Методика роботи практичного психолога
Сторінка2/6
Дата конвертації03.12.2016
Розмір1 Mb.
1   2   3   4   5   6

Професійні особливості практичного психолога.


 • Основні завдання роботи практичного психолога.

 • Основні види діяльності практичного психолога:

 • Етичні засади діяльності практичного психолога.

 • Освітньо-кваліфікаційна характеристика практичного психолога.

 • Освітньо-професійна програма підготовки практичного психолога.

 • Система типових функцій і задач практичного психолога.

 • Уміння практичного психолога.

 • Обов'язки і права практичного психолога.

 • Критерії професійної придатності практичного психолога.

 • Модель особистості практичного психолога.

 • Вміння спілкуватися з клієнтом - стрижнева спеціальна здібність практикуючого психолога.

 • Формування особистості практикуючого психолога у ВНЗ.

 • Історія розвитку шкільної психологічної служби (ШПС).

 • Роль ШПС у вирішенні проблем школи.

 • Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби системи освіти.

 • Структура, напрямки та форми діяльності шкільної психологічної служби в Україні.

 • Основні цілі та види діяльності практичного психолога. Взаємозв'язок видів та напрямів діяльності практичного психолога.

 • Просвітницько-пропагандистська робота практичного психолога.

 • Профілактична робота практичного психолога.

 • Специфіка, мета і завдання психологічного консультування.

 • Принципи й умови психологічного консультування.

 • Види психологічного консультування.

 • Інтерв'ю як основний метод психоконсультування.

 • Психодіагностична робота практичного психолога.

 • Поняття психокорекції, її мета та завдання.

 • Способи і прийоми психологічної корекції.

 • Особливості психокорекції з дітьми.

 • Поняття психотерапії. її специфіка, мета та завдання.

 • Загальна характеристика психологічних моделей психотерапії.

 • Групова психотерапія. Поняття психотерапевтичної групи.

 • Топографічна модель психіки та структурна модель особистості в теорії З.  Фрейда.

 • Енергія лібідо як вроджена складова природи людини.

 • Захисні механізми Его.

 • Суть едіпового комплексу в теорії З. Фрейда.

 • Структура особистості за К. Г. Юнгом.

 • Поняття архетипу за К. Г. Юнгом. Основні архетипи в аналітичній психології.

 • Концепція про Его-стани

 • Аналіз транзакцій

 • Аналіз ігор

 • Аналіз сценаріїв

 • Принципи гештальт-терапії.

 • Контакт у гештальт-терапії.


  Базова література

  1. Абрамова, Г. С. Психологическое консультирование: Теория и опыт [Текст] : учебн. пособ. для студ. высш. учебн. завед. / Г. С. Абрамова. - М. : Академия, 2000. - 240 с.

  2. Абрамова, Г. С. Практическая психология [Текст] : учеб. для студ. вузов / Г. С. Абрамова. - М. : Академический проект, 2001. - 480 с.

  3. Бондаренко, О. Ф. Психологічна допомога особистості [Текст] : навч. посіб. для студ. старш. курсів психол. ф-тів та від-нь ун-тів / О. Ф. Бондаренко; Міжнародний фонд "Відродження". - Х. : Фоліо, 1996. - 239 

  4. Варій, М. Й. Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Варій. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 591 с.

  5. Вашека, Т. В. Основи психологічної практики [Текст] : навч. посіб. для студ. техн. спец. вищ. навч. закл. / Т. В. Вашека. - К. : НАУ-ДРУК, 2009. - 200 с.

  6. Петрушин С.В. Мастерская психологического консультирования. – М., 2003.

  7. Приходько, Ю. О. Практична психологія: введення у професію [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. О. Приходько. - К. : Каравела, 2010. - 231 с.

  Назва дисципліни:

  ОСНОВИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ


  1. Мета курсу – забезпечення майбутніх вчителів початкової освіти теоретичними знаннями з основ психодіагностики та озброєння умінням застосовувати на практиці психодіагностичний інструментарій, використовуючи загальні теоретико-методологічні принципи психодіагностики.
  2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи психодіагностики” є:

  1. Ознайомити слухачів з класифікацією методів та психометричними основами психодіагностики.

  2. Проаналізувати специфіку використання тестів, стандартизованих самозвітів та проективних методик.

  3. Розкрити особливості організації та проведення психодіагностичного обстеження, а також наукового експериментального психологічного дослідження.

  4. Висвітлити специфіку психодіагностики різних сфер особистості.

  5. Охарактеризувати використання психодіагностичного інструментарію в різних сферах соціальної практики.

  6. Виробити у слухачів ряд практичних умінь та навичок; сприяти становленню професійного мислення психолога; активізувати особистісний та творчий потенціал майбутнього фахівця.


  ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

  Тема. Організація і проведення психодіагностичного обстеження

  Ситуативна змінна психодіагностичного обстеження.

  Емоційні і поведінкові бар'єри в ситуації психодіагностичного обстеження.

  Умови попередження негативного впливу ситуативної змінної на результати психодіагностичного обстеження: комфортні фізичні і соціально-психологічні параметри обстеження; попередження чуток і загальних уявлень про суть, процедури і наслідки психодіагностики; конфіденційність обстеження.

  Змінна мети обстеження: наукове дослідження, інформування,
  психологічна корекція.

  Зміст інструкції.

  Змінна тестового психодіагностичного завдання. Діагностичний
  експеримент в психології: орієнтуючий ("пілотажний"), критичний, методичний.

  Змінна особистості досліджуваного. Типи досліджуваних.

  Змінна особистості психолога в дослідженні. Особисті і професійні якості психолога.

  Тема. Етапи психодіагностичного процесу.

  Загальна характеристика психодіагностичного процесу. Діагностичні ознаки. Діагностичні категорії.

  Основні етапи психодіагностичного процесу: емпіричний, етап
  переробки і інтерпретації, етап прийняття рішення (постановка діагнозу).

  Помилки психодіагноста на емпіричному етапі (помилка
  спостереження, реєстрації, інструментальні помилки).

  Способи переробки даних: клінічний, статистичний. Інтеграція отриманих даних: емпірична, теоретична. Помилки на етапі інтерпретації даних.

  Психологічний діагноз. Предмет психодіагностичного діагнозу. Рівні психологічного діагнозу: симптоматичний діагноз, етіологічний діагноз, типологічний діагноз.

  Тема. Особливості проведення наукового експериментального психологічного дослідження

  Поняття про експериментальну психологію. Виникнення та розвиток експериментальної психології. Основні ознаки експериментального психологічного дослідження: наявність проблеми, наявність наукової гіпотези, підготовка і проведення наукового експерименту, використання методів математичної статистики.

  Проблеми експериментальної педагогічної психології. Моделі експериментів в соціальній психології і прикладних дослідженнях.

  Види наукових психологічних досліджень: оглядово-аналітичне, оглядово-критичне, теоретичне, емпірично-описове, емпірично- пояснювальне, методичне.

  Поняття про актуальність, новизну і практичну значущість експериментального вирішення психологічної проблеми.

  Підготовка і проведення наукового експериментального дослідження.

  Основні елементи наукового доведення: аргументи, факти, демонстрація висновків.

  Статистичний аналіз експериментальних даних і способи наочного представлення результатів.  Тема. Діагностика рис особистості

  Хараткеристика теорії особистісних рис.  Діагностика рис особистості. Конституційні, індивідуальні, особистісні риси. Опитувальник рис особистості.

  Характеристика теорії кліничних типів особистості.  Типологічна діагностика. Типологічні питальники (питальник Айзенка, Питальник Шмишека).

  Тема. Діагностика інтелектуально-пізнавальної сфери особистості

  Поняття « інтелект». Інтелект, спадковість, соціальне середовище.

  Функції інтелекту. Особистість і інтелект.

  Теорії структури інтелекту. Структура інтелекту за Дж. Гільфордом. Роботи Айзенка.

  Позиція визначення інтелекту Ч.Спірмена.

  Позиція Л.Терстоуна.

  Інтелект людини за Р.Мейлі (логічно-формальний, наочно-конкретний, аналітично-рецептивний, комбінаторно-творчий, сприйнятливо-тонкий, загострено-спрямований).

  Найбільш відомі методики діагностики інтелекту. Тести інтелекту Векслера.

  Психометричні методи виміру інтелекту, їх діагностичне значення.

  Оцінка інтелекту. Коефіцієнт інтелекту.

  Психодіагностика здібностей. Об’єкт і методи. Тест Амтхауера. Тест «Штур». Сфери застосування тестів здібностей.

  Параметри творчої обдарованості.

  Діагностика креативності.

  Діагностика пізнавальної сфери особистості (індивідуальні якості, перцептивні, мнемічні, імаженативні, атенційні здібності, розумовий розвиток).

  Тема. Психолого-педагогічна діагностика

  Психодіагностичне обслуговування виховання: діагностика особистісних якостей учнів, діагностика поведінки та стосунків тощо.

  Психодіагностика та освіта: діагностика готовності до школі; діагностика рівня сформованості навчальної діяльності учнів; діагностика обдарованості і здібностей; діагностика розумового розвитку та успішності; оперативне тестування-знань.

  Діагностика в дошкільному віці. Особливості завдань для психолого-педагогічного обстеження дітей 3-5 та 5-7 років.

  Програма вивчення учнів молодшого шкільного віку. Специфіка завдань для психолого-педагогічного обстеження учнів 1 – 4-х класів. Вивчення особливостей адаптації першокласників до школи. Вивчення причин дезадаптації. Діагностика сформованості в учнів третіх класів основних новоутворень віку та готовності до переходу в середню школу.

  Психодіагностика підлітка. Методи психодіагностики пізнавальних процесів. Вивчення міжособистісних взаємин учнів. Модифікація тесту Розенцвейга.

  Психодіагностика старшокласника. Методи оцінки мислення у старшокласників. Методи діагностики особистості.

  Діагностична робота психолога з педагогічним колективом.

  Діагностика взаємовідносин учнів з батьками. Використання проективних методик.


  САМОСТІЙНА РОБОТА

  Тема 3. Психометричні основи психодіагностики. Характеристика тестів

  Допсихологічні тести. Визначення поняття психологічного тесту. Переваги та проблеми використання тестового методу в психодіагностиці.

  Види тестів в психодіагностиці. Теорія розвитку тестів.

  Психологічний тест як об'єктивне вимірювання. Умови об’єктивності. Етапи стандартизації. Норми виконання тесту.

  Психометричні вимоги до методики: репрезентативність, надійність, валідність, достовірність.  Репрезентативність. Необхідність статистичного відношення репрезентативності в практичній психодіагностиці. Репрезентативність тестових норм. Тематична репрезентативність.

  Надійність. Фактори надійності. Методи оцінки надійності
  (ретестова надійність, еквівалентна надійність, "розщіплення" тесту).

  Валідність. Типи валідності. Первинна валідність: зовнішня і внутрішня.

  Вторинна валідність: практична (прогностична і співпадаюча); теоретико-емпірична (валідність за об’ємом; оцінна; конструктивна).

  Достовірність. Прийоми забезпечення достовірності тесту.

  Основні типи даних в психодіагностиці (L-дані, Q-дані, Т-дані).
  Рівні і шкали вимірів. Види вимірів.

  Тема 4. Проективний метод як діагностична процедура

  Теоретичні джерела проективного методу: психоаналіз, холістична психологія, експериментальні дослідження New Look.

  Проективний підхід до вивчення особистості: проективна
  психологія; проекція; контроль і когнітивний стиль; принципи, що лежать в основі проективного дослідження особистості.

  Проблеми реалізації проективного підходу.

  Проективні методики і дослідження позасвідомого.

  Класифікація проективних методик: конститутивні, конструктивні, інтерпретативні, патаретичні, експресивні, імпресивні, адитивні.

  Загальна характеристика проективних методик: особливості, що відрізняють їх від інших методик (особливості стимульного матеріалу, поставленої перед респондентом задачі, обробки і інтерпретації результатів); переваги і недоліки.

  Діагностичне значення проективних методик.

  Тема 1. Організація і проведення психодіагностичного обстеження

  Ситуативна змінна психодіагностичного обстеження.

  Емоційні і поведінкові бар'єри в ситуації психодіагностичного обстеження.

  Умови попередження негативного впливу ситуативної змінної на результати психодіагностичного обстеження: комфортні фізичні і соціально-психологічні параметри обстеження; попередження чуток і загальних уявлень про суть, процедури і наслідки психодіагностики; конфіденційність обстеження.

  Змінна мети обстеження: наукове дослідження, інформування,
  психологічна корекція.

  Зміст інструкції.

  Змінна тестового психодіагностичного завдання. Діагностичний
  експеримент в психології: орієнтуючий ("пілотажний"), критичний, методичний.

  Змінна особистості досліджуваного. Типи досліджуваних.

  Змінна особистості психолога в дослідженні. Особисті і професійні якості психолога.

  Тема 2. Етапи психодіагностичного процессу

  Загальна характеристика психодіагностичного процесу. Діагностичні ознаки. Діагностичні категорії.

  Основні етапи психодіагностичного процесу: емпіричний, етап
  переробки і інтерпретації, етап прийняття рішення (постановка діагнозу).

  Помилки психодіагноста на емпіричному етапі (помилка
  спостереження, реєстрації, інструментальні помилки).

  Способи переробки даних: клінічний, статистичний. Інтеграція отриманих даних: емпірична, теоретична. Помилки на етапі інтерпретації даних.

  Психологічний діагноз. Предмет психодіагностичного діагнозу. Рівні психологічного діагнозу: симптоматичний діагноз, етіологічний діагноз, типологічний діагноз.

  Тема 3. Особливості проведення наукового експериментального психологічного дослідження

  Проблеми експериментальної педагогічної психології. Моделі експериментів в соціальній психології і прикладних дослідженнях.

  Види наукових психологічних досліджень: оглядово-аналітичне, оглядово-критичне, теоретичне, емпірично-описове, емпірично- пояснювальне, методичне.

  Поняття про актуальність, новизну і практичну значущість експериментального вирішення психологічної проблеми.

  Підготовка і проведення наукового експериментального дослідження.

  Основні елементи наукового доведення: аргументи, факти, демонстрація висновків.

  Статистичний аналіз експериментальних даних і способи наочного представлення результатів.

  Тема 1. Діагностика рис особистості

  Хараткеристика теорії особистісних рис.  Діагностика рис особистості. Конституційні, індивідуальні, особистісні риси. Опитувальник рис особистості.

  Характеристика теорії кліничних типів особистості.  Типологічна діагностика. Типологічні питальники (питальник Айзенка, Питальник Шмишека).

  Тема 2. Діагностика інтелектуально-пізнавальної сфери особистості

  Поняття « інтелект». Інтелект, спадковість, соціальне середовище.

  Функції інтелекту. Особистість і інтелект.

  Теорії структури інтелекту. Структура інтелекту за Дж. Гільфордом. Роботи Айзенка.

  Позиція визначення інтелекту Ч.Спірмена.

  Позиція Л.Терстоуна.

  Інтелект людини за Р.Мейлі (логічно-формальний, наочно-конкретний, аналітично-рецептивний, комбінаторно-творчий, сприйнятливо-тонкий, загострено-спрямований).

  Найбільш відомі методики діагностики інтелекту. Тести інтелекту Векслера.

  Психометричні методи виміру інтелекту, їх діагностичне значення.

  Оцінка інтелекту. Коефіцієнт інтелекту.

  Психодіагностика здібностей. Об’єкт і методи. Тест Амтхауера. Тест «Штур». Сфери застосування тестів здібностей.

  Параметри творчої обдарованості.

  Діагностика креативності.

  Діагностика пізнавальної сфери особистості (індивідуальні якості, перцептивні, мнемічні, імаженативні, атенційні здібності, розумовий розвиток).

  Тема 3. Психолого-педагогічна діагностика

  Психодіагностичне обслуговування виховання: діагностика особистісних якостей учнів, діагностика поведінки та стосунків тощо.

  Психодіагностика та освіта: діагностика готовності до школі; діагностика рівня сформованості навчальної діяльності учнів; діагностика обдарованості і здібностей; діагностика розумового розвитку та успішності; оперативне тестування-знань.

  Діагностика в дошкільному віці. Особливості завдань для психолого-педагогічного обстеження дітей 3-5 та 5-7 років.

  Програма вивчення учнів молодшого шкільного віку. Специфіка завдань для психолого-педагогічного обстеження учнів 1 – 4-х класів. Вивчення особливостей адаптації першокласників до школи. Вивчення причин дезадаптації. Діагностика сформованості в учнів третіх класів основних новоутворень віку та готовності до переходу в середню школу.

  Психодіагностика підлітка. Методи психодіагностики пізнавальних процесів. Вивчення міжособистісних взаємин учнів. Модифікація тесту Розенцвейга.

  Психодіагностика старшокласника. Методи оцінки мислення у старшокласників. Методи діагностики особистості.

  Діагностична робота психолога з педагогічним колективом.

  Діагностика взаємовідносин учнів з батьками. Використання проективних методик.


  ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  Тематика рефератів.

  1. Історія виникнення та становлення психодіагностики.

  2. Психодіагностика як наука та практична діяльність.

  3. Становлення вітчизняної психодіагностики.

  4. Характеристика відкритих опитувальників.

  5. Особливості шкальних технік.

  6. Специфіка конституційних, індивідуальних та особистісних опитувальників рис особистості.

  7. Характеристика найвідоміших типологічних опитувальників.

  8. Причини невірогідності самозвітів, способи їх усунення.

  9. Малюнок як засіб психологічного аналізу.

  10. Дослідження особистості в клінічній психології.

  11. Графічні методи в практичній психодіагностиці.

  12. Піктограма як метод вивчення особистості.

  13. Загальна характеристика практичної психодіагностики.

  14. Професійно-етичні принципи в психодіагностиці.

  15. Особливості психодіагностики в різних сферах соціальної практики.

  16. Психодіагностика в психоконсультативній практиці.

  17. Використання методів психодіагностики в психотерапевтичній допомозі.

  18. Вплив особистості психолога на успішність проведення психологічного обстеження.

  19. Діагностичний експеримент в психології.

  20. Умови попередження впливу негативних чинників на результати психодіагностичного обстеження.

  21. Інтелект як психічна реальність.

  22. Діагностика інтелекту методом малюнкового тесту.

  23. Нетрадиційні методи оцінки якості знань школярів.

  24. Основні тенденції розвитку психодіагностики у вищій школі.

  25. Характеристика основних напрямків психодіагностичної роботи шкільного психолога.

  26. Особливості психодіагностики в дошкільних закладах.

  27. Сім’я як об’єкт психологічної діагностики.

  28. Характеристика професійної психодіагностики.

  29. Специфіка психодіагностичної роботи з різними віковими категоріями людей.

  30. Психологічна діагностика дитячого розвитку, методи дослідження.

  31. Психологічна характеристика учня як особистості.

  32. Психологічна діагностика і індивідуально-диференційований підхід до акцентуйованих підлітків.

  33. Особливості професійної психодіагностики.

  34. Діагностика готовності дитини до навчання в школі.

  35. Характеристика методів дослідження сформованості учбової діяльності молодших школярів.

  36. Особливості діагностики недоліків та порушень в поведінці підлітка.

  37. Важка дитина. Психодіагностична робота психолога з важкими дітьми.

  38. Діагностика чинників емоційно-особистісної дезадаптації.

  39. Діагностика порушень мислення.

  40. Характеристика методів діагностики нервово-психічної напруги, астенії, зниженого настрої.

  41. Затримка психічного розвитку дитини, основні причини, методи діагностики.


  Базова література

  1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. – М., 1994. – 237с.

  1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. – Киев, 1989. – 207 с.

  2. Бурлачук Л.Ф., Савченко Е.П. Психодиагностика (психодиагностический инструментарий и его применение в условиях социальных служб). – Киев, 1995. – 100 с.

  3. Овчарова Р. В. Справочная книга школьного психолога – М., 1993. – 256 с.

  4. Практикум по экспериментальной и прикладной психологии / Под ред. А. А. Крылова. – Л., 1990. – 272 с.

  5. Практикум по психодиагностике. Диагностика мотивации и саморегуляции – М., 1990. – 160 с.

  6. Практикум по психодиагностике: Конкретные психодиагностические методики –М., 1989. – 176 с.

  7. Практикум по психодиагностике. Прикладная психодиагностика / И.Ю.Беляева и др. – М., Изд-во МГУ, 1992. – 116 с.

  8. Психодиагностика: теория и практика / Общ.ред. Н.Ф.Талызиной – М., 1986. – 207 с.

  9. Психологическая диагностика: Проблемы исследования/ Под ред. К.М Гуревича. – М., 1981. – 232 с.

  10. Психологическая диагностика: Учеб.пособие / К.М.Гуревич, М.К. Акимова, Г.А.Берулава и др. – Бийсх, 1993. – 324 с.

  11. Шевандрин Н.И. Применение методов психодиагностики в педагогической практике. – Ч. 1: Основы общей психодиагностики. – Ростов-на-Дону, 1985. – 420 с.

  12. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М.: Гуманит. изд. центра ВЛАДОС, 1998. – 420 с.

  Назва дисципліни:

  ОСНОВИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ З ПРАКТИКУМОМ
  1. Мета викладання дисципліни

  підготовка спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр відповідно до державних стандартів, встановлених освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів вищезазначеного фахового спрямування.


  2. Завдання вивчення дисципліни

  1) ознайомити студентів з головними категоріями та поняттями психокорекції.

  2) поглибити знання студентів теорією та практикою використання психокорекційних методів.

  3) сформувати системне уявлення про психологічний підхід до проведення експериментального дослідження.

  4) виробити у студентів уміння застосовувати на практиці набуті знання.

  6) формувати у студентів навички діяти відповідно своїх професійних обов’язків у конкретних ситуаціях; уміння використовувати набуті знання у практичній професійній діяльності.


 • 1   2   3   4   5   6


  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка