Міжнародне ціноутворенняСторінка1/4
Дата конвертації19.11.2016
Розмір0,71 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет міжнародних відносин

Кафедра міжнародних економічних відносин

Серія «Міжнародні економічні відносини»

Випуск

Лілія Українець
Міжнародне ціноутворення
Навчально-методичні матеріали для вивчення курсу

Для студентів спеціальності

6.030403 – «міжнародні економічні відносини»

6.030406 – «міжнародний бізнес»

Кількість кредитів відповідних ECTS 2

Львів


ЛНУ ім. І.Франка

2011
УДК 338.5(075)

ББК
До друку рекомендовано Вченою Радою факультету міжнародних економічних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. Протокол № від
Рецензент –
Відповідальний за випуск


Українець Л.А.

Міжнародне ціноутворення: Навчально-методичні матеріали для вивчення курсу. Львів: ЛНУ ім.. І.Франка, 2011. – 40 с. – (Серія: «Міжнародні економічні відносини» Вип. )

Для студентів спеціальності «міжнародні економічні відносини» факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка

Адреса кафедри міжнародних економічних відносин: вул. Січових Стрільців 19, кімн. 305, Львів 79000; тел.. +38032 – 2394781, e-mail: kafmev@gmail.com; URL http://www.intrel.org.ua/?chairs=9

ЛНУ ім. Івана Франка
ЗМІСТ


 1. Опис дисципліни «Міжнародне ціноутворення»

 2. Загальні положення щодо вивчення дисципліни

 3. Зміст лекцій та практичних занять

 4. Список найважливіших термінів

 5. Зразок тестового завдання

 6. Методичні рекомендації до написання курсових робіт

 7. Список рекомендованої літератури

Опис дисципліни «Міжнародне ціноутворення»
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин


Усього

у тому числі

лекції

практичні

самостійна робота

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Мікроекономічні засади ціноутворення

Тема 1. Поняття ціни. Види цін, їх роль та значення

8,2

2

2

4,2

Тема 2. Чинники та критерії формування ціни

8,2

2

2

4,2

Тема 3: Витрати і їх роль у формуванні цін

8,3

2

2

4,3

Тема 4 Методи ціноутворення

8,3

2

2

4,3

Разом – зм. модуль1

33

8

8

17

Змістовий модуль 2. Особливості ціноутворення на зовнішніх ринках

Тема 5 Ціни зовнішньоекономічних контрактів

8,2

2

2

4,2

Тема 6 Цінова стратегія та цінова політика підприємства

8,2

2

2

4,2

Тема 7 Державне регулювання цін

8,2

2

2

4,2

Тема 8 Ціноутворення на ринках специфічних ресурсів

8,2

2

2

4,2

Тема 9 Проблеми ціноутворення в Україні

8,2

2

2

4,2

Разом – зм. модуль 2

41

10

10

21

Усього годин


74

18

18

38Загальні положення щодо вивчення дисципліни «Міжнародне ціноутворення»

Актуальність та значення курсу: На сьогоднішній день в умовах реформування економіки України та становлення ринкових відносин виникає гостра потреба у підготовці кваліфікованих спеціалістів у сфері ціноутворення.

У сучасних умовах ціноутворення є одним з найважливіших інструментів в арсеналі фахівців міжнародного бізнесу. Правильно обрана стратегія ціноутворення може принести компанії мільярдні прибутки. Водночас помилки ціноутворення можуть призвести (а часто і призводять) до банкрутства величезних компаній, чиї позиції що донедавна вважалися непохитними.

Тому ціноутворення є одним з найважливіших знарядь конкурентної боротьби. Продумане ціноутворення сприяє процвітанню фірми та зміцненню її позицій у конкурентній боротьбі. Воно є і важливим чинником покращення загального добробуту, оскільки за умови збалансованої урядової політики та недопущення монополізації ринку сприяє забезпеченню споживачів якісною продукцією за доступними цінами.

Об'єктом вивчення у даному курсі є:

а) теоретичні засади формування ціни

б) практичні аспекти ціноутворення на міжнародних ринках

в) вплив держави на ціноутворення в Україні

г) досвід державного регулювання цін в зарубіжних країнах

Предметом вивчення у даному курсі є: основні засади та критерії ціноутворення, а також основні принципи етичного співіснування компанії з різними елементами ділового середовища.

Метою вивчення даного курсу є: ознайомлення студентів з теоретичними засадами ціноутворення, методами ціноутворення, основними ціновими стратегіями, особливостями державного регулювання цін в Україні, досвідом державного регулювання цін в зарубіжних країнах.

Методами вивчення курсу є:

а) лекційні заняття

б) практичні та семінарські заняття

в)самостійна робота вдома з навчальною літературою та методичним матеріалами

г) самостійна робота в бібліотеці з науковою літературою

д) самостійна робота з електронними базами даних, статистичною інформацією, розміщеною в мережі Інтернет

е) робота в групах

є) проведення самостійного дослідженняДаний предмет пов'язаний із такими предметами: макроекономіка, мікроекономіка, менеджмент, маркетинг, міжнародний менеджмент.

Після вивчення курсу студенти повинні: а) володіти основними поняттями, засадами та критеріями ціноутворення, такими як: ціна, її види та фактори, що впливають на формування ціни; цінова надбавка (націнка); собівартість, постійні та змінні витрати виробництва; надходження та прибуток; точка беззбитковості, ціна та кількість беззбитковості; еластичність попиту та пропозиції; граничний прибуток та диференціація цін. Студенти повинні засвоїти ключові відмінності між ринковим та адміністративно-командним ціноутворенням, засвоїти базові поняття теорії ціноутворення, особливості ціноутворення на світових ринках послуг, мінеральних ресурсів, сільськогосподарської продукції, об'єктів інтелектуальної власності та робочої сили. Крім того, студенти повинні вивчити особливості ціноутворення на конкурентному ринку, на ринку олігополії та монополії, а також основні прийоми максимізації прибутку та укріплення позицій фірми на ринках; б) вміти застосовувати згадані принципи до реальних ситуацій в міжнародних економічних відносин.

Зміст лекцій та практичних занять


Тема 1. Поняття ціни. Види цін, їх роль та значення

План заняття

1.1. Поняття ціни.

1.2. Передумови виникнення і формування цін.

1.3. Види цін та їх класифікація.

1.4. Структура ціни

1.5. Функції цін на різних типах ринків.
Рекомендована література: 1,3,7,8,11,32 (зі списку літератури на ст. )
Запитання для обговорення

1. В чому привабливість товару, що рекламується за допомогою слогану «Товар за цінами виробника»? За яких умов можливий такий продаж?

2. Яка з функцій ціни історично найдавніша?

3. Ціна при реалізації облікової функції наближається до своєї витратної бази, а при реалізації функції балансування попиту і пропозиції – відхиляється від неї. Чи є протиріччя муж цими двома функціями ціни? Якщо так, то яким чином обидві функції реалізуються на практиці?

4. В чому виражаються принципові відмінності формування цін в умовах ринку і планової економіки?

5. Наведіть приклад стимулюючого впливу ціни на покупців і продавців

6. Як впливає на структуру роздрібної ціни зміна каналів просування товару від виробника до покупця?

7. Чому ціни фактичних угод відрізняються від прейскурантних цін?

8. За якими критеріями можна класифікувати різні види цін?

9. Які ціноутворюючі податки ви знаєте?


Задачі
№.1

Визначте, чи подорожчав чи ні товар у 2010 році порівняно з ціною базового 2000 року за такими даними

Базовий індекс споживчих цін – 125. Індекс споживчих цін 2010 року – 205

Діюча ціна 2010 року - 3

Діюча ціна базового року – 2

№2

Підприємство може продати 1000 одиниць товару за ціною 20 дол. за штуку, або 1500 одиниць за ціною 15 дол. за штуку. Чи вигідно підприємству знижувати ціну, якщоа) собівартість товару – 13 дол.;

б) собівартість товару – 5 дол.?Тема 2. Чинники та критерії формування ціни

План заняття


1. Фактори, що впливають на рівень і динаміку цін

2. Чинники, що впливають на попит

3. Чинники, що впливають на пропозицію

4. Ціноутворення на різних типах ринку.


Рекомендована література: 1,2,7,25
Запитання для обговорення

 1. Яку роль відіграють ціни на ринку досконалої конкуренції? Чи можуть дії окремої фірми на ринку досконалої конкуренції змінити ціну?

 2. Чи є ринок хлібобулочних виробів конкурентним?

 3. На якому ринку монопольна влада більша: на ринку алкогольних напоїв чи на ринку шоколаду? Як це відображається на цінах?

 4. Наведіть аргументи «за» та «проти» регулювання цін природної монополії, враховуючи її особливості.

 5. Яку роль відіграють у ціноутворенні коефіцієнти еластичності

 6. Як на чутливість покупця до ціни впливає присутність на ринку товарів-замінників? Як зміниться поведінка покупців при відсутності замінників?

 7. Які фактори визначають еластичність попиту на товари-новинки?

 8. Чи відрізняється еластичність попиту за ціною в короткостроковому та довгостроковому періоді? Чому?

 9. Чому в переважній більшості випадків коефіцієнт прямої еластичності попиту за ціною є від’ємним?

 10. При зростанні ціни на 1% обсяг попиту впав на 5%. Чи попит є еластичним? Чому?

 11. Яким чином зміниться обсяг попиту, якщо відомо, що коефіцієнт еластичності дорівнює 1, а ціна збільшиться на 10 %?

 12. За високої еластичності попиту виробникам краще підвищувати чи понижувати ціну на товар? Поясніть вашу відповідь.

 13. Які чинники ціноутворення відносять до внутрішніх? Які – до зовнішніх? Чому?

Задачі


№1

Яким буде коефіцієнт цінової еластичності попиту, якщо при ціні товару, рівній 1200 грн. за одиницю, щоденний попит становив 270 шт., а при ціні 1150 грн. за одиницю попит став становити 285 шт.?


№2

При якій ціні щоденний попит на товар досягне 900 кг, якщо при ціні 3700 грн. він становить 820 кг, а коефіцієнт цінової еластичності попиту на даний товар становить 2,2?


№3

Відомо, що в поточному періоді частка витрат на електроенергію в ціні машинобудівної продукції становила 20 %, частка витрат на оплату праці - 26 %. У прогнозному періоді очікується підвищення тарифів на електроенергію на 18 %, ставки заробітної плати виростуть на 15 %. На скільки відсотків виросте ціна машинобудівної продукції?


№4

Визначте, чи вигідно виробникові знизити ціну на 0,5 грн., якщо поточна ціна товару 6 грн., планований обсяг продажів 1 млн. штук. Показник еластичності попиту за ціною 1,5.


№5

Економіст, що займається вивченням еластичності попиту на послуги транспорту, дійшов висновку, що цінова еластичність попиту на послуги електротранспорту (трамвайно-тролейбусне підприємство) дорівнює 0,15, а перехресна еластичність попиту на послуги електротранспорту залежно від цін на проїзд в автобусі дорівнює 0,6.

Чи приведе підвищення плати за проїзд на електротранспорті до підвищення річного доходу трамвайно-тролейбусного підприємства?

Якщо ціна на проїзд на електротранспорті зросте на 30 %, як повинні змінитися ціни на автобусні перевезення, щоб попит на послуги електротранспорту залишився колишнім?Тема 3. Витрати і їх роль у формуванні цін

План заняття

1. Визначення альтернативних витрат

2. Постійні, змінні, середні та граничні витрати в ціноутворенні

3.Трансакційні витрати

4. Способи обліку витрат


Рекомендована література: 1,2, 3, 21,31
Запитання для обговорення

1. У чому полягає мета ринкового аналізу витрат?

2. Що таке бухгалтерські витрати?

3. Що включають в себе підприємницькі витрати?

4. Наведіть приклади явних і неявних витрат

5. Якими видами витрат можна знехтувати при прийомі управлінських рішень?

6. Що таке змінні витрати?

7. У чому полягає практична цінність поділу витрат на постійні та змінні?

8. Які з наведених нижче витрат можна віднести до постійних, а які – до змінних, при поділі яких витрат на постійні і змінні можуть виникнути труднощі на практиці:

1) видатки на оплату аудиторських послуг, пов’язаних з перевіркою достовірності фінансової звітності;

2) видатки на оплату послуг по управлінню організацією чи окремими її підрозділами;

3)видатки на закупівлю матеріалів і сировини, які використовуються у виробництві товарів;

4)видатки на публікацію бухгалтерської звітності;

5) видатки на опалення приміщень;

6) заробітна плата, що начисляється як процент від доходу;

7)представницькі видатки;

8) видатки на купівлю матеріалів для упаковки чи іншої підготовки вироблених і/або реалізованих товарів;

9) видатки на купівлю палива, води, енергії усіх видів, що витрачається на технологічні цілі;

10) видатки на підготовку і перепідготовку кадрів

11) видатки на канцелярські товари

12) видатки на відрядження

13) видатки на поштові, телефонні, телеграфні та інші подібні послуги, видатки на оплату послуг банків.

14) видатки на рекламу виробленого товару.

9. Дайте визначення загальних витрат.

10. Що таке граничні (маржинальні) витрати?

11. Охарактеризуйте середні витрати. Покажіть їх практичне значення.

12. Наведіть приклади трансакціних витрат, що виникають при підписанні угоди і поставках товару.

Задачі


№1.

Чи має зміст займатися посередницькою діяльністю, якщо ваша ціна закупівлі дорівнює 100 тис. грн.; витрати обігу становлять 50 тис. грн.; мінімальна прийнятна рентабельність - 20 %, максимально можлива ціна реалізації - 180 тис. грн.?


№2

Еластичність попиту від цін на продукцію підприємства дорівнює 1,75. Визначити наслідку зниження ціни на 1 грн., якщо до цього зниження обсяг реалізації становив 10 000 шт. за ціною 17,5 грн./шт.; а загальні витрати були рівні 100 тис. грн. (у тому числі постійні - 20 тис. грн.) на весь обсяг виробництва.


№3

Визначте можливий рівень ціни виробника за один комплект спортивного одягу, якщо прийнятний рівень рентабельності дорівнює 20 %, а калькуляція 100 комплектів виробів наступна:

Сировина й основні матеріали, грн.:

1) текстиль для верху одягу - 7200;

2) текстиль для підкладки - 3400;

3) металеві деталі - 3954;

4) шнурівка - 127.

Допоміжні матеріали - 281 грн.

Паливо й електроенергія на технологічні цілі - 49 грн.

Оплата праці виробничих робітників - 669 грн.

Нарахування на оплату праці - 40 %.( до видатків по оплаті праці виробничих робітників)

Видатки по утриманню й експлуатації обладнання - 80 % ( до видатків по оплаті праці виробничих робітників)

Загальвиробничі видатки - 40 % ( до видатків по оплаті праці виробничих робітників)

Загальногосподарські видатки - 80 % ( до видатків по оплаті праці виробничих робітників)

Видатки на упаковку - 19 % (до виробничої собівартості).

Транспортні видатки - 0,3 % (до виробничої собівартості).Тема 4. Методи ціноутворення
План заняття

1. Загальна схема розрахунку ціни

2. Витратні методи ціноутворення

3. Ринкові методи визначення ціни

4. Економетричні методи визначення ціни
Рекомендована література: 1,2, 3, 13, 26, 27, 33
Запитання для обговорення

1. Які чинники враховуються при побудові моделі беззбитковості?

2. В чому полягають основні недоліки витратного ціноутворення?

3. Чому методи витратного ціноутворення досить розповсюджені на практиці?

4. Чим відрізняються ринкові методи ціноутворення від витратних?

5.Від яких чинників залежить і як визначається загальна цінність товару для покупця?

6. В яких галузях найбільше розповсюджені параметричні методи ціноутворення?

7. Що таке параметричний ряд? Наведіть приклади параметричних рядів.

8. В чому полягає перевага методів параметричного ціноутворення порівняно з методами витратного ціноутворення?

9. В яких випадках варто використовувати бальний метод? В чому його недоліки і переваги?

10. В яких випадках для продажу товарів використовується тендер?

11. Як визначається ціна товару в умовах торгів (тендеру)?

12. Як часто українські підприємства використовують ринкові методи ціноутворення? Що є перешкодою для їх повсюдного використання?
Задачі

№1

Припустимо, фірма виробляє три види товарів (табл. 1).Таблиця 1

Показники

Товар Х

Товар Y

Товар Z

Усього

1. Кількість одиниць товару

10 000

20 000

5000

35 000

2. Змінні витрати, усього, грн. у тому числі

- заробітна плата виробничих робітників;

- матеріали


20 100

3500


16 600

42 000

8000


34 000

20 500

12 000


8500

82 600

23 500


59 100

3. Загальні постійні витрати, усього, грн.


55 000

4. Розподіл постійних витрат між товарами:

4.1. Пропорційно заробітній платі виробничих робітників

8192

18 723

28 085

55 000


4.2. Пропорційно витратам на матеріали

15 448

31 641

7911

55 000

4.3. Пропорційно змінним витратам

13 384

27 966

13 650

55 000

5. Загальна собівартість, грн. при розподілі постійних видатків:

- за способом 4.1

- за способом 4.2

- за способом 4.328 292


35 548

33 484


60 723


73 641

69 966


48 585


28 411

34 150

Розрахувати оптову ціну підприємства на ці товари, якщо рентабельність 15 %. Собівартість розрахувати, розподіляючи постійні витрати пропорційно заробітній платі виробничих робітників, витратам на матеріали, змінним витратам. Заповніть таблицю 2

Таблиця 2Розподіл постійних витрат

Собівартість одиниці товару, грн.

Прибуток на одиницю товару, грн.

Ціна одиниці товару, грн.
Х

Y

Z

Х

Y

Z

Х

Y

Z

за способом 4.1
за способом 4.2
за способом 4.3№2

Підприємство виробляє електроплити, реалізуючи 400 плит на місяць за ціною 250 грн. (без ПДВ). Змінні витрати 150 грн. / шт., постійні - 35 000 грн. на місяць Візьміть на себе роль фінансового директора підприємства й відповідайте на наступні питання:1. Начальник відділу маркетингу думає, що збільшення видатків на рекламу на 10 000 грн. на місяць здатне дати приріст щомісячного виторгу від реалізації на 30 000 грн. Чи варто схвалити підвищення видатків на рекламу?

2. Заступник генерального директора по виробництву хотів би використовувати більш дешеві матеріали, що дозволяють заощаджувати на змінних витратах по 25 грн. на кожну одиницю продукції. Однак начальник відділу збуту побоюється, що зниження якості плит приведе до зниження обсягу реалізації до 350 шт. на місяць. Чи варто переходити на більш дешеві матеріали?

3. Начальник відділу маркетингу пропонує знизити ціну реалізації на 20 грн. і одночасно довести видатки на рекламу до 15 000 грн. на місяць. Відділ маркетингу прогнозує в цьому випадку збільшення обсягу реалізації на 50 %. Чи варто схвалити таку пропозицію?

4. Начальник відділу збуту пропонує перевести своїх співробітників з окладів (сумарний місячний фонд оплати 6000 грн.) на комісійну винагороду 15 грн. з кожної проданої плити. Він упевнений, що обсяг продажів виросте на 15 %. Чи варто схвалити таку пропозицію?

5. Начальник відділу маркетингу пропонує знизити відпускну оптову ціну, щоб стимулювати збут і довести додатковий щомісячний обсяг оптових продажів до 150 плит. Яку варто призначити оптову ціну на додаткову продукцію, щоб прибуток зріс на 3000 грн.?
№3

Дані, що характеризують діяльність компанії, наступні:

- виторг від продажів - 386 тис. грн.;

- змінні витрати - 251 тис. грн.;

- постійні витрати - 100 тис. грн.;

- прибуток - 35 тис. грн.;

- ціна - 386 грн. / шт.;

- обсяг реалізації - 1000 шт.;

- середні змінні витрати - 251 грн. / шт. (251 тис. грн. / 1000 шт.).

Скільки виробів компанія повинна зробити, щоб покрити всі свої витрати й дістати прибуток?


№4

Для певної групи металообробних верстатів розроблені шкали балових оцінок основних параметрів. Один з видів цих верстатів прийнятий за базовий. Його ціна 100 тис. грн. Експертна оцінка параметрів базового верстата - 40 балів, нового - 52 бала. Визначити ціну нового верстата.


№5

Використовуючи дані, наведені нижче (табл. 3), визначте ціну на нову модель автомобіля баловим методом за умови, що ціна базової моделі становить $ 6700.

Таблиця 3

Характеристика базової й нової моделей автомобіляМоделі

автомобілівПараметри


Комфортабельність

Надійність

Прохідність


бали


коефіцієнт

вагомостібали


коефіцієнт

вагомостібали


коефіцієнт

вагомостіБазова

35

0,2

80

0,4

70

0,4

Нова

45

0,2

90

0,4

80

0,4

№6

Головним технічним параметром, що визначає швидкість закипання води, для електрочайників є потужність. Базова модель електрочайника «Tefal» має потужність 2200 Вт і коштує 1300 грн. Визначити методом питомих показників ціну нової моделі електрочайника потужністю 2800 Вт.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка