Методичні вказівки до їх написання для студентів-бакалаврів спеціальності 050106 (облік та аудит) усіх форм навчання Мета і завдання випускної роботи


ЗАЙЦЕВА ІРИНА МИХАЙЛІВНА ВИПУСКНА РОБОТАСторінка2/3
Дата конвертації09.09.2018
Розмір245 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3

ЗАЙЦЕВА ІРИНА МИХАЙЛІВНАВИПУСКНА РОБОТА«Облік та аналіз заробітної плати в бюджетних установах»

(На матеріалах Київської лікарні № 21)
Допущена до захисту

Завідувач кафедри

доктор економічних наук,
професор
Науковий керівник

випускної роботи

кандидат економічних наук,


доцент

М. Г. Чумаченко ______________________

(підпис)

«____» __________200… р. «___» ________ 200… р.


Виконавець-випускник

____________________


«___» __________ 200… р.


Київ 200_ р.

Додаток 5


РЕФЕРАТ

Робота містить 115 сторінок, 14 таблиць, 6 рисунків, список літературних джерел: 56 найменувань, 12 додатків.

ОБЛІК, АНАЛІЗ, ОРЕНДА, ЗАРОБІТНА ПЛАТА,
ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ
Об’єктом дослідження є методика та організація бухгалтерського обліку та економічного аналізу заробітної плати в умовах ринкової економіки (на прикладі ВО «Київторгмаш»).

Мета роботи — вивчити чинну систему обліку та аналізу заробітної плати, розробити пропозиції щодо її вдосконалення.

За результатами дослідження сформульовано напрями вдосконалення обліку та аналіз заробітної плати, розглянуто пропозиції щодо упорядкування та раціоналізації форм первинного обліку заробітної плати в умовах застосування мікроЕОМ, виявлено резерви зниження собівартості продукції та ефективного використання трудових ресурсів.

Одержані результати можуть бути використані для розробки проекту вдосконалення обліку у ВО «Київторгмаш» та інших споріднених підприємствах.Додаток 6

Зразок оформлення таблиціТаблиця 1

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

Вид оборотних
засобів

На початок року

На кінець року

Відхилення

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Виробничі запаси

3125

62,0

3275

63,9

+150

+1,9

Незавершене вироб­ництво

300

6,0

300

5,9–0,1

Готова продукція

200

4,0

200

3,9– 0,1

Товари

22

0,5

27

0,5

+5Дебіторська заборгованість

378

7,5

382

7,5

+4Грошові кошти та їх еквіваленти:у національній валюті

744

14,8

583

11,4

–161

–3,4

в іноземній валюті

204

4,1

340

6,6

+136

+2,6

Витрати майбутніх періодів

67

1,1

13

0,3

– 54

– 0,9

Усього оборотних засобів

5040

100

5120

100

+80
Додаток 7
Зразок оформлення графічного матеріалу

Логічна схема обробки бухгалтерської інформації на ПЕОМРис.1. Технологічний процес обробки облікової інформації в умовах АРМ

Додаток 8

Зразок оформлення математичних формулРентабельність окремих видів продукції визначається за формулою:

(12),

де Р — рентабельність одного виробу;

Ц — ціна виробу;

С — виробнича собівартість виробу.Додаток 9

Зразок посилання на літературні джерела

У тексті:

[5, с. 186].

У квадратних дужках зазначаються порядковий номер джерела в списку літератури та сторінка, звідки взято цитату.

Додаток 10

Зразок оформлення списку літератури 1. Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 63.

 2. Народне господарство України у 1992 році: Стат. щорічник / М-во статистики України. — К.: Техніка, 1993.

 3. Ковалев В. А. Анализ финансового положения предприятия. — М.: Финансы и статистика, 1995.

 4. Негашев Е. В. Анализ финансов предприятий в условиях рынка. — М.: Высш. шк., 1997.

 5. Суторміна В. М. та ін. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К.: Либідь, 1993.

 1. Ефименко Н. Анализ финансового положения предприятия // Бух. учет и аудит. — 1994. — № 2, 3.

2. Методичні вказівки і тематика
контрольних робіт з курсу
«Економічний аналіз»


Методичні вказівки

Економічний аналіз посідає важливе місце в навчальному плані підготовки бакалаврів з економіки усіх спеціальностей. Він завершує формування спеціалістів такого рівня.

Щоб глибоко оволодіти знаннями з економічного аналізу необхідно приділяти значну увагу практичним заняттям. Виконання контрольної роботи з курсу економічного аналізу сприяє засвоєнню методики вивчення господарської діяльності підприємств, що за умов ринкової економіки має важливе значення.

Метою підготовки контрольної роботи з економічного аналізу є набуття студентами навичок самостійного виконання аналітичних досліджень з питань діяльності підприємства, збирання необхідної для цього економічної інформації, її належної обробки та оформлення результатів дослідження. Завданням контрольної роботи є виконання аналітичного дослідження з метою підготовки економічної інформації для прийняття певного управлінського рішення, а саме: з’ясування економічної суті об’єктів дослідження, визначення проблем, пов’язаних зі збиранням та обробкою відповідної економічної інформації, проведення економічного аналізу, формулювання та оцінювання його результатів.

Контрольну роботу з економічного аналізу передбачається виконувати за окремими темами (по варіантах) на матеріалах конкретного підприємства, з формуванням додатка (форм чинної звітності підприємства, використовуваних при виконанні контроль­ної роботи), що найбільшою мірою вимагає від студента самостійності при її виконанні.

Контрольну роботу рекомендується (проте це не є обов’яз­ковим) виконувати за таким планом:


 • вступ (розкривається мета підготовки контрольної роботи, дається характеристика об’єкта дослідження та економічної інформації, використаної при виконанні роботи);

 • параграф (розділ) 1 (розглядаються теоретичні положення, які характеризують об’єкт дослідження та методику його аналізу);

 • подальші параграфи (розділи) 2, 3 (присвячуються проведенню економічного дослідження з теми контрольної роботи за даними економічної інформації, яка наводиться в додатку);

 • висновок (формулюються висновки та пропозиції з питань теми щодо роботи підприємства та шляхів її поліпшення).

Тему контрольної роботи з економічного аналізу студент самостійно вибирає з наведеної тематики. Студенту надається право визначити тему своєї роботи й не з пропонованого переліку. В такому разі вона має бути погоджена з науковим керівником, яким є викладач, що веде лекції з курсу.

Обсяг контрольної роботи — 20—25 стандартних сторінок. Для рецензування контрольна робота подається до деканату в установлений термін.

Контрольні роботи, які подаються після встановленого терміну, до рецензування не приймаються. Не приймаються також до рецензування і повертаються для усунення недоліків і роботи з порушеннями зазначених вимог (зменшений обсяг, відсутність додатка тощо).

Виконані на належному рівні контрольні роботи після їх рецензування допускаються до захисту. Захист роботи відбувається на кафедрі обліку та аудиту. За наслідками захисту виставляється залік. Наявність заліку є ознакою допущення студента до екзамену з курсу економічного аналізу.Тематика контрольних робіт

 1. Економічний аналіз у системі економічних наук.

 2. Шляхи вдосконалення економічного аналізу за умов ринкової економіки.

 3. Автоматизація аналітичних робіт під час аналізу господарської діяльності підприємства.

 4. Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою.

 5. Аналіз використання робочого часу на підприємстві.

 6. Аналіз продуктивності праці на підприємстві.

 7. Аналіз витрат заробітної плати в собівартості продукції підприємства.

 8. Аналіз рівня середньої заробітної плати на підприємстві.

 9. Аналіз співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої заробітної плати на підприємстві.

 10. Аналіз стану виробничих запасів підприємства.

 11. Аналіз використання матеріалів у виробництві на підпри-
  ємстві.


 12. Аналіз стану основних засобів підприємства.

 13. Аналіз створення та використання амортизаційних фондів підприємств.

 14. Аналіз використання обладнання на підприємстві.

 15. Аналіз ремонту основних засобів підприємства.

 16. Аналіз витрат підприємства за економічними елементами і статтями собівартості.

 17. Аналіз витрат на матеріали у собівартості продукції підприємства.

 18. Аналіз витрат на паливо та електроенергію у собівартості продукції підприємства.

 19. Метод економічного аналізу.

 20. Технічні (спеціальні) прийоми економічного аналізу.

 21. Узагальнення та оформлення результатів економічного аналізу.

 22. Економічний аналіз — важлива функція управління діяльністю підприємства.

 23. Аналіз собівартості окремих видів продукції підприємства.

 24. Аналіз стану незавершеного виробництва на підприємстві.

 25. Аналіз собівартості продукції за статтями витрат.

 26. Аналіз видатків на освоєння нових видів продукції.

 27. Аналіз видатків на утримання та експлуатацію машин і обладнання.

 28. Аналіз загальновиробничих видатків.

 29. Аналіз загальногосподарських видатків.

 30. Аналіз втрат від браку підприємства та інших втрат у виробництві.

 31. Оперативний аналіз собівартості продукції на підприємстві.

 32. Аналіз трудомісткості продукції підприємства.

 33. Загальна характеристика собівартості продукції підприємства.

 34. Аналіз виробництва товарної продукції підприємства.

 35. Аналіз дослідження номенклатури, асортименту і структури випуску продукції на підприємстві.

 36. Аналіз якості продукції підприємства.

 37. Аналіз ритмічності та комплексності виробництва на підприємстві.

 38. Аналіз відвантаження та збуту продукції.

 39. Аналіз позавиробничих видатків підприємства.

 40. Аналіз балансового прибутку.

 41. Аналіз прибутку від реалізації товарної продукції підприємства.

 42. Аналіз рентабельності підприємства.

 43. Аналіз рентабельності продукції підприємства.

 44. Аналіз розподілу прибутку (доходу) на підприємстві.

 45. Аналіз стану розрахунків по платежах підприємств з бюд­жетом.

 46. Аналіз короткострокових кредитів банку.

 47. Аналіз джерел капіталовкладень підприємства.

 48. Аналіз власних оборотних засобів підприємства.

 49. Аналіз оборотності оборотних засобів підприємства.

 50. Аналіз матеріальних оборотних засобів підприємства.

 51. Аналіз нематеріальних оборотних засобів підприємства.

 52. Загальні характеристики фінансового стану підприємства (об’єд­нання).

 53. Аналіз фінансової стабільності підприємства.

 54. Аналіз ліквідності підприємства.

 55. Аналіз складу оборотних засобів підприємства.

 56. Аналіз стану дебіторської заборгованості підприємства.

 57. Аналіз стану кредиторської заборгованості підприємства.

 58. Аналіз платоспроможності підприємства.

 59. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами.

 60. Аналіз виробничої потужності підприємства.

 61. Аналіз позареалізаційних фінансових результатів діяльності підприємства.

 62. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.

 63. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Контрольні роботи можуть виконуватися на підставі спеціального завдання, розробленого кафедрою. Зразок такого завдання наведено нижче.

Контрольна робота

І. Загальні вказівки щодо виконання
контрольної роботи

У контрольній роботі згідно з наведеними нижче п’ятьома завданнями необхідно зробити розрахунки показників, факторів, а також резервів господарської діяльності.

Виконання контрольної роботи має показати володіння студентом методикою проведення економічного аналізу, вміння здійснювати розрахунки впливу факторів і пошук резервів. Аналітичні розрахунки треба завершити оцінкою даної господарської ситуації і належним узагальненням.

Необхідно вказати номер варіанта, докладно відповісти на поставленні питання. В кінці роботи треба навести перелік використаної літератури.

Кожний студент виконує свою контрольну роботу тільки за цифровими даними свого варіанта. Варіант І виконують студенти, номер залікової книжки яких закінчується цифрами 0 і 1, варіант II — цифрами 2 і 3, варіант III — цифрами 4 і 5, варіант IV — цифрами 6 і 7, варіант V — цифрами 8 і 9.

Роботу треба виконати від руки.ІІ. Завдання контрольної роботи

● Задача 1. Дайте оцінку виконанню плану за сортністю продукції на підставі наведених даних. Розрахунки середньої сортності виконайте різними способами. Розрахуйте вплив факторів на зміну суми товарної продукції.Сорт

Ціна за 1 шт., грн.

За планом

Фактично

Кількість,
шт.

Питома вага, %

Кількість,
шт.

Питома вага, %

Варіант І

І

10

1200
1360
ІІ

8

300
160
ІІІ

7


80
Разом1500
1600
Варіант ІІ

І

50

7000
7800
ІІ

40

3000
3000
ІІІ

30


1200
Разом10 000
12 000
Варіант ІІІ

І

6

12 000
14 400
ІІ

5,4

2400
3600
ІІІ

4,8

1600

Разом16 000
18 000
Варіант ІV

І

100

800
1020
ІІ

90

150
60
ІІІ

80

50
120
Разом1000
1200
Варіант V

І

10

4000
2800
ІІ

9

1000
800
ІІІ

8


200
ІV

7


200
Разом5000
4000
● Задача 2. Розрахуйте за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання виробничої програми.

Показник

За планом

За звітом

Абсолютне
відхилення

% виконання плану

Варіант І

1. Обсяг продукції за місяць у порівнянних цінах, тис. грн.

52 800

57 1902. Середньооблікова чисельність робітників, осіб

100

943. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-днів.

2200

20214. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-годин

17 600

16 340Варіант II

1. Обсяг продукції за місяць у порівнянних цінах, тис. грн.

195,0

196,82. Середньооблікова чисельність робітників, осіб

250

2003. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-днів

4875

40004. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-годин

39 000

32 800Варіант III

1. Обсяг продукції за місяць у порівняльних цінах, тис. грн.

403,2

412,52. Середньооблікова чисельність робітників, осіб

240

2003. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-днів

5040

44004. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-годин

40 320

33 000Варіант IV

1. Обсяг продукції за місяць у порівнянних цінах, тис. грн.

124

154,562. Середньооблікова чисельність робітників, осіб

80

1003. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-днів

1600

19004. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-годин

12 400

14 720Закінчення

Показник

За планом

За звітом

Абсолютне
відхилення

% виконання плану

Варіант V

1. Обсяг продукції за місяць у порівнянних цінах, тис. грн.

186

1982. Середньооблікова чисельність робітників, осіб

80

1003. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-днів

1600

22004. Відпрацьовано робітниками за місяць, людино-годин

12 400

16 500● Задача 3. За наведеними даними дайте оцінку впливу основних факторів на відхилення фактичного фонду оплати праці за звітний рік від минулого року.

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

Усього

у т. ч. за рахунок

чисельності працюючих

середньої заробітної плати

Варіант І
1. Фонд оплати праці, тис. грн.

1000

900
2. Середньооблікова чисельність працюючих, осіб

200

180
Варіант II
1. Фонд оплати праці, тис. грн.

2080

3000
2. Середньооблікова чисельність працюючих, осіб

520

500
Варіант III
1. Фонд оплати праці, тис. грн.

700

1120
2. Середньооблікова чисельність працюючих, осіб

140

160
Закінчення

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

Усього

у т. ч. за рахунок

чисельності працюючих

середньої заробітної плати

Варіант IV
1. Фонд оплати праці, тис. грн.

600

525
2. Середньооблікова чисельність працюючих, осіб

120

70
Варіант V
1. Фонд оплати праці, тис. грн.

600

650
2. Середньооблікова чисельність працюючих, осіб

150

100
● Задача 4. Проаналізуйте за наведеними нижче даними виконання кошторису за транспортними витратами. Урахуйте вплив факторів (за способом відносних різниць) і резерви економії. Зробіть висновки і визначте заходи щодо їх використання.

Показник

За кошторисом (для всіх
варіантів)


За звітом

І варіант

II варіант

III варіант

IV варіант

V варіант

1. Транспортні витрати, тис. грн

200

270

135

378

210

214,2

2. Кількість перевезених вантажів, т

2000

1500

1000

2100

1400

1800

3. Дальність перевезень, км

100

150

90

200

120

140

4. Середній транс­портний тариф, грн. за т/км

1,0

1,2

1.5

0,9

1,25

0,85

5. Вантажообіг,
тис. т/км

200,0
● Задача 5. Проаналізуйте за наведеними даними табл. 1 вплив факторів на зміну матеріальних витрат у складі собівартості продукції А. Порядок розрахунків виконайте ланцюговими підстановками в табл. 2. Підрахуйте резерви зниження собівартості продукції.

Таблиця 1

Вид
матеріалу


Одиниця виміру

План

За звітом

Кількість
виробленої
продукції

Норма
витрат

Ціна, грн.

Норма
витрат

Ціна, грн.

А

1

2

3

4

5

6

Варіант I

А

кг

45

4

50

3

1000

Б

м2

2

90

2,5

100
Варіант II

А

кг

80

4

75

5

2000

Б

м2

4

60

4,5

50
Варіант ІІІ

А

кг

120

6

100

5

500

Б

м2

5

80

6

70
Варіант ІV

А

кг

75

5

80

5.5

800

Б

м2

10

120

8

140Варіант V

А

кг

1200

8

1220

7

100

Б

м2

15

100

18

90
Методичні вказівки до виконання задачі 5

Розрахунки впливу факторів з використанням ланцюгових підстановок можна виконати за допомогою табл. 2Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка