Методичні вказівки до лекційних, практичних занятьСкачати 420,68 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір420,68 Kb.
ТипМетодичні вказівки
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університетІСТОРІЯ РЕКЛАМИ

3578

Методичні вказівки до лекційних, практичних занять

та самостійної роботи

з дисципліни «Історія реклами»

для студентів спеціальності 6.030302

«Реклама і зв’язки з громадськістю»

денної форми навчання

Суми


Сумський державний університет

2013


Методичні вказівки до лекційних, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Історія реклами» / укладач Я. В. Яненко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 36 с.

Кафедра журналістики та філологіїВступ
В усі часи людина намагалася змінити власне буття, використовуючи різноманітні способи впливу на інших індивідів та на суспільство в цілому. Одним із найефективніших способів такого впливу була й залишається реклама.

Рекламний досвід людства є багатогранним та поєднує соціально-політичні, економічні та культурні чинники. З’являються нові технології, але велика кількість рекламних прийомів, що застосовувалися у минулому, не втрачають своєї популярності й у наш час. Все це зумовлює актуальність вивчення історії реклами.

Предмет навчальної дисципліни – історія реклами в Україні, Росії, США та країнах Західної Європи.

Об’єктом вивчення є основні тенденції розвитку рекламної діяльності та вплив досвіду рекламістів минулого на сучасну рекламу.


Вимоги до знань та вмінь

Студент повинен знати:

– історію зародження, становлення і розвитку реклами;

– специфіку формування рекламних технологій;

– основні постаті, які вплинули на процес становлення інституту реклами;

– особливості сучасного стану розвитку реклами в Україні.

Студент повинен уміти:

– аналізувати еволюцію реклами з моменту виникнення до сьогодення;

– охарактеризувати сучасні принципи і методи рекламної діяльності;

– застосовувати при історико-аналітичних дослідженнях реклами науково-теоретичний та практичний досвід українських та зарубіжних рекламістів.


Курс «Історія реклами» є базовим для спеціальності «Реклама і зв’язки з громадськістю» та логічно зв’язаний з дисциплінами, які студенти опановують у подальшому. Це дозволяє застосовувати отримані знання про історичний розвиток реклами при вивченні інших дисциплін.

Мета
Мета навчальної дисципліни «Історія реклами» – дати студентам систематизоване уявлення про історичне становлення рекламної діяльності, передумови її виникнення, про соціально-психологічні, економічні, культурологічні та етико-естетичні складові феномена реклами.

Завдання
– ознайомлення студентів з історичними особливостями формування інституту реклами у суспільстві;

– вивчення методів і прийомів реклами в ретроспективному дискурсі;

– набуття вмінь аналізу розвитку реклами в контексті політичних, економічних, соціальних, правових і культурних перетворень;

– вивчення досвіду успішної діяльності рекламістів різних епох;

– вироблення у студентів практичних навичок зі з’ясування своєрідності розвитку реклами в різних суспільно-історичних умовах України, Росії, США та країн Західної Європи.

Форма викладання курсу
Лекції (30 годин), що докладно розглядають ключові питання курсу.

Практичні заняття (20 годин), що дозволяють глибше опанувати певні частини курсу та отримати практичні навички з аналізу еволюції рекламних засобів та технологій.

Самостійна робота студентів (130 годин), що передбачає виконання творчих робіт, конспектування рекомендованої літератури тощо.

ЛЕКЦІЇ

Лекція І (2 год)

Тема ПРОТОРЕКЛАМА


План

1. Сутність протореклами.

2. Культурні, антропологічні і етнографічні джерела та комунікативні основи виникнення протореклами.

3. Самореклама як джерело рекламної діяльності.

4. Символізація на початкових етапах розвитку культури та культова протореклама.

5. Знаки власності у архаїчній символіці.


Терміни для запам’ятовування

Авторська сигнатура, архетип, знак, знаковий комплекс, клеймо, культова протореклама, печатка, самоідентифікація, символізація, штамп.


Запитання для самоконтролю

– Яка роль протореклами у самоідентифікації особистості?

– Яку роль у формуванні протореклами відіграють архетипи?

– Яким чином протореклама позначає місце індивіда у соціальній ієрархії?

– У чому різниця між печаткою і клеймом як знаками власності у проторекламі?

– Які відмінності протореклами від професійної реклами, що починає формуватися в античному суспільстві?


Список літератури

1. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

2. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

3. Курчин О. Історія виникнення та розвитку зовнішньої реклами / О. Курчин // Правничий часопис Донецького університету. – 2010. – № 2. – С. 150–155.

4. Мороз В. Українська культова протореклама / В. Мороз // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2011. – Вип. 34, Ч. 2. – С. 244–248.

5. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

6. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

7. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

8. Тангейт М. Всемирная история рекламы / М. Тангейт. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 270 с.

9. Ученова В. В. История рекламы / В. В. Ученова, Н. В. Старых. – СПб. : Питер, 2004. – 304 с.Лекція ІІ (2 год)

Тема РЕКЛАМА В АНТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ


План

1. Соціальні фактори формування реклами в античності.

2. Жанрова диференціація усної реклами в античному соціумі.

3. Види предметно-зображальної та письмової реклами античності (album, графіті, римська протогазета тощо).

4. Емблеми й клейма як прототипи товарних знаків і торгових марок.

5. Антична політична реклама та перші спроби регулювання рекламного процесу.


Терміни для запам’ятовування

Агораном, афіша, вивіска, глашатай, графіті, елогія, емблема, культура урбанізму, місто-держава, поліс, протобрендинг, прото-газета, тріумфальна процесія, «album», «siquis».


Запитання для самоконтролю

– Які головні передумови професіоналізації рекламної діяльності в античності?

– Які види реклами зустрічалися на вулицях античного міста?

– Про що писали у передвиборчій політичній рекламі античності?

– Що характерно для конфесіональної реклами античності?

– Які існували способи регулювання реклами в античності?Список літератури

1. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

2. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

3. Курчин О. Історія виникнення та розвитку зовнішньої реклами / О. Курчин // Правничий часопис Донецького університету. – 2010. – № 2. – С. 150–155.

4. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

5. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

6. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

7. Тангейт М. Всемирная история рекламы / М. Тангейт. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 270 с.

8. Ученова В. В. История рекламы / В. В. Ученова, Н. В. Старых. – СПб. : Питер, 2004. – 304 с.

Лекція ІІІ (2 год)

Тема РЕКЛАМА В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ КУЛЬТУРІ


План

1. Історичні, політичні, економічні, релігійні, культурні передумови розвитку реклами в епоху Середньовіччя.

2. Зображальна реклама часів Середньовіччя.

3. Цехова емблематика як прообраз корпоративного стилю.

4. Роль та рекламні функції глашатаїв і герольдів у середньовічному суспільстві.

5. Рекламний фольклор середньовічних ярмарків.


Терміни для запам’ятовування

Блазонування, геральдика, герольд, донатори, друковане оголошення, друкований плакат, «дута» реклама, «лементи вулиць», летучий листок, цехова емблематика, ярмарковий фольклор.Запитання для самоконтролю

– У чому відмінності інституціоналізованих і фольклорних рекламних текстів в епоху Середньовіччя?

– Які провідні варіанти середньовічної фольклорної реклами?

– Які існували способи регулювання усної реклами в середньовічному місті?

– У чому відмінності цехової емблематики порівняно з лицарською геральдикою в епоху Середньовіччя?

– Якими способами здійснювалося цехове саморегулювання рекламної діяльності в епоху Середньовіччя?


Список літератури

1. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

2. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

3. Курчин О. Історія виникнення та розвитку зовнішньої реклами / О. Курчин // Правничий часопис Донецького університету. – 2010. – № 2. – С. 150–155.

4. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

5. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

6. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

7. Тангейт М. Всемирная история рекламы / М. Тангейт. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 270 с.

8. Ученова В. В. История рекламы / В. В. Ученова, Н. В. Старых. – СПб. : Питер, 2004. – 304 с.

Лекція ІV (2 год)

Тема РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІУ ХVІІ-ХVIII СТ.
План

1. Вплив розвитку друкарства на тиражування рекламної інформації.

2. Формування перших ЗМІ та становлення газетної реклами.

3. Розвиток друкованої та зовнішньої реклами (друковані афіші, театральні афіші, афішні тумби, типографські емблеми та екслібриси, вивіски).

4. Діяльність інформаційних бюро та організація перших рекламних кампаній.

5. Державне регулювання рекламної діяльності у ХVII-ХVIII ст.


Терміни для запам’ятовування

Афішна тумба, друкований летучий листок, екслібрис, інформаційне бюро, каталог, прейскурант, спеціалізоване рекламне видання, типографська емблема, титульний аркуш.


Запитання для самоконтролю

– У чому значення винаходу друкарського верстата для розвитку реклами в Західній Європі?

– Які головні об’єкти європейської друкованої реклами у ХVІІ-ХVIII ст.?

– У чому проявляється рекламна функція книжкового титульного аркушу?

– Яка рекламна роль типографських емблем та екслібрисів?

– Як і де формувалися інформаційні бюро в Західній Європі?


Список літератури

1. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

2. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

3. Курчин О. Історія виникнення та розвитку зовнішньої реклами / О. Курчин // Правничий часопис Донецького університету. – 2010. – № 2. – С. 150–155.

4. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

5. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

6. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

7. Тангейт М. Всемирная история рекламы / М. Тангейт. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 270 с.


8. Ученова В. В. История рекламы / В. В. Ученова, Н. В. Старых. – СПб. : Питер, 2004. – 304 с.

9. Щепилова Г. Г. Реклама в СМИ: история, технологии, классификация / Г. Г. Щепилова. – М. : Изд-во Московского ун-та, 2010. – 464 с.Лекція V (2 год)

Тема ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ


План

1. Становлення реклами в східнослов’янських державах періоду Київської Русі (давньоруська епіграфіка, культура і практика графіті й монограм).

2. Ремісниче виробництво Київської Русі (клейма майстрів тощо).

3. Українське козацтво та його символіка.

4. Розвиток друкарства в Україні та зародження української преси.

5. Контрактові ярмарки в Україні та ярмаркова реклама.


Терміни для запам’ятовування

Епіграфіка, зазивала, закличка, клейноди, конклюзія, літопис, лубок, Магдебурзьке право, монограма, офеня, примовка, райок.


Запитання для самоконтролю

– У чому своєрідність української протореклами?

– Що означає термін «графіті» і про що писалося в «київських графіті»?

– Які рекламні жанри існували в українській ярмарковій рекламі?

– У чому особливості українських вивісок порівняно з західноєвропейськими?

– Що з досвіду ранньої української реклами можна використовувати в наші дні?


Список літератури

1. Аржанов Н. П. История отечественной рекламы : сб. статей / Н. П. Аржанов, Т. А. Пирогова. – Х. : Студцентр, 2004. – 304 с.

2. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

3. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

4. Мороз В. Українська культова протореклама / В. Мороз // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2011. – Вип. 34, Ч. 2. – С. 244–248.

5. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

6. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

7. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

8. Тангейт М. Всемирная история рекламы / М. Тангейт. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 270 с.

9. Ученова В. В. История рекламы / В. В. Ученова, Н. В. Старых. – СПб. : Питер, 2004. – 304 с.Лекція VІ (2 год)

Тема РОЗВИТОК ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ РЕКЛАМИВ ХІХ - НА ПОЧ. ХХ СТ.
План

1. Рекламні новації в європейській рекламі ХІХ – поч. ХХ ст. (впровадження ілюстрованої реклами в пресі, застосування слоганів, виникнення вітринних жанрів, діяльність рекламних агентств).

2. Еволюція друкованої реклами та «плакатний бум».

3. Майстерність французьких художників (А. Тулуз-Лотрек та ін.) і розвиток ілюстративної реклами.

4. Перші спроби теоретичного узагальнення рекламної практики.

5. Державне регулювання рекламної діяльності в західно-європейських країнах у ХІХ ст.


Терміни для запам’ятовування

Виставка, вітрина, ілюстрована реклама, «інформаційний аркуш», кінна рекламна процесія, літографія, «людина-сендвич», плакат, «плакатний бум», постер, прокламація.


Запитання для самоконтролю

– Які головні особливості розвитку рекламної справи в Англії?

– Як впроваджувалися ілюстрації в англійську газетну рекламу?

– У чому особливості творчості провідних майстрів французького плакату?

– Які пріоритети рекламних заходів у Німеччині в останній третині ХІХ ст.?

– У чому полягала доцільність істотних витрат на організацію виставок у локальних, національних і всесвітніх масштабах?


Список літератури

1. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

2. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

3. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

4. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

5. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

6. Тангейт М. Всемирная история рекламы / М. Тангейт. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 270 с.

7. Ученова В. В. История рекламы / В. В. Ученова, Н. В. Старых. – СПб. : Питер, 2004. – 304 с.Лекція VІІ (2 год)

Тема ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКА РЕКЛАМАВ ХІХ – НА ПОЧ. ХХ СТ.
План

1. Розвиток рекламного процесу у США та креативні новації американської реклами ХІХ ст. (розмаїття рекламних прийомів, стильові нововведення, творчі напрямки).

2. Основоположники рекламної комунікації в США (Д. Данлеп, Б. Франклін, Ф. Барнум).

3. Рекламні агентства при журналах і газетах у США.

4. Специфіка національної реклами США в економічній сфері (автомобільна індустрія тощо).

5. Перші кроки соціальної реклами та її основні напрямки.


Терміни для запам’ятовування

Буклет, комівояжер, копірайтер, корпоративне саморегулювання рекламного процесу, «патентна лихоманка», патентований лікарський засіб, рекламне агентство, соціальна реклама, упаковка, direct mail.


Запитання для самоконтролю

– Які основні хронологічні етапи розвитку реклами в США?

– Чим прославився в історії реклами Ф. Барнум?

– Як пов’язана «патентна лихоманка» у США із загальними закономірностями фірмового маркірування?

– Яке місце займає реклама в загальнокультурних пріоритетах США?

– Які головні тенденції конструювання рекламних текстів у США на рубежі ХІХ-ХХ ст.?


Список літератури

1. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

2. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

3. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

4. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

5. Тангейт М. Всемирная история рекламы / М. Тангейт. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 270 с.

6. Ученова В. В. История рекламы / В. В. Ученова, Н. В. Старых. – СПб. : Питер, 2004. – 304 с.

Лекція VІІІ (2 год)

Тема РОЗВИТОК РЕКЛАМИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇУ ХІХ СТ.
План

1. Формування фірмового стилю та елементів брендингу в Російській Імперії.

2. Поява сильних торгових марок.

3. Рекламні прийоми російських та українських бізнесменів у ХІХ ст.

4. Комерціоналізація російської преси (прихована реклама в газеті «Північна бджола», комерційні оголошення рекламного характеру в «Комерційній газеті», приватний щотижневик «Купець» тощо).

5. Виставки та ярмарки в Російській Імперії.


Терміни для запам’ятовування

Безкоштовний листок оголошень, газетна смуга, державна монополія на публікацію приватних оголошень, заводське клеймо, казенні оголошення, коробейництво, «народні картинки», Патентна служба, рекламний контраст, театральна шрифтова афіша, фабрична марка, шрифтова вивіска.


Запитання для самоконтролю

– Які основні етапи розвитку реклами в газетах Російській імперії у ХІХ ст.?

– Які характерні риси реклами в російських журналах ХІХ ст.?

– Яка провідна тематика рекламних публікацій у російській пресі ХІХ ст.?

– Як впливала державна монополія на публікацію приватних оголошень на розвиток преси в Російській імперії?

– Які головні особливості еволюції образотворчої реклами в Російській імперії в ХІХ ст.?


Список літератури

1. Аржанов Н. П. История отечественной рекламы : сб. статей / Н. П. Аржанов, Т. А. Пирогова. – Х. : Студцентр, 2004. – 304 с.

2. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

3. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

4. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

5. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

6. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.
7. Тангейт М. Всемирная история рекламы / М. Тангейт. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 270 с.

8. Ученова В. В. История рекламы / В. В. Ученова, Н. В. Старых. – СПб. : Питер, 2004. – 304 с.

9. Щепилова Г. Г. Реклама в СМИ: история, технологии, классификация / Г. Г. Щепилова. – М. : Изд-во Московского ун-та, 2010. – 464 с.

Лекція ІX (2 год)

Тема РЕКЛАМА В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇНА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
План

1. Діяльність російських рекламних агентств.

2. Креатив та копірайтинг у російській рекламі поч. ХХ ст.

3. Розвиток плакатної реклами в Росії на поч. ХХ ст. (Л. Бакст, І. Білібін та ін.).

4. Російські вивіски поч. ХХ ст.

5. Розвиток рекламних жанрів та динаміка розвитку рекламних технологій в Україні протягом ХІХ – на поч. ХХ ст.


Терміни для запам’ятовування

Візитка, вітальна картка, етикетка, ілюстрований щотижневик, кіноплакат, комерційний плакат, літографічна афіша, логотип, масовий журнал для сімейного читання, обгортка, фантик, фотоілюстрація, фотореклама, ярлик.


Запитання для самоконтролю

– У чому особливості психологічного впливу друкованої реклами?

– Як проявлявся розвиток рекламного професіоналізму в російській образотворчій комунікації?

– У чому головні особливості конструювання фабричних марок і торгових знаків у Російській імперії?

– Де найбільш широко застосовувалася фотореклама на початку ХХ ст. в Російській імперії?

– Яка роль промислових і сільськогосподарських виставок як способів рекламування в Російській імперії?


Список літератури

1. Аржанов Н. П. История отечественной рекламы : сб. статей / Н. П. Аржанов, Т. А. Пирогова. – Х. : Студцентр, 2004. – 304 с.

2. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

3. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

4. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

5. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

6. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

7. Ученова В. В. История рекламы / В. В. Ученова, Н. В. Старых. – СПб. : Питер, 2004. – 304 с.

8. Щепилова Г. Г. Реклама в СМИ: история, технологии, классификация / Г. Г. Щепилова. – М. : Изд-во Московского ун-та, 2010. – 464 с.

Лекція X (2 год)

Тема РЕКЛАМА ЗА ЧАСІВ СРСР


План

1. Декрет «Про введення державної монополії на оголошення» та політична реклама часів громадянської війни.

2. Рекламна творчість В. Маяковського й О. Родченко.

3. Оголошення у радянських газетах та перші рекламні організації («Рекламтранс», «Промреклама», «Мосторгреклама» та ін.).

4. Агітація за часів другої світової війни.

5. Виникнення й діяльність спеціалізованих рекламних організацій («Зовнішторгреклама», «Союзторгреклама», «Укрторгреклама», «Побутреклама» та ін.).

6. Промислова реклама в СРСР (60-80 рр. ХХ ст.).
Терміни для запам’ятовування

Агітаційний плакат, внутрішній ринок споживання, декрет, експортна реклама, інформування споживачів, неонова вивіска, планова економіка, радянська ідеологія.Запитання для самоконтролю

– Як вплинуло на розвиток реклами прийняття декрету «Про введення державної монополії на оголошення»?

– Чим займалися перші радянські рекламні організації?

– Які рекламні кампанії проводилися в Радянському Союзі?

– Як можна охарактеризувати загальне ставлення громадян СРСР до реклами?

– Які головні особливості реклами часів СРСР?


Список літератури

1. Аржанов Н. П. История отечественной рекламы : сб. статей / Н. П. Аржанов, Т. А. Пирогова. – Х. : Студцентр, 2004. – 304 с.

2. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

3. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

4. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

5. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

6. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

7. Тангейт М. Всемирная история рекламы / М. Тангейт. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 270 с.

8. Ученова В. В. История рекламы / В. В. Ученова, Н. В. Старых. – СПб. : Питер, 2004. – 304 с.

9. Щепилова Г. Г. Реклама в СМИ: история, технологии, классификация / Г. Г. Щепилова. – М. : Изд-во Московского ун-та, 2010. – 464 с.Лекція XІ (2 год)

Тема ВИДАТНІ ЗАРУБІЖНІ РЕКЛАМІСТИ ХХ СТ.


План

1. Клод Хопкинс: концепція «наукової реклами».

2. Россер Рівз – автор ідеї «унікальної торговельної пропозиції».

3. Лео Бернет та Чикагська школа реклами.


4. Білл Бернбах і його рекламна кампанія автомобілів «Фолькс-ваген Жук».

5. Девід Огілві – класик реклами ХХ ст.


Терміни для запам’ятовування

Аргумент, емоційні мотиви, контраргумент, корпоративний герой, маніпулювання, наукова реклама, образ-вампір, переконання, політична реклама, рекламна кампанія, слоган, унікальна торговельна пропозиція.


Запитання для самоконтролю

– Чим прославився в історії реклами Россер Рівз?

– У чому особливості рекламної кампанії автомобіля «Фольксваген Жук»?

– Які відомі рекламні кампанії і для яких рекламодавців провів Лео Бернет?

– На чому базувався вплив відомої у США рекламної кампанії сорочок «Harthway»?

– Чим прославився в історії реклами Девід Огілві?


Список літератури

1. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

2. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

3. Кромптон А. Мастерская рекламного текста / А. Кромптон. – М. : ИД “Довгань”, 1998. – 243 с.

4. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

5. Огилви Д. Откровения рекламного агента / Д. Огилви. – М. : АО “Финстатинформ”, 1994. – 109 с.

6. Райс Э. Маркетинговые войны / Э. Райс, Д. Траут. – СПб. : Питер, 2000. – 256 с.

7. Романина Н. Американская реклама 1960-х: классика жанра / Н. Романина // Маркетинг и реклама. – 2009. – № 2–3. – С. 71–74.

8. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

9. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

10. Тангейт М. Всемирная история рекламы / М. Тангейт. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 270 с.

11. Ученова В. В. История рекламы / В. В. Ученова, Н. В. Старых. – СПб. : Питер, 2004. – 304 с.

12. Хопкинс К. Научная реклама / К. Хопкинс. – М. : Эксмо, 2007. – 128 с.

Лекція XІІ (2 год)

Тема РЕКЛАМА У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ ТА США У ХХ СТ.


План

1. Особливості реклами у Західній Європі та США у ХХ ст.

2. Розвиток рекламних технологій у пресі.

3. Нові рекламоносії (ТБ, радіо, реклама на транспорті тощо).

4. Поява міжнародних рекламних агентств.

5. Креатив та копірайтинг у рекламі ХХ ст.


Терміни для запам’ятовування

Імідж товару, креативна реклама, масовий багатотиражний журнал, медіапланування, менеджер з реклами, радіореклама, рекламна модель, рекламне агентство з повним обслуговуванням, рекламний образ, рекламний текст, рекламодавець, тест-кампанія, формування попиту, AIDA.


Запитання для самоконтролю

– Чим прославився в історії реклами Альберт Ласкер?

– У чому особливості відомої у США реклами «Розплата за лідерство»?

– Чим прославився в історії реклами Теодор Макманус?

– Яку рекламну формулу винайшов Елмар Левіс?

– У чому полягає ідея «Унікальної торговельної пропозиції»?


Список літератури

1. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

2. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

3. Кромптон А. Мастерская рекламного текста / А. Кромптон. – М. : ИД “Довгань”, 1998. – 243 с.

4. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

5. Огилви Д. Откровения рекламного агента / Д. Огилви. – М. : АО “Финстатинформ”, 1994. – 109 с.

6. Райс Э. Маркетинговые войны / Э. Райс, Д. Траут. – СПб. : Питер, 2000. – 256 с.

7. Романина Н. Американская реклама 1960-х: классика жанра / Н. Романина // Маркетинг и реклама. – 2009. – № 2–3. – С. 71–74.

8. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

9. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

10. Тангейт М. Всемирная история рекламы / М. Тангейт. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 270 с.

11. Ученова В. В. История рекламы / В. В. Ученова, Н. В. Старых. – СПб. : Питер, 2004. – 304 с.

12. Хопкинс К. Научная реклама / К. Хопкинс. – М. : Эксмо, 2007. – 128 с.

Лекція XІІІ (2 год)

Тема РОЗВИТОК РЕКЛАМИ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ(90-І РР. ХХ СТ.)
План

1. Нова ера української реклами: вихід нових рекламно-інформаційних видань і ділових газет.

2. Створення приватних рекламних агентств та їх спеціалізація.

3. Особливості пострадянської реклами (принцип «Реклама – це мистецтво», реклама фінансових «пірамід» тощо).

4. Перші українські рекламні фестивалі та виставки.

5. Рекламний бізнес на Сумщині у 90-х рр. ХХ ст.


Терміни для запам’ятовування

Безкоштовне рекламно-інформаційне видання, ділова газета, екаунт-менеджер, ігровий телевізійний рекламний кліп, комерційне видання, кооператив, пострадянська реклама, рекламно-інформаційна газета, спільне підприємство, «фінансова піраміда».Запитання для самоконтролю

– Яку дату можна вважати початком нової ери в українській рекламі й чому?

– Які рекламно-інформаційні видання існували в Україні у 90-х рр. ХХ ст.?

– На чому спеціалізувалися перші українські приватні рекламні агентства?

– У чому полягають особливості пострадянської реклами?

– Які рекламні виставки та фестивалі проводилися в Україні у 90-х рр. ХХ ст.?


Список літератури

1. Аржанов Н. П. История отечественной рекламы : сб. статей / Н. П. Аржанов, Т. А. Пирогова. – Х. : Студцентр, 2004. – 304 с.

2. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

3. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

4. Пазуха М. Д. Реклама у підприємницькій діяльності : навч. посіб. / М. Д. Пазуха, М. В. Ігнатович. – К. : ЦУЛ, 2006. – 176 с.

5. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

6. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

7. Хавкіна Л. Сучасний український рекламний міф : монографія / Л. Хавкіна. – Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2010. – 352 с.

8. Яненко Я. В. Захват региональных рынков: война локальных брендов и «чужаков». – М. : Эксмо, 2007. – 208 с.

Лекція XІV (2 год)

Тема УКРАЇНСЬКА РЕКЛАМА У ХХІ СТ.


План

1. Розвиток реклами в Україні (ТБ, радіо, преса, зовнішня реклама, Інтернет тощо).

2. Характерні риси української реклами у ХХІ ст. (зростання кількості ЗМІ та рекламних агентств, концентрація рекламного бізнесу у столиці тощо).

3. Українські виставки та ярмарки.

4. Розвиток спеціалізованих ЗМІ.

5. Головні події в рекламному просторі України (рекламна виставка «REX», Київський міжнародний фестиваль реклами тощо).


Терміни для запам’ятовування

Білборд, бліц-ролик, вітчизняний товаровиробник, державне регулювання реклами, дозвіл на розміщення реклами, зарубіжна міжнародна корпорація, масова культура, рейтинг, рекламна служба фірми, рекламний агент, споживання.


Запитання для самоконтролю

– Які характерні риси української реклами у ХХІ ст.?

– Як вплинула на розвиток українського рекламного ринку інтернет-реклама?

– Які українські ЗМІ є найбільш ефективними рекламоносіями?

– Які головні події у сучасному рекламному просторі України?

– Яким чином в Україні здійснюється державне регулювання реклами?


Список літератури

1. Аржанов Н. П. История отечественной рекламы : сб. статей / Н. П. Аржанов, Т. А. Пирогова. – Х. : Студцентр, 2004. – 304 с.

2. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

3. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

4. Курчин О. Історія виникнення та розвитку зовнішньої реклами / О. Курчин // Правничий часопис Донецького університету. – 2010. – № 2. – С. 150–155.

5. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

6. Пазуха М. Д. Реклама у підприємницькій діяльності : навч. посіб. / М. Д. Пазуха, М. В. Ігнатович. – К. : ЦУЛ, 2006. – 176 с.

7. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

8. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.
9. Хавкіна Л. Сучасний український рекламний міф : монографія / Л. Хавкіна. – Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2010. – 352 с.

10. Яненко Я. В. Захват региональных рынков: война локальных брендов и «чужаков». – М. : Эксмо, 2007. – 208 с.Лекція XV (2 год)

Тема СУЧАСНА ЗАРУБІЖНА РЕКЛАМА(ЗАХІДНА ЄВРОПА, США, РОСІЯ)
План

1. Реклама у ХХІ ст. у Західній Європі та США.

2. Особливості російського рекламного ринку та зв’язок російської реклами з українською.

3. Нові комп’ютерні технології в рекламі.

4. Міжнародні ЗМІ та рекламні агентства (їх клієнти, діяльність в Україні тощо).

5. Міжнародні рекламні виставки та фестивалі реклами.


Терміни для запам’ятовування

Брендинг, знижка, ієрархія потреб, інтернет-реклама, особистий продаж, продакт плейсмент, промоутер, прямий маркетинг, рекламний бриф, семплінг, спонсорство, стимулювання збуту, формування іміджу рекламодавця, цільова аудиторія реклами.


Запитання для самоконтролю

– У чому особливості нових комп’ютерних технологій в рекламі?

– Які громадські організації здійснюють професійне саморегулю-вання рекламного процесу в США?

– У чому полягає зв’язок російської реклами з українською?

– Які існують міжнародні рекламні виставки та фестивалі?

– Кого вважають «батьками реклами» у різних державах?


Список літератури

1. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.


2. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

3. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

4. Райс Э. Маркетинговые войны / Э. Райс, Д. Траут. – СПб. : Питер, 2000. – 256 с.

5. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

6. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

7. Тангейт М. Всемирная история рекламы / М. Тангейт. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 270 с.ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Заняття 1 (2 год)

Тема ФОРМУВАННЯ РЕКЛАМИВ АНТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
План

1. Соціальні фактори формування реклами в античному суспільстві.

2. Жанрова диференціація усної реклами в античному соціумі.

3. Види предметно-зображальної та письмової реклами античності (album, графіті, римська протогазета тощо).

4. Емблеми й клейма як прототипи товарних знаків і торгових марок.

5. Антична політична реклама та перші спроби регулювання рекламного процесу.


Список рекомендованої літератури

1. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

2. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

3. Курчин О. Історія виникнення та розвитку зовнішньої реклами / О. Курчин // Правничий часопис Донецького університету. – 2010. – № 2. – С. 150–155.

4. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

5. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

6. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

7. Тангейт М. Всемирная история рекламы / М. Тангейт. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 270 с.

8. Ученова В. В. История рекламы / В. В. Ученова, Н. В. Старых. – СПб. : Питер, 2004. – 304 с.

Заняття 2 (2 год)

Тема ПРОВІДНІ ЖАНРИ РЕКЛАМИЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
План

1. Історичні, політичні, економічні, релігійні, культурні передумови розвитку реклами в епоху Середньовіччя.

2. Зображальна реклама часів Середньовіччя.

3. Торгова і цехова емблематика як прообраз корпоративного стилю.

4. Роль та рекламні функції глашатаїв і герольдів у середньовічному суспільстві.

5. Рекламний фольклор середньовічних ярмарків.


Список рекомендованої літератури

1. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

2. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

3. Курчин О. Історія виникнення та розвитку зовнішньої реклами / О. Курчин // Правничий часопис Донецького університету. – 2010. – № 2. – С. 150–155.

4. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

5. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

6. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

7. Тангейт М. Всемирная история рекламы / М. Тангейт. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 270 с.

8. Ученова В. В. История рекламы / В. В. Ученова, Н. В. Старых. – СПб. : Питер, 2004. – 304 с.

Заняття 3 (2 год)

Тема РОЗВИТОК ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ РЕКЛАМИУ ХVІІ-ХVIII СТ.
План

1. Вплив розвитку друкарства на тиражування рекламної інформації.

2. Формування перших ЗМІ та становлення газетної реклами.

3. Розвиток друкованої та зовнішньої реклами (друковані афіші, театральні афіші, афішні тумби, типографські емблеми та екслібриси, вивіски).

4. Діяльність інформаційних бюро та організація перших рекламних кампаній.

5. Державне регулювання рекламної діяльності у ХVII-ХVIII ст.


Список рекомендованої літератури

1. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

2. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

3. Курчин О. Історія виникнення та розвитку зовнішньої реклами / О. Курчин // Правничий часопис Донецького університету. – 2010. – № 2. – С. 150–155.

4. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

5. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

6. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

7. Тангейт М. Всемирная история рекламы / М. Тангейт. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 270 с.

8. Ученова В. В. История рекламы / В. В. Ученова, Н. В. Старых. – СПб. : Питер, 2004. – 304 с.

Заняття 4 (2 год)

Тема ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ


План

1. Становлення реклами в східнослов’янських державах періоду Київської Русі (давньоруська епіграфіка, культура і практика графіті й монограм).

2. Ремісниче виробництво Київської Русі (клейма майстрів тощо).

3. Українське козацтво та його символіка.

4. Розвиток друкарства в Україні та зародження української преси.

5. Контрактові ярмарки в Україні та ярмаркова реклама.


Список рекомендованої літератури

1. Аржанов Н. П. История отечественной рекламы : сб. статей / Н. П. Аржанов, Т. А. Пирогова. – Х. : Студцентр, 2004. – 304 с.

2. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

3. Мороз В. Українська культова протореклама / В. Мороз // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2011. – Вип. 34, Ч. 2. – С. 244–248.

4. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

5. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

6. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

7. Ученова В. В. История рекламы / В. В. Ученова, Н. В. Старых. – СПб. : Питер, 2004. – 304 с.Заняття 5 (2 год)

Тема РЕКЛАМНІ КОМУНІКАЦІЇ У ХІХ – НА ПОЧ. ХХ СТ.В ЄВРОПІ ТА США
План

1. Рекламні новації в європейській рекламі ХІХ – поч. ХХ ст. (впровадження ілюстрованої реклами в пресі, застосування слоганів, виникнення вітринних жанрів, діяльність рекламних агентств).

2. Еволюція друкованої реклами та «плакатний бум».
3. Розвиток рекламного процесу у США та креативні новації американської реклами ХІХ ст. (розмаїття рекламних прийомів, стильові нововведення, творчі напрямки).

4. Основоположники рекламної комунікації в США (Д. Данлеп, Б. Франклін, Ф. Барнум).

5. Рекламні агентства при журналах і газетах у США.
Список рекомендованої літератури

1. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

2. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

3. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

4. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

5. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

6. Тангейт М. Всемирная история рекламы / М. Тангейт. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 270 с.

7. Ученова В. В. История рекламы / В. В. Ученова, Н. В. Старых. – СПб. : Питер, 2004. – 304 с.Заняття 6 (2 год)

Тема РОЗВИТОК РЕКЛАМИ У ХІХ НА ПОЧ. ХХ СТ.В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
План

1. Формування фірмового стилю та елементів брендингу в Російській Імперії.

2. Рекламні прийоми російських та українських бізнесменів у ХІХ ст.

3. Комерціоналізація російської преси (прихована реклама в газеті «Північна бджола», комерційні оголошення рекламного характеру в «Комерційній газеті», приватний щотижневик «Купець» тощо).

4. Діяльність рекламних агентств.

5. Виставки та ярмарки в Російській Імперії.


Список рекомендованої літератури

1. Аржанов Н. П. История отечественной рекламы : сб. статей / Н. П. Аржанов, Т. А. Пирогова. – Х. : Студцентр, 2004. – 304 с.

2. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

3. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

4. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

5. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

6. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

7. Тангейт М. Всемирная история рекламы / М. Тангейт. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 270 с.

8. Ученова В. В. История рекламы / В. В. Ученова, Н. В. Старых. – СПб. : Питер, 2004. – 304 с.

9. Щепилова Г. Г. Реклама в СМИ: история, технологии, классификация / Г. Г. Щепилова. – М. : Изд-во Московского ун-та, 2010. – 464 с.Заняття 7 (2 год)

Тема РЕКЛАМА ЗА ЧАСІВ СРСР


План

1. Декрет «Про введення державної монополії на оголошення» та політична реклама часів громадянської війни.

2. Рекламна творчість В. Маяковського й О. Родченко.

3. Оголошення у радянських газетах та перші рекламні організації («Рекламтранс», «Промреклама», «Мосторгреклама» та ін.).

4. Агітація за часів другої світової війни.

5. Виникнення й діяльність спеціалізованих рекламних організацій («Зовнішторгреклама», «Союзторгреклама», «Укрторгреклама», «Побутреклама» та ін.).

6. Промислова реклама в СРСР (60-80 рр. ХХ ст.).


Список рекомендованої літератури

1. Аржанов Н. П. История отечественной рекламы : сб. статей / Н. П. Аржанов, Т. А. Пирогова. – Х. : Студцентр, 2004. – 304 с.

2. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

3. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

4. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

5. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

6. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

7. Тангейт М. Всемирная история рекламы / М. Тангейт. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 270 с.

8. Ученова В. В. История рекламы / В. В. Ученова, Н. В. Старых. – СПб. : Питер, 2004. – 304 с.

9. Щепилова Г. Г. Реклама в СМИ: история, технологии, классификация / Г. Г. Щепилова. – М. : Изд-во Московского ун-та, 2010. – 464 с.Заняття 8 (2 год)

Тема ВИДАТНІ ЗАРУБІЖНІ РЕКЛАМІСТИ ХХ СТ.


План

1. Клод Хопкинс: концепція «наукової реклами».

2. Россер Рівз – автор ідеї «унікальної торговельної пропозиції».

3. Лео Бернет та Чикагська школа реклами.

4. Білл Бернбах і його рекламна кампанія автомобілів «Фолькс-ваген Жук».

5. Девід Огілві – класик реклами ХХ ст.


Список рекомендованої літератури

1. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

2. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

3. Кромптон А. Мастерская рекламного текста / А. Кромптон. – М. : ИД “Довгань”, 1998. – 243 с.

4. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

5. Огилви Д. Откровения рекламного агента / Д. Огилви. – М. : АО “Финстатинформ”, 1994. – 109 с.

6. Райс Э. Маркетинговые войны / Э. Райс, Д. Траут. – СПб. : Питер, 2000. – 256 с.

7. Романина Н. Американская реклама 1960-х: классика жанра / Н. Романина // Маркетинг и реклама. – 2009. – № 2–3. – С. 71–74.

8. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

9. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

10. Тангейт М. Всемирная история рекламы / М. Тангейт. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 270 с.

11. Ученова В. В. История рекламы / В. В. Ученова, Н. В. Старых. – СПб. : Питер, 2004. – 304 с.

12. Хопкинс К. Научная реклама / К. Хопкинс. – М. : Эксмо, 2007. – 128 с.

Заняття 9 (2 год)

Тема РОЗВИТОК ЗАРУБІЖНОЇ РЕКЛАМИ У ХХ СТ.


План

1. Особливості реклами у Західній Європі та США у ХХ ст.

2. Розвиток рекламних технологій у пресі.

3. Нові рекламоносії (ТБ, радіо, реклама на транспорті тощо).

4. Поява міжнародних рекламних агентств.

5. Креатив та копірайтинг у рекламі ХХ ст.


Список рекомендованої літератури

1. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

2. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

3. Кромптон А. Мастерская рекламного текста / А. Кромптон. – М. : ИД “Довгань”, 1998. – 243 с.

4. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

5. Огилви Д. Откровения рекламного агента / Д. Огилви. – М. : АО “Финстатинформ”, 1994. – 109 с.

6. Райс Э. Маркетинговые войны / Э. Райс, Д. Траут. – СПб. : Питер, 2000. – 256 с.

7. Романина Н. Американская реклама 1960-х: классика жанра / Н. Романина // Маркетинг и реклама. – 2009. – № 2–3. – С. 71–74.

8. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

9. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

10. Тангейт М. Всемирная история рекламы / М. Тангейт. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 270 с.

11. Ученова В. В. История рекламы / В. В. Ученова, Н. В. Старых. – СПб. : Питер, 2004. – 304 с.

12. Хопкинс К. Научная реклама / К. Хопкинс. – М. : Эксмо, 2007. – 128 с.

Заняття 10 (2 год)

Тема РЕКЛАМА В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ


План

1. Нова ера української реклами (вихід нових рекламно-інформаційних видань і ділових газет, створення приватних рекламних агентств).

2. Особливості пострадянської реклами (принцип «Реклама - це мистецтво», реклама фінансових «пірамід» тощо).

3. Українські виставки та ярмарки.

4. Характерні риси української реклами у ХХІ ст. (зростання кількості ЗМІ та рекламних агентств, концентрація рекламного бізнесу у столиці тощо).

5. Особливості регіональної реклами: реклама на Сумщині у 90-х рр. ХХ – на поч. ХХІ ст.


Список рекомендованої літератури

1. Аржанов Н. П. История отечественной рекламы : сб. статей / Н. П. Аржанов, Т. А. Пирогова. – Х. : Студцентр, 2004. – 304 с.


2. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

3. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

4. Курчин О. Історія виникнення та розвитку зовнішньої реклами / О. Курчин // Правничий часопис Донецького університету. – 2010. – № 2. – С. 150–155.

5. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

6. Пазуха М. Д. Реклама у підприємницькій діяльності : навч. посіб. / М. Д. Пазуха, М. В. Ігнатович. – К. : ЦУЛ, 2006. – 176 с.

7. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

8. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

9. Хавкіна Л. Сучасний український рекламний міф : монографія / Л. Хавкіна. – Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2010. – 352 с.

10. Яненко Я. В. Захват региональных рынков: война локальных брендов и «чужаков». – М. : Эксмо, 2007. – 208 с.

ВИДИ РОБОТИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ

ОПАНУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Згідно з темою практичного заняття студенти готують доповіді, виступають, доповнюють виступи колег та відповідають на запитання викладача.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТВОРЧІ РОБОТИ
1. Письмова робота на тему «Реклама, яка змінила історію»

Завдання: написати творчу роботу у вільній формі, де зазначити, як, коли і чому, на Ваш погляд, реклама змінила історію людства (або могла б змінити).

2. Реферат на тему: «Видатні зарубіжні рекламісти ХХ ст.»

3. Реферат на тему: «Історія реклами на Сумщині»

ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Дисципліна «Історія реклами» оцінюється за модульно-рейтинговою системою.

Максимальний бал – 100.


Вид роботи

Кількість балів

Сума балів,

max

Відвідування лекцій (15)

1

15

Відвідування практичних (10)

1

10

Відповіді та доповнення

на практичних заняттях1–3

30

Творчі роботи (3)

1–5

15

Письмовий тест (2)

1–10

20

Письмова контрольна робота

1–10

10

Усього
100

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДО КУРСУ «ІСТОРІЯ РЕКЛАМИ»
1. Аржанов Н. П. История отечественной рекламы : сб. статей / Н. П. Аржанов, Т. А. Пирогова. – Х. : Студцентр, 2004. – 304 с.

2. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

3. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

4. Кромптон А. Мастерская рекламного текста / А. Кромптон. – М. : ИД “Довгань”, 1998. – 243 с.

5. Курчин О. Історія виникнення та розвитку зовнішньої реклами / О. Курчин // Правничий часопис Донецького університету. – 2010. – № 2. – С. 150–155.

6. Мороз В. Українська культова протореклама / В. Мороз // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2011. – Вип. 34, Ч. 2. – С. 244–248.

7. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

8. Огилви Д. Откровения рекламного агента / Д. Огилви. – М. : АО “Финстатинформ”, 1994. – 109 с.

9. Пазуха М. Д. Реклама у підприємницькій діяльності : навч. посіб. / М. Д. Пазуха, М. В. Ігнатович. – К. : ЦУЛ, 2006. – 176 с.

10. Райс Э. Маркетинговые войны / Э. Райс, Д. Траут. – СПб. : Питер, 2000. – 256 с.

11. Романина Н. Американская реклама 1960-х: классика жанра / Н. Романина // Маркетинг и реклама. – 2009. – № 2–3. – С. 71–74.

12. Ромат Е. В. Реклама / Е.В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

13. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

14. Тангейт М. Всемирная история рекламы / М. Тангейт. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 270 с.

15. Ученова В. В. История рекламы / В. В. Ученова, Н. В. Старых. – СПб. : Питер, 2004. – 304 с.

16. Хавкіна Л. Сучасний український рекламний міф : монографія / Л. Хавкіна. – Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2010. – 352 с.

17. Хопкинс К. Научная реклама / К. Хопкинс. – М. : Эксмо, 2007. – 128 с.

18. Щепилова Г. Г. Реклама в СМИ: история, технологии, классификация / Г. Г. Щепилова. – М. : Изд-во Московского ун-та, 2010. – 464 с.

19. Яненко Я. В. Захват региональных рынков: война локальных брендов и «чужаков». – М. : Эксмо, 2007. – 208 с.

Навчальне виданняІСТОРІЯ РЕКЛАМИ
Методичні вказівки до лекційних, практичних занять

та самостійної роботи

з дисципліни «Історія реклами»

для студентів спеціальності 6.030302

«Реклама і зв’язки з громадськістю»

денної форми навчання

Відповідальний за випуск О. Г. Ткаченко
Редактор Я. В. Яненко
Комп’ютерне верстання Я. В. Яненко

Підп. до друку __.__.2013, поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. ___. Обл.-вид. арк. __. Тираж __ пр.

Собівартість вид. грн к.


Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.
Каталог: library -> docs -> rio -> 2013
2013 -> Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять І самостійної роботи з дисципліни «Складання процесуальних документів»
2013 -> Методичні вказівки для підготовки до практичних занять для студентів спеціальностей «Економіка підприємства»
2013 -> Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни «Кримінальний процес України»
2013 -> Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України»
2013 -> Конспект лекцій з дисципліни «Теорія перекладу»
2013 -> Програма практики для студентів напряму підготовки 050701
2013 -> Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 030504 "Економіка підприємства" для усіх форм навчання
2013 -> Методичні вказівки до виконання практичних робіт, самостійної роботи та одз з курсу «патентно-кон’юнктурні дослідження»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка