Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни «Кримінальний процес України»Сторінка1/8
Дата конвертації23.12.2016
Розмір1.52 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет3591 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення практичних (семінарських),

індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни

«Кримінальний процес України»

для студентів спеціальності 6.030402 «Правознавство»

(відповідно до вимог ECTS)

усіх форм навчання
Суми

Сумський державний університет

2013
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи з дисципліни «Кримінальний процес України» / укладач О. В. Ільченко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 145 с.


Кафедра права

Вступ

У сфері боротьби зі злочинністю застосовуються різні засоби – економічні, соціально-політичні, правові. Серед останніх особливе місце займають кримінально-правові та кримінально-процесуальні засоби.

Для захисту особи, суспільства і держави від кримінальних правопорушень, забезпечення того, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, необхідно встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, винуватість особи у його вчиненні та інші обставини, що мають значення для кримінального провадження. У цьому аспекті на основі багаторічного досвіду історично сформувалася чітко визначена системна діяльність у сфері розслідування кримінальних правопорушень, здійснення правосуддя у кримінальному провадженні та виконання судових рішень. Ця діяльність у загальному вигляді і є кримінальним процесом.

Вона детально врегульована законом і полягає у досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень, судовому розгляді та вирішенні матеріалів кримінального провадження, виконанні судових рішень. Кримінально-процесуальну діяльність переважно здійснюють спеціально уповноважені державні органи та посадові особи: суд (суддя), слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, оперативні підрозділи. Саме вони надають їй цілеспрямованого характеру, визначають її напрями, тобто здійснюють кримінальне провадження.

У кримінальному процесі також беруть участь представники інших державних і громадських організацій, а також посадові, юридичні та приватні особи, які займають у ньому чітко визначене процесуальне становище: підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, захисник, свідок, понятий, експерт, спеціаліст та інші.

Вищезазначені особи вступають між собою у правовідносини, тобто відносини врегульовані правовими нормами, закріпленими у законі. За своєю галузевою належністю норми, що встановлюють права та обов’язки суб’єктів цих відносин, належать до кримінально-процесуального права.

Ураховуючи надзвичайно важливе значення кримінального судочинства у розбудові демократичної правової держави, необхідність реформування кримінального процесу України відповідно до міжнародних принципів та цінностей судочинства, що обумовлюється не лише практичною необхідністю здійснення таких кроків всередині нашої держави, а й потребою виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань, Указом Президента України від 8 квітня 2008 року № 311 було схвалено Концепцію реформування кримінальної юстиції України, а 13 квітня 2012 року Верховною Радою України прийнято новий Кримінальний процесуальний кодекс України. Він покликаний удосконалити правове регулювання у сфері кримінального судочинства, привнести у нього європейські цінності та принципи, перетворити неухильне дотримання прав людини у ключову ідею всього кримінального процесу, а також забезпечити реальну, а не задекларовану рівність процесуальних можливостей сторін кримінального провадження та утвердити змагальність процесу.

Кримінальний процес як навчальна дисципліна ґрунтується на базі науки кримінального процесу, кримінально-процесуального права та практики його застосування.Кримінальний процес належить до тих навчальних дисциплін, які посідають провідне місце у професійній підготовці юристів різної спеціалізації. У реальному житті практично кожному випускникові юридичного закладу освіти так чи інакше доведеться зіткнутися з фактами кримінальних правопорушень. Тому глибоке вивчення кримінально-процесуального права та теорії кримінального процесу – одна з основних умов успішної роботи на посадах слідчих, прокурорів, суддів, адвокатів, співробітників оперативних підрозділів органів внутрішніх справ та в інших сферах правозастосовчої діяльності. Важливо й те, що сам кримінальний процес дозволяє поглибити уявлення про істину, законність та справедливість, вчить уважному і чуйному ставленню до людини, навіть якщо вона переступила межу, дозволену законом.
Теми семінарських (практичних) занять
пор.

Назва теми

1

Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу

2

Тема 2. Кримінальний процесуальний закон

3

Тема 3. Засади кримінального процесу

4

Тема 4. Суб’єкти кримінального процесу

5

Тема 5. Докази і доказування у кримінальному процесі

6

Тема 6. Відшкодування шкоди у кримінальному процесі

7

Тема 7. Процесуальні строки і витрати

8

Тема 8. Заходи забезпечення кримінального провадження

9

Тема 9. Загальні положення досудового розслідування

10

Тема 10. Провадження слідчих (розшукових) дій

11

Тема 11. Повідомлення про підозру

12

Тема 12. Призупинення і закінчення досудового розслідування

13

Тема 13. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

14

Тема 14. Підсудність та підготовче судове провадження

15

Тема 15. Судовий розгляд

16

Тема 16. Провадження в суді апеляційної

та касаційної інстанцій17

Тема 17. Провадження у Верховному Суді України

та провадження за нововиявленими обставинами18

Тема 18. Особливі порядки кримінального провадження

19

Тема 19. Міжнародне співробітництво

під час кримінального провадження
Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу
План

1. Поняття, суть та форми кримінального процесу.

2. Завдання кримінального процесу.

3. Система стадій кримінального процесу.

4. Кримінально-процесуальна форма, функції, відносини та гарантії.

5. Кримінально-процесуальні акти.


Ключові поняття: кримінальний процес, поняття, форми, завдання, стадії кримінального процесу, кримінально-процесуальні акти.

Мета - визначення суті, форм та завдань кримінального процесу, стадій КП, кримінально-процесуальної форми. Вивчення кримінально-процесуальних актів.
Питання для самоконтролю

1. Поняття, суть та форми кримінального процесу.

2. Охарактеризуйте кримінальний процес як специфічний вид діяльності

3. Охарактеризуйте кримінальний процес як галузь права.

4. Охарактеризуйте кримінальний процес як галузь науки.

5. Охарактеризуйте кримінальний процес  як навчальна дисципліна.

6. Визначте взаємозв’язок кримінального процесу з іншими галузями права, науками та навчальними дисциплінами.

7. Визначте та охарактеризуйте завдання кримінального провадження.

8. Охарактеризуйте поняття швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду.

9. Визначте систему стадій кримінального процесу.

10. Характеристика кримінально-процесуальної форми.

11. Назвіть та охарактеризуйте функції кримінального процесу.

12. Кримінально-процесуальні правовідносини.

13. Система кримінально-процесуальних гарантій.

14. Характеристика кримінально - процесуальних документів.

Рекомендовані нормативні акти та література

1. Конституція України : прийнята на П’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. – 2012. – № 90 – 91. – 19 травня.

3. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 лип. 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41 – 42, № 43, № 44 – 45. – Ст. 529.

4. Про прокуратуру : Закон України від 5 листоп. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

5. Про адвокатуру : Закон України від 19 груд. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 9. – Ст. 62.

6. Про міліцію : Закон України від 20 груд. 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

7. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

8. Загальна декларація прав людини: прийнята та проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 груд. 1948 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103.

9. Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 р. // Офіційний вісник України. - 1998. – № 13. – Ст. 270.

10. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права людини: прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 груд. 1966 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043.

11. Адаховський Д. Поняття, сутність і види кримінально-процесуальних функцій / Д. Адаховський // Право України. – 2010. – № 6. – С. 220–225.

12. Андрусяк В. Мета та завдання досудового слідства / В. Андрусяк // Вісник прокуратури. – 2010. – № 1. – С. 77–80.

13. Аленін Ю. Публічна природа гарантій прав особи у кримінальному процесі / Ю. Аленін // Право України. – 2003. – № 4. – С. 30–32. 14. Гевко В. Кримінально-процесуальна форма: структура та елементи / В. Гевко // Право України. – 2002. – № 6. – С. 138–139.

15. Гевко В. Удосконалення процесуальної форми як основа реформування кримінального судочинства України / В. Гевко // Право України. – 2010. - № 2. – С. 150–157.

16. Горбачов О. Завдання кримінального судочинства : витоки, зміст, реалізація / О. Горбачов, В. Кривобок // Право України. - 1999. – № 8. – С. 34–37.

17. Грошевий Ю. Кримінально-процесуальні аспекти оперативно-розшукової діяльності / Ю. Грошевий, Е. Дідоренко, Б. Розовський // Право України. – 2003. – № 1. – С. 73–78.

18. Дубинский А. Я. Понятие, структура и содержание уголовно-процессуальной деятельности / А. Я. Дубинский // Проблемы социалистической законности. – Х., 1989. – Вып. 24. –С. 46–52

19. Зінченко І. Л. Завдання сучасного кримінального процесу України / І. Л. Зінченко // Проблеми законності. – Х., 2006. – Вип. 77. – С. 151–156.

20. Карабут Л. Форма і формалізм у кримінально-процесуальній діяльності / Людмила Карабут // Вісник прокуратури. – 2011. – № 10. – С. 69–76.

21. Кучинська О. П. Системність принципів кримінального провадження як визначальний фактор їх ефективного регуляторного впливу на кримінально-процесуальні відносини / О. П. Кучинська // Адвокат. –2012. – № 1. – С. 7–11.

22. Лобойко Л. М. Стадії кримінального процесу : [навч. посіб.] / Л. М. Лобойко. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 176 с.

23. Маляренко В. Т. Про завдання кримінального судочинства / В. Т. Маляренко // Вісник Верховного Суду України. – 2000. – № 6. – С. 38–48.

24. Мовчан Г. Правозахисна функція – це один із основних напрямів діяльності прокурора в кримінальному судочинстві / Г. Мовчан // Вісник прокуратури. – 2009. – № 4. – С. 34–37.

25. Никоненко М. Я. Поняття, види і зміст кримінально-процесуальних гарантій / М. Я. Никоненко // Науковий вісник НАВСУ. – К., 2001. – Вип. 1. – С. 59–69.

26. Орлов М. Відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди як завдання і функція кримінального процесу / М. Орлов // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 6. – С. 133–136.

27. Павлишин А. Вплив процесуальної форми на встановлення істини у кримінальних справах / А. Павлишин // Вісник прокуратури. – 2011. – № 4. – С. 75–82.

28. Пилипенко Д. Функція обвинувачення як основний напрям процесуальної діяльності слідчого / Д. Пилипенко // Вісник прокуратури. – 2010. – № 10. – С. 69–76.

29. Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система / М. А. Погорецький. – Х. : Арсіс, 2002. – 160 с.

30. Погорецький М. А. Взаємозв’язок мети і завдань ОРД і кримінального процесу: теоретико-правові проблеми : [монографія] / М. А. Погорецький // Кримський юридичний вісник. – Сімферополь, 2008. – Вип. 3 (4). С. 5–12.


Тема 2. Кримінальний процесуальний закон
План

1. Поняття, сутність і значення кримінального процесуального права.

2. Джерела кримінального процесуального права.

3. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм.

4. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі та щодо осіб
Ключові поняття: кримінальне процесуальне право, поняття, сутність, джерела, завдання, кримінальні процесуальні норми, кримінально-процесуальний закон.

Мета - визначення сутності, значення та завдань кримінального процесуального права, джерела кримінального процесуального права. Визначення понять, структури і видів кримінальних процесуальних норм.
Питання для самоконтролю

1. Поняття, сутність і значення кримінального процесуального права.

2. Охарактеризуйте джерела кримінального процесуального права.

3. Визначте поняття, структуру і види кримінальних процесуальних норм.

4. Визначте ознаки кримінальної процесуальної норми.

5. Визначте особливості структури норм кримінального процесуального права.

6. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі та щодо осіб.


Рекомендовані нормативні акти та література

1. Конституція України : прийнята на П’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. – 2012. – № 90–91.– 19 травня.

3. Віденська конвенція про дипломатичні відносини від 18 квіт. 1961 р.: ратифікована Президією Верховної Ради УРСР 21 берез. 1964 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_048.

4. Загальна декларація прав людини: прийнята та проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 груд. 1948 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103.

5. Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листоп. 1950 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – Ст. 270.

6. Віденська конвенція про дипломатичні відносини від 18 квіт. 1961 р. // Кримінально-процесуальний кодекс із постатейними матеріалами / за ред. В. П. Шибіко. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – С. 155–166.

7. Віденська конвенція про консульські зносини від 24 квіт. 1963 р. (глава 2) // Там само. – С. 175–184.

8. Про громадянство України: Закон України від 18 січ. 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 13. –

Ст. 65.


9.Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22 верес. 2011 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3773-17.

10. Про визнання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини: Закон України від 23 лют. 2006 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http: // www.rada.gov.ua.

11. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 черв. 2004 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http: // www.rada.gov.ua.

12. Рішення у справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію у часі законів та інших нормативно-правових актів)  : рішення Конституційного Суду України від 09 лют. 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 7.

13. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частин першої, третьої статті 80 Конституції України, частини першої статті 26, частин першої, другої, третьої статті 27 Закону України «Про статус народного депутата України» та за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України про офіційне тлумачення положення частини третьої статті 80 Конституції України стосовно затримання народного депутата України (справа про гарантії депутатської недоторканності) : рішення Конституційного Суду України від 26 черв. 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 17.

14. Кримінально-процесуальний кодекс України: наук. –практ. коментар / за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка. [5-те вид., переробл. і доп.]. – К. : Юрисконсульт, КНТ, 2008. – 896 с.

15. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні: затв. Указом Президента України від 10 черв. 1993 р. [Електронний ресурс] // Голос України. – 1993. – 26 червня. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/198/93.

16. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя : постан. Пленуму Верховного Суду України від 1 лист. 1996 р. № 9 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / [упоряд. В. В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л. Д. Удалова]. – К., 2011. – С. 163–169.

17. Белоносов В. Критерии допустимости аналогии в уголовном процессе / В. Белоносов // Государство и право. – 2001. – № 7. – С. 65–69.

18. Бринцев В. Д. Роль і значення правотворчості у формуванні єдиного правового поля Європи / В. Д. Бринцев // Вісник Конституційного Суду України. – 2009. – № 2. – С. 80–91.

19. Великий Д. Аналогия и расширенное толкование в уголовно-процессуальном праве / Д. Великий // Уголовное право. – 2005. – № 3. – С. 73–76.

20. Волкотруб С. Г. Імунітет у кримінальному процесі України : [монографія] / С. Г. Волкотруб. – Х. : Консул, 2005. – 144 с.

21. Громов Н. А. Санкции в уголовно-процессуальном праве России / Н. А. Громов, С. А. Полунин. – М. : Городец, 1998. - 152 с.

22. Дроздов О. М. Джерела кримінально-процесуального права України / О. М. Дроздов. – Х. : Вапнярчук Н. М., 2008. – 208 с.

23. Демченко В., Стратонов В. Кримінально-процесуальний закон : стилістичні проблеми / В. Демченко, В. Стратонов // Право України. – 2002. - № 11. – С. 124-127.

24. Капліна О. Поширювальне тлумачення і аналогія кримінально-процесуального закону : проблеми розмежування / О. Капліна // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2004. – Вип. 4. – С. 152–162.

25. Капліна О. Буквальне тлумачення норм кримінально-процесуального права / О. Капліна // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 2005. – Вип. 1. – С. 150–161.

Тема 3. Засади кримінального процесу
План

1. Поняття, значення і класифікація засад кримінального провадження.

2. Конституційні засади кримінального провадження.

3. Спеціальні засади кримінального провадження та їх характеристика.


Ключові поняття: кримінальне провадження, засади, принципи, поняття, значення, джерела, завдання, кримінальні процесуальні норми, кримінально-процесуальний закон.

Мета - визначення сутності, значення та класифікацію засад кримінального провадження.
Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте поняття, значення і класифікацію засад кримінального провадження.

2. Визначте та дайте характеристику конституційним засадам кримінального провадження.

3.Охарактеризуйте спеціальні засади кримінального провадження.Рекомендовані нормативні акти та література

1. Конституція України : прийнята на П’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. –№ 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. – 2012. – № 90–91. – 19 травня.

3. Кримінальний кодекс України: станом на 17 січ. 2012 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

4. Кримінально-процесуальний кодекс України: станом на 17 січня 2012 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001-05.

5. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права людини: прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 груд. 1966 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043.

6. Конвенція про захист прав і основних свобод людини: станом на 27 трав. 2009 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

7. Звід принципів захисту всіх осіб, підданих затриманню або арешту в будь-якій формі : прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 9 грудня 1988 р. // Негодченко О. В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ : [монографія]. – Дніпропетровськ, 2002.

8. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / [упоряд: В. В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л. Д. Удалова]. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 456 с.

9. Бараннік Р. В. Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім’ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України : [монографія] / Р. В. Бараннік, В. П. Шибіко. – К. : КНТ, 2008. – 212 с.

10. Бартащук Л. П. Гарантії забезпечення права людини на повагу до честі і гідності у кримінальному судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність» / Л. П. Бартащук. – К., 2011. – 24 с.

11. Галаган О. І. Захист прав і свобод суб’єктів кримінального судочинства в Україні та ФРН : [навч. посіб.] / О. І. Галаган, В. А. Савченко. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – 200 с.

12. Гриненко А. В. Принцип презумпции невиновности и его реализация в досудебном уголовном процессе : [монографія] / А. В. Гриненко, Г. К. Кожевников, С. Ф. Шумилин. – Х. : Консум, 1997. – 96 с.

13. Гриненко С. О. Реалізація принципу безпосередності у досудових стадіях кримінального процесу України: [монографія] / С. О. Гриненко. Х. : Оберіг, 2008. – 224 с.

14. Гринюк В. О. Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза» / В.О. Гринюк. – К., 2004. – 20 с.

15. Зінченко І. Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність» / І. Л. Зінченко. – Х., 2010. – 20 с.

16. Колодій А. М. Принципи права України / А. М. Колодій ; НАВСУ. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 208 с.

17. Король В. В. Засади гласності кримінального судочинства України : поняття, зміст, підстава обмеження : [монографія] / В.В. Король . – Івано-Франківськ : Плай, 2003. – 250 с.

18. Крижанівській В. В. Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження) : [монографія] / В.В. Крижанівський. – К. : Обрії, 2009. – 164 с.

19. Кримінально-процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка. – [6-те вид., переробл. та доп.]. – К. : Юрисконсульт ; ЮСТІНІАН, 2010. – 896 с.

20. Кримінальний процес : [підруч.] / за ред. Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної. – Х. : Право, 2010. – 608 с.

21. Лобойко Л. М. Принцип диспозитивності в кримінальному процесі України : [монографія] / Л. М. Лобойко; Юрид. акад. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2004. – 215 с.
Каталог: library -> docs -> rio -> 2013
2013 -> Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять І самостійної роботи з дисципліни «Складання процесуальних документів»
2013 -> Методичні вказівки для підготовки до практичних занять для студентів спеціальностей «Економіка підприємства»
2013 -> Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України»
2013 -> Конспект лекцій з дисципліни «Теорія перекладу»
2013 -> Методичні вказівки до лекційних, практичних занять
2013 -> Програма практики для студентів напряму підготовки 050701
2013 -> Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 030504 "Економіка підприємства" для усіх форм навчання
2013 -> Методичні вказівки до виконання практичних робіт, самостійної роботи та одз з курсу «патентно-кон’юнктурні дослідження»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка