Міністерство освіти І науки України Національний авіаційний університет Навчально-науковий Гуманітарний інститут Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
Сторінка3/3
Дата конвертації01.08.2017
Розмір0,9 Mb.
1   2   3

Додаток Д


до п.п. 3.12

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

(назва інституту (факультету))

Кафедра Соціології та політології

(повна назва кафедри)


Затверджую

Зав. кафедри ________ Хомерікі О. А.

(підпис) (ПІБ)

«______»____________________20___р.


ТИПОВІ ТЕСТИ

з дисципліни «Моделювання та прогнозування соціальних процесів»

 

Тема 1. Сутність і можливості методу моделюванняМоделювання повинно:

А. Повністю копіювати реальний обєкт.

В. Частково копіювати.

С. Копіювати тільки сутнісні ознаки.


Моделювання найбільш активно почало використовуватися у:

А. XVIІI століття

В. XІX століття

С. XX століття.


Тема 2. Специфіка моделювання соціальних об’єктів

1) Системний підхід у моделюванні – це:

А. Методологія дослідження проблем ефективності.

Б. Врахування та використання природної системності світу при дослідженні, проектуванні та управлінні

В. Загальнонаукова методологія досліджень, в основі якої лежить розгляд об’єктів як систем

Г. Методологія розв’язання задач управління

Д. Теорія, яка вивчає загальні закони функціонування і розвитку систем різної природи
Які з перерахованих завдань не вирішуються при системному аналізі досліджуваного об’єкту?

А. Опис системи.

Б. Виявлення і опис проблем.

В. Визначення відповідального за виявлені проблеми.

Г. Вибір шляхів вирішення проблем.

Д. Розробка моделі системи


Тема 3. Виникнення та розвиток системної методології моделювання

Які з перерахованих категорій не використовуються у визначеннях поняття система?

А. Елемент, частини, компоненти.

Б. Взаємозв’язок, відношення, взаємодія.

В. Ціль, цілісність, єдність.

Г. Життєдіяльність, розвиток, зміни.

Д. Зовнішнє середовище, спостерігач, суб’єкт.Хто із соціологів виділяє чотири види технополісів:

А. М. Кастельс

В. Р. Парк

С. Е. Берджесс


Тема 4. Системне моделювання та його проблеми
Які з перелічених властивостей не належать до загальних властивостей систем?

А. Структурованість.

Б. Ієрархічність.

В. Модульність.

Г. Обмеженість.

Д. Цілісність.


Які з перерахованих принципів не є принципами системного підходу?

А. Цілі, цілісності.

Б. Двоїстості, множинності.

В. Історизму, динамічності.

Г. Складності, подібності.

Д. Ієрархічності, обмеженості.


Тема 5. Соціальне моделювання

Сутність соціального моделювання полягає у

А. Дослідженні людини.

Б. Дослідженні фізичних обєктів.

В. Дослідженні природи.

Г. Дослідженні певних обєктів соціальної дійсності


Які з перерахованих принципів не є принципами системного підходу?

А. Цілі, цілісності.

Б. Двоїстості, множинності.

В. Історизму, динамічності.

Г. Складності, подібності.

Д. Ієрархічності, обмеженості.


Тема 6. Сутність соціальної прогностики, її понятійний апарат
Поняття прогнозу, прогнозування та прогностики 3Асиміляція це:

А. Прогноз – це розробка моделей майбутнього на основі наукових методів;

В. Прогноз – це розробка моделей майбутнього на основі передбачення;

С. Прогноз – це розробка моделей майбутнього на основі інтуїції;Об’єктом соціальної прогнозистики:

А. Взаємодію людини із людиною.

В. Конфліктні ситуації між людиною і суспільством.

С. Взаємодію суспільства і природи.


Тема 7. Методи прогнозування та їх можливості.

Серед методів прогнозування виділяються:

А. Експертний метод.

В. Ймовірнісний метод.

С. Метод моделювання.

D. Метафізичний метод


Класифікація прогнозів здійснюється за:
А. Часовими критеріями.

В. Просторовими критеріями.

С. Часо-просторовими.
Тема 8. Прогнозування майбутнього України в контексті глобалізації

Україна в майбутньому може стати розвинутою:

А. аграрною країною

В. індустріальною країною

С. інформаційною країною


Контркультури це субкультури які:

А. є в цілому продовженням основної культури.

В. основні цінності яких свідомо протиставляються цінностям, нормам і стандартам пануючої культури.

С. є нейтральними по відношенню до пануючої культури.

 

Розробник: доктор політичних наук, доцент Чупрій Л.В.(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)


Додаток Е

до п.п. 3.13Перелік теоретичних питань та типових завдань для розв’язку
для проведення модульної контрольної роботи

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

(назва інституту (факультету))

Кафедра Соціології та політології

(повна назва кафедри)


Затверджую

Зав. кафедри ________ Хомерікі О. А.

(підпис) (ПІБ)

«______»____________________20___р.


Модульна контрольна робота № 1

з дисципліни «Моделювання та прогнозування соціальних процесів»

Варіант 1. 1. Опишіть характеристики статичної та динамічної моделі. Повна математична модель.

 2. На розв’язання яких практичних та теоретичних завдань спрямована системна методологія?

 3. . Розкрийте роль Л. Берталанфі в створенні теорії систем.

Варіант 2.

 1. Назвіть методи моделювання.

 2. Виділіть сутнісні риси моделі. Знакові моделі.

 3. Назвіть сутнісні ознаки математичного моделювання. Реальні моделі. Процес моделювання.

Розробник:

доктор політичних наук, доцент Чупрій  Л. В.


Додаток Е

до п.п. 3.13Перелік теоретичних питань та типових завдань для розв’язку
для проведення модульної контрольної роботи

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

(назва інституту (факультету))

Кафедра Соціології та політології

(повна назва кафедри)


Затверджую

Зав. кафедри ________ Хомерікі О. А.

(підпис) (ПІБ)

«______»____________________20___р.


Модульна контрольна робота № 2

з дисципліни «Моделювання та прогнозування соціологічних процесів»

Варіант 1. 1. Назвіть методи моделювання.

 2. Виділіть сутнісні риси моделі. Знакові моделі.

 3. Назвіть сутнісні ознаки математичного моделювання. Реальні моделі. Процес моделювання.

Варіант 2. 1. Що таке фізичне моделювання? Уявлення про теорію подібностей.

 2. Виділіть детерміновані процеси та моделі процесів.

 3. Наведіть приклади пасивного та активного (планований) експерименту. Стохастичні процеси.

Розробник: доктор політичних наук, доцент Чупрій Л. В.


(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПоширеННЯ документа

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата видачі

П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки

(Ф 03.02 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З документОМ№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайомлення

Примітки
(Ф 03.02 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата введення зміни

зміненого

заміненого

нового

анульованого

(Ф 03.02  04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка