Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
Сторінка1/5
Дата конвертації21.11.2017
Розмір1,02 Mb.
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра правового регулювання економіки

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Проректор з науково-педагогічної роботи

Колот А.М. _________________________

« _____» _____________________ 2014 р.


МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни

«ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРАВО»

для напряму підготовки 6401 «Правознавство»

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

всіх форм навчання
Укладач: доц. Галіахметов І.А.

УХВАЛЕНО:

На засіданні кафедри

правового регулювання економіки

Протокол № _____ від ____________ 2014 р.

Завідувач кафедри ___________Опришко В.Ф.ПОГОДЖЕНО:

Начальник навчально -методичного відділу ___________ Гуть Т.В.

КИЇВ КНЕУ 2014
І. ВСТУП
Інвестиційне право є однією з спеціальних дисциплін для студентів юридичного факультету, що готує фахівців у галузі правового регулювання економіки.

В межах даної навчальної дисципліни розглядаються теоретичні та практичні питання щодо правового забезпечення інвестиційної діяльності, висвітлюються склад інвестиційного законодавства, правове становище суб’єктів інвестиційної діяльності, законодавче забезпечення правового статусу т суб'єктів господарювання в умовах конкуренції, правомірні засоби щодо досягнення переваг в конкуренції, а також організація контролю за додержанням господарського законодавства у сфері здійснення інвестиційної діяльності.

Робоча навчальна програма підготовлена з за змістом в обсязі, необхідному для повного й глибокого опанування студентами основних положень інвестиційного законодавства України. Основними видами навчальних занять є лекційні та семінарські заняття, індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами, а також систематична самостійна робота студентів.

Метою даної навчальної дисципліни визначено всебічне і глибоке розуміння студентами сутності інвестиційних, а також ролі господарського права в їх регулюванні.

Завданням навчальної дисципліни є оволодіння системою законодавчих актів щодо правового забезпечення інвестиційної діяльності. В рамках зазначеної навчальної дисципліни студенти повинні засвоїти і усвідомити такі правові категорії, як норми і принципи інвестиційного права, його джерела; організаційно-правові засади реалізації інвестиційних відносин, тощо.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

1) знати:

 • чинні норми інвестиційного законодавства;

 • вимоги чинного законодавства щодо правового статусу інвесторів;

 • засоби щодо реалізації інвестиційних відносин;

 • організаційно-правові засади щодо застосування відповідальності за порушення господарського законодавства при здійсненні інвестиційної діяльності;

2) ознайомитися:

 • з практикою застосування інвестиційного законодавства органами державної влади, органами місцевого самоврядування, судами, господарськими судами та іншими органами.

3) уміти:

 • застосовувати основні положення інвестиційного законодавства в процесі практичної роботи за своєю спеціальністю.

Оцінювання знань студентів по даній дисципліні відбувається за результатами поточно-модульного контролю, який має на меті перевірку теоретичних знань та уміння використовувати їх на практиці, а також уміння студентів самостійно працювати з нормами чинного законодавства та навчальною літературою.

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
з/п


Назва теми

Кількість годин


Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Лекції

С (П, Л)

І

К

РС

Р

СКонтактні заняття

І

К

РС

Р

С1.

Вступ до вивчення курсу. Інвестиційне право в системі права України.

2

2

2

10

-


-

10

2.

Державне регулювання інвестування та правові гарантії захисту інвестицій.

2

2

2

10

4

1

16

3.

Правові форми інвестування. Корпоративне інвестування

2

1

2

10

-


1

16

4.

Інвестиційний договір.

2

1

2

10

-


1

10


5.

Економіко – правові форми інвестування.

Інвестування у сфері капітального будівництва.2

2

2

10

2


1

16

6.

Інноваційне інвестування
Модульний контроль №1,

теми 1-5.

2

2

2

10

-


1

16

7.

Іноземне інвестування

2

2

2

10

2


1

10


8.

Концесійне інвестування

0,5

1

2

10

-


2

10


9.

Приватизаційне інвестування

1

-

2

10

-


2

10


10.

Лізингова форма інвестування


0,5

1

2

10

-


2

15

11.

Спільне інвестування


2

1

4

10

1


2

15

12.

Спеціальні режими інвестування на певних територіях, щодо певних об’єктів, у надзвичайних умовах.
Модульний контроль 2,

теми 6 -12.

2

1

2

8

1


2

10
Разом годин:

20

16

26

118

10

16

154


III. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Розділ І. Загальні положення інвестиційного права
Тема 1. Поняття та предмет інвестиційного права
Правовий та економічний зміст понять ”інвестиція”, „іноземна інвестиція”. Поняття та види інвестицій. Сутність та форми інвестування/інвестиційної діяльності. Поняття та види інвестиційних відносин. Суб’єкти та об’єкти інвестиційних відносин. Методи правового регулювання інвестиційних відносин. Місце інвестиційного права в системі права України. Система інвестиційного права: характеристика загальної та особливої частини інвестиційного права. Поняття та система інвестиційного законодавства.
Тема 2. Державне регулювання інвестування та гарантії захисту інвестицій
Об’єктивні підстави та напрями державного регулювання інвестування. Нормативно – правове забезпечення державного регулювання інвестування. Форми і напрями державного регулювання інвестиційної діяльності. Органи державного регулювання інвестування в Україні. Засоби щодо стимулювання інвестування в Україні. Позитивне стимулювання інвестування. Негативне стимулювання інвестування.
Розділ ІІ. Правові форми інвестування.
Тема 3.Корпоративна форма інвестування.

Поняття, форми та види корпоративного інвестування. Правові засади використання корпоративного інвестування. Особливості використання окремих форм корпоративного інвестування (на прикладі підприємства і господарського товариства).


Тема 4. Договірна форма інвестування.
Інвестиційні договори як різновид господарських договорів. Поняття та ознаки інвестиційного договору. Види та функції інвестиційних договорів. Порядок укладення зміни та розірвання інвестиційних договорів. Зміст та форми інвестиційного договору. Забезпечення виконання інвестиційних договорів.
Розділ ІІІ Економіко – правові форми інвестування
Тема 5. Інвестування у формі капітального будівництва.
Поняття капітального будівництва, його види, способи та стадії. Будівельне законодавство. Відповідальність за порушення його вимог. Правовий режим інвестиційних проектів будівництва. Порядок реалізації інвестиційних проектів будівництва.
Тема 6. Інноваційне інвестування
Поняття інноваційного інвестування. Особливості правового регулювання інноваційного інвестування. Договори інноваційного характеру. Стимулювання інноваційного інвестування.
Тема 7. Іноземне інвестування
Поняття та види іноземних інвестицій. Особливості нормативно – правового забезпечення іноземного інвестування. Об’єкти та суб’єкти іноземного інвестування. Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями. Поняття „ спільного підприємства”, „підприємства з іноземними інвестиціями”, „іноземного підприємства”. Іноземні інвестори як суб’єкти права власності в Україні.
Тема 8.Концесійне інвестування
Поняття та нормативно-правове регулювання концесійного інвестування.
Тема 9. Приватизаційне інвестування
Поняття приватизаційного інвестування. законодавче забезпечення порядку та способів приватизації. Відповідальність за порушення порядку приватизаційного інвестування та угод приватизації.
Тема 10.Лізингова форма інвестування
Сутність та особливості правового регулювання лізингового інвестування.
Розділ ІV. Спеціальні режими інвестування
Тема 11. Спільне інвестування
Поняття, види та форми спільного інвестування. Особливості правового забезпечення спільного інвестування. Спеціальні форми та режими спільного інвестування. Інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди).
Тема 12. Спеціальні режими інвестування на певних територіях, щодо певних об’єктів, у надзвичайних умовах.
Поняття та види спеціальних(вільних) економічних зон. Система нормативно – правових актів про спеціальні (вільні) економічні зони. Порядок створення та ліквідації спеціальних(вільних) економічних зон. Особливості інвестування у спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку. Правове регулювання інвестування та господарювання у спеціальних (вільних) економічних зонах. Інвестування у виключній (морській) економічній зоні України. Інвестування на прикордонній території (державному кордоні). Правовий режим інвестування в охоронних зонах. Спеціальний режим інвестування в окремих галузях народного господарства. Двосторонні та багатосторонні інвестиційні угоди, спрямовані на захист іноземних інвестицій. Вашингтонська конвенція 1965 р. „Про порядок розв’язання інвестиційних спорів між державами та іноземними особами”. Сеульська конвенція 1985р. „Про заснування Багатостороннього Агентства по гарантіям інвестицій”.

IV. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ
Заняття 1. Науково-теоретичний семінар (колоквіум) (2 год.)
Тема 1. “Вступ до вивчення курсу. Інвестиційне право в системі права України”
План.

Питання для обговорення:

1. Чому і коли в Україні виникла потреба формування інвестиційного права та як проходив цей процес?

2. За якими критеріями і на які види класифікують інвестиції?

3. Хто може брати участь в інвестуванні і які ролі при цьому виконують?

4. Охарактеризуйте права і обов’язки суб’єктів інвестиційних відносин, в першу чергу “інвестора”?

5. В які об’єкти можуть вкладатися інвестиції, а щодо яких існують заборони та обмеження?

6. За допомогою яких методів регулюються інвестиційні відносини?

7. Дайте визначення поняття “інвестиційне право”. У чому полягає зв’язок інвестиційного права з господарським та іншими галузями права?

8. Чим зумовлене державне регулювання інвестування та основні завдання щодо його здійснення?

9. Які категорії органів здійснюють державне регулювання інвестування? У чому полягають їх повноваження?

10. Які засоби застосовує держава для заохочення інвестицій та для створення “привабливого інвестиційного клімату” для інвесторів?

11. Назвіть основні гарантії реалізації та захисту прав і законних інтересів інвесторів?

12. З якою метою застосовуються позитивне і негативне стимулювання інвестиційної діяльності і в чому воно полягає?
Мета семінарського заняття полягає у дослідженні:

- правових джерел, норми яких обумовлюють поводження з інвестиціями як різноманітними видами майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності;

- системи джерел інвестиційного права, цивільно-правових та господарсько-правових дефініцій інвестиційного права;

- наукових концепцій господарського права про інститути інвестиційної (інноваційної) діяльності;

- системи інвестиційного права як комплексної підгалузі господарського права.
Завдання практичного заняття:


 1. Джерела інвестиційного права.

1.1. Охарактеризуйте структуру джерел інвестиційного права.

1.2. Господарський кодекс України як джерело інвестиційного права.

1.3. Місце цивільного, податкового, спеціального законодавства України в системі джерел інвестиційного права.
Фахові компетентності – вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню семінарського заняття:

- самостійно формулювати та виділяти ознаки поняття, видів та форм інвестування (інвестиційної діяльності);

- визначати предмет та ознаки інвестиційно-правових відносин, методів правового регулювання інвестиційних відносин;

- обґрунтовувати та складати систему нормативно-правових актів як джерел інвестиційного права;

- визначати та виділяти ознаки (особливості) інвестиційно-правових норм;

- класифікувати та виділяти критерії поділу на види інвестування (інвестиційну діяльність);- виокремлювати правові режими та осмислювати економіко-правові форми здійснення інвестиційної діяльності.
Ключові слова семінарського заняття: інвестиція, інвестиційна операція, інвестиційна діяльність, суб’єкти інвестиційної діяльності, інвестори.
Форми навчальної роботи: Науково-теоретичний семінар. Попередня підготовка з визначених питань та доповідей з тем визначених планом та оперативне опитування основних понять, категорій, положень законодавства.
Форми контролю міні-контроль у вигляді, оперативного опитування, тестів або практичних завдань.
Контрольні питання:

 1. Поняття, функції та система інвестиційного права.

 2. Предмет і метод інвестиційного права.

 3. Правовий та економічний зміст понять “інвестиція”, “іноземна інвестиція”.

 4. Функції інвестиційного права.

 5. Система інвестиційного права.

 6. Характеристика загальної частини інвестиційного права.

 7. Характеристика особливої частини інвестиційного права.

 8. Місце інвестиційного права в системі права України.

 9. Міжгалузевий характер предмету регулювання інвестиційного права. Галузі права, норми яких регулюють інвестиційні відносини.

 10. Характеристика інвестиційного права як міжгалузевого інституту права та законодавства України.

 11. Історія розвитку інвестиційного законодавства України.

 12. Особливості правового регулювання інвестиційної діяльності в Російській імперії в кінці XIX ст. – на початку XX ст.

 13. Економічна політика Центральної Ради та гетьмана Павла Скоропадського.

 14. Досвід використання іноземних інвестицій у 20-ті роки XX ст. в часи нової економічної політики (НЕПу). Форми іноземного інвестування. Концесії.

 15. Занепад приватного та іноземного інвестування в СРСР з кінця 20-х до середини 80-х років XX ст.

 16. Новий етап в залученні іноземних інвестицій (з середини 80-х р.р. XX ст.).

 17. Характеристика інвестиційного законодавства України.

 18. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року – перший нормативний акт інвестиційного законодавства України.

 19. Закон України “Про режим іноземного інвестування” від 19 березня 1996 року – основний нормативний акт, яким регламентується процес іноземного інвестування в Україні.

 20. Особливості правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні.

 21. Міжнародні договори як джерело інвестиційного права України.

 22. Загальні положення про міжнародні договори України. Закон України “Про дію міжнародних договорів на території України” від 10 грудня 1991 року. Закон України “Про міжнародні договори України” від 22 грудня 1993 року.

 23. Мета укладення міжнародних договорів (угод) про заохочення і взаємний захист інвестицій.

 24. Характеристика змісту та типових положень міжнародних договорів (угод) про заохочення і взаємний захист інвестицій.


Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Господарський кодекс України, Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 року №1560-XII (Редакція станом на 06.12.2012 року).
Типові завдання: розв’язання тестових завдань.

Шкала оцінювання контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний


Добрий


Задовільний


Незадовільний


6

6

4

2

0Заняття 2.Науково-теоретичний семінар (колоквіум) (2 год.)
Тема 2. “Державне регулювання інвестування та правові гарантії захисту інвестицій”
План.

Питання для обговорення:

1. Чим зумовлено державне регулювання інвестування та в чому полягає комплексність завдання щодо його здійснення?

2. Які нормативно-правові акти містять положення про державне регулювання інвестування? Охарактеризуйте окремі із них.

3. Із застосуванням яких форм і засобів здійснюють державне регулювання інвестиційної діяльності?

4. Чим відрізняється зміст державного регулювання щодо державних та недержавних інвестицій?

5. Які категорії органів здійснюють державне регулювання інвестування? У чому полягають їх повноваження? Які засоби застосовує держава для заохочення інвестицій?

6. За допомогою яких критеріїв визначаються суб’єкти інвестування з метою надання їм фінансової підтримки та пільг? Які процедури застосовуються при визначенні таких осіб?

7. Назвіть основні гарантії реалізації та захисту прав та законних інтересів інвесторів?

8. Для чого застосовується негативне стимулювання інвестиційної діяльності і в чому воно полягає?
Мета семінарського заняття полягає у дослідженні:

- концепції регулювання інвестиційної діяльності в умовах виконання Урядових програм та розвитку доктрини права України;

- державних пріоритетів у інвестиційній діяльності;

- господарсько-правових механізмів реалізації інвестиційної політики;

- нормативно-правових актів, що забезпечують державне регулювання у сфері інвестування.
Фахові компетентності – вміння, навички та здатності, які отримує студент по завершенню семінарського заняття:

- самостійно формулювати та виділяти ознаки, структуру та компетенцію органів державного регулювання інвестування (інвестиційної діяльності);

- визначати предмет та ознаки інвестиційно-правових відносин між суб’єктом інвестиційної діяльності і органом державного регулювання у зазначеній сфері;

- обґрунтовувати та складати систему компетенцій з нормативно-правового регулювання, адміністративного управління, контролю (нагляду) за здійсненням інвестиційної діяльності;- визначати та виділяти ознаки засобів щодо стимулювання інвестування в Україні.

Ключові слова семінарського заняття: принципи державної регуляторної політики, правовий режим, регуляторний орган держави, нормативне регулювання, гарантії прав інвестора.
Форми навчальної роботи: Науково-теоретичний семінар. Попередня підготовка з визначених питань та доповідей з тем визначених планом та оперативне опитування основних понять, категорій, положень законодавства.
Форми контролю – міні-контроль у вигляді, оперативного опитування, тестів або практичних завдань.
Контрольні питання:

 1. Форми та шляхи державного регулювання інвестиційної діяльності.

 2. Порядок прийняття рішень щодо республіканських державних інвестицій.

 3. Порядок розміщення державного замовлення на виконання робіт у капітальному будівництві.

 4. Державна експертиза інвестицій.

 5. Зміст, принципи та функції державного управління інвестиційною діяльністю в Україні.

 6. Система та правовий статус органів державного управління інвестиційною діяльністю в Україні.

 7. Форми і методи державного управління інвестиційною діяльністю.

 8. Гарантії прав суб’єктів інвестиційної діяльності і захист інвестицій.

 9. Обмеження для державних органів та їх посадових осіб щодо втручання в діяльність суб'єктів інвестиційної діяльності.

 10. Відшкодування збитків в разі прийняття державними або іншими органами актів, що порушують права інвесторів і учасників інвестиційної діяльності.

 11. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій.

 12. Гарантії щодо правового режиму інвестиційної діяльності.

 13. Гарантії у разі зміни законодавства.

 14. Гарантії щодо примусових вилучень, а також незаконних дій державних органів та їх посадових осіб.


Інформаційне (матеріальне) забезпечення: Господарський кодекс України, Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 року №1560-XII (Редакція станом на 06.12.2012 року).
Типові завдання: розв’язання тестових завдань.
Шкала оцінювання контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний


Добрий


Задовільний


Незадовільний


8

8

6

4

0Заняття 3. Практичне заняття з вирішення проблемних ситуацій (2 год.)
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка