Міністерство внутрішніх справ україни
Скачати 457,14 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації12.07.2017
Розмір457,14 Kb.
  1   2   3


Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ України


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра загальноправових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи НАВС,

генерал-майор міліції

В.В. Чернєй

16 грудня 2013 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРАВОЗНАВСТВО

за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія»

для студентів 2-го курсу ННІПП НАВС

Київ - 2013 рік


Робоча програма з навчальної дисципліни «Правознавство»

за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки»


Розробники: Осауленко О.І. – професор кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, професор. Мозоль Н.І. – завідувач кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, доцент; кандидат юридичних наук, доцент. Осауленко А.О. – доцент кафедри теорії держави та права НАВС, кандидат юридичних наук. Кулик Т.О. – викладач кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС.


Робочу програму схвалено на засіданні загальноправових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС


Протокол від 07 листопада 2013 року № 6
Завідувач кафедри загальноправових дисциплін
_______________________ Н.І. Мозоль

Схвалено науково-методичною радою НАВС


Протокол від 16 грудня 2013 року № 5
16 грудня 2013 Голова _______________ Чернєй В.В.

 Осауленко О.І., Мозоль Н.І., 2013 рік

 НАВС, 2013 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

"Соціально-політичні науки" (0301)
Нормативна

Модулів – 3

Напрям підготовки

"Психологія" (6.030102)Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

2013-й

2014-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – реферат

Семестр

Загальна кількість годин – 108

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 54 самостійної роботи студента – 54Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр»


26 год.

Семінарські

28 год.

Практичні

0 год.

Самостійна робота

54 год.

Індивідуальні завдання:

0 год.

Вид контролю

залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 50/50

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення навчальної дисципліни «Правознавство» полягає в тому, щоб ознайомити студентів та слухачів з найбільш значущими правовими теоріями, концепціями та юридичними догмами, що дозволяють сформувати базовий рівень професійної свідомості та культури правників, достатній для самостійного аналізу фактичних обставин справи та прийняття юридично обґрунтованого рішення.

Завдання вивчення навчальної дисципліни «Правознавство» полягає у тому, щоб сформувати у студентів базове теоретичне підґрунтя правосвідомості, правового світогляду та правового мислення; навчити студентів та слухачів правильно давати правову оцінку соціально значущим фактам, політичним подіям та процесам, грамотно формулювати власні переконання щодо проявів правового нігілізму, використовувати свій світоглядний потенціал для прийняття юридично значущих рішень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:знати:

 • правову термінологію;

 • основні положення та особливості правознавство;

 • основні історичні етапи та концепції походження держави;

 • функції та механізм держави та права;

 • основи формування та систему державних органів при різних формах правління;

 • форми здійснення народовладдя і особливості їх проведення тощо;

вміти:

 • правильно користуватися понятійним апаратом, яким оперує наука правознавство;

 • працювати з нормативним матеріалом;

 • аналізувати зміст правових норм та концепцій походження держави;

 • давати характеристику функціям держави;

 • формулювати основні функції органів законодавчої, виконавчої та судової влади;

 • користуватися міжнародними правовими документами для вирішення практичних завдань;

 • логічно викладати матеріал;

 • аргументовано висловлювати свою думку, робити висновки;

 • застосовувати правові знання для пояснення фактів навколишнього життя.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин / 3 кредити ECTS.


3. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ
Необхідність дослідження проблем походження держави і права в загальнонауковому і теоретико-правовому аспектах. Первісне і похідне виникнення держави. Державність. Загальна характеристика існуючих теорій виникнення держави і права: підстави і причини різноманітності підходів. Основні теорії походження держави і права: теологічна, патріархальна, патримоніальна, органічна, теорія насильства, психологічна, договірна, історико-матеріалістична, іригаційна. Загальна характеристика первісного суспільства: економіка, організація, регулювання. Суспільна влада та соціальні норми у докласовому суспільстві. Причини й умови виникнення держави і права. Східний (азіатський) і західний шляхи виникнення держави. Загальні закономірності виникнення держави. Держава — складне та історично обумовлене суспільно-політичне явище. Основні підходи до розуміння сутності держави, плюралізм у розумінні і визначенні держави. Державна влада як основа сутності держави. Співвідношення класового і загальнолюдського в сутності держави. Еволюція сутності і соціального призначення держави. Пошук універсального визначення поняття держави. Розуміння держави в субстанційному, атрибутивному, інституційному і міжнародному аспектах. Основні ознаки держави, що відрізняють її від первісного суспільства та інших суспільних організацій (наявність території, публічної (державної) влади, всеохоплюючий, офіційний, універсальний характер, суверенітет, нерозривний зв'я­зок з правом). Методи здійснення державної влади (переконання і примус.

Професійна складова. Оволодіння правовою культурою мислення, здатністю до узагальнення та аналізу, сприйняття інформації щодо змісту поняття держави, її ознак та передумов виникнення.
ТЕМА 2. ФУНКЦІЇ ТА МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ
Поняття, значення й об'єктивний характер функцій держави, співвідношення їх з цілями, завданнями і принципами діяльності держави. Основні характерні ознаки функцій держави. Конкретно-історична обумовленість функцій держави. Обумовленість функцій держави її сутністю і соціальним призначенням. Класифікація функцій держави. Основні внутрішні функції держави. Основні зовнішні функції держави. Основні і додаткові, постійні і тимчасові функції держави. Функції держави і функції окремих її органів. Функціонування держави. Форми здійснення функцій держави: правові і не-правові. Методи здійснення функцій держави. Характеристика основних внутрішніх і зовнішніх функцій сучасної Української держави. Динаміка функцій держави. Зв'язок і взаємодія функцій держави. Межі діяльності держави. Теоретичні основи і значення типології держав. Необхідність визначення різних типів держав. Типологія як один з найважливіших прийомів і засобів пізнання історичного процесу розвитку держави. Проблеми типології держав. Критерії типології держав: географічний принцип, ідеальний тип, типи розвитку (динамічний і статичний), суспільно-економічна формація, цивілізація. Фактори, що визначають тип держави. Формаційний підхід: переваги і недоліки. Особливості держави в межах одного іс­торичного типу. Наступність у розвитку держави. Характеристика окремих типів держав. Рабовласницька держава. Феодальна держава. Капіталістична держава. Соціалістична держава: ідеал чи реальність. Держава перехідного типу.

Цивілізаційний підхід: переваги і недоліки. Класифікація цивілізаційних підходів: виокремлення східних, західних та змішаних держав; стародавніх, середньовічних і сучасних; аграрних, індустріальних і постіндустріальних та ін. Діалектика співвідношення формаційного і цивілізаційного підходів у типології держави. Поняття і призначення механізму держави, його роль у здійсненні функцій і завдань держави. Широке і вузьке розуміння механізму держави. Співвідношення механізму держави та її апарату. Структура державного апарату. Поняття й ознаки державних ор­ганів, їх система і класифікація. Основні принципи організації і здійснення державної влади. Проблема поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову. Правоохоронні і "силові" органи держави (міліція, податкова поліція, прокуратура, служба безпеки, розвідка). Органи держави і органи місцевого самоврядування, їх співвідношення. Принципи організації і діяльність державного апарату. Державна служба. Державний службовець і посадова особа. Поняття і суть бюрократії. Демократичний і бюрократичний централізм. Вимоги до державного апарату та основні засади його діяльності в умовах демократичної, правової, соціальної держави. Гарантії діяльності органів державної влади. Проблеми вдосконалення організації і діяльності механізму Української держави.Професійна складова. Засвоєння поняття механізму держави. Розуміння особливостей основних функцій держави.
ТЕМА 3. ФОРМА ДЕРЖАВИ

Форма держави як сукупність найбільш значущих її ознак. Співвідношення форми держави і її сутності. Форма правління: поняття, суть, зміст і типологія. Загальна характеристика монархій і республік. Форма державного правління України, її розвиток у сучасних умовах. Співвідношення типу і форми держави. Різноманітність форм правління в межах одного типу держави.

Форма державного устрою, її сутність і види: унітарна, федеративна і конфедеративна. Складна і проста держава. Унітарна держава, федерація, конфедерація, імперія, їх основні ознаки й особливості. Співдружність і співтовариство. Роль економічних, політичних, національних та інших факторів у виборі форми держави. Державний режим як характеристика форми держави, його співвідношення з формою правління і державним устроєм. Види державних режимів. Демократичний, авторитарний, тоталітарний режими. Тиранія, деспотія, охлократія, олігархія, теократія. Демократичні і недемократичні державні режими. Теоретичні аспекти форми держави України (форма державного правління, форма державного устрою, тип державно-політичного режиму) за Конституцією України 1996 р.

Професійна складова. Розуміння сутності поняття форми держави, з’ясування змісту основних форм державного правління, форм державного устрою та видів політичних режимів. Виокремлення прикладного значення зазначених теоретичних положень.
ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ПРАВА

Проблеми походження права. Регулювання суспільних відносин у період первісно общинного ладу. Обряди, ритуали, табу, звичаї. Причини, умови та закономірності виникнення права. Методологічні основи визначення сутності права. Ознаки, що відрізняють норми права від норм поведінки в первісному суспільстві. Етнокультурний зміст права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу. Поняття і ознаки права. Властивості права, Співвідношення права і закону. Юридичне об’єктивне право. Юридичне суб’єктивне право. Функції права.

Загальні питання праворозуміння і його значення для практичної діяльності. Поняття право-розуміння. Суб'єкт, об'єкт і зміст праворозуміння. Розуміння права у світовій і вітчизняній юриспруденції. Теорія юридичного позитивізму. Нормативістська теорія права. Соціологічна теорія права. Психологічна теорія права. Теорія природного права. Теорія широкого розуміння права. Інтегративний підхід до розуміння сутності права. Поняття типу права. Історичні типи права: рабовласницьке, феодальне, буржуазне, соціалістичне.

Професійна складова. Розуміти поняття права, охарактеризувати ознаки, принципи та функції права. Засвоїти особливості права як регулятора суспільних відносин.
ТЕМА 5. НОРМИ ПРАВА. ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

Соціальні норми та їхні види. Поняття та ознаки правової норми. Структура правової норми. Види правових норм. Спосіб викладення правових норм у правових актах. Поняття і причини необхідності тлумачення правових норм. Способи тлумачення правових норм. Види тлумачення правових норм. Акти тлумачення правових норм. Поняття, види та ознаки правомірної поведінки. Поняття та форми реалізації юридичних норм:


використання, виконання, дотримання.

Професійна складова. Засвоїти поняття норми права, з’ясувати її структуру, основні види. Знати способи тлумачення та форми реалізації норм права.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
ТЕМА 6. КОНСТИТУЦІЯ – ОСНОВНИЙ ЗАКОН ДЕРЖАВИ

Визначення конституції та її сутність. Юридична та фактична конституція. Формальна та матеріальна конституція. Конституціоналізм, теоретичне обґрунтування необхідності, предмет та функції конституції. Види конституцій.

Порядок прийняття та внесення змін до Конституції України. Установчий характер конституційних положень. Місце конституції в системі національного законодавства.

Історія конституційного розвитку України. Перша конституція Української незалежної держави – Конституція УНР від 29 квітня 1918 р. Конституції України радянського періоду. Основні етапи та напрямки новітньої конституційної реформи в Україні. Особливості прийняття Конституції України 1996 р.

Основні риси та особливості Конституції України 1996 р. Структура Основного Закону нашої держави. Юридичні властивості Конституції України. Правова охорона Конституції України.

Значення Конституції України для розвитку української державності.Професійна складова. З’ясувати сутність та значення Конституції в житті кожної держави. Розуміти значення прямої дії норм конституції. Проаналізувати механізм контролю за дотриманням Конституції.
ТЕМА 7. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНО – ПРАВОВОГО ЛАДУ В УКРАЇНІ

Поняття конституційного ладу та його співвідношення з державним ладом. Ознаки і принципи конституційного ладу України. Закріплення конституційного ладу в Конституції України. Риси України як конституційної держави. Поняття державного ладу України та характеристика його принципів.

Гуманістичні і демократичні засади конституційного ладу України. Механізм української держави і її основні функції. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини – головний обов’язок української держави.

Народ – носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні. Конституційне закріплення принципу народного суверенітету. Співвідношення народного, національного і державного суверенітету. Форми здійснення народовладдя в Україні.

Конституційне закріплення форми української держави. Україна – унітарна республіка. Основні риси республіканської форми правління. Види республік. Особливості республіканської форми правління в Україні. Характеристика державно-політичного режиму в Україні.

Конституційні принципи культурної та мовної політики Української держави. Статус української мови як державної мови. Гарантування Конституцією України вільного розвитку, використання і захисту російської, інших мов національних меншин України.

Поняття і сутність суспільного ладу. Основні принципи суспільного ладу. Система суспільного ладу.

Професійна складова. З’ясування основних засад державно-правового ладу України, його ознак та складових.
ТЕМА 8. ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного права. Поняття і види основних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні. Механізм реалізації і гарантії прав та свобод людини і громадянина. Співвідношення міжнародно-правового і національного регулювання прав і свобод людини та забезпечення міжнародних стандартів прав і свобод людини в Україні.

Поняття громадянства і належність до громадянства України. Принципи громадянства України. Набуття громадянства України. Припинення громадянства України. Органи, які вирішують питання, пов’язані з громадянством України.

Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні. Поняття “іноземець” та види іноземців. Правова регламентація режиму іноземців в Україні. Права, свободи і обов’язки іноземців. Депортація іноземців. Екстрадиція іноземців іноземній державі. Біженці.Професійна складова. Вміння розрізняти за обсягом правовий статус суб’єктів права. З’ясування зміст поняття громадянства, особливості правового статусу людини і громадянина в Україні.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ОСНОВИ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА УКРАЇНИ
ТЕМА 9. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Цивільне право України: поняття і система. Загальна характеристика цивільного законодавства України. Цивільний кодекс України. Цивільно-правові відносини, їх виникнення, зміна і припинення. Суб’єкти цивільно-правових відносин. Об’єкти цивільно-правових відносин. Здійснення цивільних прав і виконання юридичних обов’язків. Захист цивільних прав.

Поняття і форми власності в Україні. Суб’єкти права власності та захист їхніх прав. Зобов’язальне право. Поняття зобов’язання, підстави його виникнення та припинення. Цивільно-правові договори: поняття і види. Загальна характеристика окремих видів цивільно-правових договорів. Цивільно-правова відповідальність. Спадкування за законом та заповітом.

Професійна складова. Оволодіти основними знаннями про поняття цивільно-правових відносин, з’ясувати предмет, методи та основні принципи цивільно-правового регулювання.
ТЕМА 10. СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Основні поняття і система кримінального права України. Характеристика Кримінального кодексу України. Кримінальна відповідальність т її підстави.

Поняття злочину та його ознаки. Поняття складу злочину. Кримінальне покарання. Поняття та ознаки. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

Професійна складова. З’ясування основ кримінального права та кримінального законодавства України. Аналіз складу злочину та розуміння сутності кримінально-правової відповідальності.
ТЕМА 11. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА УКРАЇНИ

Основи муніципального права України. Основи трудового права України. Правові основи соціального захисту в Україні. Основи екологічного права України. Основи земельного права України.Основи господарського права України. Основи житлового права України. Основи адміністративного права України. Основи сімейного права України. Основи фінансового права України. Основи податкового права України. Процесуальні галузі права.

Професійна складова. З’ясувати основні базові принципи галузей права України.
4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

сем.

інд.

с. р.

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Основи теорії держави та права

Тема 1. Поняття, ознаки та виникнення держави

8

2

0

2

0

4

Тема 2. Функції та механізм держави

8

2

0

2

0

4

Тема 3. Форми держави

6

2

0

2

0

2

Тема 4. Поняття, ознаки, принципи та функції права

6

2

0

2

0

2

Тема 5. Норми права. ЇХ тлумачення та реалізація

8

2

0

4

0

2

Разом за змістовим модулем 1

36

10

0

12

0

14
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка