Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Миколаївський Національний університет імені В. о. Сухомлинського
Сторінка8/12
Дата конвертації29.05.2018
Розмір2,24 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

46. Назвіть автора “Слова про закон і благодать”


а) Іларіон

б) Нестор

в) Ф. Печерський

г) І. Вишенський47. В якому історичному документі вперше сформульовані державно-правові норми?

а) Літопис Самовидця

б) Слово о полку Ігоревім

в) Руська Правда

г) Конституція Пилипа Орлика

48. Хто з князів є автором “Повчання дітям”


а) Ярослав Осмомисл

б) Святослав Хоробрий

в) Д. Галицький

г) В. Мономах49. Результатом Люблінської (1569 р.) унії було:

а) створення унітарної держави – Речі Посполитої, в якій Литва була повністю позбавлена суверенітету;

б) створення конфедеративної держави – Речі Посполитої, в якій і Польща, і Литва зберігали свій суверенітет;

в) створення федеративної держави Речі Посполитої, в якій Литва зберігала автономію лише на місцевому рівні, в організації судочинства і війська.50. В чому полягали прогресивні засади суспільних відносин в період козацько-гетьманської доби ?

а) монархічні форми управління;

б) демократичні засади виборності керівних органів на Січі усіх рівнів;

в) аристократичні засади в формуванні владних відносин;

г) утвердження конституційної монархії.

51. Конституція Пилипа Орлика (“Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорозького”):

а) діяли на Україні в 1710-1712 рр.;

б) діяли тільки на Лівобережжі в 1710-1742 рр.;

в) ніколи не діяли в Україні.52. Хто був автором програми РУП та однойменної брошури “Самостійна Україна”:

а) Андрій Потебня;

б) Дмитро Антонович;

в) Микола Міхновський;

г) Симон Петлюра.

53. Автором праці «Хто такі українці і чого вони хочуть» був:

а) М Драгоманов;

6) І. Франко;

в) М Костомаров,

д) М Грушевський.

54. Найкращою формою держави М. Драгоманов вважав

а) імперію

б) федерацію

в) конфедерацію

г) унітарну державу

55. Франко був прибічником ідеї:

а ) сильної держави в умовах перехідного періоду;

б) зменшення ролі держави і процесі становлення нового ладу;

в) прямої демократії що спиралася б на широке самоуправління общин та

країн поєднаних у федерацію.

56. Кому належить вислів: “Україна - для українців!”:

а) С Подолинському;

б) Ю Бачинському;

в) М. Міхновському;

г) М. Грушевському.

57. Прибічником якої теорії був В. Липинський ?

а) теорії демократії;

б) теорії бюрократії;

в) теорії еліт;

г) теорії модернізації.

ТЕМА 3. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА І ВЛАДНІ ВІДНОСИНИ

1. Як розумів легітимне панування М. Вебер?

а) панування, визнане із сторони керованих індивідів;

б) спадкоємство законного представника династії;

в) гармонійне співіснування різних суспільних груп;

г) влада, яка спирається на насильство.

2. Який ресурс влади найбільшою мірою залежить від засобів масової інформації?

а) інтерес;

б) розподіл матеріальних благ;

в) примус;

г) переконання.

3. Біхевіористські концепції влади аналізують...

а) системну природу влади;

б) поведінкові аспекти владних відносин;

в) ролеві відносини в процесі здійснення влади;

г) несвідомі мотиви, що впливають на владні рішення.

4. Визначте, які з наведених характеристик властиві харизматичному пануванню, а які легальному:

а) здійснюється в період формування індустріального суспільства;

б) для своєї підтримки вимагає «великих звершень»;

в) ґрунтується на визнанні добровільно встановлених юридичних норм, спрямованих на регулювання відносин панування і підкорення;

г) виникає, як правило, в умовах соціально-політичної кризи;

д) авторитет влади не зв’язаний правовими нормами і правилами;

е) основами для просування ієрархічними сходами є службова дисципліна і ділова компетентність, а не особиста відданість.

5. Що розуміється під політичною владою в правовій державі?

а) уміння нав’язати свою волю іншому;

б) використовування елітою своїх переваг;

в) управління слабкими з боку сильних;

г) делегування суспільством державі політичних повноважень.

6. Наука про владу має назву...

а) партологія;

б) біхевіоризм;

в) кратологія;

г) ідеократія.

7. Влада, заснована на дії засобів масової інформації, називається...

а) геронтократією;

б) охлократією;

в) плутократією;

г) медіакратією.

8. Під «легітимністю влади» в політології розуміють...

а) передача влади від одного її суб’єкта іншому;

б) нав’язування поглядів, політичних установок одним суб’єктом іншому;

в) прояв готовності громадян підкорятися волі керівників, визнання законності їх влади;

г) характер політичного лідерства.

9. Легітимність політичної влади поряд із правовим статусом передбачає:

а) можливість широкої критики влади;

б) здатність народу відправити владу у відставку в будь-який момент;

в) довіру з боку народу;

г) обов’язок влади орієнтуватися у своїх діях на інтереси громадян.

10. Влада – це:

а) прагнення домагатися виконання прийнятих рішень;

б) здатність і можливість здійснювати свою волю, здійснення вирішального впливу на людей;

в) процес управління і керівництва державою і суспільством;

г) суспільне явище, пов’язане із необхідністю прийняття рішень.

11. Який із ресурсів впливу недосяжний для судової влади?

а) насильство;

б) примус;

в) інформація;

г) переконання.

12. Який із типів легітимності влади ґрунтується на підпорядкуванні законам, у межах яких обираються і діють представники влади?

а) легальний;

б) харизматичний;

в) традиційний;

г) ідеологічний.

13. Яка функція еліт полягає у ефективному презентуванні, відображенні і відстоюванні у політичних програмах інтересів і потреб різноманітних соціальних груп і станів населення та реалізації їх у конкретних діях?

а) стратегічна;

б) комунікативна;

в) організаторська;

г) інтегративна.

ТЕМА 4. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА
1. Які з перерахованих елементів належить до політичної системи?

а) політична влада;

б) екологія;

в) зовнішнє середовище;

г) політика;

д) міжнародне співтовариство;

е) політична культура;

ж) політичні партії;

з) держава;

і) зв’язок-комунікація;

к) політичний результат.

2. Які з названих положень розкривають значення функції артикуляції інтересів?

а) “озвучування” інтересів засобами масової інформації;

б) трансформація інтересів від соціальних груп до уряду;

в) перетворення настроїв, емоцій, відчуттів в раціонально сформульовані вимоги.3. Яке з названих положень відповідає функції агрегації інтересів?

а) реалізація що поступили в політичну систему вимог;

б) процес узгодження різних інтересів;

в) перетворення вимог в підтримку політичної системи.

 

4. Яке з цих положень відповідає функції комунікації?

а) інформування населення про політику, що проводиться;

б) вироблення нових норм і правил;

в) ухвалення найважливіших рішень.5. Які з перерахованих структур виконують функцію артикуляції інтересів?

а) уряд;

б) групи інтересів;

в) суд;


г) політичні партії;

д) законодавчі органи;

е) виборчі системи.

6. Які з названих структур виконують функцію агрегації інтересів?

а) уряд;


б) групи інтересів;

в) суд;


г) політичні партії;

д) законодавчі органи;

е) виборчі системи.

7. Які з вказаних структур формулюють норми і правила політичної системи?

а) уряд;


б) групи інтересів;

в) суд;


г) політичні партії;

д) законодавчі органи;

е) виборчі системи.

8. Які з перерахованих структур здійснюють контроль за ухваленням рішень?

а) уряд;


б) групи інтересів;

в) суд;


г) політичні партії;

д) законодавчі органи;

е) виборчі системи
9. Яка підсистема суспільства (за Т. Парсонсом) сприяє передачі новим членам суспільства норм, правил, цінностей?

а) політична;

б) духовна;

в) економічна;

г) соціальна.

10. Що є центральним елементом політичної системи суспільства?

а) Конституція країни;

б) державні інститути;

в) права людини;

г) політичні партії.

11. До наукового обігу поняття “політична система” було введено:

а) Д. Істоном;

б) Т. Парсонсом;

в) Г. Алмондом;

г) З. Бжезинським.

12. Вперше теоретична модель функціонування політичних систем була розроблена:

а) Д. Істоном;

б) Т. Парсонсом;

в) Г. Алмондом;

г) З. Бжезинським.

13. Функції політичної системи були поділені на “вхідні” та “вихідні”:

а) Д. Істоном;

б) Т. Парсонсом;

в) Г. Алмондом;

г) З. Бжезинським.

ТЕМА 5. ДЕРЖАВА – ГОЛОВНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

1. Які з цих ознак властиві громадянському суспільству?

а) етатизм;

б) приватна власність;

в) клиєнтелізм;

г) свобода;

д) монополія держави на власність;

е) незалежні асоціації громадян;

ж) патерналізм;

з) корпоративізм.
2. Що спільного між парламентською республікою та парламентською монархією?

а) принцип формування уряду;

б) право президента розпустити парламент;

в) політична відповідальність уряду перед нижньою палатою парламенту;

г) відсутністю інституту президентства.

3. Найбільш нестійким типом територіального устрою є:

а) конфедерація;

б) федерація;

в) унітарна держава;

г) супер-союз.

4. Функції держави зазвичай поділяються на:

а) внутрішні і зовнішні;

б) вхідні і вихідні;

в) економічні і соціальні;

г) військові і дипломатичні.

5. Кого з мислителів можна віднести до основоположників концепції громадянського суспільства?

а) Ж.Ж. Руссо;

б) Г. Гегель;

в) Дж. Локк;

г) А. де Токвіль;

д) Т. Пейн;

е) Н. Макіавеллі;

ж) Платон;

з) Ціцерон;

и) С. Ліпсет.6. Найбільш точно сутність громадянського суспільства характеризує наступна ознака:

а) значна чисельність жителів держави;

б) незалежність від органів державної влади;

в) пацифізм;

г) анархізм.

7. Уряд це:

а) група людей, яка відповідає за повсякденні справи у країні;

б) громадське об’єднання, яке активно домагається задоволення суспільних інтересів за допомогою впливу на політичну владу;

в) виконавча влада, вищий орган виконавчої влади;

г) колегіальний орган, за допомогою якого здійснюється повсякденне керівництво зовнішньою та внутрішньою політикою.

8. Для якої форми правління характерний зосередження законодавчої і виконавчої влади в руках монарха?

а) парламентської республіки;

б) президентської республіки;

в) абсолютної монархії;

г) напівпрезидентської республіки;

д) парламентської республіки;

е) дуалістичної монархії.

9. Чим дуалістична монархія відрізняється від абсолютної?

а) наявністю двох монархів;

б) існуванням разом з монархом законодавчого органу влади;

в) передачею престолонаслідування тільки по жіночій лінії;

г) правом розпуску парламенту монархом;

д) правом парламенту оголошувати імпічмент монарху відповідно до конституції;

е) правом парламенту формувати уряд;

ж) правом монарха призначати уряд.10. Чим схожа парламентська республіка і парламентська монархія?

а) принципом формування уряду;

б) політичною відповідальністю уряду перед нижньою палатою;

в) правом президента розпустити парламент;

г) відсутністю інституту президентства.

11. В президентській республіці уряд несе політичну відповідальність:

а) перед парламентом;

б) перед президентом;

в) перед судом;

г) перед всіма вищепереліченими органами влади.

12. В парламентській республіці уряд несе політичну відповідальність:

а) перед парламентом;

б) перед президентом;

в) перед судом;

г) перед всіма вищепереліченими органами влади.

13. В напівпрезидентській республіці уряд несе політичну відповідальність:

а) перед парламентом;

б) перед президентом;

в) перед судом;

г) перед всіма вищепереліченими органами влади.

14. Які з вказаних функцій характерні для законодавчих органів влади:

а) представництво інтересів;

б) регулювання фінансової сфери;

в) ухвалення законів;

г) визначення мети політичного розвитку;

д) контроль за виконанням законів;

е) політичний контроль за діяльністю виконавської влади;

ж) реалізація “загальної волі” народу;

з) легітимація ухвалюваних рішення;

и) формування політичної еліти;

к) вироблення зовнішньої політики;

л) затвердження бюджету.15. Визначте, які з вказаних нижче функцій є функціями виконавчих органів влади:

а) політичний контроль за діяльністю законодавчих органів влади;

б) здійснення зовнішньої політики;

в) формування судової влади;

г) реалізація і виконання існуючих законів;

д) здійснення контролю за дотриманням прав людини;

е) лобіювання інтересів;

ж) відміна неправових законів;

з) ратифікація міжнародних договорів;

і) розробка і виконання бюджету;

к) державне управління;

л) захист національних інтересів.16. Які з вказаних функцій можуть бути віднесені до функцій судових органів влади:

а) здійснення правосуддя;

б) створення нових законів;

в) правовий контроль за діяльністю законодавчої і виконавчої влади;

г) участь у виробленні зовнішньої і внутрішньої політики;

д) тлумачення законів;

е) забезпечення правопорядку;

ж) контроль за дотриманням законів;

з) виконання волі народу.

17. Назвіть формальну ознаку відмінності президентської форми правління від парламентської:

а) наявність парламентської відповідальності уряду;

б) невизначений термін функціонування уряду;

в) наявність посади прем’єр-міністра;

г) поєднання президентом посад голови держави і глави уряду.

18. Назвіть країну, де формою правління є парламентська республіка:

а) Німеччина;

б) Японія;

г) Іспанія.

в) Іран;

19. При яких формах правління уряд формується за партійною ознакою ?

а) абсолютна монархія;

б) президентська республіка;

в) парламентська республіка;

г) дуалістична монархія.

20. Кого з названих мислителів можна віднести до основоположників концепції правової держави?

а) К. Вількерт;

б) Т. Гоббс;

в) Платон;

г) І. Кант;

д) Р. Міль;

е) Н. Макіавеллі;

ж) В.І. Ленін.ТЕМА 6. ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ: ТОТАЛІТАРИЗМ, АВТОРИТАРИЗМ, ДЕМОКРАТІЯ

1. Поняття “політичний режим” є однією з характеристик політичної влади. Якою саме?

а) структурною;

б) якісною;

в) кількісною;

г) функціональною.

2. Визначення демократії як “правління народу, обране народом і для народу” було задеклароване:

а) А. Лінкольном;

б) В.І. Леніним;

в) З. Бжезинським;

г) М.С. Грушевським.

3. Формула “демократія – це суперництво еліт за голоси виборців” характеризує:

а) конкурентні теорії демократії;

б) плюралістичні теорії демократії;

в) елітарні теорії демократії;

г) колективістські теорії демократії.

4. До політичного лексикону термін “тоталітаризм” був уведений:

а) А. Лінкольном;

б) В.І. Леніним;

в) З. Бжезинським;

г) Дж. Джентилє.

5. Авторитарний режим ґрунтується на:

а) абсолютному контролі влади над усіма сферами життя і діяльності громадян;

б) прагненні влади контролювати лише політичні процеси, допускаючи економічну самостійність громадян;

в) мінімальній участі політичної влади в житті суспільства і держави;

г) зусиллях влади поставити під свій контроль економічні структури при наданні повного обсягу політичних свобод.

6. Хто із політологів є автором теоретичної моделі плюралістичної демократії?

а) М. Вебер;

б) С. Хантінгтон;

в) О. Тоффлер;

г) Г. Алмонд.

7. Хто з політологів є автором теоретичної моделі поліархічної демократії?

а) М. Вебер;

б) З. Хантінгтон;

в) Р. Даль;

г) Р. Алмонд.

8. Які з наведених оцінок не належать до демократичних політичних режимів?

а) всі демократичні режими дотримують права людини;

б) всі демократичні режими допускають існування опозиції правлячим партіям;

в) всі демократичні режими характеризуються розподілом влади;

г) всі демократичні режими ґрунтуються на президентській формі правління;

д) для демократичних режимів характерний федеральний, а не унітарний устрій.9. Який з перерахованих принципів відповідає плюралістичній концепції демократії?

а) ідея автономії особи і її первинності по відношенню до народу і його волі;

б) переважно негативне розуміння індивідуальної свободи;

в) суперництво і баланс групових інтересів як соціальної основи демократичної влади;

г) обмеження компетенції і сфери діяльності держави переважно охороною громадського порядку, безпеки громадян і соціального миру.

ТЕМА 7. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ. ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ

1. Коли виникли масові політичні партії?

а) наприкінці XIX в.;

б) після Першої світової війни;

в) в середині XVIII в.;

г) в стародавньому Римі.

2. Які маніпулятивні можливості однопартійної системи?

а) відсутність реальної різноманітності політичних пристрастий суспільства;

б) односторонні переваги в доступі до ЗМІ;

в) домінування силових методів регулювання конфліктів;

г) всі перераховані.

3. Які маніпулятивні можливості двопартійної системи?

а) виборці голосують за одну з провідних партій через небажання даремно витрачати свій голос, вотуючи за нечисленну партію;

б) виборець голосує за принципом вибору меншого з двох злий, як би миритися з початковою можливістю спотворення його справжньої політичної волі;

в) при збереженні стабільних умов політичного процесу забезпечуються інтереси, що змінюються;

г) жодна з названих.

4. Які маніпулятивні можливості атомизированной (мультиплікативної) партійної системи?

а) надмірний і багато в чому штучний розкид думок;

б) дезорієнтація політичних інтересів виборця;

в) зростання ролі випадкових чинників і обставин в політичному житті суспільства, обумовлене розгубленістю виборця через постійне дроблення політичних сил;

г) повноцінне представництво групових політичних інтересів.

5. Класифікація політичних партій на кадрові, масові і строго централізовані, витікаюча з підстав і умов придбання партійного членства, була розроблена:

а) американським політологом Ч. Мерриамом в 40-е рр. XX в.;

б) італійським соціологом і політологом В. Парето в кінці XIX в.;

в) французьким теоретиком М. Дюверже на початку 60-х рр. XX в.;

г) німецьким соціологом М. Вебером на початку XX в.

6. Залежно від участі в здійсненні влади партії підрозділяються на:

а) опозиційні і легальні;

б) правлячі і опозиційні;

в) правлячі і нелегальні;

г) легальні і нелегальні.

7. Назвіть основну відмітну ознаку політичної партії:

а) наявність програми;

б) соціальна база;

в) боротьба за політичну владу;

г) принцип демократичного централізму.

8. Чим відрізняються масові партії від кадрових?

а) значним числом членів;

в) переважанням ідеологічної і виховної форм діяльності;

б) аморфним вільним членством;

г) опорою на професійних політиків і фінансову еліту.

9. Політична партія це:

а) група громадян, які мають спільну мету;

б) найбільш ефективна структура громадянського суспільства;

в) найбільш активна і організована частина соціальної групи або класу, що виражає їхні інтереси, пов’язана ідеологічною спільністю, яка прагне здобути політичну владу;

г) група людей, об’єднана статутом і програмою, стабільно сплачує членські внески.

10. Назвіть особливу політичну науку, тематика досліджень якої суспільно-політичні організації:

а) теологія;

б) ідеологія;

в) партологія;

г) фактологія.

11. В залежності від участі у здійсненні влади партії поділяються на:

а) опозиційні і легальні;

б) правлячі та опозиційні;

в) правлячі та нелегальні;

г) легальні та нелегальні.

ТЕМА 8. ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА І ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО

1. Хто з названих вчених є одним з авторів концепції політичної еліти?

а) Т. Гоббс;

б) Г. Моска;

в) А. де Токвіль;

г) М. Бакунін.

2. Хто є творцем концепції трьох типів лідерства – традиційного, харизматичного і легального?

а) Платон;

б) Ж.Ж. Руссо;

в) М. Вебер;

г) Р. Алмонд.
3. Політичне лідерство це:

а) здатність політика до виконання провідних ролей у межах політичної системи;б) здатність політика впливати на політичну поведінку і політичну діяльність людей, що обумовлено системою соціально-політичних і психологічних взаємовідносин і орієнтацій у групі, організації, суспільстві;

в) вміння політика подобатися масам, викликати у них довіру;

г) прагнення політичного діяча постійно знаходитися у полі зору громадськості.

4. За яким, із перерахованих критеріїв виокремлюють такі типи лідерства, як традиційне, легальне і харизматичне?

а) за характером впливу;

б) за типом авторитету;

в) за стилем керівництва;

г) в залежності від іміджу лідера.

5. Хто є автором концепції трьох форм лідерства – традиційного, харизматичного і легального?

а) Платон;

б) Ж.Ж. Руссо;

в) М. Вебер;

г) Г. Алмонд.

6. Дайте визначення поняття “правляча еліта”:

а) засилля держави у всіх сферах життєдіяльності суспільства;

б) правова норма, що визначає становище людини в державі;

в) керівництво політичною партією;

г) вищі, привілейовані групи, стани, що здійснюють функції управління.

7. Яку мету переслідують групи тиску або групи за інтересами?

а) стійкий контакт із структурами влади;

б) прихід до влади;

в) опонування політиці правлячої партії;

г) дій щодо захисту групових інтересів.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка