Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Логістика» напрям підготовки 030601 «Менеджмент»
Скачати 204,84 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір204,84 Kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. ПоповаКафедра менеджменту та маркетингу


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ
«Логістика»

напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

м. Одеса, 2015
УДК 005.6:656.8

Борисевич Є.Г. Логістика: [методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів за напрямом 6.030601 «Менеджмент»] / Є.Г. Борисевич. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015. – 12 с.
Затверджено на засіданні

кафедри М та М

протокол №11 від «13» березня 2015 р.
1. Загальні положення
1.1. Самостійна робота студентів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в ОНАЗ ім. О.С. Попова від 24.03.2015 р.

1.2. Положенням про організацію освітнього процесу в ОНАЗ ім. О.С. Попова передбачено, що навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів визначається робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

1.3. Мета самостійної роботи студентів:


 • розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;

 • формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань;

 • здобуття студентом глибокої системи знань як ознаки міцності знань;

 • самостійна робота студентів як результат морально-вольових зусиль.

1.4. Завдання самостійної роботи студентів:

 • навчити студентів самостійно працювати над літературою;

 • творчо сприймати навчальний матеріал і його осмислювати;

 • набути навички щоденної самостійної роботи в одержанні та узагальненні знань, вмінь.2. Організація самостійної роботи студентів
2.1. Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни «Логістика» визначається навчальною програмою дисципліни та робочою навчальною програмою вивчення дисципліни.

2.2. На самостійну роботу виноситься: • частина теоретичного матеріалу, менш складного за змістом;

 • окремі практичні роботи, що не потребують безпосереднього керівництва викладача.

2.3. Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення даної навчальної дисципліни:

 • основна література (підручник, конспект лекцій викладача, навчальні та методичні посібники);

 • додаткова література (наукова, фахова монографічна, періодична);

 • методичні матеріали (методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентами).

2.4. Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з цієї дисципліни може виконуватись у бібліотеці, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах (лабораторіях), а також у домашніх умовах.

2.5. Види завдань до самостійної роботи з дисципліни:: • переробка інформації отриманої безпосередньо на обов’язкових навчальних заняттях;

 • робота з відповідними підручниками та особистим конспектом лекцій;

 • самостійне вивчення окремих тем або питань із розробкою конспекту;

 • робота з довідковою літературою;

 • написання рефератів, повідомлень;

 • творчі завдання (доповіді, проекти, есе, огляди тощо);

Успішне виконання завдання самостійної роботи можливе за умови наявності у студентів певних навичок: вміння працювати з книгою (складати план, конспект, реферат); проводити аналіз навчального матеріалу (складати різні види таблиць, проводити їх аналіз).

Самостійні завдання можуть виконуватись у робочому зошиті або на окремих аркушах.Таблиця 1

Структура дисципліни

«Логістика»


Заліковий модуль

Лекції

Заняття

Самостійна робота

(у т.ч. ІНДЗ)практичні

лабораторні

Заліковий модуль 1

28

28

-

52

РАЗОМ

28

28

-

52


Таблиця 2

Програма самостійної роботи з дисципліни

«Адміністративний менеджмент»

Тема, яка виноситься на самостійну роботу

Кількість годин

Вид навчального завдання до самостійної роботи

Форми контролю

Література

Логістика – інструмент рин-кової економіки

5

самостійне вивчення із розробкою конспекту

усна співбесіда за матеріалами теми

[9, 11,17, 22]

. Концепція і мето-дологічний апа-рат інтегрованої логістики

5

написання рефератів

письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці лекції

[9, 10, 22]

Об’єкти логістичного управління та ло-гістичні операції

6

творчі завдання (доповіді, огляди)

перевірка домашніх завдань

[9 – 11, 17 – 19]

Логістична діяльність та ло-гістичні функції

5

самостійне вивчення із розробкою конспекту

усна співбесіда за матеріалами теми

[9, 10, 22]

Логістичний менеджмент в системі загального менеджменту

5

написання рефератів

усна співбесіда за матеріалами теми

[9 – 11, 17 – 19]

Логістичний підхід до управління матеріальними потоками у сфері виробництва

5

творчі завдання (доповіді, огляди)

перевірка домашніх завдань

[8 – 15]

Логістичний підхід до управління матеріальними потоками у сфері обігу

6

творчі завдання (доповіді, огляди)

усна співбесіда за матеріалами теми, перевірка домашніх завдань

[9, 15, 16, 18]

Логістичний підхід до обслугову-вання споживачів

5

самостійне вивчення із розробкою конспекту

усна співбесіда за матеріалами теми

[8, 9]

Склад і транспорт в логістиці

5

творчі завдання (доповіді, огляди

усна співбесіда за матеріалами теми, перевірка домашніх завдань

[10, 11, 17, 22]

Економічне забезпечення логістики

5

самостійне вивчення із розробкою конспекту

3. Організація контрольних заходів

самостійної роботи студентів

3.1. Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль знань студентів.

3.2. Поточний контроль є органічною частиною навчального процесу і проводиться під час лекцій та практичних занять.

3.3. Форми поточного контролю: • усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми на початку наступної лекції з оцінкою відповідей студентів (5-10 хв);

 • письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці лекції (5-10 хв). Відповіді перевіряються і оцінюються викладачем у позааудиторний час. Бажано, щоб контрольні питання були заздалегідь підготовлені на окремих аркушах, на яких студенти пишуть відповіді;

 • фронтальний безмашинний стандартизований контроль знань студентів за кількома темами, винесеними на самостійну роботу (5-10 хв). Проводиться на початку практичних занять;

 • перевірка домашніх завдань;

 • перевірка набутих вмінь на практичних заняттях;

 • тестова перевірка знань студентів;

 • інші форми.

3.4. Виконання деяких завдань самостійної роботи студентів може контролюватись при проведенні практичних занять (деякі питання заняття можуть стосуватися тем, які частково або повністю пророблялись самостійно), викладач може передбачити проведення заняття повністю за темами самостійної роботи.

3.5. При кредитно-модульній системі навчання теми самостійної роботи входять у модуль. Контролюються після закінчення логічно завершеної частини лекцій та інших видів занять з дисципліни і їх результати враховуються при виставленні підсумкової оцінки.

3.6. Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентами у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовується при проведенні навчальних занять.

3.7. Контроль за опрацюванням навчального матеріалу, винесеного на самостійну роботу проводиться викладачем на заняттях, в позааудиторний час за двобальною (“зараховано” або “не зараховано”) або за впровадженою шкалою в ОНАЗ ім. О.С. Попова. Консультації та поточний контроль викладачем проводяться згідно з розкладом додаткових занять.3.8. Результати поточного контролю за самостійну роботу студентів фіксуються в журналі викладача.

ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1. Афанасенко И.Д. Коммерческая логистика: учебник для вузов / И.Д. Афанасенко, В.В. Борисова; Стандарт третього поколения. – СПб.: Питер, 2012. – 352с.: ил.

 2. Бауэрсокс Дональд Дж. Логистика: ин­тегрированная цепь поставок / Бауэрсокс Дональд Дж., Клосс Дейвид Док.; пер с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизйес», 2001. – 640 с.

 3. Гаджинский A.M. Логистика: учебник [для высших и сред­них специальных учебных заведений]. – [18-е изд., перераб. и доп.]. / Гаджинский A.M. – М.: Издательско –торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 484 с.

 4. Голиков Е.А. Маркетинг и логистика: учеб. пособ./ Голиков Е.А. – [3-е изд.].– М.: Издательский дом «Дашков и К0», 2001. – 412 с.

 5. Кристофер М. Маркетинговая логистика / М. Кристофер, Х Пэк. – М.: Издательский Дом «Технология», 2005. – 200 с.

 6. Козловский В.А. Логисти­ческий менеджмент: учеб. пособ. / Козловский В.А., Козловская Э.А., Савруков Н.Т.; [2-е изд., доп.]. СПб.: Изда­тельство «Лань», 2002. – 272 с.

 7. Логістика: навч. посіб. / [О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова, С.В. Мішина, І.І. Борисенко]. – К.: Знання, 2008. – 566 с.

 8. 8. Логистика: учебник ; под ред. Б.А. Аникина. - М.: ИНФРА-М, 2003. – 368 с.

 1. Миротин Л.Б. Современный инструментарий логистического управления: учебник / Миротин Л.Б. – М.: Экзамен, 2005. – 496 с.

 1. Миротин Л.Б. Логистическое администрирование: учеб. пособ. / Миротин

 2. Л.Б., Чубуков А.Б., Ташбаев Ы.Э. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 480 с.

 3. Модели и методы теории логистики: учеб. пособ. под ред. В.С.

 4. Лукинского. – СПб.: Питер,2007.– 448 с.

 5. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: учебник. / Моисеева Н.К. – М.: ИНФРА –М. 2008. – 528 с.

 6. Неруш Ю.М. Логистика: учебник для вузов / Неруш Ю.М. – [4-е изд.,

 7. перераб. и доп.]. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 520 с.

 8. Окландер М.А. Промислова логістика: навч. посіб. / М.А. Окландер, О.П.

 9. Хромов. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 222 с.

 10. Організація та планування логістичних систем: підручник ; за ред. проф.

 11. М.П. Денисенка, проф. П.Р. Лековця, проф.. Л.І. Михайлової. - К.: Центр учбової літератури, 2010. – 336 с.

 12. Основы логистики: ученик для вузов / [В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, С.А.

 13. Ширяев, Д.В. Гудков]; под. ред. В.А. Гудкова. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 351 с.

 14. Пономарьова Ю.В. Логістика: навч. посіб. / Ю.В. Пономарьова / - [друге

 15. вид., доп. і випр.] – К.: Цент навчальної Пономарьова Ю.В. Логістика: навч. посіб. / Ю.В. Пономарьова / - [друге вид., доп. і випр.] – К.: Цент навчальної літератури, 2005. – 328 с.

 16. Сковронек Чеслав. Логистика на предприятии: учеб.-метод. пособ. /

 17. Сковронек Чеслав, Сариуш-Вольский Здзислав; пер. с польск. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 400 с.

 18. 19. Эффективность логистического управления: учебник для вузов; под общ. ред. д. т. н., проф. Л.Б. Миротина. М: Издательство «Экзамен», 2004. 448 с.


Допоміжна


 1. Альбеков А.У. Логистика комме­рции / Альбеков А.У., Федько В. П., Митько О.А. Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 512 с.

 2. Берман Б. Розничная торговля: стратегичес­кий поход / Б. Берман , Дж. Р.

 3. Эванс. [ 8-е изд.]: пер. с англ. М.: Издательский дом «Ви­льямс», 2003. – 1184 с.

 4. Власова Н.О. Формування ефективної закупівельної політики підприємств роздрібної торгівлі: навч. посіб. / Н.О. Власова, Ю.В. Пономарьова. – Харків, 2003. – 144 с.

 5. 4. Гаджинский A.M. Практикум по логистике / Гаджинский А.М. – [2-е изд., пере­раб. и доп.]. – М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2001. – 180 с.

 6. 5. Друри К. Введение в управленческий и производственный учёт / Друри К.; пер. с англ. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1994. – 560 с.

 7. 6. Кретов И.И. Логистика во внешнеторговой деятельности: учеб. пособ./ И.И.

 8. Кретов, К.В. Садченко. – [3-е изд., перераб. и доп.].– М.: Дело и Сервис, 2011. – 272с.

 9. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поста­вок / Кристофер

 10. М.; под общ. ред. B.C. Лукинского. СПб.: Питер, 2004. 316 с.

 11. 8. Маликов О.Б. Деловая логістика / Маликов О.Б. – СПб.: Политехника, 2003. – 223 с.

 12. 9. Мате Э. Логистика / Мате Э., Тискье Д.; пер. с франц.; под ред. Н.В. Куприенко. – / СПб.: Издательский Дом «Нева»; / М.: «ОЛМА-ПРЕСС Инвест», 2003. – 128 с.

 13. 10. Минаев Э.С. Управление производством и операциями: 17-модульная программа для мене­джеров «Управление развитием организации». Модуль 16. / Минаев Э.С., Агеева Н.Г., Аббата Дага А. М.: ИНФРА-М, 2000. – 256 с.

 14. 11. Миротин Л.Б. Транспортная логистика: учебник [для автотранспортных

 15. вузов] / Миротин Л.Б., Николин В.И., Ташбаев Ы.Э. – Омск, 1994. – 236 с.

 16. 12. Миротин Л.Б. Логистика для предпринима­теля: основне понятия, определения, положения и процедуры: учеб. пособ. / Л.Б. Миротин, Ы.Э. Ташбаев. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 252 с.

 17. 13. Михайлова О. И. Введение в логистику: учеб. - метод. пособ. /

 18. Михайлов О.И. – М.: Издательский дом «Дашков и К0», 1999. – 104 с.

 19. 14. Монден Я. Тоета: методы эффективного управления / Монден Я. М.:

 20. Экономика, 1989. – 228 с.

 21. Николайчук В.Е. Заготовительная и производственная ло­гистика /

 22. Николайчук В.Е. – СПб: Питер, 2001. – 160 с.

 23. Николайчук В.Е. Логистика в сфере распределения / Николайчук В.Е.

 24. СПб: Питер, 2001. –160 с.

 25. Николайчук В.Е. Логистика / Николайчук В.Е. СПб: Питер, 2002. 160 с.

 26. Окландер М.А. Контуры экономической логістики / Окландер М.А. К.: Наукова думка, 2000. – 174 с.

 27. 19. Осипова Л.В. Основы коммерческой деяте­льности: учебник для вузов / Л.В. Осипова, И.М. Синяева. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 324 с.

 28. 20. Основы логистики: учеб. пособ. ; под ред. Л.Б. Миротина, В.И.

 29. Сергеева. М.: ИНФРА-М, 2002. 200 с.

 30. 21. Павленко А.Ф. Маркетинг: навч.-метод. посі­б. для самост. вивч. дисц. / А.Ф. Павленко, А.В. Вовчак. / [друге вид., доп. і випр.] К.: КНЕУ, 2001. – 106 с.

 31. 22. Плетнева Н.Г. Моделирование международной перевозки в соответствии с логистической концепцией «точно в срок» / Н.Г. Плетнева, В.В. Лукинский // Весник ИНЖЕКОНА. Вып.2(3) /. – 2004. – / С. 115-118.

 32. 23. Плетнева Н.Г. Моделирование производственных процессов на

 33. транспорте: учеб.пособ. / Плетнева Н.Г., Лукинский В.В., Пластуняк И.А. – СПб.: СПбГИЭУ, 2003. – 110 с.

 34. Пономарьова Ю.В. Досвід викладання дисципліни „Логіс­тика» для

 35. студентів спеціальності «Економіка підприємства» / Ю.В. Пономарьова //Ма­теріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. [«Наука і освіта ‘2004»]. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – C. 14-16.

 36. Пономарьова Ю.В. Логістичні витрати як основний крите­рій ефективності

 37. логістичної системи / Ю.В. Пономарьова // Вісник Національного тех­нічного університету “Харківський політехнічний інститут”: зб. наук. праць. Випуск 20. – Харків: НТУ ХПГ, 2003. С. 114-117

 38. Пономарьова Ю.В. Оцінка ефективності логістичної сис­теми / Ю.В. Пономарьова // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – № 188. – С 97-101.

 39. Пономарьова Ю.В., Сучасний підхід до кла­сифікації товарних запасів / Ю.В. Пономарьова, І.М. Марченко // Економіка: проблеми теорії та практи­ки: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – № 193. – С. 663-670.

 40. Практикум по логистике: учеб.пособ. –[ 2-е изд., перераб. и доп.];

 41. под ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 280 с.

 42. Просветов Г.И. Метематические методы в логистике: задачи и

 43. решения: учеб.-прак. пособ. / – [2-е изд., доп.] Просветов Г.И. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2009. – 304 с.

 44. Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь / А.Н. Родников. - М.: Эко­номика, 1995. – 251 с.

 45. Рынок и логистика; под ред. М.П. Гордона. М: Экономи­ка, 1993. –

 46. 144 с.

 47. Саркисов С.В. Управление логистикой: учеб. пособ. / Саркисов В.С. – М.: Дело, 2004. - 368 с.

 48. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: учебник. / Сергеев В.И. М. ИНФРА-М, 2001. – 608 с.

 49. Смехов А.А. Введение в логистику/ Смехов А.А. М.: Транспорт, 1993. – 112 с.

 50. Смехов А.А. Основы транспортной логистики / Смехов А.А. М.: Транс­порт, 1995.– 197 с.

 51. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок / Уотерс Д.; пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 503 с.

 52. Хаммер M., Чампі Д. Рєїнжінірінг корпорації: маніфест революції в

 53. Бізнесі / М. Хаммер, Д. Чампі.; пер. с англ.– СПб., 2000. – 332 с.

 54. Чудаков А.Д. Логистика: учебник / Чудаков А.Д М.: Издательство РДЛ, 2003. – 480 с.

Додаток АОрієнтовні рекомендації щодо роботи студентів з літературою
Опрацювання матеріалу потрібно починати з прочитання всього тексту, параграфу, дотримуватись таких правил:

 • Зосередитись на тім, що читаєш;

 • Виділити саму суттєвість прочитаного, відкидаючи дрібниці;

 • Зрозуміти думку автора чітко і ясно і це допоможе виробити чітку і власну думку;

 • Мислити послідовно і обережно;

 • Уявити ясно те, що читаєш.

 • У процесі роботи над темою тлумачення незнайомих слів і спеціальних термінів знаходити в словнику іншомовних слів і у спеціальних довідниках з професії.

 • Незрозумілі місця, фрази, вирази перечитувати декілька раз, щоб зрозуміти їхній смисл.

У тексті зустрічаються окремі слова, фрази, або цілі речення, що виділені курсивом, жирним шрифтом, або набрані в розрядку. Це свідчить про акцент автора на основному.

Після прочитання тексту необхідно: • Виділити головну думку автора;

 • Виділити основні питання тексту від другорядних;

 • Усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і життям (практикою);

 • Закріпити прочитане у свідомості;

 • Пов’язати нові знання з попередніми у даній галузі;

 • Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записам.

Записи необхідно починати з назви теми та посібника, прізвища автора, року видання та назви видавництва. Якщо це журнал, то рік і номер видання, заголовок статті. Після чого скласти план, тобто короткий перелік основних питань тексту в логічній послідовності теми.

Складання плану, або тез логічно закінченого по смисловому змісту уривка тексту, сприяє кращому розумінню його. План може бути простий або розгорнутий, тобто більш поглиблений, особливо при опрацюванні додаткової літератури за даною темою.

Після складення плану необхідно перейти до текстування записів.

Записи необхідно вести розбірливо і чітко. Вони можуть бути короткі або розгорнуті залежно від рівня знань студента, багатства його літературної і професійно лексики, навичок самостійної роботи з книгою. По мірі клопіткої і систематичної праці, записи повинні носити тезисний характер і бути логічно послідовними.

Для зручності користування записами необхідно залишати поля для заміток і вільні рядки для доповнень. Записи не повинні бути одноманітними. В них необхідно виділяти важливі місця, головні слова, які акцентуються різним шрифтом або різним кольором шрифтів, підкреслюванням, замітками на полях, рамками, стовпчиками тощо.

Записи можуть бути у вигляді конспекта, простих або розгорнутих тезів, цитат, виписок, систематизованих таблиць, графіків, діаграм, схем.Конспект (лат. conspectus – огляд) – це коротка, стисла, послідовно викладена за текстом універсальна форма запису основного змісту прочитаного, яка може супроводжуватись різними вищезгаданими записами.

Складання конспекту зводиться до коротких записів змісту кожного заголовку плану. Виділяючи основні думки, положення, підтвердження прикладами. Всі питання плану повинні бути пов’язані між собою.Виписки використовуються за необхідності викладання найбільш важливих місць, фактів, цифрових даних, точного формулювання правил та законів.

Цитата (лат. citare – визнавати) – це послідовний вислів, яким підкреслюється положення тексту. Вона зберігає гостроту висловлювання автора, виписується послідовно, грамотно і вказується джерело цитати.

Важливим елементом конспектування є уміння використовувати ілюстровані роботи (схеми, графіки, діаграми) і систематизовані таблиці. Основним недоліком у даному питанні є механічне виконання ілюстрацій, що не пов’язане з текстовим матеріалом.

Викладач повинен акцентувати увагу студентів на необхідності виконання та значенні графічних зображень і систематизованих таблиць, навчити їх самостійно складати, аналізувати і користуватись при теоретичних викладках матеріалу. Наприклад, при вивченні кровообігу у тварин можна обмежитись рисунком без текстуальних записів.

Складання тематичних графічних зображень і таблиць сприяє кращому засвоєнню однорідних явищ, дозволяє простежити за розвитком одного і того ж явища, тобто охопити увесь навчальний матеріал теми.

Систематизовані таблиці дозволяють студентам узагальнити набуті знання, аналізувати одержану інформацію.

Складання ілюстрованих матеріалів проявляє творчу і свідому активність студента до оволодіння знаннями, сприяє практичним умінням і навичкам до самостійної, вдумливої праці.

Навички конспектування виробляють уміння студента до написання рефератів.

Реферат (лат.reffere – докладувати, повідомляти) – це короткий виклад суттєвості змісту якої-небудь книги, теми, чи окремого питання прочитаного джерела.

Реферат викладають у вигляді вільного запису своїми словами, дотримуючись послідовності фактів згідно з джерелами і супроводжуючі текст виписками, цитатами, ілюстративними матеріалами.Необхідно привчити студентів користуватись великою кількістю джерел для написання реферату. Це дає можливість повноцінніше висвітлювати тему і навчитись зіставляти вислови, думки, цифрові дані різних авторів, років видання, що сприяє виробленню власної думки студента і є рушійним фактором до навичок елементів дослідницького мислення.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка