки предмет дослідження визначає тему наукової роботи.

Методологічну і теоретичну основу роботи становлять наукові засади, ідеї, положення, закономірності тощо, викладені в працях іноземних дослідників.

Методи дослідження слід добирати й виробляти адекватно предмету, меті, завданням, оскільки саме методи допомагають їх вирішити. Метод - це певний комплекс прийомів, який використовують на різних етапах дослідження Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно, визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів. Наприклад, теоретичні методи дослідження: вивчення, аналіз і узагальнення наукової (філософської, соціальної, психолого-педагогічної тощо) літератури з метою розкриття основних дефініцій досліджуваної проблеми і теоретичного обґрунтування …; порівняння … ; у працях зарубіжних учених з метою розробки … .

Наукова новизна та теоретична значущість не повинні зводитися до простого переліку встановлених фактів, а розвивати наукову концепцію автора, розкривати ті закономірності, до яких привело дане дослідження.

У рефераті аспірант повинен зробити підсумок наукового огляду іноземних праць за проблемою дослідження, довести його результативність та вказати на сферу практичного використання отриманих результатів.Основна частина реферату складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки.

У першому розділі розглядаються основні теоретичні засади порушеної проблеми, огляд зарубіжних публікацій з теми дослідження, у цьому розділі викладаються наукові результати стосовно поставленої проблеми, одержані різними авторами, розкриваються здобуті ними наукові факти, які інтерпретуються аспірантом в аспекті теми роботи у порівнянні з постановкою власного дослідження.

У кінці розділу подаються короткі висновки як теоретична основа для подальшого дослідження. Висновки до першого розділу мають відповідати вирішенню поставлених завдань, відзначатися логічністю, чіткістю, обґрунтованістю.

Наступні розділи, необхідність яких визначає дослідник, можуть бути присвячені тим проблемам, над якими він працює, та порівнянню отриманих результатів з аналогічними результатами праць зарубіжних учених. Аспірант повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними, і, отже, визначити своє місце у розв'язанні проблеми.

Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.

При написанні реферату аспірант повинен давати посилання на джерела, матеріали іноземною мовою, що дає змогу перевірити достовірність відомостей про цитування документа, одержати необхідну інформацію щодо нього, його змісту, обсягу.

Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання. Приклад: Цитата в тексті: «Бути харизматичним лідером – значить володіти етичними цінностями і розвивати в собі моральні якості, які здійснюють позитивний вплив на групу …» [6, с. 1].

Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «ідеї … висвітлено в працях ... [1-5]».

Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, «рис. 1.2». На всі таблиці роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» пишуть скорочено, наприклад: « ... в табл.1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».

Важливо пам’ятати, що не можна закінчувати окремі розділи цитатами, бо натомість повинні бути власні висновки за змістом розділу, а також немає сенсу використати занадто великі цитати.

Реферат має бути написаний державною мовою, чітко й зрозуміло викладений, з правильно побудованими реченнями, без зайвого нагромадження складних синтаксичних структур. Граматичні помилки та друкарські огріхи недопустимі. Поняття і терміни необхідно перевіряти за словниками.

Роботу друкують на комп'ютері на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210 х 288 мм) через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Абзац – 5 знаків. Обсяг реферату – 25-30 сторінок.

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів:

лівий – 25 мм, правий – 10 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм.

У висновках викладають найбільш важливі результати, одержані в роботі, які повинні містити формулювання розв'язаної наукової проблеми (завдання), її значення для науки й практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового й практичного використання здобутих результатів.Список використаних джерел слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Список літератури в науковій роботі свідчить про обсяг використаних автором джерел іноземною мовою, про рівень вивчення стану досліджуваної проблеми й навичок роботи з науковою літературою (див. додаток К).

Першою сторінкою реферату є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Реферат подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису в м'якому переплетенні.
2.2. Рецензування та захист реферату

Рецензентом реферату є науковий керівник дисертації. Рецензія (відзив) подається у письмовому вигляді в довільній формі (див. додаток Л) і може містити такі складові:

1. Загальна характеристика роботи:


 • правильність і логіка постановки питань;

 • кількісна і якісна оцінка літературних джерел, які використовуються в процесі розкриття теми;

 • дотримання аспірантом основних вимог до структури, змісту оформлення роботи.

2. Характеристика основного змісту реферату:

 • оцінка якості аналізу літератури, фундаментальність і глибина розкриття проблеми;

 • оцінка стилю викладу теми і його відповідність логіці теоретичної спрямованості визначеного автором кола питань;

 • ставлення автора до розглянутих питань, новизна думок, виражених у його оцінних судженнях за досліджуваною проблемою.

3. Оцінка результатів і якості наукової роботи:

 • рівень і якість розкриття теми;

 • оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій щодо практичного використання результатів дослідження;

 • оцінку загальних вражень від роботи (оформлення, грамотність тощо);

 • інші питання на розсуд рецензента.

4. Висновок рецензента про відповідність роботи тематиці наукових досліджень, про можливість допущення її до захисту.

Захист реферату це прилюдний виклад його основних положень на засіданні кафедри англійської мови та відповіді на запитання викладачів. Тривалість захисту однієї роботи – до 15 хвилин. Викладачі мають право давати рекомендації аспірантові щодо вдосконалення реферату або подальшої роботи над проблемою. Після обговорення членами кафедри результати захисту доводяться до відома аспіранта.
ДОДАТКИ

Додаток А

Зразок тексту для читання та перекладу

Read the text and translate it into Ukrainian. / Прочитайте текст та перекладіть його українською мовою.

Imagine a world without the European Union

In the 18th century Edmund Burke declared that a genuine European could not feel a complete exile in any part of Europe. Yet, until the 20th century, the idea of European unity belonged to the his­tory of thought rather than practical politics. It was not until the 20th cen­tury that it came on to the agenda; and that, paradoxically, was the result of a sense-of Europe's weakness, not its strength. For 100 years – from 1815 to 1914 – the balance of power helped to maintain peace in Europe. Then it broke down twice in 25 years. The movement to unite Europe was in­tended to provide an alternative and more foolproof mechanism against war than the balance of power. For until 1990, peace in Europe was secured through a global balance of power – a balance of nuclear ter­ror perhaps – through the activities of the two superpowers: the United States and the Soviet Union. The collapse of the Soviet Union destroyed this balance, and left a power vacuum in central and east­ern Europe, a vacuum which has been filled by the European Union. Twice in the 20th century, the US was called in to prevent Europeans tearing themselves to pieces, to help secure a global balance of power when European states could no longer con­tain a dominant Germany. Perhaps the main achievement of the European Union is to provide a magnetic attraction for democratic forces in Europe.
Додаток Б

Вимоги до анотування текстів англійською мовою

 1. Врахування змісту оригіналу, який анотується.

 2. Дотримання логічної структури анотації. Її текст має ділитися на пропорційні, логічні, внутрішньо завершені частини, де легко встановити причинно-наслідкові зв’язки.

 3. Врахування специфіки окремих видів наукової літератури (суто науковий стиль – статті в журналах, наукові праці, дисертації, монографії, доповіді; науково-популярний – нариси, книги, лекції, статті; навчально-науковий – підручники, навчальні та методичні посібники, програми, навчально-методичні матеріали; науково-діловий – технічна документація (контракти, інструкції, повідомлення про випробування та аналізи, формули винаходів, реферати тощо; науково-інформативний – реферати, анотації, патентні описи; науково-довідковий – словники, довідники, каталоги).

 4. Обсяг анотації (не повинен перевищувати 300 знаків).

 5. Використання окремих мовних засобів, характерних для наукової літератури. Часто в науковому тексті вони виконують роль кліше, якими зручно користуватися при конструюванні тієї чи іншої думки. За допомогою цих кліше передається послідовність викладу, ступінь вірогідності повідомлення, причина і наслідок, умова і наслідок, зіставлення, протиставлення, доповнення, уточнення, узагальнення, висновок, ілюстрація до сказаного, перехід до нової думки тощо.

Анотація наукового тексту – це скорочений виклад змісту первинного документа з основними фактичними відомостями і висновками. Вона має повну змістову й частково формальну залежність від первинного документа.

При написанні анотації англійською мовою передбачається активне використання, поряд з явищами нормативної граматики, типових для стилю наукового мовлення складних синтаксичних конструкцій, зворотів з безособовими дієслівними формами, пасивними конструкціями, багатоелементним означенням, усічених та інверсійних граматичних структур.Зразок україномовного тексту та його анотування англійською мовою

Render the text into English. Use the clichés below. / Складіть анотацію тексту англійською мовою. Використовуйте кліше, які подано нижче.

На жаль, прогрес сучасної цивілізації багато в чому обмежив можливості всебічного розвитку людини. Потреба в самоосвіті, в духовній самостійності, критична спрямованість мислення, її продуктивність у засвоєнні знань і людської культури — це складові гуманітарної культури, яких не вистачає сучасній молодій людині.

Дисципліни гуманітарного циклу спрямовані на підготовку майбутніх фахівців за такими напрямами: світоглядно-філософським, соціально-політичним, соціологічним, історичним, культурологічним, філологічним, етичним та естетичним, українознавчим, екологічним, правовим, психолого-педагогічним, валеологічним.

Основні принципи навчання дисциплін гуманітарного циклу є загальнонауковими: фундаментальність, системність у зв`язках з досягненнями інших наук, єдність історичного і логічного, національного і загальнолюдського, суспільного та особистого, теорії та практики навчання й виховання. Проте важливим є те, що вивчення дисциплін гуманітарного циклу дозволяє формувати студента не «вузького» спеціаліста, який виконує призначені йому функції, а багатогранну гармонійну особистість.

Зміст дисциплін гуманітарного циклу представляє собою сукупність теорій, положень, норм, знань з таких галузей суспільства, що безпосередньо сто­суються духовного і соціального життя людини й людських спільнот, створюють умови для всебічного, гармонійного розкриття фізичного, духовного та творчого потенціалу особистості, а саме: освіта, виховання, наука, культура, релігія, свободи, права і обов'язки людини, інформаційний простір, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, праця, безпека життєдіяльності, фізкультура, дозвілля тощо.
Характерним для гуманітарних дисциплін є діалогічне навчання, яке вводить людину в світ спільного існування, взаємодії, взаємовідносин та спілкування з іншими.

Отже, гуманітарна освіта має формувати людину як суб`єкта соціалізації, а також допомогти їй адекватно оцінити можливості для своєї самореалізації і міру відповідності для цього власного потенціалу й зусиль.

The present article focuses on the necessity of comprehensive education in the modern world. It is pointed out that harmonious development of a young man as a future specialist can be provided by learning of humanities. The latter cover the most significant aspects of human’s life as they deal with philosophical, political, sociological, historical, cultural, philological, psychological, ecological, legal and valeological issues.

Besides, dialogic learning is a characteristic feature of humanities and thus, these disciplines contribute to students’ self-realization, disclosing of their inner potential, their personal, spiritual and social growth.


Clichés for Rendering

The present article (paper) studies... (examines the problem of..., concentrates (focuses) on..., describes..., tackles..., touches upon..., is devoted to the questions (issues) of..., considers what factors influence..., proposes a new approach to..., is aimed at…

The chief/general aim...

It is shown/demonstrated that…

Special attention/consideration is given to…

Studies of …also indicate that…

It is quite obvious that…

It should be mentioned …

observation…


The major points covered by our research may be summarized as follows…
Додаток В

Навчальний матеріал з англійської мови, який повинні опанувати аспіранти перед складанням кандидатського іспиту
1. Структура речення в англійській мові у порівнянні з структурою речення в українській мові. Розповідне, питальне та заперечне речення. Типи питань.

2. Дієслово. Допоміжні, питальні та смислові дієслова.

3. Спосіб (дійсний, умовний, наказовий). Система часів.

4. Активний і пасивний стан. Особливості використання перекладу пасивного стану. Узгодження часів.

5. Безособові форми дієслова. Дієприкметник, функції та способи перекладу. Інфінітив, функції та способи перекладу. Герундій, функції та способи перекладу.

6. Модальні дієслова та їх еквіваленти.

7. Умовний спосіб. Емфатичні конструкції.

8. Функції дієслів: to be, to have, to do, will, should, would. Функції дієслів із закінченням -іng, -еd.

9. Іменник. Утворення множини. Присвійний відмінок.

10. Артикль.11. Займенник (загальні відомості). Особові, присвійні вказівні займенники. Неозначені займенники some, any, заперечний займенник no. Кількісні займенники many, much, few. Неозначено-особовий займенник оnе. Три функції оnе. Підсилювальні та зворотні займенники.

 1. Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Дріб. Читання формул, хронологічних дат, позначень часу.

 2. Граматичні особливості перекладу (артикль, іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник, прийменник, сполучник). Інструкції типу the more, the better, there+be.

 3. Синтаксичні особливості перекладу (умовне речення, неозначено-особові та безособові речення, безсполучникові підрядні речення, складнопідрядні речення, еліпсис, емфаза, інверсія, подвійне керування тощо).

 4. Лексичні особливості перекладу (багатозначність, конверсія, синонімія, неологізми, «фальшиві друзі перекладача», британський та американський варіанти англійської мови, термін, уживані вирази та службові слова, іншомовні запозичені, абревіатури, умовні позначення, власні назви, англійська система мір та ваги тощо).

 5. Жанрові особливості перекладу.

 6. Найуживаніші суфікси, префікси англійської мови наукової літератури та їх значення. Основні суфікси іменників, прикметників, дієслів, прислівників.


Зразок лексико-граматичного тесту

Choose the correct variant. / Оберіть вірний варіант.

 1. The police ... to interview Fred about the accident now.
  A want B wants C is wanting D wanted

 2. The family ... thinking of moving to Glasgow.
  A is B are C don't D doesn't

 3. Mom, have you put my clothes away again where I can never find ... ?

A it B them C they D its

 1. Last Sunday we went fishing, but we didn't catch many ... .

A fishes B fishs C fish

 1. Tom didn't pass his exams yesterday. And Alice?

A So she did B So did she C Neither she did D Neither did she

 1. It was a great holiday. We had ... good time. It was ... relaxing.

A such a, so B so, so C such, so D so, such a

 1. I can't eat this. It tastes ... and even smells ... .

A a bit strange, awful B a bit strange, awfully C strangely, awfully

 1. Please, get ... with your work.
  A in B up C on D at

 2. By next January he ... his thesis.
  A will defend B will be defending C will have defended

 3. The committee's members ... discussing the issue by the time the president arrived.

A had finished B were finished C had been finishing D were finishing

 1. The main street of the town ... back to the fifteenth century.

A dates B dating C is dating D is being dated

 1. Frank comes from either New York or London , I can't remember ... .

A what B that C which D where

 1. He was reading a newspaper ... waiting a bus.

A as soon as B so that C while D as though

 1. Have you succeeded in ... a job yet?
  A to find B finding C being finding D has worked

 2. The photocopier broke down yesterday, but now it ... again, it ... .
  A is working, has been repaired B works, was repaired C worked, had been repaired D work, is repaired

 3. Stuart is ... man I have ever met.

A more clever B the most clever C the cleverest

 1. Phonetics … branch of linguistics.

A are B is C was

 1. I ... go to see the doctor last week because I was very ill.

A must B ought to C had to D could

 1. Do what you like, I really don't ...

A concern B interested C dislike D mind

 1. If you want to ... that book remember to bring it back.

A borrow B lend C loan D owe

 1. When Kate … into the room I … the teacher’s questions

A came, answered B came, was answering C was coming, answered D was coming, was answering

 1. The purpose of his last visit ... to make new contacts.

A is B was C were D will be

 1. She … early every morning but now she doesn’t work, so she gets up at eight o’clock.

A used to get up B is used to getting up

 1. If he … hard he’ll fail his final exams.

A doesn’t work B won’t work C hadn’t work D wouldn’t work

 1. I’d like you to meet a very good friend of …, Robert White.

A us B we C our D ours

Додаток Д

Орієнтовні питання та зразки відповідей для співбесіди з питань наукового дослідження

 1. Are you a scientist / post-graduate student?

What field do you specialize in?

Yes, that’s right.

I specialize in…

 1. What is your educational background?

I graduated from …in …

I have graduated from …

 1. Who is your research advisor?

Academician …

D.Sc., professor …

C.Sc., associate professor …

 1. What is the subject / topic of your research / investigation / thesis / dissertation?

What do you mean by …?

Explain the term … 1. Why is your work important?

The session was devoted to the problem of...

It revealed some new facts about…

It dealt with the problems that had not been studied before.

The central/key/ultimate goal was…

 1. What sources do you refer to?

 2. Have you already obtained any valuable results?

Yes, I have. (…)

The following examples may serve as illustrations...

I do hope to obtain (more) promising results in the near future / soon

What do you do with the data you obtain?

Is it difficult to analyze the results?

(How) can you claim that the problem you studied is solved? 1. Have you got any publications on the subject you study?

I have already published several articles / a number of papers.

 1. Did you take part in any scientific conference? Where? When?

I took part in international (all-Ukraine, regional, scientific, practical, regular, annual) conference...

I took part in a work section on the following thematic issue...

I participated at workshops and round-table talks.

 1. Do you carry out research individually or in a team?

I work in a team.

I do independent research. / I work independently.

 1. What scientific journals do you read?


Додаток Е

Зразок оформлення титульного аркушу реферату
Міністерство освіти і науки України

Маріупольський державний університет

кафедра теорії та практики перекладу

Дорошенко Олексій Миколайович,

аспірант кафедри міжнародних відносин МДУ

Реферат

Світова політика ХХІ ст.: проблема подвійних стандартів


Науковий керівник:

Рибалко О. Л., кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин МДУ


Маріуполь–20...Додаток Ж

Зразки наукових кліше

Проблема ... є предметом дослідження сучасних іноземних науковців.

В іншомовній науковій літературі виділено …

Аналіз наукової літератури свідчить, що …

У наукових працях іноземних дослідників …

Специфічні особливості та закономірні основи … було висвітлено в працях …

Для нашого дослідження значний інтерес мали роботи …

Іноземними науковцями зроблено величезний внесок у …

Значний внесок у розробку … зробив …

У науковій літературі існують різні підходи до тлумачення сутності …

Учені пропонують наступне визначення …

Прихильники … концепції/теорії ототожнювали …

У рамках цього підходу було виокремлено …

Відповідно до підходу, який запропонував …

Значною мірою погляди, співзвучні з поглядами вищенаведених авторів щодо питань …, має

Аналогічну думку висловлює …

Інший підхід до визначення … пропонує …

Продовжуючи думку …, … узагальнює …

У системі, яку запропонував …, на наш погляд, більш чітко визначено …

Цінними для нашого дослідження є ідеї …Поділяємо точку зору …

Як відомо, …

Доцільно зауважити, що …

Вважаємо, що …

Зазначимо, що …

Як вже зазначалося, …

Важливо також звернути увагу на те, що …

Потрібно також враховувати, що …

Однак доцільно пригадати, що …

Важливо також відзначити, що …

Причому необхідно зауважити, …

Важливо також нагадати, що …

З урахуванням викладених вище ідей …

Проведений аналіз першоджерел з проблеми дослідження уможливив …

На нашу думку,… розкриття різних аспектів …Усе вищезазначене дозволяє дійти висновку, що …

Зразок оформлення списку використаних джерел іноземними мовами (Reference List)
Монографії
 1. Boaler, J. (2000). Multiple Perspectives on Mathematics Teaching and Learning (International Perspectives on Mathematics Education). Westport: Praeger. 

 2. Ward-Penny, R. (2011). Cross-Curricular Teaching and Learning in the Secondary School... Mathematics (1st ed.). London: Routledge.


Статті, збірники
 1. Pruski, L. & Friedman, J. (2014). An Integrative Approach to Teaching Mathematics, Computer Science, and Physics with Matlab. Mathematics and Computer Education, 48 (1). Retrieved from https://www.questia.com/library/journal/1P3-3210543981/an-integrative-approach-to-teaching-mathematics-computer

 2. Dodd, H. (1991). An Integrated Approach to Teaching Mathematics and Science. Teaching Mathematics Applications, 10 (4), 137-143. doi: 10.1093/teamat/10.4.137

 3. EACEA. (2011). Mathematics Education in Europe: Common Challenges and National Policies. Brussels, Eurydice. doi:10.2797/72660

Додаток Л

Зразок відзиву на реферат

Відзив

на реферат Дорошенко Олексія Миколайовича

«Світова політика ХХІ ст.: проблема подвійних стандартів»


Тема дослідження, яку обрав ..., є актуальною, оскільки … Як свідчить аналіз останніх досліджень, питання … вивчалися в … аспектах, проте бракує фундаментальних досліджень з проблеми …

Метою дослідження є вивчення питань … у зарубіжній науковій літературі. Доцільно відзначити змістовну насиченість, достатню логічну структуру даного дослідження, чітко окреслений категорійний апарат.

Автор досліджує … У роботі чітко визначено … , виявлено/здійснено порівняльний аналіз … На наш погляд, автором вичерпно розкрито… Позитивним вважаємо висвітлення питань …

На нашу думку, особливий інтерес у контексті вирішення окресленої проблеми представляє … Цінність дослідження полягає в … Заслуговує уваги той факт, що автор зробив огляд автентичних джерел англійською мовою, узагальнив досвід зарубіжних дослідників щодо проблеми …

Поряд із загальною позитивною оцінкою дослідження, вважаємо за потрібне висловити деякі зауваження ...

Проте встановлені зауваження не знижують якість виконаної роботи. Враховуючи актуальність, теоретичну значущість, а також відповідність роботи тематиці наукових досліджень, ми рекомендуємо реферат до захисту та вважаємо, що він заслуговує відмінної оцінки.


Науковий керівник

кандидат історичних наук, доцент

Маріупольський державний університет,

доцент кафедри міжнародних відносин Рибалко О. Л.


Рекомендована література

 1. Английский язык для исследователей : учебное пособие / Н. Л. Никульшина, О. А. Гливенкова. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 100 с.

 2. Бахов І. English for Post-Graduate Students. Англійська мова для аспірантів та здобувачів : навч. посіб. для студ. вищ. навч закл. / І. Бахов. – К. : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. – 276 с.

 3. Дудок Р. English for PhD Students / Р. Дудок, В. Максимук. – Львів : Астролябія, 2006. – 232 с.

 4. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. вид. С. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

 5. Федорів Я. Граматика в курсі риторики (з поясненнями і вправами) для студентів магістерських программ / Я. Федорів Л. Бріскіна. – К. : НаУКМА, 2002. – 81 с.

 6. Gillett A. Successful Academic Writing / A. Gillett, A. Hammond, M. Martala. – the UK, 2009. – 360 p. 

 7. Hogue A. First Steps in Academic Writing (The Longman Academic Writing Series) / A. Hogue. – UK : Pearson & Longman, 2008. – 229 p.

 8. Jordan R. Academic Writing Course / R. Jordan. – Harlow: Longman, 1998. – 167 р.

 9. Jordan R. English for Academic Purposes / R. Jordan. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997. – 186 р.

 10. Silvia P. J. How to Write a Lot : A Practical Guide to Productive Academic Writing / P. J. Silvia. – USA : American Psychological Association, 2007. – 149 p. 

 11. Templeton M. Public Speaking and Presentations / M. Templeton. – USA : The McGraw-Hill Companies, 2010. – 272 p.

 12. Wallwork A. English for Writing Research Papers / A. Wallwork. – NY : Springer Science+Business Media, LLC, 2011. – 349 p.

База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка