Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України»Сторінка1/5
Дата конвертації05.02.2017
Розмір0.96 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет3380 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення практичних (семінарських),

індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни

«Організація судових та правоохоронних органів України»

для студентів спеціальності 6.030402 «Правознавство»

(відповідно до вимог ECTS)усіх форм навчання
Суми

Сумський державний університет

2013

Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України» / укладач доктор юридичних наук, доцент М. М. Бурбика. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 69 с.
Кафедра права

Вступ

Навчальна дисципліна «Організація судових і правоохоронних органів України» – це вступний спеціалізований курс, який має на меті допомогти студентам набути початкових знань про судову та правоохоронну діяльність спеціально уповноважених на її здійснення державних органів, а також недержавних організацій, покликаних сприяти реалізації правоохоронної функції держави. Коло таких органів досить широке. Традиційно до них належать суди, прокуратура, органи внутрішніх справ, Служби безпеки України, досудового розслідування, юстиції, нотаріату, державної податкової, контрольно-ревізійної, виконавчої служб, адвокатура, а також інші органи, які займаються правоохоронною діяльністю.

Цей навчальний курс належить до циклу фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін, оскільки дає знання, без володіння якими неможливе якісне засвоєння таких навчальних дисциплін, як конституційне право, кримінально-, цивільно-, адміністративно-процесуальне право, прокурорський нагляд тощо. У курсі подаються матеріали, які не охоплюються іншими навчальними курсами.

Особливість вивчення цієї дисципліни полягає в тому, що в державі постійно триває процес удосконалення законів та інших нормативних актів, у тому числі й тих, що безпосередньо стосуються організації й основ діяльності судів та правоохоронних органів. Це вимагає від студентів набуття навичок слідкування за публікаціями з питань судових і правоохоронних органів. У цьому їм можуть бути корисні такі видання, як «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Право України» та ін.

Навчальною програмою передбачено засвоєння зазначеної дисципліни на лекціях, практичних заняттях, при індивідуальному консультуванні викладачем, самостійній роботі, написанні контрольної роботи.

Практичні заняття – одна з основних форм навчання. На них перевіряється ступінь засвоєння студентами теоретичних питань курсу, положень законодавства та практики його застосування. Перевірка знань здійснюється також завдяки проведенню поточного модульного контролю. Зміст навчальної дисципліни розділено на два модулі. До першого віднесені питання, пов’язані з діяльністю судової влади, до другого – питання щодо функціонування правоохоронних органів.

Виконання індивідуальної роботи дає можливість студенту закріпити та поглибити теоретичні та практичні знання, отримані в процесі вивчення окремих тем курсу.

Самостійна робота заохочується за допомогою використання рейтингової системи оцінки підготовки студентів та написання контрольної роботи.

Підсумковою формою контролю є диференційований залік, який має на меті перевірити рівень засвоєння теоретичних знань, уміння застосовувати набуті знання при вирішенні конкретних професійних завдань, а також самостійно працювати з науковою та навчальною літературою.

Завданням викладання названого курсу є те, що в результаті його вивчення майбутні юристи повинні знати зміст законодавства щодо системи, структури та принципів організації судових та правоохоронних органів, їх повноважень. Студенти повинні вміти чітко орієнтуватися в нормативно-правових джерелах, у проблемах захисту прав людини і громадянина, а також юридичних осіб від порушень через судову владу і правоохоронні органи, тобто орієнтуватися в механізмах реалізації норм права як гарантій держави. Оволодіння цими знаннями допоможе їм зорієнтуватися у майбутній професії, сформувати уявлення про зміст діяльності кожного правоохоронного органу та виявити індивідуальну схильність до то чи іншого напрямку юридичної діяльності. Отже, в результаті вивчення курсу «Організація судових та правоохоронних органів» студенти повинні набути таких знань та вмінь:

- сутність та поняття судової влади та правосуддя, його форми і види, значення і характеристику принципів правосуддя;

- поняття правоохоронної діяльності, відомості про органи, що здійснюють таку діяльність, їх структуру, завдання, функції, повноваження;

- уміти правильно тлумачити та застосовувати нормативно-правові акти щодо організації та діяльності судових та правоохоронних органів, вільно орієнтуватися в їх системі.

Тема 1. Предмет, основні поняття й

джерела курсу «Організація судових та правоохоронних органів»
План

1. Сутність державної правоохоронної діяльності.

2. Предмет і система курсу «Організація судових та право охо-

роннних органів».

3. Поняття і види судових і правоохоронних органів.

4. Загальна характеристика і функції правоохоронних органів.

5. Функції судової і правоохоронної діяльності.

6. Основні джерела дисципліни «Організація судових та право-охоронних органів».

7. Співвідношення дисциплінии «Організації судових і право-охоронних органів» з іншими юридичними дисциплінами.

Завдання

1. Назвіть та охарактеризуйте основні ознаки правоохоронної діяльності.

2. Назвіть та охарактеризуйте основні напрями (функції) судової та правоохоронної діяльності.

3. Перелічіть судові та правоохоронні органи, що виконують ці функції.

4. Охарактеризуйте систему дисципліни «Організація судових і правоохоронних органів».

5. Визначте значення Конституції України для діяльності судових і правоохоронних органів.

6. Визначте взаємозв’язок дисципліни «Організація судових і правоохоронних органів» із кримінально-процесуальним правом.
Список нормативних актів та літератури

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (зі змін. від 30.09.2010 p.).

2. Загальна декларація прав людини від 10 груд. 1948 р. / М-во юстиції України. – К. : Логос, 1998. – 8 с.

3. Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод від 04.11.1950 р. // 36 договорів Ради Європи. – К. : Парлам. вид-во, 2000. – С. 27 – 45.

4. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 p., Першого Протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України від 17.07.1997 р. № 475/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 40. – Ст. 263; 1999. – № 22– 23.– Ст. 197.

5. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 груд. 1966 р. // Права людини. Міжнар. договори України, декларації, док. – К., 1992. – С. 36 – 62.

6. Основні принципи незалежності судових органів від 06.09.1985 р. // Международ. защита прав человека. Док. и коммент. – X. : Синтекс. – 1998. – С. 162 –166.

7. Європейська хартія про статус суддів // Вісн. Верхов. Суду України. – 1998. – № 4. – С. 2 – 9.

8. Рекомендація № (94) 12 Комітету Міністрів державам-членам щодо незалежності, дієвості та ролі суддів // Там само. – 1997.– №4 (6). – С. 10 –11.

9. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 07.07.2010 р. № 2453-VI // Офіц. вісн. України. – 2010. – № 55/1. – Ст. 1900.

10. Про Конституційний Суд України : Закон України від 26.10.1996 р. № 422/96-ВР // Відом. Верхов. Ради України. –1996. – № 49. – Ст. 272.

11. Про Вищу раду юстиції : Закон України від 15.01.1998 р. № 22/98-ВР // Там само. – 1998. – № 25. – Ст. 146.

12. Про прокуратуру : Закон України від 05.11.1991 р. № 1789-ХІІ // Там само – 1991. – № 53. – Ст. 793.

13. Про міліцію : Закон України від 20.12.1990 р. № 565-ХІІ // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20 (із змін. та допов.).

14. Про Службу безпеки України : Закон України від 25.03.1992 р. № 2229-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – №27. – Ст. 382.

15. Про адвокатуру : Закон України від 19.12.1992 р. № 2887-ХІІ // Там само. – 1993. – № 9. – Ст. 62.

16. Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 p. № 3425-ХІІ // Там само. – 1993. – № 39.– Ст. 383.

17. Положення про Міністерство юстиції України : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2006 р. № 1577 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 45. – Ст. 3020.

18. Положення про Міністерство внутрішніх справ України : Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.2006 р. № 1383 // Там само. – 2006. – № 40. – Ст. 2687.

19. Положення про Державну судову адміністрацію України [Електронний ресурс]: затв. рішенням Ради суддів України від 22.10.2010 р. – № 12. – Режим доступу: http://court.gov.ua/olsa. - Заголовок з екрану.

20. Конституція України : наук.-практ. комент. / редкол. : В. Я. Тацій, О. В. Пстришин, Ю. Г. Барабаш та ін. – 2-е вид., перероб. і доп. – X. : Право, 2011. – 1128 с.

21. Організація судової влади в Україні : навч. посіб. / І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий та ін. – X. : Одіссей, 2007.

22. Порівняльне судове право : навч. посіб. / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, Н. В. Сібільова та ін.; за ред. І. Є. Марочкіна та Л. М. Москвич. – X. : Право, 2008.

23. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України / О. С. Семерак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 392 с.

24. Організація судових та правоохоронних органів : підруч. для студентів юрид. спец. вищ. навч. закл. / І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий та ін.; за ред. І. Є. Марочкіна і Н. В. Сібільової. – 2-ге вид., перероб. і доп. – X. : Одіссей, 2011. – 376 с.

25. Іваницький C. O. Судова влада та правоохоронні органи України / С. О. Іваницький. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Кондор, 2009. – 150 с.

26. Судові та правоохоронні органи України. – К. : Вид. Паливода А. В., 2009. – 224 с.


 1. Євграфова Є. Базова дисципліна з організації та функціонування системи судових та правоохоронних органів України / Є. Євграфова // Юрид. Україна. – 2009. – № 8. – С. 120–124.

 2. Подоляка A. M. Поняття, ознаки та сутність правоохоронної діяльності / A. M. Подоляка // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ України. – 2009. – № 3 (44): зб. наук. пр. – Д. : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – С. 17–23.


Тема 2. Правосуддя і його принципи
План

1. Поняття правосуддя, його відмінність від інших форм держав-ної форм діяльності.

2. Роль судової влади у правовій державі.

3. Форми та види правосуддя.

4. Співвідношення понять «правосуддя» і «судочинство».

5. Поняття принципів правосуддя, їх система, характеристика, значення.


Завдання

1. У зв’язку з хворобою голови районного суду виконком міської ради своїм рішенням поклав виконання його обов’язків на суддю Іваненко.Чи відповідає рішення виконкому міської ради чинному законодавству?
2. Суддя районного суду Петренко виніс вирок з кримінальної справи, яким засудив гр-на К. до 5 років позбавлення волі за скоєння крадіжки. Після оголошення вироку суддя вирішив, що він надто суворий і вніс у вирок зміни, визначивши термін засудження у 3 роки позбавлення волі.

Чи відповідають вимогам закону дії судді?
3. Суд розглянув у судовому засіданні кримінальну справу щодо звинувачення Л. у скоєнні навмисного вбивства з особливою жорстокістю. Враховуючи велику небезпеку злочину, у складі суду брали участь три професійні судді та два народні засідателі.

Чи відповідає закону склад суду, який розглянув справу? У якому складі суддів здійснюється розгляд справ? Назвіть правові форми участі представників народу в здійсненні правосуддя?
4. Учні 9-го класу С. (15 років) та А. (16 років) за попередньою змовою зґвалтували ученицю паралельного класу Д. За клопотанням адміністрації школи місцевий суд розглянув кримінальну справу в актовому залі школи, де навчалися підсудні та потерпіла. На процесі були присутні вчителі, батьківський актив та учні.

Чи відповідають дії суду принципам правосуддя? Розкрийте зміст принципу гласності і відкритості судового процесу.
5. Під час розгляду кримінальної справи за звинуваченням Т. у скоєнні посадового злочину підсудний заявив клопотання про виклик перекладача, зазначивши, що судочинство ведеться українською мовою та всі свідки у справі розмовляють українською мовою, а він її розуміє погано. Порадившись, місцевий суд виніс ухвалу про відмову у задоволенні клопотання, мотивуючи своє рішення тим, що підсудний володіє російською мовою, яка є його рідною, і тому у зв’язку з великою подібністю російської та української мов, необхідності у перекладачеві немає. Головуючий при цьому роз’яснив підсудному, що якщо окремі слова для нього будуть незрозумілі, то їх йому перекладе секретар судового засідання.

Чи відповідають дії суду принципам судової влади? Розкрийте зміст і значення принципу мови судочинства.
6. Місцевий суд розпочав слухання у кримінальній справі за звинуваченням В., Ч. і Р. у скоєнні розбійного нападу. В ході слухання В. винним себе у скоєнні злочину не визнав, зазначивши, що Ч. і Р. обмовляють його, і тому заявив клопотання про призначення йому захисника. Порадившись, місцевий суд виніс ухвалу про відмову у задоволенні клопотання, мотивуючи своє рішення тим, що на цей час вільних захисників немає, оскільки всі вони зайняті в інших судових засіданнях. При цьому головуючий у справі запропонував В. укласти угоду на здійснення захисту з одним із адвокатів, які здійснюють захист Ч. і Р., оскільки вони все одно беруть участь у цій справі, і їм добре відомі її обставини.

Чи відповідають дії суду принципам правосуддя? Розкрийте зміст і значення принципу забезпечення обвинуваченому права на захист.
Список нормативних актів та літератури

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 дек. 1948 г. // Международ. док. по правам человека. – Харьков : РИФ «Арсин, ЛТД», – 2000.– С. 6 – 12.

2. Європейська хартія про статус суддів // Вісн. Верхов. Суду України. – 1998. – № 4. – С. 2 – 9.

3. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (зі змін. від 30.09.2010 p.).

4. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : Закон України від 23.12.1993 р. № 3781-XII // Там само. – 1994. – № 11. – Ст. 50.

5. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : Закон України від 23.12.1993 р. № 3782-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 51; 2003. – № 16. – Ст.124.

6. Про Конституційний Суд України : Закон України від 26.10.1996 p. № 422/96-ВР // Там само. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

7. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23.02.2006 р. № 3477-IV // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 12. – Ст. 792.

8. Про Вищу раду юстиції : Закон України від 15.01.1998 р. № 22/98-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 25. – Ст. 146.

9. Про доступ до судових рішень : Закон України від 22.12.2005 р. № 3262-IV // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 1. –Ст. 13.

10. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 07.07.2010 p. № 2453-VI // Там само. – 2010. – № 55/1. – Ст. 1900.

11. Кодекс адміністративного судочинства України // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 35 – 36, № 37. – Ст. 446.

12. Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень : Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2006 р. № 740 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 22. – Ст. 1623.

13. Основные принципы независимости судебных органов, принятые резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН от 29.11.85 г. и 13.12.85 г. // Международ. акты о правах человека : сб. док. – М. : Б.и., – 2000. – С. 168 – 170.

14. Бринцев В. Д. Стандарти правової держави : втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади : моногр. / В. Д. Бринцев. – X. : Право, 2010. – 464 с.

15. Конституція України : наук.-практ. комент. / редкол. : В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – X. : Право, 2011. – 1128 с.

16. Москвич Л. М. Статус суддів : теоретичний та порівняльно-правовий аналіз / Л. М. Москвич. – Херсон, – 2004. – 223 с.

17. Сібільова Н. В. Еволюція поняття «правосуддя» / Н. В. Сібільова // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Вип. 10. – X. : Право, 2005. – С. 186 –190.

18. Жуйков В. М. Судебная реформа : проблемы доступа к правосудию / В. М. Жуйков. – М. : Статус, 2006. – 283 с.

19. Овчаренко О. М. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації : моногр. / О. М. Овчаренко. – X. : Право, 2008. – 304 с.

20. Статус суддів : навч. посіб. / кол. авт. : І. Є. Марочкін, Ю. І. Крючко, Л. М. Москвич та ін.; за заг. ред. І. Є. Марочкіна. – X. : Право, 2009.

21. Овсяннікова О. О. Транспарентність судової влади : моногр. / О. О. Овсяннікова. – X. : ФІНН, 2010. – 336 с.

22. Організація судових та правоохоронних органів : підруч. для студентів юрид. спец. вищ. навч. закл. / І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий та ін.; за ред. І. Є. Марочкіна і Н. В. Сібільової. – 2-ге вид., перероб. і доп. – X. : Одіссей, 2011. – 376 с.
Тема 3. Судова система України. Суди загальної юрисдикції
План

1. Поняття судової системи, її характеристика.

2. Основні поняття судової системи: «суд», «склад суду», «ланка судової системи», «гілка судової системи», «судова інстанція».

3. Система судів загальної юрисдикції:

а) місцеві суди;

б) апеляційні суди;

в) вищі спеціалізовані суди;

г) Верховний Суд України.

4. Спеціалізовані суди в Україні.

5. Голова суду та його заступник: повноваження, порядок обран-ня і звільнення з посади.


Завдання

 1. Складіть схему судової системи України, деталізувавши при цьому систему судів загальної юрисдикції (письмово).

 1. До апеляційного суду надійшла на розгляд уперше кримінальна справа за звинуваченням О. у скоєнні навмисного вбивства з хуліганських спонукань. Працівник апарату суду вирішив надіслати зазначену справу на розгляд до місцевого суду, оскільки справа у 1-й інстанції по суті не розглядалась, а відразу надійшла до апеляційного суду.

Чи відповідають дії працівника апарату суду вимогам законодавства? Визначте відмінності між судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій. Назвіть судові органи, що розглядають справи у першій, апеляційній і касаційній інстанціях.


 1. Після перевірки діяльності приватного підприємства «Прометей» працівники податкової інспекції донарахували підприємству несплачені податки. Керівник ПП звернувся за юридичною допомогою до адвоката, який порадив звернутися підприємству до господарського суду, оскільки донарахування стосуються господарської діяльності ПП.

Чи правильні дії адвоката? Визначте завдання діяльності господарських і адміністративних судів.


 1. Працівник ДАІ сержант Петренко за порушення правил дорожнього руху склав протокол про адміністративне правопорушення стосовно водія Г. і повідомив, що розгляд цієї справи відбудеться у Зарічному районному суді м. Сум. Водій Г. заперечив сержанту, мотивуючи тим, що оскільки він скоїв адміністративне правопорушення, то його справу повинен розглядати Сумський окружний адміністративний суд.

Чи правильні дії сержанта Петренка? Визначте завдання діяльності загальних і адміністративних судів.


 1. Місцевий суд засудив П. до 6 років позбавлення волі за скоєння крадіжки з проникненням у житло. Батько засудженого, не погодившись з таким вироком і вважаючи сина невинним, надіслав скаргу до Верховного Суду України з вимогою скасувати вирок. У відповідь на скаргу було отримане роз’яснення Верховного Суду України, з яким заявник звернувся до адвоката.

Як у такій ситуації повинен діяти адвокат?
Список нормативних актів та літератури

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (зі змін. від 30.09.2010 p.).

 2. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 07.07.2010 p. № 2453-VI // Офіц. вісн. України. – 2010. – № 55/1. – Ст. 1900.

 3. Про Вищу раду юстиції : Закон України від 15.01.1998 р. № 22/98-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 25. – Ст. 146.

 4. Про Конституційний Суд України : Закон України від 26.10.1996 p. № 422/96-ВР // Там само. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

 5. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 3 частини другої статті 18, статей 32, 33, 34, 35, 36, 37, підпункту 5, пункту 3 розділу VII «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про судоустрій України» (справа про Касаційний суд України) від 11.12.2003 р. № 20-рп/2003 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 51. – Ч. 1. – Ст. 2705.

 6. Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді : наказ Держ. суд. адмін. України від 27.06.2006 р. № 68 // Там само. – 2006. – № 31. – Ст. 2266.

 7. Про затвердження Інструкції з діловодства в апеляційних та місцевих адміністративних судах : наказ Держ. суд. адмін. України від 15.12.2008 р. № 134 // Там само. – 2009. – № 6. – Ст. 186.

 8. Конституція України : наук.-практ. комент. / редкол. : В. Я.Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – X. : Право, 2011. – 1128 с.

 9. Банчук О. А. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод до процедури здійснення судочинства / О. А. Банчук, О. Р. Куйбіда. – К. : ІКЦ «Леста», 2005. 116 с.

 10. Стефанюк В. Судова система України та судова реформа / В. Стефанюк. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 176 с.

 11. Шишкін В. І. Судові системи країн світу : навч. посіб. : [у 3 кн.] / В. І. Шишкін – К. : Юрінком Інтер, 2001.

 12. Русанова І. О. Суд присяжних в Україні : проблеми становлення та розвитку / І. 0. Русанова. – X.: ВД ІНЖЕК, 2005.

 13. Тихий В. П. Правова природа, повноваження, рішення та висновки Конституційного Суду України / В. П. Тихий // Вісн. Акад. адвокатури України. – Вип. 10. – 2007. – С. 5 – 19.

 14. Астрова Л. М. Склад і особливості формування Конституційного Суду України / Л. М. Астрова // Там само. – Вип. 10. – 2007. – С. 27 – 32.

 15. Назаров І. В. Принципи побудови судової системи : моногр. / І. В. Назаров – X. : ФІНН, 2009. – 144 с.

 16. Організація судових та правоохоронних органів : підруч. для студентів юрид. спец. вищ. навч. закл. / І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий та ін.; за ред. І. Є. Марочкіна і Н. В. Сібільової. – 2-ге вид., перероб. і доп. – X. : Одіссей, 2011. – 376 с.

 17. Москвич Л. М. Ефективність судової системи : концептуальний аналіз : моногр. / Л. М. Москвич. – X. : ФІНН, 2011. – 384 с.

 18. Назаров І. В. Судові системи країн Європейського Союзу та України : генезис та порівняння : [моногр.] / І. В. Назаров. –Х. : ФІНН, 2011. – 432 с.

 19. Селіванов А. О. Питання теорії конституційного правосуддя в Україні : актуальні питання сучасного розвитку конституційного правосуддя / А. О. Селіванов, А. А. Стрижак. – К. : Логос, 2010. – 276 с.Тема 4. Верховний Суд України. Конституційний Суд України
План

 1. Статус Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції.

 1. Повноваження Верховного Суду України у порівнянні з повноваженнями вищих спеціалізованих судів.

 2. Склад Верховного Суду України, повноваження суддів Верховного Суду України.

 3. Повноваження Голови Верховного Суду України.

 4. Пленум Верховного Суду України.

 5. Порядок формування та принципи діяльності Конституційного Суду України.

 6. Повноваження Конституційного Суду України.

 7. Форми роботи і форми звернення до Конституційного Суду України.Завдання

 1. У судді місцевого суду П. 29 червня завершився 5 річний строк призначення його на посаду вперше. За поданням Голови Верховного Суду України Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендувала його кандидатуру для обрання Верховною Радою України, надіславши необхідні документи до відповідного комітету Верховної Ради України на початку червня. Але розгляд у комітеті та відповідно на пленарному засіданні Верховної Ради був запланований на початок вересня.

Ураховуючи ці обставини, Голова Верховного Суду України видав розпорядження, згідно з яким на період до обрання судді П. Верховною Радою України, керуючись п. 4 ч.1 ст. 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», доручив йому розгляд справ лише про адміністративні правопорушення.

Які повноваження, у тому числі кадрові, має Голова Верховного Суду України? Чи правильні рішення прийняв Голова Верховного Суду України стосовно судді П.?


 1. Пленум вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ на підставі узагальнення судової практики застосування матеріального і процесуального закону при розгляді справ про злочини у сфері господарської діяльності на підставі п. 6 ч. 2 ст. 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» видав у вигляді постанови роз’яснення рекомендаційного характеру з питань застосування судами законодавства при вирішенні кримінальних справ зазначеної категорії. Голова Верховного Суду України не погодився з викладеними у постанові роз’ясненнями пленуму вищого спеціалізованого суду і виніс це питання на розгляд Пленуму Верховного Суду України, який скасував постанову пленуму вищого спеціалізованого суду і видав свої роз’яснення стосовно практики розгляду справ про злочини у сфері господарської діяльності.

Чи в межах повноважень діяв вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ? Чи в межах повноважень діяв Голова Верховного Суду України? Чи в межах повноважень діяв Пленум Верховного Суду України?


 1. До Верховного Суду України надійшла скарга від громадянина К. про незгоду з рішенням місцевого суду у справі про розподіл майна, а також про незгоду з рішенням у цій справі апеляційного суду. Суддя Верховного Суду України, якому надійшла на розгляд зазначена скарга, на підставі п. 4 ст. 40 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дав розпорядження витребувати з апеляційного суду зазначену справу для її перевірки у Верховному Суді України.

Чи відповідає закону розпорядження судді Верховного Суду України? Які повноваження мають судді Верховного Суду України?


 1. При призначенні суддів Конституційного Суду України Верховна Рада України впродовж п’яти місяців не змогла визначитись із трьома кандидатурами на посади суддів. У зв’язку з цим Президент України видав указ, яким призначив трьох суддів Конституційного Суду України.

Який порядок формування Конституційного Суду України? Хто може бути суддею Конституційного Суду України?


 1. Сумська обласна рада на пленарному засіданні прийняла рішення звернутися з конституційним поданням до Конституційного Суду України про визнання неконституційними окремих положень Закону України «Про державний бюджет».

Чи відповідає вимогам законодавства рішення депутатів Сумської обласної ради? Які є форми звернення і форми роботи Конституційного Суду України?
Список нормативних актів та літератури

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (зі змін. від 30.09.2010 p.).

 1. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 07.07.2010 p. № 2453-VI // Офіц. вісн. України. – 2010. – №55/1. – Ст. 1900.

 2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 3 частини другої статті 18, статей 32, 33, 34, 35, 36, 37, підпункту 5, пункту 3 розділу VII «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про судоустрій України» (справа про Касаційний суд України) від 11.12.2003 р. № 20-рп/2003 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 51. – Ч. 1. – Ст. 2705.

 3. Конституція України : наук.-практ. комент. / редкол. : В. Я.Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – X. : Право, 2011. – 1128 с.

 4. Москвич Л. М. Правовий статус носіїв судової влади в Україні (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних) : моногр. / Л. М. Москвич, C. O. Іваницький, І. О. Русанова. – X. : ФІНН, 2009. – 488 с.

Марочкін І. Є. Добір кандидатів на посади суддів / І. Є. Марочкін // Інформ. вісн. Вищ. кваліфікац. коміс. суддів України. – 2007. – Вип. 1. – С. 23.

 1. Указ Президента України «Про кількість суддів Верховного Суду України» від 07.10.2005 № 1427/2005.Каталог: library -> docs -> rio -> 2013
2013 -> Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять І самостійної роботи з дисципліни «Складання процесуальних документів»
2013 -> Методичні вказівки для підготовки до практичних занять для студентів спеціальностей «Економіка підприємства»
2013 -> Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни «Кримінальний процес України»
2013 -> Конспект лекцій з дисципліни «Теорія перекладу»
2013 -> Методичні вказівки до лекційних, практичних занять
2013 -> Програма практики для студентів напряму підготовки 050701
2013 -> Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 030504 "Економіка підприємства" для усіх форм навчання
2013 -> Методичні вказівки до виконання практичних робіт, самостійної роботи та одз з курсу «патентно-кон’юнктурні дослідження»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка