Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана ФранкаСкачати 231.38 Kb.
Дата конвертації09.02.2017
Розмір231.38 Kb.
ТипПротокол
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет іноземних мов

Кафедра англійської філології

П Р О Г Р А М А

вступних випробувань з англійської мови як другої іноземної

для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр» / «Спеціаліст»

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

___________2015 р. (протокол № ____ )

Львів - 2015

Затверджено Вченою радою факультету іноземних мов.

Протокол № 6 від 03 лютого 2015 р.

Голова Вченої ради В. Т. СулимФахові вступні випробування перевіряють рівень підготовки бакалаврів/молодих спеціалістів з англійської мови як другої іноземної. Вони повинні вміти:

 • сприймати на слух різножанрові та різнопредметні аутентичні тексти з елементами діалектної маркованості тривалістю звучання до восьми хвилин та мати навички письмового відтворення основної інформації тексту та відтворення детальної інформації у тестовому форматі;

 • висловити свою думку, реалізуючи певні типи тексту, що мають свою структуру і композицію (розповідь, опис, характеристика, рецензія, коментар), дотримуючись параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності;

 • детально розуміти аутентичні тексти другого рівня складності (базовий лексичний склад 5000 лексичних одиниць) різного типу (художні, публіцистичні, науково-популярні);

 • створити текст певного типу (лист читача, офіційний лист, рецензія, коментар) обсягом 150-200 слів, який би відзначався логічною структурою викладу, комунікативною відповідністю, семантико-стилістичною адекватністю та граматичною правильністю.

Тематика курсу

Розвиток мовної та мовленнєвої компетенції побудований за принципом єдності тематичного та інтеркультурного аспектів.

Тематичний аспект опирається на особистий і фаховий досвід студента і охоплює як побутову тематику (типові повсякденні ситуації), так і країнознавчу (суспільно-політичне, економічне та культурне життя країни, мова якої вивчається).

Інтеркультурний аспект передбачає знання культури країни, що охоплює всі сфери людського буття. Інтеркультурний аспект націлений на пізнання, толерантне сприймання і розуміння іншої культури у порівнянні з рідною культурою.Теми: Meeting People; About Myself and My Family; House and Home; Food, Cooking and Restaurants; Shopping; Education; Travelling; Animals; Clothing; Gardening; Socializing and Pastimes; Hobbies; Health and Medicine; Sports; Post Office and Telephones; Religion; Customs and Traditions; Character and Personality; Senses; Build; Clothes; Family Relationships and Marital Status; Countries and Nationalities; Buildings and Rooms; Furniture; Music and Arts; Man and Nature. Environmental Protection; Law and Order; Man and Society; Youth Organizations; Mass Media; Television and Computer; Systems of Education; Constitution; Political Parties; Elections; History of Great Britain; History of the USA.

Список рекомендованої літератури


 1. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.Л. Учебник английского языка. Ч. 1. М., 1996.

 2. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.Л. Учебник английского языка. Ч. 2. М., 1996.

 3. Практический курс английского языка. 2 курс / Под ред. В.Д. Аракина. М., 1998.

 4. Golovchinskaya L.S. Speak Good English. First year. Second year. M., 1982.

 5. Abbs B. Freebaim I. New Blueprint. 1, 2, 3, 4. Longman.

 6. Bell J., Gower R. Matters, Elementary, Longman,1990.

 7. Bell J., Gower R. Matters, Pre-Intermediate. Longman,1990.

 8. Bell J., Gower R. Matters, Intermediate. Longman,1990.

 9. Bell J., Gower R. Matters, Upper Intermediate. Longman, 1990.

 10. Greenall S. Reward. Upper Intermediate. Macmillan/ Heinemann.

 11. Obee B., Evans V. Upstream Upper Intermediate (student’s book). – Express Publishing, 2003.

 12. Obee B., Evans V. Upstream Upper Intermediate (workbook). – Express Publishing, 2003.

 13. Soars J. Soars L. New Headway English Course. Intermediate. Oxford University Press.

 14. Soars J. Soars L. New Headway English Course. Upper-Intermediate. Oxford University Press.

 15. Wilson K., Taylor J. Prospects. Intermediate. Macmillan/ Heinemann.

 16. Oxford Advanced Learner`s Dictionary. New edition. Oxford.

1. Mовна компетенція

1. 1 Фонетична компетенція

Студенти повинні знати основні системні особливості вимови голосних та приголосних, наголосу, інтонаційно-мелодійні моделі речень. 1. Основні системні особливості англійських голосних:

Кількісна різниця між системами голосних рідної та англійської мови, якісна характеристика англійських голосних, короткі та довгі голосні, монофтонги, дифтонги, дифтонгоїди, редукція, типи складів та правила читання.

 1. Основні системні особливості англійських приголосних:

Кількісна різниця між системами приголосних рідної та

англійської мови, якісна характеристика англійських

приголосних, глухі та дзвінкі приголосні, палаталізація, аспірація.


 1. Словесний та логічний наголос.

 2. Інтонаційно-мелодійні моделі англійських речень.

Список літератури

 1. Бровченко Т.А., Бант І.Н. Фонетика англійської мови. – К.: Радянська шк., 1964.

 2. Лебединская Б .Я. Фонетический практикум по английскому языку. – М.: Междунар. отношения, 1978.

 3. Лебединская Б .Я. От чтения к усной речи: Пособие по английскому языку. – М.: Высш.шк., 1992.

 4. Похилевич Т. Д., Дуцяк Т. М., Ильина М. Е. Методические указания по фонетике английского языка для студентов 1 курса стационарного и заочного отделения. – Львов: ЛГУ, 1989.

 5. Похилевич Т.Д., Дацько Ю.М. Методические указания по развитию фонетических навыков. Для студентов І, II курсов факультета иностранных языков /на английском языке/. – Львов: изд-во ЛГУ, 1990.

 6. Похилевич Т. Д., Дацько Ю. М. Методические указания и упражнения для развития фонетических навыков. – Львов: ЛГУ, 1993.

 7. Ситар Р.А. Методичні вказівки до вивчення фонетичних аспектів англійської мови. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2003.

 8. Antipova E. Ya. Et al. English Intonation. – М., 1985.

 9. Baker A. Ship or Sheep. An intermediate pronunciation course. – Cambridge: CUP, 1991.

 10. Bell J. Soundings. – Longman Group UK Limited, 1989.

1. 2 Лексична компетенція

Бакалаври та молодші спеціалісти повинні володіти лексикою обсягом до 5000 лексичних одиниць в активному застосуванні, а також знати наступну пролематику: • основні способи словотвору

 • лексичну полісемію

 • лексичну антонімію

 • лексико-семантичне поле

 • особливості фразеології

Список літератури


 1. Foley M., Hall D. Longman Advanced Learners’ Grammar. A self-study Reference and Practice Book with Answers. Pearson Education Limited, 2003.

 2. Fowler M.S. The Right Word. – Nelson, 1987.

 3. HarmerJ., Rossner R. More than Words: Vocabulary for Upper Intermediate and Advanced Students. – Longman, 1991.

 4. Harrison M. Word Perfect: Vocabulary for Fluency. – Longman, 1991.

 5. McCarthy M., O’Dell F. English Vocabulary in Use. – Cambridge, 1994.

 6. Misztal M. Tests in English: Thematic Vocabulary, Intermediate and Advanced Level. –Warsaw, 1996.

 7. Side R., Wellman G. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. – Longman, 1999.

 8. Vince M. English Grammar and Vocabulary. First Certificate Language Practice. – Macmillan, 2003.

 9. Wellman G. Wordbuilder: Vocabulary Development and Practice for Higher-level Students. – Heinemann, 1990.

1.3 Граматична компетенція

Бакалаври та молодші спеціалісти повинні володіти граматичними навичками, необхідними для аудіювання, мовлення, читання і письма. Вони повинні:

 • оволодіти основами нормативної граматики;

 • добре знати граматичну термінологію, основні парадигми частин мови, структурні типи простих і складних речень і вміти їх коментувати;

 • граматично правильно оформляти свою усну і письмову мову;

 • володіти на практиці нормативною граматикою в усній та письмовій формах комунікації;

 • знати граматичні теми відповідного рівня, вміти коментувати засвоєні граматичні явища іноземною мовою.

1. Обсяг граматичного матеріалу
Morphology

 1. The Noun. Countable and Uncountable Nouns. Singular and Plural.

 2. The Article.

 3. The Pronoun. Types of Pronouns.

 4. The Verb. Tenses. Modal Verbs. Infinitive, Gerund, Participle.

 5. The Adjective. Degrees of Comparison.

 6. The Adverbs. Degrees of Comparison.

 7. The Numeral. Classification of Numerals.

 8. Prepositions and Phrasal Verbs. Idioms.

 9. Conjunctions.

 10. Modal Verbs.

 11. Infinitive, Gerund, Participle.

Syntax

 1. Simple Sentence.Word Order

 2. Interrogative and Negative Sentences.

 3. Complex and Compound Sentences. Conjunctions. Relative Clauses. Relative Pronouns.

 4. Subjunctive Mood. Conditional Sentences.

 5. Complex and Compound Sentence. Conjunctions.

 6. Relative Clauses. Defining and Non-Defining Relative Clause. Relative Pronouns.

 7. Subjunctive Mood. Conditional Sentence.

 8. Inversion.

Список літератури

 1. Каушанская В.Л., Ковнер Р.Л. и др. Грамматика английского языка. – М., 2000.

 2. Каушанская В.Л., Ковнер Р.Л. и др. Упражнения по грамматике английского языка. –М., 2000.

 3. Biber D., Johansson S., Leech G., Conrad S., Finegan E. Grammar of Spoken and Written English. – Longman, 1999.

 4. Collins Cobuild Student’s Grammar (practice material by Dave Willis). – Harper Collins Publishers Ltd, 1991.

 5. Ganshina M., Vasilevskaya N. English Grammar. – Moscow: Foreign Language Publishing House, 1958.

 6. Gordon E.M., Krylova I.P. A Grammar of Present-day English. – M., 1980.


2. Мовленнєва компетенція

2.1. Мовлення

Вступники повинні володіти мовленнєвими комунікативними уміннями, а саме; тематичною лексикою, засобами вираження структурної організації тексту та лексичними засобами вираження комунікативної інтенції; навичками імітування аутентичного мовлення на задану тематику в монологічній та діалогічній формі з відносно строгим дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та граматичної правильності.
Вступники повинні вміти:

 • адекватно реагувати в певній комунікативній ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності та мовної правильності,

 • описати події, висловити свою думку, зробити повідомлення, отримати інформацію у співрозмовника, переказати інформацію у непрямій мові;

 • вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири.

 • вести діалог, побудований на реальній або симульованій ситуації згідно з тематикою курсу. Обидва типи діалогу повинні відображати типові елементи спонтанної розмовної мови, відповідну інтонацію, ідіоматичність та емоційність.

 • вести діловий діалог – обмін інформацією з різних галузей суспільного життя, мотивований спільними інтересами, зацікавленнями;

 • скласти інтерв’ю.

 • чітко, логічно, послідовно викласти свою думку, реалізуючи певні типи тексту, що мають свою структуру і композицію, а саме: переказ, розповідь, опис, характеристика, рецензія, коментар;

 • вести розповідь на задану тему, ситуацію;

 • описати малюнок, фотографію;

 • повідомлення про актуальні події;

 • дати характеристику реальних людей, дійових осіб літературного твору;

 • дати коментар до газетних статей;

 • переказати прочитане і висловитись з приводу прочитаного;

 • дати рецензію на фільм чи виставу.

2.2. Аудіювання
Вступники повинні вміти в загальному та детально розуміти почутий текст: різножанрові та різнопредметні озвучені навчальні тексти, що не виключають фрагментів з елементами територіально-діалектної маркованості, а також аутентичні радіо- та телематеріали, та володіти навичками писемного відтворення основної інформації текстів зі слуху, а також відтворення детальної інформації у тестовому форматі.

2.3. Читання

Вступники повинні: • вміти читати і розуміти основну і детальну інформацію аутентичних текстів різного типу та мати навички відтворення отриманої інформації у тестовому форматі;

 • мати досвід сприймання адаптованих, скорочених та неважких оригінальних текстів різного типу.

 • вміти визначити тип тексту, проаналізувати його внутрішню структуру і комунікативну інтенцію автора;

 • детально розуміти аутентичні тексти та вміти інтерпретувати їх щодо змісту і форми;

 • мати досвід сприймання художніх, публіцистичних та науково-популярних текстів загальним обсягом 1000 с.

2.4. Письмо

Вступники повинні: • Орфографічно правильно писати слова, що належать до активної лексики даного рівня;

 • Диктант відповідної складності обсягом до 1000 знаків;

 • Різні типи тренувальних завдань з метою автоматизації навичок граматичних трансформацій та лексико-граматичного перифразування;

 • Переклад з рідної мови на іноземну в обсязі пройденого лексико-граматичного матеріалу.

Продуктивні вміння:

 • Особистий лист (лист-враження від побаченого фільму, вистави, телепередачі, лист читача з обг'рунтуванням своєї думки, лист-коментар до газети);

 • Офіційний лист (клопотання про отримання стипендії чи місця праці);

 • Опис особи (зовнішність, характер, позитивні та негативні риси, оцінка);

 • вираження відповідної інтенції тексту (опис, повідомлення, розповідь, обг'рунтування).

 • Рецензія на фільм чи виставу;

 • Коментар до радіо- чи телепередачі, газетної статті;

 • Розповідь до серії малюнків;

 • Твір у межах тематики курсу.Список літератури

 1. Рожкова Ф.М. Поговорим по-английски. М., 1980.

 2. Сross D.A. A Practical Handbook of Language Teaching. London, 1991.

 3. Are You Listening? Recorded Selections from the English Teaching Forum for Listening Practice. Washington, 1992.

 4. Berezina O.A., Shpilyuk Y.M. English for University Students. Grammar Exercises. Санкт-Петербург, 2000.

 5. Misztal M. Tests in English Thematic Vocabulary. Warszawa, 1996.

 6. Reid J.M. The Process of Paragraph Writing. Prentice Hall Regents, New Jersey, 1994.

 7. Reid J.M. Basic Writing. Prentice Hall Regents, New Jersey, 1994.

 8. Reid J.M. The Process of Composition. Prentice Hall Regents, New Jersey, 2000.

ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

(ОКР «Магістр»/«Спеціаліст», англійська мова як друга іноземна)

TEST I

I.

1.1. Завдання Find the correct answer and write its number:
The Internet is like a huge city, full of many different kinds of places and people. As in a real city, there are certain places which are #1….. for youngsters and others which need to be avoided.

The Internet neither belongs to nor is controlled by any one person, organization or government. It gives all of us the #2……to create material for others to see. On the other hand, as in ordinary life, there are those who might use it for illegal purposes. The freedom of the Net offers exciting opportunities for youngsters and, by being #3 …… of the possible dangers and taking steps to avoid them, they can happily explore that online world in safety.

Common #4…… will certainly help children to use the Internet safely. It is preferable, for example, for parents to get to know who their children are meeting online and make #5……. they never give out personal information about themselves.

1. 1) suitable 2) unaware 3) large 4)magnificent

2. 1) creation 2) opportunity 3) behaviour 4) damage

3. 1) aware 2) well-known 3) expressed 4) associated

4. 1) effect 2) force 3) mind 4) sense

5. 1) improved 2) confident 3) sure 4) certain1.2 Find the correct ending of the sentence below and write its number

#1. We are not likely (...)

1. ... to finish our work today.

2. ... finishing your work in time.

3. ... to be finished today.

4. ... would be finished in time.

5. ... finish this work today.

#2. She is not as intelligent (…) 1. … than her sister

 2. … as her sister

 3. … so her sister

 4. … so as her sister

 5. … than as her sister

#3. She works (…)

 1. … like an accountant in a local bank

 2. … as an accountant in a local bank

 3. … so much as accountant in a local bank

 4. … as accountant in a local bank

 5. … so much as the manager

#4. She was typing the letter (…)

1. … before you went to the post office

2. … if you will go to the post office

3. … and you can post it

4. … when he entered the room

5. … by 2 o’clock next Monday

#5. He would play chess much better if (…)


 1. … he were more careful and won’t waste time

 2. … he will be better prepared

 3. … he will have practiced more

 4. … he had practiced more

 5. … you would teach him

II.

2.1 Fill in the gaps in each sentence with the suggested word(s):

#1. Either my carpet or my furniture ... to be replaced this year.

#2. I hate the idea of ... there alone.

#3. If I ... to the theatre I would have met you there.

#4. They had done their lessons before they ... for a walk.

#5. She has to go there by train, ... she ?

1) hasn't; 2) to go out; 3) went; 4) are going; 5) doesn't; 6) had gone; 7) go in for; 8) going; 9) have gone; 10) is going
2.2. Pick out the correct answer and write its number

#1. Jane bumped….an old school friend in town yesterday.

1) into 2) during 3) upon 4) under

#2. I always shake hands ….. someone when I meet for the first time.

1) for 2) with 3) on 4) in

#3. I don’t feel well. I think I will make an appointment …. the doctor today.

1) during 2) upon 3) through 4) with

#4. I wanted to write a letter …. my friend Jonathan the other day since I hadn’t heard anything from him for a long time.

1) to 2) under 3) on 4) above

#5. If you ring the operator, he will connect you …. Sarah who is abroad.

1) under 2) behind 3) below 4) with

III.


  1. Find the equivalents of the underlined or the proper word (or phrase) and write its number

#1. Don't beat around the bush
. Ask for your account to be paid, and paid quickly.

  1. don’t talk about irrelevant; 2) don’t walk around the bush; 3) don’t walk in the forest; 4) don’t hit the bush with a stick; 5) don’t talk too much

#2. Mobile phones must be …. off on aeroplanes.

1) go 2) let 3) pull 4) switched

#3. I …. out of change. You should have used a card.

1) hold 2) let 3) ran 4) break

#4. The phone has been …. off. Did you remember to pay the bill.

1) cut 2) carry 3) look 4) stand

#5. I had problems …. through. Was it an international call?

1) falling 2) getting 3) being 4) standing3.2. Find all adequately translated sentences and fill in the gaps with their numbers in ascending order without punctuation marks

# 1. Якби він вивчив цей матеріал відразу після того, як його пояснили, йому не довелося би писати контрольну роботу двічі. (…)

1) If he learned the material right after it had been explained, he must not write the test twice.

2) If he had learned the material right after it had been explained, he would not have had to write the test twice.

3) If he had learned the material right after it has been explained, he would not have to have written the test twice.

4) If he learned the material right after it was explained, he would not have to write the test twice.

5) If he has learned the material right after it was explained, he must not have written the test twice.

#2. Якби їм не допомогли тоді піймати таксі, їм довелося и чекати своєї черги на зупинці. (…)

1) If they had not been helped to catch a taxi then, they would have had to wait for their turn at the stop for a long time.

2) If they were not helped to catch a taxi then, they would have had to be waiting for their turn at the stop for a long time.

3) If they had not helped to catch a taxi then, they must have waited for their turn at the stop for a long time.

4) If they had not been helped to catch a taxi then, they must have waited for their turn at the stop for a long time.

5) If they had not been helped to catch a taxi then, they would have had to be waited for their turn at the stop for a long time.#3. Виявляється, що вона вже давно пише такі вірші, але жоден з них не опублікований. (…)

1) She turns out to have been writing such poems for a long time, but none

of them has been published yet.

2) It turns out she had been writing such poems for a long time, but none

of them have not been published yet.

3) She turns out to be writing such poems for a long time, but none

of them has not been published yet.

4) She has turned out to be writing such poems for a long time, but none

of them were published yet.

5) It turns out that she has been writing such poems for a long time, but none of them has been published yet.#4. Шкода, що ти не зміг побачити, як це відбувалося. (…)

1) I wish you had been able to see it happening.

2) I wish you were able to see it happen.

3) I wish you could have seen it happening.

4) It is a pity you could not see it happening.

5) It is a pity you weren’t unable to see it happening.#5. Вони запитали, чи Катя написала, щоб сповістили, коли вона поїде до Києва. (…)

1) They asked if Kate had written to inform when she was leaving for Kyiv.

2) They asked if Kate wrote to inform when she has left for Kyiv.

3) They asked if Kate had written to inform when she would leave for Kyiv.

4) They asked if Kate wrote to inform when she will leave for Kyiv.

5) They asked if Kate has written to inform when she will leave for Kyiv.TEST II

I.

1.1. Завдання Find the correct answer and write its number.

Recently, the Feng Shui business has been booming as more and more people #1……………

an interest in Asian culture and lifestyles. Whether people are consulting Feng Shui experts or simply buying books and trying it out for themselves, there is no doubt that, in the West, in the last few years the idea of Feng Shui has really taken off.

So what exactly is Feng Shui? Well, it is a Chinese art form that is concerned #2……………….

the way you arrange the rooms and the furniture in your house. It is believed that organising these things correctly will bring you happiness and good luck.

In the UK there are currently about300 Feng Shui consultants. They will #3 …………………. to your house or office and give you advice based on your lifestyle and date of birth. According to one such expert, I #4 ………………. іnstall an aquarium with six black and one red goldfish in my living room in order to absorb the bad vibes. He also told me to #5 ………………… attention to one of my windows. He advised me to put plants on the window sill to prevent the loss of positive energy.

Whether you believe in the power of Feng Shui or not, it is certainly having a major impact on the way thousands of people organise their homes.

1. 1) give 2) make 3) do 4) take2. 1) in 2) of 3) with 4) through

3. 1) come 2) call 3) visit 4) look

4. 1) ought 2) need 3) have 4) must

5. 1) give 2) pay 3) have 4) put

  1. Find the correct ending of the sentence below and write its number

#1. She wanted to know if the work (...)

1)… would be finished in time

2)… will be finished in time

3)… would be finished on time

4)… will be finished on time

5)… is finished in time#2. Let them (...)

 1. ... playing in the garden

 2. … to play tennis tomorrow

 3. … not to play tennis

 4. … play tennis tomorrow

 5. … not playing tennis

#3. When I come home tomorrow I (...)

 1. ... help my mother

2) … will help my mother

3) … don’t help my mother

4) … had helped my mother

5) … must have helped my mother#4. If I were you (...)

1) ... I’d act in the other way

2) … I want to move out

3) … I will consider the proposal

4) … let’s do it together

5) … I’ll to consider the proposal#5. When I saw the boy (...)

 1. …. he cries.

 2. … the boy were crying.

 3. … he was crying

 4. … he cried

 5. … he would cry


II.

2.1. Fill in the gaps in each sentence with the suggested word(s):

#1. He is working late, for he must ... his absence yesterday.

#2. I'd like to buy a small bag ... leather.

#3. If you keep ... so much noise the neighbours will complain.

#4. Mother ... a delicious chocolate cake before the guests arrived.

#5. Everybody believes that the committee ... their decision by the end of next week.

1) had made; 2) have made; 3) to make; 4) will have made; 5) made from;

6) make up for; 7) made of; 8) to make out; 9) making; 10) will make


2.2. Pick out the correct answer and write its number
#1. Why are you so jealous ……. his success?

1) about 2) by 3) with 4) of

#2. He remained faithful ……. his principles to the last.

1) to 2) about 3) with 4) of

#3. Betty's very friendly …….. the Jacksons.

1) about 2) by 3) with 4) of

#4. He had a terrible temper and everyone was afraid ……… him.

1) about 2) by 3) with 4) of

#5. She was so nervous ……… her exams that she couldn't sleep.

1) about 2) by 3) with 4) ofIII.

3.1. Find the equivalents of the underlined or the proper word (or phrase) and write its number

#1. The doctor was (...) the point of leaving. He promised to call on in the morning again.

1) in; 2) on; 3) after; 4) around; 5) off

#2. The boy is always getting into scrapes because of his lack of discipline. (...)

1) cracking jokes; 2) getting frightened; 3) looking for a shelter; 4) in low spirits; 5) getting into trouble

#3. She is always on the go. I don't know where she gets her energy from. (...)

1) has much work to do; 2) is very active and energetic; 3) has sense;

4) hangs about; 5) has to act

#4. She was so (...) with grief that I could hardly distract her.

1) overwhelmed; 2) puzzled; 3) perplexed; 4) full; 5) occupied

#5. The robbers planned to (...) but they failed.

1) take everyone by surprise;

2) take everyone with surprise;

3) take everyone in surprise;

4) take everyone into surprise;

5) take everyone of surprise3.2 Find all adequately translated sentences and fill in the gaps with their numbers in ascending order without punctuation marks

#1. Шкода, що я не бачив, як вона грала в цій п’єсі. (…)

1) I wish I saw her perform in this play.

2) I wish I had seen her performing in this play.

3) I wish I had seen her perform in this play.

4) I wish I did not see her performing in this play.

5) It is a pity I did not see her perform in this play.

#2. Сніг, здається, вже перестав, і діти можуть вийти у сад і ліпити снігову бабу. (…)

1) The snow seems has stopped and the children can go out into the garden and make a snowman.

2) The snow seems to have stopped and the children can go out into the garden and make a snowman.

3) It seems it has stopped snowing and the children can go out into the garden and make a snowman.

4) It seems the snow has stopped and the children can go out into the garden and make a snowman.

4) The snow seems to stop and the children can go out into the garden and make a snowmen.

#3. Цю плівку не брали з фонотеки, відколи Боб повернув її туди минулого місяця. (…)

1) This tape has not been taken from the tape library since Bob returned it there last month.

2) This tape was not taken from the tape library since Bob has returned it there last month.

3) This tape had not been taken from the tape library since Bob has returned it there last month.

4) This tape was not being taken from the tape library since Bob had returned it there last month.

5) This tape has not been taking from the tape library since Bob returned it there last month.

#4. У вестибюлі вже досить довго стоять якісь два молоді чоловіки. Вони, напевне, розмовляють про щось дуже цікаве. (…)

1) Some two young men have been standing in the hall for a rather long time now. They must be talking about something very interesting.

2) Certain two young men are standing in the hall for rather a long time. They may have been talking about something very interesting.

3) Some two young men have been standing in the hall for rather a long time. They are likely having talked about something very interesting.

4) Certain two young men has been standing in the hall for quite some time now. They are likely to be talking about something very interesting.

5) Some two young men stand in the hall for some time already. They must be talking about something very interesting

#5. Шкода, що вам довелося встати так рано вчора вранці. (…)

1) It is a pity you must have got up so early yesterday morning.

2) I wish you had not had to get up so early yesterday morning.

3) It is a pity you had to get up so early yesterday morning.

4) I wish you had not to get up so early yesterday morning.

5) I wish you mustn't have got up so early yesterday morning.

ПРИМІТКА : завдання частини І оцінюються в 1 бал(и), частини ІІ – 2 бал(и), частини ІІІ – 2 бал(и).

КЛЮЧІ

до зразків тестових завданьТЕСТ І

  1. 1, 2, 1, 4, 3

1.2 - 1, 2, 2, 4, 4

2.1. 10, 8, 6, 3, 5

2.2. – 1, 2, 4, 1, 4

3.1 – 1, 4, 3, 1, 2

3.2 - 2, 1, 15, 134, 13

ТЕСТ ІI

1.1. 4, 3, 1, 4, 2

1.2 – 3, 4, 2, 1, 3

2.1 6, 7, 9, 1, 4

2.2. – 4, 1, 3, 4, 1

3.1 – 2, 5, 2, 1, 1

3.2 – 235, 234, 1, 1, 23
Каталог: applicants -> admission-2015 -> tests -> Inizemnykh mov -> magistry -> angliyska filol
angliyska filol -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
magistry -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
magistry -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
magistry -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
magistry -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
magistry -> Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
tests -> Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
tests -> Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
tests -> Програма з дисципліни «історія російської літератури»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка