Методичні вказівки до написання реферату з навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Скачати 236,26 Kb.
Дата конвертації19.04.2017
Розмір236,26 Kb.

Группа 678


завдання

ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

6.030504 “Економіка підприємства”

(денної форми навчання)

Київ – 2014

Методичні вказівки до написання реферату з навчальної дисципліни«Історія економіки та економічної думки» для студентів спеціальностей 6.030504 “Економіка підприємства” (денної форми навчання)

Укладач: доцент Кавтиш О.П.ЗМІСТ

Додаток А 20

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Метою дисципліни є формування знань про історичний розвиток господарства та економічної думки країн світу для розуміння генезису та закономірностей функціонування сучасних економічних систем і сучасної економічної політики.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

 • оволодіння знаннями і методами історичного аналізу економічних процесів;

 • формування уявлень про закономірності та тенденції розвитку світової та вітчизняної економічної думки та економічного розвитку країн світу на найважливіших етапах соціально-економічної еволюції;

 • визначення наукового внеску окремих шкіл і напрямів в економічну теорію та їхнього впливу на економічну політику держав світу;

 • характеристика сучасних економічних процесів та сучасних економічних концепцій;

 • формування сучасного економічного мислення та світогляду студентів.

Предметом дисципліни є господарський розвиток національних та світової економічної систем, його наукове осмислення в економічній думці.

В результаті вивчення курсу студенти мають:

знати:

 • ключові історичні події та явища, що характеризують становлення та розвиток господарства окремих країн та світової економіки в цілому;

 • зміст наукових здобутків основних шкіл та напрямків економічної думки, в яких знайшли відображення закономірності розвитку господарства на різних історичних етапах;

уміти:

 • володіти категоріальним апаратом дослідження історичного розвитку господарства;

 • знаходити причинно-наслідкові зв’язки в господарському розвитку;

 • визначати місце та роль національних економік  у системі світового господарства;

 • аналізувати економічні процеси та їх відображення в економічній думці на різних етапах розвитку;

 • виявляти взаємозв’язок та спадкоємність економічної політики держав з теоретичними концепціями минулого та сучасності.

Означені вміння та навички формують базові компетенції теоретичного та прикладного характеру, що є неодмінною складовою оволодінням дисципліни.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТУВивчення кредитного модуля „Історія економіки і економічної думки” передбачає написання студентами реферату. Реферат стимулює розвиток творчого мислення, закріплює навички самостійної науково-дослідної роботи і є важливою складовою у системі опанування студентами кредитного модуля „Історія економіки та економічної думки”. Тематика рефератів відображає обсяг тих питань, які студенти повинні добре знати у ході вивчення курсу.

Тематика рефератів

 1. Європейська цивілізація: джерела і рушійні сили.

 2. Особливості індуської цивілізації. Індуїзм, буддизм у життєдіяльності індусів.

 3. Китайська цивілізація (успіхи і застій). Дзен-буддизм, даосизм, конфуціанство, мотивація життєдіяльності.

 4. Грецькі поліси: відображення їхнього економічного життя в працях Платона, Ксенофонта, Аристотеля.

 5. Особливості розвитку стародавньої культури та господарства східних слов’ян – передумова становлення Київської Русі

 6. Аграрна технологічна революція в Римі. Успіхи і загибель Римської імперії.

 7. Кредитні відносини: їхнє місце в успіхах і загибелі Римської імперії. Римське право.

 8. Місце „пітьми століть” в історії Європейської цивілізації.

 9. Гільдійська стадія промисловості: Учення про справедливу ціну.

 10. Меркантилізм – відображення змін у матеріальних, соціальних, політичних, планетарних процесах людської цивілізації.

 11. Англійська система рільництва – поворотний пунктів історії європейської цивілізації.

 12. Машина – прорив в історії загальнолюдської цивілізації.

 13. Індустріальна технологічна революція: умови і рушійні сили її здійснення.

 14. Школа фізіократів – передвісниця політичної і соціальної революції.

 15. А. Сміт – батько політичної економії. Від людини доброчесної до людини економічної. Учення про «невидиму руку».

 16. .

 17. Д. Рікардо: теорія вартості та її недоліки.

 18. Теорія факторів виробництва Ж.Б. Сея.

 19. Національна економічна теорія Ф. Ліста «Криза історичної школи Німеччини».

 20. Соціалісти – революціонери. Ленін у пошуках виходу.

 21. Основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

 22. Дж. Кейнс: основний психологічний закон і його вплив на економічні процеси.

 23. Інституціоналізм другої половини ХХ ст.. Коуз: ринок, фірми, права. Теорема Коуза.

 24. Вплив релігії на ринкові відносини.

 25. Інформаційні технології і нові парадигми.

 26. Глобалізація – суперечливий шлях розвитку планетарної економіки наприкінці ХХ- на початку ХХІ ст.

 27. Схід-Захід: пошуки шляхів взаємодії.

 28. Духовність і її місце в розвитку людської цивілізації.

 29. Віртуальна економіка та шляхи її пізнання.

 30. Економічний розвиток найдавніших цивілізацій.

 31. Мануфактурний період розвитку економіки: європейський досвід та національні реалії

 32. Розвиток економіки країн Європейської цивілізації в епоху вільної конкуренції

 33. Промисловий переворот і його значення для розвитку світового господарства.

 34. Індустріалізація в провідних країнах світу.

 35. Господарство розвинутих країн між світовими війнами.

 36. Економіка українських земель в XVI-XVІІІ ст.

 37. Промисловий переворот та початок індустріалізації в Україні.

 38. Економічний розвиток Київської Русі.

 39. Господарство Галицько-Волинської держави.

 40. Господарство України Польсько-Литовської доби.

 41. Господарство Запорізької Січі.

 42. Економічне становище України в роки Хмельниччини.

 43. Господарство правобережної та Західної України в половині XVII-XVIII ст..

 44. Промисловий переворот в Україні.

 45. Аграрна реформа 1848-1849рр. в Західній Україні.

 46. Селянська реформа в 1861 в Росії та Україні.

 47. Індустріалізація в Україні (кінець XIX - початок ХХ ст.).

 48. Столипінська аграрна реформа та її здійснення в Україні.

 49. Фінансово-кредитна система в Україні (XIX - початок ХХ ст.).

 50. Економічна політика більшовиків в Україні (1919-1929рр.).

 51. Індустріалізація в Україні (20-30-ті роки ХХ ст.).

 52. Колективізація сільського господарства (20-30-ті роки ХХ ст.).

 53. Економіка України в роки Другої світової війни.

 54. Економічне становище України у 1945-1950-ті роки.

 55. Економічні реформи 50-60-х років XX ст. і Україна.

 56. Господарство України „періоду застою".

 57. Господарство України на рубежі 1980-1990-х років.

 58. Економіка незалежної України: аналіз основних закономірностей становлення і розвитку.

 59. Еволюція класичної політичної економії в Англії, Франції та США

 60. Економічна теорія К. Маркса: історичне значення

 61. Соціал-демократичні економічні концепції: ревізіонізм, соціал-реформізм, соціал-демократія

 62. Значення меркантилізму в історії економічних учень

 63. Математична школа в економічний теорії: витоки, розвиток, значення

 64. Сучасні неоконсервативні економічні теорії: монетаризм М. Фрідмена, економіка пропозиції, теорія раціональних очікувань, «нова класична макроекономіка»

 65. Економічні ідеї Стародавньої Індії: загальне і специфічне у думці стародавнього світу

 66. Економічні погляди мислителів Стародавнього Китаю: загальне і специфічне у думці стародавнього світу

 67. Цивілізаційна парадигма: соціокультурний та економічний контекст

 68. Значення економічного вчення К.Маркса у становленні та розвитку економічної науки

 69. Нобелівські лауреати про предмет дослідження економічної науки: зміни у дослідженні проблем економічного розвитку

 70. Історіографія та джерела історії економіки та економічної думки

 71. Проблеми періодизації історії економіки та економічної думки

 72. Вплив клімату на господарство людей в первісну епоху

 73. Економічні погляди китайських мислителів

 74. Кодекс царя Хамураппі

 75. Основні ідеї економічного трактату «Архашастра»

 76. Економічні причини феодальної роздробленості Європи

 77. Середньовічне місто: становлення і особливості функціонування

 78. Торгово-грошові відносини Середньовічної Європи

 79. Коран та його вплив на господарство арабів

 80. Сучасна економічна наука: нові тенденції розвитку

 81. Економічний лібералізм: особливості та підходи

 82. Теорія спонтанного порядку Ф. Хаєка: витоки, методологічна основа, сутність

 83. Концепція соціального ринкового господарства: витоки, методологічні основа, сутність, особливості використання

 84. Монетаризм та його значення для розвитку сучасної економічної думки і практики господарювання

 85. Сучасний інституціоналізм та неоінституціоналізм: значення для розвитку сучасної економічної думки і практики господарювання

 86. Теорії розвитку і зростання «країн третього світу»: сутність, переваги та недоліки, результати використання

 87. Економіка знань: теоретичні концепції та їх практичне втілення

 88. Дж. Гелбрейт та його внесок у розвиток сучасної економічної теорії

 89. Соціально-економічні трансформації національного господарства України на початку ХХІ ст.

 90. Сучасна економічна думка України: витоки, напрями розвитку, провідні економісти та їх вплив на соціально-економічні зрушення

 91. Фрайбузька школа неолібералізму: витоки, методологічні принципи, сутність

 92. Чикагська школа неолібералізму: витоки, методологічні принципи, сутність

 93. Лондонська школа неолібералізму: витоки, методологічні принципи, сутність

 94. Французька школа неолібералізму: витоки, методологічні принципи, сутність

 95. Розвиток теорій недосконалої конкуренції (Дж. Робінсон, Е. Чемберлен): витоки, методологічні принципи, сутність

 96. Дослідження монополістичних тенденцій у акціонерному підприємництві та розвиток теорій корпоративізму: порівняння іноземних і вітчизняних концепцій

 97. Вивчення сутності та особливостей становлення і розвитку світової економічної думки у працях економістів Київського університету

 98. Сутнісні риси НТП і НТР. Етапи НТР в історії людства

 99. Особливості економічного розвитку та політика входження до світового економічного співтовариства країн «третього світу» у процесі поглиблення асиметрії світогосподарського розвитку

 100. Соціалістичні-утопічні концепції та їх значення для розвитку економічних систем на початку ХІХ ст.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

Реферат складається з: • змісту

 • вступу

 • основної частини

 • висновків

 • списку використаних джерел

 • додатків

Можливі два варіанти структури плану реферату: простий (вступ, основна частина (3-5 пунктів), висновки, додатки, список використаних джерел,) і складний (розгорнутий), який має підпункти у розділах основної частини. Визначення того чи іншого варіанта залежить від теми і мети роботи.

Зміст реферату являє собою план, який відбиває всі її складові та структурні питання основного тексту. При цьому проти кожної його позиції вказуються відповідні сторінки роботи.

У вступі (до 3-х сторінок) зазначається актуальність теми, її теоретичне і практичне значення, мета, завдання, об'єкт і предмет дослідження, основні джерела інформації та методи дослідження.

В основній частині роботи (15-25 сторінок) мотивовано, логічно та послідовно розкривається зміст кожного питання теми.

Зміст питань відповідних розділів реферату має відповідати їхній назві. Теоретичні положення слід пов'язувати з практичним станом досліджуваного питання. Наприкінці кожного розділу стисло (3-5 речень) формулюються висновки. Текст потрібно супроводжувати таблицями, графіками, діаграмами, використовуючи сучасні комп'ютерні програми і Інтернет-ресурси.У висновках (2-3 сторінки) стисло викладаються основні результати дослідження.

У списку використаних джерел (не менше 20 назв) наводяться тільки дійсно використані літературні джерела та інші матеріали.

У додатках можуть бути наведені авторські розрахунки, анкети, довідкові матеріали, таблиці та інші інформаційні матеріали допоміжного характеру, наявність яких в основному тексті переобтяжувало б зміст і обсяг роботи.

Мета такої роботи - отримати поглиблене уявлення про зміст теми, що вивчається, більш широке коло питань, які вона охоплює, тенденції розвитку економічних процесів і явищ, що розглядаються. Внаслідок вивчення літературних джерел розширюються та поглиблюються теоретичні знання, розвивається логічне мислення, виробляється критичне ставлення до різних точок зору з питань, що вивчаються.Друкування тексту. Робота друкується державною мовою на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм); комп'ютерний набір - 14 кегль, 1,5 інтервали, шрифт Times New Roman; розмір полів: ліве - 20 мм, праве - 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє -20 мм, 29-30 рядків на сторінці.

Оформлення титульної сторінки наведено у додатку. Титульний лист включається до загальної нумерації, але номер сторінки не проставляється.

За титульним аркушем розміщують зміст (план) роботи, який повинен містити назви всіх розділів і підрозділів роботи та номери їх початкових сторінок. Кожна частина реферату повинна мати заголовок відповідно до плану роботи. Відстань між заголовком та текстом дорівнює трьом інтервалам основного тексту.

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами у правому верхньому куті.

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул і т.п. подається арабськими цифрами без знаку №.

Ілюстративний матеріал (таблиці, схеми, діаграми тощо) нумеруються послідовно і розміщуються після першого згадування про нього в тексті, або на наступній сторінці і позначаються словом «Рисунок», «Таблиця». їх слід нумерувати послідовно. Ілюстративний матеріал, розміщений на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Номер рисунків та його назву розміщують під рисунком. Нумерацію рисунків і таблиць наводять арабськими цифрами без знака №.

Таблиці позначають словом «Таблиця» і нумерують послідовно в межах роботи. Слово «Таблиця» розміщують у правому верхньому куті сторінки. Назва таблиці розміщується нижче по центру сторінки. У кожній таблиці заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони становлять одне ціле із заголовком, або з великої літери, якщо вони мають самостійне значення. У таблиці обов'язково мають бути зазначені одиниці виміру відповідно до стандартів. Числові величини повинні мати однакову розмірність (кількість знаків після коми). Таблицю з великою кількістю рядків можна перенести на іншу сторінку, при цьому не повторюючи назву, а вказуючи «Продовження табл. ...».

Графіки, діаграми, схеми тощо позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах роботи. Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, «Рис. 2».

Номер рисунка, його назва і пояснювальні підписи до нього розміщують під ілюстрацією.Формули. Формули нумеруються послідовно за текстом роботи; номер наводять у круглих дужках на одному рядку з формулою та розміщують у кінці рядка; пояснення значень символів, числових коефіцієнтів розміщують безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, кожне з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки і коми. Формули слід розміщати у тексті на окремому рядку, залишаючи вище і нижче не менше одного вільного рядка.

Посилання на використані в роботі джерела (цитати, таблиці, схеми, рисунки тощо) наводяться одразу після їх закінчення у квадратних дужках. Наприклад, [5, с. 17] означає: 5 - порядковий номер джерела у списку літератури, с. 17 - відповідну сторінки джерела. Також допускається можливість оформлення виносок внизу сторінки в яких вказується прізвище та ініціали автора, назва джерела, видавництво, рік видання і сторінка.

Список використаних джерел (не менш 20 найменувань) слід розміщувати у такій послідовності: спочатку (у хронологічному порядку) Закони, потім - Укази, постанови, за ними - літературні джерела за абеткою (авторів): монографії, підручники, посібники, брошури, журнальні та газетні статті. У кінці списку наводять іншомовні та електронні джерела інформації у мережі Internet. Відомості про книги обов'язково мають містити прізвище та ініціали автора, заголовок, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок; відомості про журнальні або газетні статті - прізвище, ініціали автора, заголовок, назву періодичного видання, серію, рік випуску, номер видання, сторінки.

Слід звернути увагу на те, що у списку використаних джерел наукові праці записують тією мовою, якою вони видані.На додатки, які містяться у роботі, мають бути посилання у текстовій частині роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований у верхній частині сторінки з великої літери симетрично тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком з великої літери друкується слово «Додаток» і літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, І, И, О, Ч, Ь.

Умови та строки прийняття роботи: Реферат подається на перевірку викладачеві на кафедру економіки і підприємництва (522 ауд. 7 корпусу) у період з 20 по 24 листопада 2014 року. За запізнення зі здачею реферату зменшується кількість балів, які служать мірою оцінки даного виду роботи студента. Реферати, які не були здані до останнього заняття у семестрі не зараховуються. Це може бути підставою для не допуску

Рекомендована література

11.1. Базова літератураНазва видання

Місце знаходження
Основна література:
1.

Економічна історія України і Світу. Підручник/ За ред. Б.Д. Плановика. – 4-те вид., випр. і доп. – К., Вікар, 2001.-477с. – (Вища освіта ХХІ ст..).

Бібліотека ім. Вернадського

Національна парламентська бібліотека України2

Левицький В. Історія економіки та економічної думки: навчальний посібник. – Тернопіль, 2009. – 145 с.


Бібліотека ім. Вернадського

Національна парламентська бібліотека України3

Шевченко О. О. Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 280 с.


Бібліотека ім. Вернадського

Національна парламентська бібліотека України4

Проскурін П.В. Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 372 с.


Бібліотека ім. Вернадського

Національна парламентська бібліотека України5

Тексти лекцій з «Історії економіки та економічної думки» (для студентів напряму підготовки: 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит») / Авт.: Г.В.Стадник, В.П.Решетило, С.І.Штефан – Харків: ХНАМГ, 2008. – 200 с.


Бібліотека ім. Вернадського

Національна парламентська бібліотека України6

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе: пер. с англ.- М.: Дело Лтд, 1994. – 687 с.


Бібліотека ім. Вернадського

Національна парламентська бібліотека України7

Історія економічних учень: Підр./Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко, А.М.Поручник та ін.; За ред. Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко – К.: КНЕУ, 2001- 564 с.


Бібліотека ім. Вернадського

Національна парламентська бібліотека України8

Історія економічних учень: Підручник.: У 2ч. – Ч. 1,2 / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2005


Бібліотека ім. Вернадського

Національна парламентська бібліотека України9

Корнійчук Л.Я. Історія економічної думки України: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 431 с.


Бібліотека ім. Вернадського

Національна парламентська бібліотека України10

Економічна історія : Лекції / Н.О.Тимочко, О.А.Пучко, Л.М.Рудомьоткіна та ін. - К., КНЕУ, 2000.-268с.


Бібліотека ім. Вернадського

Національна парламентська бібліотека України11

Юхименко П.І. Економічна історія. - К., Вікар, 2004. - 341с.


Бібліотека ім. Вернадського

Національна парламентська бібліотека України12

Злупко С.М. Історія економічної теорії.- К.: Знання, 2005. – 719 с.


Бібліотека ім. Вернадського

Національна парламентська бібліотека України13

История экономических учений: Учеб. Пособие / Ред. В.С. Автономов. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 784 с.


Бібліотека ім. Вернадського

Національна парламентська бібліотека України14

Історія економічної думки України / Р.Х.Васильєва, Л.П.Горкіна, Н.А.Петровська та ін. – К.: Либідь, 1993.- 272 с.


Бібліотека ім. Вернадського

Національна парламентська бібліотека України15

Леоненко П.М., Юхименко П.І. Економічна історія. Навч. посібник, “Знання-Прес”, - К., 2004. - 570 с.


Бібліотека НТУ України „КПІ”

16

Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. – М.: Прогресс, 1968. – 600 с.


Національна парламентська бібліотека України

17

Історія економіки та економічної думки [Текст] : курс лекцій / [уклад.: Л. В. Лощина, В. Г. Подлєсна, І. В. Ткаченко] ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – 207 с.


Національна парламентська бібліотека України


18

Історія економіки та економічної думки : навч. посібн. / О.Д. Борович, Н.М. Каменева ; Укр. держ. академія залізничного транспорту.

Бібліотека НТУ України „КПІ”

19

Методичні рекомендації до вивчення курсу "Історія економіки та економічної думки" / О.А. Тимчик ; Київський ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т лідерства та соціальних наук. - Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 44 с.

Бібліотека НТУ України „КПІ”

20

Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / Мін-во освіти і науки України, Харківський нац. економ. ун-т ; Г.М. Грігорян [та ін.]. - Харків : ХНЕУ, 2010. – 316 с.


Бібліотека НТУ України „КПІ”

11.2. Додаткова література:

 1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опит социального прогнозирования. Перевод с английского. – М.: Academia, 1999. – 786 с.

 2. Березин И. Краткая история экономической мысли: Учебное пособие. – М.: Русская Деловая Литература, 2000.- 368 с.

 3. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV – XVIII ст. – Т.2: Ігри обміну. – К.: Основи, 1997.- 585 с.

 4. Ван дер Вее Г. История мировой экономики: 1945—1990 гг. — М.: Наука, 1994.- 412 с.

 5. Гусейнов Р. История мировой экономики: Запад – Восток – Россия: Учебное пособие. – Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2004.- 552 с.

 6. Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация: Научное издание. – М.: «Academia» – «Наука», 1999.- 724 с.

 7. История мировой экономики: Учебник для вузов / Под ред. Г.Б.Поляка, А.Н.Марковой. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 723 c.

 8. История экономики: Учебник / Под общ. ред. проф. О.Д.Кузнецовой и проф. И. Н. Шапкина. – М.:ИНФРА-М, 2002 – 384 с.

 9. История экономических учений. Ч. ІІ: Учебник / под ред. А. Г. Худокормова. – М.: Изд-во МГУ, 1994.- 416 с.

 10. Камерон Р. Краткая экономическая история мира. От палеолита до наших дней/Пер. с англ. – М.: «Российская политическая энциклопедия», 2001- 544 с.

 11. Кейнс Дж. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей: Реф.-дайдж. / Укл. Фещенко В.М. – К.: АУБ, 1999. – 189 с.

 12. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер. с англ. М.: «Дело ЛТД», 1993. – 192 с.

 13. Кун Т. Структура научных революций: Пер. с англ. / Т. Кун; Сост. В.Ю. Кузнецов. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2001. – 608 с.

 14. Лортикян Э. Л. История экономических реформ. — Харьков: Консум, 1999. – 288 с.

 15. Лортикян Э.Л. История экономики и экономической мысли Украины: Эволюция рыночной экономики. – Харьков: Консул, 2004. – 360 с.

 16. Маркс К. Капитал. Т.1 – 4. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т.23 – 26

 17. Мартыновский С. Экономика от Аристотеля до наших дней: Основные направления анализа. – Одесса: Друк, 2001. – 416 с.

 18. Маршалл А. Принципи економічної науки: Реф. Підр. / Укладач Фещенко В.М. – К.: АДС “УМК Центр”, 2001. – 211 с.

 19. Негиши Такаши. История экономической теории: Пер. с англ./ Под ред. Л.Л. Любимова и др. – М.: АО «Аспект Пресс», 1995. – 462 с.

 20. Новітня історія України (1900-2000): Підручник / А.Г.Слюсаренко, В.І.Гусєв, В.М.Литвин та ін. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Вища школа, 2002 – 663 с.

 21. Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства. Видання друге, стереотипне. – К.: Либідь, 2000.- 358 с.

 22. Панорама экономической мысли конца ХХ столетия: В 2 т.: Пер. с англ. / Под ред. Д. Гринэуэя, М. Блини, И. Стюарта. – СПб.: Экон. шк., 2002.

 23. Полонська-Василенко Н. Історія України. – В 2-х т. – К.: Либідь, 1993.

 24. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. М.: Госполитиздат. Т.1, 1955. – 358 с.

 25. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции / Пер. с англ. Вступ. статья и общ. ред. И.М. Осадчей.– М.:Прогресс, 1986.–472 с.

 26. М-1. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Національний технічний університет України «КПІ», каф. міжнародної економіки; Боклан Н.С., Черненко Н.О. - Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - 74 с.


Інформаційні ресурси

 1. ibrary.kpi.ua

 2. dspace.uabs.edu.ua›jspui/bitstream/123456789/3819…

 3. web.kpi.kharkov.ua›oet/ieed-uk/

 4. http://www.dstu.dp.ua:8080/Portal/WWW/autor.php?id_prep=334&id_dep=34

 5. http://www.dstu.dp.ua:8080/Portal/Data/7/34/7-38-kl11.pdf

 6. http://who-is-who.ua/main/page/uspihibisnesa2008/163/342

Додаток А


Національний технічний університет україни

«київський політехнічний інститут»
Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра __________________________
реферат

з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
на тему

«…………………………..»
Виконав студент __ курсу, групи ____

_________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________

(підпис)
Науковий керівник

_к.е.н., доц. Кавтиш О.П.______________

(вчене звання, посада, прізвище, ініціали)

____________

(підпис)

_____ _____ 20____р.

(дата здачі на перевірку)

«_______»____________

(оцінка - буква, бали)
Київ – 20____


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка