Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»
Сторінка5/5
Дата конвертації18.06.2018
Розмір0,61 Mb.
1   2   3   4   5

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання:

 1. Робота на практичних заняттях. Ваговий бал – 10. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 10 балів х 9 занять = 90 балів (за семестр). Оцінюється робота всіх присутніх на занятті студентів. З цією метою викладач організує роботу групами для аналізу вивченого матеріалу та додаткової наукової літератури, аналізу законодавства, виконання практичних та ігрових завдань. За результатами пройденого модульного матеріалу може бути проведено експрес-тестування.

Заохочувальні та штрафні бали за:

+ 5 балів – підготовку тематичних доповідей у презентаційній формі;

+ 3 бали – активну участь на практичних заняттях, у підготовці додаткових наукових та практичних матеріалів.

- 1 бал – відсутність на практичному занятті без поважної причини.

 1. Індивідуальна робота (виконання контрольної роботи, підготовка реферату) – максимальний бал – 20.

Повна, чітка, викладена в певній логічній послідовності відповідь на поставлене питання, що свідчить про глибоке розуміння суті питання, ознайомлення студента не лише з матеріалом лекцій, але й з підручником та додатковою літературою; висловлення студентом власної позиції щодо дискусійних проблем, якщо такі порушуються у питанні; правильне вирішення більше 80% тестового завдання

15-20

Не зовсім повна або не достатньо чітка відповідь на поставлене питання, що свідчить про правильне розуміння суті питання, ознайомлення студента з матеріалом лекцій та підручника, правильне вирішення від 60% до 80% тестового завдання

10-14

Поверхова відповідь, суттєві помилки у відповіді, правильне вирішення від 30% до 60% тестового завдання

5-9

Неправильна відповідь, що свідчить про незнання матеріалу, але намагання студента висловити власне розуміння суті поставленого питання, правильне вирішення до 30% тестового завдання

1-4

Відсутність відповіді, вирішення тестового завдання повністю неправильне

0

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:
RD = 90 + 10 = 100 балів.
Необхідною умовою допуску до заліку є рейтинг (RD) не менше 40% від R, тобто 40 балів. Студенти, які набрали протягом семестру 60 і більше балів (RD ≥ 0,6 R ) отримують залік так званим “автоматом” відповідно до набраного рейтингу.

Студенти, які набрали протягом семестру від 40 до 59 балів (0,4 RRD < 0,6 R ) виконують залікову контрольну роботу, яка складається з чотирьох завдань (трьох теоретичних питань).


 1. Залікова контрольна робота (ваговий бал кожного завдання – 10, максимальна кількість балів - 30):

Повна, чітка, викладена в логічній послідовності відповідь на всі поставлені питання, що свідчить про глибоке розуміння суті питання, ознайомлення студента не лише з матеріалом лекцій, але й з підручником та додатковою літературою; висловлення студентом власної позиції щодо дискусійних проблем, якщо такі порушуються у питанні;

25-30

Відповідь на всі поставлені питання, але не зовсім повна або не достатньо чітка, що свідчить про правильне розуміння суті питання, ознайомлення студента з матеріалом лекцій та підручника; певні неточності у відповіді

20-24

Достатньо поверхова відповідь на всі поставлені питання; суттєві помилки у відповіді; відсутність відповіді на одне питання при правильній, в цілому, відповіді на інші

15-19

Правильна відповідь лише на одне питання при відсутності відповідей на інші або при неправильних відповідях на них

10-14

Неправильна відповідь на поставлені питання, що свідчить про незнання відповідного навчального матеріалу, але намагання висловити власне розуміння суті поставленого питання; відсутність відповіді

0-10

Переведення значення рейтингових оцінок в європейську систему оцінювання (ECTS) і традиційні оцінки для внесення їх до екзаменаційної (залікової) відомості та залікової книжки здійснюється відповідно до таблиці:

Таблиця переведення рейтингової оцінки з навчальної дисципліни RD

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка (RD) переводиться згідно з таблицею:

RD

Оцінка ECTS

Оцінка традиційна

95 – 100

А – відмінно

Відмінно

85 – 94

В – дуже добре

Добре

75 – 84

С – добре

65 – 74

D – задовільно

Задовільно

60 – 64

E – достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

RD < 60

FX – незадовільно

Незадовільно

RD < 40

F – незадовільно (потрібна додаткова робота)

Не допущений


Додаток -2
Основні питання до заліку


 1. Розкрити природу інформації.

 2. Надати та обґрунтувати законодавче визначення поняття «інформація».

 3. Розкрити засоби передачі та сприйняття інформації

 4. Розкрити особливості та властивості інформації.

 5. Надати визначення інформаційної діяльності та розкрити її основні види.

 6. Визначити «життєвий» цикл інформації.

 7. Розкрити сутність поняття «доступ до інформації» та визначити його критерії.

 8. Надати законодавче визначену класифікацію інформації за критерієм доступу до неї.

 9. Розкрити сутність поняття «правовідносини».

 10. Визначити поняття та сутність інформаційного права.

 11. Розкрити сутність поняття «інформаційні правовідносини».

 12. Визначити об’єкти інформаційних відносин.

 13. Визначити суб’єктів інформаційних відносин.

 14. Окреслити основні права, обов’язки, обмеження прав та відповідальність суб’єктів інформаційних відносин.

 15. Розкрити сутність та визначення поняття «національні інтереси в інформаційної сфері».

 16. Розкрити сутність, поняття та визначення інформаційного суверенітету.

 17. Окреслити проблемні питання правового забезпечення інформаційного суверенітету.

 18. Визначити сутність поняття «інформаційний простір України».

 19. Розкрити природу інтересів людини, громадянина, суспільства, держави в інформаційної сфері.

 20. Окреслити об`єднуючі та роз’єднуючи чинники інтересів людини, громадянина, суспільства, держави в інформаційної сфері.

 21. Розкрити сутність та надати визначення поняття «інформаційна безпека».

 22. Визначити об`єкти інформаційної небезпеки.

 23. Окреслити суб`єктів забезпечення інформаційної безпеки.

 24. Визначити джерела та об’єкти інформаційної небезпеки та їх обґрунтування.

 25. Обґрунтувати твердження, що кібернетика є об`єктом небезпеки.

 26. Розкрити сутність та надати визначення поняття «кібернетична безпека» (кібербезпека).

 27. Окреслити та обґрунтувати тотожності та відмінності понять “інформаційна безпека” та «кібернетична безпека» (кібербезпека)

 28. Встановити та обгрунтувати взаємозв’язок інформаційної діяльності та інформаційної безпеки.

 29. Розкрити сутність та основні механізми маніпулювання свідомістю.

 30. Розкрити сутність брехні, обману та дезінформації як головних чинників маніпуляції.

 31. Розкрити сенс маніпулювання свідомістю за допомогою засобів масової інформації.

 32. Окреслити основні положення Доктрини інформаційної безпеки України.

 33. Розкрити сутність інформаційного насильства.

 34. Окреслити проблемні питання правового запобігання здійсненню інформаційного насильства.

 35. Визначити складові національної безпеки. Розкрити сутність та основу складових національної безпеки.

 36. Визначити роль та місце інформаційної безпеки в системі національної безпеки.

 37. Окреслити основу правової бази забезпечення інформаційної безпеки.

 38. Визначити спрямованість складових правової бази забезпечення інформаційної безпеки.

 39. Розкрити сутність визначення поняття «корупція». Визначити роль та значення корупції у забезпеченні інформаційної безпеки.

 40. Окреслити реальні та потенційні загрози у інформаційної сфері.

 41. Надати коротку характеристику інформаційних війн.

 42. Окреслити права і свободи людини, громадянина та їх обов`язки у інформаційної сфері.

 43. Визначити основні об`єктивні чинники, які впливають на рівень забезпечення інформаційної безпеки.

 44. Окреслити права суспільства та обов`язки держави в інформаційної сфері.

 45. Окреслити проблеми та шляхи вирішення адміністративно-правового захисту інформації.

 46. Обґрунтувати ІКТ як об’єкт і предмет правового регулювання.

 47. Окреслити витоки та сутність кіберсоціалізації та її наслідки.

 48. Визначити плюси та мінуси соціальних мереж.

 49. Обґрунтувати мережну мобілізацію як питання демократії та безпеки.

 50. Розкрити сутність поняття «кіберцивілізації» та окреслити можливі негативні наслідки для людства.

 51. Окреслити правові основи розвитку інформаційних технологій та забезпечення інформаційної безпеки.

 52. Визначити об`єкти та суб`єкти правовідносин в мережі Інтернет.

 53. Визначити правові основи суспільних відносин під час формування та використання інфраструктури мережі Інтернет.

 54. Окреслити особливості інформаційних правовідносин з використання мережі Інтернет.

 55. Окреслити проблемні питання правовідносин під час формування та використання інфраструктури мережі Інтернет.

 56. Визначити основні положення Закону України «Про захист інформації в інформаціно-телекомунікаційних системах».

 57. Визначити основні положення Закону України «Про захист персональних даних».

 58. Розкрити сутність, визначення, прояви комп'ютерного тероризму.

 59. Розкрити сутність понять «інформаційний вплив», «інформаційна операція», «інформаційна війна», «інформаційна зброя».

 60. Окреслити проблемні питання правового забезпечення інформаційної безпеки.

 61. Визначити основні моменти Про кіберзлочинність: Конвенція Ради Європи від 23.11.01 р. № 994-575: основні положення.

 62. Окреслити сучасні методи технічного захисту інформації.

 63. Здійснення, за вказівкою викладача, оцінки, з точки зору інформаційної небезпеки, реальних законопроектів, статей, повідомлень, висловлень та дій.

 64. Здійснення, за вказівкою викладача, пошуку законодавчих актів у сфері забезпечення інформаційної безпеки по визначеним критеріям, завданням, висловленням.

 65. Моделювання, за вказівкою викладача, тестових завдань з різних дисциплін, які потребують оцінки можливих наслідків с точки зору забезпечення інформаційної безпеки.1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка