Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»
Сторінка1/5
Дата конвертації18.06.2018
Розмір0,61 Mb.
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

«Основи інформаційної безпеки»


Методичні вказівки до вивчення дисципліни

для студентів

напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

Денна форма навчання


Рекомендовано Вченою радою ФСП НТУУ«КПІ»

КИЇВ


НТУУ «КПІ»

2015
Основи інформаційної безпеки: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «правознавство» Укл.: Фурашев В.М., Петряєв С.Ю. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 53с.

Навчальне видання
О с н о в и і н ф о р м а ц і й н о ї б е з п е к и
Методичні вказівки до вивчення дисципліни

для студентів напряму підготовки

6.030401 «Правознавство»

Денна форма навчання


Укладачі: Фурашев Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, с.н.с.,

Петряєв Сергій Юрійович, кандидат юридичних наук, доцент.
Відповідальний

редактор: О.А.Баранов, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.


Рецензент: О.Н. Ярмиш, доктор юридичних наук, професор, чл.-кор. Національної академії правових наук України, заслужений юрист України

Анотація. Інформаційна безпека - стан збереження інформаційних ресурсів держави і захищеності законних прав особи і суспільства в інформаційній сфері, а також захищеність інформації від випадкових або навмисних впливів природного або штучного характеру, які можуть завдати шкоду суб'єктам інформаційних відносин. Знання в цій сфері дозволять студенту зрозуміти природу інформації та її властивостей, усвідомити сутність інформаційної небезпеки і шляхів її запобігання та усунення.
Аннотация. Информационная безопасность - состояние сохранности информационных ресурсов государства и защищённости законных прав личности и общества в информационной сфере, а также защищённость информации от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, которые могут нанести ущерб субъектам информационных отношений. Знания в этой сфере позволят студенту понять природу информации и ее свойств, осознать сущность информационной опасности и путей ее предотвращения и устранения.
Summary. Information security is a situation of conservation of information resources of the state and protection of legitimate rights of individuals and society in the field of information and protection of information from accidental or intentional exposure to natural or artificial nature, which could harm the subjects of information relations. Knowledge in this field will allow students to understand the nature of the information and its properties, to realize the essence of information dangers and ways of its prevention and elimination.

 В.М. Фурашев, НТУУ «КПІ», 2015 рік

 С.Ю. Петряєв, НТУУ «КПІ», 2015 рік

З М І С Т


I.

Загальні відомості…….. …………….……………………..........

4

II.

Розподіл навчального часу………….…………………………

6

III.

Мета і завдання навчальної дисципліни………………..............

6

ІV.

Зміст навчального матеріалу………………….. .........................

8

1.

Розподіл навчального часу за темами…………………………

8

 • Розділ 1. Сутність інформаційної безпеки………….........................

9

 • Розділ 2. Правові питання забезпечення інформаційної безпеки….

11

 • Розділ 3. Правова охорона та захист інформації в комп’ютерних системах……………………………………………………………….

14

2.

Лекції……………………………………………………………

16

3.

Практичні (семінарські) заняття………………………………

19

4.

Самостійна робота ……………………………………………..

25

V.

Контрольні роботи………………..……………...........................

28

VI.

Методичні вказівки……..........................................……………

32

VII.

Навчально-методичні матеріали…………..……………………

34

Додаток 1.

Рейтингова система оцінювання………………………………

45

Додаток 2.

Основні питання до заліку………………………………………

49 1. Загальні відомості

Навчальна дисципліна «Основи інформаційної безпеки» передбачена навчальним планом факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»), розробленим у відповідності з освітньо-професійною програмою для студентів галузі знань 0304 «Право», напрям підготовки 6.030401 «Правознавство». Основи інформаційної безпеки викладають після конституційного права, кримінального права, основ інформатики і обчислювальної техніки, інформаційного права та міжнародного інформаційного права.

Інформаційна безпека - стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, при якому запобігається нанесення шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що використовується; негативний інформаційний вплив; негативні наслідки застосування інформаційних технологій; несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації. Знання в цій сфері дозволять студенту зрозуміти природу інформації та її властивостей, усвідомити сутність інформаційної небезпеки і шляхів її запобігання та усунення.

Курс з основ інформаційної безпеки вивчається протягом одного семестру та поділяється на три розділи, розраховано на 75 годин (2,5 кредити) і структурно складається для денної форми навчання з:

- аудиторної роботи – 32години, з яких лекції 16 години та практичні заняття 16 годин;

- самостійної роботи – 43 години, під час якої студенти здійснюють також підготовку до модульної контрольної роботи (6 год.) та підготовки реферату (6 год.).

Так, перший розділ – «Сутність інформаційної безпеки» - включає систему вчень про предмет і завдання дисципліни, об’єкти її дослідження, вчення про загальнонаукові і спеціальні методи пізнання дисципліни, понятійний апарат, зв'язок дисципліни з правовими та іншими суспільними науками з питань державної політики забезпечення її інформаційної безпеки.

Другий розділ – «Правові питання забезпечення інформаційної безпеки» - розглядає «інформаційну безпеку» як об’єкт правовідносин, засади внутрішньої та зовнішньої інформаційної політики України, питання державної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки. Окремими питаннями дослідження виступає відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері, правовий захист інформації та правові проблеми при здійсненні інформаційної безпеки тощо.

Третій розділ – «Правова охорона та захист інформації в комп’ютерних системах» - присвячений правовим проблемам забезпечення інформаційної безпеки в умовах кіберциві­лізації, проблемам правового регулювання інформаційних відносин в умовах кіберсоціалізації, сучасні форми кіберзлочинності та шляхи її подолання, організаційно-технічні та програмно-технологічні методи захисту інформації тощо.

Методичні рекомендації містять плани лекцій, що дає можливість студентам заздалегідь ознайомитися з основними положеннями кожної з них. Студентам надаються завдання для самостійної роботи та для практичних занять, які повинні поглибити знання, що були отримані під час лекцій.

Відпрацювання тем окремими студентами відбувається на консультаціях в індивідуальному порядку згідно встановленого графіку за матеріалами, які викликають певні труднощі в їх засвоєнні, або відпрацьовуються пропущені студентом відповідні лекції чи практичні заняття.

Методика оцінювання рівня засвоєння кредитного модуля передбачає використання рейтингової системи оцінювання. Шкала оцінювання – загально університетська. Формою модульного контролю є оцінювання за рейтинговою системою рівень модульної контрольної роботи, науково-навчальна якість реферату та залік.

 1. Розподіл навчального часу

Розподіл навчальних годин кредитного модуля викладено у відповідності з чинним робочим навчальним планом.
№ п\п

Семестри

Всього кредитів

Всього

годин


Розподіл навчального часу за видами занять

Семестрова атестація

Лекції

Практичні

заняття


Модульна

контрольна

робота


Самостійна

робота


студента

1

6

2,5

75

16

16

1

43

залік
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи інформаційної безпеки» є підготовка спеціалістів за спеціальністю «Правознавство», які володіють основами знань щодо інформаційних правовідносин у сфері забезпечення інформаційної безпеки та сутності їх виникнення в умовах глобалізації інформаційного простору та побудови інформаційного суспільства та трансформаційних змін, які відбуваються у європейської та світової системах забезпечення безпеки.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи інформаційної безпеки» є вивчення: властивостей інформації та її впливу на свідомість та поведінку людини, суспільства, сучасних механізмів та інструментарію маніпулювання свідомістю, а також вивчення інформаційного законодавства як правової бази забезпечення інформаційної безпеки, особливо в умовах розбудови інформаційного суспільства та змін, які відбуваються у європейської та світової системах забезпечення безпеки.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:знати:

 • сутність основних понять та термінів, їх тотожностей та відмінностей у сфері інформаційної безпеки;

 • методи маніпулювання свідомістю людини, впливу на суспільну думку з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

 • взаємозв’язок інформаційної безпеки з інформаційним сувереніте­том та національною безпекою;

 • основи державної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки;

 • склад правової бази забезпечення інформаційної безпеки та зміст основних нормативно - правових актів у сфері інформаційної безпеки;

 • проблеми правового забезпечення інформаційної безпеки;

 • специфіку інформаційної безпеки в умовах формування нових світових та регіональних безпекових систем;

 • особливості правової охорони комп’ютерної інформації: комп’ютерних програм, автоматизованих баз даних і знань;

 • основи охорони та захисту інформації в автоматизованих (комп’ютерних) системах як вид інформаційної діяльності;

 • проблеми правового регулювання Інтернет - правовідносин щодо засобів, способів і методів охорони та захисту електронних даних;

 • реальні та потенційні шляхи запобігання інформаційної небезпеки.

вміти:

 • орієнтуватися у чинному законодавстві, яке стосується регулювання інформаційних правовідносин та шукати необхідні нормативно-правові акти та інформаційно-правові положення чинного законодавства, що стосуються питань забезпечення інформаційної безпеки;

 • застосовувати зазначені акти та інформаційно-правові положення у практичної діяльності, у тому числі, і під час використання інформаційних технологій.
 1. Зміст навчального матеріалу
 1. Розподіл навчального часу за темами
№ п\п

Змістовні модулі

Кількість годин

Всього

Лекції

Практ.

занят.


Індив.

занят.


Сам.

робота


1

2

3

4

5

6

7
Розділ 1. Сутність інформаційної безпеки

1.1.

Інформація як об’єкт правовідносин 

2

2

-

-

-

1.2.

Об’єкт та суб’єкти інформаційної безпеки

4

-

2

-

2

1.3.

Інформаційні ресурси

2

-

-

-

2

1.4.

Категорії “безпека інформаційної діяльності” та “інформаційна безпека” в інформаційному праві

2

-

2

-

-

1.5.

Кібернетична та інформаційна безпека 

2

2

-

-

-

1.6.

Інформаційне насильство

2

-

-

-

2
Всього:

14

4

4

-

6
Розділ 2. Правові питання забезпечення інформаційної безпеки

2.1.

Інформаційна безпека як об’єкт правовідносин

2

2

-

-

-

2.2.

Інформаційний суверенітет

2

-

2

-

-

2.3.

Національна та міжнародна безпека

2

-

2

-

-

2.4.

Загрози національній та міжнародній безпеці

4

-

2

-

2

2.5.

Співвідношення інформаційної безпеки з іншими сферами національної та міжнародної безпеки

2

-

-

-

2

2.6.

Засади внутрішньої та зовнішньої інформаційної політики України 

2

-

2

-

-

2.7.

Державна політика у сфері інформаційної безпеки 

2

2

-

-

-

2.8.

Правова відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері

2

-

-

-

2

2.9.

Правове забезпечення захисту інформації

4

-

2

-

2

2.10.

Правові проблеми забезпечення інформаційної безпеки

2

-

-

-

2
Всього:

24

4

10

-

10

Розділ 3. Правова охорона та захист інформації в комп’ютерних системах

3.1.

Особливості сучасних інформаційних суспільних відносин

5

-

-

-

5

3.2.

«Кіберсоціалізація». Інформаційна безпека в умовах кіберциві­лізації 

2

2

-

-

-

3.3.

Кіберзлочинність

2

-

2

-

-

3.4.

Інтернет-правовідносини

4

2

-

-

2

3.5.

Організаційно-технічний та програмно-технологічний захист інформації 

4

2

-

-

2
Всього:

17

6

2

-

9
Контрольна робота:

6

-

-

(6)

6
Реферат

8(6)

6
Залік:

8

(2)

-

-

6
Разом:

90

18

18

(12)

54

 Лекція викладається із застосуванням мультимедійних засобів навчання.

Розділ 1.

Сутність інформаційної безпеки.


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка