Методичні рекомендації щодо розроблення освітніх програм закладів загальної середньої освіти області на 2018/2019 навчальний рікСкачати 405,38 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.03.2019
Розмір405,38 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3
Артименко Г.І.

методист НМЦ освітнього менеджменту

та координації діяльності методичних служб ІППОЧО

Методичні рекомендації щодо розроблення освітніх програм закладів загальної середньої освіти області на 2018/2019 навчальний рік

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про освіту», ст.15,38,39 Закону України «Про загальну середню освіту», Концепції Нової української школи, розпоряджень Кабінету Міністрів України №988-р від 14.12.2016 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», №903-р від 13.12.2017 «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», Постанови КМУ від 21.02.2017 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», інших нормативно-правових актів і розпорядчих документів у 2018/2019 навчальному році заклади загальної середньої освіти працюватимуть за освітніми програмами.

Методичні рекомендації щодо розроблення освітніх програм закладів загальної середньої освіти на 2018/2019 навчальний рік підготовлено на основі положень законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», низки наказів і листів МОН України, які розміщені у вкладці «Нова українська школа – адміністраціям шкіл» https://drive.google.com/drive/folders/1ryPZjknbQqiXObyoweD2R8xZt3dz2RgJ).

Відповідно до статті 33 Закону України «Про освіту», що набрав чинності 28 вересня 2017 року, статті 15 Закону України «Про загальну середню освіту» (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2442-VI від 06.07.2010; в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017) освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання.Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт освіти відповідного рівня.

Освітніми компонентами освітньої програми закладу загальної середньої освіти є освітня галузь, навчальний предмет, факультативний курс, курс за вибором, спецкурс, модуль тощо.

Освітня програма закладу освіти відповідно до вимог ст. 15 Закону України «Про загальну середню освіту» (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2442-VI від 06.07.2010; в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017) має містити:

  • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;

  • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

  • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;

  • форми організації освітнього процесу;

  • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

  • інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти).Подаємо перелік наказів МОН України, що затверджують типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти, спеціальних закладів загальної середньої освіти станом на 25.06.2018:

наказ МОН України №268 від 21.03.2018 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»;

наказ МОН України №407 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти і ступеня» (для 2-4 класів) ;

наказ МОН України №405 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освіт­ньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» ;

наказ МОН України №627 від 12.06.2018 "Про затвердження типової освіт­ньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами" ;

наказ МОН України №408 від 20.04.2018 “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня” (для 10-х класів, Державний стандарт 2011 року);

наказ МОН України №406 від 20.04.2018 “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня” (для 11-х класів, Державний стандарт 2004 року);


наказ МОН № 668 від 21.06.2018 року «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти III ступеня для дітей з особливими освітніми потребами».

У листі МОН України №1/9-344 від 25.05.2018 «Про завершення експертизи освітніх програм» зазначено нетипові освітні програми, які можуть використовуватися закладами освіти, що реалізують інноваційну освітню діяльність.

У процесі розроблення освітньої програми закладу освіти можна використовувати типові або інші освітні програми, що затверджені в установленому законодавством порядку. Зокрема, заклад освіти розробляє освітню програму на основі типових освітніх програм, затверджених наказами МОН України, відображає в ній специфіку організації освітнього процесу в конкретному закладі освіти.

Освітня програма закладу освіти, сформована на основі Типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти (Державною службою якості освіти). Її схвалює педагогічна рада закладу освіти та затверджує його директор. Окрім освітніх компонентів для вільного вибору учнями, які є обов’язковими, за рішенням закладу вона може містити інші компоненти, зокрема корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

Освітня програма може бути розроблена закладом освіти для одного і для декількох рівнів освіти (наскрізна освітня програма).

На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру певного рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної і старшої школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Таким чином, навчальний план визначає перелік освітніх галузей відповідно до Державного стандарту, предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативних курсів, спецкурсів, що забезпечують варіативну складову навчального плану.

Відповідно до типів закладів загальної середньої освіти (ст.9 Закону України «Про загальну середню освіту» (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2442-VI від 06.07.2010; в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017))та особливостей освітнього процесу в Типових освітніх програмах передбачено окремі варіанти навчальних планів.

Для ефективного планування та здійснення освітнього процесу з дітьми, які мають особливі освітні потреби, у 2018/2019 навчальному році потрібно використовувати типові освітні програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ, ІІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженими наказами МОН України від 12.06.2018 № 627, від 21.06.2018 №668.Навчальні плани, уміщені в наказах МОН України від 12.06.2018 №627, від 21.06.2018 №668 реалізуються в повному обсязі:

  • у спеціальних закладах загальної середньої освіти,

  • у спеціальних класах закладів загальної середньої освіти.

Вони беруться за основу  закладами загальної середньої освіти при створенні індивідуального навчального плану для дітей, які навчаються за індивідуальною формою.

В умовах інклюзивного середовища навчання дітей з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до особливостей, що зазначені в індивідуальний програмі розвитку та з використанням індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми кожної дитини з особливими освітніми потребами.Індивідуальний навчальний план розробляється на основі навчального плану закладу освіти, що є складовою типової освітньої програми: 

  • спеціальних закладів загальної середньої освіти,

  • спеціальних класів закладів загальної середньої освіти

з урахуванням рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації або інклюзивно-ресурсного центру, а також особливостей типових освітніх програм спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ, ІІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затверджених наказами МОН України від 12.06.2018 № 627, від 21.06.2018 №668.

Індивідуальний навчальний план визначає перелік предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета за роками навчання, а також тижневу кількість годин.

Для проведення корекційно-розвиткових занять (предметів) в індивідуальному навчальному плані учня передбачається від 3 до 8 годин на тиждень (кількість годин визначають психолого-медико-педагогічні консультації або інклюзивно-ресурсні центри).

Такі години враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження в індивідуальному навчальному плані для дитини з особливими освітніми потребами.

Освітня програма закладу освіти має передбачати досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища.Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: організацію навчального середовища (зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання).

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, вір­туальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу МОН України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами). Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

Каталог: images -> 2018 -> 2018-07
2018-07 -> Методичні рекомендації щодо організації діяльності науково-методичних/методичних центрів/відділів/кабінетів/служб у об’єднаних територіальних громадах При створенні науково-методичних/методичних центрів
2018 -> Розглянуто
2018 -> Програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
2018 -> Використання варіативної складової робочих навчальних планів у 2018/2019 навчальному році з української мови і літератури
2018 -> Методичні рекомендації щодо проведення у 2018/2019 навчальному році дня знань та першого уроку
2018-07 -> Методичні рекомендації щодо організації навчання шкільного курсу математики
2018 -> 10 клас (52 годин)
2018 -> Про проведення III етапу та підготовку до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2017/2018 н р


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка