Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 030504 "Економіка підприємства" для усіх форм навчанняСкачати 416,73 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації16.04.2017
Розмір416,73 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”,

п. 2.6.14


Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління В. Б. Юскаєв

3550 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання кваліфікаційної роботи для

студентів спеціальності 6.030504 "Економіка підприємства" для усіх форм навчання

Усі цитати, цифровий і

фактичний матеріал,

бібліографічні

відомості перевірені,

написання одиниць

відповідає стандартам
Укладачі: О. І. Карінцева

Ю. В. Чорток

І. В. Мамчук

О. М. Тур

С.З. Весперіс
Відповідальний за випуск Л. Г. Мельник
Декан факультету

економіки та менеджменту О. В. ПрокопенкоСуми

Сумський державний університет2013
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Шосткинський інститут

Конотопський інститут3550 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання кваліфікаційної роботи

для студентів спеціальності 6.030504 "Економіка підприємства" для усіх форм навчання

Суми


Сумський державний університет

2013
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи / укладачі: О. І. Карінцева, Ю. В. Чорток, І. В. Мамчук, О. М. Тур, С. З. Весперіс. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 31 с.

Кафедра економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету

Кафедра економіки підприємств Шосткинського інституту Сумського державного університету

Кафедра економіки і управління Конотопського інституту Сумського державного університету
ЗМІСТ

С.


Вступ………………………………………………………….........

4

1.

Основні етапи виконання кваліфікаційної (бакалаврської) роботи……………………………………………………………

5

2.

Процедура вибору та затвердження теми кваліфікаційної (бакалаврської) роботи…………………………………………

5

3.

Складання бібліографічного списку та вивчення літературних джерел……………………………………………………………

6

4.

Розроблення плану кваліфікаційної (бакалаврської) роботи, її обсяг та зміст…………………………………………………….

7

5.

Науковий керівник та студент…………………………………

12

6.

Оформлення кваліфікаційної (бакалаврської) роботи………

13

7.

Умови допуску студента до захисту кваліфікаційної роботи. Процедура захисту кваліфікаційної роботи студентом…….

14

Додаток А.

Рекомендовані теми кваліфікаційних (бакалаврських) робіт зі спеціальності «Економіка підприємства»……………………………………….

17

Додаток Б.

Приклади оформлення бібліографічного списку у кваліфікаційній (бакалаврській) роботі……………

22

Додаток В.

Структура реферату………………………………..

24

Додаток Г.

Правила оформлення додатків…………………….

25

Додаток Д.

Вимоги щодо оформлення основних елементів роботи……………………………………………......

26

Додаток Е.

Приклад оформлення змісту кваліфікаційної (бакалаврської) роботи…………………………….

30Вступ
Кваліфіаційна робота є важливою формою підсумкової державної атестації з освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для спеціальності «Економіка підприємства». Кваліфікаційна робота бакалавра є важливим документом, що дозволяє державній комісії оцінити рівень підготовки, знань, здатості до творчої, наукової і самостійної роботи випускника.

Під час виконання кваліфікаційної роботи студент повинен: • поглибити, систематизувати та закріпити отримані під час навчання теоретичні знання з обраного наукового напряму, за яким виконується кваліфікаційна робота;

 • закріпити навички щодо вибору та аналізу науково-практичних проблем, розробленя висновків, узагальнень та рекомендацій, виходячи із здійсненого науково-методичного аналізу з використанням сучасного методичного інструментарію, використання знань стосовно вирішення науково-практичних проблем виробничого, економічного, управлінського, фінансового характеру;

 • навчитися самостійно обирати та опрацьовувати фахову науково-методичну літературу та здійснювати науково-практичні дослідження й експерименти за самостійно обраною методикою;

 • вивчити, засвоїти та застосувати у своїй науково-практичній діяльності досвід професійної діяльності економістів у сучасних умовах ринкових принципів господарювання;

 • навчитися творчо, наполегливо та на високому професійному рівні вирішувати поставлені перед собою наукові й практичні проблеми і завдання.

Виконання кваліфікаційної (бакалаврської) роботи є завершальним етапом навчання студентів, спрямованого на отримання кваліфікації «бакалавра» з відповідного напряму підготовки і містить у собі елементи наукового пошуку, елементи наукової новизи та практичної апробації результатів роботи. Захист кваліфікаційної роботи перед державною комісією є підставою для присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Економіка підприємства».

1. Основні етапи виконання кваліфікаційної (бакалаврської) роботи
Виконання кваліфікаційної роботи відбувається у такому порядку:

 • вибір теми кваліфікаційної (бакалаврської) роботи та затвердження її на кафедрі (науковим керівником);

 • вивчення літератури і розроблення плану кваліфікаційної (бакалаврської) роботи;

 • ознайомлення наукового керівника з текстом кваліфікаційної (бакалаврської) роботи і врахування його рекомендацій та зауважень;

 • остаточне оформлення кваліфікаційної роботи, плакатів до неї, збір необхідних підписів та передача роботи на рецензування науковому керівнику;

 • захист кваліфікаційної (бакалаврської) роботи перед державною атестаційною комісією.


2. Процедура вибору та затвердження теми кваліфікаційної (бакалаврської) роботи
Вибір тематики кваліфікаційної (бакалаврської) роботи студентом відбувається самостійно, керуючись приблизною тематикою, що його цікавить. Тема кваліфікаційної роботи повинна бути погоджена з науковим керівником, призначеним кафедрою. Перелік рекомендованих кафедрою тем формується з урахуванням змін у національному законодавстві, актуальності економічних напрямів дослідження в Україні. Орієнтовний перелік рекомендованих кафедрою тем до написання кваліфікаційної роботи подано в додатку А.

Вибір тематики кваліфікаційної роботи студентом повинно відбуватися заздалегідь, з початку свого навчання на кафедрі за обраною спеціальністю, коли відбувається формування науково-світоглядної бази, опанування фундаментальних основ з відповідного наукового напрямку, що має стати підгрунтям до вибору особистого напряму наукових досліджень. Упродовж навчання студент повинен поглиблювати свої знання з окремих міждисциплінарних аспектів обраного напряму дослідження.

Студентові після закінчення строку навчання надається право самостійно запропонувати тему кваліфікаційної роботи, назва і спрямованість якої відрізняється від рекомендованої за погодженням її з кафедрою та науковим керівником.

При виборі теми кваліфікаційної роботи необхідно врахувати такі аспекти: актуальність науково-практичного напряму дослідження, можливість отримати й опрацювати відповідний фактичний матеріал та статистичну інформацію підприємства, регіону чи національної економіки, наявність власного науково-практичного досвіду з обраної тематики. Тема кваліфікаційної роботи затверджується науковим керівником.

Кваліфікаційна робота повинна бути виконана та здана на кафедру з усіма підписами для рецензування науковим керівником не пізніше встановленого завданням терміну (за 14 днів до захисту).
3. Складання бібліографічного списку та вивчення літературних джерел
Бібліографія – це список літературних джерел, які необхідно вивчити для правильного розуміння теми кваліфікаційної роботи та викладення її змісту.

Для складання бібліографії необхідно ознайомитись із відповідними розділами навчальних посібників, підручників, монографій, статтями у фахових виданнях України та світу з обраної тематики кваліфікаційної роботи. У процесі вивчення літературних джерел студент повинен отримати повне уявлення про обрану тему кваліфікаційної роботи, коло проблем, які вона охоплює, про тенденції розвитку економічних процесів і явищ, що розглядаються.

Особливу увагу при формуванні переліку літературних джерел треба звернути на розміщення розділових знаків відповідно до вимог діючих державних стандартів (додаток Б).

Необхідним є також збір та обробка відповідних статистичних даних про розвиток підприємства, регіону, національного господарства. Основними джерелами такої інформації є статистичні щорічники України та її областей. Статистична інформація щодо розвитку підприємств міститься у фінансовій звітності підприємства (Баланс (форма № 1), Звіт про фінансові результати (форма № 2), Звіт про рух грошових коштів (форма № 3), Звіт про власний капітал (форма № 4) та Річні примітки підприємства), відповідних статистичних звітах підприємств щодо обсягу виробництва, реалізації товарів, робіт і послуг та затрат на них за видами економічної діяльності, зайнятості й оплати праці працівників за видами економічної діяльності, цін і тарифів, розвитку соціальної сфери, стану навколишнього природного середовища тощо.

Зібраний матеріал необхідно згрупувати і по можливості скласти таблиці. Таблиці повинні бути зручними та зрозумілими для огляду і аналізу. Поряд із таблицями пропонується використовувати графіки, діаграми та схеми, які дозволяють більш наочно ілюструвати процеси та закономірності, які розглядаються в роботі. Обов’язково повинні бути посилання на них у тексті роботи.

Після опрацювння літературних джерел необхідно перейти до складання плану кваліфікаційної (бакалаврської) роботи.


4. Розроблення плану кваліфікаційної (бакалаврської) роботи, її обсяг та зміст
Кваліфікаційна робота повинна мати певну логічну побудову, послідовність та завершеність розгляду відповідного кола питань. Рекомендований обсяг кваліфікаційої роботи 55–70 с. комп’ютерного або 65–80 с. рукописного тексту без списку використаних джерел та додатків. Рекомендується наявність таких елементів кваліфікаційної роботи:

 • титульний аркуш;

 • зміст;

 • реферат;

 • вступ;

 • перший розділ;

 • другий розділ;

 • третій розділ;

 • висновки;

 • список використаних джерел (не менше 50 літературних джерел, на 80 % із яких у тексті роботи повинні бути посилання (приклад оформлення бібліографічного списку див. у додатку Б));

Заголовки структурних частин роботи (ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, ДОДАТКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ) друкують великими літерами симетрично до набору. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку не допускається.

Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. У кінці заголовка, надрукованого у підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати двом інтервалам (пропуск одного рядка). Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.Титульний аркуш є першою сторінкою кваліфікаційної роботи, що містить інформацію про тему роботи, автора, наукового керівника роботи. Приклад титульного аркуша видається на кафедрі.

Зміст містить найменування розділів та підрозділів роботи і початкові номери сторінок цих розділів та підрозділів. Кожен із розділів повинен вміщувати підрозділи (мінімальна кількість підрозділів – 2, максимальна – 5). Кожний розділ у роботі повинен починатися із нової сторінки. Приклад змісту кваліфікаційної роботи наведено у додатку Е.

Реферат призначений для ознайомлення з роботою та містить коротку інформацію щодо методів дослідження, мети, об’єкта та предмета дослідження і короткого змісту розділів роботи. Обсяг реферату повинен складати не більше 1 сторінки. Приклад написання реферату до кваліфікаційної роботи наведено у додатку В.

Вступ кваліфікаційної роботи повинен містити:

 • обґрунтування актуальності теми, що передбачає: визначення сутності проблеми дослідження, її важливості та відповідності сучасним потребам економічної науки; характеристику соціальної значущості теми роботи; оцінку перспектив розвитку досліджуваної теми. Цей елемент вступу повинен бути обсягом до однієї сторінки;

 • об’єкт та предмет дослідження, які співвідносяться між собою як загальне та часткове. Об′єкт дослідження – це обраний для вивчення процес або явище, що породжує проблемну ситуацію. При визначенні об′єкта дослідження необхідно відповісти на питання: «Що досліджується?». Предмет дослідження міститься в межах об′єкта і являє собою певні точки зору, з яких розглядається об′єкт дослідження і дає уявлення про істотні зв′язки, відносини, властивості і функції об′єкта дослідження;

 • мету і конкретні завдання, які будуть вирішені у процесі написання роботи. Вони конкретизують предмет дослідження. Формуючи мету, необхідно з′ясувати, який головний позитивний результат автор роботи бажає отримати в процесі дослідження. При формулюванні мети потрібно відповісти на запитання: «Яку проблему необхідно вирішити?», «Які методи, інструменти, алгоритми дій будуть отримані на основі існуючих наукових підходів, використання яких дозволить вирішити проблему?», «Якого результату в процесі вирішення проблеми буде досягнуто?». Визначена мета дослідження є основою для формулювання завдань роботи, що конкретизують мету, реалізація яких спрямована на досягнення кінцевої мети. Завдання дослідження можуть включати: виявлення сутності понять, явищ, поцесів, розроблення критеріїв ефективності, принципів застосування інструментів, методів тощо; вивчення вітчизняного та закордонного досвіду з даної проблеми; аналіз стану та процесів в економіці, регіоні, на підприємстві тощо; розроблення рекомендацій та пропозицій стосовно використання результатів дослідження у практиці. Завдання дослідження формулюються у формі переліку дій: «вивчити», «проаналізувати», «дослідити», «з′ясувати», «встановити», «обґрунтувати» тощо. Вирішення сформульованих завдань повинне складати зміст розділів та підрозділів кваліфікаційної роботи. Про ступінь вирішеності поставленої мети та завдань роботи необхідно зазначити у висновках;

 • основні методи дослідження поставлених завдань та проблем науково-практичного характеру. Найчастіше використовують такі методи: спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент, абстрагування, аналіз, синтез, індукція, дедукція, економіко-математичне моделювання, графічний, факторний аналіз, статистичний аналіз, кореляція тощо;

 • характеристику інформаційної бази, що буде застосовуватися в процесі вирішення проблем та завдань, обґрунтуваних у вступі, та для обґрунтування висновків дослідження. До джерел інформації, необхідної для написання кваліфікаційної роботи, відносять: статистичні щорічники України та її областей, статистична інформація щодо розвитку підприємств, наукові статті вітчизняних та закордонних науковців, підручники, навчальні посібники, нормативно-правові акти тощо.

Основна частина кваліфікаційної роботи складається з трьох розділів, у яких повинно бути викладено теоретичні основи з обраного напряму дослідження, проблеми та практичні питання, що потребують вирішення в рамках кваліфікаційної роботи, досвід вирішення цих проблем тощо. Кожний розділ повинен мати короткі узагальнення та висновки щодо вирішення в межах даного розділу окремих завдань.

У першому розділі кваліфікаційної роботи (обсяг – не більше 20 % від загального обсягу роботи) доцільно визначити основні етапи наукової думки щодо вирішуваної проблеми, сучасні напрямки досліджень та проблемні питання, що потребують наукового і практичного вирішення. Доцільно навести основні дискусійні та невирішені проблеми, сформулювати своє бачення шляхів вирішення окресленого кола проблемних питань, що повинні бути детально розкриті у наступних розділах роботи.Другий розділ кваліфікаційної роботи (обсяг – близько 40 % від загального обсягу роботи) повинен містити основні теоретико-методичні положення та підходи до вирішення поставлених завдань. Описуються основні тенденції, закономірності, методи економіко-статистичного аналізу окресленого кола проблем, гіпотези, що розглядаються, тощо. Рекомендується навести у роботі основні сучасні економіко-математичні методи аналізу, планування, прогнозування, моделювання тощо. Використання наведених автором методик повинно бути апробовано у третьому розділі при застосуванні сучасної обчислювальної техніки.

Для написання цього розділу кваліфікаційної роботи доцільно використовувати матеріал монографічних досліджень, періодичної економічної літератури, досвід розвитку аналогічнних підприємств, регіонів, національних економік, результати економічних та соціальних досліджень, експериментів, матеріали особистих спостержень, узагальнень та прикладних напрацювань, отриманих під час проходження виробничої практики.

У третьому розділі кваліфікаційної роботи (обсяг – близько 40 % від загального обсягу роботи) рекомендується описати хід дослідження, з вичерпною повнотою викладаються результати власних досліджень студента, як вони одержані та в чому полягає їх науково-практична цінність.

На основі вивчення, обробки та узагальнення аналітичних матеріалів студент повинен всебічно охарактеризувати об’єкт дослідження (підприємство, регіон, національна економіка тощо), виявити вплив позитивних або негативних чинників на його розвиток, встановити причини недоліків розвитку підприємства, регіону, національної економіки, оцінити їх можливості стосовно підвищення ефективності тих чи інших напрямків господарської діяльності.

У висновках (обсяг – 2–3 с.) необхідно стисло подавати наукові та практичні результати викладеного у кваліфікаційній роботі наукового дослідження за обраним напрямком, оцінка щодо ступеня вирішення поставлених у роботі завдань, проблем теоретичного та прикладного характеру.

Список використаних джерел наводиться після висновків і повинен містити не менше 50 літературних джерел, на 80 % із яких у тексті роботи повинні бути посилання (приклад оформлення бібліографічного списку див. у додатку В).

Робота також може включати додатки, що містять додаткову пояснювальну інформацію (бази даних, різного роду статистичні показники діяльності підприємства, розвитку регіону чи держави, проміжні розрахунки, таблиці, діаграми, рисунки тощо), яку недоцільно вносити до основної частини роботи (правила оформлення додатків див. у додатку Г).


5. Науковий керівник та студент
Для керування процесом написання кваліфікаційної роботи студента кафедра призначає наукового керівника з викладачів кафедри. Робота наукового керівника входить до педагогічного навантаження, що визначається згідно з діючими нормативами.

Науковий керівник допомагає:

 • обрати та правильно сформулювати тему кваліфікаційної (бакалаврської) роботи;

 • скласти план кваліфікаційної (бакалаврської) роботи;

 • визначити джерела інформації, необхідної для написання кваліфікаційної (бакалаврської) роботи;

 • виконати та оформити кваліфікаційну роботу згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Науковий керівник передає вчасно виконану роботу на внутрішнє рецензування та подає власний відгук і рецензію на роботу. Підписану та відрецензовану роботу студент повинен подати на захист перед державною атестаційною комісією.

Науковий керівник кваліфікаційної (бакалаврської) роботи звітує перед кафедрою про хід виконання та результати захисту кваліфікаційної (бакалаврської) роботи перед державною атестаційною комісією.

Науковий керівник має право брати участь у засіданні державної атестаційної комісії, залучати до участі у науковому керівництві та наданні консультацій інших фахівців у відповідних галузях економіки.

Студент зобовязаний виконувати погоджений графік виконання кваліфікаційної роботи, оформити її згідно з діючими вимогами вищого навчального закладу та кафедри, на якій виконується робота, своєчасно передати кваліфікаційну (бакалаврську) роботу до рецензування і захисту на кафедру, аргументовано та точно відповідати на зауваження керівника і рецензента, запитання державної комісії та присутніх на прилюдному захисті кваліфікаційної (бакалаврської) роботи.
6. Оформлення кваліфікаційної (бакалаврської) роботи
Кваліфікаційна (бакалаврська) робота повинна бути виконана українською або російською мовою у вигляді машинописного тексту або рукопису (розбірливим почерком без виправлень, пастою одного кольору). Рекомендований обсяг кваліфікаційної роботи становить 55–70 с. комп’ютерного (машинописного) або 65–80 с. рукописного тексту без списку використаних джерел та додатків.

У тексті кваліфікаційної (бакалаврської) роботи необхідно використовувати лише загальновизнані скорочення, будь-які інші скорочення не допускаються.

Робота виконується на одному боці білих аркушів паперу формату А4 (210х297 мм). Текст роботи необхідно друкувати (писати), залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм; праве – 10 мм; верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм.

На комп’ютері текст друкують через 1,5 інтервал із використанням шрифтів текстового редактора Word: Times New Roman кегль 14 пт. Абзацний відступ – 1,25 см. Заголовки в роботі відділяються одним або двома відступами зверху та знизу.

Нумерація таблиць, рисунків і формул проставляється суцільно у межах одного розділу. Формули повинні бути виконані із застосуванням вбудованого редактора формул Microsoft Equation. Рисунки необхідно згрупувати, текст в елементах рисунка повинен вільно читатися (приклад оформлення таблиць, рисунків, формул наведено у додатку Д).

Сторінки роботи повинні бути пронумеровані арабськими цифрами без знака №. Нумерацію сторінок слід здійснювати зверху сторінки справа без крапки.Першою сторінкою роботи є титульний аркуш. Його вносять до загальної нумерації сторінок роботи, але номер на ньому не проставляють. Кожний структурний елемент роботи (зміст, реферат, вступ, перший розділ, другий розділ, третій розділ, висновки, список використаних джерел, додатки) розпочинається з нового аркуша.

Робота оформлюється згідно з відповідними нормативними вимогами до текстових документів та державних стандартів (науковий керівник роботи повинен надати відповідну консультацію).

Обов’язкова умова високої якості кваліфікаційної (бакалаврської) роботи – її грамотне виконання, чітка логіка викладення матеріалу, правильність мовностилістичного оформлення. Текст повинен бути ретельно відредагований автором після закінчення виконання роботи. Відповідальність за достовірність числових, фактичних даних, наведених цитат несе автор дослідження.

Після повного завершення оформлення кваліфікаційної роботи примірник підписується студентом, брошурується та передається науковому керівнику на відгук та рецензування.
7. Умови допуску студента до захисту кваліфікаційної (бакалаврської) роботи. Процедура захисту кваліфікаційної (бакалаврської) роботи студентом
Атестація освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» передбачає прилюдний захист кваліфікаційної (бакалаврської) роботи. Процедура захисту передбачає подання до комісії із захисту таких документів, як:

1) кваліфікаційна (бакалаврська) робота – зшита або переплетена (швидкозшивачем у папку-файл, пружинне переплетення або жорстка обкладинка);

2) графічна частина роботи – 3–4 плакати з основними аспектами роботи (аркуші формату А4 або більші; на плакати можна виносити рисунки, схеми, таблиці, діаграми, формули, що в цілому характеризують основні надбання роботи). На плакатах на лицьовому або (якщо не досить місця) на зворотному боці повен бути стандартний кутовий штамп (надається науковим керівником);

3) відгук наукового керівника, у якому зазначаються: актуальність обраної теми, відповідність теми роботи спеціальності, основні результати роботи, коротка характеристика автора та самої роботи, можливість присвоєння автору відповідної кваліфікації. Відгук повинен бути підписаний науковим керівником;

4) рецензія на роботу – надає рецензент (рецензія повинна містити критичний аналіз поданої на рецензування роботи). Робота подається автором на рецензування за 5–7 днів до оголошеного дня захисту. Список рецензентів формується із викладачів кафедри. Рецензія повинна бути підписана рецензентом.

Захист кваліфікаційної (бакалаврської) роботи здійснюється прилюдно на відкритому засіданні державної атестаційної комісії і передбачає коротку доповідь студента за основними результатами роботи (5–7 хв.). Доповідь готує студент самостійно, вона повинна бути короткою та змістовною та може містити:

- чітко поставлену проблему, обґрунтування її актуальності та розкриття ступеня її розроблення;

- мету та завдання дослідження, методи їх реалізації;

- викладення основних результатів роботи, висновків, рекомендацій.

Обов’язковим є застосування у виступі презентаційної техніки. Структуру доповіді бажано узгоджувати із науковим керівником.

Процедура захисту передбачає обговорення проблемних питань, дискусію, відповіді студентом на запитання тощо. Студент також зобов’язаний надати аргументовані роз’яснення стосовно критичних зауважень наукового керівника та рецензента.Рішення щодо оцінки кваліфікаційної (бакалаврської) роботи та її захисту приймається на засіданні державної комісії. Визначальними критеріями оцінювання при цьому є самостійність, теоретичний рівень претендента на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, практична значущість роботи та уміння претендента застосовувати знання на практиці, вести дискусію, аргументовано захищати власні висновки.

Тему та оцінку захисту кваліфікаційної (бакалаврської) роботи вносять до додатка до диплома бакалавра.


Каталог: library -> docs -> rio -> 2013
2013 -> Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять І самостійної роботи з дисципліни «Складання процесуальних документів»
2013 -> Методичні вказівки для підготовки до практичних занять для студентів спеціальностей «Економіка підприємства»
2013 -> Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни «Кримінальний процес України»
2013 -> Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України»
2013 -> Конспект лекцій з дисципліни «Теорія перекладу»
2013 -> Методичні вказівки до лекційних, практичних занять
2013 -> Програма практики для студентів напряму підготовки 050701
2013 -> Методичні вказівки до виконання практичних робіт, самостійної роботи та одз з курсу «патентно-кон’юнктурні дослідження»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка