Мсбо 21 (переглянутий у 1993 р.)
Скачати 30,27 Kb.
Дата конвертації09.07.2017
Розмір30,27 Kb.

МСБО 21 (переглянутий у 1993 р.)

Мета

 • Розуміння того, як операції та залишки у іноземній валюті слід відображати у валюті звітності компанії
 • Розуміння того, як фінансові звіти у іноземній валюті переводяться у валюту звітності групи для цілей консолідації

Визначення

 • Валюта звітності: валюта, що використовується при поданні фінансових звітів.
 • Іноземна валюта: валюта, інша, ніж валюта звітності підприємства.

ПКТ–19

 • Валюта вимірювання
 • використовується для здійснення операцій
 • та обліку залишків,
 • повинна відображати економічну сутність
 • МСБО 21
 • Валюта звітності

Вибір валюти вимірювання

 • продажі:
 • деномінація, відшкодування торгової
 • заборгованості
 • Оплата праці, матеріали,
 • інші витрати
 • закупівлі
 • готівкові резерви
 • Відображає економічний зміст подій та обставин

Операції в іноземній валюті

 • Операцію слід відображати за курсом на момент здійснення операції
 • Можна використовувати приблизні курси, наприклад середній курс за тиждень або місяць (МСБО 21.9)
 • Середні курси не надійні для використання при значних коливаннях валют

Основні правила – Дата балансу

 • Монетарні статті в іноземній валюті слід відображати з використанням валютного курсу при закритті
 • Немонетарні статті, що відображаються за історичною собівартістю, визначеною в іноземній валюті ї, необхідно визнавати за валютним курсом на дату здійснення операції
 • Немонетарні статті, які відображаються за справедливою вартістю, слід визнавати за валютним курсом, який існував на момент визначення цієї вартості
 • Курсові різниці визнаються у звіті про прибутки та збитки як
  • доходи та втрати
  • реалізовані та нереалізовані
  • дозволений альтернативний підхід МСБО 21.21 / ПКТ-11
  • за виключенням: монетарні статті, що складають частину чистих інвестицій у закордонне підприємство

Монетарні активи

 • Грошові кошти
 • Еквіваленти грошових коштів
 • Ринкові боргові цінні папери
 • Дебіторська заборгованість
 • Дебіторська заборгованість за векселями

Немонетарні активи

Монетарні зобов’язання

 • Кредиторська заборгованість
 • Кредиторська заборгованість за векселями
 • Кредиторська заборгованість за облігаціями
 • Кредиторська заборгованість щодо оренди
 • Нарахування
 • Резерви
 • Відстрочений податок

Немонетарні зобов'язання

 • Відстрочений прибуток

приклад 1 - годинник

 • Закупівля товарів
 • 20 Грудня
 • 31 Грудня
 • Купівля годинника
 • 100
 • 100
 • Курс обміну
 • 0.90
 • 0.92
 • Вартість в $
 • $ 90
 • $ ?
 • Оцінка зобов'язання
 • кредитори
 • 100
 • 100
 • Курс обміну
 • 0.90
 • 0.92
 • Вартість в $
 • $ 90
 • $ ?
 • Бухгалтерські записи
 • Товари
 • Кредитори
 • 20/12
 • 90
 • 90
 • 31/12
 • ?
 • ?
 • X
 • -
 • різниця
 • ?
 • ?

приклад 2 - книги

 • Закупівля товарів
 • 20 грудня
 • 31 грудня
 • Купівля 20 книг по
 • 10 за кожну
 • 200
 • Курс обміну
 • 0.90
 • 0.80
 • Вартість в $
 • $ 180
 • $ ?
 • Оцінка зобов'язання
 • Кредитори
 • 200
 • 200
 • Курс обміну
 • 0.90
 • 0.80
 • Вартість в $
 • $ 180
 • $ ?
 • Бухгалтерські записи
 • Товари
 • Кредитори
 • 20/12
 • 180
 • 180
 • 31/12
 • Різниця при обміні валют
 • ?
 • ?

Приклад: запаси

  • Книги
  • Собівартість імпортованих книг 20 грудня: 20 * US$ 9 = US$ 180
  • Ціна продажу 20 грудня: 20 * US$ 9.4 = US$ 188
  • Очікувана маржа: US$ 8
  • Падіння курсів обміну валют спричинить падіння собівартості імпортованих товарів. Це негайно вплине на ринкові ціни.
  • Ціна продажу на 31 грудня знизиться до 20 * US$ 8.9 = US$ 178
  • Слід списати запаси у розмірі US$2, оскільки чиста вартість реалізації нижча за собівартість

Приклад: торгівельні цінні папери

 • Собівартість: Euro 1,000,000 * 0.85 = US$ 850,000
 • Чиста вартість реалізації: Euro 950,000 * 0.95 = US$ 902,500
 • Нижча з двох приведених = US$ 850,000
 • Слід пам'ятати:
   • собівартість x історичний курс
   • порівнювати
   • ринкова вартість x поточний курс

Нереалізовані доходи та витрати (1)

 • US$ Курс Euro
 • Продаж товарів 20.12 100,000 1.30 130,000
 • Дебіторська заборгованість
 • 31.12 100,000 1.35 135,000
 • Інші операції з іноземною валютою відсутні
 • Яким буде вплив курсових різниць на звіт про прибутки і збитки за МСБО 21?

Нереалізовані доходи та витрати (2)

 • US$ курс Euro
 • Продаж товарів 20.12 100,000 1.30 130,000
 • Дебіторська заборгованість
 • 31.12 100,000 1.35 135,000
 • Прибуток від курсових різниць у звіті про прибутки та збитки становитиме: Euro $ 35,000 (нереалізований)

Концепція реалізованості

 • За багатьма GAAP: нереалізовані доходи не визнаються
 • Така концепція не застосовується згідно з МСБО: відсутні відмінності між реалізованими та нереалізованими курсовими різницями: усі різниці відображаються у звіті при прибутки та збитки

Фінансова звітність у іноземній валюті

 • Класифікація закордонних операцій:
  • Закордонні господарські одиниці, які є складовою частиною операцій підприємства, що звітує
  • закордонні підприємства
 • Ознаки того, що закордонне підприємство не є складовою частиною:
  • операційна автономія
  • незначна частка операцій з підприємством, що звітує
  • місцеве джерело фінансування
  • фактори виробництва сплачуються у місцевій валюті
  • продажі деноміновані у валюті, відмінній від валюти звітності підприємства
  • рух грошових коштів підприємства, що звітує, відокремлений від операцій закордонного підприємства

Закордонні господарські одиниці, які є частиною операцій підприємства, що звітує

 • ФЗ звіти мають бути переведені із застосуванням положень і процедур так, ніби операції закордонної господарської одиниці були операціями самого підприємства, що звітує
 • середні курси обміну валют можуть застосовуватися, якщо коливання обмінних курсів незначні

Фінансові звіти закордонних підприємств

 • активи та зобов'язання за курсом при закритті
 • доходи та витрати за курсами на дату операцій або середнім курсом
 • власний капітал не підлягає перерахуванню і залишається за історичними курсами
 • остаточні курсові різниці відображаються у власному капіталі, доки не відбудеться вибуття чистих інвестицій
 • коли закордонне підприємство консолідується, проте не є у повному володінні, акумульовані різниці, які виникають при перерахуванні і розподіляються на частку меншості, відносяться до частки меншості і відображаються як її частина в консолідованому балансі
 • гудвіл та коригування справедливої вартості до балансової вартості активів та зобов'язань за курсом при закритті або за історичним курсом

Спрощений погляд: перерахунок фінансових звітів закордонного підприємства

 • Коригування за поточний рік складається із суми операцій, що наведені нижче :
 • чисті активи на початок періоду * (курс обміну на кінець року – курс обміну на початок року)
 • зміни чистих активів за рахунок прибутку * (курс обміну на кінець року – середній курс обміну)
 • зміни чистих активів за рахунок інших операцій * (курс обміну на кінець року – історичний курс обміну)
 • Результат відноситься на статтю “Коригування перерахунку” у власному капітал

Зміни у класифікації

 • Закордонна господарська одиниця, яка є частиною підприємства, перекласифіковується у закордонне підприємство: курсові різниці, що виникають внаслідок перерахування немонетарних активів на дату нової класифікації, класифікуються як власний капітал
 • Закордонне підприємство перекласифіковується у закордонну господарську одиницю, що є складовою частиною підприємства: перераховані суми за немонетарними статтями на дату зміни розглядаються як історична собівартість цих статей протягом періоду зміни і наступних періодів. Курсові різниці, які були відстрочені, не визнаються до моменту вибуття цієї господарської одиниці.

Додаткові питання

 • Залишки по розрахунках з компаніями групи у валюті звітності
  • прибутки та збитки від курсових різниць за залишками по розрахунках з компаніями групи у валюті звітності відображаються у звіті про прибутки та збитки
 • Різні дати закінчення періоду
  • різниця в три місяці дозволяється
  • коригування значних змін між звітними датами
 • Реалізація закордонного дочірнього підприємства
  • накопичені курсові різниці відображаються у звіті про прибутки та збитки
 • ПКТ-7 Введення ЄВРО
  • Слід розглядати згідно з МСБО 21

Процес перерахування

 • Валюта вимірювання:
 • Фунти стерлінгів
 • Валюта подання:
 • USD
 • AUD
 • GBP
 • USD
 • Sfr
 • Часовий метод (temporal
 • method)
 • Перехід не зазначається у ПКТ-19
 • (метод закордонних підприємств вважається прийнятним)

ПКТ-19

 • Зміна валюти вимірювання у результаті певних обставин обліковується перспективно
 • Чинний щодо річних фінансових періодів, починаючи з та після 1 січня 2001
 • Розкриття інформації (якщо доцільно):
  • чому валюта вимірювання та місцева валюта відмінні
  • пояснення, чому відбулася зміна валюти вимірювання та валюти подання
  • чому фінансові звіти подані у валюті відмінній від валюти вимірювання, а також необхідно розкрити яка валюта є валютою вимірювання та опис процесу перерахування, який було застосовано

Гіперінфляційна економіка

 • місцеві фінансові звіти слід перераховувати із застосуванням індексу інфляції відповідно до МСБО 29 (прибутки/збитки від чистої монетарної позиції відображаються у звіті про прибутки та збитки)
 • баланс та звіт про прибутки та збитки перераховуються в валюту подання групи, використовуючи обмінний курс на кінець періоду
 • дочірнє підприємство, яке здійснює операції в гіперфляційній економіці, не може готувати фінансову звітність у іноземній валюті просто заради зручності (ПКТ-19)

Цілі

 • Зараз ви повинні розуміти:
 • як операції та залишки в іноземній валюті перераховуються у валюту вимірювання компанії
 • як фінансові звіти в іноземній валюті перераховуються у валюту подання групи для цілей консолідації

Основні моменти

 • Перерахування активів та зобов'язань, представлених у іноземній валюті: слід розрізняти монетарні та немонетарні
 • Нереалізовані прибутки та збитки від курсових різниць відображаються у звіті про прибутки і збитки
 • Перерахування фінансових звітів у іноземній валюті залежить від класифікації закордонних операцій (‘господарська одиниця як складова частина підприємства’ та ‘закордонне підприємство’)
 • ПКТ-19 визначає валюту вимірювання


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка