Методичні рекомендації специфіка дисципліни «Музичний інструмент (фортепіано)»
Скачати 135,03 Kb.
Дата конвертації06.11.2018
Розмір135,03 Kb.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Специфіка дисципліни «Музичний інструмент (фортепіано)» передбачає навчити майбутніх організаторів видовищно-театралізовані заходів діяти в органічному зв’язку з музикою, з основними законами сценічної дії й вміти використати музичний матеріал у створюванні художнього образу.Основна форма роботи – індивідуальне заняття – передбачає детальне ознайомлення студентів із змістовими модулями, встановленими державним стандартом освіти та формування на їх основі відповідних вмінь та навичок.

Заняття включає в себе спільну роботу викладача та студента над музичним матеріалом, перевірку домашнього завдання, рекомендації з проведення самостійної роботи з метою досягнення найкращих результатів в освоєнні навчальної дисципліни. Зміст заняття залежить від конкретних творчих завдань та індивідуальності вихованця. Робота в класі повинна поєднувати словесне пояснення матеріалу з показом на інструменті фрагментів музичного твору. Викладач повинен вести постійну роботу над якістю звуку, розвитком почуття ритму, засобами виразності.


Вимоги до репертуару

Базове підґрунтя для формування системи поступового накопичення необхідних навичок фортепіанної гри, прискореного піаністичного та загально-музичного розвитку студента складає репертуар. Основний принцип у виборі репертуару: складність досліджуваних творів не повинна перевищувати можливості студента. Бажано поєднувати вивчення невеликої кількості складних творів, що включають в себе нові, більш важкі технічні прийоми та виконавчі завдання, з проходженням великого числа досить легких творів, доступних для швидкого розучування, що закріплюють засвоєні навички та доставляють задоволення у процесі музикування.

Безумовно важливим при виборі репертуару є орієнтація на кращі зразки світової музичної спадщини, високохудожню класичну, народну та сучасну музику. У процесі вивчення музичних творів студенти повинні знайомиться з особливостями образно-художнього мислення представників різних національних шкіл, вивчати музику українських композиторів, розширювати свій світогляд, глибше пізнавати рідну культуру.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ» (ФОРТЕПІАНО).

Самостійна робота передбачає підготовку студентом визначених викладачем завдань з даної теми змістового модулю.

Для самостійної роботи студентів використовуються два типи завдань. Завдання теоретичного характеру, які недостатньо ґрунтовно розглянуті в межах індивідуальних занять, виносяться для самостійного опанування студентом. Студент має опрацювати літературні джерела та бути готовим до відповіді на поставлені питання під час проведення практичних занять. Завданнями практичного характеру є практичне опанування певними піаністичними навичками та вміннями.

Назва модулів та темЗміст самостійної роботи


Література
Змістовий модуль № 1 Формування музично-виконавських навичок

1

Тема 1.1.Формування елементарних піаністичних навичок.

Гра вправ з використанням різних видів штрихів, нюансів та ритмів.


Ю. Левін «Щоденні вправи юного піаніста,зош. 1-2;

О. Ніколаєв «Школа гри на фортепіано».2

Тема 1.2.Метро-ритмічна організація музики.

Звуковисотність у скрипковому та басовому ключах. Тривалості нот та пауз. Вивчення понять: метр, ритм, розмір. Види розмірів.

Ознайомлення з наочними посібниками.

О. Ніколаєв «Школа гри на фортепіано».3

Тема 1.3. Абревіатура.

Знаки скорочення та спрощення нотного запису.

Ознайомлення з наочними посібниками.

Нотні збірники.4

Тема 1.4.Засоби музичної виразності.

Терміни: темпові, динамічні. Практичне виконання музичних творів

Ознайомлення з наочними посібниками.

О. Ніколаєв «Школа гри на фортепіано».5

Тема 1.5.Музичний синтаксис.

Загальні принципи формування музичного твору.

Ознайомлення з наочними посібниками.
Змістовий модуль № 2 Формування музичного мислення

6

Тема 2.1.Формування технічних навичок.

Гра 2-3мажорних гам у прямому русі, хроматичних гам, акорди, довгі арпеджіо.

О. Ніколаєв «Школа гри на фортепіано»;

Ширинская Н. «Учебное пособие: Гаммы и арпеджио для фортепіано».7

Тема 2.2. Музична термінологія.

Музичні терміни темпові, динамічні, образно-емоційні.

Музична енциклопедія.

Нотні збірники.8

Тема 2.3. Формування навичок читання нот з листа.

Опанування нотного тексту.

Т. Камаєва, А. Камаєв «Читання з листа на уроках фортепіано»;

Цатурян К.А. «Читання з листа». Нотні збірники.9

Тема 2.4. Методика самостійної роботи.

Практична робота над музичними творами.

Б. Кременштейн

«Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального фортепиано».10

Тема 2.5. Формування музичної пам’яті.

Набуття навичок гри напам’ять програмних творів.

Твори згідно з

індивідуальним планом.


Змістовий модуль № 3 Розвиток музичного мислення

11

Тема 3.1.Розвиток технічних навичок.

Гра мінорних гам (три виду) у прямому русі, хроматичних гам, акордів, довге арпеджіо.

О. Ніколаєв «Школа гри на фортепіано»;

Ширинская Н. «Учебное пособие: Гаммы и арпеджио для фортепіано».12

Тема 3.2.Удосконалення навичок читання нот з листа.

Опанування нотного тексту.

Т. Камаєва, А. Камаєв «Читання з листа на уроках фортепіано»;

Цатурян К.А. «Читання з листа». Нотні збірники.13

Тема 3.3. Основні інструментальні стилі та жанри.

Ознайомлення з характерними рисами жанрів різних епох.

Музична енциклопедія.

Нотні збірники.14

Тема 3.4. Педаль. Принцип педалізації.

Види педалей. Закріплення навичок педалізації програмних творів.

Н. Голубовская «Искусство педализации»;

Твори згідно з

індивідуальним планом.


15

Тема 3.5. Художній образ.

Прослуховування та порівняльний аналіз творів у виконанні видатних піаністів.

Твори згідно з

індивідуальним планом.


Змістовий модуль № 4 Удосконалення музичного мислення

16

Тема 4.1.Систематизація набутих технічних навичок.

Етюд (технічна п’єса).

Твори згідно з

індивідуальним планом.17

Тема 4.2.Оволодіння навичками гри акомпанементу.

Практичне опанування партії акомпанементу.

Твори згідно з індивідуальним планом.

18

Тема 4.3. Музичні твори: Узагальнення набутих знань, вмінь та навичок.

Практична робота над музичними творами.

Твори згідно з індивідуальним планом.

19

Тема 4.4. Виховання виконавської витримки.

Практична робота над програмними творами. Робота над художнім образом.

Твори згідно з індивідуальним планом.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ З ОБОВ’ЯЗКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ» (ФОРТЕПІАНО)

Оцінка за національною шкалою

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів

«5»

«відмінно»Студент має міцні, ґрунтовні знання, демонструє розвинуте індивідуальне музичне мислення. Володіє програмним матеріалом у повному обсязі на високому виконавському рівні. Уміє використовувати набуті знання, уміння і здібності у нових музичних завданнях, грамотно виконує розбір та музично-теоретичний аналіз твору, демонструє повноту знань музичної термінології.

В процесі виконання програми демонструє елементи артистизму.

Виявляє неординарні творчі здібності у навчальній діяльності. Володіє виконавською волею, витримкою, артистизмом, самостійністю у вирішенні художніх завдань інтерпретації; вільно володіє професійним мовленням.


«4»

«добре»


Студент демонструє повне засвоєння програмного матеріалу, але допускає несуттєві неточності у нотному тексті та при виконанні твору, які потребують зауваження чи коригування. Має розвинутий виконавський апарат. В процесі виконання програми демонструє володіння формою музичного твору та різними видами техніки гри. Повно характеризує, аналізує структуру та художньо-образний зміст, але має стандартне мислення, йому бракує власних висновків, асоціацій, узагальнень; недостатньо володіє музичною термінологією при аналізі музичних явищ. Виявляє особисту творчу ініціативу, але в його мисленні не вистачає послідовності.

«3»

«задовільно»Студент здатний опанувати музичні твори згідно з програмними вимогами в повному обсязі, але не завжди уміє самостійно зробити аналіз-інтерпретацію музичного твору, порівняння, висновок щодо виконаної музики.

Виявляє достатньо сформований піаністичний апарат, але має слабко сформоване виконавське мислення. Володіє різними елементами виразності музичної фактури. Має задовільні знання музичної термінології. Володіє уміннями та навичками, які дають змогу виконувати музичні твори, виявляючи в них основні образні характеристики.«2»

«незадовільно»Студент не здатний опанувати музичні твори згідно з програмними вимогами в повному обсязі, або фрагментарно володіє незначними частками музичних творів, які вивчаються.

Має низький сформований рівень сприйняття; виявляє недостатньо сформовані уміння та навички при виконанні програми, допускає значну кількість помилок. Демонструє слабко сформоване художньо-образне мислення, елементарні навички та уміння у практичній діяльності. Має слабкий розвинутий піаністичний апарат. Засвоїв незначну частину музичної термінології, його словниковий запас не дозволяє викласти думку на елементарному рівні.
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - Диференційований залік
5. ОРІЕНТОВАНІ ЗАВДАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ:

Диференційований залік складається з двох частин: практичне виконання двох різнохарактерних творів напам’ять та питання для співбесіди.


Питання для співбесіди:

 1. Значення дисципліни «Музичний інструмент (фортепіано)»

 2. Складові піаністичного апарату.

 3. Артикуляція.

 4. Динамічні відтінки.

 5. Знаки скорочення нотного запису.

 6. Темп. Види темпів. Агогіка.

 7. Засоби музичної виразності.

 8. Будова музичного твору.

 9. Педаль. Види педалі.

 10. Методи самостійної роботи над музичним твором.

 11. Специфіка вокального акомпанементу.


Орієнтовний репертуар:

 1. П.Чайковський «Дитячий альбом (за вибором),

 2. Д.Кабалевський «Клоуны»

 3. Д. Красноухов «Ангел»

 4. Ю.Щуровський «Годинник»

 5. А.Гедіке «Плясова»

 6. Укр. нар. пісня обробка І.Берковича «На горі, горі»

 7. Є.Храдески «Буги»


Акомпанемент:

 1. укр. нар. пісня обробка Ю.Соколовського «Цвіте терен»

 2. укр. нар. пісня обробка Ю.Соколовського «Місяць на небі»

 3. укр. нар. пісня обробка Ю.Соколовського «Ой на горі два дубки»


7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ.

7.1. НОТНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Альбом для домашнего музицирования. – М.: Музыка, 1989. – 112 с.

 2. Бах И. С. Маленькі прелюдії і фуги / Ред. Н. Кувшиннікова. – М.: Держ. муз. вид., 1962. – 62 с.

 3. Ганон Ш. Пианист-виртуоз. – Таллин, 1982 г. – 118 с.

 4. Джаз для детей, Вып. 1 / Ред. Борсукова С. – Р.-н.-Дону: Фенікс, 2004. – 50 с.

 5. Джаз для детей, Вып. 2. / Ред. Борсукова С. – Р.-н.-Дону: Феникс, 2004. – 56 с.

 6. Маленькому виртуозу. Пьесы для фортепиано. Випуск 6. / Ред. А. Самонова. – М.: Советский композитор, 1990. – 80 с.

 7. Музична школа: навчально-методичне видання. Вип. 8. / Бартко О. – К., 2008. – 58 с.

 8. Черни К. Школа беглости пальцев для фортепиано. Соч.740. – М.: гос. муз.изд., 1963. – 94 с.

 9. Черни К. Школа беглости пальцев для фортепиано. Соч.299. – М.: Музыка, 1969. – 106 с.

 10. Варламов А. Избранные романсы и песни. / Ред. С. Мовчан. – М.: Музыка, 1980. – 64 с.

 11. Гайденко І. Дівчино, хмелю… . – Харків: Глас, 2004. – 30с.

 12. Даргомыжский А. Романсы. – М.: Музыка, 1990. – 48 с.

 13. И вальс, и танго, и романс / ред. Г. Портнова. – Л.: Советский композитор, 1985. – 70 с.

 14. Романси українських радянських композиторів на вірші Т.Г. Шевченка. - К.: Музична Украина, 1984. – 48с.

 15. Романси українських композиторів на сл. О. Пушкіна. – К.: Музична Україна, 1974. – 72 с.

 16. Песни, романсы, дуэты. / вып. 3 / ред. М. Городецкая. – М.: Музыка, 1991. – 48 с.

 17. Юрченко І. Зимові картинки. – К.: «LAT&K», 2009. – 72с.


7.2. МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Андреева Е. Основы музыкальной грамоты. – К.: Муз. Україна, 1984

 2. Вахромеев В. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1998

 3. Елементарна теорія музики : Програма [для ДМШ та шкіл мистецтв] / Укл. Г.І. Побережна. – К.: НПУ імені М. Драгоманова, 2007.

 4. Шатковский Г. Развитие музыкального слуха. М.,1996

 5. Кочелаба О. Читання нот з листа на заняттях з фортепіано. Методичні рекомендації для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації / О. Кочелаба. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 12 с.

 6. Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів з курсу «Фортепіано» / Уклад. В. І. Куразаєва. – Х.: ХДАК, 2004. – 34 с.

 7. Робота в класі фортепіано над використанням виконавських засобів художнього образу музичного твору / Уклад. Г. Ніколаєва. – Х.: ХДАК, 2001. – 19 с.

 8. Скляров О. Д. Методика викладання курсу фортепіано (формування і розвиток виконавських навичок студентів): Навч. посіб. / О. Скляров. – Х.: ХДАК, 2002. – 192 с.

 9. Сокол А. Теория музыкальной артикуляции / Под ред. Ю. Семенова / А. Сокол. – Одесса: ОКФА, 1995. – 208 с.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка