Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення випускних кваліфікаційних робіт (проектів) здобувачів вищої освіти освітніх ступенівСкачати 460,43 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації17.12.2019
Розмір460,43 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання вченої ради ЧНТУ
«30» травня 2016 р. № 5
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ректора ЧНТУ
«01» червня 2016 р. № 90
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення випускних
кваліфікаційних робіт (проектів) здобувачів вищої освіти освітніх ступенів
«бакалавр» і «магістр» Чернігівського національного технологічного
університету
Чернігів 2016

2 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Виконання та захист випускної кваліфікаційної роботи (проекту) – один з основних видів атестації здобувачів вищої освіти (ЗВО), метою якої є встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.
1.2 Захист випускної кваліфікаційної роботи (проекту) особами, які здобувають ступінь бакалавра чи магістра, здійснюється екзаменаційною комісією, відповідно до «Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій для атестації здобувачів вищої освіти Чернігівського національного технологічного університету (нова редакція)», затвердженого наказом ректора № 197 від 30.11.2015 р.
1.3 Керівництво випускною кваліфікаційною роботою (проектом) здійснюється кваліфікованими науково-педагогічними працівниками (НПП).
Організація і контроль за процесом підготовки й захисту покладаються на завідуюча кафедри. Тематика випускних кваліфікаційних робіт (проектів) щорічно коригується з урахуванням розвитку відповідної галузі, потреб регіону, набутого на кафедрах досвіду, побажань роботодавців і рекомендацій екзаменаційної комісії (ЕК).
1.4 Відповідальність за правильність прийнятих рішень, обґрунтувань, розрахунків та якість оформлення випускної кваліфікаційної роботи (проекту) несе
ЗВО.
1.5 Випускна кваліфікаційна робота (проект), яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого календарного плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми, обґрунтованих висновків та пропозицій, а також не має рецензії, до захисту не допускається.
2 ВИКОНАННЯ
ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ)
2.1 Основними етапами виконання випускної кваліфікаційної роботи
(проекту) є:
– ознайомлення ЗВО з основними вимогами, що пред’являються до виконання випускної кваліфікаційної роботи (проекту);
– вибір теми роботи (проекту) та призначення керівника здійснюється на підставі персональної заяви студента;
– обробка літературних джерел, вивчення теоретичних і практичних матеріалів з обраної теми;
– розробка плану випускної кваліфікаційної роботи (проекту) із зазначенням строків написання розділів та їх обсягів. Заповнення бланка «Завдання на випускну кваліфікаційну роботу (проект)» та його затвердження на кафедрі;
– збір матеріалів, складання бібліографії, аналіз та узагальнення зібраного матеріалу;
– викладення проаналізованого та систематизованого матеріалу відповідно до плану;
– проведення експерименту чи анкетування, виконання розрахунків, у тому числі із застосуванням комп’ютерної обробки;
– формулювання висновків;

3
– підготовка графічної частини роботи (проекту): креслень, рисунків, таблиць (у разі необхідності);
– представлення випускної кваліфікаційної роботи (проекту) на кафедру для попереднього розгляду;
– написання доповіді й підготовка ілюстративного матеріалу (наприклад, таблиць і графіків для прилюдного виступу);
– рецензування випускної кваліфікаційної роботи (проекту) та оформлення відгуку керівника;
– представлення випускної кваліфікаційної роботи (проекту) в ЕК;
– захист випускної кваліфікаційної роботи (проекту) роботи.
2.2 Відгук – це оцінка керівником рівня підготовки випускної кваліфікаційної роботи (проекту) ЗВО, що включає в себе обґрунтування актуальності теми, логічності і структури викладення матеріалу, якості огляду і аналізу літератури, коректності цитувань і посилань на наведені в тексті цитати
інших авторів, коректності формулювання власних висновків, відповідності висновків меті та завданням, якості оформлення, апробацію результатів.
2.3 Рецензія – це оцінка випускної кваліфікаційної роботи (проекту) ЗВО, що надається висококваліфікованими спеціалістами виробничих і наукових організацій, працівниками і НПП вищих навчальних закладів та містить оцінку роботи (проекту).
2.4 Керівниками випускної кваліфікаційної роботи
(проекту) призначаються професори, доценти, а також інші НПП університету, які мають науковий ступінь та (або) вчене звання. До керівництва магістерськими роботами можуть також допускатися співробітники науково-дослідних структурних підрозділів, а також висококваліфіковані фахівці підприємств (організацій), які мають науковий ступінь.
2.5 У встановлений термін студент звітує перед керівником і завідувачем кафедри, які фіксують ступінь готовності роботи (проекту).
2.6 Випускну кваліфікаційну роботу (проект) роботу студент виконує в університеті, а в окремих випадках, за згодою керівника, на базі підприємств, у наукових інститутах та в інших організаціях.
2.7 Обов’язки керівника випускної кваліфікаційної роботи (проекту):
– надавати допомогу при виборі теми, її остаточного формулювання та меж розкриття;
– рекомендувати спеціальну, нормативну літературу та інформаційні джерела за обраною темою;
– консультувати ЗВО з питань виконання роботи (проекту);
– контролювати дотримання календарного плану, якість та самостійність виконання роботи, інформувати завідувача кафедри про хід підготовки роботи до захисту;
– організувати студента для апробації на засіданні кафедри;
– давати відгук на випускну кваліфікаційну роботу (проект).
2.8
Обов’язки ЗВО:
– дотримуватись графіка та звітувати в передбачені строки перед керівником про хід роботи.
– написати та оформити текст роботи (проекту) згідно вимог даних
Рекомендацій.

4
– не пізніше, ніж за два тижні до дня захисту на засіданні екзаменаційної комісії подати роботу (проект) для попереднього розгляду на кафедрі;
– отримати необхідні рецензії та відгук керівника.
2.9
До випускної кваліфікаційної роботи (проекту) додається подання голові екзаменаційної комісії щодо захисту випускної кваліфікаційної роботи
(проекту) (див. «Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій для атестації здобувачів вищої освіти Чернігівського національного технологічного університету (нова редакція)», затвердженого наказом ректора № 197 від 30.11.2015 р.), відгук керівника, рецензія, документи про впровадження, відбитки власних публікацій за результатами дослідження
(статті, тези).
3 ЗМІСТ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ (ПРОЕКТУ)

3.1 Зміст випускної кваліфікаційної роботи (проекту) визначається її темою.
3.2 Титульний аркуш оформлюється відповідно до додатку А.
3.3 Завдання (додаток Б) складається ЗВО разом з керівником, підписується ними та затверджується завідувачем кафедри.
3.4 В анотації – 1 сторінка (обсягом до 800 знаків) – зазначається прізвище та ініціали студента, назва випускної кваліфікаційної роботи (проекту), основний зміст та результати. Викладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним. Належить використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів, уникати складних граматичних зворотів.
Необхідно використовувати стандартизовану термінологію, уникати маловідомих термінів і символів. Після анотації наводять ключові слова відповідною мовою.
3.5 Ключові слова (слова специфічної термінології за темою, які найчастіше зустрічаються у дипломній роботі) наводяться у називному відмінку. Кількість ключових слів – 5-7.
Анотація має бути написана українською та однією з іноземних мов
(переважно – англійською), розміщуватися на окремому аркуші разом з ключовими словами та передувати змісту.
3.6 Якщо в роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то перелік умовних позначень може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед змістом, після анотації та списку ключових слів.
Перелік слід друкувати у дві колонки: у лівій за абеткою наводяться скорочення, а у правій – їх детальне розшифрування.
Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення повторюються менше трьох разів, перелік не складають, їхнє розшифрування наведуть у тексті при першому згадуванні.
3.7 Зміст – 1-2 сторінки – має складатися з трьох блоків (розділів): теоретичний, аналітичний та практичний.
Матеріал роботи має бути викладено як єдине ціле у логічній послідовності.
Зміст включає: вступ; послідовно перелічені назви усіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки); висновки та пропозиції; перелік

5 посилань; додатки.
Навпроти кожної позиції проставляються номери сторінок, які вказують на початок викладення матеріалу. Зразок оформлення змісту наведено в додатку В.
3.8 У вступі зазначається проблема, що потребує вирішення, ступінь її дослідження, актуальність проведення і мета досліджень у обраному напрямі, завдання, що вирішуються для досягнення мети, об'єкт і предмет досліджень, наукова новизна та практична значущість роботи (для ЗВО за освітньо-наукової програми). Також зазначається апробація результатів досліджень – виступи на студентських наукових конференціях, публікації результатів дослідження. Обсяг вступу, зазвичай, не повинен перевищувати 2,5 – 3 сторінки.
Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та шляхів розв'язання проблеми, обґрунтування необхідності досліджень для підприємств та організацій.
Мета (представлення про результат. Ставлячи мету, дослідник уявляє собі, який результат він має намір одержати, яким буде цей результат) та завдання
роботи повинні бути чітко сформульованими та відображати тематику дослідження.
Об'єкт дослідження визначається разом з вибором теми і є однією із сторін діяльності господарюючого суб’єкта (методологічна характеристика дослідження; процес чи явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення.
Визначення об’єкта пов’язано з відповіддю на питання: що розглядається?).
Предмет дослідження міститься в межах проблемного об'єкта, який потребує вирішення (методологічна характеристика того, що знаходиться в межах об’єкту дослідження. Предмет позначає аспект розгляду, дає представлення про те як розглядається об’єкт, тобто визначення предмета пов’язано з відповіддю на питання: як розглядається об’єкт дослідження).
Метод* – сукупність прийомів, операцій і способів теоретичного пізнання і практичного перетворення дійсності, досягнення визначених результатів.
Методика* – розглядається як інструкція діяльності з реалізації методу дослідження.
Наукова новизна* повинна містити результати самостійного аналітичного та експериментального характеру.
Практична значущість* повинна містити результати власних досліджень, що можуть бути упроваджені в діяльність підприємств, установ.
Апробація роботи* повинна містити назви статей, тез доповідей, підготовлених за матеріалами роботи, виступи на науково-практичних конференціях, інших наукових заходах.
3.9 Зміст основної частини випускної кваліфікаційної роботи (проекту) викладають за розділами. Розділи можуть поділятися на підрозділи, пункти, підпункти.
Теоретична частина роботи присвячується теоретико-методологічним аспектам обраного об'єкта та предмета досліджень. Теоретичне обґрунтування має визначати роль і місце досліджуваних явищ та процесів у забезпеченні високої ефективності діяльності господарюючого суб’єкта, містити аналіз
існуючого досвіду у відповідній сфері.
___________________________
*
для кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти освітнього ступеню «магістр»

6
Структурно складається з 2-4 підрозділів, містить теоретичний виклад важливих аспектів проблеми, критичний огляд джерел інформації, аналіз предмету дослідження на макрорівні, використання здобутків вітчизняних та зарубіжних вчених у розвитку предмету дослідження.
Розглядаються загальнотеоретичні підходи до теми з використанням сучасних літературних джерел щодо досліджуваної проблеми, а також питання з висвітлення теоретичних основ дослідження (критично аналізуються монографії, наукові статті, матеріали конференцій, електронні ресурси тощо, у тому числі
іноземних авторів); обов'язковим є порівняння різних точок зору, використання статистичних відомостей (із посиланням на джерела). Обов’язковим в теоретичному розділі є аналіз статистичних даних та/або світового досвіду за темою дослідження. Під час розкриття теоретичних питань слід висвітлити елементи наукової новизни з формулюванням власної позиції автора щодо напряму дослідження, оригінальні авторські пропозиції стосовно розбудови теоретичних і методичних питань. Теоретичний розділ завершується стислими висновками, які нумеруються.
В
аналітичній
частині
надається загальний опис суб’єкта господарювання, на прикладі якого досліджується визначена у темі роботи проблема, аналіз його показників, сучасні досягнення та невирішені проблеми у досліджуваному аспекті діяльності. За змістом цей розділ є аналітичним підґрунтям для розробки практичних рекомендацій і має бути органічно поєднаним з наступним розділом.
На основі наявної інформації студент узагальнює результати аналітичних досліджень і робить висновок наприкінці розділу про необхідність вирішення проблемних питань. Наведений аналіз стану проблеми як в теоретичному, так і в аналітичному аспектах, повинен містити обов'язкові посилання на джерела
інформації (зі списку використаних джерел).
Зміст і структура даного розділу визначається темою і направлена на виявлення напрямів вдосконалення досліджуваної проблеми. Розділ має бути максимально насиченим фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що відображають відповідні результати діяльності бази дослідження за останні 3-5 років.
Аналітична частина завершується стислими висновками, в яких формулюються основні результати аналізу. Результати аналізу є основою для розробки практичної частини випускної кваліфікаційної роботи (проекту).
Практична частина роботи містить власні пропозиції автора щодо вирішення проблемних питань у обраній для дослідження сфері. Автором висувається певна гіпотеза, оцінюється її реальність та обґрунтовується економічна доцільність.
Ця частина роботи повинна бути спрямована на розробку і обґрунтування пропозицій щодо предмету дослідження. Він повинен містити обґрунтовані практичні пропозиції студента, спрямовані на досягнення мети, поставленої у вступі. Структурно розділ має містити 2–4 підрозділи.
3.10 У висновках та пропозиціях містяться підсумки проведеного дослідження, основні наукові та практичні результати, рекомендації щодо їх науково-практичного використання. Висновки формуються відповідно до поставлених завдань.

7
Власні пропозиції щодо розв'язання проблемних питань відповідного об'єкта дослідження повинні кореспондуватися з висновками.
Висновки починаються таким чином: «За результатами дослідження
(зазначається відповідно до мети) сформовано наступні висновки»
Висновки нумерують.
У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.
3.11 У додатках наводяться допоміжні матеріали: копії документів, витяги із нормативних актів і документів, звіти, окремі інструкції/положення/правила, результати соціологічних опитувань, громіздкі таблиці, рисунки тощо.
3.12 До переліку посилань слід включати джерела, на які у тексті є посилання. Список складається із нормативних актів, нормативних документів, вітчизняної та зарубіжної наукової та спеціальної літератури, фахових видань, електронних ресурсів. Вимоги до оформлення переліку посилань наведені в ДСТУ
ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»; ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис.
Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила
(ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ)» та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007
«Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання».
3.13 Випускна кваліфікаційна робота (проект) оформлюються відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».
4 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
(ПРОЕКТУ)

4.1 Загальні вимоги
Структура випускної кваліфікаційної роботи (проекту) складається із:

титульного аркушу;

завдання;

анотації та ключових слів
;

переліку умовних позначень (за потреби);

змісту;

вступу;

основної частини;

висновків та пропозицій;

додатків;

списку використаних джерел.
Рекомендований обсяг випускної кваліфікаційної роботи (проекту) ЗВО освітнього ступеню бакалавр – 80-100 сторінок, освітнього ступеню магістр – 100-
120 сторінок. Допускається відхилення в межах ± 10%. Співвідношення між теоретичною та експериментальною частинами (яка включає аналітичну) має складає 1:3.
Випускна кваліфікаційна робота (проект), як правило, виконується

8 державною мовою.
Текст друкують за допомогою комп’ютера на одному боці аркуша білого паперу формату А-4 через 1,5 міжрядкових (комп’ютерних) інтервали, шрифт
Times New Roman, 14. Текст необхідно друкувати, залишаючи береги не менше таких розмірів: лівий – 25 мм, правий – 10 мм, верхній і нижній – 20 мм.
Розмір абзацного відступу – 1,25 мм.
Текст основної частини поділяють на розділи та підрозділи.
Заголовки структурних частин:
«ЗМІСТ»,
«ВСТУП»,
«РОЗДІЛ»,
«ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту.
Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком і текстом повинна дорівнювати 1-2 інтервалам. Кожен розділ слід починати з нової сторінки.
4.2 Нумерація
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака № .
Першою сторінкою є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не проставляють, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.
Підписи розділів «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК
ПОСИЛАНЬ», «ДОДАТКИ» подаються у тексті без додавання порядкового номеру.
Заголовки розділів нумеруються та друкуються з нового рядка (див. додаток В).
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку, наприклад: «2.3» – третій підрозділ другого розділу. Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.
Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.
Ілюстрації позначають словом «Рисунок» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком тих, що подані в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.
Наприклад: «Рисунок 1.2» – другий рисунок першого розділу. Номер ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією в центрі.
За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст). Позначення «Рисунок» разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних. Приклад наведення ілюстрації:

9
Рисунок 1 – Структурна схема звіту
Таблиці теж нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. По центру перед відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» – друга таблиця першого розділу.
При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово „Таблиця” і номер її вказують один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження таблиці» і вказують номер, наприклад:
«Продовження таблиці 1.2».
Формули нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега у крайньому правому положенні на рядку аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках арабськими цифрами, наприклад: «3.1» – перша формула третього розділу.
Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у тексті. Інші нумерувати не рекомендується.
4.3 Таблиці
Приклад побудови таблиці:

«Таблиця 1.2 – Динаміка рівня монетизації економіки України та інфляції з 1997 р. по 2010 р.
*
Рік
Основні показники
Агрегат М3, млрд. грн.
Номінальний
ВВП, млрд. грн.
Коефіцієнт монетизації, %
Індекс споживчих цін,
%
1997 12,5 93,7 13,34 110,1 1998 15,7 102,6 15,30 120,0 1999 22,1 130,4 16,95 119,2 2000 32,3 170,1 18,99 125,8 2001 45,8 204,2 22,43 106,1 2002 64,9 225,8 28,74 99,4
* Розраховано автором на підставі даних Державного комітету статистики
України та Національного банку України.»

10
Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.
Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.
4.4 Формули
Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою і в тій послідовності, в якій вони подані у формулі.
Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова „де” без двокрапки.
Наприклад:
1
R
,
(4.1) де
ω – кутова швидкість;
R
1
– радіус валу.
Рівняння і формули треба виділяти з тексту окремими рядками. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (

), множення (

) і ділення (:).
4.5 Посилання
В процесі написання роботи ЗВО повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які він наводить у роботі, або на яких ідеях і висновках розробляється проблема.
Посилання в тексті слід зазначати у квадратних дужках порядковим номером за переліком посилань, наприклад: «… у роботах

1

7

…».

При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери. При посиланнях слід писати: “... у розділі 4 ...”, “... дивись 2.1 ...”, “... за 3.3.4 ...”, “... відповідно до 2.3.4.1
...”, “... на рис. 1.3 ...” або “... на рисунку 1.3 ...”, “... у таблиці 3.2 ...”, “... (див. 3.2)
...”, “... за формулою (3.1) ...”, “... у рівняннях (1.23) – (1.25) ...”, “... у додатку Б ...”
4.6 Додатки
Додатки розміщують у порядку появи посилань у тексті. Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки і мати заголовок. Над заголовком симетрично відносно тексту сторінки малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і велика літера на позначення послідовності (Додаток
А).
Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки
(наприклад: додаток А, додаток Б), за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.
4.7 Перелік посилань
Перелік посилань будують у порядку появи посилань у тексті або в
алфавітному порядку.
Вимоги до оформлення посилань:
а) посилання на книгу :
1.
Кузнецова С.А. Фінансовий менеджмент: у схемах і таблицях: навчальний посібник / С.А. Кузнецова. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2011. – 180 с.

11
б) посилання на статтю:
1. Кузнецова С.А. Парадигма управління грошовими потоками в хаотично структурованій економіці / С.А. Кузнецова, В.М. Вареник // Академічний огляд. –
2012. – №1. – С. 63-68.
в) посилання на електронні джерела інформації :
1.
Монетарний огляд за 2011 рік // Офіційний сайт Національного банку України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.bank.gov.ua
г) посилання на нормативні документи :
1.
Закон України «Про Антимонопольний комітет України»: за станом на
26 листопада 1993р. / Верховна Рада України. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3659-
12&p=1311770615678004.

12
Додаток А
Титульний аркуш кваліфікаційної роботи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Навчально-науковий інститут _______________________
Факультет ________________________________
Кафедра ____________________________
Допущено до захисту
Завідувач кафедри
__________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
"____" _____________________ 201__р.
ВИПУСКНА КВАЛІФІКЦІЙНА РОБОТА (ПРОЕКТ)
_____________________________________________________________________
(назва роботи)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(шифр і назва спеціальності)
_____________________________________________________________________
(галузь знань)
Виконавець: студент гр. ___________________
______________________ _______________
(
прізвище, ім’я, по батькові,) (підпис)
Керівник:
_________________ _______________________
(посада) (науковий ступінь, вчене звання)
________________________ _______________
(
прізвище, ім’я, по батькові,) (підпис)
Чернігів 201__

13
Додаток Б
Індивідуальне завдання на випускну кваліфікаційну роботу (проекту)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Навчально-науковий інститут _______________________
Факультет ________________________________
Кафедра ____________________________
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Завідувач кафедри
__________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
"____" _____________________ 201__р.
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
НА ВИПУСКНУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ (ПРОЕКТ) ЗДОБУВАЧА
ВИЩОЇ ОСВІТИ
_____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Тема роботи:____________________________________________________
_______________________________________________________________
Тему затверджено наказом ректора
від "__"_____________ 201_р. №________

1. Вхідні дані до роботи _____________________________________________
__________________________________________________________________
2. Зміст розрахунково-пояснювальної записки ___________________________
__________________________________________________________________
3. Перелік графічного матеріалу
(у разі необхідності)
_________________________14
4. Календарний план

Назва етапів роботи
Термін виконання
Примітки


Завдання підготував:
керівник_____________ _______________________
(підпис) (прізвище, ім’ я, по батькові)
«___» ___________201__ р.

Завдання одержав:
студент ____________________ _______________________
(підпис) (прізвище,

ім’ я, по батькові)
«___» ___________201__ р.

15
Додаток В
ЗМІСТ
ВСТУП
3 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОШУКУ ШЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ
ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ………….
4 1.1 Поняття заробітної платні та її основні принципи ……………….....
4 1.2 Організація оплати праці та її елементи……………….…………......
12 1.3 Планування оплати праці……………………………………………...
25 2 АНАЛІЗ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВОМУ
ПІДПРИЄМСТВІ…………………………………………………………….
31 2.1 Характеристика діяльності ВАТ «Чернігівкабель»……...........……..
31 2.2 Аналіз оплати праці ВАТ «Чернігівкабель»………….....……………
44 2.3 Співвідношення темпів росту продуктивності праці і заробітної платні у ВАТ «Чернігівкабель» …………………………………………...
57 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА
ПІДПРИЄМСТВІ ……………………………………………………...……
60 3.1 Система преміювання ІТР щодо оцінки якості праці ……………….
60 3.2 Організація преміювання робітників за виконання завдання……….
65
ВИСНОВКИ……………………………………………………………...….
72
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ …………………………………………....………
75
ДОДАТКИ …………………………………………………………………..
78


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка