Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»
Сторінка4/5
Дата конвертації18.06.2018
Розмір0,61 Mb.
1   2   3   4   5

Методичні рекомендації

Приступаючи до вивчення «Основ інформаційної безпеки», студентам необхідно зрозуміти, що дана сфера науки має самостійний характер. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ сторіччя вона почала формуватися у навчальну дисципліну, і на сьогоднішній день знаходиться у стані перманентного наукового розвитку. Інформаційна безпека базується на всіх принципах і гарантіях, які притаманні інформаційному праву.

Вивчення даної дисципліни слід розглядати з позиції сутності інформаційної безпеки, правових питань інформаційної безпеки, правової охорони та захисту інформації в комп’ютерних системах. Зазначений комплекс знань дозволить студенту розуміти природу інформації та її властивостей, усвідомлювати сутність інформаційної небезпеки та шляхів її запобігання та усунення.

При вивченні основ інформаційної безпеки корисно розповісти студентам про трактування понять «інформація», «інформаційна безпека» та «кібербезпека» у різних країнах світу, реальні наслідки недооцінки вирішення питань забезпечення інформаційної безпеки. Крім того, необхідно приділити достатньо уваги вивченню положень Конституції України, які стосуються прав та свобод людини і громадянина в інформаційній сфері; основоположних законів України «Про інформацію», «Про основи національної безпеки України», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки» та інших законів; Указів Президента України «Про Доктрину інформаційної безпеки України» та «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року «Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України». Також потрібно звернути увагу студентів на відомчі підзаконні акти, що регулюють відповідні правила інформаційної безпеки.

Основи інформаційної безпеки, як і інформаційне право, тісно пов’язані із законами та категоріями філософії і формальної логіки. У зв’язку з цим, варто нагадати студентам такі логіко-філософські категорії як: поняття, матерія, рух, загальне та особливе, тотожність та відмінність, частина і ціле, єдине та множина, простір і час, причина та наслідок, необхідність та випадковість, експеримент. Ці категорії здатні розкривати взаємозв’язок між речами та є основою наукових досліджень у сфері інформаційної безпеки. Важливо також нагадати студентам про форми логічного умовиводу, які є підґрунтям усвідомленого розуміння причинно-наслідкових зв`язків, які відбуваються у сфері інформаційної безпеки.

При викладенні матеріалу, під час обґрунтування того чи іншого положення, найбільш доцільно оперувати подіями та фактами, які є зрозуміли та відомими студентам.

З метою інтелектуального розвитку студентів, розширення їх світогляду, та у зв’язку з тим, що на вивчення дисципліни «Основи інформаційної безпеки» відводиться лише дев’ять ознайомлювальних лекцій, студентам запропоновані відповідні теми контрольних робіт для самостійного ознайомлення з різними напрямками інформаційної безпеки.

Слід також зазначити, що матеріали лекцій з даної дисципліни викладаються в інтерактивній формі, а на викладання окремих тем запрошуються відповідні фахівці Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України та Навчально-наукового центру інформаційного права та правових питань інформаційних технологій НТТУ «КПІ», що сприятиме глибокому засвоєнню студентами даної дисципліни.
 1. Навчально-методичні матеріали


Базова

Законодавчі акти:

 1. Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Про інформацію: Закон України від 02.10.92 р. № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

 3. Про внесення змін до Закону України «Про інформацію»: Закон України від 13.01.11 р. № 2938-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 10.

 4. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.03 р. № 964-ІV // Відомості. Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.

 5. Про Доктрину інформаційної безпеки України: Указ Президента України від 08.07.09 р. № 514/2009 // Офіційний вісник Президента України. – 2009. – № 20. – С. 18. – Ст. 677.

 6. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки: Закон України від 09.01.07 р. № 537-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12. – Ст. 102.

 7. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.10 р. № 2297-VI : за станом на 16.01.12 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – С. 1188. – Ст. 481.

 8. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.94 р. № 3855-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – С. 422. – Ст. 93.

 9. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.11 р. № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – С. 1491. – Ст. 314.

 10. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.03 р. № 851-IV : за станом на 16.01.12 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 275.

 11. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 05.07.94 р. №80/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 31. Ст. 286.

 12. Про телекомунікації: Закон України від 18.11.03 р. № 1280-IV : за станом на 16.01.12 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 12. – Ст. 155.

 13. Про кіберзлочинність: Конвенція Ради Європи від 23.11.01 р. № 994-575. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

 14. Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність: Закон України від 07.09.05 р. № 2824- IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2006. – № 5-6. – С. 128. – Ст.71.

 15. Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобського характеру, вчинених через комп’ютерні системи від 28.01.03 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 56.

 16. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.98 р. № 74/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27 – 28. – Ст.181.

 17. Про Національну систему конфіденційного зв`язку: Закон України від 10.01.02 р. № 2919-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 15. – Ст. 103.

 18. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон від 16.11.1992 року № 2782-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 1, ст.1.

 19. Про затвердження Концепції технічного захисту інформації в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.97 р. № 1126 : за станом на 16.01.12 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua

 20. Про Стратегію національної безпеки України: Указ Президента України від 12.02.07 р. № 105/2007 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 11. – С. 7. – Ст. 389.

 21. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 березня 2008 року “Про невідкладні заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки України”: Указ Президента України від 23.04.08 р. № 377/2008 // Офіційний вісник Президента України. – 2008. – № 18. – С. 24. – Ст. 570.


Підручники та монографіїі:

 1. Основи захисту інформації від несанкціонованого доступу: навчальний. посібник / Ільніцький А.Ю., Саницький В.А., Шорошев В.В., Близнюк І.Л. / За ред. Саницького В.А. - К.: Національна академія внутрішніх справ України.- 2003.

 2. Боротьба в інформаційних війнах та інформаційне право: монографія / В.М. Брижко, М.Я. Швець, В.С. Цимбалюк. – К.: НДЦПІ АПрН України, 2007. – 234 с.

 3. Організація захисту інформації: навчальний посібник / Гуцалюк М.В., Гайсенюк Н.А. – К.: Альтерпрес, 2005.

 4. Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання : монографія / В.П. Горбулін, О.Г. Додонов , Д.В. Ланде. – К. : Інтертехнологія, 2009. –164 с.

 5. Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом: курс лекцій / Марущак А.І.– К.: Вид-во КНТ, 2007.

 6. Комп'ютерний тероризм: суперхакери, кібер-терористи, кібер-криміналісти: Монографія / Біленчук П.Д., Гуцалюк М.В., Кравчук О.В., Козир М.В. / За заг. ред. П.Д. Біленчука. - К.: Наука і життя, 2008.

 7. Безпека глобальних інформаційних систем та мереж: консп. лекцій /Зубок В.Ю., Корнейко О.В., Ланде Д.В., Мохор В.В. / Під заг. ред. О.В. Корнейка. -К.: Вид-во ІСЗЗІ НТУУ «КПІ», 2010. -162 с.

 8. Інформаційне право (основи теорії і практики): монографія / В.С. Цимбалюк — К.: «Освіта України», 2010. – 388 с.

 9. Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-правові аспекти: Монографія / Дзьобань О.П., Пилипчук В.Г. / За заг. ред. проф. В.Г. Пилипчука. – Харків: Майдан, 2011. – 244 с.

 10. Інформаційна безпека людини як споживача телекомунікаційних послуг: Монографія / Арістова І.В., Сулацький Д.В. – К. : Право України, 2012. – 182 с.

 11. Правові проблеми протидії новітнім викликам, загрозам і правопорушенням в інформаційній сфері / Савінова Н.А., Стрельбицький М.П. // Правова доктрина України. – 2 том: Публічно-правова доктрина України. – Харків: «Право», 2013. – С. 832 – 861.

 12. Проблеми захисту національних інтересів України у сфері державної безпеки в умовах геополітичних трансформацій ХХІ сторіччя: монографія / О.П. Дзьобань, В.Я. Настюк, В.В. Бєлєвцева. – Х.: Право. – 2013. – 296 с.

 13. Правові засади протидії загрозам інформаційній безпеці та розвитку інформаційного законодавства України: Аналіт. Доповідь. / Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Дзьобань О.П., Фурашев В.М. - К.: НДІІП НАПрН України, 2012. – 25 с.

 14. Законодавчі основи забезпечення інформаційної безпеки України: наукова доповідь / Пилипчук В.Г., Корж І.Ф., Петришин О.В., Савінова Н.А., Фурашев В.М. (За заг. ред. Пилипчука В.Г.) – К: НДІІП НАПрН України, 2014. – 60 с.


Допоміжна

 1. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.93 р. № 3322-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 33. – Ст. 345.

 2. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.93 р. № 3792-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст. 64.

 3. Про засади запобігання та протидії корупції: Закон України від 07.04.11р. № 3206-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 40. – С. 1750. – Ст. 404.

 4. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон від14.09.06 р. № 143-V : за станом на 16.01.12 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 45. – Ст. 434.

 5. Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки: Закон України від 11.07.01 р. № 2623-III : за станом на 16.01.12 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 48. – Ст. 253.

 6. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон від 08.09.11 р. № 3715-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 77. – С. 14. – Ст. 2841.

 7. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.92 р. № 2135-XII : за станом на 16.01.12 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

 8. Про державну статистику: Закон України від 17.09.92 р. № 2614-XII : за станом на 16.01.12 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 43. – Ст. 608.

 9. Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.92 р. 2801-XII : за станом на 16.01.12 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.

 10. Про адвокатуру : Закон України від 19.12.92 р. № 2887-ХІІ: за станом на 16.01.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 9. – Ст. 62.

 11. Про нотаріат: Закон України 02.09.93 р. № 3425-XII: за станом на 16.01.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.

 12. Про страхування : Закон України вiд 07.03.96 р. № 85/96-ВР: за станом на 16.01.12 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 18. – Ст. 78.

 13. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 07.06.96 р. № 236/96-ВР : за станом на 16.01.12 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.

 14. Про розвідувальні органи України : Закон України від 22.03.01 р. № 2331-III : за станом на 16.01.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 19. – Ст. 94.

 15. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.01 р. № 2210-ІІІ : за станом на 16.01.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

 16. Про контррозвідувальну діяльність: Закон України від 26.12.02 р. № 374-IV : за станом на 16.01.12 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 12. – Ст. 89.

 17. Про радіочастотний ресурс України: Закон України від 01.06.00 р. № 1770-ІІІ : за станом на 16.01.12 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000 р. – № 36. – Ст. 298.

 18. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.00 р. № 2121-ІІІ : за станом на 16.01.12 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30.

 19. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.03 р. № 436-IV : за станом на 16.01.12 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.

 20. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.03 р. № 435-IV : за станом на 16.01.12 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

 21. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.01 р. № 2341-III: за станом на 16.01.12 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25 – 26. – Ст. 131.

 22. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.12 р. № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9-10. – С. 474. – Ст. 88.

 23. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.84 р. № 8073-Х : за станом на 16.01.12 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

 24. Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.98 р. № 1893 : за станом на 16.01.12 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 48. – С. 31.

 25. Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади з питань захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.02 р. № 1772: за станом на 16.01.12 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 47. – С. 182. Ст. 2155.

 26. Про затвердження Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.04 р. № 326 : за станом на 16.01.12 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 11. – С. 45. – Ст. 665.

 27. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2001 року «Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України» : Указ Президента України від 06.12.01 р. № 1193/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 50. – С. 28. – Ст. 2228.

 28. Кара-Мурза С.Г. Демократия, тоталитаризм и манипуляция сознанием // Манипуляция сознанием. – (Серия: История России. Современный взгляд). – М. : Алгоритм, 2000. – С. 33-52.

 29. Фальсифікація виборів: як це робиться / В.І. Антипов, В.Ф. Рибаченко. – К.: Видавництво «Молодь», 2003. – 157 с.

 30. Правова охорона як складова інформаційної безпеки: Монографія / Золотар О.О. – К.: ТОВ «ПанТот», 2011. – 100 с.

 31. Адміністративно-правовий захист інформації: проблеми та шляхи вирішення : Монографія / Настюк В.Я., Бєлєвцева В.В. – К. : Право України, 2012. – 155 с.

 32. Суспільна мораль як різновид інформаційної безпеки / В.С. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2010. – № 1(25). – С.23-29.

 33. Правові аспекти охорони та захисту інформації в комп’ютерних системах / Т.М. Войтешенко // Правова інформатика. – 2010. – № 3(27). – С. 89-94.

 34. Співвідношення понять «комп’ютерна злочинність» та «кіберзлочинність» / В.Бутузов // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2010. – № 1(3) – С. 16-18.

 35. Захист персональних даних як чинник боротьби з комп’ютерною злочинністю / В.М. Брижко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2010. – № 22. – С. 223-236.

 36. Про поняття “інформаційна безпека” / Фурашев В.М. // Правова інформатика. – 2011. – № 1(29). – С. 47-53.

 37. Соціальне моделювання – один з базових сучасних засобів забезпечення національної безпеки / Фурашев В.М., Ланде Д.В. // Інформація і право. – 2011. – № 1(1). – С. 69-75.

 38. Класифікація інформаційної безпеки / Золотар О.О. // Інформація і право. – 2011. – № 2(2). – С. 109-113.

 39. Інтернет і право: об'єкт і предмет регулювання / Баранов О.А. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. - Київ: ІВЦ «Політехніка», 2011. -№ 4.

 40. Правовий режим інформаційних ресурсів / Бєлєвцева В.В. // Інформація і право. – 2011. – № 3(3). – С. 41-46.

 41. Теоретичні та державно-правові аспекти протидії інформаційному тероризму в умовах глобалізації / Дзьобань О.П., Пилипчук В.Г. // Стратегічні пріоритети: НІСД. – К.:- 2011. - № 4. – С. 12-17.

 42. Правове регулювання «віртуального простору» / Бєляков К.І. // Наука і правоохорона. – К. : ДНДІ МВС України, 2011. – № 2 (12). – С. 102–109.

 43. Адміністративно-правова сутність режиму захисту державних інформаційних ресурсів, криптографічного і технічного захисту інформації / Бєлєвцева В.В. // Юрист України. – Х.: Право, 2011. – № 1 (14). – С. 11-16.

 44. Питання законодавчого визначення понятійно-категорійного апарату у сфері інформаційної безпеки. / Фурашев В.М. // Інформація і право. – 2012. – № 1(4). – С.46-55.

 45. Мережна мобілізація: питання демократії та безпеки. / Ланде Д.В. // Інформація і право. – 2012. – № 1(4). – С.113-121.

 46. Захист персональних даних в Україні у дзеркалі веб-простору. / Ланде Д.В. // Інформація і право. – 2012. – № 2(5). – С.162-169.

 47. Кіберпростір та інформаційний простір, кібербезпека та інформаційна безпека: сутність, визначення, відмінності. / Фурашев В.М. // Інформація і право. – 2012. – № 2(5). – С.170-177.

 48. Сутність та визначення понять «інформаційна безпека» і “безпека інформації”. / Фурашев В.М. // Правова інформатика. – 2012. - № 2 (34). – С. 51-59.

 49. Інформаційні війни у інформаційному суспільстві: до питання обумовленості криміналізації / Савінова Н.А. // Інформаційна безпека. – 2012. - № 1 (8). – С. 70-73.

 50. Ознаки неправомірної інформаційної діяльності / К. І. Бєляков // Наука і правоохорона. – К. : ДНДІ МВС України, 2012. – № 1. – С. 103–109.

 51. Визначення об’єктів управління інформаційною безпекою держави / А. І. Марущак // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2012. — № 2 (9). — С. 34-39.

 52. Правові особливості використання документів, переданих за допомогою електронних комунікацій / Баранов О.А. // Правова інформатика. – 2013. – № 1(37). – С. 3-10.

 53. Захист персональних даних: реалії та практика сучасності / Брижко В.М. // Інформація і право. – 2013. – № 3(9). – С. 31 – 48.

 54. Інформаційно-правове регулювання документованої інформації / Коваленко Л.П. // Інформація і право. – 2013. – № 1(7). – С. 58-63.

 55. Загальноправова характеристика адміністративної відповідальності за інформаційні правопорушення / Настюк В.Я., Бєлєвцева В.В. // Інформація і право. – 2013. – № 1(7). – С. 151-157.

 56. Правопорушення в інформаційному секторі національної безпеки як крайня форма конфліктної ситуації / К. І. Бєляков // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – К.: Міжвідомчий наук. дослід. центр, 2013. – № 29 (1)/2013. – С. 313–323.

 57. Посилення відповідальності в контексті підвищення ефективності боротьби із кіберзлочинністю / Скулиш Є.Д. // Правова інформатика. – 2013. – № 4(40). – С. 90-97.

 58. Відображення ключових понять основоположних прав і свобод людини в законодавчих актах України в інформаційній сфері / Гладківська О.В. // Правова інформатика. – 2013. – № 1(37). – С. 30-38.

 59. Інформаційний конфлікт та юридична відповідальність : сутність і співвідношення / К.І. Бєляков // Правова інформатика. – 2013. – № 2(38). – С. 38-46.

 60. Принципи обмеження доступу до публічної інформації / Корж І.Ф. // Правова інформатика. – 2013. – № 1(37). – С. 64-69.

 61. Інформаційна безпека: індикатори / Фурашев В.М. // Інформація і право. – 2013. – № 1(7). – С. 143-150.

 62. Забезпечення доступу до інформації та її захисту: термінологічний аспект / Гладківська О.В. // Інформація і право. – 2013. – № 2(8). – С. 17 - 25.

 63. До питання тотожності та відмінностей понять «загрози, ризики, виклики в інформаційній сфері / Стрельбицький М.П. - Науковий вісник. К.: НА СБУ. № 41.с. 35-43.

 64. Поняття та сутність сучасного інформаційного тероризму / Стрельбицький М.П. - Науковий журнал «Менеджер». ДонДУУ. №12.с.-79-85.

 65. Основні стримуючі фактори правового забезпечення інформаційної безпеки / Фурашев В.М. // Інформація і право. – 2013. – № 2(87). – С. 113 – 119.

 66. Класифікація загроз інформаційній безпеці / Золотар О.О., Трубін І.О. // Інформація і право. – 2013. – № 3(9). – С. 105 – 112.

 67. Національні інтереси у сфері інформаційної безпеки України / Настюк В.Я., Бєлєвцева В.В. // Правова інформатика. – 2014. – № 1(41). – С. 52-57.

 68. Законодавче забезпечення інформаційної безпеки України / Фурашев В.М. // Інформація і право. – 2014. – № 1(10). – С. 59-67.

 69. Інформація з обмеженим доступом: проблема неузгодженості термінології / Гладківська О.В. // Інформація і право. – 2014. – № 1(10). – С. 49-58.

 70. Міжнародно-правове співробітництво у сфері подолання кіберзлочинності / Скулиш Є. Д. // Інформація і право. – 2014. – № 1(10). – С. 93-100.

 71. Публічна дипломатія як один із ефективних засобів забезпечення інформаційної безпеки / Фурашев В.М. // Правова інформатика. – 2014. – № 1(41). – С. 44-51.

Додаток 1.
Рейтингова система оцінювання.
Успішність студента з вивчення дисципліни «Основи інформаційної безпеки» оцінюється за семестровим рейтингом. Сума набраних рейтингових балів при семестровому контролі переводиться в оцінки за системою оцінювання ECTS (європейська система оцінювання), що передбачає семибальну шкалу A, B, C, D, E, FX, F оцінок.

Рейтинг студента формується поступово протягом одного семестру на підставі оцінювання знань, які він отримав з дисципліни «Основи інформаційної безпеки». Оцінювання проводиться за критерієм правильності та повноти, логіки та системності розкриття відповідної теми. Даний рейтинг складається з балів, що студент отримує за: 1. відповіді на практичних заняттях, включаючи тематичні доповіді за відповідними темами;

 2. індивідуальну роботу (контрольну роботу, реферат);

 3. відповідь на заліку.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка