Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»
Сторінка3/5
Дата конвертації18.06.2018
Розмір0,61 Mb.
1   2   3   4   5Заняття 2

Метою семінарського заняття є поглиблене засвоєння поняття «інформаційна діяльність», її складових, взаємозв`язок інформаційної діяльності та інформаційної безпеки. Також метою семінарського заняття є перевірка засвоєння студентами сутності інформаційної діяльності та її складових, обґрунтування віднесення інформаційної діяльності до об’єкту небезпеки. Крім того, у ході семінарського заняття, перевіряються знання студентами поняття та сутності інформаційного права та, на основі цього, розуміння взаємозв`язку інформаційної діяльності та інформаційної безпеки.
Тема 1.4.

Категорії «безпека інформаційної діяльності» та «інформаційна безпека» в інформаційному праві.

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Сутність, поняття та правове визначення інформаційної діяльності.

2.

Складові інформаційної діяльності.

3.

Інформаційна діяльність як об’єкт небезпеки.

4.

Взаємозв’язок інформаційної діяльності та інформаційної безпеки.

Література: 2,3, 18, 23, 29, 83.

Завдання на СРС: Поняття та сутність інформаційного права.


Заняття 3

Метою семінарського заняття є поглиблене засвоєння сутності інформаційного суверенітету та проблем його правового забезпечення. Також метою семінарського заняття є перевірка освоєння студентами сутності та законодавчого визначення поняття інформаційного суверенітету, шляхів та механізмів його становлення і розвитку. Особлива увага звертається на розуміння проблемних питань правового забезпечення інформаційного суверенітету
Тема 2.2.

Інформаційний суверенітет.

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Сутність, поняття та визначення інформаційного суверенітету.

2.

Шляхи та механізми становлення, розвитку та забезпечення інформаційного суверенітету.

3.

Проблемні питання правового забезпечення інформаційного суверенітету.

Література: 1-6, 33, 34, 62, 65, 67, 91, 102, 106.Заняття 4

Метою семінарського заняття є поглиблене засвоєння складових національної та міжнародної безпеки, їх взаємозв`язку, а також розгляд та перевірка засвоєння студентами понять «національна безпека» та «міжнародна безпека». Особлива увага приділяється освоєнню студентами впливу кожної складової безпеки на стан забезпечення як національної, так і міжнародної безпеки.
Тема 2.3.

Національна та міжнародна безпека.

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Поняття «національна безпека» та «міжнародна безпека».

2.

Складові національної та міжнародної безпеки.

3.

Характерні особливості та вплив кожної складової національної та міжнародної безпеки на стан забезпечення загальної безпеки.

Література: 1, 4, 6, 20, 25, 33.Заняття 5

Метою семінарського заняття є розгляд з поглибленим засвоєнням реальних та потенційних загроз національної та міжнародної безпеки, насамперед, у інформаційної сфері. Також метою семінарського заняття є розгляд та перевірка, на конкретних прикладах, засвоєння студентами сутності понять «інформаційний вплив», «інформаційна операція», «інформаційна війна», «інформаційна зброя». Особлива увага приділяється корупції як базовому чиннику послаблення ступеня національної та міжнародної безпеки, в тому числі, й інформаційної безпеки.
Тема 2.4.

Загрози національній та міжнародній безпеці.

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Реальні та потенційні загрози в інформаційній сфері.

2.

Сутність понять «інформаційний вплив», «інформаційна операція», «інформаційна війна», «інформаційна зброя».

3.

Роль та значення корупції для забезпечення національної та міжнародної безпеки.

Література: 4-6, 11, 13-16, 19-21, 22, 24, 25, 30, 31, 34, 38, 49, 51, 62, 72, 83.Заняття 6

Метою семінарського заняття є поглиблене засвоєння основних засад внутрішньої та зовнішньої інформаційної політики України крізь призму забезпечення інформаційної безпеки. Крім того, семінарське заняття спрямоване на детальний розгляд та перевірку ступеня усвідомлення студентами необхідності гармонізації інформаційного законодавства України в сфері забезпечення інформаційної безпеки з європейськими стандартами.
Тема 2.6.

Засади внутрішньої та зовнішньої інформаційної політики України.

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Упорядкування суспільних інформаційних відносин.

2.

Гармонізація інформаційного законодавства України з європейськими стандартами.

3.

Система порівняння законодавства України та ЄС у сфері захисту інформаційних ресурсів.

4.

Роль та значення підготовленості населення, професіоналізму осіб, які приймають рішення, та корупції для забезпечення інформаційної безпеки.

Література: 1-3, 6, 11, 18, 21, 23, 33, 61.Заняття 7

Метою семінарського заняття є поглиблений розгляд національної нормативно-правової бази у сфері забезпечення захисту інформації, а також детальний аналіз основної спрямованості національної нормативно-правової бази у сфері захисту інформації та перевірка засвоєння студентами цього аналізу. Крім того, семінарське заняття спрямоване на виконання модульної контрольної роботи за темами, які наведені у розділі V «Контрольні роботи» даних «Методичних вказівок».
Тема 2.9.

Правове забезпечення захисту інформації.

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Сутність та визначення понять: «інформаційна безпека» та «безпека інформації».

2.

Нормативно-правова база забезпечення захисту інформації.

3.

Основна спрямованість національного законодавства у сфері забезпечення захисту інформації.

Література: 1-12, 16-21, 29, 35-62, 66, 78, 92, 94.Заняття 8

Мета семінарського заняття: розгляд такого негативного наслідку масового впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, як кіберзлочинність, а також можливих шляхів боротьби нею; визначення поняття кіберзлочинності, її наслідків, тенденцій розвитку, методів боротьби з нею та ознайомлення студентів з основними засобами технічного захисту інформації. Крім того, семінарське заняття спрямоване на оцінку реферативних робіт студентів за темами, які наведені у розділі V «Контрольні роботи» даних «Методичних вказівок».
Тема 3.3.

Кіберзлочинність.

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Поняття кіберзлочинності.

2.

Конвенція Ради Європи «Про кіберзлочинність» № 994-575 від 23.11.01.

3.

Сучасні методи технічного захисту інформації.

Література: 13-15, 23, 25, 27, 68-70, 77, 84, 85, 92, 99, 105.
 1. Самостійна робота

Самостійна робота студента передбачає самостійне, на основі рекомендованих науково-методичних матеріалів, вивчення та усвідомлення окремих положень інформаційного права, а також нормативно-правових актів у інформаційній сфері та сфері забезпечення інформаційної безпеки з метою логічно та методологічно завершеного циклу вивчення дисципліни «Основи інформаційної безпеки». Важливим етапом самостійної роботи студента є індивідуальні та групові консультації з найбільш складних питань, перевірка засвоєння студентами питань, запропонованих для самостійного вивчення, шляхом їх розгляду під час проведення семінарських занять з логічно споріднених тем.

Тема 1.3.

Інформаційні ресурси.

Метою самостійного заняття є засвоєння поняття «інформаційний ресурс» та його законодавчого визначення. Важливим етапом самостійного вивчення даного питання є перевірка засвоєння студентами типів та видів інформаційних ресурсів, порядку доступу до них та обґрунтованості обмеженого доступу до визначених інформаційних ресурсів.

Питання для розгляду:

1.

Поняття «інформаційний ресурс».

2.

Законодавче визначення типів та видів інформаційних ресурсів.

3.

Законодавче забезпечення доступу до інформаційних ресурсів.

4.

Законодавче обмеження доступу до інформаційних ресурсів.

Література: 2, 3, 9, 18, 23, 29, 59, 61, 75, 78, 86, 95.Тема 1.6.

Інформаційне насильство.

Мета самостійного заняття: розгляд такого явища в інформаційної сфері, як інформаційне насильство, а також питань забезпечення правового запобігання або мінімізації наслідків цього явища. Важливим етапом самостійного вивчення даного питання є перевірка освоєння студентами сутності інформаційного насильства та визначення проблем у сфері правового запобігання здійсненню інформаційного насильства.

Питання для розгляду:

1.

Сутність та прояви інформаційного насильства.

2.

Проблемні питання правового запобігання здійсненню інформаційного насильства.

Література: 23, 25, 30, 63, 67, 84, 85.Тема 2.5.

Співвідношення інформаційної безпеки з іншими сферами національної та міжнародної безпеки.

Мета самостійного заняття: розгляд складових національної та міжнародної безпеки, визначення основних чинників кожної з цих складових. Важливим етапом самостійного вивчення даного питання є перевірка засвоєння студентами основної спрямованості конкретної складової національної безпеки та її головних чинників, а також визначення основного чинника, який приманний всім складовим національної безпеки.

Питання для розгляду:

1.

Законодавчо визначені складові національної безпеки.

2.

Основна спрямованість конкретної складової національної безпеки.

3.

Головний чинник забезпечення необхідного стану кожної складової національної безпеки.

4.

Основний чинник, який приманний всім складовим національної безпеки.

Література: 4-6, 71, 79, 83.Тема 2.8.

Правова відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері.

Метою самостійного заняття є розгляд норм і положень правової та адміністративної відповідальності за правопорушення в інформаційної сфері в Україні. Важливим етапом самостійного вивчення даного питання є перевірка засвоєння студентами основних положень правового забезпечення захищеності інформації та відповідальності за її порушення.

Питання для розгляду:

1.

Основні положення правового забезпечення захищеності інформації та відповідальності за її порушення (у відповідності до Кримінального, Кримінального процесуального, Цивільного, Господарського кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення).

2.

Адміністративно-правовий захист інформації: проблеми та шляхи вирішення.

3.

Кримінально-правове забезпечення розвитку інформаційного суспільства.

Література: 54-58, 66, 78, 89, 94.
Тема 2.10.

Правові проблеми забезпечення інформаційної безпеки.

Мета самостійного заняття: вивчання та засвоєння об`єктивних та суб`єктивних проблем у сфері забезпечення інформаційної безпеки на всіх рівнях – людини, суспільства, держави. Вкрай важливим є засвоєння студентами сутності, визначення та прояв наслідків не вирішення даних проблем, особливо у частині суб`єктивного фактору.

Питання для розгляду:

1.

Права і свобода людини, громадянина та їх обов’язки в інформаційній сфері.

2.

Права суспільства та обов’язки держави в інформаційній сфері.

3.

Дилема забезпечення прав і свобод людини, громадянина та прав суспільства із забезпеченням інформаційної безпеки.

Література: 1, 3, 18, 32, 33, 93, 95, 97, 100.
Тема 3.1.

Особливості сучасних інформаційних суспільних відносин.

Мета самостійного заняття: поглиблене засвоєння особливостей сучасних суспільних відносин в інформаційної сфері у зв`язку із широкомасштабним застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. Важливим етапом самостійного вивчення даного питання є перевірка засвоєння студентами правомірності віднесення інформаційно-телекомунікаційних технологій до об`єктів і предметів правового регулювання, основ забезпечення безпеки глобальних інформаційних систем та мереж. Вкрай важливим є засвоєння студентами сутності, визначення та прояв комп'ютерного тероризму, а також юридичної відповідальності за комп'ютерний тероризм.

Питання для розгляду:

1.

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) як об’єкт і предмет правового регулювання.

2.

Безпека глобальних інформаційних систем та мереж.

3.

Комп'ютерний тероризм: сутність, визначення, прояви.

4.

Посилення відповідальності за комп'ютерний тероризм.

Література: 11-15, 23- 25, 27, 28, 69, 76, 78, 85, 93, 94, 98,105. 1. Контрольні роботи

Написання контрольної роботи та підготовка реферату з основ інформаційної безпеки має на меті поглиблене засвоєння студентами сутності інформаційної безпеки та її проявів, навичок у застосуванні законодавства, яке регламентує діяльність держави у сфері інформаційної безпеки, більш глибоке засвоєння навчального матеріалу і формування правосвідомості. Контрольна робота та підготовка реферату передбачають письмове розкриття теоретичних питань і вирішення практичних завдань.

У кредитному модулі передбачено проведення однієї модульної контрольної роботи (МКР) під час практичних занять за розділами 1,2 та підготовка реферату в рамках СРС за розділом 3.

Результати виконання контрольної роботи та реферату враховуються при рейтинговій оцінці успішності студентів, а також при семестровій атестації (Додаток 1).

Перед виконанням контрольної роботи студент повинен прослухати запланований курс лекцій та ознайомитися з положеннями рекомендованих нормативно-правових актів і наукової літератури.

Відповіді на запитання контрольної роботи повинні бути аргументовані, повністю викладені з посиланням на відповідні положення нормативно-правових актів, які стосуються конкретного питання, та відповідної наукової літератури.

Неповне розкриття всіх або окремих питань контрольної роботи розцінюється як недостатнє засвоєння теми, внаслідок чого оцінка за виконання контрольної роботи знижується.

Як виняток, контрольну роботу можна виконати за темою, яка входить до наведеного переліку, але таку тему роботи необхідно погодити з викладачем, що проводить заняття.

При виконанні контрольної роботи необхідно додержуватись відповідних правил її оформлення:


 • виділяти абзаци та робити посилання на джерела, що були використані при написанні роботи;

 • сторінки у роботі повинні бути пронумерованими і мати поле для зауважень викладача;

 • у кінці роботи повинен бути вказаний список джерел, які використовувалися при її написанні;

 • на першій сторінці роботи (титульна сторінка) повинні бути вказані: назва теми, прізвище особи, яка виконала роботу, та перевіряючого, а на останній - дата її виконання і особистий підпис того, хто виконав роботу.

Обсяг контрольної роботи, реферату не повинен перевищувати 10 - 12 сторінок паперу розміром А4 з подвійним інтервалом у форматі Times New Roman, 14-го кегеля.

Контрольна робота виконується за вільно обраною студентом та погодженою з викладачем темою. Написання контрольної роботи на одну і ту ж тему двома або більше студентами не допускається. У протилежному випадку, така робота не буде зарахована. Оцінена незадовільно контрольна робота підлягає доопрацюванню.Орієнтовні теми модульної контрольної роботи та рефератів наведені нижче:

Орієнтовні теми модульної контрольної роботи:

 1. Визначення поняття «інформація». Інформаційна діяльність у актах законодавства України.

 2. Юридичні особливості та властивості інформації.

 3. Класифікація інформації за критерієм доступу до неї.

 4. Базові поняття: «людина», «громадянин», «особа», «права» і «свободи», «інформація» і «дані».

 5. Визначення інформаційної діяльності. Основні види інформаційної діяльності.

 6. Об’єкти інформаційних відносин.

 7. Суб’єкти інформаційних відносин: права, обов’язки, обмеження прав та відповідальність.

 8. Визначення поняття “інформаційна безпека”. Об`єкти інформаційної небезпеки.

 9. Визначення поняття «кібернетична безпека» (кібербезпека).

 10. Застосування термінів «інформаційна безпека» та «кібербезпека».

 11. Взаємозв’язок інформаційної діяльності та інформаційної безпеки.

 12. Проблемні питання правового запобігання здійсненню інформаційного насильства.

 13. Складові національної безпеки. Сутність та основа складових національної безпеки.

 14. Визначення поняття «корупція». Роль та значення корупції для забезпечення національної та міжнародної безпеки.

 15. Правова база забезпечення інформаційної безпеки та спрямованість її складових.

 16. Адміністративно-правовий захист інформації: проблеми та шляхи вирішення.

 17. Кримінально-правове забезпечення розвитку інформаційного суспільства.

 18. Сутність понять “інформаційний вплив”, “інформаційна операція”, “інформаційна війна”, “інформаційна зброя”.

 19. Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері.

 20. Проблемні питання правового забезпечення інформаційної безпеки.


Орієнтовні теми рефератів:

 1. Властивості мережі Інтернет.

 2. Витоки та сутність кіберсоціалізації.

 3. Соціальні мережі з точки зору інформаційної безпеки.

 4. Мережна мобілізація: питання демократії та безпеки.

 5. Прогнозуємі наслідки кіберсоціалізації.

 6. Сутність поняття «кіберцивілізація»

 7. Потенційні загрози кіберцивілізації для людства.

 8. Правові основи розвитку інформаційних технологій і забезпечення інформаційної безпеки.

 9. Поняття кіберзлочинності.

 10. Спрямованість та основний зміст Конвенції Ради Європи «Про кіберзлочинність» від 23.11.01 р. № 994-575.

 11. Сучасні методи технічного захисту інформації.

 12. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) як об’єкт і предмет правового регулювання.

 13. Шляхи та правові механізми забезпечення безпеки глобальних інформаційних систем та мереж.

 14. Сутність, визначення та прояви комп'ютерного тероризму.

 15. Правові шляхи запобігання комп'ютерного тероризму.

 16. Основні положення Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

 17. Основні положення Закону України «Про захист персональних даних».

 18. Розкриття сутності організаційно-технічного захисту інформації.

 19. Окреслення засобів програмно-технічного захисту даних та інформації.

 20. Шляхи та механізми захисту від маніпулювання свідомістю.

 21. Об’єкти та суб`єкти правовідносин в мережі Інтернет

 22. Особливості та проблеми реалізації інформаційних правовідносин в Інтернет.

 23. Проблеми правового регулювання інформаційної інфраструктури в мережі Інтернет

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка