Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів спеціальності
Сторінка1/5
Дата конвертації09.06.2017
Розмір0,55 Mb.
  1   2   3   4   5
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

3089 Методичні вказівки

до виконання дипломних проектів (робіт)

для студентів спеціальності

7.05050205 “Гідравлічні машини, гідроприводи

та гідропневмоавтоматика”

усіх форм навчання

Суми

Сумський державний університет2011

Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) / укладачі: О.Г. Гусак, С.В.Сапожніков, В.Ф. Герман, С.П. Кулініч, О.І. Котенко. - Суми: Сумський державний університет, 2011. - 45 с.


Кафедра прикладної гідроаеромеханіки

ЗМІСТ

С.

1 Загальні положення.......................................................

4

2 Порядок підготовки дипломнИХ ПРОЕКТІВ (робіт)……………………………………………………………

7

2.1 Тематика дипломних проектів (робіт)………......................

7

2.2 Наукове керівництво дипломними проектами (роботами)....................................................................................

8

2.3 Завдання на дипломне проектування...................................

10

3 Виконання дипломноГО ПРОЕКТУ (роботи)…….

12

3.1 Зміст, структура й обсяг дипломної роботи........................

12

4 Оформлення дипломноГО ПРОЕКТУ (роботи)......

18

4.1 Загальні вимоги.....................................................................

18

4.2 Нумерація...............................................................................

20

4.3 Ілюстрації...............................................................................

21

4.4 Таблиці...................................................................................

22

4.5 Формули і рівняння...............................................................

24

4.6 Посилання………………………………………….………...

26

4.7 Оформлення списку використаної літератури.....................

26

4.8 Додатки..................................................................................

27

4.9 Оформлення графічної частини дипломного проекту (роботи)………….........................................................................

28

5 Організація виконання дипломноГО ПРОЕКТУ (роботи) ТА ЙОГО захисту...............................................

30

5.1 Організація дипломного проектування................................

30

5.2 Проведення нормоконтролю і допуск студента до захисту.........................................................................................

32

5.3 Рецензування дипломного проекту (роботи).......................

33

5.4 Підготовка доповіді до захисту............................................

34

5.5 Організація захисту дипломного проекту (роботи)….........

34

Додаток А Список тем дипломних проектів (робіт)…………..

37

Додаток Б Бланк завдання на дипломний проект (роботу) ......

38

Додаток В Приклад титульного аркуша дипломного проекту (роботи)........................................................................................

40

Додаток Г Приклад оформлення реферату................................

41

Додаток Д Приклади оформлення бібліографічного запису в списку джерел, що наводяться в пояснювальній записці.........

421 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
   Державна атестація студентів здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь і навичок випускників, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціаліста за спеціальністю 7.090209 "Гідравлічні та пневматичні машини", у вигляді захисту дипломного проекту (роботи).

   Відповідно до Закону України "Про освіту" і "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, а також рекомендацій Міністерства освіти і науки України "Про порядок створення, організації і роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України" (ВНЗ) для проведення державного екзамену зі спеціальності "Гідравлічні та пневматичні машини" створюється державна екзаменаційна комісія. До обов'язків державної екзаменаційної комісії входять:  • перевірка й оцінка науково-теоретичної і практичної підготовки студентів з метою встановлення відповідності їх освітнього і кваліфікаційного рівнів до вимог стандарту якості освіти, положень про вищі навчальні заклади України і ступеневу систему освіти, а також навчальних планів і програм підготовки спеціалістів;

  • вирішення питань про присвоєння випускникам відповідної кваліфікації і видачі дипломів.

   Дипломний проект (робота) - це найбільша за обсягом самостійна і творча робота студента, яка виконується за тематикою завдань професійної діяльності, при виконанні якої використовуються знання, отримані у процесі навчання з усіх дисциплін навчального плану спеціальності. Виконуючи дипломний проект (роботу), студент поглиблює і закріплює теоретичні знання, набуває навичок самостійного вирішення завдань у сфері гідравлічних і пневматичних машин та апаратів.

   Виконання дипломного проекту (роботи) має на меті:

- систематизацію, закріплення і поглиблення теоретичних та практичних знань із загальнотехнічних та спеціальних дисциплін за напрямом фахової підготовки;

- формування навичок застосування одержаних у вищому навчальному закладі знань під час розв’язання конкретних практичних і науково-технічних завдань у сфері гідравлічних, пневматичних машин і апаратів та систем гідроприводу;

- набуття досвіду в патентному пошуку та аналізу кращих вітчизняних та закордонних зразків-аналогів проектованих гідравлічних та пневматичних машин, виконанні процесу проектування заданої машини;

- набуття досвіду використання сучасних методів чисельного моделювання фізичних процесів, що відбуваються в проточній частині проектованих гідравлічних і пневматичних машин та апаратів з використанням програмних пакетів CFX- 5.7, Solid Works, MathCad, MathLab та ін.;

- набуття досвіду виконання технічної документації - пояснювальної записки і креслень відповідно до вимог діючих стандартів;

- набуття досвіду проведення економічного оцінювання проектів ;

- набуття досвіду у проведенні аналізу отриманих результатів і формуванні висновків, а також публічного захисту виконаної роботи.

   Дипломний проект (робота) виконується студентом самостійно за індивідуальним завданням, затвердженим наказом по ВНЗ.

   Дипломний проект (робота) характеризується єдністю цілей і задач. У процесі виконання дипломного проекту (роботи) студент повинен показати високий рівень знань фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін, виявити уміння і навички у розробленні конструкцій гідравлічних і пневматичних машин та апаратів, уміння грамотно і системно розв’язувати задачі у сфері своєї професійної підготовки.

   За всі відомості, викладені у дипломному проекті (роботі), порядок використання фактичних матеріалів під час виконання роботи, обґрунтованість одержаних результатів, висновків несе відповідальність безпосередньо виконавець роботи.

   Виконання роботи проводиться під керівництвом провідного викладача кафедри, який консультує студента, допомагає йому прийняти остаточне рішення під час розроблення проекту, перевіряє додержання студентом календарних термінів виконання роботи.

   На підставі виконання і захисту дипломного проекту (роботи) Державна екзаменаційна комісія приймає рішення про присвоєння студентові кваліфікації спеціаліста зі спеціальності "Гідравлічні та пневматичні машини". Така особа працевлаштовується згідно з чинним законодавством.  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка