Методичні вказівки до виконання практичних робіт, самостійної роботи та одз з курсу «патентно-кон’юнктурні дослідження»Сторінка1/9
Дата конвертації08.05.2017
Розмір2,4 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ3645 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ,

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ОДЗ

З КУРСУ

«ПАТЕНТНО-КОН’ЮНКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ»

для студентів спеціальності

8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»

усіх форм навчанняСуми


Сумський державний університет

2013


Методичні вказівки до виконання практичних робіт, самостійної роботи та ОДЗ з курсу «Патентно-кон’юнктурні дослідження» / укладач Є. І. Нагорний. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 41 с.
Кафедра маркетингу та управління інноваційною діяльністю

ЗМІСТ

С.

Вступ………………………….…………………………………

4

Програма курсу…………………………………………………

7

Структура залікових кредитів курсу…………………………..

9

Завдання для виконання практичних робіт та приклади їх виконання……………………………………………………….

11

Питання, що виносяться для самостійного вивчення студентами………………………………………………………

35

Структура ОДЗ………………………………………………….

36

Список рекомендованої літератури…………………………...

39

ВСТУП
У сучасному світі об'єкти інтелектуальної власності, а точніше – об'єкти права промислової власності: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг, комерційна таємниця тощо, відіграють значну роль у забезпеченні конкурентоспроможності товарів та послуг і стають, таким чином, вирішальним фактором економічного розвитку. Будучи введеними у господарський оборот, вони приносять підприємству додатковий прибуток, значно підвищують конкурентоспроможність товарів і послуг.

Виходячи з того, що в найближчі роки вітчизняна промисловість повинна забезпечити випуск машин, обладнання, приладів, матеріалів та іншої продукції, яка відповідає за своїми техніко-економічними показниками світовому рівню, перед нашим суспільством постають два основні завдання:

- всебічно сприяти подальшому розвитку творчості винахідників і раціоналізаторів;

- покращити систему науково-технічної інформації й патентно-кон’юнктурних досліджень.

У зв’язку з цим назріла необхідність в ознайомленні із загальними питаннями винахідницької, патентної і раціоналізаторської діяльності, основами проведення патентно-кон’юнктурних досліджень, основними положеннями законодавства України з питань інтелектуальної власності та охорони прав на винаходи.

Відсутність на даний час цих знань призводить до значного зниження ефективності винахідницької діяльності, а іноді і до втрати пріоритету нашої держави в деяких розробках. Пояснюється це тим, що із значної кількості поданих заявок на винаходи близько половини відхиляються державною патентно-технічною експертизою, що обумовлено недостатньою патентною підготовкою сучасних студентів і наукових співробітників.


Метою викладання дисципліни «Патентно-кон’юнктурні дослідження» є формування системи теоретичних знань та практичних навиків щодо проведення патентних досліджень при здійсненні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, порядку пошуку патентної інформації та документації.

Основними завданнями дисципліни «Патентно-кон’юнктурні дослідження» є: • вивчення понятійного апарату дисципліни;

 • вивчення основ патентознавства, законів та підзаконних актів у галузі патентного законодавства;

 • освоєння теоретичних основ щодо процедури оформлення і отримання патенту – патентного виробництва;

 • набуття теоретичних знань та практичних навиків щодо проведення патентних досліджень.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ:

 • теоретико-методичні основи проведення патентних досліджень, моніторингу інноваційної діяльності конкурентів.

УМІТИ:

 • складати заявку на винахід, заявки на отримання патенту;

 • складати фактографічні матриці аналізу патентної інформації;

 • користуватися міжнародною патентною класифікацією;

 • здійснювати тематичний пошук – пошук аналогів і прототипів виробів, процесів;

 • орієнтуватися в патентній інформації і документації;

 • досліджувати і правильно формувати ознаки новизни в розроблюваних проектах;

 • виконувати патентний пошук аналогів технічних рішень;

 • оформлювати патентний формуляр;

 • розробляти регламент патентних досліджень за
  ДСТУ 3575-97;

 • оформлювати звіт про патентні дослідження за
  ДСТУ 3575-97;

 • здійснювати моніторинг інноваційної діяльності конкурентів.

Методологічною і практичною основою вивчення дисципліни є фундаментальні положення сучасних економічних теорій, праці провідних учених і фахівців-практиків у сфері інтелектуальної власності та цивільного права, чинні закони України та підзаконні акти в галузі патентного права.

Дисципліни, що забезпечують вивчення даної дисципліни, – це «Основи інтелектуальної власності», «Методологія наукових досліджень».ПРОГРАМА КУРСУ
Вступ

Тема 1. Основи патентознавства

1.1 Об’єкти промислової власності. Система правової охорони промислової власності

1.2 Об'єкти патентного права

1.3 Суб'єкти патентного права

1.4 Права авторів винаходів, корисних моделей і промислових зразків

1.5 Обов’язки патентовласника

1.6 Дії, які не визнаються порушенням прав

Тема 2. Оформлення патентних прав

2.1 Загальні положення

2.2 Складання та подання заявки

2.3 Розгляд заявки в патентному відомстві

2.4 Видача патенту

Тема 3. Патентна інформація та джерела її отримання

3.1 Сутність патентної інформації

3.2 Джерела патентної інформації

3.3 Патентна документація. Державна система патентної інформації та документації

3.4 Бібліографічний елемент. Цифровий код ІНІД

Тема 4. Класифікація об’єктів промислової власності

4.1 Система класифікацій. УДК. Національні і міжнародні класифікації винаходів

4.2 Міжнародні класифікації об’єктів промислової власності

4.3 Міжнародна патентна класифікація

4.4 Структура Міжнародної патентної класифікації

4.5 Система посилань МПКТема 5. Загальні відомості про патентні дослідження

5.1 Визначення та загальні положення про патентні дослідження. ДСТУ 3575-97

5.2 Види патентного пошуку. Процедура пошуку патентної інформації

5.2 Пошук аналогів і прототипівТема 6. Зміст і порядок патентних досліджень за
ДСТУ 3575-97

6.1 Порядок проведення патентних досліджень. Розроблення регламенту

6.2 Оформлення та викладення звіту про патентні дослідження

Тема 7. Патентні дослідження на різних стадіях процесу розроблення нової продукції

7.1 Взаємозв’язок стадій розроблення нової продукції з патентними дослідженнями

7.2 Патентні дослідження на стадії пошуку і відбору нових ідей

7.3 Патентні дослідження на стадії формування концепції нової продукції

7.4 Патентні дослідження на стадії формування концепції технологічного процесу

7.5 Патентні дослідження на стадії розроблення продукціїСТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ КУРСУ


Тема

Зага-льний обсяг, годин

Лекції, годин

Практич-ні (семінар-ські) заняття, годин

Само-стійне опра-цюван-ня мате-ріалу, годин

Інди-віду-альні завдан-ня, годин

1-й модульний цикл дисципліни

Тема1. «Основи патентознавства»

12

2

-

10

-

Тема2. «Оформлення патентних прав»

14

4

-

10

-

Тема3. «Патентна інформація та джерела її отримання»

14

4

-

10

-

Контрольний захід за модульний цикл: підсумковий модульний контроль

4

-

-

4

-

Усього за модульним циклом

44

10

-

34

-

2-й модульний цикл дисципліни

Тема1. «Основи патентознавства»

1

-

1

-

-

Тема2. «Оформлення патентних прав»

1

-

1

-

-

Тема3. «Патентна інформація та джерела її отримання»

1

-

1

-

-

Тема4. «Класифікація об’єктів промислової власності»

15

4

1

10

-

Тема5. «Загальні відомості про патентні дослідження»

16

2

2

12

-

Тема6. «Зміст і порядок патентних досліджень за
ДСТУ 3575-97»

24

2

2

20

-

Тема7. «Патентні дослідження на різних стадіях процесу розроблення нової продукції»

14

2

2

10

-

Захист індивідуальних домашніх завдань (ОДЗ)

24

-

-

4

20

Контрольний захід за модульний цикл: підсумковий модульний контроль

4

-

-

4

-

Усього за модульним циклом

100

10

10

60

20

Усього з навчальної дисципліни

144

20

10

94

20ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ТА ПРИКЛАДИ ЇХ ВИКОНАННЯ
1. Розшифрування класифікаційного індексу винаходу відповідно до Міжнародної патентної класифікації (МПК)
Користуючись Міжнародною патентною класифікацією1), розшифруйте, до якого розділу, класу, підкласу та групи належить винахід: B29B 7/48 (в прикладі виконання завдання використовується МПК від 2013.01).

Відповідно до МПК встановлюємо, що наш винахід належить до розділу В – «Виконання операцій; транспортування». Далі знаходимо клас В29 – «Обробляння пластиків; обробляння речовин у пластичному стані взагалі», а в ньому підклас В29В – «Готування або попереднє обробляння матеріалу для формування; виготовляння гранул або заготовок; регенерування пластиків або інших компонентів відходів, що містять пластики». У цьому підкласі В29В ми знаходимо покажчик до підкласу (табл. 1), який дає уявлення про ієрархічну структуру підкласу В29В. За основною групою


7/00 (її повна структура наведена в табл. 2) ми дізнаємося, що наш винахід (пристрій) належить до попереднього оброблення пластиків (речовин у пластичному стані) методами змішування пластифікації. За 48-ю підгрупою пристрій належить до пристроїв із внутрішнім зачепленням.

Таблиця 1 – Покажчик до підкласу В29ВПОПЕРЕДНЄ ОБРОБЛЕННЯ
Змішування; пластифікація

B29B 7/00

Приведення до необхідного стану

B29B 13/00

Інші способи попереднього оброблення

B29B 15/00

ВИГОТОВЛЕННЯ ГРАНУЛ АБО ЗАГОТОВОК

B29B 9/00, B29B 11/00

РЕГЕНЕРУВАННЯ ПЛАСТИКІВ

B29B 17/00

Таблиця 2 – Витяг із МПКB29B 7/00

Змішування; пластифікація (взагалі B01F; у поєднанні з каландруванням B29C 43/24, з інжекцією B29C 45/46, з екструзією B29C 47/36)

B29B 7/02

· періодичне, з механічними пристроями для змішування або пластифікації, наприклад, змішувачі періодичного типу

B29B 7/30

· безперервне, за допомогою механічних пристроїв для змішування або пластифікації

B29B 7/34

·· із рухомими пристроями для змішування або пластифікації

B29B 7/36

··· струшувальними, коливними або вібраційними

B29B 7/38

··· обертальними (B29B 7/52 має перевагу)

B29B 7/40

···· з однією віссю

B29B 7/42

····· із черв'яком або гвинтом

B29B 7/44

····· з мішалками або лопатями

B29B 7/46

···· із декількома осями

B29B 7/48

····· із пристроями з внутрішнім зачепленням, наприклад із черв'яками

B29B 7/50

···· з обертальним корпусом

B29B 7/52

··· із валиками або подібними деталями, наприклад каландри

B29B 7/54

···· з одним валиком, що взаємодіє із нерухомим органом

B29B 7/56

···· із валиками, що взаємодіють один з одним

Повне розшифрування винаходу B29B 7/48 матиме такий вигляд (табл. 3).
Таблиця 3 – Розшифрування винаходу B29B 7/48 за МПК

В – розділ

Виконування операцій. Транспортування

В29 – клас

Оброблення пластиків; оброблення речовин у пластичному стані взагалі

В29В – підклас

Приготування або попереднє оброблення матеріалу для формування; виготовлення гранул або заготовок; регенерування пластиків або інших компонентів відходів, що містять пластики [4]

7/00 – основна група

Змішування; пластифікація

7/48 – підгрупа

Із пристроями з внутрішнім зачепленням, наприклад із черв'яками [4]

Для більшого уявлення про структуру основної групи 7/00 винаходу B29B 7/48 будують її графічну інтерпретацію (рис. 1).


Рисунок 1 – Графічна інтерпретація структури основної групи 7/00 винаходу B29B 7/48

Отже, досліджуваний винахід (пристрій) B29B 7/48 призначений для виконання операцій із попереднього оброблення пластиків (речовин у пластичному стані) методом змішування (пластифікації), що виконується безперервно за допомогою рухомих, із декількома осями обертальних механічних пристроїв із внутрішнім зачепленням (наприклад, із черв'яками).

Варіанти для самостійного виконання2) завдання студентами
ВаріантВаріантВаріант
1

A01D 46/18
11

A61K 49/16
21

B28C 5/24

2

A01G 23/09
12

A62C 2/16
22

B61D 7/30

3

F15B 15/17
13

A62C 13/12
23

B65B 13/12

4

A62C 37/16
14

B01J 13/18
24

B65D 47/14

5

B02C 18/20
15

B01J 31/10
25

B65G 19/26

6

A01N 33/22
16

B21C 23/12
26

B65G 27/20

7

A23C 3/037
17

B21C 37/29
27

B66B 5/22

8

A61B 18/16
18

B22F 9/26
28

B66F 9/14

9

A61J 1/22
19

B23C 5/24
29

C01B 13/30

10

A61K 6/093
20

B24D 3/32
30

C04B 18/22Каталог: library -> docs -> rio -> 2013
2013 -> Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять І самостійної роботи з дисципліни «Складання процесуальних документів»
2013 -> Методичні вказівки для підготовки до практичних занять для студентів спеціальностей «Економіка підприємства»
2013 -> Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни «Кримінальний процес України»
2013 -> Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України»
2013 -> Конспект лекцій з дисципліни «Теорія перекладу»
2013 -> Методичні вказівки до лекційних, практичних занять
2013 -> Програма практики для студентів напряму підготовки 050701
2013 -> Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 030504 "Економіка підприємства" для усіх форм навчання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка