Методичні вказівки до проведення переддипломної практики, виконання дипломних проектів та магістерських робіт
Сторінка1/14
Дата конвертації29.05.2018
Розмір2,81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАМетодичні вказівки

до проведення переддипломної практики,

виконання дипломних проектів та магістерських робіт

(для студентів усіх форм навчання спеціальності

7.050201, 8.050201 “Менеджмент організації”,

спеціалізацій “Магістр менеджменту організацій”,

“Менеджмент організацій місцевого самоврядування”,

“Менеджмент організацій будівництва”)

Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до проведення переддипломної практики, виконання дипломних проектів і магістерських робіт (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності 7.050201, 8.050201 – «Менеджмент організацій» спеціалізацій «Магістр менеджменту організації», «Менеджмент організацій місцевого самоврядування», «Менеджмент організацій будівництва»). Укл. Віноградська О. М., - Харків: ХНАМГ, 2007. - 116 с.


Укладач: О. М. Віноградська.


Рецензент: О. І. Юдін – проф. кафедри УПМГБ


Мета цих методичних вказівок – допомогти студентам у виконанні дипломного проекту та магістерської роботи; організувати процес виконання, взаємодії викладача і студента й захист дипломного проекту або магістерської роботи.

Рекомендовано кафедрою управління проектами в міському господарстві й будівництві, протокол № 4 від 05 травня 2007 р.
Зміст

Вступ……………………………………………………………………………..

4

1. Організація дипломного проектування та виконання магістерської роботи. …………………………………………………………………………..

5

2. Організація та керівництво практикою………………………………….

10

2.1 Мета та завдання практики з фаху (рівень “спеціаліст”), стажування з фаху (рівень “магістр”) та переддипломної практики………………

10

2.2 Орієнтовані програми практик…………………………………….

11

2.3 Підведення підсумків практик……………………………………..

22

3. Зміст та оформлення дипломного проекту (магістерської роботи)…...

23

3.1 Структура дипломного проекту спеціаліста………………………

23

3.1.1 Методичні рекомендації до написання основних розділів дипломного проекту………………………………………………..

26

3.2 Вимоги до магістерської роботи (проекту)…………………..

33

3.2.1 Правила оформлення роботи (проекту)…………………….

36

4. Структура, перелік та особливості змісту тем дипломних проектів.…

45

4.1 Управління персоналом…………………………………………….

46

4.2 Управління маркетингом………………………………………...…

54

4.3. Управління підприємством………………………………………..

60

4.4. Фінансовий менеджмент…………………………………………..

64

4.5 Управління інвестиційними проектами…………………………...

68

4.6 Персональний менеджмент (самоменеджмент)…………………..

73

5. Економічне обґрунтування дипломного проекту (роботи)…………….

79

5.1 Загальні положення…………………………………………………

79

5.2. Структура розділу………………………………………………….

79

5.3 Послідовність виконання розрахунків…………………………….

80

5.4 Особливості формування варіантів тем для порівняння………...

82

5.4.1 Управління персоналом……………………………………...

85

5.4.1.1 Оцінка ефективності системи менеджменту…………...

85

5.4.1.2 Статистика людських ресурсів………………………….

875.4.1.3 Загальна економічна ефективність підготовки і використання кваліфікованих кадрів…………………………………

90

5.4.2. Управління маркетингом……………………………………

92

5.4.2.1 Методи маркетингового аналізу………………………...

92

5.4.2.2 Економічне обґрунтування бюджету маркетингу…….

93

5.4.2.3 Аналіз і оцінка конкурентноздатності товару………….

95

5.4.2.4 Економічна оцінка якості товарів……………………….

96

5.4.3 Управління підприємством…………………………………

97

5.4.3.1 Способи побудови показника ефективності…………...

97

5.4.3.2 Економічна оцінка колективної інженерно-технічної праці………………………………………………………………

98

5.4.4 Особливості розрахунку економічної ефективності інвестицій…………………………………………………………………

99

5.4.4.1 Основні положення………………………………………

99

5.4.4.2 Основні показники оцінки ефективності інвестицій…..

100

5.4.5 Персональний менеджмент (самоменеджмент)……………

105

5.4.5.1 Класифікація методів оцінки праці керівників………...

106

5.4.5.2 Показники економічної ефективності наукової організації управлінської праці………………………………………

107

6. Список літератури………………………………………………………...

112

6.1. Управління персоналом……………………………………………

112

6.2. Управління маркетингом…………………………………………..

113

6.3. Управління підприємством………………………………………..

133

6.4. Управління інвестиційними проектами…………………………..

113

6.5. Персональний менеджмент………………………………………..

114

Вступ.

Дипломний проект і магістерська робота є завершальними в навчанні студентів спеціальності “Менеджмент організацій”. Вони є логічним віддзеркаленням усіх знань з фахових предметів, які були отримані студентами під час навчання.

Ці методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог:


 • Галузевого стандарту вищої освіти Міністерства освіти і науки України (ГСВО МОН) “Структура і правила оформлення дипломних робіт спеціаліста”;

 • Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджено наказом Міносвіти і науки України від 2 червня 1993 р № 161;

 • Положення про освітньо – кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту): затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 року №65.

Рекомендації повинні допомогти студентам у виконанні дипломного проекту та магістерської роботи.

Магістерська робота, маючи комплексний характер, відрізняється від дипломного проекту актуальністю, глибиною розробки, методами дослідження обраного предмета й об’єкта, використанням наукових досягнень, дослідницьким характером, практичною значущістю, обов’язковим використанням комп’ютерних технологій.

Дипломний проект – це індивідуальне завдання навчально-дослідницького, творчого й проектно-конструкторського характеру. Він передбачає систематизацію, розширення теоретичних і практичних знань із спеціальності.

Магістерською роботою перевіряється готовність магістранта до теоретичного осмислення актуальності вибраної теми та її цінності, готовність проводити наукові дослідження і бачити практичне використання результатів цих досліджень.

Методичні рекомендації дають відповідь на запитання, які найбільше виникають у студентів під час роботи:


 • З яких частин складається робота?

 • Які основні вимоги до дипломного проекту і магістерської роботи?

 • Яка може бути тематика робіт?

 • Які строки виконання?

 • Хто може бути керівником дипломного проекту або магістерської роботи?

 • Які вимоги до оформлення пояснювальної записки і графічного матеріалу?

 • Хто і де повинен підписувати дипломний проект і магістерську роботу?

 • Коли необхідно подавати дипломний проект і магістерську роботу нормо-контрольору й рецензенту?

 • Які документи необхідно заповнювати для захист дипломного проекту, магістерської роботи, як це робити?

У методичних вказівках подана систематизований теоретичний і практичний матеріал з комплектом необхідних документів на допомогу студентам для проходження переддипломної практики і розроблення дипломного проекту (магістерської роботи), а також при його захисті. У вказівках дається економічне обґрунтування проекту (роботи).


 1. Організація дипломного проектування і виконання

магістерської роботи

Організація дипломного проектування і магістерської роботи включає проведення переддипломної практики, підготовку й видачу завдань, керівництво й контроль за ходом роботи над дипломним проектом і магістерською роботою.

До керівництва дипломним проектуванням і магістерською роботою залучаються викладачі випускаючої кафедри, а також провідні спеціалісти органів місцевого самоврядування, будівельних організацій і т.д.

До обов'язків керівника проекту (роботи) входять: • допомога студентам у виборі теми, розробці плану підготовки й структури роботи (проекту) доборі літератури, виборі методів дослідження;

 • розробка і видача затвердженого кафедрою завдання до проекту;

 • затвердження календарного плану виконання проекту студентом;

 • аналіз змісту роботи, висновків і результату дослідження;

 • систематичні, у встановлений графіком час консультації студентові – дипломнику та проведення з ним бесід з матеріалами окремих розділів роботи (проекту);

 • контроль за ходом виконання роботи та інформація на засіданні кафедри про стан виконаної студентами роботи;

 • перевірка виконаної роботи (проекту);

 • підготовка відгуку на роботу (проект)

Після затвердження теми (роботи) проекту керівник проводить першу консультацію, на якій разом зі студентом обговорює план роботи (проекту). Він видає дипломникові графік виконання проекту (роботи) і графік наступних консультацій.

Завдання на проект (роботу), після ознайомлення з ним, підписується студентом. Він контролює своєчасність виконання розділів дипломного проекту (роботи) відповідно до календарного графіка. Один раз за 10 - 15 днів керівником проставляється відсоток виконання студентом роботи (проекту). У випадку значного відставання від графіка керівник зобов'язаний вчасно в усній або письмовій формі повідомити про це завідувача кафедрою, що повинен вжити конкретні заходь.

Відповідальність за успішне виконання дипломного проекту (роботи) несе дипломник (магістр).

Дипломне проектування (виконання магістерської роботи) включає наступні етапи:Перший етап - детальне пророблення теми роботи, вивчення рекомендованої літератури.

Для виявлення основних джерел використовують каталоги й картотеки спеціалізованих бібліотек міста, ХНАМГ і т.д.

Вивчення літератури рекомендується починати з тих робіт, у яких досліджувана проблема висвітлюється в цілому, а пізніше перейти до джерел, де відбито окремі питання.

Починати ознайомлення з літературою потрібно з титульної сторінки, щоб з'ясувати, що коли, ким було видано, переглянути зміст, прочитати анотацію.

Необхідні цитати, цифри, факти, висновки, що мають відношення до теми, виписують на окремих сторінках стандартного розміру, що сприяє кращій орієнтації в накопиченому матеріалі, систематизації його по розділах, проблемам. Після кожної цитати, прикладу чи іншого виписаного матеріалу потрібно точно описувати джерело з позначенням сторінок, на яких опублікований цей матеріал. Це необхідно для забезпечення вимог правильного оформлення, якщо такий матеріал буде використовуватись у тексті роботи.

У теоретичній частині на основі вивчення наукової, науково-методичної літератури розкриваються ступінь вивчення проблеми, підходи різних авторів по її рішенню, а також обґрунтовується, якого погляду на цю проблему й чому дотримується студент у своїй роботі. Розглядаються законодавчі й нормативні акти по даній проблемі, дається аргументована оцінка використання теоретичної бази й впливу нормативно-законодавчої бази на динаміку розвитку об'єкта дослідження, приводяться (на основі теоретичних обґрунтувань, вітчизняного та зарубіжного досвіду, власних висновків, тощо) шляхи підвищення ефективного розвитку цього об’єкта, розкривається методологія дослідження.

Результатом цієї частини має бути “Введення” та певна методологічна модель, яка буде використовуватися для аналізу предмета дослідження у наступних частинах роботи та при формуванні висновків.
Другий етап - включає глибокий аналіз об'єкта в дипломному проекті й дослідницькій частині магістерської роботи.

На прикладі конкретної організації подається аналіз виробничо-економічної діяльності об’єкта за останній звітній період, динаміка техніко-економічних показників за останні три роки. Вихідними даними для аналізу можуть бути технічна, економічна, фінансова, адміністративна, організаційна та інші види документації, інформація офіційних статистичних служб.

Аналітична частина має бути закінченою аргументованими висновками, де у стислій формі наводяться результати аналізу і розвитку проблеми. Аналітичний матеріал може бути у графічній, табличній формі, у вигляді моделей, блок-схем, тощо.

Дослідницька частина магістерської роботи базується на комплексному підході до аналізу об’єкта дослідження в динаміці за певний період часу. Ця частина є логічним продовженням аналітично та включає дослідження тих чи інших чинників, які мають вплив на об’єкт дослідження. Вагомість тих чи інших чинників обґрунтовується за допомогою емпіричних і теоретичних методів, методів математичної статистики, моделювання тощо. Мета даної частини – дослідити тенденції і закономірності зміни техніко-економічних показників від 3 до 5 років.


Третій етап – розробка проектно-рекомендаційної частини.


Проектно-рекомендаційна частина є основною для дипломного проекту і магістерської роботи. У цій частині наводяться обґрунтування заходів щодо покращання діяльності об'єкта. Система заходів логічно випливає з теоретичної, аналітичної та дослідницької (для магістерських робіт) частин і спрямована на подолання суперечностей між реальним і бажаним станами об'єкта з урахуванням індивідуальних завдань, тобто конкретні заходи (пропозиції, рекомендації тощо) студента-випускника повинні націлювалися на забезпечення показників економічного зростання, підвищення економічної ефективності виробництва.

Вибір і обґрунтування заходів щодо досягнення очікуваних показників економічного зростання подаються у вигляді таблиці, яку треба розміщувати на початку цього розділу. У кінці рекомендаційної частини студент наводить техніко-економічні результати проектних розв'язків у формі таблиці.

Таблиці в додатках можуть бути розгорнутими і займати всю рекомендаційну частину або подаватися у зведеному вигляді, тобто у таблицях будуть наводитися значення техніко-економічних показників і вказуватись чинники, які на них впливають, а в основному тексті цього розділу буде розкриватися сутність цих чинників, взаємозв'язок між ними і пропонуватимуться заходи щодо розв'язання проблеми згідно з отриманим завданням на проектування. Рекомендаційна частина може бути розкрита у формі економічних, фінансових, інноваційних, методичних та інших заходів, інструкцій, програм, пропозицій щодо офіційних документів тощо.

Проектна частина є обов'язковою для дипломного проекту. У ній обґрунтовуються проектні розробки автора з урахуванням індивідуальних завдань. Тобто конкретні заходи (пропозиції, рекомендації тощо) студента-випускника повинні націлюватися на забезпечення показників економічного зростання, підвищення ефективності управління. Вибір і обґрунтування шляхів (механізмів) досягнення очікуваних показників економічного зростання, які наводились в аналітичній частині, подаються у вигляді таблиці.

Матеріал у проектній частині рекомендується подавати в такій послідовності: постановка мети проектування з посиланням на теоретичну і аналітичну частини; обґрунтування проектних пропозицій (їх змісту, очікуваних результатів тощо); характеристика передумов практичного використання проектних пропозицій; розрахунок необхідних фінансових, матеріальних та інших ресурсів і економічної (екологічної) ефективності для кожної пропозиції; зведений розрахунок ефективності. У тих випадках, коли неможливо виразити економічну ефективність у конкретних числах, теоретично обґрунтовується опосередкований вплив цього показника на продуктивність праці, підвищення ефективності виробництва, управління, обслуговування.

Проектні пропозиції можуть бути розкриті у формі організаційних, економічних, фінансових, інноваційних, технологічних проектів, методичних та інших заходів, плану, проекту, положення, інструкції, моделі, програми, законодавчого акта, тощо.
ЗМІСТ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (ТИПОВОГО)
Глава 1. Теоретична частина


  1. Огляд технічної і наукової літератури, передового досвіду, які стосуються вибраної теми дипломного проекту

  2. Виявлені проблеми менеджменту і маркетингу, пов'язані з темоюГлава 2. Аналітична частина


2.1. Узагальнюючий аналіз ринкового стану господарюючого суб'єкта (підприємства)

 1. Інформаційна база аналізу

 2. Характеристика підприємства

 3. Характеристика та стан галузі

 4. Продукція (послуги) підприємства

 5. Умови ринку

2.2. Аналіз стану існуючого менеджменту на підприємстві

 1. Аналіз виробнично-технологічної бази підприємства як об'єкта управління

 2. Аналіз стратегічного менеджменту

 3. Аналіз функціональної структури управління

 4. Аналіз організаційної структури управління

 5. Аналіз інформаційної системи менеджменту

2.3. Комплексна аналітична оцінка господарської діяльності підприємства

 1. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

 2. Оцінка інвестиційної привабливості

 3. Загальні висновки

Глава 3. Проектно-рекомендаційна частина

3.1. Пропозиції щодо розвитку менеджменту


 1. Загальні пропозиції щодо розвитку підприємства

 2. Пропозиції щодо розвитку функціональної структури управління

 3. Пропозиції щодо розвитку організаційної структури управління

 4. Пропозиції щодо розвитку інформаційної системи менеджменту

 5. Обґрунтування пропозицій

Глава 4. Охорона праці2. Організація та керівництво практикою

2.1 Мета і завдання практики з фаху (рівень “спеціаліст”), стажування з фаху (рівень “магістр”) і переддипломної практики.

Метою практичної роботи є поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань з основних професійно-орієнтовних дисциплін, опанування сучасним прийомами й методами прийняття управлінського рішення, розроблення пропозицій щодо впровадження найновіших технологій управління підприємством. Послідовність, види, термін і тривалість проведення практик студентів регламентуються галузевими стандартами, варіативними частинами освітньо-професійних програм і навчальними планами ВНЗ підготовки фахівця за напрямом 0502 - “Менеджмент” (додаток А).

Для спеціаліста при проходженні комплексної практики з фаху передбачається набуття більш глибоких умінь та навичок, забезпечується формування системної ідеології щодо управління підприємством, стратегічна та інноваційна спрямованість дій.

Магістр поряд з формуванням знань та вмінь із застосуванням системного підходу до управління підприємством, запровадження механізмів стратегічного управління та ефективної інноваційної діяльності під час стажування повинен поглибити й розвинути уміння дієвого управління корпоративними утвореннями.

Переддипломна практика проводиться після закінчення теоретичного навчання і складання всіх заліків та іспитів.

Студенти, які мають академічну заборгованість, до переддипломної практики не допускаються.

На практиці студент повинен виконувати функції дублера менеджера-економіста, виконувати роботу, відповідну до теми його дипломного проекту і магістерської роботи, збирати матеріали, безпосередньо пов’язані з розкриттям цієї теми.

Перед виходом на практику студент повинен отримати: 1. Робочу програму практики

 2. Індивідуальне завдання кафедри

 3. Тему дипломного проекту і магістерської роботи

 4. Методичні вказівки з організаційно-методичного обґрунтування дипломного проекту і магістерської роботи

З усіх питань організації і проведення практики необхідно звертатись на кафедру управління проектами у міському господарстві й будівництві.

У результаті проходження практики студент повинен знати: • методи аналізу виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності організації;

 • основні напрями удосконалення системи управління та виробничо-керівницького механізму господарювання на підприємстві;

 • застосування економіко-математичних моделей для удосконалення організації;

 • методи розрахунку економічної ефективності організаційних, економічних, технічних і управлінських заходів;

 • алгоритми розробки інвестиційного, інноваційного проекту діяльності підприємства й т. і.

Студент повинен уміти:

 • аналізувати, розробляти й удосконалювати методи стратегічного та оперативного менеджменту;

 • володіти методами аналізу маркетингового середовища підприємства;

 • проводити техніко-економічний аналіз роботи підприємства та його підрозділів;

 • виявляти невикористані резерви організації та визначення можливості поліпшення роботи за їх рахунок;

 • проводити дослідження в області організації і керування регіоном, містом, підприємством;

 • розробляти інвестиційний проект, бізнес-план; рекомендації щодо удосконалення системи управління персоналом, якістю продукції будівельної організації;

 • розробляти пропозиції щодо реформування підприємств ЖКГ; реалізації соціально-економічних програм у місцевому самоврядуванні.


2.2 Орієнтовані програми практик.

Комплексна практика з фаху (рівень "спеціаліст")

Нормативна комплексна практика з фаху рівня "спеціаліст" проводиться після повного закінчення теоретичної підготовки загальною тривалістю не менше чотирьох тижнів на посадах низового й середнього рівня управління (відповідно до професійних назв робіт, які здатний виконувати спеціаліст з певної спеціальності напряму "Менеджмент" за відповідною спеціалізацією згідно з вимогами варіативної частини ОКХ) у різних лінійних та функціональних підрозділах організацій усіх форм власності й організаційно-правових форм певної галузевої спеціалізації національної економіки.

Відповідно до варіативних частин ОКХ студенти повинні набути вміння, пов'язані з реалізацією загальних функцій управління шляхом здійснення переважно евристичних і адміністраторських та частково операторських процедур праці; прийняттям тактичних і стратегічних рішень у межах своєї компетенції; функціональною та інформаційною підготовкою проектів рішень; тактичним (з елементами стратегії) управлінням первинними підрозділами -лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність); або самостійними організаціями на всіх стадіях життєвого циклу переважно без або з мінімумом апарату управління; керівництвом підлеглими, компетенція яких не вища за бакалаврів.

Основні напрямки професійної діяльності, в яких відбувається практична підготовка - організаційно-управлінська, адміністративно-господарська та інформаційно-аналітична, суміжні - економічна, маркетингова, обліково-контрольна, освітня, науково-дослідницька.Метою нормативної комплексної практики з фаху на рівні "спеціаліст" є формування у студентів на базі отриманих у ВНЗ теоретичних знань, професійних вмінь і навичок виділення проблеми, її дослідження, розробки варіантів вирішення, пошуку найоптимальнішого варіанта та підготовки проекту самостійного рішення під час професійної діяльності на низовому й середньому рівнях управління в реальних умовах функціонування підприємства, а також поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань з основних професійно-орієнтованих дисциплін, опанування сучасними прийомами й методами прийняття управлінського рішення, розробки пропозицій щодо впровадження стратегічно орієнтованих та інноваційних технологій управління підприємством; систематичного оновлення і творчого застосування набутих знань у практичній діяльності.

Комплексна практика з фаху передбачає використання теоретичних знань з усього блоку професійно-орієнтованих дисциплін і дисциплін спеціалізації відповідно до варіативної частини ОПП.

Упродовж практики на робочому місці фахівців студент набуває практичних навичок: спілкування та контактування з управлінськими та іншими працівниками підприємства; вирішення конфліктних ситуацій у первинних колективах; вироблення обґрунтованих управлінських рішень у відповідній сфері діяльності підприємства; проведення виробничих нарад і зборів членів первинних колективів; користування технічними засобами управління.

У процесі проходження практики студент аналізує положення про структурний підрозділ, його структуру, зміст, порядок розроблення та затвердження; проводить аналіз посадових інструкцій працівників підрозділу й порядок їх розроблення та затвердження; аналізує склад працівників відділу й розподіл функцій між ними; бере участь у доборі методів управління підрозділом; виявляє підхід керівника підрозділу до мотивації праці робітників і добору методів спонукання їх до творчої діяльності; власноручно складає всі документи, що стосуються діяльності відповідного структурного підрозділу; аналізує стан організації праці в підрозділі, а також розробляє пропозиції щодо їх удосконалення; аналізує стан процесів і дає пропозиції щодо впровадження прогресивних технологій.

На робочому місці керівника середньої ланки управління підприємства студент: переймає досвід розроблення стратегічної та практичної політики підприємства; здійснює аналіз статуту підприємства, його структури й змісту; виявляє та оцінює доцільність розподілу функцій між першим керівником і його заступником; аналізує організацію і зміст праці керівника та ефективність використання робочого часу; за дорученням керівника підприємства розробляє можливі варіанти рішень загальних проблемних ситуацій, обґрунтовує їх, пропонує керівнику для прийняття і відстоює; аналізує діючу систему контролювання виконання управлінських рішень і доручень керівника підприємства й вносить пропозиції щодо їх удосконалення; вивчає систему планування роботи керівника і виявляє можливості її покращення; аналізує діючу організаційну структуру управління, оцінює з точки зору раціональності й відповідності сучасним умовам діяльності підприємства; розробляє пропозиції з подальшого удосконалення організаційної схеми управління з урахуванням складу виконуваних функцій, трудомісткість їх виконання, ступені централізації інформації для підготовки й прийняття управлінських рішень; вивчає методи управління, які використовує керівник підприємства при виконанні своїх повноважень, дає пропозиції щодо їх удосконалення; вивчає стан охорони праці та техніки безпеки на підприємстві, дає пропозиції щодо його поліпшення; розробляє ефективність процесу управління підприємством, розробляє шляхи його підвищення; аналізує стан інформаційного забезпечення процесу управління підприємством і надає пропозиції щодо його удосконалення; проводить аналіз діючої системи підготовки, прийняття й організації виконання управлінських рішень, наводить показники якості управлінських рішень, вивчає стан технічного забезпечення системи управління підприємством, виконує аналіз ефективності його використання.

Звіт має відобразити всі аспекти діяльності студента на базі практики і може бути структурований:

або за загальними функціями - (вступ - загальна характеристика підприємства, стратегічне управління і функція планування, функція організації, функція мотивування, функція контролювання, функція координування, освітня функція, управління інноваційною діяльністю, висновки та пропозиції);

або за основними бізнес-системами - (вступ - загальна системна характеристика підприємства, управління матеріально-технічною підсистемою, управління організаційною підсистемою, управління виробничо-технологічною підсистемою, управління соціально-психологічною підсистемою, управління економі ко-фінансовою підсистемою, управління стратегічним розвитком, управління інноваційною діяльністю, висновки та пропозиції).

Рекомендована форма підсумкового атестувания - диференційований залік.Стажування з фаху (рівень "магістр")

Нормативне стажування з фаху рівня "магістр" проводиться загальною тривалістю не менше чотирьох тижнів (підготовка магістрів на основі базової вищої освіти з напряму підготовки "Менеджмент") або шість тижнів (підготовка магістрів на основі повної вищої освіти за спеціальностями напряму підготовки "Менеджмент") на посадах середнього рівня управління (відповідно до професійних назв робіт, які здатний виконувати магістр з певної спеціалізації кожної спеціальності згідно з вимогами варіативної частини ОКХ) у різних лінійних і функціональних підрозділах організацій усіх форм власності й організаційно-правових форм визначеної галузевої спеціалізації національної економіки.

Відповідно до варіативної частини ОКХ студенти мають набути уміння, пов'язані з реалізацією усіх загальних функцій управління в повному обсязі шляхом здійснення переважно евристичних та адміністраторських і частково операторських процедур праці; прийняттям тактичних і стратегічних рішень у межах своєї компетенції; керівництвом підлеглими, компетенція яких не вища за бакалаврів.

Основні напрями професійної діяльності, в яких відбувається практична підготовка магістра - організаційно-управлінська, адміністративно-господарська та інформаційно-аналітична, консультаційна, освітня, науково-дослідницька; суміжні - фінансово-економічна, маркетингова, обліково-контрольна.Метою нормативного стажування з фаху є розвиток навичок та вмінь інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та консалтингової діяльності для вирішення прикладних проблем управління підприємницькими структурами, удосконалення системи управління їх діяльністю в сучасних умовах господарювання; набуття вміння адаптації теоретичних положень, методичного інструментарію, передового досвіду підприємництва до умов діяльності конкретного підприємства; закріплення практичних навичок проведення економічного дослідження, формування його інформаційного, правового та методичного забезпечення, виходячи з сутності проблем, що вирішуються, та обмежень, пов'язаних з діяльністю конкретного підприємства; впровадження розроблених рекомендацій та пропозицій у практичну діяльність підприємства.

Стажування передбачає використання теоретичних знань з усього блоку професійно-орієнтованих дисциплін і дисциплін спеціалізації відповідно до варіативної частини ОПП.

Студент на місцях керівників (менеджерів) середнього рівня управління повинен оцінити рівень організації операційної діяльності на підприємстві, визначити її основний напрям і достатність для розробки загальної стратегії розвитку підприємства, проаналізувати стан матеріально-технічної бази підприємства, оцінити ефективність технології роботи з матеріальними ресурсами, проаналізувати поточні витрати господарської діяльності, на основі проведеного аналізу і виявлених факторів впливу, що визначають зміну обсягів і структури операційної діяльності, обґрунтувати напрями її оптимізації на підприємстві, розробити план-графік реалізації запропонованих заходів. Розробити пропозиції з удосконалення операційної діяльності з питань управління товарно-матеріальним забезпеченням на підприємстві. Розробити план-прогноз обсягу операційної діяльності на підприємстві: розробити оптимальну виробничу програму, програму збуту продукції (товарів, робіт, послуг), визначити планові розміри товарно-матеріальних запасів, потребу підприємства в товарних (сировинних) ресурсах згідно з плановими показниками основної діяльності.

Проаналізувати стан і визначити основні напрями розвитку матеріально-технічної бази підприємства. На основі обчислених показників якісного стану матеріально-технічних ресурсів, ефективності їх використання, обсягів діяльності підприємства, що прогнозується на плановий період, розробити план розвитку матеріально-технічних ресурсів підприємства (нове будівництво, реконструкція або розширення; технічне переозброєння підприємства), оцінити наявність фінансових ресурсів для реалізації розробленого плану, можливість використання лізингу для розширення матеріально-технічної бази підприємства. Оцінити ефективність технології роботи з матеріальними ресурсами (сировина, готова продукція, товари). Дати пропозиції щодо підвищення ефективності роботи з приймання, зберігання та продажу продукції (товарів), надання послуг.

Оцінити ефективність матеріальної відповідальності за товарно-матеріальні цінності й звітність підприємства: охарактеризувати форми організації матеріальної відповідальності на підприємстві; оцінити оформлення договорів про повну індивідуальну і колективну (бригадну) матеріальну відповідальність; ознайомитись з порядком проведення інвентаризацій та оформленням інвентаризаційних описів товарно-матеріальних цінностей; оцінити порядок охорони підприємства в поза робочий час, з порядком здачі виторгу в банк.

Проаналізувати поточні витрати господарської діяльності та собівартість продукції підприємства, визначити їх розмір на плановий період. Розробити план-прогноз поточних витрат підприємства на основі визначених обсягів діяльності підприємства, діючих тарифів на послуги. За допомогою методу техніко-економічних розрахунків обґрунтувати розмір витрат за їх видами і статтями на плановий період. Обґрунтувати виробничу й повну собівартість випуску окремих видів продукції. На основі проведеного аналізу і виявлених факторів впливу, що визначають зміну поточних витрат, обґрунтувати резерви їх оптимізації на підприємстві, розробити план-графік їх реалізації.

Проаналізувати трудові ресурси підприємства й систему матеріального сти-мулювання на ньому, розробити план з праці: проаналізувати штатний розклад підприємства, визначити чисельність працівників та їх динаміку протягом періоду, який аналізується (за три останні роки); визначити структуру персоналу за різними ознаками: за категорією, статтю, за рівнем кваліфікації, за освітою, за стажем роботи на цьому підприємстві; визначити ступінь якісної розстановки персоналу згідно з кваліфікаційними вимогами до посад, які обіймають працівники (за освітньо-кваліфікаційним рівнем); проаналізувати показники руху персоналу, розрахувати коефіцієнти плинності та закріплення, визначити основні причини та розробити конкретні заходи щодо її зниження; проаналізувати продуктивність праці працівників підприємства, визначити вплив на продуктивність праці таких факторів як обсяг операційної діяльності, склад працівників тощо; провести аналіз факторів, що обумовили зміну обсягів фонду оплати пра-ці (кількість працюючих, середньої (річної, місячної) заробітної плати, продуктивності праці тощо); дослідити джерела формування фонду оплати праці (оп-лата праці у складі собівартості (витрат обігу); грошові виплати за рахунок при-бутку); оцінити ефективність системи стимулювання персоналу (на основі коефіцієнтів співвідношення) і проаналізувати фінансові можливості підприємства щодо формування фонду оплати праці, зробити висновки за результатами проведеного аналізу. Обгрунтувати пропозиції щодо підвищення ефективності використання трудових ресурсів і обчислити очікуване внаслідок цього зростання обсягу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та прибутку підприємства. Розробити план-графік реалізації запропонованих заходів.

Розробити план-прогноз фінансового результату підприємства, виходячи з потреби підприємства у фінансуванні необхідного соціального та виробничого розвитку, створення спеціальних фінансових фондів за умовами самофінансування, а також обов'язкових платежів, що здійснюються з прибутку підприємства, розрахувати розмір необхідного прибутку на плановий період. За результатом порівняння розрахункових розмірів необхідного й можливого прибутку на плановий період обґрунтувати резерви їх збільшення (зменшення) на підприємстві, розробити план-графік їх реалізації.

Провести управлінське дослідження сильних і слабких сторін організації, оцінити стан підсистем, які визначають загальну конкурентну позицію підприємства на ринку. Охарактеризувати конкурентний статус, визначити пріоритети інноваційного стратегічного розвитку. Розробити план-прогноз організаційно-технічного, економічного, технологічного, просторового розвитку організації

Визначити напрями технологічних перетворень. Розробити новітні технології виробництва, зберігання продукції, обслуговування споживачів, дизайну організації. Підготувати пропозиції щодо удосконалення логістичних процесів. Розробити інноваційні програми руху інформації та використання сучасних інформаційних технологій. Розробити пропозиції щодо оптимізації стратегії ціноутворення.

Обґрунтувати пропозиції щодо підвищення використання трудових ресурсів, обрахувати ефективності запропонованих заходів. Розробити план соціального розвитку трудового колективу і визначити джерела його забезпечення.

Оцінити ресурсне забезпечення проекту розвитку. Оцінити інвестиційну ва-ртість активів проекту розвитку. Розробити прогноз фінансового результату, виходячи з потреб забезпечення необхідного соціального і виробничого розвитку. Визначити джерела інвестування. Обґрунтувати й конкретизувати капітальний бюджет реалізації проекту. Визначити джерела й графіки фінансування проекту. Окреслити ризики реального інвестиційного проекту. Розробити порт-фель ідентифікації видів ризиків за реальним інвестиційним проектом. Охарактеризувати зони проектного ризику. Визначити заходи щодо мінімізації проектних ризиків.Звіт готують у формі консультативного проекту (загальне внутрішнє консультування), він має відобразити всі аспекти діяльності студента на місцях стажування і може бути структурований:

або за загальними функціями (вступ - загальна характеристика підприємства, стратегічне управління і функція планування, функція організовування, функція мотивування, функція контролювання, функція координування, освітня функція, управління інноваційною діяльністю, висновки і пропозиції);

або за основними бізнес-системами (вступ - загальна системна характеристика підприємства, управління матеріально-технічною підсистемою, управління організаційною підсистемою, управління виробничо-технологічною підсистемою, управління соціально-психологічною підсистемою, управління економіко-фінансовою підсистемою, управління стратегічним розвитком, управління інноваційною діяльністю, висновки і пропозиції).

Рекомендована форма підсумкового тестування - диференційований залік.Переддипломна практика (для кожного з освітньо-кваліфікаційних рівнів)

Переддипломна практика є логічним завершенням усіх видів практики на кожному рівні. Це підсумковий етап підготовки студента до виконання випускної, дипломної або магістерської роботи і наступної самостійної діяльності з фаху.

Метою практики є підготовка кожним студентом індивідуального завдання з всебічного вивчення конкретної проблеми управління організацією, збору практичних та статистичних матеріалів для виконання підсумкової атестаційної роботи. Зміст індивідуального завдання, порядок його виконання визначаються та погоджується науковим керівником атестаційної роботи відповідного рівня. Ефективність виконання індивідуального завдання значною мірою залежить від того, наскільки правильно зорієнтований студент на зміст практичного завдання, на його пріоритетні питання, а також на раціональний розподіл часу, відведеного на проходження практики. Індивідуальне завдання доцільно надавати студенту до початку практики відповідного рівня (комплексної практики з фаху рівнів "бакалавр", "спеціаліст" або стажування з фаху різня "магістр"). Завдання можуть бути пов'язані не тільки з написанням випускної, дипломної чи магістерської роботи, а й з науково-дослідною роботою кафедри з держбюджетної та господарської тематики, підготовкою доповідей на студентську наукову конференцію. Науково-дослідна робота в період практики має бути спрямована на підвищення фахового рівня підготовки студентів.

У процесі виконання індивідуального завдання переддипломної практики студент відповідно до кваліфікаційних вимог повинен виявити: • знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно - орієнтованих і спеціальних дисциплін, що розкривають теоретичні основи та практичні питання управління;

 • вміння відбирати, систематизувати й обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження;

 • вміння виявляти причинно-наслідкові зв'язки процесів і явищ у конкретній галузі;

 • вміння обґрунтовувати наукові висновки й конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом.

Після закінчення переддипломної практики студент має підготувати пропозиції науковому керівникові щодо змісту першого варіанта теоретичного та аналітичного розділів атестаційної роботи, комплексу завдань для дослідження з використанням комп'ютерних технологій. Пропозиції щодо змісту теоретичного та аналітичного розділів випускної \ дипломної \магістерської роботи повинні мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким вимогам:

 • містити поглиблений всебічний аналіз досліджуваної проблеми;

 • мати елементи самостійного дослідження;

 • містити розрахунки, виконані на ЕОМ;

 • мати елементи наукової новизни для магістерської роботи;

• містити достатній для обґрунтування пропозицій аналіз досліджуваної проблеми у межах базового підприємства.

По закінченні переддипломної практики студент подає на кафедру науковому керівнику ґрунтовні пропозиції щодо вдосконалення діяльності підприємства, запропонований для подальшого дослідження комплекс розробок з використанням комп'ютерний технологій.

Рекомендована форма підсумкового атестування - залік.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка