Міністерство освіти І науки молоді та спорту україни національний авіаційний університет
Скачати 309,04 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір309,04 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИНаціональний авіаційний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи
_________________А.Полухін

“ _____”___________ 20____ р.П А К Е Т


комплексних контрольних робіт

з дисципліни ‘Історія мистецтв”____________________________

( назва дисципліни )

напрям підготовки 6.060102 Архітектура

(назва спеціальності)

Рекомендовано науково-

методично-редакційною

радою інституту

_____________________

Протокол № ___

від “___”_________20___р.

Голова ради


__________А. Бєлятинський

Київ – 2012 р.Національний авіаційний університет


Інститут аеропортів________________________________________________________

( назва інституту )

Кафедра основ архітектури та дизайну___________________________

( назва кафедри )


УЗГОДЖЕНО

Директор інституту

____________ Чемакіна О.В.

( підпис ) ( П. І. Б. )

“____”_____________2012 р.


Комплексні контрольні роботи

з дисципліни

„Історія мистецтв”


Напрям підготовки 6.060102

„Архітектура ”Схвалено на засіданні кафедри

протокол № від “__”_______2012 р.

Завідувач кафедри _________________

( підпис )

Трошкіна О.А.


ККР рецензовані випусковою кафедрою ___архітектури____________________________

( назва кафедри )

Напрям підготовки № 6.060102 “Архітектура

протокол № _____ від “____” _____________20___р.

Завідувач випускової кафедри

__________ ___Дорошенко Ю.О._

( підпис ) ( П. І. Б. )

“____”______________20___р.

Рецензія


на пакет комплексних контрольних робіт

з навчальної дисципліни __„Історія мистецтв .

(повна назва дисципліни)
Напрям підготовки 6.060101 Архітектура ( № та повна назва спеціальності)

Дисципліна „Історія мистецтв”, - це одна із провідних дисциплін для грунтовної підготовки фахівців спеціальності „Дизайн архітектурного середовища”. Читається лекційний курс, а також проводяться практичні заняття у ІІІ та IV семестрах навчального процесу. Навчальною та робочою програмами передбачено у ІІІ семестрі диференційований залік, а у IV екзамен. Для повноти засвоєння матеріалу передбачається і проводяться комплексні контрольні завдання.

Рецензований пакет ККР з навчальної дисципліни „Історія мистецтв” підготовлено згідно тематики навчального та робочого планів, щодо проведення практичних занять для студентів ІІ курсу спеціальності „Дизайн архітектурного середовища”.

Варіанти завдань ККР відповідають програмним вимогам. Кожен із них містить три питання, які підібрані таким чином, щоб всебічно охопити тематику курсу та допомогти студентам їх висвітлити.

Завдання ККР мають суто професійне спрямування, у підборі питань укладачем ККР реалізовано принципи взаємозв’язку із дисциплінами „Архітектурне проектування”, „Архітектурна композиція”, «Ландшафтна архітектура», «Теорія архітектурного проектування». Сукупність теоретичних завдань охоплює усі основні розділи дисципліни і вимагають від студента уміння диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання, застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях; аналізувати і оцінювати факти, події.

Варіанти завдань ККР підібрані таким чином, щоб виявити вміння студентів аналізувати досвід розвитку провідних тенденцій мистецької сфери та визначати особливості композиційних і конструктивних підходів у відомих творах мистецтва й розпізнавати їх стилі.

Варіанти завдань використовуються як складова семестрового контролю, окремі з них можуть бути використані при написанні модульних та поточних контрольних робіт, а також для висвітлення тем у рефератах.
_доцент ККТД, к. архіт. _ ___________ ___Гнатюк Л.Р. ___

(Посада) (Підпис) (Прізвище, ініціали) ( Дата)С п и с о к

розробників пакетів ККР


Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Номери варіантів

Солярська-Комарчук

Ірина Олегівна

Доцент кафедри основ архітектури та дизайну


1-30Критерії оцінки виконання завдань

комплексної контрольної роботи
Оцінка за виконання ККР виставляється відповідно наказу ректора від 15.06.2004 р. №122/од «Про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою» в НАУ з 2004-2005 н. р. за 12-бальною шкалою, відповідно (табл. 1).

Оцінка за ККР заноситься до графи «Атестація» «Відомості результатів виконання комплексної контрольної роботи» (додаток 2).

Таблиця 1

Відповідність рейтингових оцінок за окремі завдання ККР у балах

оцінкам за національною шкалою


Оцінка в балах

Оцінка за

національною шкалоюК р и т е р і ї о ц і н к и

11-12

Відмінно

Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

10

Добре

Виконання вище середнього рівня з кількома помилками

9

В загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок

8

Задовільно

Непогане виконання, але зі значною кількістю недоліків

7

Виконання задовольняє мінімальним критеріям

менше 7

Незадовільно

Виконання не задовольняє мінімальним критеріям


Список


нормативно-довідкової літератури
1. Всеобщая история искусств в 6 томах. Под общ. ред. А.Д. Чегодаева. – М.: Искусство, 1956-1966, - 610с.

2. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. – М.: Искусство, 1999, - 380с.

3. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – М.: Искусство, 1969, 420с.

4. Искусство Древнего Востока. – М.: Искусство, 1971, - 572с.

5. Искусство: Живопись, скульптура, архитектура, графика. Ч.1. Древний мир. Средние века. Эп. Возрождения / Сост. М.В.Алпатов, Н.Н. Ростовцева. – М.: Искусство, 1987, - 280с.

6. Искусство: Живопись, скульптура, архитектура, графика. Ч.2. Искусство Западной Европы XVII – XX вв./ Сост. М.В.Алпатов, Н.Н. Ростовцева. – М.: Искусство, 1988, - 342с.

7. Історія українського мистецтва: В 6 т. – К.: Мистецтво, 1962.

8. Полевой В.М. Двадцатый век: Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. – М.: Искусство, 1989, - 370с.

9. Вощенина А.И. Античное искусство. Исторический очерк. – М.: Искусство, 1962, - 261с.

10. Гонтова Л.В. Українське мистецтво 2 пол. ХХ ст. – К.: Мистецтво, 2005, - 307с.

11. Западноевропейская художественная культура XVIII века. – М.: Искусство, 1980, - 274с.

12. Искусство. Книга для чтения по истории живописи, скульптуры, архитектуры. – М.: Искусство, 1958, - 375с.

13. Искусство Западной Европы и Византии. – М.: Искусство, 1978, – 420с.

14. Колпинский Ю.Д., Бритова Н.Н. Искусство єтрусков и Древнего Рима. – М.: Искусство, 1982. – 264с.

15. Макаров А. Світло українського бароко. – К.: Мистецтво, 1994, - 288с.

Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки __6.060102 Архітектура”_________________________

( шифр, найменування)

Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Варіант № 1
1. Проаналізуйте особливості образотворчого мистецтва доби палеоліту. Вкажіть основні приклади первісного малярства.
2. Дати оцінку розвитку монументальної архітектури в стародавньому Римі. Опишіть будову римського храму.
3. Визначити досягнення англійського образотворчого мистецтва XVIII ст. Назвіть відомих англійських живописців.

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.

Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки__6.060102 Архітектура”___________________________

( шифр, найменування)

Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Варіант № 2

1. Проаналізувати досягнення будівельного мистецтва в епоху бронзи. Охарактеризуйте конструктивні особливості менгіру і дольмена.


2. Визначте особливості розвитку скульптури в стародавньому Римі. Проаналізувати відмінності портретного бюсту імагінес та тип скульптури тогатус.
3. Обгрунтувати художню цінність архітектури Версалю.

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.

Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки__6.060102 Архітектура”__________________________

( шифр, найменування)

Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Варіант № 3

1. З’ясуйте, що таке «мегалітичні» споруди. Визначте планувально-конструктивні риси кромлеху (на прикладі кромлеха у Стонехенджі).


2. Дати оцінку декоративних стилів, котрі були сформовані в римському мистецтві.
3. Проаналізувати художні особливості стилю класицизм. Визначити роль Н.Пуссена в утвердженні класицизму у європейському живописі.
Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.

Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки __6.060102 Архітектура”__________________________

( шифр, найменування)

Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант № 4

1. Проаналізувати вплив канону на розвиток давньоєгипетського мистецтва.
2. Дати оцінку двох типів живопису, котрі були поширені у римському мистецтві.
3. Обґрунтувати, чому Софійський собор у Києві вважають символом доби.

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.

Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки __6.060102 Архітектура”__________________________

( шифр, найменування)

Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант № 5

1. Визначити, яку роль відіграла мастаба у формуванні єгипетської піраміди.
2. Проаналізувати вплив канону на розвиток візантійського мистецтва.
3. Дати оцінку творчим досягненням сюрреалізму. Охарактеризуйте творчість відомого сюрреаліста С.Далі.

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.

Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки__6.060102 Архітектура”__________________________

( шифр, найменування)

Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант № 6

1. Визначити архітектурно-планувальні особливості пірамід у Гізі (Хефрена, Хеопса, Мікеріна). Проаналізувати поняття архітектурний ансамбль та з яких монументальних споруд він складався у стародавньому Єгипті.
2. Дати оцінку архітектурних особливостей будови давньохристиянської базиліки.
3. Обґрунтувати особливість творчості відомого французького живописця першої пол. XХ ст. П.Пікассо.

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.

Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки __6.060102 Архітектура”________________________

( шифр, найменування)

Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант № 7

1. Визначити особливості настінного розпису стародавнього Єгипту (сюжети, техніка виконання, композиційні особливості, канон).
2. Проаналізувати знамениту римську конструктивну систему, що активно почала використовуватися у будівництві з кін.1 ст. до н.е.
3. Дати оцінку художньому явищу «авангард», що воно передбачає. Назвіть основні напрями авангардного мистецтва та коротко їх охарактеризуйте.

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.

Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки __6.060102 Архітектура”_________________________

( шифр, найменування)

Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант № 8

1. Визначте особливості виконання рельєфу у стародавньому Єгипті (сюжети, техніка виконання, композиційні особливості, канон).
2. Обґрунтувати значимість архітектури Софії Константинопольської для подальшого розвитку світової архітектури.
3. Проаналізувати здобутки українського живопису доби бароко (іконопис, портретний живопис, графіка). Визначте особливості іконописного мистецтва України у 17-18ст. (Йов Кондзелевич, Іван Руткович).

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.

Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки __6.060102 Архітектура”_________________________

( шифр, найменування)

Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант № 9

1. Проаналізуйте найбільш відомі храмові комплекси давнього Єгипту у добу Нового царства. Вказати їх планувально-композиційні особливості.
2. Визначити, які засоби вираження та технічні прийоми застосовував візантійський живописець.
3. Проаналізувати шляхи розвитку українського живопису в кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.

Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки __6.060102 Архітектура”_________________________

( шифр, найменування)

Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант № 10

1. Визначити основні риси єгипетської скульптури (матеріал,техніка виконання, канон, образи зображення, композиційні прийоми).
2. Визначити передумови розвитку візантійського іконопису.
3. Проаналізувати розвиток реалістичної традиції в українському живописі кін.ХІХ-поч.ХХ ст.(О.Мурашко, І.Їжакевич, І Труш та ін.).

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.


Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки __6.060102 Архітектура”_________________________

( шифр, найменування)

Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант № 11

1. Визначити особливості художньої традиції Шумеру та як вони відобразилися в архітектурі, рельєфі (гліптиці), живописі, скульптурі.
2. Проаналізувати хрестово-купольний тип храму, котрий виникає в Візантії.
3. Дати оцінку творчих здобутків скульптора Донателло.

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.

Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки __6.060102 Архітектура”_________________________

( шифр, найменування)

Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант № 12

1. Визначити особливості художньої традиції Аккаду та як вони відобразилися в архітектурі, рельєфі (гліптиці), живописі, скульптурі.
2. Проаналізуйте головні художні прийоми, які використовувалися у візантійському образотворчому мистецтві.
3. Дати оцінку процесам, котрі характеризують архітектуру кін. ХІХ ст., виразом (символом) чого стала Ейфелева вежа.

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.

Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки __6.060102 Архітектура”__________________________

( шифр, найменування)

Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант № 13

1. Проаналізувати основні досягнення мистецтва Месопотамії за часів Старовавілонського і Нововавілонського царств, котрі відображені в архітектурі, рельєфі, скульптурі, живописі.
2. Визначити конструктивно-планувальні особливості романського храму середньовічної Європи.
3. Дати оцінку розвитку культури України в кін.ХІХ-поч.ХХ ст. Описати творчі досягнення відомого українського скульптора О.Архипенка.

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.

Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки __6.060102 Архітектура”__________________________

( шифр, найменування)

Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант № 14

1. Визначити особливості розвитку мистецтва рельєфу та скульптури в Месопотамії. Вказати типи композиції, що використовувалися в рельєфах Месопотамії та охарактеризуйте їх.
2. З’ясуйте в чому полягає особливість романської скульптури. Назвіть видатні романські собори Франції та визначте роль скульптури у їх оздобленні.
3. Проаналізуйте розвиток фортифікаційної архітектури в Україні у 16-17ст.

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.

Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки __6.060102 Архітектура”__________________________Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант № 15

1. Визначити характерні риси «зиккурату». Зробіть порівняльну характеристику заупокійного храму в Єгипті та зиккурату в Месопотамії.
2. Проаналізувати особливість знаменитих німецьких соборів романського періоду. Опишіть взаємодію архітектура та скульптура на тлі культових споруд Німеччини.
3. Охарактеризуйте явище українського бароко 17-18 ст.

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.

Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки __6.060102 Архітектура”_________________________

( шифр, найменування)

Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант № 16

1. Проаналізувати особливості будівельної техніки стародавньої Месопотамії.
2. Визначити стилістичні особливості готичної архітектури.
3. Дати оцінку творчої діяльності українського архітектора В.Городецького.

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.

Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки __6.060102 Архітектура”__________________________

( шифр, найменування)

Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант № 17

1. Проаналізувати конструктивні особливості готичних храмів Франції.
2. Визначити роль вітражів в оздобленні середньовічних храмів середньовічної Європи.
3. Дати оцінку мистецького напряму «поп-арт».

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.

Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки __6.060102 Архітектура”__________________________

( шифр, найменування)

Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант № 18

1. Визначити особливості скульптури стародавнього Єгипту.
2. Проаналізувати особливості готичної скульптури Франції, Німеччини. Зробити порівняльний аналіз із романською скульптурою.
3. Дати оцінку творчості відомого іспанського живописця кін.XVIІІ ст. Гойі.

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.

Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки __6.060102 Архітектура”__________________________

( шифр, найменування)

Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант № 19

1. Визначити особливості виконання рельєфів у стародавньому Єгипті.
2. Проаналізуйте як вплинула ідея гуманізму на розвиток ренесансного мистецтва (архітектура, скульптура, живопис та ін..) та що вона передбачала.
3. Дати оцінку художньої течії «імпресіонізм».

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.

Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки __6.060102 Архітектура”__________________________

( шифр, найменування)


Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант № 20

1. Визначте особливості живопису Месопотамії.
2. Дати оцінку творчих досягнень італійського майстра Проторенесансу Джотто.
3. Проаналізувати особливість української дерев’яної архітектури 17-18 ст.

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.


Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки __6.060102 Архітектура”___________________________

( шифр, найменування)

Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант № 21

1. Проаналізувати здобутки крітського мистецтва.
2. Визначте особливості архітектури Раннього Ренесансу. У чому полягала заслуга архітектора Брунеллескі.
3. Проаналізувати вплив європейського мистецтва авангарду на розвиток українського живопису. Охарактеризуйте досягнення українських передових художників першої пол. ХХст.(М.Бойчук, О.Екстер, О.Новаківський та ін.).

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.

Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки __6.060102 Архітектура”__________________________

( шифр, найменування)

Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант № 22

1. Визначити архітектурно-планувальні особливості Кносського палацу, так званого Лабіринту.
2. Дати оцінку творчого доробку художника Ботічеллі.
3. Проаналізувати значення творчості О.Довженка щодо розвитку українського кінематографу.

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.

Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки __6.060102 Архітектура”__________________________

( шифр, найменування)

Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант № 23

1.Визначити архітектурні особливості мегарону та вказати його значення для подальшого розвитку античної архітектури.
2. Дати оцінку творчих досягнень майстра Високого Відродження Мікеланджело.
3. Охарактеризуйте значення творчості представників українського народного живопису (примітиву), що виник у ХХ ст.

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.

Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки __6.060102 Архітектура”_________________________

( шифр, найменування)

Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант № 24

1. Визначити роль ордеру в архітектурі античної Греції. Вкажіть найбільш поширені типи давньогрецьких храмів.
2. Проаналізуйте чому архітектура Відродження стала основою для формування стилів бароко та класицизму.
3. Дати оцінку розвитку української скульптури в ХХ ст. (І.Кавалерідзе, Ю.Синькевич, А.Кущ та ін.).

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.

Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки __6.060102 Архітектура”_________________________

( шифр, найменування)

Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант № 25

1. Проаналізуйте досягнення античних скульпторів 7-6 ст. до н.е. (матеріал, техніка, сюжети, призначення, композиційні прийоми).
2. Дати оцінку творчості нідерландського живописця XVI ст. Ієроніма Босха.
3. З’ясувати, що поєднує та розділяє явища «модерну» та «модернізму». Назвати модерністичні течії.

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.

Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки __6.060102 Архітектура”__________________________

( шифр, найменування)

Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант № 26

1. Визначити особливості ансамблю Афінського акрополю. Вкажіть конструктивно-планувальні особливості Парфенону.
2. Дати оцінку творчості відомого нідерландського живописця XVI ст. Пітера Брейгеля Мужицького.
3. Вкажіть шляхи розвитку європейської скульптури кін. ХІХ - поч. ХХ ст. та з’ясуйте, що таке реалістична пластика.

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.

Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки __6.060102 Архітектура”__________________________

( шифр, найменування)

Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант № 27

1. Проаналізуйте досягнення античних скульпторів 5 ст. до н.е. (матеріал, техніка, сюжети, призначення, композиційні прийоми).
2. Дати оцінку творчість німецького живописця XVI ст. Альбрехта Дюрера.
3. З’ясуйте, у чому полягає велич відомого французького скульптора ХІХ ст. О.Родена.

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.

Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки __6.060102 Архітектура”_________________________

( шифр, найменування)

Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант № 28

1. Визначити творчі досягнення древньогрецького живопису остан. трет. 5 ст. до н.е. Вкажіть відомих майстрів цього періоду.
2. Проаналізуйте особливості художнього процесу, який відбувався у мистецтві Італії XVII ст. З’ясуйте, у чому полягає заслуга італійського архітектора XVII ст. Ф.Барроміні.
3. Дати оцінку творчості відомого голландського живописця XVIІ ст. Рембрандта.

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.

Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки __6.060102 Архітектура”__________________________

( шифр, найменування)

Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант № 29

1. Проаналізувати здобутки театрального мистецтва античної Греції та вказати відомих грецьких авторів.
2. Дати оцінку творчості відомого італійського живописця XVIІ ст. Караваджіо.
3. Проаналізуйте нові методи та засоби художнього творення, які були вперше введені художниками-дадаїстами.

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )

“____”___________2012 р.

Національний авіаційний університет


Кафедра основ архітектури та дизайну_______________________________

( найменування кафедри )

Напрям підготовки __6.060102 Архітектура”_________________________

( шифр, найменування)

Дисципліна _„Історія мистецтв”____________________________________

( повне найменування )

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Варіант № 30

1. Проаналізуйте досягнення давньогрецьких художників 4 ст. до н.е.


2. Дати оцінку творчості італійського архітектора Берніні.
3. Визначити основні ідеї, котрі характеризують абстракціонізм. Дати оцінку творчості В.Кандінського.

Завідувач кафедри

______Трошкіна О.А.

( П.І.Б. )“____”___________2012 р.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка