Методичні вказівки до державної атестації та виконання дипломної роботи спеціаліста кафедри Динаміки, міцності машин І опору матеріалів ммі нтуу "кпі" зі спеціальності 05050101 Динаміка І міцність машинСторінка1/7
Дата конвертації29.05.2018
Розмір0,56 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ


“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”


Механіко-машинобудівний інститут


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до державної атестації та виконання дипломної роботи спеціаліста кафедри Динаміки, міцності машин і опору матеріалів ММІ НТУУ “КПІ” зі спеціальності 7.05050101 – Динаміка і міцність машин

Київ 2012Методичні вказівки до державної атестації та виконання дипломної роботи спеціаліста студентами кафедри Динаміки, міцності машин і опору матеріалів ММІ НТУУ “КПІ” зі спеціальності 7.05050101 – Динаміка і міцність машин / Укл.: А.Є.Бабенко, О.О.Боронко, О.П.Заховайко, С.І.Трубачев, Б.О.Яхно. Під загальною редакцією М.І.Бобиря. – К.: НТУУ "КПІ", 2012. –42 с.: іл.
Затверджено Вченої радою ММІ НТУУ «КПІ» (Протокол № 5 від 24.12.2012 р.)

Укладачі: Бабенко Андрій Єлисейович

Боронко Олег Олександрович

Заховайко Олександр Панасович

Трубачев Сергій Іванович

Яхно Богдан Олегович


Відповідальний

редактор: М.І.Бобир


Рецензент: О.П. Губарев

ЗМІСТ
стр.

1. Мета та завдання дипломного проектування 4

2. Переддипломна практика спеціалістів 5

2.1. Мета та завдання практики 5

2.2. Зміст практики 6

2.3. Основні бази переддипломної практики 6

2.4. Індивідуальні завдання переддипломної практики 8

3. Обов’язки керівників, консультантів, рецензентів, студентів-дипломників 8


4. Види дипломних робіт 15

5. Тематика дипломних робіт 17

6. Завдання на дипломну роботу 18

7. Загальні вимоги до структури, обсягу та змісту дипломної роботи 20

8. Порядок допуску дипломних робіт до захисту 23


9. Захист дипломних робіт 23

Форми документів 27


Титульна сторінка звіта з переддипломної практики 35

Щоденник переддипломної практики 36

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 42

1.Мета та завдання дипломного проектування

Мета дипломного проектування

Дипломне проектування є завершальною стадією навчання студентів в університеті, головною метою якої є оволодіння методологією творчого вирішення (розв’язання) сучасних проблем (задач) наукового або(та) прикладного характеру на основі отриманих знань, професійних умінь та навичок відповідно до вимог стандартів вищої освіти.Основні завдання дипломного проектування:

 • систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівця певного освітньо-кваліфікаційного рівня, та їх практичне використання при вирішенні конкретних інженерних, наукових, економіко-соціальних і виробничих питань у певній галузі професійної діяльності;

 • розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методикою досліджень та експериментування, фізичного або математичного моделювання, використання сучасних інформаційних технологій у процесі розв’язання задач, які передбачені завданням на дипломне проектування;

 • визначення відповідності рівня підготовки випускника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, його готовності та спроможності до самостійної роботи в умовах ринкової економіки, сучасного виробництва, прогресу науки, техніки та культури.

Етапи дипломного проектування

Організаційно процес дипломного проектування складається з наступних етапів: • підготовчого, який починається з вибору студентом теми та отримання індивідуального завдання від керівника дипломної роботи (ДР) щодо питань, які необхідно вирішити під час переддипломної практики за темою ДР (ознайомлення зі станом проблеми, збирання фактичних матеріалів, проведення необхідних спостережень, експериментів, досліджень тощо), включає освоєння програми переддипломної практики і завершується складанням та захистом звіту про її проходження;

 • основного, який починається одразу після захисту звіту про практику й завершується орієнтовно за два тижні до захисту ДР на засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК). На цьому етапі робота повинен бути повністю виконаний, перевірений керівником та консультантами;

 • заключного, який включає отримання відгуку керівника та рецензії на дипломну роботу, візи завідувача випускової кафедри про допуск до захисту, проведення (за необхідності) попереднього захисту на кафедрі, подання роботи до ДЕК (за два дні до його захисту на засіданні ДЕК).


2. Переддипломна практика спеціалістів

2.1. Мета та завдання практики
Переддипломна практика є завершальним етапом у циклі практичної підготовки студентів. Проводиться у 11 семестрі, протягом 8 тижнів, і має таку мету і завдання: закріплення та розширення знань зі спеціальних дисциплін, які були одержані під час навчання в інституті; отримання навичок роботи спеціалістом-дослідником у галузі вивчення різноманітних аспектів міцності і напружено-деформованого стану конструкцій і їх елементів; вивчення літератури та іншої документації, яка необхідна для виконання науково-дослідної роботи; вивчення чи розробка приладів, оснащення, пристосувань для виконання експериментальної частини дипломної науково-дослідної роботи з заданої тематики; виконання розділів дипломної роботи, пов'язаних з самостійною постановкою експерименту, використанням унікального обладнання, вибором математичної моделі і т.інш.; вивчення економічної ефективності проведених наукових досліджень і їх впровадження в промисловість.

В результаті проходження практики студенти повинні:

а) знати математичні методи розв”язання задач, методику постановки експерименту на стендах, де будуть проводитись експериментальні роботи за темою магістерської дисертації; сучасні методи обробки експериментальних даних ; аналітичні методи дослідження задачі, яка поставлена в дипломній роботі;

б) уміти користуватися сучасним математичним апаратом при розв”язанні інженерних і наукових задач; конструювати пристрої, оснащення для проведення експерименту; використовувати обчислювальну техніку в наукових дослідженнях; вести спостереження з методично правильних позицій; складати звіти за проведеними дослідженнями, реферати за вивченою літературою згідно з державними стандартами; творчо підходити до розв'язання наукових і інженерних задач;

в) одержати навички модернізації стендів та існуючих методик випробувань; роботи з науковою літературою; патентного пошуку; написання статей, рефератів, доповідей; виступів з науковими доповідями .

2.2. Зміст практики.

Протягом перших двох днів студенти повинні пройти інструктаж з техніки безпеки в лабораторії та на своєму робочому місці, ознайомитись з лабораторією, її структурою, існуючими нормами розташування обладнання, організацією робіт, пов'язаних з постановкою досліджень в галузі міцності матеріалів і конструктивних елементів та узгодити з керівниками календарний план проходження практики за етапами. Детально вивчити літературу, що включає монографії, періодичні видання, а також науково-технічні звіти про виконання дослідження в даному відділі. Основні питання, пов'язані з виконанням проекту мають бути законспектованими та доведеними до керівника.

Студент-практикант повинен досконало вивчити конструкцію, що досліджується, методику проведення експериментальних робіт за темою дипломної роботи. Протягом основного періоду практики дисертант повинен виконати всю експериментальну частину роботи, опрацювати результати експерименту і проаналізувати одержані результати.

У випадку, коли дипломна робота являє собою теоретичне дослідження, то після ознайомлення з основною літературою вибирається розрахункова модель, наводяться необхідні математичні викладки, складаються алгоритми і програми розрахунків на ЕОМ. Результати розрахунків подаються у вигляді таблиць і графіків.2.3. Основні бази переддипломної практики.

Переддипломна практика спеціалістів проводиться на підприємствах-базах практики. Перед початком практики кожен студент одержує завдання на виконання дипломної роботи. План виконання роботи складається разом з керівником від кафедри та узгоджується з планом роботи відділу, лабораторії, де проходить практика. Теми диплоиних робіт затверджуються кафедрою, або науково-дослідним інститутом з наступним затвердженням на засіданні кафедри. Вони мають бути спрямовані на розв’язок реальних науково-дослідних задач, потрібних виробництву. Остаточне затвердження теми дипломної роботи відбувається після проходження дипломної практики і звіту на кафедрі. Для керівництва практикою призначаються керівники від кафедри і науково-дослідного інстітуту, лабораторії, підприємства, де проводиться практика.

Комплекс робіт, пов’язаних з виконанням дипломної роботи складається з вивчення літератури та необхідної технічної документації, вибору методики досліджень, участі в виготовленні окремих приладів і пристосувань, проведенні експериментів, обробці їх результатів, виборі математичних моделей для теоретичних досліджень і т.інш.

Основні бази практики:

1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (кафедра динаміки, міцності машин і опору матеріалів, інші кафедри університету).

2. Інститути Національної академії наук України:

- Інститут проблем міцності НАН України ім. Г.С. Писаренка - головна база практики,

- Інститут механіки НАН України ім. С.П. Тимошенка,

- Інститут надтвердих матеріалів НАН України,

- Інститут зварювання ім. Є.О.Патона НАН України,

- Інститут проблем матеріалознавства НАН України.

3. Конструкторські бюро та спеціалізовані організації:

- ДП «АНТОНОВ» м .Київ ,

- Державний науково-технічний центр ядерної та радіаційної безпеки м. Київ,

- Український НДІ по прогнозуванню та випробуванню техніки та технологій

(УкрНДІПВТ) Киівська обл. Васильківський р-н , с.м.т. Дослідницьке

- Тов « НВО БілоцерківМАЗ», м. Біла Церква.

-Тов. НВО ФХЗМ « Червоний жовтень», м. Фастів

4. Комерційні профільні фірми та товариства:

- Тов «НВП ТЕХНОТЕРМ» , м. Київ

- Тов «ІЦК –Інститут магістральних трубопроводів», м. Київ

-ВАТ «Укр-Прогрестех» , м.Київ


2.4. Індивідуальні завдання переддипломної практики

Індивідуальні завдання виконуються кожним студентом протягом переддипломної практики за темою дипломної роботи.Зразки індивідуальних завданнь спеціалістів-дипломників:

 1. Розрахунок втомної довговічності стяжки шасі АН-225

 2. Розрахунково-експериментальна оцінка несучої здатності тонкостінних елементів авіаційного призначення

 3. Чисельне моделювання процесів розповсюдження тріщин в сталях при нестаціонарному навантаженні.

 4. Експериментально-розрахункове дослідження напружено-деформованого стану пілона літака АН-148.

 5. Розрахунок на міцність вушка вихідного валу редуктора кульково-гвинтового підйомника.

 6. Вплив циклічного деформування на неоднорідність фізико-механічних властивостей поверхневого шару конструкційних металічних матеріалів при втомі.

 7. Вагова оптимізація елементів кріплення мотогондоли одномоторного транспортного літака.

 8. Дослідження експлуатаційних характеристик матеріалів для гальмівних систем автомобільного транспорту
Каталог: student -> doc
student -> Міністерство охорони здоров’я україни вднз україни буковинський державний медичний університет кафедра біологічної фізики та медичної інформатики
student -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів окр «бакалавр» з напряму 050103 Програмна інженерія»
student -> Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітнього рівня "бакалавр" студентами усіх форм навчання для напрямку підготовки 050103 «Програмна інженерія»
student -> Оргкомітет IV міжнародної науково-практичної конференції
student -> Робоча програма навчальної дисципліни Картографія з основами топографії для студентів спеціальності (ей) 040104 „Географія
student -> Навчально-методичне забезпечення
student -> Бакалавр” Спеціалізація „фортепіано, орган” Програмні вимоги з фаху Виконання сольної програми
doc -> “київський політехнічний інститут”


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка