Методичні вказівки до їх написання для студентів-бакалаврів спеціальності 050106 (облік та аудит) усіх форм навчання Мета і завдання випускної роботи
Сторінка1/3
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0,7 Mb.
  1   2   3

ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ,
КОНТРОЛЬНИХ І КУРСОВИХ РОБІТ


1. Тематика випускних робіт
і методичні вказівки до їх написання

для студентів-бакалаврів спеціальності 8.050106


(облік та аудит) усіх форм навчання

Мета і завдання випускної роботи

Випускна робота є завершальним етапом чотирирічного навчаль­ного процесу підготовки бакалаврів і за своїм змістом має відобра­жати теоретичні, аналітичні та практичні знання випускників університету зі спеціальності «Облік та аудит».

Мета випускної роботи — закріпити здобуті в університеті знання. Студенти мають показати вміння самостійно: • обробляти обліково-аналітичну інформацію в галузях промисловості, кредитних установах і бюджетних організаціях;

 • приймати рішення щодо оцінки стану обліку та аналізу;

 • розробляти пропозиції для подальшого їх удосконалення.

У випускній роботі майбутній бакалавр повинен висвітлити значення і роль обліку, аудиту, аналізу і контролю в умовах розвитку ринкової економіки, виконати практичні розрахунки стосовно реальних явищ і процесів, які відбуваються на конкретному підприємстві, в установі, організації.

Випускна робота, виконана із додержанням всіх умов, означатиме високу якість підготовки бакалавра, на підставі чого Державна екзаменаційна комісія визнає готовність випускника до практичної роботи.Вибір теми та її затвердження

Кафедра обліку та аудиту в кредитних і бюджетних організаціях складає та затверджує тематику випускних робіт, які щорічно доповнюються з урахуванням змін, що відбуваються в законодавстві та практиці обліку, аудиту та аналізу.Тематики випускних робіт наведено в додатку 1. Тема випускної роботи вибирається студентом відповідно до переліку рекомендованих. Поряд із цим студентам надається право самостійно запропонувати тему випускної роботи, не передба-
чену у переліку. Ця тема має бути погоджена з науковим ке-
рівником від кафедри, розглянута й схвалена завідувачем кафедри.

Остаточно вибрані студентами теми затверджуються наказом ректора університету.

Якщо на одну й ту саму тему виявлять бажання писати випускну роботу кілька студентів, рішення приймає завідувач кафедри і науковий керівник, з огляду на рівень підготовки кожного студента, а також його ділові якості. Якщо ж випускна робота виконується на комплексну тему, враховується інтерес підприємств, установ, організацій-замовників.

Студенти, які хочуть затвердити чи уточнити назву або взагалі змінити тему, пишуть обґрунтовану заяву завідувачеві кафедри (додаток 2). Не дозволяється виконувати кільком студентам випускну роботу з однієї й тієї самої теми на базі одного підприємства, установи, організації.

Після остаточного вибору студентом теми науковий керівник дає йому завдання на виконання випускної роботи і затверджує календарний графік виконання її. Форму такого завдання наведено в додатку 3.

Порушення строків виконання випускної роботи є підставою для можливого перенесення захисту роботи на наступний рік.Структура, обсяг і зміст випускної роботи

Випускна робота повинна мати таку структуру: 1. Титульний лист (додаток 4).

 2. Завдання на виконання роботи (додаток 3).

 3. Реферат (додаток 5).

 4. Зміст.

 5. Вступ.

 6. Основна частина, яка складається з трьох (допускається два) розділів (додатки 6—8).

 7. Висновки.

 8. Список використаної літератури (бібліографія) (додаток 9).

 9. Додатки: таблиці, схеми, графіки, діаграми, форми звітності, облікові реєстри тощо.

Обсяг випускної роботи — 60—70 сторінок формату А 4 рукописного тексту або 30—40 сторінок машинописного тексту (без урахування додатків) з полями: з лівого боку — 30 мм, з правого — 10 мм, зверху й знизу — 20 мм.

Приблизний обсяг структурних складових рукописного варіанта (кількість сторінок): вступ — 1,5—2; основна частина 50—60; підсумкова частина — 2—3; бібліографія 1—2.У вступі студент обґрунтовує актуальність теми, характеризує стан об’єкта дослідження, розкриває його значення для організації діяльності установи, формулює завдання і склад роботи та висвітлює інші загальні питання.

У першому розділі викладаються основні теоретичні положення щодо об’єкта дослідження. У розглянутій нижче (як приклад) темі — це суть грошових коштів, принципи їх застосування для розрахунків, завдання обліку та аналізу з метою використання їх в економічній діяльності установи.

Другий розділ містить результати досліджень у галузі обліку за темою випускної роботи. Вони ілюструються даними з практики роботи установи, на прикладі якої виконується робота, та інших споріднених організацій. Особливу увагу слід приділити недолікам обліку певної облікової категорії та обґрунтуванню пропозицій щодо вдосконалення його методики та організації.

Третій розділ присвячується розгляду методики аналізу та вивченню стану його об’єкта аналізу. Метою цього розгляду
є вдосконалення методики аналізу, оцінювання стану та рів-
ня господарювання, визначення резервів підвищення ефективності економічної діяльності. Для вирішення цих завдань використовуються дані звітності та обліку установи, які належним чином опрацьовуються й подаються в роботі у вигля-
ді таблиць та аналітичних розрахунків. За погодженням з на-
уковим керівником студент може об’єднати другий і третій розділи.

Важливе місце у випускній роботі посідає вивчення стану і викладення пропозицій з автоматизації обліку, контролю та економічного аналізу. Наукова та методична інформація з цієї проблеми розглядається в окремому параграфі другого або третього розділу. Він включає характеристику задач з теми випускної роботи для розв’язання на АРМ спеціаліста, класифікатори інформації для їх розв’язання, постановку завдання та його вирішення на ПЕОМ певного класу.Закінчується робота висновком. Його змістом є чітко обґрунтована загальна оцінка стану та пропозиції щодо вдосконалення бухгалтерського обліку та економічного аналізу в установі.

Зразок плану

випускної роботи (з додержанням установленої рубрикації)
на тему «Облік та аналіз грошових коштів».


Вступ

І. Грошові кошти — об’єкт обліку та економічного аналізу.

• Принципи організації грошових розрахунків.

• Характеристика розрахункових і касових операцій.

• Значення і завдання обліку та аналізу грошових коштів.

ІІ. Облік грошових коштів.

• Організація обліку грошових коштів.

• Документальне оформлення та облік операцій за розрахунковим та іншими рахунками в банку.

• Документальне оформлення та облік касових операцій.

• Поточний контроль за операціями з грошовими коштами. Автоматизація обліку грошових коштів на персональній ЕОМ.

ІІІ. Аналіз грошових коштів.

• Загальна характеристика фінансового стану організації.

• Аналіз обігових активів організації.

• Аналіз складу обігових активів.

• Аналіз власних обігових активів.Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

Текст має бути чітким, розбірливим, з виділенням заголовків розділів та окремих параграфів. Розділи повинні мати порядкову нумерацію по всій роботі, параграфи — по розділах.

Закінчена випускна робота має бути зброшурована.

Оформлену відповідним чином випускну роботу студент підписує і подає науковому керівникові для письмового відгуку, а потім — завідувачеві кафедри для вирішення питання про допуск до захисту її.

За час підготовки випускної роботи студент отримує методичні поради від наукового керівника, пред’являє для перевірки окремі її розділи відповідно до визначеного кафедрою графіка.Оформлення випускної роботи

Випускна робота має бути написана від руки чітким розбірливим почерком, без виправлень, або виконана у вигляді машинописного тексту чи комп’ютерного набору, на одному боці аркуша білого паперу.

Рукопис текстової частини випускної роботи слід писати чорнилом (пастою) одного кольору (чорний, синій, фіолетовий) за винятком титульного аркуша, таблиць, формул, для яких застосовується тільки чорний колір. У машинописному варіанті на сторінці передбачається не більше 28—30 рядків по 57—60 знаків у кожному.

Робота починається з титульного аркуша, який виконується за формою, наведеною в додатку 4. За титульним аркушем послідовно подаються завдання, реферат, відгук наукового керівника на випускну роботу. Зовнішня рецензія і документи про впровадження розробок у виробництво можуть включатися в роботу за бажанням випускника. Потім наводиться зміст роботи, в якому зазначаються початкові сторінки кожного розділу й підрозділу. Їх назви у змісті й тексті випускної роботи мають бути тотожними.

Вступ, основні розділи й висновки у визначеній послідовності починаються з нової сторінки.

Список використаної літератури слід подавати в такій послідовності:


 1. Законодавчі акти та постанови Уряду України.

 2. Інструкції, нормативні акти міністерств і відомств.

 3. Доповіді, виступи керівників держави.

 4. Спеціальна література — підручники, монографії, брошури, статті (в алфавітному порядку).

 5. Спеціальні журнали, періодичні видання (додаток 10).

Використані джерела необхідно вказувати в квадратних дужках після відповідного посилання (порядковий номер джерела у списку використаної літератури та, через кому, номер сторінки).

Додатки до роботи містять звітність та обліково-аналітичні документи (первинні документи, облікові реєстри та аналітичні таблиці), а також інформацію про об’єкт дослідження. На кожному документі проставляється слово «додаток» («продовження додатка») та його порядковий номер.

Під час написання текстової частини використовується достовірна облікова інформація базового підприємства (установи). Наведений цифровий матеріал має нести правдиву та об’єктивну інформацію про фінансове становище та результати господарської діяльності.

Важливо подачу інформації забезпечити в порівнянних одиницях. Слід зазначити, що порівняння даних передбачає відносну стабільність у методиці відображення окремих господарських операцій протягом року.

Необхідно, щоб форма викладення матеріалу, аналізовані поняття, використані бази інформації відображали суть питання в темі випускної роботи, були чіткими і не мали зайвих деталей.

Підготовка відгуку і допуск
до захисту випускної роботи

Закінчену випускну роботу виконавець подає науковому керівникові для перевірки і підготовки відгуку на неї. Науковий керівник, перевіривши роботу і визнавши її готовність до захисту перед Державною екзаменаційною комісією, рекомендує роботи до захисту, що й зазначає наприкінці свого відгуку.

Рішення про допуск до захисту випускної роботи перед Державною екзаменаційною комісією приймається на засіданні кафедри або завідувачем кафедри за наявності оформленої належним чином випускної роботи.

Захист випускної роботи

Випускна робота захищається перед Державною екзаменаційною комісією. Виконавець готує до захисту доповідь (на 10—12 хвилин) та ілюстративний матеріал у вигляді таблиць, графіків, рисунків (у кількості 2—4), які висвітлюють результати дослідження, основні висновки, узагальнення та пропозиції.На запитання членів Державної екзаменаційної комісії виконавець роботи повинен давати ґрунтовні та вичерпні відповіді.


Додаток 1

ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ

 1. Удосконалення обліку та аналізу за сучасних умов розвитку економіки.

 2. Суть і зміст бухгалтерського обліку та їх вплив на формування економічної інформації для цілей управління на підприємствах.

 3. Система документального та інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку: стан, розвиток.

 4. Особливості ведення обліку найважливіших об’єктів у господарських товариствах.

 5. Особливості змісту та організації обліку найважливіших об’єк­тів на підприємствах з іноземними інвестиціями.

 6. Особливості ведення обліку витрат на виробництво продукції та послуг на малих багатопрофільних підприємствах.

 7. Облік та аналіз формування статутного фонду (капіталу) на підприємствах різних форм власності.

 8. Облік та аналіз процесу ліквідації і банкрутства підприємства.

 9. Облік та аналіз капітальних вкладень на підприємствах різних форм власності.

 10. Облік і контроль наявності та руху основних засобів.

 11. Облік та аналіз нарахування та використання амортизаційних відрахувань на підприємствах різних форм власності.

 12. Облік та аналіз витрат на ремонт і модернізацію основних засобів (їх доцільність та ефективність).

 13. Облік та аналіз операцій з оперативної та фінансової оренди (лізингу) майна підприємства.

 14. Облік та аналіз нематеріальних активів підприємства.

 15. Облік та аналіз наявності та використання матеріальних запасів.

 16. Облік грошових коштів та аналіз грошових потоків.

 17. Облік наявності та руху валютних коштів.

 18. Облік та аналіз фінансових вкладень.

 19. Облік та аналіз операцій з цінними паперами власної емісії.

 20. Облік розрахунків з персоналом підприємства та аналіз фонду оплати праці.

 21. Облік та аналіз розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами.

 22. Облік кредитів та аналіз ефективності використання їх.

 23. Облік та аналіз вексельних операцій.

 24. Облік та аналіз імпортно-експортних і бартерних операцій.

 25. Облік і контроль наявності залишків готової продукції на складі та товарів відвантажених.

 26. Облік та аналіз реалізації товарів на промисловому підпри-
  ємстві.


 27. Організація перевірки та аудиту звітності підприємств, установ.

 28. Облік паливно-сировинних запасів та аналіз ефективності використання енергетичних ресурсів підприємства.

 29. Облік та аналіз наявності, руху та використання малоцінних і швидкозношуваних предметів.

 30. Облік та аналіз фінансових результатів і використання чистого прибутку.

 31. Облік та аналіз створення та використання спеціальних фондів підприємств, установ.

 32. Інвентаризація статей балансу та методика аналізу її результатів.

 33. Облік витрат на заробітну плату та аналіз фонду заробітної плати.

 34. Облік та аналіз витрат на соціальне страхування.

 35. Облік та аналіз витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції промислових підсобних підприємств.

 36. Особливості обліку та аналізу в сумісних підприємствах.

 37. Облік та аналіз виробничої господарської діяльності орендних підприємств.

 38. Облік та аналіз розрахунків з нарахування та оплати пенсій і допомог.

 39. Облік та аналіз експортних, імпортних операцій.

 40. Облік наявності та відрахувань у ФСЗН та аналіз їх виконання.

 41. Облік операцій з платіжними дорученнями та аналіз прибутків підприємства.

 42. Облік розрахунків по векселях та аналіз фінансового стану підприємства.

 43. Облік операцій у формі клірингу, практика та аналіз його застосування.

 44. Облік та аналіз кредитних операцій, пов’язаних із вексельним обігом.

 45. Облік та аналіз операцій з короткострокового кредитування КБ промислових підприємств.

 46. Облік розрахунково-кредитних операцій малих підприємств та аналіз їх виробничо-господарської діяльності.

 47. Облік та аналіз операційного фінансування капітальних вкладень.

 48. Облік та аналіз операцій з фінансування капітальних вкладень індивідуальних забудовників.

 49. Удосконалення безготівкових розрахунків та аналіз кредитоспроможності підприємств.

 50. Облік та аналіз операцій з іноземною валютою на підприємстві.

 51. Облік безготівкових міжнародних розрахунків по комерційних операціях та аналіз фінансового стану підприємства.

 52. Облік та аналіз операцій по касовому виконанню надходжень.

 53. Облік та аналіз операцій по касовому виконанню видатків державного бюджету України.

 54. Облік кредитних операцій та аналіз платоспроможності підприємства.

 55. Облік та аналіз розрахунків з дочірніми структурами підприємств.

 56. Аналіз за економічними елементами.

 57. Облік та аналіз прямих витрат підприємства (матеріальних і на оплату праці).

 58. Облік, розподіл та аналіз витрат на утримання та експлуатацію машин та устаткування.

 59. Облік, оцінка та аналіз незавершеного виробництва.

 60. Облік, розподіл та аналіз накладних витрат.

 61. Облік та аналіз діяльності допоміжних виробництв (види виробництв вибираються студентом та узгоджуються з викладачем).

 62. Калькулювання та аналіз виробничої собівартості готової продукції.

 63. Облік та аналіз собівартості продукції.

 64. Облік та аналіз витрат виробництва в умовах управління за відхиленнями (нормативний метод).

 65. Облік та аналіз за центрами витрат та центрами відповідальності.

 66. Облік та аналіз витрат за замовленнями та процесами вироб­ництва (позамовний та попроцесний методи).

 67. Облік та аналіз витрат в окремій галузі промисловості (галузь вибирається студентом та узгоджується з викладачем).

 68. Облік та аналіз використання основних засобів.

 69. Аналіз оборотних активів і факторів, що впливають на їх оборотність на підприємстві.

 70. Облік та аналіз дебіторсько-кредиторської заборгованості.

 71. Особливості обліку операцій при приватизації підприємства та аналіз його фінансового стану.

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖУЮ
(підпис завідувача кафедри)
Завідувачеві кафедри обліку
та аудиту в кредитних

і бюджетних установах,

доктору економічних наук,
професору Чумаченку М. Г.
студента IV курсу, групи №

спеціальності 6106


________________________ЗАЯВА


Прошу затвердити тему випускної роботи «Облік та аналіз заробітної плати в бюджетних установах» (на прикладі Київської лікарні № 21).

«____» _____________ 20… р.


__________________________

підпис студентаПогоджено

Науковий керівник випускної роботи

доцент
Підпис керівника роботи«____» _______________ 20… р.Додаток 3
Лицьовий бік
__________________________________

(назва вузу)

Факультет Кафедра

Спеціальність


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедри _______________

____________________________

«___» _______________ 200__ р.

ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

(РОБОТУ) СТУДЕНТОВІ

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи)

,

затверджена наказом по університету від «__» _______ 20__ р. № __2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи)

3. Вихідні дані до проекту (роботи)

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

Зворотний бік

6. Консультанти по проекту (роботі), із зазначенням розділів проектуРозділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання
видав

Завдання
прийняв
7. Дата видачі завдання


Керівник ___________________________

(підпис)


Завдання прийняв до виконання

_____________________

(підпис)
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п

Назва етапів дипломного
проекту (роботи)

Термін виконання
етапів проекту (роботи)

Примітка
Студент-дипломник ___________________

(підпис)
Керівник проекту ___________________

(підпис)


Додаток 4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра обліку та аудиту в кредитних і бюджетних установах  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка