Методичні рекомендації з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з географії Сторінки класного журналу з предмета «Географія» заповнюються
Сторінка1/8
Дата конвертації05.09.2018
Розмір4,63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Методичні рекомендації з ведення класного журналу

учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

з географії

Сторінки класного журналу з предмета «Географія» заповнюються відповідно до листа Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 11.09.2009 №01-11/4570 «Про внесення змін та доповнень до науково-методичних рекомендацій про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Записи в журналі повинні бути зроблені кульковою ручкою чорного кольору чітко, акуратно, без виправлень .

Журнал заповнюється вчителем у день проведення уроку. Кількість проведених уроків і відповідні їм дати повинні збігатися. Дату проведення уроку в правій частині розгорнутого аркуша журналу слід фіксувати тільки арабськими цифрами, наприклад, 04/09; 23/11. Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник - місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття проведено четвертого вересня.


Об’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів 7-11 класів із географії проводиться відповідно до наказу МОН України від 30.08.2011 року № 996 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».

У 6 класах загальноосвітніх навчальних закладів із 2014-2015 навчального року набувають чинності вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 року № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».2. Виставлення оцінок до класного журналу здійснюється на підставі наказу МОН України від 03.06.2008р. № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»:

Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці).

Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається. Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований(а)). Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.

Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр. Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка коригуванню не підлягає.

Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колону з надписом ДПА без зазначення дати. Учням, яким оцінка з ДПА переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка у колонку з написом Апеляційна без дати.3. Обов'язковим є у кожному семестрі оцінювання двох практичних робіт (теми яких прописуються у змісті уроку на правій сторінці журналу), які визначає вчитель. Решта практичних робіт (теми прописувати не обов’язково) оцінюється на вибір учителя: у всіх учнів класу чи вибірково в окремих учнів.

У 6 класі пропонується 9 практичних робіт, 4 з яких оцінюються обов’язково, решта – на вибір учителя.

На профільному рівні у кожному семестрі обов'язково оцінюється 8-10 практичних робіт. Теми практикуму (круглих столів, семінарів, практичних робіт і т.д.) записують у змісті уроку на правій сторінці журналу.

ЗМІСТ УРОКУЩо вивчає географія. Зародження і розвиток географії.

1. Круглий стіл «Нові напрямки досліджень сучасної географії».


2. Практична робота «Роль географії у формуванні візитної картки країни».

Багато практичних робіт (профільний рівень) не потребують письмової перевірки, оскільки проводяться у формі семінарських занять, конференцій, круглих столів, дискусій, подання (захисту) групових проектів. Оцінювання навчальних досягнень учнів відбувається на уроці.

Є практичні роботи, виконання яких розраховане на декілька уроків. На правій сторінці журналу у змісті уроку фіксувати: Практична робота № 8 (продовження), Практична робота № 8 (закінчення).

У 6 класі для виконання практичної роботи № 6 «Складання графіка зміни температури повітря, діаграм хмарності та опадів, рози вітрів, їх аналіз» потрібні дані метеорологічних спостережень за місяць. Рекомендуємо три шляхи отримання метеорологічних даних:

ведення учнями спостережень за погодою впродовж місяця й оформлення ними календаря погоди (у робочому зошиті чи на окремому аркуші);

ведення учнями спостережень за погодою впродовж місяця, результати яких фіксуються в настінному календарі погоди в кабінеті;

використання метеорологічних даних з Інтернету, але долучати до пошуку потрібної інформації учнів.

Вести календар погоди упродовж навчального року необов’язково (достатньо одного місяця). Оцінка за календар погоди не виставляється.

4. У 6 класі програмою передбачені дослідження, оцінювання яких здійснюється вибірково – за бажанням учителя та учнів. Теми досліджень у 6 класі (для зручності рекомендуємо їх пронумерувати):

Дослідження 1. Спостереження на місцевості за змінами у природі;

Дослідження 2. Робота з додатковими джерелами інформації для підготовки повідомлень про видатних дослідників та географічні відкриття;

Дослідження 3. Аналіз стану повітря у своєму населеному пункті з використанням різних джерел інформації та власних спостережень.

Дослідження 4. Дослідити гідрологічні особливості найближчої місцевої водойми та її використання;

Дослідження 5. Розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів.

Теми досліджень записують у змісті уроку на правій сторінці журналу.ЗМІСТ УРОКУОрганізація власних географічних спостережень.

Дослідження 1. Спостереження на місцевості за змінами у природі


5. Кількість зошитів регламентується листом МОН України від 27.12.2000 року № 1/9-529 «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах». Для виконання усіх видів письмових робіт учням потрібно мати один робочий зошит. Практичні роботи оформляються в робочих зошитах або зошитах для практичних робіт із друкованою основою, які мають відповідний гриф МОН України або схвалені для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

6. Рекомендується виставляти не менше 3 тематичних оцінок за семестр при 70-ти й 52-ох годинах навчальної програми з географії. Вчитель може збільшити кількість тематичних оцінок на свій розсуд.

7. Письмова контрольна робота в кінці семестру не є обов’язковою. Одна письмова тематична робота на семестр є обов’язковою (на правій сторінці журналу робиться запис про проведення контрольної роботи).

ДАТА

ЗМІСТ УРОКУ

29/04

Контрольна робота з теми «Ландшафти та фізико-географічне районування України»

Такою письмовою роботою може виступати й практична робота, якщо дата її проведення збігається з датою тематичної атестації.

Для контрольних робіт передбачаються окремі зошити чи аркуші, які зберігаються впродовж навчального року в загальноосвітньому навчальному закладі (лист МОН України від 27.12.2000 р. №1/9-529 «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах»).

8. Якщо заплановані уроки тематичного контролю, то в змісті уроку фіксувати:

ДАТА

ЗМІСТ УРОКУ

22/09

Узагальнюючий контроль із теми «Вступ. Розвиток географічних знань про Землю»

9. Поле з лівої сторінки журналу нижче списку учнів та оцінок залишається без записів.

10. Оцінка за ведення зошита не виставляється.

На правій стороні розгорнутої сторінки журналу вчитель зобов'язаний записувати тему, вивчену на уроці, і завдання додому. На сторінці зміст уроку слід записати навчальний посібник за яким будуть задаватися домашні завдання. У разі проведення здвоєних уроків (у тому числі семінарських занять) дата і тема кожного уроку (семінару) записуються окремо. Кількість годин з кожної теми повинна відповідати затвердженому календарно-тематичному плануванню й програмі з предмета.

У графі «Домашнє завдання» записуються зміст завдання з відображенням специфіки організації домашньої роботи й характер його виконання (вивчити, читати, розповідати, напам'ять), сторінки, номера завдань і вправ, практичні завдання. Якщо учням дається завдання з повторення, то конкретно вказується його обсяг.

При визначенні доцільності, характеру, змісту та обсягу домашніх завдань слід враховувати індивідуальні особливості учнів та педагогічні вимоги. у 5-6-х класах-2,5 години;

у 7-9-х класах- З години; у 10-І2-х класах - 4 години.


з\п

Дата уроку

Тема уроку

Кобернік С.Г. ГеографіяТема 1. Біосфера (5 год)
1

03/

09

Склад та межі біосфери

Опрацювати навчальний матеріал ξ 1-2

С.4-11, відповісти на зап.с.11-12

2

08/

09

Людина і біосфера

Опрацювати навчальний матеріал ξ 3-4

Завд. 1-6 с.21Тема3 . Рукотворні системи(7 год.)
3

12/

04

Сили. Види сил . Вимірювання сили

Практична робота6 : вимірювання сили

Опрацювати навчальний матеріалξ 5с.17-21

Підготувати Реферати, повідомлення за темою «Історія розвитку металургійної промисловості»

4

25/04

Практична робота № 4 : Порівняльна характеристика головних економічних районів США

Опрацювати навчальний матеріал 34с.117-121Підготувати повідомлення за темою «Канада»

У 7 класі при вивченні географії материків і океанів виконання практичної роботи №8 виконується протягом теми. Оскільки вивчення кожного материка закінчується практичною роботою № 8 , є доцільним зазначення нумерації практичних робіт за зразком 8.1-8.5 по кількості материків.

Протягом навчального року обов’язковим є виконання двох контрольних робіт (одна на семестр).

Кількість практичних робіт в межах теми відповідає програмним вимогам. Оцінювання практичних робіт здійснюється на розсуд вчителя ( не є обов’язковим на кожному уроці) , але 4 практичні роботи на рік, 2 на семестр для кожного учня є обов’язковим.з\п

ПІБ учня

03/

09


08/

09

ПР1

12/

09

Кр1

22/

09

тематична

І семестр

семестр

скорегована

1

Дичко Тетяна

8

7

н

8

8

8
2

Комардін Іван

7

н

7

9

8

8
3

ЛапшоваОлена

10

10

11

10

10

10

додаток. Орієнтовна схема запису в журналі результатів оцінювання навчальних досягнень учнів із географії

п\п

Прізвище та ім’я учня
01

/

0903

/

0908

/

0915

/

0917

/

0922

/

0929

/

0901

/

1006

/

1013

/

10Тематична

15

/

10


/


24

/

12Тематична

І семестр

Скоригована

1.

Жук М.
108992.

Іванов І.57
8
7

73.

Козуб Л.

4н

6
54.

Орел Д.
6

7н
775.

Петров О.
8
87

98


п\п

Прізвище та ім’я учня
27

/

0429

/

04Тематична

04

/

0506

/

0511

/

0513

/

0518

/

0520

/

0525

/

0527

/

05Тематична

ІІ семестр

Скоригована

Річна

ДПА

Апеляційна

1.

Жук М.
10

10
89


9

9

2.

Іванов І.
5

57


8
7

6

3.

Козуб Л.

6

4

5
4н

65

5

6


4.

Орел Д.

7

6

7н77

7

5.

Петров О.
8

8

87

9


8

8п/п

ДАТА


ЗМІСТ УРОКУДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1

01/09

ВСТУП. Фізична географія України, предмет і методи дослідження. Формування території України. Ознайомлення з сучасним адміністративно-територіальним устроєм.

Проч. § 1, викон. завд. 7, 8 (с. 8)

2

03/09


Фізико – географічне положення України. Крайні точки і розміри території. Географічне положення, кордони.

Практична робота № 1.Опрац. § 2, викон. завд. 7 (с.14), завд. на конт. карті

3

08/09

Розташування території України стосовно годинних поясів. Практична робота № 1 (закінчення).

Проч. § 3, розв. задачі 5-8 на стор. 19

4

15/09

Експедиційні і стаціонарні дослідження природних умов і ресурсів Географічні енциклопедії, довідники, словники, календарі. Географічні періодичні видання.

Проч. § 4, скласти список додаткової геогр. літератури

5

17/09

Карти – джерела географічних знань, їхні зміст і призначення. Картографічні проекції. Види карт.

Проч. § 5, вивчити правила

6

22/09

Способи зображення об’єктів і явищ на оглядових і тематичних картах. Географічні атласи та електронні карти

Опрац. § 6

7

29/09

Топографічні карти та їхнє практичне використання.

Опрац. § 7

8

01/10

Практична робота № 2. Опис місцевості і розв’язання задач за навчальними топографічними картами.

Викон. завд. 5 на стор. 36

9

06/10

Географічні відомості про територію України у античних географів. Дослідження природних ресурсів України у XVIII – XIX ст. Географічні дослідження у ХХ ст.

Опрац. § 8

10

13/10

Роль видатних вчених у вивченні природи та господарства України. Сучасні географічні дослідження. Українське географічне товариство.

Опрац. § 9

11

15/10

Рельєф. Фізична карта України. Загальний план будови поверхні. Закономірності поширення основних форм рельєфу.

Опрац. § 10


6 клас

Новий державний стандарт

Програма курсу Географія 6-го класу (Загальна географія) розрахована на 70 годин (2 години на тиждень), з яких запланований резерв часу становить 6 годин.

Початковий курс географії формуються уявлення про Землю як природний комплекс, включає відомості про географічні подорожі та дослідження Землі, особливості зображення земної кулі на глобусі й карті, про кількість і розміщення населення земної кулі, людські раси, положення України та окремих держав на політичній карті світу.

У 6-му класі розпочинається формування загальної географічної культури школяра та поступове навчання картографічній мові. Учні оволодівають основними географічними уявленнями та поняттями, набувають певних умінь у роботі з різними джерелами географічної інформації.

Для ефективного процесу навчання необхідною умовою є наявність підручника та географічних карт (стінних, атласів, електронних, контурних, тощо). Зміст курсу розгортається у чотирьох розділах, а саме: «Розвиток географічних знань про Землю», «Земля на плані і карті», «Оболонки Землі», «Планета людей». Порівняно з підручниками (2006 р. видання) у нових підручниках, створених за новою чинною програмою, зміст розділів і тем суттєво змінений.

Так, у першому розділі удосконалена структура тем про географічні дослідження: замість історичного принципу до аналізу подорожей і відкриттів, застосований географічний, підсилена увага до сучасних туристичних подорожей, тому програмний матеріал по даному розділу можна вивчати і за минулорічними підручниками, вилучаючи під керівництвом вчителя позапрограмну інформацію.

У другому розділі змінена послідовність вивчення тем і розгортання матеріалу в них, перенесені окремі питання роботи з картами в третій розділ «Оболонки Землі», тому програмний матеріал поданому розділу вимагає аналогічної корекції.

У третьому розділі суттєво зменшений обсяг навчального матеріалу в темах «Літосфера», «Атмосфера», а тема «Географічна оболонка» замінена темою «Природні комплекси». Розвантажений також понятійний апарат, уточнені та унормовані практичні роботи й географічна номенклатура. Тому учні під керівництвом вчителя теж зможуть використати змістовну та методичну складову підручників:

Географія. 6кл. (авт. Пестушко В. Ю., Уварова Г. Ш.), Ґенеза, 2006;

Загальна географія.6 кл. (авт. Бойко В. М., Міхелі С. В.), Педагогічна преса, 2006;

Географія. 6 кл. (авт. Скуратович О. Я. та інш.), Педагогічна преса, 2006;

Загальна географія. 6 кл. (авт. Булава Л. М., Мащенко О. М., Ільченко В.Р.), Довкілля-К, 2006;

Географія. 6 кл. (авт. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р.), Навчальна книга

  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка