Міністерство освіти і науки України Харківський автомобільно дорожній технікумДата конвертації30.12.2017
Розмір0,51 Mb.
ТипРеферат
Міністерство освіти і науки України

Харківський автомобільно – дорожній технікумЛозівська філіядля студентів навчальних закладів І рівня акредитації підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

Лозова

Підготовлено викладачем Яковенко С.Л.Розглянуто та затверджено на засіданні циклової комісії

« Бухгалтерський облік»

Протокол № ______ від ____________________ 20__ р.

Голова циклової комісії ________________ ________________

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Студенти виконують контрольну роботу у відповідності до наведених нижче Методичних вказівок. Контрольна робота, яку виконують студенти, передбачає письмове тестування, реферування за обраною тематикою і написання творчої роботи(есе).

Загальний обсяг часу, що відведений на виконання контрольної роботи, складає 24 години, у тому числі 8 годин– на реферативне викладення матеріалу за обраною тематикою; 3 години– на тестування; 13 годин– на осмислення і викладення поглядів на тему«Портрет сучасного бухгалтера(аудитора)».

Варіант контрольної роботи відповідає останній цифрі номера власника залікової книжки.

БЛОК 1 - РЕФЕРАТИВНЕ ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗА ОБРАНОЮ ТЕМАТИКОЮ

При виконанні першого завдання, тобто реферативного викладення матеріалу за обраною тематикою, доцільно скористатися викладеними нижче вимогами.

Реферат - це вид індивідуального завдання, який передбачає вирішення конкретних практичних навчальних задач з використанням відомого, а також самостійно вивченого теоретичного матеріалу. Складником такої роботи можуть бути програмні продукти та графічний матеріал, який використовують відповідно до чинних нормативних вимог та із застосуванням комп’ютерної графіки. Від студента зажадають ретельної роботи із застосуванням різноманітних джерел інформації, збором необхідних даних, їх аналізом і систематизацією.

Мета підготовки реферату – це демонстрація вміння критично осмислювати вивчений матеріал, аналізувати міжнародний та національний досвід, описувати та узагальнювати свої власні спостереження, практично реалізувати теоретичні положення в самостійних розробках. Бажаною вимогою є висвітлення своєї дослідницької роботи.

Загальні вимоги до реферату:


 • чіткість та логічна послідовність викладення матеріалу;

 • переконливість аргументації;

 • стислість і точність формулювань, що виключають можливість неоднозначного тлумачення;

 • конкретність викладення результатів дослідження;

 • обґрунтованість рекомендацій та пропозицій.

Структурно реферат повинен містити 4 основних частини:

 • вступ,

 • основна частина,

 • висновок,

 • список літератури.

За наявності додатків інформація про них повинна знаходитися в змісті.

Додатки можуть містити документи, ілюстрації, таблиці, схеми, словник використовуваних термінів і ін.

Вступ повинен включати коротке обґрунтування актуальності теми реферату, оцінку стану досліджуваного питання, проблеми, постановку мети і формулювання завдань, які автор поставив перед собою, а також короткий огляд вивченої літератури, інших джерел інформації. Обсяг вступу складає1 - 2 сторінки тексту. У вступі, як правило, висвітлюють:


 • актуальність теми реферату, зв’язок із сьогоденням, значущість в майбутньому;

 • нові сучасні підходи до вирішення проблеми;

 • наявність суперечливих точок зору щодо проблеми;

 • протилежність побутових уявлень і наукових даних;

 • особисті мотиви і обставини виникнення інтересу до даної теми.

Основна частина реферату містить матеріал, який відібраний студентом для розгляду проблеми. Середній обсяг основної частини реферату – 7-8 сторінок. Необхідно звернути увагу на обґрунтований розподіл матеріалу на параграфи, уміння формулювати їх назву, дотримання логіки викладу. В основній частині повинна бути викладена власна думка із заявленої проблеми і сформульовані самостійні висновки, що посилаються на приведені факти. При викладі в основній частині не повинно бути відступів від теми, факти повинні бути науково обґрунтованими і достовірними. Посилання на авторів, чиї думки, інформація використані в рефераті, обов’язкові.

На закінчення реферату студент формулює висновки, звертає увагу на виконання поставлених у вступі завдань і мети. Висновок повинен бути чітким, коротким, витікати з основної частини. Обсяг висновку не більше1 сторінки тексту.

Список використаної для написання реферату літератури розміщується на останній сторінці. До нього входять джерела, що використані і процитовані в рефераті. У роботі над рефератом рекомендовано використовувати не менше5 джерел.

У тексті реферату необхідно робити посилання на авторів при наведенні цитат, різних точок зору, при висвітленні того чи іншого питання.

БЛОК 2 – ПИСЬМОВЕ ТЕСТУВАННЯ

У розділі цих Методичних вказівок наведено варіанти контрольних робіт, в кожному з яких міститься по10 тестових завдань. В текст контрольної роботи ці завдання слід переписувати ОБОВ’ЯЗКОВО. В іншому – випадку завдання другого блоку вважається невиконаним.

Всі тести мають закриту форму і лише одну правильну відповідь.

Правильну відповідь доцільно виділяти маркером, жирним шрифтом або курсивом, окресленням відповідної літери на початку рядка з правильною(на погляд студента) відповіддю або в іншій спосіб, який дозволяє однозначно з’ясувати думку студента.

Виправлення в тестових завданнях не допускаються. Якщо все ж таки в цьому виникла потреба, то тестове завдання з неправильною відповіддю охайно закреслюється, знову переписується нижче і відмічається правильна відповідь.
БЛОК3 – РОБОТА НАД ЕСЕ«ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО БУХГАЛТЕРА (АУДИТОРА)»

У перекладі з англійської, есе(essay) означає«нарис», «твір», «спробу самостійного аналізу» та«обґрунтування теоретичної гіпотези». Есе(фр. essai «спроба, проба, нарис», від лат. exagium «зважування») — літературний жанр прозового твору невеликого обсягу й вільної композиції.

Есе виражає індивідуальні враження й міркування автора з конкретного приводу або предмета й не претендує на вичерпне трактування. Це – роздум з приводу чогось побаченого, прочитаного або пережитого особисто. Есе пишуть у вільному стилі. Есе може носити історико - біографічний, літературно-критичний, філософський, науково-популярний, белетристичний характер. В есе, перш за все, оцінюють особисті погляди автора – його світогляд, думки, почуття, цінності, ідеї.

Основна мета есе – створити всеохоплююче уявлення про унікальність вашої особистості. Найкращий спосіб досягти цього – відповідати прямо й відверто, залишаючись чесним перед самим собою. Якщо ви не відверті, існує шанс, що ваше есе виглядатиме штучним й пишномовним. Крім цього, есе повинно легко читатись, мати приємний вигляд.

При написанні есе необхідно уміти продемонструвати, що ви здатні оцінювати свої можливості й здібності. Також потрібно показати не тільки те, що ви умієте ставити потрібні цілі, але і те, що ви їх добиваєтеся. Навіть якщо все це правда, то й виклад цього на папері не таке посильне завдання, як може показатися на перший погляд. Необхідно обережно відноситися до гумору. Не варто писати те, що хочуть прочитати, необхідно писати те, що ви думаєте.

З формалізованих вимог до есе потрібно віднести тільки наявність заголовка, вступу, основної частини й висновків.

У вступі використовуйте пастки для привертання уваги, такі як: цитата, вірш, питання, міркування, незвичайні факти, ідеї або смішні історії. На цьому етапі дуже важливо правильно сформулювати питання, на які ви збираєтеся знайти відповідь у ході свого дослідження. Наприклад: Яким ми уявляємо собі бухгалтера? Певно таким, яким зображає його давній стереотип – «маленька» людина з великою рахівницею, за широким столом, заваленим папками, бухгалтерськими книгами та паперами, досить сувора і суха особистість, що мислить категоріями математики. Таким був образ бухгалтера досить давно.

Яким же він є сьогодні – сучасний бухгалтер? У роботі над вступом можуть стати в нагоді відповіді на наступні питання: «Чи потрібно давати визначення термінам, що пролунали в темі есе?», «Чому тема, яку я розкриваю, є важливою на даний момент?», «Які поняття будуть залучені в мої міркування?», «Чи можу я розділити тему на трохи більше дрібних підтем?» і т. д. Уникайте таких фраз, як"Це есе про..." або"Я збираюся поговорити про...".

В основній частині виражайтеся зрозуміло. Підкріплюйте основні ідеї фактами, міркуваннями, ідеями, яскравими описами, цитатами або іншою інформацією або матеріалами, які інтригують і захоплюють увагу читача.

Використовуйте довідкові матеріали, щоб уникнути тавтології. Ця частина припускає розвиток аргументації й аналізу, а також обґрунтування їх, виходячи з наявних даних, інших аргументів і позиції щодо питання. У цьому полягає основний зміст есе й це являє собою головні труднощі.

Для допомоги в Додатку А наведено орієнтовний(але не вичерпний і не обов’язковий!!!) перелік питань, які можуть бути розкриті при написанні есе.

У висновку продемонструйте ваш ріст і потенціал у професійній сфері.

Покажіть ваші погляди на проблему. Опишіть, які дії ви плануєте у вашому майбутньому вжити відносно даного питання.

Перелік використаної літератури не наводять, оскільки есе – це викладення власних думок студента.

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант 1.

Блок 1 Лука Пачолі - батько сучасного обліку.

Блок 2 Тести

1. КИМ БУВ ЗАПРОПОНОВАНИЙ ГЕРБ БУХГАЛТЕРІВ, ЯКИЙ ДІЄ І СЬОГОДНІ ЯК ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА ЕМБЛЕМА ПРАЦІВНИКІВ РАХІВНИЦТВА?:

А) Д. Чербоне;

Б) Франческо Вілла;

В) Ж. Б. Дюмарше;

Г) Д. Кастілло.

2. НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ, ЯКИЙ СКЛАДАЄТЬСЯ ВИЩИМ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ НА ПІДСТАВІ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ПІДГОТОВКИ І ВИЗНАЧАЄ ПЕРЕЛІК ТА ОБСЯГ НОРМАТИВНИХ І ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ПОСЛІДОВНІСТЬ ЇХ ВИВЧЕННЯ, КОНКРЕТНІ ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ — ЦЕ:

А) Стандарт вищої освіти;

Б) Освітньо-професійна програма підготовки;

В) Навчальний план;

Г) немає правильної відповіді.

3. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ОСВІТИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ – ЦЕ:

А) обов’язкові вимоги до формування стандартів вищої освіти країн, професійні організації яких є членами МФБ;

Б) критерії, яким мають відповідати організації-члени МФБ при підготовці та постійному розвитку (підвищенню кваліфікації) професійних бухгалтерів;

В) рекомендації МФБ щодо організації навчального процесу професійних бухгалтерів, які не можуть мати переважної сили над постановами національних органів влади;

Г) немає правильної відповіді.

4. ОБЛІК СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ — ЦЕ:

А) облік фактів;

Б) облік майна;

В) облік розрахунків;

Г) облік капіталу.

5. ДО ЯКИХ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ПРОФЕСІЙ ВІДПОВІДНО ДО ДОВІДНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІД 29 ГРУДНЯ 2004 Р. № 336 ВИМАГАЄТЬСЯ ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА АБО ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА ТА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА НА ВИРОБНИЦТВІ БЕЗ ВИМОГ ДО СТАЖУ РОБОТИ:

А) Конторський службовець (бухгалтерія), рахівник;

Б) Бухгалтер II категорії;

В) Старший касир (на підприємстві, в установі, організації);

Г) Бухгалтер I категорії.

6. ОСНОВНІ ТРУДОВІ ПРАВА БУХГАЛТЕРІВ ВИЗНАЧЕНІ:

А) Конституцією України;

Б) Кодексом законів про працю (КЗпП);

В) Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»;

Г) всі відповіді правильні.

7. ПРОФЕСІЙНИЙ БУХГАЛТЕР НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ (НАПРИКЛАД, АУДИТ, ОПОДАТКУВАННЯ ЧИ КОНСАЛТИНГ), ЯКИЙ ПРАЦЮЄ НА ФІРМІ, ЩО НАДАЄ ПРОФЕСІЙНІ ПОСЛУГИ – ЦЕ:

А) професійний бухгалтер;

Б) професійний бухгалтер-практик;

В) професійний бухгалтер у бізнесі;

Г) професійний бухгалтер в освіті.

8. ПЕРЕДАЧА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПЕВНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕССІВ АБО ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНШІЙ КОМПАНІЇ, ЩО СПЕЦІАЛІЗУЄТЬСЯ У ВІДПОВІДНІЙ ОБЛАСТІ — ЦЕ:

А) аутстаффінг;

Б) аутсорсинг;

В) консалтинг;

Г) немає правильної відповіді.

9. В ЯКОМУ РОЦІ В ЕДИНБУРЗІ Й ГЛАЗГО ВИНИКЛИ ПЕРШІ ПРОФЕСІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРІВ:

А) в 1650 р.;

Б) в 1786 р.;

В) в 1850 р.;

Г) в 1947 р.

10. ЗАГАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО ГОСПОДАРСЬКИМ ОБЛІКОМ В УКРАЇНІ ЗДІЙСНЮЄ:

А) Міністерство фінансів України;

Б) Державне казначейство України;

В) Національний банк України;

Г) Уряд України.
Блок 3 Есе «Портрет сучасного бухгалтера (аудитора)».
Варіант 2.

Блок 1 – Бухгалтерський облік як мова бізнесу.

Блок 2 – Тести

1. ЯКІ ФІГУРИ ЗОБРАЖЕНІ НА ГЕРБІ БУХГАЛТЕРІВ:

А) сонце, ваги, крива Бернулі;

Б) монети, олівець, сонце;

В) лавровий вінок, монети, крива Бернулі;

Г) портрет Л.Пачолі, сонце, ваги.

2. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН — ЦЕ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ, ЯКИЙ СКЛАДАЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ПІДГОТОВКИ:

А) Міністерством освіти і науки України;

Б) Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України;

В) Науково-методичною комісією з Економіки і підприємництва МОН України;

Г) вищим закладом освіти.

3. ОСОБА, ЯКА Є ЧЛЕНОМ ОРГАНІЗАЦІЇ-ЧЛЕНА МФБ – ЦЕ:

А) професійний бухгалтер;

Б) технічний бухгалтерський персонал;

В) професійний бухгалтер-практик;

Г) професійний бухгалтер у бізнесі.

4. ПЕРШІ ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ РАХУНКІВ НА МАТЕРІАЛЬНІ, ОСОБОВІ ТА ФІНАНСОВІ, ТАКІ ПОНЯТТЯ, ЯК МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ВИНИКЛИ В:

А) Персії;

Б) Давньому Римі;

В) Стародавньому Єгипті;

Г) Стародавній Греції.

5. СИСТЕМАТИЗУЄ ОДЕРЖАНІ ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ, ПЕРЕНОСИТЬ ІНФОРМАЦІЮ, ВІДОБРАЖЕНУ В ЦИХ ДОКУМЕНТАХ У ПОТРІБНОМУ АНАЛІТИЧНОМУ РОЗРІЗІ У ВІДОМОСТІ (ДОПОМІЖНІ ВІДОМОСТІ, АРКУШІ-РОЗШИФРОВКИ), ВИВОДИТЬ ПІДСУМКИ ЦИФРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ЦИХ ДОКУМЕНТАХ ЗА ЇЇ ВИДАМИ, НАПРЯМАМИ ТА ПЕРІОДАМИ:

А) Конторський службовець (бухгалтерія);

Б) Рахівник;

В) Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних;

Г) Касир.

6. ОСНОВНІ ТРУДОВІ ПРАВА БУХГАЛТЕРІВ КОНКРЕТИЗОВАНІ:

А) Конституцією України;

Б) Кодексом законів про працю (КЗпП);

В) Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»;

Г) всі відповіді правильні.

7. ПРОФЕСІЙНИЙ БУХГАЛТЕР, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ ЗА НАЙМОМ АБО ОБІЙМАЄ ВИКОНАВЧУ ЧИ НЕ ВИКОНАВЧУ ПОСАДУ В ТАКИХ ГАЛУЗЯХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯК КОМЕРЦІЯ, ПРОМИСЛОВІСТЬ, СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ, ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР, ОСВІТА, НЕПРИБУТКОВИЙ СЕКТОР, РЕГУЛЮВАЛЬНІ ЧИ ПРОФЕСІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, АБО ПРОФЕСІЙНИЙ БУХГАЛТЕР, ЩО ПРАЦЮЄ ЗА КОНТРАКТОМ З ТАКИМИ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ – ЦЕ:

А) професійний бухгалтер;

Б) професійний бухгалтер-практик;

В) професійний бухгалтер у бізнесі;

Г) професійний бухгалтер в освіті.

8. РОЗРОБКА ІНСТРУКЦІЇ З ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ВСІХ СКЛАДОВИХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО Й ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ У ВІДПОВІДНОСТІ ІЗ ДІЮЧИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ВІДНОСИТЬСЯ ДО БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПОСЛУГИ:

А) відновлення обліку;

Б) ведення обліку;

В) організація обліку;

Г) бухгалтерські консультації.

9. ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ – ЦЕ:

А) Рада з фінансового контролю професійних організацій;

Б) Консультативний комітет бухгалтерських організацій;

В) Рада з фінансової звітності;

Г) Міжнародна федерація бухгалтерів.

10. ЯКА УСТАНОВА В УКРАЇНІ ОРГАНІЗОВУЄ І ПРОВОДИТЬ АНАЛІЗ ТА НАДАННЯ КОРИСТУВАЧАМ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ, РОЗРОБЛЯЄ СИСТЕМУ ПОКАЗНИКІВ, ЗА ЯКИМИ ВЕДЕТЬСЯ ОБЛІК, УНІФІКОВУЄ ФОРМИ ЗВІТНОСТІ, РОЗРОБЛЯЄ Й ЗАТВЕРДЖУЄ ТИПОВІ ФОРМИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ?:

А) Національний банк України;

Б) Державний комітет статистики України;

В) Міністерство фінансів України;

Г) Державне казначейство України.

Блок 3 – Есе «Портрет сучасного бухгалтера (аудитора)».
Варіант 3.

Блок 1 – Видатні вчені в галузі бухгалтерського обліку.

Блок 2 – Тести

1. СУКУПНІСТЬ НОРМ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ЗМІСТ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЗМІСТ НАВЧАННЯ, ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НОРМАТИВНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ – ЦЕ:

А) Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника ВНЗ;

Б) Освітньо-професійна програма підготовки;

В) Стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів;

Г) Стандарт вищої освіти.

2. БАКАЛАВР З ОБЛІКУ І АУДИТУ – ВИКЛАДАЧ ЕКОНОМІКИ АБО БАКАЛАВР З ОБЛІКУ І АУДИТУ ІЗ ЗНАННЯМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ – ЦЕ:

А) кваліфікація;

Б) галузь знань;

В) напрям підготовки;

Г) спеціальність.

3. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА БУХГАЛТЕРІВ – ЦЕ ОСВІТА, ЯКА ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ОСВІТІ ТА ПЕРЕДБАЧАЄ ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ, ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ, А ТАКОЖ ПРОФЕСІЙНІ ЦІННОСТІ, ЕТИКУ ТА ПІДХОДИ:

А) середній;

Б) загальній;

В) спеціальній;

Г) вищій.

4. ЯКИЙ ВЧЕНИЙ ВВАЖАЄТЬСЯ ЗАСНОВНИКОМ НАУКИ ПРО БУХГАЛТЕРІЮ:

А) Лука Пачолі;

Б) Аристотель;

В) Платон;

Г) Бенедетто Котрульї.

5. ЯКІ КРИТЕРІЇ ВІДРІЗНЯЮТЬ БУХГАЛТЕРА I КАТЕГОРІЇ, II КАТЕГОРІЇ І БУХГАЛТЕРА БЕЗ КАТЕГОРІЇ:

А) освіта;

Б) напрям підготовки;

В) освітньо-кваліфікаційний рівень;

Г) стаж роботи на попередніх посадах.

6. ВИМАГАТИ ТА ОТРИМУВАТИ ОСОБИСТО АБО ЗА ДОРУЧЕННЯМ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА У КЕРІВНИКІВ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЮ ТА ДОКУМЕНТИ, ЩО НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЙОГО ПОСАДОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ – ЦЕ:

А) трудове право;

Б) професійне право;

В) посадове право;

Г) посадовий обов’язок.

7. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ І НАДАЄ КОНЦЕПТУАЛЬНУ ОСНОВУ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИХ ПРИНЦИПІВ ВИЗНАЧАЄ:

А) частина А;

Б) частина Б;

В) частина В;

Г) частини Б і В.

8. ПЕРЕВІРКА ЗВІТНОСТІ СУБ'ЄКТА З МЕТОЮ СКЛАДАННЯ ВИСНОВКУ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ЇЇ ВСТАНОВЛЕНИМ КРИТЕРІЯМ І ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИМ ПРАВИЛАМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯВЛЯЄ СОБОЮ:

А) аудит фінансової звітності;

Б) податковий аудит;

В) тематичний аудит;

Г) аудит на відповідність вимогам.

9. КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ - ЦЕ ПРОФЕСІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ, ЩО ДІЄ У:

А) Франції;

Б) США;


В) Великобританії;

Г) Німеччині.

10. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА (КРІМ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ, ПРЕДСТАВНИЦТВ ІНОЗЕМНИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА, ВИЗНАНИХ ТАКИМИ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА) ВКЛЮЧАЄ:

А) баланс, звіт про фінансові результати;

Б) звіт про рух грошових коштів;

В) звіт про власний капітал та примітки до звітів;

Г) сукупність відповідей А), Б) і В).

Блок 3 – Есе «Портрет сучасного бухгалтера (аудитора)».
Варіант 4.

Блок 1 – Зв’язок бухгалтерського обліку з іншими науками.

Блок 2 – Тести

1. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАТВЕРДЖУЄ:

А) Президент України;

Б) Прем’єр – міністр України;

В) Кабінет Міністрів України;

Г) Міністерство освіти і науки України.

2. ЗВЕДЕНИЙ БЮДЖЕТ ЧАСУ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ БАКАЛАВРІВ ВКЛЮЧАЄ ТЕОРЕТИЧНЕ НАВЧАННЯ, ЕКЗАМЕНИ, ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ, КАНІКУЛИ І:

А) дипломне проектування;

Б) всі види практики;

В) комплексний тренінг на підприємстві;

Г) факультативні заняття.

3. ТЕМИ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ПРЕДМЕТ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СПРАВИ ТА ІНШИХ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН – ЦЕ:

А) професійні знання;

Б) професійні навички;

В) професійні цінності;

Г) всі відповіді правильні.

4. ТВЕРДЖЕННЯ «ОБЛІК — ЦЕ ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ» ПРИТАМАННЕ:

А) італійській бухгалтерській школі;

Б) іспанській бухгалтерській школі;

В) німецькій бухгалтерській школі;

Г) французькій бухгалтерській школі.

5. ВІДПОВІДНО ДО КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИМОГ, НА ПОСАДУ ЕКОНОМІСТА З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЖЕ ПРЕТЕНДУВАТИ:

А) особа, що має середню освіту;

Б) молодший спеціаліст;

В) бакалавр;

Г) спеціаліст, магістр.

6. ДІЯТИ ВІД ІМЕНІ БУХГАЛТЕРІЇ ПІДПРИЄМСТВА, ПРЕДСТАВЛЯТИ ІНТЕРЕСИ ПІДПРИЄМСТВА У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ ІЗ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ТА ІНШИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ З ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВИХ ТА ІНШИХ ПИТАНЬ – ЦЕ ПОСАДОВЕ ПРАВО:

А) бухгалтера;

Б) головного бухгалтера;

В) одночасно і бухгалтера, і головного бухгалтера;

Г) керівника підприємства.

7. РОЗ’ЯСНЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАСТОСУВАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ І КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ЇХ ДОТРИМАННЯ У ТИХ ЧИ ІНШИХ ОБСТАВИНАХ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ У БІЗНЕСІ ВИКЛАДЕНІ В КОДЕКСІ ЕТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ У:

А) частина А;

Б) частина Б;

В) частина В;

Г) частини Б і В.

8. АУДИТ, ЯКИЙ ПРОВОДЯТЬ З МЕТОЮ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ТА (АБО) ПРАВОМОЧНОСТІ СКЛАДАННЯ ПЕРВИННОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ВІДОБРАЖЕННЯ НА ЇЇ ОСНОВІ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ БУХГАЛТЕРСЬКИМИ ЗАПИСАМИ В ОБЛІКОВИХ РЕГІСТРАХ ОКРЕМИХ ДІЛЯНОК ОБЛІКУ, ЦЕ:

А) аудит фінансової звітності;

Б) податковий аудит;

В) тематичний аудит;

Г) аудит на відповідність вимогам.

9. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМОВАНИХ БУХГАЛТЕРІВ - ЦЕ ПРОФЕСІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ, ЩО ДІЄ У:

А) Франції;

Б) США;


В) Великобританії;

Г) Німеччини.

10. ОСОБЛИВОСТЯМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ Є ТЕ, ЩО ВІН:

А) суворо документальний;

Б) вартісний;

В) суцільний, безперервний;

Г) всі перелічені.

Блок 3 – Есе «Портрет сучасного бухгалтера (аудитора)».
Варіант 5.

Блок 1 – Бухгалтер і комп’ютер.

Блок 2 – Тести

1. ОКХ, ОПП І ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ - Є СКЛАДОВИМИ:

А) Державного стандарту вищої освіти;

Б) Галузевого стандарту вищої освіти;

В) Стандарту вищої освіти ВНЗ;

Г) всі відповіді правильні.

2. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА МІСТИТЬ ДИСЦИПЛІНИ:

А) циклу гуманітарної підготовки;

Б) циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки;

В) циклу професійної підготовки;

Г) всіх перелічених циклів.

3. РІЗНІ ВИДИ ВМІНЬ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ НАЛЕЖНОГО ТА ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ, ЕТИКИ ТА СТАВЛЕННЯ В ПРОФЕСІЙНОМУ КОНТЕКСТІ – ЦЕ:

А) професійні знання;

Б) професійні навички;

В) професійні цінності;

Г) всі відповіді правильні.

4. В ЯКІЙ КРАЇНІ ВИНИК УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК?:

А) Франція;

Б) США;

В) Німеччина;Г) Італія.

5. ДО ЗАВДАНЬ І ОБОВ’ЯЗКІВ ПРАЦІВНИКІВ ЯКОЇ ПРОФЕСІЇ ЗГІДНО З ДОВІДНИКОМ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ ПОКЛАДЕНЕ КЕРУВАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА РОЗПОДІЛ МІЖ НИМИ ПОСАДОВИХ ЗАВДАНЬ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ:

А) головний бухгалтер;

Б) аудитор;

В) бухгалтер (з дипломом спеціаліста);

Г) бухгалтер-ревізор.

6. ПИСЬМОВИЙ ДОКУМЕНТ, ЯКИЙ МІСТИТЬ ВІДОМОСТІ ПРО ГОСПОДАРСЬКУ ОПЕРАЦІЮ ТА ПІДТВЕРДЖУЄ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ – ЦЕ:

А) первинний документ;

Б) обліковий регістр;

В) звітність;

Г) бухгалтерський «ланцюг».

7. РОЗ’ЯСНЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАСТОСУВАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ І КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ЇХ ДОТРИМАННЯ У ТИХ ЧИ ІНШИХ ОБСТАВИНАХ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ-ПРАКТИКІВ ВИКЛАДЕНІ В КОДЕКСІ ЕТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ У:

А) частина А;

Б) частина Б;

В) частина В;

Г) частини Б і В.

8. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ АБО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТА З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ВІДПОВІДНОСТІ УСТАНОВЛЕНИМ УМОВАМ, ПРАВИЛАМ АБО ЗАКОНАМ – ЦЕ:

А) аудит фінансової звітності;

Б) податковий аудит;

В) тематичний аудит;

Г) аудит на відповідність вимогам.

9. НАЦІОНАЛЬНА КОМПАНІЯ КОМІСАРІВ З РАХУНКІВ - ЦЕ ПРОФЕСІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ, ЩО ДІЄ У:

А) Франції;

Б) США;


В) Великобританії;

Г) Німеччині.

10. МЕТОЮ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Є:

А) надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства;

Б) облік та розподіл витрат за центрами відповідальності;

В) складання податкових декларацій;

Г) все перелічене.

Блок 3 – Есе «Портрет сучасного бухгалтера (аудитора)».
Варіант 6.

Блок 1 – Історія розвитку бухгалтерського обліку в СРСР.

Блок 2 – Тести

1. МІСЦЕ ФАХІВЦЯ В СТРУКТУРІ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ І ВИМОГИ ДО ЙОГО КОМПЕТЕНТНОСТІ, ІНШИХ СОЦІАЛЬНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ, СИСТЕМУ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ, ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ Й УМІНЬ ДЛЯ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДОБРАЖАЄ:

А) Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника;

Б) Освітньо-професійна програма підготовки;

В) Стандарти вищої освіти ВНЗ;

Г) Галузеві стандарти вищої освіти.

2. ЯКІ ВИДИ ПРАКТИК ВКЛЮЧЕНО ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА:

А) ознайомлювальна, комп’ютерна, технологічна, комплексний тренінг на підприємстві;

Б) природничо-наукова, професійно-орієнтовна, виробнича;

В) навчальна, технологічна, переддипломна;

Г) виробнича, суспільно-трудова, переддипломна практика.

3. СУКУПНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ, НАВИЧОК, ЦІННОСТЕЙ, ЕТИКА ТА СТАВЛЕННЯ – ЦЕ:

А) здібності;

Б) компетентність;

В) кваліфікація;

Г) немає правильної відповіді.

4. ХТО ВВАЖАЄТЬСЯ ЗАСНОВНИКОМ РОСІЙСЬКОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ШКОЛИ:

А) Карл Арнольд;

Б) В. Нестерович;

В) Ф. Єзерський;

Г) Ордонанс.

5. ДО ЗАВДАНЬ І ОБОВ’ЯЗКІВ ПРАЦІВНИКІВ ЯКОЇ ПРОФЕСІЇ (ЗГІДНО З ДОВІДНИКОМ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ ПОКЛАДЕНО КОНТРОЛЬ ДОСТОВІРНОСТІ ОБЛІКУ КОШТІВ, ЯКІ НАДХОДЯТЬ, ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ І ОСНОВНИХ ФОНДІВ, СВОЄЧАСНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БЛІКУ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЇХ РУХОМ, ПРАВИЛЬНОСТІ ВИТРАЧАННЯ МАТЕРІАЛІВ, ПАЛИВА, ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, КОШТІВ, ДОДЕРЖАННЯ КОШТОРИСІВ ВИТРАТ ТА ІН.:

А) головний бухгалтер;

Б) бухгалтер-ревізор;

В) аудитор;

Г) бухгалтер (з дипломом спеціаліста).

6. ПИСЬМОВИЙ ДОКУМЕНТ, ЯКИЙ МІСТИТЬ НАКОПИЧЕНІ ТА ЗГРУПОВАНІ ЗА ПЕВНИМИ ОДНОРІДНИМИ ОЗНАКАМИ ДАНІ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ – ЦЕ:

А) первинний документ;

Б) обліковий регістр;

В) звітність;

Г) бухгалтерський «ланцюг».

7. ЯКИЙ ЕТИЧНИЙ ПРИНЦИП ВИМАГАЄ ВІД ПРОФЕСІЙНОГО БУХГАЛТЕРА НЕ ДОПУСКАТИ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ І ТИСКУ З БОКУ ТРЕТІХ ОСІБ НА ПРИЙНЯТТЯ ЇМ ПРОФЕСІЙНИХ РІШЕНЬ:

А) Об’єктивність;

Б) Професійна поведінка;

В) Чесність;

Г) Конфіденційність.

8. НА СВІТОВОМУ АУДИТОРСЬКОМУ РИНКУ НА СЬОГОДНІ ДОМІНУЄ:

А) «Велика трійка»;

Б) «Велика четвірка»;

В) «Велика п’ятірка»;

Г) «Велика вісімка».

9. ЯКА ПРОФЕСІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ Є ДІЙСНИМ ЧЛЕНОМ МІЖНАРОДНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ БУХГАЛТЕРІВ:

А) Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів;

Б) Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України;

В) Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України;

Г) Спілка аудиторів України.

10. ОБОВ'ЯЗКОВІСТЬ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ ЗА КРІПЛЕНА В:

А) Законі України "Про податкову службу";

Б) Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні";

В) Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку;

Г) Конституції України.

Блок 3 – Есе «Портрет сучасного бухгалтера (аудитора)».
Варіант 7.

Блок 1 – Взаємозв’язок бухгалтерського обліку і ринкових відносин.

Блок 2 – Тести

1. НОРМАТИВНИЙ ТЕРМІН ТА НОРМАТИВНУ ЧАСТИНУ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ЗА ПЕВНИМ НАПРЯМОМ АБО СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ВІДПОВІДНОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ, ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ, ОБСЯГУ ТА РІВНЯ ОСВІТИ Й ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ВСТАНОВЛЮЄ:

А) Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника;

Б) Освітньо-професійна програма підготовки;

В) Стандарти вищої освіти ВНЗ;

Г) Галузеві стандарти вищої освіти.

2. ФОРМОЮ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА УСІМА НОРМАТИВНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ Є:

А) залік;

Б) екзамен;

В) поточний модульний контроль;

Г) підсумковий модульний контроль.

3. КОМПЕТЕНТНІСТЬ – ЦЕ:

А) сукупність професійних знань, навичок, цінностей, етика та ставлення;

Б) спроможність виконувати функціональну роль за визначеними стандартами з урахуванням реальних робочих обставин;

В) інтелектуальні, фахові, нефахові, організаційні, особисті, міжособистісні здібності;

Г) сукупність якостей, притаманних особам, які надають їм потенціал для виконання роботи.

4. ЯКА ТЕОРІЯ ВИНИКНЕННЯ АУДИТУ ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ПРИПУЩЕННІ ІСНУВАННЯ ПОТЕНЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ УПРАВЛЯЮЧИХ І ВЛАСНИКІВ; І АУДИТОР В ЦІЙ СИТУАЦІЇ ВИСТУПАЄ В РОЛІ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДДІ, ЯКИЙ ПОВИНЕН ПІДТВЕРДИТИ ПОРЯДНІСТЬ І ЧЕСНІСТЬ УПРАВЛЯЮЧИХ, МОЖЛИВІСТЬ ДОВІРЯТИ ЇМ:

А) теорія потреби потенційного чи існуючого інвестора;

Б) теорія агентів;

В) теорія мотивації;

Г) немає правильної відповіді.

5. ДО ЗАВДАНЬ І ОБОВ’ЯЗКІВ ПРАЦІВНИКІВ ЯКОЇ ПРОФЕСІЇ ЗГІДНО З ДОВІДНИКОМ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ ПОКЛАДЕНО ВИКОНАННЯ ПІД БЕЗПОСЕРЕДНІМ КЕРІВНИЦТВОМ БУХГАЛТЕРА РОБОТИ ІЗ ЗАПОВНЕННЯ ОБЛІКОВИХ РЕГІСТРІВ І РОЗРОБЛЮВАНИХ ТАБЛИЦЬ НА ПІДСТАВІ ДАНИХ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ:

А) бухгалтер (з дипломом спеціаліста);

Б) бухгалтер-ревізор;

В) рахівник;

Г) касир.

6. ПІДСУМКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЯКУ СКЛАДАЮТЬ НА ПІДСТАВІ ДАНИХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ ПЕВНИХ КОРИСТУВАЧІВ – ЦЕ:

А) первинний документ;

Б) обліковий регістр;

В) звітність;

Г) бухгалтерський «ланцюг».

7. ЯКИЙ ЕТИЧНИЙ ПРИНЦИП ВИМАГАЄ ВІД ПРОФЕСІЙНОГО БУХГАЛТЕРА ПОСТІЙНОГО ПІДТРИМАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НА ТОМУ РІВНІ, ЯКИЙ ДОЗВОЛЯЄ НАДАВАТИ ПРОФЕСІЙНІ ПОСЛУГИ НА НАЛЕЖНОМУ РІВНІ?:

А) Професійна компетентність та належна ретельність;

Б) Професійна поведінка;

В) Об’єктивність ;

Г) Чесність.

8. «ВЕЛИКА ЧЕТВІРКА» СФОРМУВАЛАСЯ В:

А) 1993 році;

Б) 1997 році;

В) 2002 році;

Г) 2007 році.

9. ЯКА ПРОФЕСІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ФОРМУЄТЬСЯ НА ПАРИТЕТНИХ ЗАСАДАХ ШЛЯХОМ ДЕЛЕГУВАННЯ ДО ЇЇ СКЛАДУ АУДИТОРІВ ТА ПРЕДСТАВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ І ФУНКЦІОНУЄ ЯК НЕЗАЛЕЖНИЙ ОРГАН?:

А) Аудиторська палата України;

Б) Спілка аудиторів України;

В) Рада з міжнародних аудиторських і гарантуючих стандартів;

Г) немає правильної відповіді.

10. ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ПРОВОДЯТЬ:

А) відповідно до вимог законодавства;

Б) з ініціативи перевіряючих органів;

В) з ініціативи суб'єктів господарювання;

Г) з ініціативи матеріально зацікавлених осіб.

Блок 3 – Есе «Портрет сучасного бухгалтера (аудитора)».
Варіант 8.

Блок 1 – Історія податків.

Блок 2 – Тести

1. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ПЕРЕЛІК, ПОСЛІДОВНІСТЬ ТА ЧАС ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ВИДИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ТА ТЕРМІНИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ, А ТАКОЖ ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ВИЗНАЧАЮТЬ:

А) Стандарти вищої освіти;

Б) Варіативні частини ОКХ випускників ВНЗ;

В) Навчальні плани;

Г) Програми навчальних дисциплін.

2. ЯКІ ВИДИ ПРАКТИКИ ВКЛЮЧЕНО ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА ?:

А) комплексний тренінг на підприємстві;

Б) комп’ютерна;

В) технологічна;

Г) переддипломна.

3. НАБУТТЯ ЗДІБНОСТЕЙ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ ПІДВИЩЕННЮ КОМПЕТЕНТНОСТІ, І РІВЕНЬ НАБУТТЯ ЗДІБНОСТЕЙ – ЦЕ:

А) розвиток;

Б) навчання;

В) освіта;

Г) тренінг.

4. ОФІЦІЙНОЮ ДАТОЮ ВИНИКНЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТУ В СУЧАСНОМУ ЙОГО ЗНАЧЕННІ Є:

А) 11 липня 1245 р.;

Б) 23 жовтня 1854 р.;

В) 05 грудня 1860 р.;

Г) 02 вересня 1895 р.

5. ЯКА З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ПРОФЕСІЙ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА ДОВІДНИКОМ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ?:

А) бухгалтер-касир;

Б) бухгалтер-ревізор;

В) економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;

Г) рахівник.

6. ПІД ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПРАЦІ ЛЮДЕЙ, ЗАЙНЯТИХ БУХГАЛТЕРСЬКИМ ОБЛІКОМ, РОЗУМІЮТЬ ?????, ?????? І ???????, А ТАКОЖ ОРГАНІЗАЦІЙНУ ПОБУДОВУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ ТА ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ РЕГЛАМЕНТІВ:

А) поділ, кооперування та нормування праці;

Б) кооперування, поділ і спеціалізацію праці;

В) нормування, поділ і централізацію праці;

Г) поділ, спеціалізацію і децентралізацію праці.

7. ЗАГРОЗИ ДЛЯ ДОТРИМАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ВКЛЮЧАЮТЬ:

А) загрози власного інтересу;

Б) загрози тиску;

В) загрози особистих стосунків;

Г) всі відповіді правильні.

8. ЯКА З ПЕРЕЛІЧЕНИХ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ Є БРЕНДОМ, ЩО ОБ’ЄДНУЄ ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ СПЕЦІАЛІСТІВ НЕЗАЛЕЖНИХ ФІРМ, ЩО НАДАЮТЬ ПРОФЕСІЙНІ ПОСЛУГИ:

А) Prіcewaterhouse Coopers;

Б) Deloіtte Touche Tohmatsu;

В) Ernst&Young;

Г) KPMG.

9. СЕРТИФІКАЦІЮ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ НАМІР ЗАЙМАТИСЯ АУДИТОРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, В УКРАЇНІ ЗДІЙСНЮЄ:

А) Міністерство фінансів України;

Б) Спілка аудиторів України;

В) Аудиторська палата України;

Г) Міністерство юстиції України.

10. МЕТА АУДИТУ ПОЛЯГАЄ У:

А) виявленні і виправленні помилок у звітності;

Б) попередженні виникнення помилок у фінансовій звітності;

В) висловленні незалежної думки аудитора про достовірність звітності;

Г) все перелічене.

Блок 3 – Есе «Портрет сучасного бухгалтера (аудитора)»
Варіант 9.

Блок 1 – Форми рахівництва.

Блок 2 – Тести

1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІН, РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ УМІНЬ ТА ЗНАНЬ, ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, ІНШИХ МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ, КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ ВИЗНАЧАЮТЬ:

А) Стандарти вищої освіти;

Б) Варіативні частини ОКХ випускників ВНЗ;

В) Навчальні плани;

Г) Програми навчальних дисциплін.

2. НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА МІСТЯТЬ ДИСЦИПЛІНИ:

А) циклу гуманітарної підготовки;

Б) циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки;

В) циклу професійної підготовки;

Г) всіх перелічених циклів.

3. ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРОЦЕСІВ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ ОСОБА НАБУВАЄ ЗДІБНОСТЕЙ – ЦЕ:

А) розвиток;

Б) навчання;

В) освіта;

Г) тренінг.

4. ВИНИКНЕННЯ АУДИТУ В УКРАЇНІ ПРИПАДАЄ НА:

А) 1494 р.;

Б) 1970 р.;

В) 1987 р.;

Г) 1993 р.

5. ЗГІДНО З КВАЛІФІКАЦІЙНИМИ ВИМОГАМИ НА ПОСАДУ ПРОВІДНОГО БУХГАЛТЕРА- РЕВІЗОРА МОЖЕ ПРЕТЕНДУВАТИ:

А) особа, що має середню освіту;

Б) молодший спеціаліст;

В) бакалавр;

Г) спеціаліст, магістр.

6. ЗАСТОСУВАННЯ СТРУКТУРИ ПЕРЕДБАЧАЄ ПІДПОРЯДКУВАННЯ ВСІХ ГРУПП ОБЛІКУ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ГОЛОВНОМУ БУХГАЛТЕРУ ПІДПРИЄМСТВА:

А) комбінованої;

Б) лінійно-штабної;

В) лінійної;

Г) централізованої.

7. ЯКЩО ГОНОРАР БУХГАЛТЕРА-ПРАКТИКА НАСТІЛЬКИ НИЗЬКИЙ, ЩО УСКЛАДНЮЄ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЗАСТОСОВАНИХ ТЕХНІЧНИХ ТА ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ, ТО ВИНИКАЄ:

А) загроза власного інтересу;

Б) загроза тиску;

В) загроза особистих стосунків;

Г) загроза захисту.

8. БІЛЬШІСТЬ КОМПАНІЙ «ВЕЛИКОЇ ЧЕТВІРКИ» УТВОРИЛИСЯ ШЛЯХОМ:

А) виділення;

Б) перетворення;

В) поділу;

Г) злиття.

9. БАЗА ДАНИХ, ЩО МІСТИТЬ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ ТА АУДИТОРІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ АУДИТОРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ІНДИВІДУАЛЬНО ЯК ФІЗИЧНІ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦІ – ЦЕ:

А) Перелік сертифікованих аудиторів;

Б) Реєстр аудиторських фірм та аудиторів;

В) Реєстр сертифікованих аудиторів;

Г) Каталог аудиторських фірм та аудиторів.

10. НАЦІОНАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТИ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАТВЕРДЖУЮТЬ:

А) уряд України;

Б) Міністерств фінансів України;

В) Міжнародною федерацією бухгалтерів;

Г) Президентом України.

Блок 3 – Есе «Портрет сучасного бухгалтера (аудитора)»
Варіант 10.

Блок 1 – Подвійна бухгалтерія і бухгалтерський баланс.

Блок 2 – Тести

1. ЯКІ ЦИКЛИ ДИСЦИПЛІН ПЕРЕДБАЧАЄ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАММА ПІДГОТОВКИ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА:

А) гуманітарної підготовки;

Б) природничо-наукової та загальноекономічної підготовки;

В) професійної підготовки;

Г) всі відповіді правильні.

2. ДОКУМЕНТ, ЯКИЙ ВИЗНАЧАЄ ПРИРОДНО-ЛОГІЧНІ ВІДНОСИНИ ПЕРЕДУВАННЯ МІЖ КРЕДИТНИМИ МОДУЛЯМИ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ І ВНОСИТЬ ПЕВНІ ОБМЕЖЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ЗАСВОЄННЯ КРЕДИТНИХ МОДУЛІВ ПРИ СКЛАДАННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ СТУДЕНТІВ:

А) Стандарт вищої освіти ;

Б) Освітньо-професійна програма підготовки;

В) Навчальний план;

Г) Структурно-логічна схема навчального плану.

3. СИСТЕМАТИЧНИЙ ПРОЦЕС, СПРЯМОВАНИЙ НА РОЗВИТОК ЗНАНЬ, НАВИЧОК ТА ІНШИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОКРЕМИХ ОСІБ – ЦЕ:

А) розвиток;

Б) навчання;

В) освіта;

Г) тренінг.

4. В ЯКІЙ КРАЇНІ І КОЛИ БУВ ВИДАНИЙ ПЕРШИЙ У СВІТІ ЗАКОНОДАВЧИЙ АКТ, ЯКИЙ РЕГЛАМЕНТУВАВ АУДИТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ?:

А) у Великобританії в 1285 р.;

Б) в Італії в 1235 р.;

В) у Франції в 1455 р.;

Г) у США в 1854 р.

5. ЯКА З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ПРОФЕСІЙ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА ДОВІДНИКОМ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ?:

А) касир;

Б) бухгалтер-ревізор;

В) бухгалтер-економіст;

Г) рахівник.

6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ РЕГЛАМЕНТИ ВКЛЮЧАЮТЬ:

А) положення про відділ (бухгалтерію);

Б) посадові інструкції;

В) регламенти робочого часу;

Г) всі відповіді правильні.

7. ЯКЩО ПОСЛУГИ, ДОСЯГНЕННЯ АБО ПРОДУКТИ БУХГАЛТЕРА-ПРАКТИКА ПРОПОНУЮТЬСЯ НА РИНКУ ТАКИМ ЧИНОМ, ЩО НЕ УЗГОДЖУЮТЬСЯ З ПРИНЦИПОМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ, ТО ВИНИКАЄ:

А) загроза власного інтересу;

Б) загроза тиску;

В) загроза особистих стосунків;

Г) загроза захисту.

8. ЯКА КРУПНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСТАННІХ РОКІВ ПОТЕНЦІЙНО МОЖЕ ПЕРЕТВОРИТИ «ВЕЛИКУ ЧЕТВІРКУ» У «ВЕЛИКУ П’ЯТІРКУ»?:

А) Mazars International;

Б) Grant Thornton;

В) Nexia International;

Г) Watson Wyatt.

9. ЯКА ПРОФЕСІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ БУЛА ПЕРШОЮ ПРОФЕСІЙНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ, ЩО ПОВНІСТЮ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ МІЖНАРОДНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ БУХГАЛТЕРІВ (МФБ) ЩОДО ЧЛЕНСТВА НА ОСНОВІ ПІДТВЕРДЖЕНОГО РІВНЯ СЕРТИФІКАЦІЇ?:

А) Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів;

Б) Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України;

В) Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України;

Г) Спілка аудиторів України.

10. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Є:

А) обов'язковими для використання в усіх країнах — членах ООН;

Б) обов'язковими для використання в Україні;

В) набором рекомендацій щодо ведення обліку та подання звітності;

Г) набором рекомендацій про організацію податкової системи.

Блок 3 – Есе «Портрет сучасного бухгалтера (аудитора)»
ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

При відсутності зарахованої контрольної роботи студента не допускають до складання заліку.

Контрольну роботу оформляють на аркушах формату А4 (210 х297 мм).

Контрольну роботу виконують комп’ютерним або рукописним способом на одному боці аркуша білого паперу.

Текст роботи слід друкувати, додержуючись таких розмірів поля: верхнє і

нижнє– 20 , ліве– 30, праве- 15 мм.

Окремі слова, формули, знаки, які вписують до надрукованого тексту, повинні бути чорного кольору; щільність вписаного тексту має максимально наближатись до щільності основного зображення. Скорочення слів і словосполучень у роботі допускається відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Сторінки роботи слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту звіту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Контрольну робота оцінюють як«зараховано» або«не зараховано».«Зараховано» виставляють за контрольну роботу, що виконана в повному обсязі, без суттєвих помилок. В інших випадках– контрольну роботу вважають незарахованою.
Список рекомендованої літератури

       1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999p. № 996-ХІV.

       2. Закон України “Про аудиторську діяльність” № 3125-XII від 22.04.93р.

       3. Закон України “Про освіту” №1060-XII, із змінами вiд 11 червня 2008 р.

       4. Закон України “Про вищу освіту” №2984-III, із змінами від 19 січня 2010 р.

       5. Положення про державний вищий навчальний заклад (Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1074).

       6. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджене наказом Міністерства освіти Українивід 2 червня 1993 р. № 161. Зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 листопада 1993 р. за № 173.

       7. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 8.04.93 № 93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20.12.94 № 351).

       8. Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 15.07.96 № 245. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 7.08.96 № 427/1452).

       9. Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України і Міністерства охорони здоров'я від 06.06.96 № 191/153).

       10. Положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 08.12.95 № 340. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 3.01.96 № 1/1026).

       11. Порядок призначення і виплати стипендій (Затверджено постановою Кабміну України від 12.06.04 № 882).

       12. Примірний статут вищого навчального закладу, затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 р. № 60.

       13. Білоусько В.С., Бєлєнкова М.І. та ін. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. Видання 5-те. В.С.Білоусько, М.І.Бєлєнкова / За ред. В.С.Білоуська. - К., “Сузіря” - 2008. – 404с.

       14. Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За редакцією д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф.Бутинця. – 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 528с.

       15. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів, що навчаються за освітньо-проф. програмою підготовки бакалавра з економіки зі спеціальності “Облік і аудит” / Житомирський інженерно- технологічний ін-т. - 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП “Рута”, 2001. - 512с.

       16. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. - 4-те вид., перероб. та доп. - Житомир: ПП “Рута”, 2005. - 512 с.

       17. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: роздуми вченого.- Житомир: ПП “Рута”, 2001. - 100 с.

       18. Казанова М. Професія “Бухгалтер”. – Х.: Фактор, 2008. – 192 с.

       19. Лень В.С., Нехай В.А. Облік і аудит. Вступ до фаху: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.

       20. Моя професія – бухгалтер, фінансист. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальностей 7.050106 “Облік і аудит” та 7.050104 “Фінанси” / За редакцією д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця, І.А. Панченко. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 156 с.

       21. Остап'юк М. Я., Лучко М. Р., Даньків И. Я. Історія бухгалтерського обліку: світ і Україна. Курс лекцій: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Європейський ун-т. - К : Видавництво Європейського ун-ту, 2006. - 170с.

       22. Остап'юк М.Я. Історія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / М.Я. Остап'юк, М.Р. Лучко, И. Я. Даньків. - К: Знання, 2005. - 276 с.

       23. Рядська В.В., Петраков Я.В. Аудит. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 416 с.

       24. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. - К.: Знання, 2004. - 654 с.

       25. Сопко В.В., Шило ВЛ., Верхоглядова Н.І., Ільїна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навча­льно-практичний посібник. - 2-ге вид., перероб. та доповн. - К.: ВД “Професіонал”, 2006. - 576 с.

       26. Пачоли Лука. Трактат о счетах и записях: первое в истории руководство по бухгалтерскому учету. - Х. : Фактор, 2008. -128с.

       27. Рудяк Ю., Бойцова М. Современный бухгалтер: требования к профессии. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Издательский дом “Фактор”, 2006. - 237 с.

       28. Харламова О.Б. (співавтори Гордієнко Н.І., Карпенко М.Ю.) Аудит, методика і організація: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей) - Харків: ХНАМГ, 2007. - 452 с.

       29. Харламова О.В. Введення у спеціальність “Облік і аудит”: Підручник. - Х.: ХНАМГ, 2009 - 162 с.

       30. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: Знання, 2004. ­-447 с.

ДОДАТКИ

Додаток А

Орієнтовний перелік питань, які можуть бути розкриті при написанні есе «Портрет сучасного бухгалтера(аудитора)»

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ

Виконує роботу в різних ділянках бухгалтерського обліку. Фіксує склад і джерела господарських засобів, їх рух.

Веде облік основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво, реалізацію продукції, результатів фінансово-господарської діяльності, розрахунки з постачальниками і замовниками і т.п.

Здійснює прийом, контроль первинної документації у відповідних ділянках обліку, обробляє її вручну або за допомогою ЕОМ.

Складає звітні калькуляції собівартості продукції(робіт, послуг), проводить нарахування і перерахування платежів до державного бюджету, внесків до фондів соціального і пенсійного страхування, заробітної плати співробітників, податків і т.д.

Відповідає за дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів організаційно-господарських і інших витрат, збереження бухгалтерської документації, оформлення і здача їх в установленому порядку в архів.

Робота жорстко регламентована інструкціями. Бухгалтер може виконувати функції аудитора в аудиторській організації(фірмі) або залучатися комерційними структурами.

2. ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ І УМІННЯ

Бухгалтерові необхідна хороша підготовка з математики, основ інформатики і електронно-обчислювальної техніки, статистики, фінансів, управління, грошового звернення.

Повинен знати:


 • директивні й нормативні документи з питань організації бухгалтерського обліку та складання звітності;

 • технологію та економіку конкретного виробництва;

 • принципи організації і планування діяльності.

Повинен уміти:

 • вести звітну документацію;

 • проводити перерахування коштів і т.д.;

 • користуватися персональним комп'ютером.

3. ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ

 • схильність до роботи з числами;

 • високий рівень зосередженості і розподілу уваги;

 • розвинені рахунково-аналітичні здібності;

 • хороша оперативна пам'ять;

 • посидючість, принциповість, відповідальність.

 • високий рівень уваги;

 • оперативна пам'ять;

 • емоційна стійкість;

 • прагнення до підвищення професійного рівня;

 • схильність до систематичної роботи з літературою;

 • акуратність;

 • наполегливість;

 • терпіння;

 • вимогливість;

 • педантизм;

 • організованість.

4. МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ

Робота не рекомендується людям із захворюваннями: • нервової системи і відхиленнями в психіці(надмірна недовірливість, тривожність, збудливість);

 • судинною дистонією з вираженими головними болями(гіпертонія, мігрень).

5. БЛИЗЬКІ(СПОРІДНЕНІ) ПРОФЕСІЇ(спеціальності)

Податковий інспектор, економіст, фінансист, викладач в навчальному закладі.

6. НАВЧАННЯ

Вищі навчальні заклади, професійні училища, навчальні центри, курси.7. ПОПИТ НА РИНКУ ПРАЦІ:

 • ринок бухгалтерів на сьогодні стабільний, серйозних змін не прогнозується;

 • неухильно знижується попит на бухгалтерів, освіта яких обмежується лише курсами або без вищої спеціальної освіти.

Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка