Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра психології та педагогіки психологія девіантної поведінки
Дата конвертації09.07.2017
Розмір1,57 Mb.МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

навчально-науковий інститут права та психології

кафедра психології та педагогіки
ПСИХОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ


Програма


навчальної дисципліни

для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»

за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія»

галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки»

(шифр за ОПП ПП НЗ 2.1.2.3.)

Київ


2014 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національною академією внутрішніх справРОЗРОБНИКИ ПРОГРАМ: Ніколенко Дмитро Олександрович, доцент кафедри психології та педагогіки навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, доцент; Гребенюк Марина Олексіївна, викладач кафедри психології навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ
Обговорено та схвалено Вченою радою НАВС
___.___.2014 року, протокол № ___
Вступ

Програму вивчення навчальної дисципліни «Психологія девіантної поведінки» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030102 «Психологія».Предметом вивчення навчальної дисципліни є система наукових знань про теоретико-методологічні підходи вивчення особливостей процесу взаємодії особистості із середовищем, опосередкованого індивідуальними особливостями і внутрішньою активністю особистості, що виражається у формі зовнішніх дій і вчинків, методи вивчення законів і закономірностей форм і типів поведінки яка відхиляється від загально визнаних норм, її профілактики і корекції.

Міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: загальна психологія, вікова психологія, соціальна психологія, юридична психологія.

Забезпечувані дисципліни: основи психологічного консультування, основи психотерапії, диференціальна психологія, профорієнтація та профвідбір, патопсихологія.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Модуль 1. Девіантна поведінка: критерії визначення та механізми формування – 32 год.

Модуль 2. Класифікація поведінкових відхилень та їх характеристика – 26 год.

Модуль 3. Особливості прояву та методи психокорекції девіантної поведінки – 50 год.

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія девіантної поведінки » є формування у студентів наукових знань про природу, зміст, види і форми прояву девіантної поведінки у людей різного віку, статі, професії та етнічно-культурної приналежності, умінь застосовувати адекватні методи діагностики поведінки, яка відхиляється від норми, розробляти і впроваджувати профілактичні заходи щодо формування і прояву девіацій, а в разі необхідності корегувати останні. Теоретичні знання та практичні вміння, засвоєні в процесі вивчення дисципліни «Психологія девіантної поведінки» сприяють формуванню у студентів професійно важливих якостей особистості психолога.

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Психологія девіантної поведінки» є:

- засвоєння студентами основних теоретичних підходів щодо девіантної поведінки;

- отримання студентами навичок надання психокорекційної допомоги при прояві девіантної поведінки;

- формування у студентів використання набутих знань в майбутній професійній діяльності.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:знати:

- визначення девіантної поведінки людини;

- основні психологічні поняття, які застосовуються при визначенні девіантної поведінки людини;

- типи, форми і структуру девіантної поведінки з урахуванням ендо- та екзогеннних умов її прояву і формування;

- наукові підходи до оцінки поведінкової норми, патології та девіацій; варіанти девіантної поведінки людини; взаємозв’ язки та залежності між формами психічного відображення в структурі девіантної поведінки;

- основні принципи вивчення психологічних аспектів девіантної поведінки, методи її дослідження і корекції;

- місце навчальної дисципліни в структурі галузевих знань про поведінку людини.

вміти:

- самостійно активізувати власну пізнавальну діяльність в процесі оволодіння знань з навчальної дисципліни;

- користуватись адекватними прийомами і методами для якісного засвоєння знань;

- організовувати творчий пошук шляхів вирішення проблемних ситуацій в межах навчальної дисципліни;

- реалізовувати теоретичні знання на практиці;

- планувати і організовувати самостійну роботу над першоджерелами;

- визначати межі психологічного предмету при визначенні девіантної поведінки.

На вивчення навчальної дисципліни «Психолоогія девіантної поведінки» відводиться 108 годин /3 кредити ECTS.


2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Девіантна поведінка: критерії визначення та механізми формування.

Тема 1. Загальне поняття про девіантну поведінку та критерії її визначення.

Сучасні наукові підходи до оцінки поведінкової норми. Загальне поняття про поведінку та девіантну поведінку людини. Поведінкова норма, девіація, патологія. Місце психології девіантної поведінки в системі наук про поведінку. Загальне поняття про креативну поведінку. Принципи розрізнення психологічних феноменів та психопатологічних симптомів. Принцип Курта Шнайдера. Принцип “презумції психічної нормальності”. Феноменологічні принципи: принцип розуміння, принцип “епохе” (принцип утримання від судження), неупередженості і точності, принцип контекстуальності.


Тема 2. Поняття норми в психології. Психологічні особливості гармонійної поведінки людини.

Психічна індивідуальність та її структура. Зовнішні та внутрішні фактори поведінки. Загальне поняття про темпераментальну збалансованість. Поняття про гармонійний характер та його складові. Поняття про гармонічну особистість.


Тема 3. Причини девіантної поведінки та її механізми.

Поняття про детермінацію девіантної поведінки. Зовнішні умови фізичного середовища як причина девіантної поведінки. Зовнішні соціальні умови девіантної поведінки, Внутрішні спадково-біологічні і конституціональні передумови девіантної поведінки. Внутрішньоособистісні причини та механізми девіантної поведінки. Екзистенціально-гуманістичний підхід до девіантної поведінки. Психодинамічні аспекти девіантної поведінки. Девіантна поведінка як результат научіння. Схема аналізу девіантної поведінки.


Змістовий модуль 2. Класифікація поведінкових відхилень та їх характеристика.

Тема 4. Проблема класифікації поведінкових відхилень.

Поняття про класифікацію девіантної поведінки. Психологічна класифікація видів девіантної поведінки. Медична класифікація девіантної поведінки. Порівняльна характеристика поведінкових феноменів.


Тема 5. Психологічна характеристика основних типів та видів девіантної поведінки.

Адиктивний тип девіантної поведінки. Патохарактерологічний тип девіантної поведінки. Психопатологічний тип девіантної поведінки. Тип девіантної поведінки пов’язаний із гіперздібностями. Форми девіантної поведінки. Агресивна поведінка. Аутоагресивна поведінка. Поведінка пов’язана із зловживанням речовинами, що викликають стани зміненої психічної діяльності. Порушення харчової поведінки. Сексуальні девіації і перверсії. Надцінні психологічні захоплення. Комунікативні девіації. Аморальна поведінка. Неестетична поведінка (девіації стилю поведінки). Сруктура девіантної поведінки.


Змістовий модуль 3. Особливості прояву та методи психокорекції девіантної поведінки.

Тема 6. Загальне поняття про основні варіанти девіантної поведінки та їх характеристика.

Загальне поняття про варіанти девіантної поведінки та їх критеріальні складові. Особливості етнокультурних варіантів девіантної поведінки. Особливості гендерних варіантів девіантної поведінки. Особливості професійних варіантів девіантної поведінки. Особливості вікових варіантів девіантної поведінки. Особливості девіантної поведінки при соматичних захворюваннях.


Тема 7. Основи профілактики та психологічної корекції девіантної поведінки.

Способи та методи профілактики девіантної поведінки, психологічної корекції та консультування людей з девіантною поведінкою. Психологічне консультування осіб з девіантною поведінкою. Психологічна корекція осіб з девіантною поведінкою. Принципи відбору психокорекційних методик.Професійна складова: Особистість. Діяльність. Спілкування. Група. Спрямованість. Потреба. Мотив. Мотивація. Мета. Інтерес. Характер. Здібність. Темперамент. Світогляд. Нахил. Індивід. Індивідуальність. Особистісне значення. Колектив. Соціалізація. Установка. Самооцінка. Знання. Уміння. Навички. Дія. Звичка. Динамічний стереотип. Гра. Навчання. Праця. Мовлення. Значення. Смисл. Маскулинність. Фемінічність. Істерична поведінка. Нарцистична поведінка. Агресія. Депресія. Девіація. Перверсія. Антиципація. Гіперкінетична поведінка. Дромоманія. Дисморфоманічна поведінка. Гебоідна поведінка. Піроманія. Тривожна поведінка. Іпохондрична поведінка. Меланхолічна поведінка. Апатична поведінка. Обсесивно-фобічна поведінка. Сенситивна поведінка. Єгоцентрична поведінка. Єйфорична поведінка. Анозогностична поведінка. Паранояльна поведінка. Аграваціонна поведінка. Симулятивна поведінка. Суїцидальна поведінка. Логотерапія. Позитивна психотерапія. Раціональна психотерапія. Аутогенне тренування.Поведінкова психотерапія. Нейролінгвістичне програмування. Психодрама. Трансактний аналіз.
3. Рекомендована література

Основна (базова) література

 1. Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ.навч. закладів. /С.Д.Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, В.О. Соловієнко. За загальною редакцією акад. Максименка – К.: Форум, 2000.

 2. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2005.

 3. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения) : Учебное пособие для студентов высш. Учеб. заведений / Елена Валерьевна Змановская. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2006.

 4. Братусь Б.С. Аномалии личности. – М.: Мысль, 1988.

 5. Соціологія девіантної поведінки. Навчальний посібник / уклад. І.С.Веред та Ю. В. Кушнір. – Донецьк : КІ Ц, 2013. – 192 с

 6. Петровский В.А. Психология неадаптивной активности. М., 1992.

 7. Немов Р.С. Психология : В 3т., Т. 1. – М. : Просвещение, 1995 .

 8. Годфруа Ж. Что такое психология ? В 2-х. Т. Т. 1. : Пер. с франц. – М. : Мир. 1992.

 9. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение: Пер. с англ.-М.: Мир, 1988.

 10. Парфанович, І. І. Система попередження і подолання девіантної поведінки дівчат : монографія / І. І. Парфанович ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т : [б. в.], 2012. — 368 с.

 11. Психотерапевтическая энциклопедия. Карвасарский Б.Д. (общая редакция). – СПб.: Питер Ком, 1998.

 12. Леонгард К. Акцентуированные личности. Пер. с нем.(ГДР, Народ и здоровье, 1976 г.). Киев: Вища школа. Головное издательство, 1981.

 13. Максимова Н.Ю., Мілютіна К.Л., Піскун В.М. Основи дитячої патопсихології. Навч. Посібник – К.: Перун, 1996. - 464 с.: іл. – (Трансформація гуманіт. Освіти в Україні).

 14. Зейгарник Б.В. Патопсихология. Издательство Московского университета, 1976.

 15. Психологічний словник / За ред. В.І. Войтка. – К.: Вища Школа, 1982.

 16. Психология. Словарь/ Под общ. Ред. А.В.Петровского, Н.Д.Ярошевского, - 2 изд., испр. Доп. - М.: Политиздат., 1990.

 17. Балабанова Л. Судебная патопсихология / вопросы определения нормы и отклонений / – Донецк: Сталкер, 1998.

 18. Оржеховська В.М. Профілактика правопорушень серед неповнолтніх. Навчально-методичний посібник. –Київ, 1996.

 19. Берн Э. Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных: Пер. с англ. А.И. Федорова. - С.-Петербург: МФИН, 1992.

 20. Прикладная юридическая психология: Учеб. Пособие для вузов/Под ред. Проф. А.М. Столяренко.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

 21. Леви В.Л. Нестандартный ребенок. – 3-е изд. – М.: Знание, 1989.

 22. Захаров А.И. Неврозы у детей и психотерапия. – СПб.: СОЮЗ, 1998.

 23. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Л.Н. Гумилев. – М.: Айрис-пресс. 2006.

 24. Платонов Ю. П. Основы этнической психологии. Учеб. Пособие. – СПб.: Речь, 2003.

 25. Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Садовникова Н.О. Профориентология: Теория и практика: Учеб. Пособие для высшей школы. – М.: Академический Проект; Екатиренбург: Деловая книга, 2006.

 26. Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов. – 3-е изд., перераб., доп. – М: Академический проект; Фонд «Мир», 2005.

 27. Грошев И.В. Психофизиологические различия мужчин и женщин / И.В. Грошев. – М.: Издательство Московского психолого-социального института.; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2005.

Додаткова (допоміжна) література

 1. Мустафаєв С.М. Межэтническая адаптация студентов в условиях совместной учебной деятельности // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 6.

 2. Носенко Е.Л., Маєвська Н.А. Психологічні ознаки культури українців на сучасному етапі розвитку суспільства і напрями змін цих ознак у пострадянський період // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. -№ 7.

 3. Виноградна О.В. Особливості сприймання молоддю епізодів насильства в художніх фільмах // Практична психологія та соціальна робота. - 2008.- № 5.

 4. Бурлачук Л.Ф., Мажак Н.М. EDI – опитувальник розладів харчової поведінки. Результати попереднього аналізу та адаптації // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 4.

 5. Греса Н. Психологічні особливості антиципаційної спроможності неповнолітніх правопорушників з різним ступенем усвідомлення провини // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 4.

 6. Ніколенко Д.О. Роль антиципації у профілактиці девіантної поведінки неповнолітніх // Юридична психологія та педагогіка. Київський національний університет внутрішніх справ. - 2009. - № 1.

 7. Супрун М.О., Перепечина Н.М. Психологічні основи попередження злочинності серед неповнолітніх // Юридична психологія та педагогіка. Київський національний університет внутрішніх справ. - 2009. - № 1.

Інформаційні ресурси

 1. http://pidruchniki.ws/15840720/psihologiya/psihodiagnostika_-_galyan_im

 2. http://www.koob.ru/psychodiagnostic_systems/

 3. http://psylib.ukrweb.net/books/beloo01/index.htm

 4. http://www.alleng.ru/d/psy/psy138.htm

 5. http://textbooks.net.ua/content/view/5579/47/

 6. http://www.twirpx.com/file/222305/

 7. http://pidruchniki.ws/13820328/sotsiologiya/sotsiologiya_deviantnoyi_povedinki

 8. http://pidruchniki.ws/17190512/psihologiya/tipi_deviantnoyi_povedinki

 9. http://pidruchniki.ws/14860110/psihologiya/psihologichni_osnovi_vidhilnoyi_povedinki

 10. http://libfree.com/149968638_sotsiologiyadeviantna_povedinka.html

 11. http://schoollib.com.ua/psyhologiya/3/52.html

 12. http://schoollib.com.ua/psyhologiya/5/index.html4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік.5. Засоби діагностики успішності навчання.

Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь студентів відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового видів контролю.

Поточний контроль здійснюється на кожному занятті в межах навчального модуля та має навчальний характер.

Проміжний контроль передбачає перевірку рівня засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу модулів і здійснюється в межах семестру наприкінці планового вивчення спецкурсу. Рівень практичних навичок оцінюється в процесі виконання студентами аналізу психодіагностичних результатів за тематикою навчальної дисципліни.Підсумковий контроль проводиться у формі заліку після закінчення вивчення навчальної дисципліни.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка