Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Миколаївський Національний університет імені В. о. Сухомлинського
Сторінка9/12
Дата конвертації29.05.2018
Розмір2,24 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
ТЕМА 9. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА, СВІДОМІСТЬ ТА ІДЕОЛОГІЯ

1. Яке із понять політичної соціалізації є вірним?

а) активне вивчення політичних наук і реалізація здобутих знань в практичні й діяльності;

б) залучення членів суспільства до його цінностей та формам громадської діяльності;

в) обмін політичною інформацією з іншими членами суспільства;

г) прагнення до активної участі у політичному житті країни.

2. На першому етапі політичної соціалізації – політизації:

а) під впливом батьків та близьких формуються перші уявлення про політику;

б) під впливом ЗМІ формуються основні політичні орієнтації політичної культури участі;

в) під впливом політичних партій формуються основні ідеологічні орієнтації;

г) під впливом викладачів формуються багатогранні та ґрунтовні знання про політику.

3. Яке з трактувань другого етапу соціалізації — персоналізації може бути визнане правильним ?

а) в цей період формуються індивідуальні (персональні) політичні переваги;

б) в цей період формується політична ідентичність;

в) в цей період сприйняття влади персоніфікується;

г) в цей період відбувається переоцінка основних політичних лідерів.

4. Яке з наведених положень характеризує третій етап соціалізації ідеалізації?

а) на цьому етапі ідеалізуються основні політичні норми і цінності;

б) на цьому етапі найважливішим політичним лідерам приписуються певні якості і на цій основі формуються стійке емоційне відношення до політичної системи;

г) на цьому етапі формується ідеальний тип громадянина.

в) на цьому етапі відбувається руйнування ідеальних уявлень про політику;

5. Кінцевим результатом четвертого етапу політичної соціалізації інституціоналізації є...

а) участь індивіда в діяльності політичних інститутів;

б) діяльність по формуванню нових політичних інститутів;

в) успішна здача вступних іспитів і вступ до інституту;

г) перехід від персоніфікованого сприйняття політики до більш абстрактному, остаточне формування уявлень про діяльність політичних інститутів і політичної системи в цілому.

6. Який тип політичної культури (згідно класифікації Г. Алмонда і С. Верби) орієнтується на місцеві цінності (цінності племені, клану, роду)?

а) підданський;

б) патріархальний;

в) фрагментарний;

г) активістський.

7. Політична культура це –

а) норми поведінки, які регламентують дії суб’єктів політичного процесу;

б) критерії оцінки політичної зрілості індивіда, соціальної групи і суспільства в цілому;

в) система стійких цінностей установок, переконань, уявлень, моделей поведінки, що знаходить своє відображення у безпосередній діяльності суб’єктів політичного процесу;

г) менталітет народу (нації) втілений у формі оцінок політичної сфери і установок на участь або бездіяльність в політичному процесі.

8. З яких елементів складається політична культура?

а) культури політичного мислення, культури регулювання політичних конфліктів, культури виборчого процесу;

б) політичних ідей, уявлень, установок, менталітету;

в) культури політичного процесу, культури політичного діалогу;

г) культури політичної свідомості, культури політичної поведінки, культури функціонування політичних інститутів.

9. Які із наведених типологій політичної культури є в політології найбільш розповсюдженими?

а) культура політичної участі, культура політичної поведінки, культура прийняття політичних рішень;

б) європейська політична культура, північноамериканська політична культура, азіатська політична культура;

в) патріархальна політична культура, підданська політична культура, активістська політична культура, (культура участі);

г) феодальна політична культура, буржуазна політична культура, соціалістична політична культура

10. Найбільш точно термін “політичний міф” розкриває поняття:

а) це технологія модернізації суспільства;

б) це ідеологічна платформа будь-якого суспільно-політичного руху;

в) це цілеспрямоване запровадження до масової політичної свідомості і підтримання за допомогою спеціалізованих інформаційних технологій викривлене сприйняття оточуючого соціального світу, історії і політичних процесів;

г) це ідеологічна платформа будь-якої політичної партії.

11. Хто з мислителів є визнаним родоначальником лібералізму?

а) ж. ж. Руссо;

в) Ш. Монтеськье;

б) Дж. Локк;

г) Дж. Медісон.

12.. Прихильників якої ідеології називають «лівими»?

а) консерватизму;

б) радикалізму;

в) лібералізму;

г) соціалізму.

13. Прихильником якої політичної концепції був М.А. Бакунін?

а) лібералізму;

б) анархізму;

в) націоналізму;

г) консерватизму.

14. Які ідеї відстоює класичний лібералізм?

а) нічим не обмеженої свободи підприємництва;

б) обмеження державою влади рамками захисту прав людини;

в) обмеження свободи людини нормами моралі, релігії.15. Яка ідеологія особливо наполягає на пріоритеті стабільності, традицій, лояльності до влади, віри в Бога і відданості Батьківщині?

а) соціалізм;

б) класичний лібералізм;

в) консерватизм;

г) жодна з названих.

16. Різновид політичної ідеології, що допускає устрій суспільства на основі принципів колективізму, рівності, справедливості, задоволення всіх потреб індивіда, називається...

а) анархізм;

б) консерватизм;

в) комунізм;

г) лібералізм.

17. Яка соціально-політична течія проголошує своєю метою знищення держави і заміну будь-яких форм примусової влади вільною і добровільною асоціацією громадян?

а) егалітаризм;

б) анархізм;

в) націоналізм;

г) соціал-демократизм.

18. В основі якої ідеології лежить расова теорія ?

а) соціалізму;

б) комунізму;

в) фашизму;

г) анархізму.

ТЕМА 10. СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС І МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

1. Світовий політичний процес це:

а) система політичних засобів і методів вирішення глобальних проблем сучасності;

б) сукупність дій та взаємодій суб’єктів політики на міжнародній арені;

в) перехід до цивілізації нового типу;

г) певна структура, устрій міжнародних політичних відносин, який визначений у системі відповідних норм і принципів міжнародного права.

2. Кому із мислителів належить ідея досягнення “вічного миру” шляхом побудови світової федерації самостійних і рівноправних держав, що організовані за республіканським типом?

а) Т Гоббс;

б) Ж.Ж. Руссо;

в) І. Кант;

г) О. Конт

3. Яка основна позитивна перспектива розвитку міжнародних відносин?

а) формування центрів військової сили;

б) заміна права сили силою має рацію;

в) заміна міжнародного права на силові методи;

г) хаос і анархія.

4. Автором теорії про вплив клімату на політичний процес є...

а) Ф. Аквінській;

б) Р. Маккіндер;

в) III. Монтеск’є;

г) Же. Боден.

5. Геополітика – це:

а) один з методів політологічного дослідження;

б) частина політичної системи;

в) політична концепція міжнародних відносин держав або блоків держави;

г) політична концепція, що використовує екологічний імператив в глобальних міжнародних процесах.

6. Автором першої глобальної геополітичної моделі розвитку світової системи є...

а) А. Мехем;

б) До. Хаусхофер;

в) Ф. Ратцель;

г) Х. Маккіндер.

7. В дослідженні геополітикою феномена сили держави значну роль відіграв:

а) Р. Челлен;

б) Ф. Коломб;

в) Р. Моргентау;

г) Н. Спайкмен.

8. Хто є автором теорії про вплив клімату на політичний процес ?

а) Дж. Локк;

б) Г. Маккіндер;

в) Т. Гоббс;

г) Ж. Боден.

9. Назвіть основні суб’єкти міжнародної політики:

а) політичні партії, політичні лідери, неформальні рухи, всесвітня інформаційна мережа Інтернет;

б) народи, держави, міждержавні об’єднання, всесвітні, регіональні, урядові і неурядові організації;

в) громадяни держав, міждержавні об’єднання, транснаціональні корпорації, фондові біржі;

г) народи, громадяни, провідні економічні концерни, політичні партії, міждержавні військові блоки.

10. Яка основна позитивна перспектива розвитку міжнародних відносин?

а) формування центрів військової сили;

б) заміна права сили силою права;

в) заміна міжнародного права силовими методами;

г) хаос і анархія.

11. До яких з названих міжнародних організацій входить Україна ?

а) НАТО;


б) ООН;

в) МАГАТЕ;

г) ОПЕК.

12. Глобальні проблеми сучасності це:

а) проблеми, пов’язані із глобалізацією світового господарства і розширенням впливу ТНК;

б) проблеми, які потребують для свого розв’язання колективних зусиль всіх держав і народів, у протилежному випадку можливий регрес людства і навіть його загибель;

в) природні катаклізми, забруднення оточуючого середовища, глобальне потепління, міграція населення, недостатня кількість питної води;

г) проблеми, які потребують виключного силового розв’язання.

13. Основною причиною «демографічного вибуху» середини XX в. є...

а) поліпшення медичного обслуговування населення

б) збільшення добробуту;

в) різке зростання народжуваності в країнах, що розвиваються;

г) зменшення смертності в розвинутих країнах.

14. Одним з напрямів демократизації міжнародних відносин виступає:

а) хаос і анархія;

б) формування центрів військової сили;

в) підміна міжнародного права силовими методами;

г) заміна права сили силою має рацію.

15. Що таке Римський клуб?

а) організація, що займається дослідженням глобальних проблем;

б) міжнародна релігійна миротворча організація;

в) конференція глав держав і еліти бізнесу з економічних питань;

г) феміністське об’єднання.

16. Науковий напрям, який вивчає глобальні проблеми сучасності під політичним кутом зору, називається:

а) політична антропологія;

б) політична філософія;

в) політична глобалістика;

г) політична екологія.

17. Наука, яка досліджує політичні методи і засоби вирішення планетарного протиріччя між суспільством і навколишнім середовищем, називається:

а) політична антропологія;

б) політична філософія;

в) політична глобалістика;

г) політична екологія.

18. Що повинне зробити людство для свого виживання?

а) відмовитися від техногенної цивілізації;

б) освоїти космос;

в) відродити релігійні норми і традиції;

г) розв’язати глобальні проблеми.

19. Шляхи вирішення проблеми виживання людства полягають у:

а) відродженні релігійних норм;

б) відмові від техногенної цивілізації;

в) подоланні глобальних проблем сучасності;

г) створенні нової міжнародної організації з питань безпеки.

20. Яку назву має наука, яка досліджує передбачення майбутнього розвитку людства і окремих сфер життя суспільства ?

а) геронтологія;

б) соціологія;

в) футурологія;

г) філософія.

21. Хто з названих вчених є засновником футурології ?

а) Платон;

б) В. Ленін;

в) М. Вебер;

г) О. Флехтхейм.

Завдання для самостійних робіт

Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна. Походження політики


  1. Розкрийте сутність позицій, які склалися у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі, стосовно визначення політології як науки з використанням статі Краснов Б. Политолология как наука и учебная дисциплина // Социально-политический журнал. – 1995. - № 1. – С. 52-71

Тема 2. Історія світової політичної думки

З’ясуйте та проаналізуйте сутність історичних етапів розвитку політичних знань та політичної думки у вигляді таблиць:Історія розвитку зарубіжної політичної думки

Основні етапи

Особливості та

характерні рисиНайвідоміші

представникиПолітичні вчення

Стародавнього Сходу

Політичні вчення

античності

Політичні вчення

Середньовіччя

Політичні вчення епохи Відродження і Нового часуПолітична думка Новітнього часуПолітична думка в Україні в ІХ – ХХ ст.

Основні етапи

Особливості та

характерні рисиНайвідоміші

представникиПолітичні ідеї Київської Русі та періоду феодальної роздроблено-сті (ІХ-ХІІІ ст.)Українська політична думка в період входження до складу Литви та Польщі (ХІV – ХVІІ ст.)Політико-державницькі погляди періоду Гетьманщини (друга пол. ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.)Ліберальний й демократичний рух в Україні (ХІХ ст.)Політична думка в Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.Тема 3. Політична влада і владні відносини

1. Відомо, що влада може ґрунтуватися на:

а) авторитеті;

б) прямому насильстві.

Доповніть цей перелік.

2. Заповніть таблицю «Концепції влади»Концепції влади

Характеристика

ТелеологічнаБіхевіористськаПсихологічнаСистемнаСтруктурно-функціональнаРеляціоністськаТема 4. Політична система суспільства

  1. Використовуючи статтю Лузана А. Політика і суспільство (до засад політичної науки) // Політологічні читання. – 1993. – № 1. – С. 200-230, визначте структуру політичної системи та розкрийте сутність її елементів.

  2. Дайте класифікацію політичних систем за:

а) джерелом влади;

б) ставленням до дійсності і прогресу;

в) за характером і спрямованістю політичного процесу.

Тема 5. Держава – головний інститут політичної системи

1. Визначте критерії форм державного устрою і наведіть приклади країн, де і коли вони були реалізовані
Форма державного устрою

Критерії

Приклади країн

1. Унітарна

2. Федерація

3. Конфедерація

2. Сформулюйте основні відмінності унітарної держави від федеративної за ознаками, вказаними в таблиці:

Ознаки

Унітарна держава

Федерація


Ким ухвалюються визначальні рішенняТериторіяСтупінь самостійності адміністративно-територіальних одиницьКонституціяГромадянствоСуб’єкт зовнішньої політики3. Сформулюйте основні відмінності федерації від конфедерації за ознаками, вказаними в таблиці:

Ознаки

Конфедерація


Федерація


Ким ухвалюються визначальні рішення

Територія

Ступінь самостійності адміністративно-територіальних одиниць

Конституція

Громадянство

Суб’єкт зовнішньої політики

Тема 6. Політичні режими: тоталітаризм, авторитаризм, демократія

1. Порівняйте політичні режими за наступними критеріями:Критерії


Тоталітаризм


Авторитаризм


Демократія


Ступінь політичної свободи (наявність прав і свобод особи)Ступінь примусу і насильстваПринципи організації влади: (розподіл влади або концентрація, загальні вибори або закритий спосіб формування, подвійність влади перед законом)Місце і роль державиЗрілість громадянського суспільстваНаявність опозиції, інакомислення, різноманіття ідеологій або панування однієї з нихІснування конкурентної партійної системи або монополія однієї партії2. Використовуючи статтю Довженкова О. Сутність політичного режиму України // Нова політика. – 2000. – № 2. – С. 9-11., визначте основні риси політичного режиму сучасної України і охарактеризуйте їх сутність

Тема 7. Політичні партії. Партійні системи

  1. Дайте характеристику типології політичних партій України.

  2. Охарактеризуйте ті зміни, які відбулись в партійній системі сучасної України, починаючи з кінця 80-х – початку 90-х років ХХ ст. (Для глибшого опрацювання матеріалу використайте статті: Телешун С. Формування якісно нової політичної системи в Україні: влада, партії, суспільство // Трибуна. – 2000. – № 3-4. – С. 13-15 та Пахарєв А. Багатопартійність і партійна система – поняття не тотожні // Віче. – 2002. – № 2 (119). – С. 3-7 )

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка