Міністерство освіти І науки України Національний авіаційний університет Навчально-науковий Гуманітарний інститут Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
Сторінка2/3
Дата конвертації01.08.2017
Розмір0,9 Mb.
1   2   3

Додаток Г


до п.п. 3.6
Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

(назва інституту (факультету))

Кафедра Соціології та політології

(повна назва кафедри)
Конспект лекцій

з дисципліни «Моделювання та прогнозування соціальних процесів»

за напрямом (спеціальністю) 6.030101 «Соціологія»

8.03010101 «Соціологія» (за видами діяльності)

(шифр та повна назва напряму (спеціальності))

Укладач: доктор політичних наук, доцент

Чупрій Л. В.

Конспект лекцій розглянутий та схвалений

на засіданні кафедри _______________

Протокол № ____ від «___»_____20__р.

Завідувач кафедри Хомерікі О.А.

Продовження Додатку ГЛекція № 1
Тема лекції: Сутність і можливості методу моделювання

План лекції

 1. Наукові підходи до визначення моделювання.

 2. Поняття технології моделювання

 3. Вимоги до моделювання

 4. Економічна теорія.

 5. Соціокультурна теорія.


Література

 1. Гидденс Э. Конструирование общества: Очерк теории структурирования // Западная теоретическая социология 60-80 гг. – М., 1989. – С. 34–42.

 2. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурализации. – М.: Академ. проект, 2003. – 528 с.

 3. Кузьмин С. А. Социальные системы: опыт структурного анализа. – М.: Наука, 1996. – 191 с.

 4. Кузьмин С. А. Социальные системы: развитие и метаморфозы. К вопросу о перспективах переходной экономики России / РАН. Ин-т соц. эконом. проблем народонаселения. – М.: Academia,2006. – 344.

 5. Лисичкин А. А. Теория и практика прогностики: Методологические аспекты. – М.: Наука, 1972. – 224 с.

 6. Мартино Дж. Технологическое прогнозирование. – М.: Прогресс, 1971. – 591 с.


Зміст лекції

Лекція 1. Сутність і можливості методу моделювання

Моделювання як метод наукового пізнання.

У соціальному прогнозуванні все більшого поширення набуває метод прогнозного моделювання соціальних процесів. Усі кількісні технології, що використовуються в прогнозуванні, по суті є методами моделювання (від лат. Modulus - міра, норма; від франц. Modele - зразок, прообраз) - однієї з основних категорій теорії пізнання, багатопланового методу, який передбачає дослідження реально існуючих предметів, явищ , соціальних процесів, органічних і неорганічних систем.

У процесі побудови моделі виділяються головні, найбільш істотні властивості об'єкта. Модель - це новий об'єкт, який відображає суттєві особливості досліджуваного об'єкта, явища або процесу

Моделі завжди відігравали важливу роль у діяльності людини, деякі явища безпечніше дослідити на моделі, ніж у реальності (вивчення блискавки, наслідки атомного вибуху, ядерну енергію і т.д.)

Моделювання як технологія соціального прогнозування - це дослідження об'єктів різної природи на їх аналогах (моделях) на рівні структур, функцій і результатів.

"Ми будемо називати моделлю всіляку матеріальну річ, в якій міститься копія того чи іншого оригіналу".

"Модель - фізична система або математичний опис, що відображає істотні властивості або характеристики досліджуваних об'єктів, процесів або явищ".

"Весь наше світогляд від буденного до найбільш піднесеного є сукцпність моделей, стереотипи мислення"(блондинки не розумні, чоловіки – бабники, жінки – повії). Злочнинці людина -людині вовк. Віруючим треба довіряти і любити людейПоняття технології моделювання

Моделювання - багатофункціональне дослідження, яке застосовується для визначення або уточнення характеристик існуючих або знову конструйованих об'єктів. Його основною науковою задачею є відтворення моделі на підставі її подібності з існуючим об'єктом.Модель повинна мати схожість з оригіналом, але не бути його повним аналогом (це основна умова), так як в цьому випадку моделювання втрачає сенс. Основна відмінність моделі від оригіналу - здатність до гнучкого прогнозного зміні, не впливає на вихідні дані моделі.

Мета моделювання - відтворити дані, що оцінюють натуральні навантаження, хід роботи об'єкта, а також дослідити його внутрішніпроцеси. Потреба у моделюванні виникає в тому випадку, коли дослідження безпосередньо самого об'єкта неможливо, важко, дуже дорого або вимагає занадто тривалого часу-це якраз і відноситься до соціальних об'єктів, представленим окремими людьми, соціальними групами,суспільством в цілому.

Останнім часом досить широкого поширення набули моделі, що створюються на ЕОМ. Основні їхні переваги - універсальність, зручність побудови, швидкість внесення нових інформаційних даних.Структура моделювання

Будь-яка діяльність передбачає створення певного плану, моделі, яка відображає етапи діяльності і результати Це: 1) виникнення задуму 2)відбору інформації відповідного напряму 3)створення, конструювання моделі, плану діяльності , 4) розробка можливих варіантів реалізації моделі (оптим, песиміст, нейтр); 5) етап практичної реалізації 6) аналіз результатів 7) зворотній зв'язок

Створення проектів, планів це процес моделювання (Титанік, хмарочоси Близнюки) найменша помилка і трагедія

Види (типи) моделей

Виділяють кілька видів (типів) моделей відповідно до мети дослідження: пізнавальні, евристичні(відкривають щось нове), моделі майбутнього футуристичні;- прогностичні, моделі бажаного, заданого стану(ідеалістичні).

Найбільш поширеними методами моделювання в соціальній сфері є розробка, аналіз і дослідження моделі проблемної ситуації, моделей нововведень (інноваційних моделей), евристичних моделей і спеціальних математичних моделей.

До соціальних моделей також відносяться: моделювання демографічних процесів, моделі екологічної безпеки, моделі соціальної адаптації мігрантів та інші.

Моделі, якщо відволіктися від напрямів дослідження бувають трьох типів: пізнавальні, прагматичні та інструментальні.

Пізнавальна модель - форма організації і представлення знань, засіб з'єднання нових і старих знань. Пізнавальна модель, як правило, підганяється під реальність і є теоретичною моделлю (ідеального газу, абс. чорного тіла).

Прагматична модель - засіб організації практичних дій, робочого подання цілей системи для її управління. Реальність у них підганяється під певну прагматичну модель. Це, як правило, прикладні моделі.

Інструментальна модель - засіб побудови, дослідження та / або використання прагматичних і / або пізнавальних моделей.

Пізнавальні відображають існуючі, а прагматичні - хоч і не існуючі, але бажані і, можливо, виконані відносини і зв'язки.

За рівнем, "глибині" моделювання моделі бувають:

емпіричні - наоснові емпіричних фактів, залежностей;

теоретичні - на основі математичних описів;

змішані, напівемпіричні - на основі емпіричних залежностей і математичних описів.

Вимоги до моделювання

Моделювання має відповідати певним вимогам:

1. Бути найбільш простим, найбільш зручним, давати інформацію прооб'єкт, сприяти удосконаленню самого об'єкта.

2. Сприяти визначенню чи полегшення характеристик об'єкта, раціоналізації способів побудови, управління або пізнання його.У цілому модель повинна відповідати таким вимогам:

- Повноти, адекватності та еволюційності;

- Бути абстрактною, щоб допускати варіювання великої кількості змінних величин;

- Задовольняти умовами, які обмежують час вирішення завдання;

- Орієнтуватися на реалізацію завдань за допомогою представлених можливостей;

- Забезпечувати отримання нової корисної інформації про соціальний об'єкт або явище;

- Бути побудованої на використанні встановленої термінології;

- Обумовлювати можливість перевірки її істинності, відповідності соціальному об'єкту, процесу, явища.Визначають основні принципи розробки моделей складних об'єктів і явищ, які застосовуються в соціальному моделюванні:

Компроміс між очікуваною точністю результатів моделювання та складністю моделі;

- Баланс точностей;

- Достатня різнобічність елементів моделі;

- Наочності моделі;

- Блочне представлення моделі;

- Спеціалізація моделей та інше.
Лекція № 2

Тема лекції: Специфіка моделювання соціальних об’єктівПлан лекції

 1. Сутність та відмінні ознаки управління соціальними процессами Наукові підходи до визначення моделювання.

 2. Диференціація суспільних функцій

 3. Види (типи) моделей

 4. Етапи моделювання.


Література

 1. Бестужев-Лада И. В. Социальный прогноз и социальное нововведение // Соц. исследования. – 1990. – № 8. – С. 87-93.

 2. Бестужев-Лада И. В. Социальное прогнозирование: Курс лекций. – М.: Педагог. о-во России, 2014. – 194 с.

 3. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. – М.: Междунар. отношения, 1999. – 256 с.

 4. Гидденс Э. Конструирование общества: Очерк теории структурирования // Западная теоретическая социология 60-80 гг. – М., 1989. – С. 34–42.

 5. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурализации. – М.: Академ. проект, 2003. – 528 с.

 6. Кузьмин С. А. Социальные системы: опыт структурного анализа. – М.: Наука, 1996. – 191 с.

 7. Кузьмин С. А. Социальные системы: развитие и метаморфозы. К вопросу о перспективах переходной экономики России / РАН. Ин-т соц. эконом. проблем народонаселения. – М.: Academia,2006. – 344.

 8. Лисичкин А. А. Теория и практика прогностики: Методологические аспекты. – М.: Наука, 1972. – 224 с.

 9. Мартино Дж. Технологическое прогнозирование. – М.: Прогресс, 1971. – 591 с.Тема 2. Специфіка моделювання соціальних об’єктів

Сутність та відмінні ознаки управління соціальними процессами на основі моделювання соціальних об’єктів

Соціальна діяльність здійснюється за допомогою історично сформованих типів і форм взаємодії і відносин людини з іншими людьми. Вона може здійснюватися в різних сферах і на різних рівнях соціальної організації суспільства. Будь-яку діяльність можна розглядати складається з чотирьох взаємопов'язаних підсистем:

об'єктивно-предпосилочная (потреби та інтереси);

суб'єктивно-регулятивна (диспозиція);

виконавська (сукупність вчинків, скоєних в ім'я реалізації поставленої мети);

об'єктивно-результативна (результати діяльності).

Соціальні процеси досить різноманітні. Вони пов'язані з соціальними відносинами між індивідами і соціальними групами як носіями різних видів діяльності, розрізняються соціальними позиціями і ролями в житті суспільства, тобто пов'язані з певними видами суспільних структур і відповідних їм суспільних відносин. При цьому під суспільними відносинами розуміється сукупність всіх видів відносин даного суспільства. Люди, що функціонують в тій чи іншій структурі, здійснюють свої функції, взаємодіючи один з одним 3.

Управління соціальними процесами - одне з найбільш складних. Це пов'язано з тим, що кожен вид суспільних відносин відіграє певну роль у загальній системі. Суспільство, будучи соціентальной системою; має властивість самовідтворення, що здійснюється через ряд необхідних, диференційованих функцій. Ці функції - перш за все наслідок поділу суспільної праці, але, доповнюючи один одного і взаємодіючи, вони надають суспільству характер особливого соціального організму.

Диференціація суспільних функцій супроводжувалася виникненням різних безособистісних структур (економічних, соціальних, політичних та інших інститутів). Функції, пов'язані із забезпеченням функціонування цих структур, виконують люди, що володіють професійними знаннями та іншими необхідними якостями. Кожна зі структур соціентальной системи надає їй в процесі її відносин з іншими структурами нове (системне) якість. При цьому соціентальная система постійно відтворює соціальну якість своїх структур і соціальні якості індивідів і груп індивідів, включених до їх функціонування, тобто суб'єктів соціальних відносин. Це одна сторона функціонування соціентальной системи.

Інша сторона відображає процес поведінки соціентальной системи. Наприклад, суб'єкти соціальних відносин можуть виконувати невластиві їм функції (адміністративно-прикази методи регулювання економічного життя з боку політичної системи). Може бути також некомпетентність особистісних елементів даної структури. У результаті порушується баланс у функціонуванні структурних і особистісних елементів системи, поведінка стає дисфункціональним і це може призвести до соціальної напруженості.

Все вищевикладене визначає особливості управління соціальними процессами шляхом формування відповідних моднлей.

Моделювання соціальних процесів переслідує безліч різних цілей і завдань, воно дозволяє визначити оптимальні розміри, а також передбачити поведінку системи (наприклад, системи соціального захисту багатодітних сімей в умовах ринкових відносин). У процесі моделювання аналізується цілий ряд факторів, в результаті яких обґрунтовуються різні рівні життя. У вітчизняній і зарубіжній практиці прийнято розрізняти чотири рівня життя: 1) прожитковий мінімум, 2) достатній, 3) соціально необхідний і 4) соціально комфортний. Кожен з рівнів життя містить у собі ряд показників, у зв'язку з чим при моделюванні розраховуються можливості їх здійснення (економічні, організаційні, духовні тощо); визначаються передбачувані терміни реалізації, їх прогнозне бачення. Є два підходи до побудови моделі суспільних процесів [1]: локальний і глобальний. У локальному випадку розглядають поведінку декількох індивідів (особистостей) або груп і на основі їх локальної взаємодії показується загальний розвиток суспільства. Описуються об'єкти дослідження: людина, сім'я, група. Задаються можливі стани об'єктів, перераховуються фактори внутрішнього та зовнішнього впливу і визначаються правила, за якими об'єкти моделювання розвиваються і взаємодіють один з одним і з зовнішнім середовищем. Виходячи з вищесказаного будуються відповідні математичні моделі. Виділяються наступні критерії класифікації математичних моделей соціальних процесів: - тип математичного апарату, за допомогою якого здійснюється формалізація процесу. основна функція моделей процесів у теоретичному та емпіричному дослідженні; - зміст аналізованих процесів: процеси в малих і великих групах, процеси індивідуального і групового прийняття рішень, динаміка групової структури і т.д.; - тип концептуалізації соціального процесу: чи розглядається цей процес як процес без управління або як керований процес. Комп'ютерне моделювання надає можливість реалізувати ідею народження складної соціальної поведінки з порівняно простих дій індивідів.

Етапи моделювання. Процес комп'ютерного моделювання соціальних процесів (рис.1) включає в себе наступні етапи [2]: - ознайомлення з соціологічною теорією, на основі якої будується модель; - пошук основних елементів структури об'єкта, взаємозв'язків, керуючих факторів; - побудова інформаційної моделі та аналітичних схем на основі соціологічної теорії об'єкта моделювання; - теоретичне вивчення готової інформаційної моделі і побудова математичної моделі (вибір математичного апарату, формалізація структури, взаємозв'язків та елементів); - побудова комп'ютерної реалізації математичної моделі (вибір методу комп'ютерного моделювання та алгоритму моделювання). У результаті аналізу комп'ютерної моделі робиться висновок про адекватність побудованої моделі соціальному процесу, що моделюється [3]. Далі приймається рішення: або про зміну структури побудованої моделі з метою її вдосконалення та покращення, або про додатковий аналіз соціологічного об'єкта моделювання. Моделювання - один з найважливіших етапів проектної діяльності. Одним з найважливіших видів моделювання є соціальне моделювання - це передбачення тенденцій та перспектив можливого розвитку соціальних систем, об'єктів, суспільних явищ, процесів на основі побудови моделей. Об'єктом соціального моделювання можуть бути всі соціальні системи, всі явища, які відбуваються в суспільстві. Соціальне моделювання - це визначення варіантів розвитку і видів найбільш прийнятного, оптимального, виходячи з їх ресурсів, часу і соціальних сил, здатних забезпечити їх реалізацію.
Лекція № 3

Тема лекції: Виникнення та розвиток системної методології моделюванняПлан лекції

 1. Виникнення системної методології моделювання

 2. Сутність системи

 3. Види (типи) систем

 4. Синергетичний метод


Література

 1. Гидденс Э. Конструирование общества: Очерк теории структурирования // Западная теоретическая социология 60-80 гг. – М., 1989. – С. 34–42.

 2. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурализации. – М.: Академ. проект, 2003. – 528 с.

 3. Кузьмин С. А. Социальные системы: опыт структурного анализа. – М.: Наука, 1996. – 191 с.

 4. Кузьмин С. А. Социальные системы: развитие и метаморфозы. К вопросу о перспективах переходной экономики России / РАН. Ин-т соц. эконом. проблем народонаселения. – М.: Academia,2006. – 344.

 5. Лисичкин А. А. Теория и практика прогностики: Методологические аспекты. – М.: Наука, 1972. – 224 с.

 6. Мартино Дж. Технологическое прогнозирование. – М.: Прогресс, 1971. – 591 с.

Тема 3. Виникнення та розвиток системної методології моделювання

Створення системної методології моделювання вважається головним науковим досягненням ХХ сторіччя. Вона стала відповіддю на практичні потреби пізнання та конструювання великих, надскладних природних та штучнихоб’єктів, процесів та явищ, розв’язання складних завдань суспільної практики, які постали в ХІХ – на початку ХХ сторіччя. Прискорення темпів науково-технічного прогресу, зростання матеріального виробництва призвели до ускладнення управління економікою держав і окремих підприємств та породили багато проблем (енергетичних, екологічних, транспортних та ін.), які стали глобальними внаслідок посилюючихся взаємозв’язку і взаємозалежності країн, організацій, груп та індивідів. Стало зрозумілим, що розв’язання проблемних питань в управлінні, реалізація масштабних виробничих, технічних та технологічних проектів можливі тільки при їх розгляді в цілому, з усією сукупністю складних внутрішніх і зовнішніх зв’язків, із застосуванням знань і методів різних наук в певній логічній послідовності. Виникла потреба у фахівцях “широкого профілю”, які володіють знаннями не тільки у своїй галузі, але й у суміжних областях, які вміють ці знання узагальнювати, використовувати аналогії, будувати комплексні моделі. Характерною ознакою розвитку науки в ХVIII–ХІХ ст. була все більша диференціація наукових та прикладних напрямів досліджень, яка приводила до вузької спеціалізації фахівців. В той же час збільшувалася кількість проблем, для розв’язання яких передбачалося залучення науковців різних галузей знань. Потрібно було інтегрувати та систематизувати накопичене наукове знання. Роль інтеграції наук, організації взаємозв’язків та взаємодії між різними науковими напрямами в усі часи відігравала філософія – наука наук, яка одночасно була і джерелом виникнення ряду нових напрямів. Так і в 30-х рр. ХХ ст. філософія стала джерелом виникнення узагальнюючого напряму, який отримав назву теорія систем. Австрійський біолог Л. Берталанфі, який важається засновником цього напряму, перший доклад про свою нову концепцію зробив в 1937 р. на філософському семінарі, використовуючи в якості вихідних понять філософську термінологію. Починаючи з 1945 р., ним опубліковано ряд статей, присвячених загальній теорії систем. Разом із фізіологом Р. Жераром, економістом К. Боулдінгом, філософом і психологом А. Рапопортом вони у 1954 р. створили «Товариство досліджень у галузі загальної теорії систем» і визначили такі його цілі: 1) виявлення ізоморфізму (подібності) понять, законів, моделей у різних галузях науки для перенесення їх з однієї дисципліни до іншої; 2) сприяння побудові адекватних теоретичних моделей для тих галузей науки, в яких вони відсутні; 3) мінімізація дублювання теоретичних досліджень у різних наукових галузях; 4) виявлення єдності науки шляхом встановлення зв’язків між спеціалістами різних наук.

Важливий внесок в становлення системних уявлень на початку ХХ ст. (ще до Л. Берталанфі) вніс російський вчений-медик А.А. Богданов, але в силу історичних причин запропонована ним загальна організаційна наука тектологія не набула розповсюдження і практичного застосування. Важливуроль в становленні цього напряму внесли радянські вчені В.М. Сагатовський, Е.Г. Юдін, І.В. Блауберг, С.П. Ніканоров, які ініціювали переклад низки перших робіт по системним дослідженням. Теорія систем вивчає загальні закони функціонування і розвитку систем різної природи, розробляє класифікацію систем, на основі якої обґрунтовується вибір методів моделювання конкретних технічних, природних і соціально-економічних об’єктів. Потреби вирішення практичних задач за допомогою теорії систем в різних галузях привели до розробки низки напрямів системних досліджень: дослідження операцій (розв’язання задач у військовій сфері), системо- техніка (проектування та управління складними технічними системами), кібернетика (розв’язання задач управління), системологія (врахування та використання природної системності світу при дослідженні, проектуванні та управлінні), системний підхід (загальнонаукова методологія досліджень, в основі якої лежить розгляд об’єктів як систем), системний аналіз (методологія розв’язання складних проблем, яка базується на системному підході) та інші.

Вагомим етапом розвитку системної методології в останній чверті ХХ ст. стала поява концепції хаосу і перехідних процесів, сформованої І. Пригожиним і виникнення концепції синергетики Г. Хагена, пов’язаної з дослідженням проблем ефективності. Синергізм – явище, за якого загальний результат процесу більше суми окремих ефектів, які входять в цей результат. Перелік системних напрямів досліджень та найбільш відомі науковці, які зробили вагомий внесок в їх розвиток, подано в таблиці. Теорія систем Л. фон Берталанфі, Дж. ван Гі, М. Месарович, В.Г. Афанасьєв, А.І. Уйомов, Ю.А. Урманцев Системний підхід С.П. Ніканоров, Е. Квейд, С. Янг І.В. Блауберг, Е.Г. Юдін, B.C. Тюхтін Системологія І.Б.Новік, В.Т.Кулік, Б.С.Флейшман Системний аналіз С. Оптнер, Д. Кліланд, В. Кінг, М.М. Моісеєв, Ю.І. Черняк, Є.П. Голубков, Ф.І. Перегудов, В.М. Сагатовський, В.З. Ямпольський, В.М. Волкова, А.О. Денисов, О.А. Ємельянов Системотехніка Г. Гуд, Р. Макол, Ф.Є. Темніков, В.І. Ніколаєв,А. Холл, Г. Честнат, В.В. Дружинін, Д.С. Конторов Кібернетика Н. Вінер, У.Р. Ешбі, А.І. Берг, Л.П. Крайзмер, Л.Т. Кузін,Л.А. Растригін, Н.Є. Кобринський, Е.З. Маймінас Дослідження операцій У. Черчмен, Р. Акофф, М. Сасієні, Т. Сааті, О.С. Вентцель Самоорганизація І. Пригожин, І. Стенгерс, Г. Ніколис, М. Ейген, П. Шустер, В.Є. Хіценко Синергетика Г. Хакен, О.М. Князева, С.П. Капіца С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецький Теорія систем, системний підхід і системний аналіз є трьома основними складовими системної методології. Основні поняття теорії систем Поняття системи, його розвиток. Основною категорією системної методології є система. Система – слово грецьке, яке в перекладі означає ціле, що складається з частин. Термін «система» широко розповсюджений і згадується в усіх без виключення науках. Він використовується у тих випадках, коли хочуть охарактеризувати досліджуваний або проектуємий об’єкт як дещо ціле (єдине), складне, про яке неможливо зразу дати уявлення, показавши його, зобразивши графічно або описавши математично. Наприклад: сонячна система, система кровообігу, система управління організацією та ін. Поняття системи підкреслює упорядкованість, цілісність об’єкта дослідження, наявність в ньому певних закономірностей. Існує декілька десятків визначень цього поняття. Їх аналіз показує, що визначення поняття система змінювалося не тільки за формою, але й за змістом.

Розглянемо основні і принципові зміни, які відбувалися з визначенням під час розвитку теорії систем і використання цього поняття на практиці. У перших визначеннях так або інакше говорилося про те, що система – це елементи (частини, компоненти) і зв’язки (відношення) між ними. Так, Л. фон Берталанфі визначав систему як “комплекс взаємодіючих компонентів” або як “сукупність елементів, які перебувають у визначених відношеннях один з одним із середовищем”. У Великій радянській енциклопедії система визначається прямим перекладом з грецького susthma, что означает склад, тобто складене, з’єднане з частин. Для уточнення елементів і зв’язків у визначення системи включають властивості. Так, у визначеннях А.І. Уйомова, А. Холла властивості (атрибути) доповнюють поняття елемента (предмета). Система – множина об’єктів, які мають наперед задані властивості і фіксовані відношення між ними (А.І. Уємов). Потім у визначеннях системи з’являється поняття ціль.Система – кінцева множина функціональних елементів і відношень між ними, що виділена з середовища відповідно до визначеної мети в межах визначеного часового інтервалу (В.М. Сагатовський). Далі, у визначення системи починають включати поряд з елементами, зв’язками і цілями ще й спостерігача, тобто особу, яка представляє об’єкт або процес у вигляді системи при їх дослідженні або прийнятті рішень. Таке перше визначення дав економіст Ю.І. Черняк: “Система є відображення у свідомості суб’єкта (дослідника, спостерігача) властивостей об’єктів і їх відношень у вирішені завдання дослідження, пізнання”. Американський дослідник С. Оптнер виразив цей погляд на систему таким чином: “Система є спосіб або засіб вирішення проблеми”. Вибір визначення системи залежить від мети її дослідження та етапу дослідження. Один і той же об’єкт на різних етапах його розгляду може бути представлений у різних аспектах, відповідно існують і різні аспекти поняття системи: філософський, науково-дослідний, проектний, інженерний. Категорія система належить до числа загальних категорій, тобто вона може бути застосована для характеристики будь-яких предметів і явищ, всіх об’єктів. Останні не можна розділити на системи і не-системи. Будь-який об’єкт у даному відношенні система, а в іншому – не-система. Визначити об’єкт як систему – значить виділити те відношення, в якому він виступає як система. Для пояснення сутності сил, які об’єднують множину елементів в систему, застосовують поняття системоутворюючий фактор. Пошук системоутворюючого фактора є однією з головних проблем науки (наприклад, таблиця Мендєлєєва). Існує думка, що системоутворюючим фактором є ціль, завдяки якій елементи системи об’єднуються і функціонують заради її досягнення. І в цьому відношенні об’єкт є цілим, представляє собою цілісність. Це є справедливим для живої природи, соціального життя. В неживій природі, де ціль – це рух до стану рівноваги, цей фактор не так чітко виражаєтьс
Лекція № 4

Тема лекції: Системне моделювання та його проблемиПлан лекції

 1. Особливості системної методології моделювання

 2. Сутність та основні етапи системного аналізу

 3. Етапи системного аналізу

 4. Функції системного аналізу


Література

 1. Гидденс Э. Конструирование общества: Очерк теории структурирования // Западная теоретическая социология 60-80 гг. – М., 1989. – С. 34–42.

 2. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурализации. – М.: Академ. проект, 2003. – 528 с.

 3. Кузьмин С. А. Социальные системы: опыт структурного анализа. – М.: Наука, 1996. – 191 с.

 4. Кузьмин С. А. Социальные системы: развитие и метаморфозы. К вопросу о перспективах переходной экономики России / РАН. Ин-т соц. эконом. проблем народонаселения. – М.: Academia,2006. – 344.

 5. Лисичкин А. А. Теория и практика прогностики: Методологические аспекты. – М.: Наука, 1972. – 224 с.

 6. Мартино Дж. Технологическое прогнозирование. – М.: Прогресс, 1971. – 591 с.


Тема 4. Системне моделювання та його проблеми

Системне моделювання є напрямом методології наукового пізнання і соціальної практики, в основі якого лежить розгляд об’єктів як систем. Специфіка системного підходу визначається тим, що він орієнтує дослідження на розкриття цілісності об’єкта і механізмів, які її забезпечують, на виявлення різноманітних типів зв’язків складного об’єкта і зведення їх у єдину теоретичну картину шляхом формування цілісної моделі. Системний підхід виступає як засіб формування цілісного світогляду, в якому людина відчуває нерозривний зв’язок з усім оточуючим світом. Він відповідає новому типу мислення – планетарному, до якого людство повертається на новому витку свого розвитку і яке було характерним для світосприйняття первісної людини, притаманне науковцям античної доби. Однією з передумов, яка визначила роль системного підходу в сучасній науці є бурхливе зростання кількості інформації – інформаційний вибух. Застосування системного підходу, тобто представлення об’єкту дослідження у вигляді системи дозволяє отримати найбільш ємкий і економічний його опис. Об’єкт розглядається тільки в тому відношенні, в якому він виступає як система. В результаті інформація, яка надходить досліднику є мінімально необхідною для розв’язання поставленої задачі. Сутність системного підходу полягає не тільки в розумінні об’єкта дослідження як системи але й в розумінні процесу дослідження об’єкта як системного за своєю логікою і вживаними засобами. Системний підхід має два аспекти: пізнавальний (описовий) і конструктивний (який використовується при створенні систем). У кожного з цих аспектів – свій алгоритм реалізації. В той же час конструктивний і описовий аспекти системного підходу тісно пов’язані і взаємно доповнюють один одного. При описовому підході зовнішнє проявлення системи (її властивості, а також функції як засоби досягнення цілі) пояснюються через її внутрішній устрій – склад і структуру. Алгоритм реалізації системного підходу при цьому такий: розгляд об’єкта дослідження як системи, тобто обмеженої сукупності взаємодіючих елементів; встановлення складу, структури і організації елементів і частин системи, виявлення взаємодії між ними; виявлення зовнішніх зв’язків системи, виділення головних; визначення функції системи і її ролі серед інших систем.При моделюванні системи процес йде за такими категоріальними ступенями: проблемна ситуація – мета – функція – склад і структура. Проблемна ситуація – це невідповідність або відмінність між існуючим і потрібним станом справ у будь-якій системі. Виявлення проблеми здійснюється шляхом вимірювання і аналізу різних показників системи, нормальне значення яких відомі. Відхилення показника від норми і є симптомом проблеми. Створювана система виступає засобом розв’язання проблемної ситуації, яка не може бути вирішена наявними засобами. Побудова системи здійснюється таким чином: ставиться мета, яку повинна забезпечувати система; визначається функція(ії), яка забезпечує(ють) досягнення цієї мети; визначається склад елементів і створюється або підшукується структура, яка забезпечує виконання функції(й). В основу системного підходу покладено принципи: мети, двоїстості, цілісності, складності, множинності та історизму. Розглянемо докладніше зміст цих принципів. Принцип мети – при дослідженні об’єкта потрібно з’ясувати мету його функціонування (його призначення). Нас має цікавити для чого існує система, яка мета стоїть перед нею, чим вона зумовлена, які засоби доcягнення? Принцип двоїстості – будь-який об’єкт потрібно розглядати, з одного боку, як самостійну систему, а з іншого – як частину системи більш високого рівня. Принцип двоїстості випливає з принципу мети: мету функціонування об’єкта має бути підпорядкованою розв’язанню задач функціонування системи більш високого рівня. Мета – категорія зовнішня по відношенню до системи. Вона ставиться їй системою більш високого рівня, до якої система входить як елемент(підсистема). Принцип цілісності – досліджуваний об’єкт повинен розглядатися як дещо виділене із сукупності інших об’єктів, яке виступає як ціле по відношенню до оточуючого середовища, яке має свої специфічні функції та закономірності розвитку. Принцип множинності – для дослідження об’єкта необхідно використовувати множину моделей. Цей принцип орієнтує на представлення об’єкта на різних рівнях: морфологічному, функціональному, інформаційному. Морфологічний рівень дає уявлення про будову системи. Морфологічний опис не може бути вичерпним. Глибина опису, рівень деталізації, тобто вибір елементів, усередину яких опис не проникає, визначається призначенням системи. Морфологічний опис ієрархічний. Конкретизація морфології дається на стількох рівнях, скільки їх потрібно для створення уявлення про основні властивості системи. Функціональний опис дає уявлення про зовнішні і внутрішні функції системи.

Кожна система відрізняється набором своїх зовнішніх функцій.Реалізація цих функцій примушує певним чином функціонувати її елементи і підсистеми у напрямі досягнення цілей системи як цілого. Завдяки цьому між елементами виникають функціональні зв’язки. Інформаційний опис дає уявлення про організацію системи, тобто інформаційні взаємозв’язки між елементами системи. Він доповнює функціональний і морфологічний опис. На кожному рівні опису діють свої, специфічні закономірності. Всі рівні тісно взаємопов’язані. Якщо вносити зміни на одному з рівнів, потрібно проводити аналіз можливих змін на інших рівнях. Принцип історизму – кожний об’єкт повинен розглядатися в ретроспективі, з врахуванням історії виникнення і етапів розвитку. Цей принцип зобов’язує дослідника розкривати минуле системи і виявляти тенденції і закономірності її розвитку в майбутньому. Прогнозування поведінки системи в майбутньому є необхідною умовою того, що прийняті рішення по удосконаленню існуючої системи або створення нової забезпечує ефективне функціонування системи протягом заданого часу. Принцип динамічності – об’єкт розглядається в русі й розвитку. Принцип складності – вказує на необхідність дослідження об’єкта як складного утворення. Тому при дослідженні об’єкта необхідно виконувати його спрощення до рівня збереження об’єктом своїх суттєвих властивостей. Принцип подібності – різні системи функціонують на основі одних і тих самих принципів. Тому результати дослідження одних систем можуть застосовуватися при вивченні інших, подібних до них. На практиці ідеї та принципи системного підходу реалізуються в методологічних засобах системного аналізу.Сутність та основні етапи системного аналізу

Системний аналіз представляє сукупність наукових методів і практичних прийомів розв’язання різноманітних складних проблем на основі системного підходу. Головне в системному аналізі – складне перетворити в просте, таку проблему, що важко розв’язати і зрозуміти перетворити в чітку послідовність завдань, яку можна розв’язати відомими методами. Відповідно до цього перша частина процедури системного аналізу полягає в тому, щоб розбити цілісну проблему на більш доступні для розв’язання складові частини та використати найбільш прийнятні спеціальні методи для їх розв’язання. Ця частина здійснюється за допомогою декомпозиції та аналізу. Друга частина процедури системного аналізу –об’єднання окремих розв’язків у загальний розв’язок проблеми отримала назву синтез. Системному аналізу властиві такі особливості: 1) застосовується у тих випадках, коли задача (проблема) не може бути одразу представлена і розв’язана за допомогою формальних, математичних методів, тобто коли має місце велика початкова невизначеність проблемної ситуації і багатокритеріальність задачі; 2) приділяється увага процесу постановки задачі і використовується не тільки формальні кількісні методи теорії прийняття рішень, дослідження операцій, теорії ігор тощо, але й методи якісного аналізу – методи активізації інтуїції і досвіду фахівців. У зв’язку з цим системний аналіз іноді визначають як формалізований “здоровий глузд”, або “здоровий глузд, на службу якому поставлено математичні методи”; 3) спирається на основні поняття теорії систем і філософські концепції, які покладено в основу досліджень загальносистемних закономірностей; 4) допомагає організувати процес колективного прийняття рішень, об’єднуючі фахівців різних галузей знань; 5) потребує для організації процесу досліджень і прийняття рішень обов’язкової розробки методики системного аналізу, яка визначає послідовність етапів проведення досліджень і методи їх виконання, об’єднуючи методи якісного та кількісного аналізу, а відповідно фахівців різних галузей знань; 6) досліджує процеси цілеутворення й розробки засобів роботи з цілями (в том числі займається розробкою методик структуризації цілей); 7) пропонує в якості основного методу розчленування великої невизначеності на більш доступні для огляду, які краще піддаються дослідженню (що і відповідає поняттю аналіз) при збереженні цілісного (системного) уявлення про об’єкт дослідження і проблемну ситуацію (завдяки поняттям мета і ціле- утворення). Перші чотири особливості характерні для всіх напрямків системних досліджень. У визначенні системного аналізу поряд з ними відображено ще три (5, 6, 7), які уточнюють його відмінність від інших системних напрямів. Процедури і методи системного аналізу спрямовані на висування альтернативних варіантів вирішення проблеми, виявлення масштабів невизначеності за кожним із варіантів і зіставлення варіантів за тим або іншим критерієм ефективності. Фахівці з системного аналізу лише рекомендують варіанти рішень, прийняття ж рішення залишається в компетенції відповідної посадової особи або установи. Застосування системного аналізу для розв’язання проблеми являє собою досить складну процедуру, яка включає подання об’єктів досліджень у вигляді систем, їх аналіз, організацію процесу колективного прийняття рішень з використанням різних методів моделювання і методів активізації інтуїції осіб, які приймають рішення, оцінку побудованої моделі, яка знімає існуючу проблему. Послідовність певним чином виділених і впорядкованих етапів системного аналізу представлена на рис.3.Вибір проблеми Постановка задачі та обмеження ступеню її складності Встановлення ієрархії цілей і задач Вибір шляхів вирішення задачі Моделювання Оцінка можливих стратегій Впровадження результатів Рис.3. Етапи системного аналізу в ході розв’язання практичних задач. Системний аналіз, по суті, є каркасом, який об’єднує необхідні наукові знання для розв’язання складних проблем. Роль методології системного аналізу зводиться до максимально точного формулювання задачі на кожному етапі і добору на кожному етапі методу, який найбільшою мірою відповідає змісту задачі. В залежності від постановки задачі системного аналізу застосовуються різні методики. Всі вони представляють різні варіанти методик, побудованих на принципах єдиної методології. Науковцями неодноразово робилися спроби створення загальної методики системного аналізу.

Етапи системного аналізу:1. Визначення проблеми, цілей і меж задачі Ідентифікація симптомів Аналіз проблеми Визначення цілей організації 2. Збір даних, визначення альтернативних засобів досягнення цілей Визначення актуальності проблеми Визначення системи Виявлення проблем організації 3. Тлумачення (побудова і застосування моделі) Визначення цілі Аналіз структури системи Постановка діагнозу 4. Визначення альтернативи дій, Розкриття структури системи і її дефектних Формування загальної цілі і Пошук розв’язкуяким надається перевага елементів критерію проблеми 5. Експериментальна перевірка розв’язку Визначення структури і можливостей Декомпозиція цілі, виявлення потреб в ресурсах і процесах Оцінка всіх альтернатив і вибір найкращої з них 6. Знаходження альтернатив Виявлення ресурсів і композиція цілей Погодження розв’язку 7. Оцінка альтернатив Прогноз і аналіз майбутніх умов Затвердженн я рішення 8. Вибір альтернативи Оцінка цілей і засобів Підготовка до введення 9. Складання рішення Вибір варіантів Управління рішенням 10. Визнання рішення виконавцями Діагноз існуючої системи Перевірка рішення 11. Запуск процесу реалізації рішення Побудова програми розвитку 12. Управління процесом рішення Проектування організації 13. Оцінка наслідків.

Поки що можна говорити про наявність єдиної принципової методології системного аналізу та різних варіантів методики її реалізації. Системна методологія передбачає використання цілої серії методів для розв’язання окремих частин проблеми. Більшість методів, які використовуються в системному аналізі розроблено задовго до його появи і використовується самостійно. Принциповою особливістю системного аналізу є використання методів двох типів – формальних і якісних. Розвиток системної методології і потреби системного аналізу неструктурованих і погано структурованих проблем (в яких переважають маловідомі та невизначені сторони, які не можна описати кількісно) спонукали створення цілого ряду якісних методів, до яких відносяться методи сценарієв, метод Делфі, дерева цілей і функцій та інш. Нижче подано неповний, але достатньо представницький перелік методів системного аналізу та їхня класифікація. Якісні методи Кількісні методи Індивідуальні Графічні Вільних асоціацій Сітковий Записної книжки Дерева цілей Анкетувань Матричний Діагностичний Морфологічного аналізу Групові КількісніМозкової атаки Економічного аналізу Синектики Статистичного аналізу Семінарів Сценаріїв Методи моделювання Експертних оцінок Економіко-математичне моделювання Метод «Делфі» Теорія ігор Теорія прийняття рішень Дослідження операцій Подальший розвиток системного аналізу іде в напряму все більшої уніфікації методів дослідження, виявлення типових, стандартних процедур на всіх етапах системного аналізу, їхньої формалізації і комп’ютерної реалізації. Нижче наведено приклад методики проведення системного аналізу для розв’язання проблем в соціально-економічних систем


Лекція № 5

Тема лекції: Системне моделювання та його проблемиПлан лекції

 1. Сутність соціальних відносин

 2. Сутність соціальних процесів

 3. Соціальна мобільність

 4. Соціальна стратифікація


Література

 1. Гидденс Э. Конструирование общества: Очерк теории структурирования // Западная теоретическая социология 60-80 гг. – М., 1989. – С. 34–42.

 2. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурализации. – М.: Академ. проект, 2003. – 528 с.

 3. Кузьмин С. А. Социальные системы: опыт структурного анализа. – М.: Наука, 1996. – 191 с.

 4. Кузьмин С. А. Социальные системы: развитие и метаморфозы. К вопросу о перспективах переходной экономики России / РАН. Ин-т соц. эконом. проблем народонаселения. – М.: Academia,2006. – 344.

 5. Лисичкин А. А. Теория и практика прогностики: Методологические аспекты. – М.: Наука, 1972. – 224 с.

 6. Мартино Дж. Технологическое прогнозирование. – М.: Прогресс, 1971. – 591 с.

Тема. Соціальне моделювання

Сутність соціальних відносин

Соціальне моделювання спрямоване на вивчення та формування моделей соціальних відносин та соціальних процесів.

Під соціальними відносинами розуміється певна стійка система зв'язків індивідів, що склалася в процесі їх взаємодії один з одним в умовах даного суспільства. Соціальні відносини об'єктивні за своєю природою, переломлюються через внутрішній зміст або стан людини і виражаються в його діяльності як його особисте ставлення до навколишньої дійсності. 1

Потреби індивідів, природа і спосіб задоволення цих потреб ставлять індивідів у залежність один від одного, зумовлюють необхідність їх взаємодії один з одним і викликають до життя соціальні відносини. Індивіди виступають у взаємодію один з одним не як чисті "Я", а як індивіди, що знаходяться на певному щаблі розвитку продуктивних сил і потреб.

Сукупність соціальних відносин представляє собою структуру суспільства. Соціальна структура охоплює розміщення всіх відносин, залежностей, взаємодій між окремими елементами в соціальних системах різного рангу. Як елементи виступають соціальні інститути, соціальні групи і спільності різних типів, базовими одиницями соціальної структури є норми і цінності.

Соціальні норми - це кошти соціальної регуляції поведінки індивідів і груп. Соціальні норми забезпечують стабільність суспільства, його відтворення, захист його від зовнішніх і внутрішніх руйнівних впливів.

Соціальна група - є сукупність людей, які певним чином взаємодіють один з одним, усвідомлюють свою приналежність до даної групи і вважаються членами цієї групи з точки зору інших. Соціальні групи як елементи соціальної структури в кожен даний момент розвитку суспільства є в певному й доступному для огляду кількості, але нескінченно безліч їх зв'язків, взаємин.

Будь-яка людина займає багато позицій в суспільстві. Кожна з цих позицій, що припускає визначені права та обов'язки, - є "статус". З "статусом" людини пов'язано очікуване від нього іншими людьми поведінка, тобто "Роль".

Соціальна роль - це соціальна функція, модель поведінки, об'єктивно задана соціальною позицією особистості в системі соціальних і міжособистісних відносин.

Поняття соціального інституту охоплює великі угруповання соціальних ролей. Виконання індивідами своїх соціальних ролей, є необхідною умовою діяльності соціального інституту. Інституалізацію можна розуміти як обмін між різними індивідами, групами і сферами всередині суспільства, це стійкий комплекс формальних і неформальних правил, принципів, установок, що регулюють різні сфери людської діяльності і організують їх у систему ролей і статусів. Для опису нерівності між групами (спільнотами) людей застосовується поняття соціальної стратифікації.

"Соціальна стратифікація - це диференціація деякої даної сукупності людей (населення) на класи в ієрархічному ранзі. Вона знаходить вираження в існуванні вищих і нижчих шарів. Її основа і сутність - у нерівномірному розподілі прав і привілеїв, відповідальності й обов'язку, наявності і відсутності соціальних цінностей , влади і впливи серед членів того чи іншого співтовариства ".

З соціальною стратифікацією пов'язане поняття "соціальної мобільності". Під соціальною мобільністю розуміється "будь-який перехід індивіда чи соціального об'єкта (цінності), тобто всього того, що створено або модифіковано людською діяльністю, з однієї соціальної позиції в іншу". За мобільністю приховані структурні зміни в суспільстві.

Соціальна структура є якісна визначеність суспільства, тому її зміна висловлює корінний якісний зсув у суспільстві. Структура соціального об'єкта забезпечує необхідну стійкість у функціонуванні взаємопов'язаних елементів, що дозволяє накопичувати кількісні зміни, аж до моменту, коли настає історична необхідність структурних зрушень в суспільстві.

Цілісні соціальні системи динамічні, що означає, що в них протікають процеси, тобто має місце зміна структурних елементів і зв'язків між ними, яке поступово переводить систему з одного стану в інший. Ціле являє собою процес, а тому структура є організацією його в часі.

Соціальна структура охоплює розміщення всіх відносин, залежностей, взаємодій між окремими елементами в соціальних системах різного рангу зрушень в суспільстві. Відносний консерватизм соціальної структури виступає як момент динамізму суспільних процесів у цілому.Суспільство має розглядатися не як статичне, стабільний стан, а як процес, постійно триваючий, нескінченний потік подій. Було визнано, що суспільствоможе бути визначене як існуюче лише остільки і до тих пір, поки всередині нього щось відбувається, робляться будь-які дії, протікають якісь процеси, що щось змінюється, суспільство не може існувати в незмінному стані. Вся соціальна реальність являє собою просто динаміку, потік змін різної швидкості, інтенсивності, ритму і темпу.

Відповідно змінився і образ об'єкта, зазнає змін. Суспільство розглядається не як жорстка, "тверда" система, а, скоріше, як "м'яке" поле взаємин. Соціальнареальність постає межиндивидуальной (міжособистісної) реальністю, в якій існує мережа зв'язків, залежностей, обмінів. Вона є специфічною суспільною середовищем, або тканиною, що сполучає людей один з одним.

Соціальні взаємини пов'язують не людські особистості, це сплетіння ідей, правил, дій та інтересів (чотири види тканини існуючої в суспільстві). Взаємопов'язана мережа ідей становить ідеальне вимір поля, його "соціальна свідомість". Взаємопов'язані мережі правил, норм, цінностей утворюють нормативне вимір поля, його "соціальні інструкції". Взаємопов'язані мережі дій становлять "соціальну організацію" суспільства, а мережі інтересів - вимірювання поля за шкалою можливостей, його "соціальну ієрархію". На всіх чотирьох рівнях процеси йдуть не незалежно один від одного, а навпаки, перебуваючи в численних і багатовимірних взаємозв'язках.Сутність соціальних процесів

Класичне визначення соціального процесу дав Питирим Сорокін: "Під процесом розуміється будь-який вид руху, модифікації, трансформації, чергування або" еволюції ", коротше кажучи, будь-яка зміна даного досліджуваного об'єкта протягом певного часу, будь то зміна його місця в просторі, або модифікація його кількісних і якісних характеристик ". 2

Серед соціальних процесів соціологи виділили дві їх специфічні форми. По-перше, це "соціальний розвиток" - форма, яка розкриває потенціал, який спочатку закладений в системі. Мова в даному випадку йде про направлений процесі, тобто такому, в якому ні один зі станів системи не повторюється ні на який попередній стадії, а на пізнішій виходить на більш високий рівень в будь-якій сфері (наприклад, зростання економічних показників, просунутість технологій або збільшення населення).Крім того, система послідовно наближається до нікому загального стану (наприклад, суспільство наближається до стану соціальної рівності, процвітання чи демократичного представництва), причому це стимулюється іманентними властивостями самої системи (внутрішні протиріччя вирішуються завдяки появі якісно нових форм соціального життя; притаманне людям творчий початок направляється на масштабні організаційніінновації і т.д.). Інша форма соціального процесу - це "соціальний цикл". Він не має певної спрямованості, хоча і не є випадковим. Будь-яке стан, в якому перебуває система на тій чи іншій стадії, може повторитися в майбутньому, причому даний стан, у свою чергу, вже коли щось траплялося в минулому. У короткому часовому інтервалі зміни відбуваються, але на тривалому відрізку часу - немає, оскільки система повертається до початкового стану.

До числа найбільш спірних, але, водночас і найбільш впливових у всій історії людської думки відноситься ідея "соціального прогресу". Під "прогресом" розуміється спрямований процес, який неухильно приводить систему все ближче або до більш кращого, кращому стану (до реалізації етичних цінностей, таких як щастясвобода, процвітання, справедливість), або до ідеального стану суспільства, описаного в численних соціальних утопіях.Соціальні процеси можуть бути спрямованими й ненаправленими. Перші незворотні і часто мають тенденцію до концентрації, накопичення. Кожна наступна стадія відрізняється від будь-якої більш ранньої і включає в себе її результат, тоді як більш рання стадія готує необхідність більш пізньої. Прикладами спрямованого процесу можуть служити соціалізація особистості, зростання населення, індустріалізація і т.д. Ненаправлення (або текучі) процеси мають або чисто випадковий, хаотичний характер (збуджений натовп), або їх перебіг підпорядковується певним повторюваним або, щонайменше, схожим моделям,такий процес розглядається як кругової або замкнутий цикл. Якщо після кожного циклу досягається більш високий рівень, то можна говорити про розвивається, прогресивному циклі, якщо ж рівень виявляється більш низьким, то процес має кваліфікуватися як регресивний. Окремий випадок, коли в соціальних системах нічого не відбувається протягом якогось часу, визначається як стагнація (застій).

Важливим критерієм є кінцевий результат процесу. Деякі, воістину творчі процеси призводять до фундаментальних нововведень - виникнення абсолютно нових соціальних умов, станів суспільства, соціальних структур і т.д. Процеси такого типу позначають терміном "морфогенезіз". До них відносяться, наприклад, поширення нового стилю життя, заснування нових міст, прийняття конституції нової держави. Морфогенетичні процеси відіграли вирішальну роль у походженні всіх цивілізацій, в технологічних, культурних і соціальні досягнення людства починаючи з ранніх примітивних суспільств і закінчуючи сучасної індустріальної епохою. Ці процеси слід відрізняти від простої трансмутації, що приводить до менш радикальних результату і тягне за собою лише модифікацію, реформацію або перегляд існуючих соціальних установок. Серед даного типу процесів можна виділити еволюційні, адаптивні, гомеостатичні, що врівноважують або підтримуючі процеси, які, в кінцевому рахунку, дозволяють пристосовуватися до навколишніх умов, зберігаючи існування суспільства в незмінній формі.

Які ж рушійні сили, причинні фактори соціальних процесів? А, крім того, знаходяться вони всередині самого процесу або діють ззовні? Ендогенні процеси (з іманентною, тобто внутрішньою причиною) розкривають потенційні можливості, властивості або тенденції, укладені всередині змінюється реальності, екзогенні процеси (з зовнішньою причиною) є відповіддю на виклик (стимул, тиск) ззовні. Проте провести розмежовує лінію між ними буває дуже важко. Швидше, особливо розглядаючи соціальні процеси на більш тривалому відрізку часу, більшість з них можна назвати "екзогенно-ендогенними": розвиваючись, вони призводять до результатів, які впливають не тільки на правила функціонування системи, де протікають ці процеси, але і на її оточення, що також викликає відповідну реакцію. У якісному відношенні причини змін можуть бути різними - це і природні, і демографічні, і політичні, і економічні, і культурніта багато інших. Серед численних версій, що висувають різні фактори на роль головних, виділяються дві основні: прихильники одного роблять акцент на "матеріальних процесах", породжених "жорстким" технологічним, економічним, або біологічним тиском; представники другої вважали, що незалежнупричинний роль відіграють ідеологіярелігіяетика, тобто "Ідеальні процеси". Зараз намітилася тенденція уникати такого поділу і розглядати причинність як взаємодія численних сил і чинників, широко поширилося переконання, що говорити про домінуючих рушійних силах помилково і означає спрощення ситуації, оскільки за всім цим стоїть реальна людська діяльність.

Існує інша точка зору на природу соціальних процесів. "Під соціальними процесами розуміються соціальні зміни, що представляють собою сукупні, односпрямовані і повторювані дії індивідів, груп і т.д.". Це акти соціальних взаємодій, результатом яких є зміна соціальних відносин між людьми, наприклад,процеси соціальної мобільності, соціальні конфлікти і др.Т. тобто не будь-яка зміна, а зміни, що відбуваються в результаті односпрямованого взаємодії людей, пов'язані з наявністю у людей однакових мотивів і орієнтацій.


Лекція № 6

Тема лекції: Сутність соціальної прогностики, її понятійний апарат


План лекції

 1. Особливості соціального прогнозування

 2. Етапи соціального прогнозування.

 3. Структура соціального прогнозу

 4. Типи прогнозів


Література

 1. Гидденс Э. Конструирование общества: Очерк теории структурирования // Западная теоретическая социология 60-80 гг. – М., 1989. – С. 34–42.

 2. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурализации. – М.: Академ. проект, 2003. – 528 с.

 3. Кузьмин С. А. Социальные системы: опыт структурного анализа. – М.: Наука, 1996. – 191 с.

 4. Кузьмин С. А. Социальные системы: развитие и метаморфозы. К вопросу о перспективах переходной экономики России / РАН. Ин-т соц. эконом. проблем народонаселения. – М.: Academia,2006. – 344.

 5. Лисичкин А. А. Теория и практика прогностики: Методологические аспекты. – М.: Наука, 1972. – 224 с.

 6. Мартино Дж. Технологическое прогнозирование. – М.: Прогресс, 1971. – 591 с.

Тема 6. Сутність соціальної прогностики, її понятійний апарат

 Особливості соціального прогнозування

Інтерес суспільства до соціального прогнозування історично пов’язаний із спробами передбачення настання тих або інших подій в умовах глобальних воєн і локальних військових конфліктів, економічних і політичних потрясінь, якими була насичена вся світова історія ХХ ст. В наш час, що характеризується величезним і безперервно зростаючим динамізмом соціально-політичних, економічних, науково-технічних, ідеологічних та інших змін, наукове передбачення майбутнього набуло винятково важливого, часто глобального значення. Зараз перед ученими і практиками встає необхідність усвідомити можливості впливу людини на розвиток суспільства, світу в цілому, уточнити співвідношення об’єктивних процесів, з одного боку, людської дії на них – з іншого. Від цього залежить концептуальне бачення майбутнього, його прогнозування: або це лише позначення тенденцій, що розвиваються, і передбачуваний на їх основі прог-ноз, або це прогноз з врахуванням можливостей і необхідності впливу людини на тенденції розвитку, що позначилися, відповідно до сучасних переконань.

Серед вчених, які активно займаються проблематикою соціального прогнозування сьогодні найбільше відомими є Д. Белл [1], И. В. Бестужев-Лада [2], В. В. Глущенко [3], В. В. Косолапов [5].

У кожній мові здавна існують поняття, якими позначаються ті чи інші судження про майбутнє: пророцтво, віщування, передбачення, прогнозування, футурологія. Суть кожного з них неоднозначна. Часто вони використовуються як синоніми, іноді в кожне з них вкладається різний зміст, що породжує термінологічні дискусії. Загальним й інтегруючим всі різновиди одержання інформації про майбутнє є поняття «передбачення».

Передбачення – обґрунтоване припущення про майбутній стан явищ природи і суспільства або про явища, невідомі в даний час, але які піддаються виявленню. Передбачення поділяються на наукові й ненаукові. Наукове передбачення ґрунтується на знанні закономірностей розвитку природи, суспільства, мислення, на використанні наукових методів дослідження. Ненаукове передбачення не використовує спеціальних наукових досліджень і ґрунтується на передчуттях людини про майбутнє за допомогою підсвідомості (інтуїтивне); на життєвому досвіді і пов’язаних з ними аналогіях, прикметах (буденне); на вірі в надприродні сили, що визначають майбутнє; на забобонах (релігійне передбачення).

Однією з форм наукового передбачення є прогнозування – процес вироблення прогнозів. Прогноз – імовірне судження про стан того чи іншого явища в майбутньому. У вузькому значенні, прогноз – спеціальне наукове дослідження перспектив тих чи інших явищ, переважно з кількісними оцінками. Прогнозування не зводиться до спроб угадувати деталі майбутнього.

Пророкування, на відміну від прогнозування, – це твердження про майбутнє, якому не властива ймовірність. Воно претендує на абсолютну достовірність. Прогноз є невід’ємною функцією науки, завершальним етапом наукового дослідження, причому, на думку багатьох вчених, – обов’язковим, якщо це стосується розвитку теорії. Вдосконалення науки відбувається з посиленням її прогностичної функції.

Прогнозування має також і велике прикладне значення. Воно сприяє вибору найоптимальнішого варіанта при обґрунтуванні плану, програми, проекту, управлінського рішення.

Теорія прогнозування або прогностика як наука тільки формується, її предметом є дослідження законів і способів прогнозування, завданням є розробка проблем гносеології і логіки прогнозування, типології прогнозів, методів прогнозування, категорій і понять, спеці-альних методологічних проблем прогнозування з метою підвищення методичного обґрунтування прогнозів. У структурі прогнозування розвиваються окремі теорії прогнозування як у координатах загальної прогностики, так і відповідних сфер прогнозування.

Наукова потреба в прогнозуванні була сформульована американським ученим Норбертом Вінером в 40-х рр. ХХ століття у вигляді основ кібернетики, пов’язаних із теорією інформації та теорією керування У 1968 р., коли вся світова спільнота була стурбована безперервними погрозами початку третьої світової війни, видним громадським діячем і промисловцем Ауреліо Печчеі було засновано Римський клуб [10, 1]. Клуб формувався як незалежна експертна група для оцінки наслідків існуючих проблем та перспектив розвитку людства, інтелектуального сприяння діяльності міжнародних організацій і національних урядів. Від початку до нього увійшло близько 30 експертів світового рівня, що представляли 10 країн. Доповіді, підготовлені для клубу, дали пош-товх розвитку прогнозування як науки.

Етапи прогнозування. Отже, в розвитку прогнозування можна виділити такі етапи. Початок прогнос-тичних досліджень відноситься до 1950-х рр., коли стали використовуватися прості прогнозні моделі. У 1960–1970-і рр. спостерігається своєрідний «бум прогнозування» – розроблені теоретичні питання, нові методи, створені складні прогнозні моделі. З кінця 1970 – початки 1980-х рр. настає наступний етап розвитку наукового прогнозування – досягнення прогностики використовуються в діяльності підприємств і організацій різного профілю [7, 256].

Важливою проблемою методології прогнозування є виявлення чинників, які детермінують майбутнє. Майбутнє – такий стан явищ, процесів, який витікає з теперішнього і має корені в минулому. Об’єктивні умови містять зародки майбутнього у вигляді нових елементів. Але визначити, яке майбутнє у них, можна тільки на основі законів розвитку тих чи інших об’єктів. Закони – зв’язки між явищами, які за певних умов діють незмінно, постійно і відповідним чином. Отже, соціальні факти і процеси, особливо нові, а також закони їх розвитку є носіями інформації про майбутнє.

Одним із найбільш загальних і універсальних законів дійсності є закон причинності, або каузальної (причинної) залежності. Враховуючи основну ознаку цього закону – причина обов’язково зумовлює наслідок, – з’ясовуючи причини, можна передбачити і наслідки цих причин. Більше того, якщо певні наслідки не бажані, можна спробувати їх уникнути, паралізувавши або змінивши їх причини. Звичайно, не для всіх законів існує кількісне, математичне вираження.

Важливе значення для прогнозування мають ритмо-циклічні закономірні зв’язки явищ. Циклічний розвиток в суспільному житті простежується значно слабше, ніж в неорганічній природі чи в біосфері. Циклічність піддається кількісним вимірам, що і дає змогу прогнозувати тенденції суспільного розвитку.

Системна будова явищ також є об’єктивною основою передбачення. Знаючи характерні риси, функції залежних між собою елементів явища як системи, можна передбачити і поведінку явища в цілому.

Необхідною умовою пізнання майбутнього є з’ясування відповідних властивостей психіки. Корені таких властивостей лежать в психо-фізіологічній еволюції вищих тварин і людини. Адже передбачення хоча б найближчого майбутнього потрібне кожній живій істоті, наділеній психікою, навіть для елементарних дій. Психіка не тільки відображає дійсність, але й проникає в майбутнє. Цю властивість називають «виперед-жаючим відображенням», «моделлюпотрібного майбутнього». Таке передбачення виявляється як на безумовно-рефлекторному (інстинктивному), так і на умовно-рефекторному рівнях психіки. Властивість психіки випереджати події зовнішнього світу є однією з найефективніших форм пристосування до середовища.

Основою випередження майбутнього, випереджаючого відображення є досвід минулого. Він накопичується нервовою системою завдяки властивості нервової тканини «записувати» минулі події. Повторюваність, циклічність подій створюють об’єктивні умови для передбачення майбутнього.

Оцінка людьми перспектив розвитку явищ чи процесів на основі попереднього досвіду, за аналогією з уже відомими подібними явищами і процесами, є одним з ос-новних джерел інформації про майбутнє. Іншим джерелом є екстраполяція (умовне продовження в майбутнє тенденцій, закономірності розвитку яких в минулому і нині достатньо відомі).

Ще одним шляхом одержання інформації про майбутнє є моделювання май-бутнього стану того чи іншого явища, процесу з урахуванням очікуваних або бажаних змін деяких умов, перспективи розвитку яких достатньо відомі. Хоча соціальний де-термінізм має імовірний характер, це не є на заваді передбачення суспільного розвитку. Саме ймовірний підхід до передбачення є особливістю і методичною основою соціального прогнозування. Воно стало динамічно розвиватися тільки після усвідомлення того, що продуктивним є не відгадування конкретних рис майбутнього, а вироблення ймовірного спектра перспектив його розвитку.

Існують різні види прогнозів, їх типологія може бути побудована за різними критеріями – залежно від об’єкта, часу, на який прогнозується об’єкт, цілей, методів прогнозування. Найзагальнішим є поділ прогнозів на природничо-наукові та соціальні. Основною специфічною особливістю природничо-наукових прогнозів є те, що об’єкти прогнозування неможливо або майже неможливо поки що змінити шляхом соціального управління, з допомогою програм, проектів, планів, організаційних рішень. Людина прагне передбачити природні явища, щоб заздалегідь пристосуватися до них. Соціальне прогнозування здійснюється, як правило, для вироблення рекомендацій щодо оптимального впливу на прогнозоване явище чи процес з метою їх реалізації чи відвернення.

Залежно від часу, на який розраховане прогнозування, виділяють поточні, корот-кострокові, середньострокові, довгострокові і наддовгострокові прогнози. Залежно від мети прогнози поділяються на пошукові та нормативні. Пошуковий прогноз – це передбачення розвитку явищ шляхом умовного продовження в майбутнє тенденцій, які домінували у минулому і домінують нині, з’ясування того, що найімовірніше відбудеться за збереження існуючих тенденцій. Відповідь при цьому дається не однозначна, а у формі певної шкали ймовірності. Нормативний прогноз – це передбачення бажаного стану явищ на базі попередньо визначених норм, ідеалів, цілей. У процесі його вироблення триває пошук відповіді на питання: як досягти бажаного?

Соціальне прогнозування базується на аналізі інформаційного масиву – сукупності даних, які приведені в певну систему наукових фактів і характеризують об’єкт прогнозування. До складу інформаційного масиву входять найрізноманітніші джерела: періодична преса, політичні огляди і звіти, статистичні дані, звіти про зарубіжні відряд-ження спеціалістів, дані анкетних опитувань експертів, радіопрограми, політичні заяви, ноти урядів, особові характеристики політичних лідерів, оцінки їхніх світоглядно-політичних переконань, монографії, дисертації тощо.

Інформацію про об’єктивні й суб’єктивні сторони життя суспільства не можна дістати тільки методами прямої статистики, тут потрібні конкретно-соціологічні, соціально-психологічні та інші дослідження.

Важливим у прогнозуванні є врахування того соціального, економічного, організаційного і науково-технічного тла, на якому розвивається об’єкт прогнозування. Саме цей фон як сукупність умов, зовнішніх факторів, обмежує розвиток об’єкта прогнозу в майбутньому, активно взаємодіє з ним.


Лекція № 6

Тема лекції: Методи прогнозування та їх можливостіПлан лекції

 1. Метод екстраполяції

 2. Експертний метод

 3. Фокус-групове дослідження

 4. Метод моделювання


Література

 1. Гидденс Э. Конструирование общества: Очерк теории структурирования // Западная теоретическая социология 60-80 гг. – М., 1989. – С. 34–42.

 2. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурализации. – М.: Академ. проект, 2003. – 528 с.

 3. Кузьмин С. А. Социальные системы: опыт структурного анализа. – М.: Наука, 1996. – 191 с.

 4. Кузьмин С. А. Социальные системы: развитие и метаморфозы. К вопросу о перспективах переходной экономики России / РАН. Ин-т соц. эконом. проблем народонаселения. – М.: Academia,2006. – 344.

 5. Лисичкин А. А. Теория и практика прогностики: Методологические аспекты. – М.: Наука, 1972. – 224 с.

 6. Мартино Дж. Технологическое прогнозирование. – М.: Прогресс, 1971. – 591 с.

Тема 7. Методи прогнозування та їх можливості

Прогнози розробляються з допомогою певних методів прогнозування, які являють собою сукупність способів і процедур відбору й аналізу емпіричної інформації з метою складання прогнозу.

Деякі дослідники нараховують понад 200 наукових методів, спеціальних методик, логічних і технічних засобів пізнання майбутнього, однак у практиці найчастіше використовується не більше 15–20 методів прогнозування. Усі вони досить умовно можуть бути поділені на п’ять груп: 1) екстраполяція; 2) експертні оцінки; 3) моделювання; 4) історична аналогія; 5) сценарії майбутнього. Кожний з цих методів пророкування майбутнього має свої переваги і недоліки.

Метод екстраполяції тенденцій базується на припущенні про безперервність роз-витку більшості процесів реального життя. Якщо для якоїсь системи – технічної, біологічної, соціальної – у минулому був характерним розвиток (зростання чи спад) з певною постійною швидкістю або прискоренням, то є підстави вважати, що ця швидкість чи прискорення залишається незмінним і на певний проміжок часу в майбутньому. Таким чином, можна графічно чи аналітичне продовжити криві зростання (спаду) і обчислити кількісні характеристики майбутнього стану об’єкта прогнозування. Проте слід бути дуже обережним у виборі часових інтервалів прогнозування. Необґрунтоване продовження на майбутнє тенденцій минулого часто призводить до абсурду.

Експертні оцінки – науковий метод аналізу і дослідження складних проблем, що не формалізуються на основі інтуїтивно-логічного підходу. Його суть полягає у проведенні експертами (провідними спеціалістами в різних галузях науки і техніки) аналізу проблеми з наступною формалізованою обробкою результатів. Узагальнена думка експертів приймається як найбільш вірогідне вирішення проблеми.

Найскладнішим є процес добору експертів. Останніми роками розроблено чимало методів їх пошуку – як об’єктивних (за кількістю наукових праць, стажем роботи, рекомендаціями співробітників, результатами спеціальних тестів), так і суб’єктивних (таємне голосування за кожну кандидатуру в експертну групу, взаємна оцінка майбутніх експертів з допомогою спеціальних шкал тощо).

Організація роботи експертів – також досить складне питання. Традиційні дискусії, безпосередній обмін думками мають багато недоліків: «тиск авторитетів», суб’єктивність експертів, небажання деяких з них публічно відмовлятися від своєї думки тощо. Тому останнім часом набув популярності так званий метод «Дельфі», за ім’ям славнозвісного оракула Стародавньої Греції. При цьому експертне опитування проводиться анонімно, у декілька турів, з проміжним ознайомленням експертів з результатами кожного туру. Зв’язок між експертами здійснюється за допомогою пошти або вони безпосередньо підключаються до комп’ютера і «психологічні» фактори не можуть впливати на кінцеві результати. Відомі способи прогнозування, такі як метод «мозкових атак», «спроб і помилок», сценарію подій та інші, є різновидами методу експертних оцінок.

Є ще один специфічний метод експертних оцінок – опитування громадської думки, який набуває все більшого поширення як у нас, так і за кордоном.

Метод моделювання побудований на вивченні не власне об’єктів пізнання, а їхніх моделей. Результати дослідження переносяться з моделей на об’єкт. Є кілька видів моделювання: предметне, фізичне, знакове математичне, логічне, імітаційне, комп’ютерне за допомогою ЕОМ. Цей метод можна визначити як процес конструювання моделі реальної системи з наступним дослідженням та проведенням експериментів на цій моделі. В результаті вивчення поведінки моделі у різних умовах і при різних значеннях вхідних параметрів з’являється можливість прогнозувати поведінку реальної системи, передбачити результати тих чи інших управлінських дій чи змін. Інакше кажучи, експеримент з самою системою чи об’єктом моделювання замінюється експериментом з його модельним описом. Це особливо важливо у разі дослідження складних соціально-економічних процесів на регіональному і глобальному рівнях, коли прямий експеримент принципово неможливий або може призвести до непередбачених наслідків.

Крім імітаційних моделей, які сьогодні є одним з найпоширеніших методів вив-чення та прогнозування глобальних процесів, широкого застосування набули історичні моделі – образи і сценарії майбутнього. Історичний підхід полягає у виявленні об’єк-тивних закономірностей і тенденцій розвитку системи і спирається на принцип детермінізму майбутнього, на те, що необхідність завжди пробиває собі шлях крізь випадковості. Сценарій можна розглядати як історико-системну модель, орієнтовану на процес розвитку: яким шляхом крок за кроком може бути реалізована та чи інша теоретична ситуація; які варіанти є на кожному етапі для кожного учасника подій з тим, щоб від-вернути, полегшити або уникнути певного розвитку подій.

Сценарій, таким чином, являє собою багатоваріантний прогноз, що поєднує системний та історичний підходи до вивчення складних систем; у більшості випадків він носить описовий характер і широко використовується при побудові комплексних прогнозів.

Отже, сутність соціального прогнозування, як наукового напряму, полягає в систематичному аналізі соціальних процесів через призму теоретико-методологічних принципів для виявлення проблем і тенденцій суспільного розвитку, визначення шляхів вирішення соціальних завдань. У сучасних умовах уміння передбачати і прогнозувати майбутнє, а, отже, і впливати на соціальні процеси стає однією з найважливіших якостей фахівця.

Вихід України з кризи вимагає інноваційних дій і широкого сучасного мислення. Без прогнозування різних явищ і процесів, без передбачення перспектив їх розвитку неможливе науково обґрунтоване управління, вироблення і прийняття ефективних управлінських рішень. Виявлення назріваючих тенденцій, проблем і протиріч суспільного життя, пошук шляхів і методів їх вирішення – важливе завдання соціального прогнозування.
Лекція № 8

Тема лекції: Прогнозування майбутнього України в контексті глобалізаціїПлан лекції

 1. Глобалізація в сучасному світі

 2. Економічне сфера України в умовах глобалізації

 3. Соціокультурна України в умовах глобалізації

 4. Прогнозування майбутнього України


Література

 1. Гидденс Э. Конструирование общества: Очерк теории структурирования // Западная теоретическая социология 60-80 гг. – М., 1989. – С. 34–42.

 2. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурализации. – М.: Академ. проект, 2003. – 528 с.

 3. Кузьмин С. А. Социальные системы: опыт структурного анализа. – М.: Наука, 1996. – 191 с.

 4. Кузьмин С. А. Социальные системы: развитие и метаморфозы. К вопросу о перспективах переходной экономики России / РАН. Ин-т соц. эконом. проблем народонаселения. – М.: Academia,2006. – 344.

 5. Лисичкин А. А. Теория и практика прогностики: Методологические аспекты. – М.: Наука, 1972. – 224 с.

 6. Мартино Дж. Технологическое прогнозирование. – М.: Прогресс, 1971. – 591 с.

Тема.8. Прогнозування майбутнього України в контексті глобалізації

Глобалізація як новий тип суспільного розвитку сьогодні ставить більше питань, ніж дає на них відповіді. Для кожного жителя планети, незалежно від того, яку національну державу він представляє, з якими глобальними структурами взаємодіє, осьовою проблемою є з’ясування закономірностей впливу глобалізації на розвиток сучасного світу, оскільки він приводить до формування нової геостратегічної реальності, утвердження нових ціннісних координат, якісної зміни принципів та структури світу, модернізації соціальної, політичної, економічної та державно-управлінської систем.

Глобалізація за останні роки стає одним із найбільш популярних понять у різних сферах наукового знання, проте єдиної концептуальної системи поглядів щодо розуміння його сутності та характеру­ впливу й досі не сформувалось. Так поляризація теоретичних конструкцій глобалізації сьогодні ставить під сумнів можливість формування цілісного теоретичного бачення змісту глобалізації, закономірностей її впливу та перспектив розвитку світу в цілому, що дає підстави ототожнювати глобалізацію із соціальним міфом, який приходить на зміну великим утопіям ХХ ст.

В умовах глобалізації світ вступає в нову реальність, яка вимагає від нього жити за принципами “глобального он-лайну”, тобто розвиватись в унісон з іншими державами, творити глобальну державну політику відповідно до технології, апробованої вже державами-лідерами геополітичного розвитку. В результаті такого тотального впливу глобалізації змінюється специфіка розвитку світу, трансформаційно-модернізаційних змін зазнають традиційні форми со­ціальної організації, на зміну яким приходить глобальне суспільство, глобальне інформаційне суспільство, глобальне масове суспільство, мережеве суспільство (суспільство мережевих структур) та суспільство глобального ризику. В умовах глобалізації кардинально змінюється­ місце, роль та функції національної держави, на зміну якої приходить глобальна держава в особі транснаціональних корпорацій. Виходячи з цього все частіше дискутується модель “глобальної”, “сильної” чи навіть “корпоративної” держави. Проте марними є сподівання більшості вчених - ідеологів глобалізму, які доводять можливість підміни національної держави у традиційному її розумінні транснаціональними корпораціями, які начебто мають виступати виразниками інтересів національних держав.

На сучасному етапі суспільного розвитку з’являються нові тенденції, які засвідчують появу “обернених”, тобто альтернативних форм глобалізації, які можуть прийти їй на зміну і переформатувати архітектоніку сучасного світу. Для сучасного людства надзвичайно актуальним є питання, яким шляхом воно йтиме, якщо попередній світоустрій буде зруйновано і чи вдасться йому віднайти тотожну альтернативу глобалізації. Особливо важливо для кожної національної спільноти усвідомити чи доцільно дотримуватись традиційного варіан­та суспільного розвитку, чи все ж таки обрати шлях адаптації до нової реальності. Відповідь на це питання закономірно лежить у площині історичного досвіду, специфіки політики національної держави, а головне в її здатності запропонувати свою альтернативну форму розвитку, яка відповідає її менталітетові, а тим більше і нав’язати її, якщо це дозволяє потенціал держави, завдяки цьому державі вдасться відпозиціонувати себе як “могутню” та конкурентну державу у світі.

Сьогодні вже є очевидним, що модернізація світу не може здійснюватись за єдиним вектором розвитку, а для цього необхідною є інституціоналізація різних національних і регіональних ціннісних систем, які виборюють своє право на глобальний вплив. Виходячи із цього нам видається можливим спрогнозувати ймовірність виникнення таких обернених форм глобалізації, як регіоналізація, американізація, китаїзація та бразилізація, які в недалекому майбутньому можуть визначати геополітичну стратегію світу.

Глобалізація в її сучасному варіанті приводить до “переформатування” структури сучасного світу, а в результаті цього - до коригування національних систем державного управління, зміни стратегій економічного, політичного та духовного розвитку, що породжує суцільну взаємозалежність світу, яка і складає основу його функціонування. Зростаюча взаємозалежність уніфікує й стандартизує умови та фактори розвитку окремих країн світу, є своєрідним індикатором визначення рівня сталості розвитку національних держав, а отже, і їх потенціалу в протистоянні викликам глобалізаційних процесів, які й стають сьогодні основним критерієм об’єднання держав у відповідні глобальні чи регіональні структури. Протистояти таким глобаліза­ційним викликам здатна лише та держава, яка має активну систему управління, реалізує власну геополітичну стратегію розвитку, макси­мально оберігає свій суверенітет, орієнтується в глобальному просторі, а головне - володіє ефективними механізмами впливу та навіть і управління ним.

В умовах глобалізації все більше обмежуються можливості національних держав як суб’єктів міжнародних економічних та по­літичних відносин, відповідно до чого суттєво знижується роль та значення політичних еліт, які певною мірою повинні витлумачувати сутність певних явищ, які породжуються процесами глобалізації. Для цього необхідно розгорнути широкий дискурс з метою визначення впливовості суб’єктів глобалізації та можливого коригування сучасної неоліберальної моделі світового розвитку відповідно до страте­гічних інтересів розвитку кожної окремої нації. Це певною мірою дасть змогу уникнути розуміння глобалізації як стихійного процесу, що призводить до поглиблення нерівності, розрухи самобутніх культур, “перетворення цілих регіонів та країн у ресурсних донорів”. З цього приводу досить часто проводять паралелі між глобалізацією та індустріалізацією, адже сьогодні чітко визначено - Україна потребує глибокої модернізації всіх сфер суспільного життя шляхом залучення та вмілого використання у своїх національних інтересах тих ресурсів, які привносяться процесами глобалізації.

Слід відзначити, що механізми функціонування конкретної держави в таких глобалізаційних процесах залежить від її конкретно-історичних умов, типу, функцій, а також структури та складу державного апарату та характеру взаємовідносин держави й суспільства. Одним із засобів здійснення глобальної інтеграції в сучасних умовах розвитку світу є глобальна експансія - просторове розширення у взаємо­дії між державами.

Інтеграційний процес закономірно має кілька напрямів, причому ці напрями не обов’язково регламентуються конкретною інтегра­ційною ідеєю. Переважною мірою характер здійснення інтеграційного процесу залежить від ефективності внутрішньої та зовнішньої політики держав, для одних він має ситуативний характер, для інших - стратегічний. Тобто, якщо державна політика ефективна, то вона передбачає стратегічний характер інтеграційного процесу, в противному разі вона має ситуативний характер. Відповідно до цього сьогодні доцільно вести мову про розробку ефективних механізмів глобального та державного управління інтеграційними процесами, які, з одно­го­ боку, мають забезпечити включення держав в інтеграційний процес, а з другого – гарантувати їм можливість управління глобаліза­ційними процесами за умови об’єднання зусиль з іншими державами.

Найбільш складним питанням для сучасної України є пошук принципів та механізмів налагодження взаємозв’язків із глобальним світом, що тим самим дозволить чітко визначити її місце та роль у загальносвітовому просторі. Саме тому Україна так наступально декларує свій максималізм у прагненні якнайшвидше інтегруватись у глобальний простір, інакше вона може лишитись пасивним об’єктом для реалізації глобальної політики не лише розвинених країн світу, але і тих, які їх наздоганяють. Система державного управління України має бути не лише максимально адаптованою до нових глобалізаційних умов розвиту, але й володіти потужним інструментарієм впливу на них, а також використання їх на користь реалізації власних національних інтересів. Це, у свою чергу, дасть змогу Україні виробити нову геополітичну стратегію, яка сприятиме її ефективному економічному, політичну та духовному розвитку. Осьовою проблемою для України сьогодні є запропонувати такий геостратегічний проект її розвитку, який би дозволив їй зайняти достойне місце у світових глобальних процесах і репозиціонувати її геополітичний статус, аби він змінив ставлення до України в цілому з боку світової спільноти.

Вплив глобалізації на функціонування сучасного світу характеризується високим рівнем взаємозалежності та взаємодії між державами. Основу такої взаємозалежності та взаємодії становить збіжність ціннісних систем, якими керуються держави при виборі своєї стратегії розвитку, форми ставлення їх до інших держав. Це, у свою чергу, дає змогу визначити основні концептуальні засади Кодексу взаємовідносин, суспільств в умовах впливу глобалізації. При цьому держави мають виробити спільні ціннісні нормативи, аби не лише використовувати один одного заради реалізації власних інтересів, а працювати на забезпечення певного стабілізаційного балансу­ в розвитку глобального світу шляхом створення такої інтеграційної політики держави, яка була б спрямована на реалізацію інтересів своїх геостратегічних партнерів. Необхідність розробки Кодексу взаємо­відносин пов’язується з необхідністю створення конкретної ціннісно-нормативної системи, яка дасть змогу визначити, якими інтересами керуються держави по відношенню одна до одної в умовах глобаліза­ції. Принципова різниця в таких ціннісних інтересах закономірно приводить до загострення стосунків між ними, а також активізації суперечностей між державами, які мають різноякісний, а подекуди і наближено тотожний рівень розвитку. Важливим питанням при розробці відповідного Кодексу взаємовідносин країн в умовах глобаліза­ції є пошук нових моральних норм та стандартів, які складають осно­ву нинішньої глобальної цивілізації. Такі норми та стандарти задають систему координат для “поведінки” та взаємовідносин держав в умовах глобалізації. Важливим питанням у контексті аналізу концеп­туальних засад кодексу взаємодії держав є питання реалізації глобальної моралі як своєрідної форми геополітичного контролю за дотриманням певних стандартів поведінки держав з точки зору реаліза­ції ними абсолютних цінностей.

Кодекс взаємодії держав в умовах глобалізації може стати дієвим інструментом у міждержавних відносинах, якщо він накладатиме обмеження на їх дії, а також якщо ці дії суперечать основним цінностям, яких дотримуються держави в умовах глобалізації. Такий кодекс має чітко визначати, яких дій мають уникати держави, аби включатись у форми взаємодії з іншими, що реально має робити держава і якою в ідеалі має бути її геополітична стратегія розвитку, аби взаємодія мала позитивний, а не руйнівний характер.

Україна максимальною мірою порівняно із іншими пострадянськими державами є відкритою до процесів глобалізації, а відповідно і найбільшою мірою підпадає під вплив деструктивних проявів глобалізації. Така відкритість, яка цілком відповідає структурі українського менталітету, є, з одного боку, могутнім фактором модернізованої динаміки суспільного розвитку, а з другого - це перешкоджає формуванню та реалізації власної національно регламентованої стратегії розвитку. Така відкритість позначується здебільшого на лібералізації економічних відносин та економічної сфери, у майбутньому може призвести до нездатності України контролювати та ефективно управляти негативними проявами глобалізації.

Незалежно від того, що сьогодні Україна позиціонує свої бажання надмірної відкритості до включення у різні транснаціональні структури, все ще потребує розробки ефективних механізмів розвитку та функціонування в умовах глобалізації. Принципової необхідності набуває розробка державної глобалізаційної політики, яка б враховувала співвідношення геостратегічних сил на глобальному просторі і чітко визначала місце та роль України в ньому. Глобалізаційна політика має бути спрямована переважно на реалізацію національних інтересів не шляхом прилаштування до потреб загально­планетарної системи розвитку, а завдяки можливості задекларувати і відстояти свою власну національно-регламентовану позицію у глобальному світі.

Необхідність розробки та впровадження ефективних механізмів інтеграції України у світову спільноту передусім пов’язується із осмисленням геополітичної стратегії розвитку держави в умовах глобалі­зації, а головне - із відповіддю на питання, як має розвиватись наша держава та яка її роль у сучасних глобалізаційних процесах. Чи є вона повноправним суб’єктом розгортання таких процесів, чи все ж таки вона лишається окремим придатком до певного інтегрального утворення держав, де змушена грати не за своїми власними, а за чужими правилами гри.

В Україні сьогодні непоодинокими є так звані глобальні полі­тичні проекти, які привели до того, що через реалізацію економічних інтересів держави інші держави реалізують свої лобістські амбіції. В результаті цього економіка перетворюється на абсолютну заручницю політики іншої держави, прикладами цього можуть слугувати втручання Росії та Америки. В Україні сьогодні існує проблема несформованості національної ідентичності, яка перешкоджає державі повною мірою протистояти глобалізаційним викликам з боку інших держав. У цьому контексті держава має бути “сильною”, з відповідним рівнем громадської свідомості та самосвідомості, патріо­тич­но відповідальною та громадянсько підзвітною. Це, у свою чергу, дозво­лить Україні маневрувати між економічними інтересами та по­літичною доцільністю в реалізації своїх національних потреб саме в умовах глобалізації.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації домашньої роботи студентів кафедри соціології та політології

у рамках курсу «МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ»
Згідно з пунктом 3 «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 2.06.93 № 161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.11.93 за № 173), навчальний процес у вищих навчальних закладах здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Домашнє завдання (ДЗ) виконуються в дев’ятому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів і є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу, що викладається у третьому семестрі.

Домашнє завдання виконується на основі навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання студентами, і є складовою модулю №2 «Теорія прогнози стики»

Конкретна мета домашнього завдання полягає у закріпленні та поглибленні теоретичних знань з основних сучасних етапів розвитку соціологічної думки в Україні.

Виконання, оформлення та захист домашнього завдання здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання домашнього завдання, – до 8 годин самостійної роботи.

Зміст домашньої роботи студента над конкретною дисципліною визначають навчальна програма дисципліни, методичні матеріалами, завдання та вказівки викладача.

Домашню робота студента забезпечує система навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум, навчально-методичний комплекс дисципліни тощо.

Методичні матеріали для домашньої роботи студентів повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента.

Для домашньої роботи студенту також рекомендують відповідну наукову та фахову монографічну і періодичну літературу.

Домашню роботу над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни «Моделювання та прогнозування соціальних процесів» студенти можуть виконувати у бібліотеці вищого начального закладу, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах (лабораторіях), а також в домашніх умовах.

У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу студента до потрібних дидактичних засобів.

Графік домашньої роботи доводять до відома студентів на початку поточного семестру.

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі домашньої роботи, виносять на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який студенти опрацьовували при проведенні навчальних занять.

Домашню роботу студентів організовує викладач через систему домашніх завдань, виконання яких має оцінювати викладач, і ця оцінка має входити до семестрової оцінки студента.

Види завдань для домашньої роботи студентів у межах курсу «Моделювання та прогнозування соціальних процесів» 1. реферування наукової літератури;

 2. пошук наукової літератури за певною темою;

 3. написання есе;

 1. розв’язування проблем;

 2. виконання певної практичної роботи;

 3. опрацювання певного матеріалу за навчальною літературою та створення структурної (візуальної) схеми прочитаного матеріалу.


Теми для домашнього завдання

1. Метод моделювання та його роль у пізнанні та практиці.

2. Генезис системності та її роль у суспільстві.

3. Соціальні об’єкти та їх моделювання.

4. Інституційні об’єкти, їх ознаки.

5. Поняття і класифікація соціальних процесів.

6. Соціальні спільноти як об’єкти моделювання.

7. Соціальна спільнота як об’єкт моделювання.

8. О. О. Богданов і Людвіг фон Берталанфі — основоположники теорії систем.

9. Розвиток системних ідей у ХХ ст.

10. Сутність і основні характеристики системності.

11. Історія виникнення і становлення системного підходу.

12. Сутність синергетики та зростання її ролі пізнанні.

13. Кризи та їх моделювання.

14. Характеристика основних підсистем суспільства.

15. Категоріальний апарат системного підходу.

16. Структурний аспект системи.

17. Проблеми організації системи.

18. Функціонування і розвиток систем.

19. Системи в перехідних і критичних станах.

20. Характеристика основних напрямів соціальної прогностики.

21. Принципи прогнозування.

22. Моделювання процесів глобалізації.

23. Методи соціального прогнозування та їх можливості.

24. Суспільство майбутнього та його ознаки.

25. Основні різновиди методів прогнозування та їх характеристика.

26. Характеристика основних різновидів прогнозу.

27. Об’єктивні та суб’єктивні засади прогнозування.

28. Етапи та технологія прогнозування.

29. Співвідношення соціального прогнозування та планування.

30. Римський клуб та його прогнози.

31. Перспективи розвитку основних сфер суспільства.

32. Майбутнє держави та державного управління.

33. Майбутнє соціальної сфери суспільства.

34. Проблеми людини в майбутньому.

35. Духовність та релігійність у майбутньому.

36. Культура і духовність майбутнього.

37. Зміни геополітичної конфігурації світу.

38. Проблема ресурсів у майбутньому.

39. Загрози та ризики майбутнього.

40. Прогнози перспектив розвитку України.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Бестужев-Лада И. В. Социальный прогноз и социальное нововведение // Соц. исследования. – 1990. – № 8. – С. 87-93.

3.1.2. Бестужев-Лада И. В. Социальное прогнозирование: Курс лекций. – М.: Педагог. о-во России, 2014. – 194 с.

3.1.3. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. – М.: Междунар. отношения, 1999. – 256 с.

3.1.4. Гидденс Э. Конструирование общества: Очерк теории структурирования // Западная теоретическая социология 60-80 гг. – М., 1989. – С. 34–42.

3.1.5. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурализации. – М.: Академ. проект, 2003. – 528 с.

3.1.6. Кузьмин С. А. Социальные системы: опыт структурного анализа. – М.: Наука, 1996. – 191 с.

3.1. 7. Кузьмин С. А. Социальные системы: развитие и метаморфозы. К вопросу о перспективах переходной экономики России / РАН. Ин-т соц. эконом. проблем народонаселения. – М.: Academia,2006. – 344.

3.1.8. Лисичкин А. А. Теория и практика прогностики: Методологические аспекты. – М.: Наука, 1972. – 224 с.

3.1.9. Мартино Дж. Технологическое прогнозирование. – М.: Прогресс, 1971. – 591 с.

3.2. Додаткові рекомендовані джерела

3.2.1. Матвієнко В. Я. Прогностика. – К.: Українські пропілеї, 2000. – 484 с.

3.2.2. Мертон Роберт. Социальная теория и социальная структура (фрагменты) / Под общ. ред. В. В. Танчера. – К., 1996. – 108 с.

3.2.3. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2003. – 368 с.

3.2.4. Нейман Я. Г. Модели в науке и технике. – Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1984. – 188 с.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації самостійної роботи студентів кафедри соціології та політології

у рамках курсу «МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ»
Згідно з пунктом 3 «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 2.06.93 № 161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.11.93 за № 173), навчальний процес у вищих навчальних закладах здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

Мета самостійної роботи студентів: набуття додаткових знань, перевірка отриманих знань на практиці, вироблення фахових та дослідницьких вмінь та навичок.

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначають навчальна програма дисципліни, методичні матеріалами, завдання та вказівки викладача.

Самостійна робота студента забезпечує система навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум, навчально-методичний комплекс дисципліни тощо.

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента.

Для самостійної роботи студенту також рекомендують відповідну наукову та фахову монографічну і періодичну літературу.

Самостійну роботу над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни «Моделювання та прогнозування соціальних процесів» студенти можуть виконувати у бібліотеці вищого начального закладу, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах (лабораторіях), а також в домашніх умовах.

У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу студента до потрібних дидактичних засобів.

Графік самостійної роботи доводять до відома студентів на початку поточного семестру.

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виносять на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який студенти опрацьовували при проведенні навчальних занять.

Самостійну роботу студентів організовує викладач через систему домашніх завдань, виконання яких має оцінювати викладач, і ця оцінка має входити до семестрової оцінки студента.

Завдання самостійної роботи студенти можуть виконувати індивідуально або групою по 2-5 осіб.

Види завдань для самостійної роботи студентів у межах курсу «Моделювання та прогнозування соціальних процесів»


 1. реферування наукової літератури;

 2. пошук наукової літератури за певною темою;

 3. написання есе;

 1. розв’язування проблем;

 2. виконання певної практичної роботи;

 3. опрацювання певного матеріалу за навчальною літературою та створення структурної (візуальної) схеми прочитаного матеріалу.


Реферування наукової літератури полягає у тому, що викладач пропонує студентам наукову літературу (книгу, її розділи, декілька книжок, наукові статті тощо) і студенти самостійно їх опрацьовують і представляють короткий звіт у вигляді невеликого реферату (2-3 стор.) про свої враження від прочитаного.

Пошук наукової літератури за певною темою. Викладач готує теми за курсом або його частиною та подає їх студентам, які мають в бібліотеці та в системі Internet підібрати адекватну літературу. Варто визначити певну кількість позицій або провести змагання, хто знайде більше літературних джерел. Перший варіант доцільно використовувати, якщо студенти шукають літературу за індивідуально визначеними темами, другий – коли подана одна тема для всіх студентів.

Есе (реферат). Викладач визначає тему або індивідуальні теми для есе. Теми для есе даються проблемні, пропонується студентам писати своє власне бачення і не послуговуватися навчальною або науковою літературою.

Підготовка есе (реферату) по одному з питань програми (на вибір студента) є самостійною домашньою письмовою роботою. Критерієм оцінки есе є такі його параметри: виразно сформульована проблема; обґрунтування її актуальності; короткий огляд літературних джерел та поглядів різних (кількох) авторів на суть проблеми; логічна послідовність та аргументованість викладу змісту есе; наявність власної (авторської) позиції; пов`язаність змісту есе із сучасними українськими реаліями (практичними чи теоретичними); наявність висновку і посилань на джерела. Не зараховуються есе, які є плагіатом, або передруком текстів з підручника чи Інтернету.Розв’язування проблем. Викладач пропонує студентам проблемну ситуацію. Вони мають сформулювати проблему, перевести її у задачу та розв’язати. Організовувати цю роботу можна аналогічно до розв’язування задач.

Виконання певної практичної роботи. Відповідно до курсу або спецкурсу студенти отримують практичне завдання, виконують його і подають короткий письмовий звіт або відповідний результат роботи викладачу.

Самостійне опрацювання певного матеріалу за навчальною літературою та створення структурної (візуальної) схеми прочитаного матеріалу. Викладач дає студентам навчальний матеріал (певний розділ підручника), пропонує його опрацювати і зміст розділу представити у вигляді презентації. Презентації, створені студентами слід представити та обговорити на практичному занятті або лекції.

Завдання до самостійної роботи є необхідною частиною навчально-методичного комплексу дисципліни, який розробив викладач. Завдання до самостійної роботи викладач розробляє разом із навчально-методичним комплексом дисципліни і подає його на кафедру до початку навчального року або семестру. На початку семестру необхідно ознайомити студентів із організацією роботи з певної дисципліни, з формами контролю, з організацією самостійної роботи, з критеріями оцінювання.

Контроль за виконанням самостійної роботи здійснюють згідно з вимогами і критеріями, описаними у навчально-методичному комплексі дисципліни. Формами контролю за самостійною роботою може бути усне опитування на семінарі, колоквіум, перевірка письмових робіт (здійснених самостійно дослідних, індивідуальних, творчих завдань, есе, рефератів), опитування на заліку або іспиті (якщо питання чи теми для самостійної роботи не входили до розглянутих на семінарі).

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка