Наукова бібліотекаСторінка2/2
Дата конвертації11.03.2019
Розмір0,82 Mb.
1   2

Бібліографічний покажчикМиколаїв – 2013

ББК 91.9:74

Ф 77

Укладачі:

Вілкул В.Д. – завідувач сектору науково-інформаційної роботи наукової бібліотеки МНУ ім. В.О. Сухомлинського

Пєхота О.М. – доктор педагогічних наук, директор інституту педагогічної освіти

Відповідальний за випуск:

Сімоненко Н.Є. – директор наукової бібліотеки МНУ імені В.О. Сухомлинського

Компютерний набір:

Степчук В.В.

Фонд наукової школи О.М. Пєхоти: Бібліографічний покажчик. / Уклад. В.Д. Вілкул, О.М. Пєхота. – Миколаїв, 2013. – 36 с.Покажчик орієнтований на теоретичну підготовку майбутнього вчителя. Для тих, хто навчається у МНУ ім. В.О. Сухомлинського; викладачів та співробітників

© МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013

Зміст

Від упорядника…………………………………………………………….

4

1.

Природничі науки…………………………………………………

5
2.

Техніка. Технічні науки……………………………………………..

5
3.

Охорона здоров’я. Медичні науки…………………………………

6
4.

Суспільні науки……………………………………………………...

7
4.1.

Соціальна робота…………………………………………………….

7
5.

Історія. Історичні науки…………………………………………….

8
5.1.

Історія України………………………………………………………

8
5.2.

Народознавство. Етнографія України……………………………...

9
5.3.

Історія Миколаївщини………………………………………………

9
6.

Наука. Наукознавство……………………………………………….

10
7.

Народна освіта. Педагогічні науки………………………………

10
7.1.

Історія педагогіки……………………………………………………

16
7.2.

Теорія освіти та навчання…………………………………………..

18
7.3.

Теорія та методика виховання……………………………………...

20
7.4.

Вища освіта. Педагогіка вищої школи……………………………..

23
7.4.1.

Матеріали студентських конференцій…………………………….

27
7.4.2.

Магістрантські читання……………………………………………..

28
7.4.3.

Науковий вісник МНУ……………………………………………..

28
8.

Фізична культура і спорт……………………………………………

29
9.

Засоби масової інформації…………………………………………

29
10.

Філологічні науки…………………………………………………...

30
11.

Мистецтво. Мистецтвознавство……………………………………

30
12.

Філософські науки………………………………………………….

32

13.

Психологічні науки………………………………………………….

32

14.

Художня література…………………………………………………

33

15.

Періодичні видання……………………………………………….

35


Від упорядника

Педагогічна освіта XXI століття, ґрунтуючись на фундаменті загально цивілізаційних цінностей, накреслює нові орієнтири у підготовці сучасного вчителя і викладача. Серед них на першому місці – повага до особистості, співпраця і діалог, саморозвиток, володіння новітніми технологіями. Саме це і визначає стратегію вищої освіти на сучасному етапі. Одна із актуальних проблем вищої школи є пошук ефективних форм і методів організації навчально-виховного процесу, їх використання у процесі професійної підготовки майбутніх спеціалістів.

Професійна компетентність вчителя включає вміння орієнтуватися в потоці наукової інформації, створювати авторські навчальні програми, запроваджувати інноваційні педагогічні технології. Тому важливим завданням підготовки педагогічних кадрів є виховання творчих вчителів, здатних до науково-дослідницької діяльності, яка розвиває їх індивідуальні здібності, наукову інтуїцію, дослідницькі навички.

При укладанні покажчика використано фонд наукової школи доктора педагогічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача кафедри педагогіки середньої та вищої освіти, директора Інституту педагогічної освіти МНУ імені В.О.Сухомлинського Олени Миколаївни Пєхоти , який вона передала в дар Науковій бібліотеці університету. Коло наукових інтересів О.М.Пєхоти – особистісний та суб’єктивний підхід, індивідуалізація підготовки фахівця, технології педагогічної освіти. Вона – автор понад 200 праць педагогічного напрямку, серії «Педагогічна освіта XXI століття».

Пропонований покажчик допоможе студентам самостійно опанувати навчальний матеріал та здійснювати науково-дослідницьку роботу.

Матеріал розміщено у 15 розділах. Видання охоплює 439 документів: книг, підручників, монографій, навчально-методичних посібників, наукових збірників, матеріалів наукових конференцій, художньої літератури, періодичних видань.

Мета покажчика – сприяти подальшому розвитку навчання, поглибленню наукових досліджень у вищій школі .

Покажчик рекомендовано студентам, магістрантам, педагогам, які цікавляться сучасними проблемами розвитку наукової думки.1. Природничі науки

 1. Біорізноманіття як ключовий елемент збалансованого розвитку: регіональний аспект: матеріали Всеукраїнської конференції молодих вчених. – Миколаїв: МДУ, 2003. – 234 с.

 2. Братута Э.Г. Поэзия термодинамики / Э.Г. Братута. – Харьков: ХДПУ, 2000. – 244 с.

 3. Воднев В.Т. Математический словарь высшей школы: Общая часть / В.Т. Воднев, А. Ф. Наумович, Н.Ф. Наумович ; Под ред. Ю.С. Богданова. – Минск: Вышэйшая школа, 1984. – 527 с

 4. Григоренко Я.М. Розв'язання задач теорії оболонок на основі дискретно-континуальних методів: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Я.М. Григоренко, В.Д. Будак, О.Я. Григоренко. – Миколаїв: Іліон, 2010. – 294 с.

 5. Ефимова В.М. Основы антропоклиматологии: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.М. Ефимова, А.М. Ярош. – Симферополь: Таврия-Плюс, 2003. – 202 с.

 6. Мєщанінов О.П. Моделювання систем: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.П. Мєщанінов. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 2001. – 268 с.

 7. Павлов Є.О. Математика. Основні формули = Павлов Е.А. Математика. Основные формулы: Текст українською і російською мовами / Є.О. Павлов. – К.: Либідь, 1993. – 48 с.

 8. Стахеев А.Ю. Вся химия в 50 таблицах: пособие для учащихся старших классов и абитуриентов / А. Ю. Стахеев ; Под ред. С. Бердоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: МИРОС; РОСТ, 1998. – 64 с.

 9. Шмалєй С.В. Екологія. Початковий етап: навчальний посібник для гуртків екологічного спрямування позашкільних закладів / С.В. Шмалєй, Т.І. Щербина, Л.Ю. Русіна. – Херсон: Наддніпряночка, 2005. – 132 с.

2. Техніка. Технічні науки.

 1. Альтов Г.С. И тут появился изобретатель / Г.С. Альтов. – М.: Дет. лит., 1984. – 126 с

 2. Керниган Б.В. Практика программирования / Б.В. Керниган, Р. Пайк; Перевод с английского под ред. И. Романовского. – СПб.: Невский Диалект, 2001. – 381 с. 1. Кошкин К.В. Организация компьютеризированных интегрированных производств в судостроении: монография / К.В. Кошкин. – Николаев: УГМТУ, 1999. – 220 с.

 2. Растригин Л.А. С компьютером наедине / Л.А. Растригин. – М.: Радио и связь, 1990. – 224 с.

3. Охорона здоров’я. Медичні науки.

 1. Аппазов Ф.С. Основи медичних знань: підручник для студентів немедичних спеціальностей вищих навчальних закладів / Ф.С. Аппазов, С.Д. Яковлева, А.М. Коньков ; Під ред. С.Д. Яковлевої. – Херсон, 2005. – 240 с.

 2. Гуляев Э.А. Все в твоих руках: Лечебник / Э.А. Гуляев. – Одесса: Оптимум, 2003. – 156 с. – (Сам себе доктор).

 3. Дильман В.М. Большие биологические часы. Ведение в интегральную медицину / В.М. Дильман. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М.: Знание, 1986. – 256 с.

 4. Здоровые дети – здоровое будущее: сборник докладов конференции. – М., 2005. – 80 с.

 5. Моргун Ф.Т. Куда идешь, Украина?: Национальная идея, родной язык и украиника / Ф. Т. Моргун. – 3-е изд., доп.. – Полтава : Полтавский литератор, 2005. – 484 с.

 6. Петсонен Р. Обучение здоровью: пособие для школьных медицинских работников / Р. Петсонен, О. Васютина, С. Питканен. – М., 2004. – 135 с.

 7. Руденко А.О. Основи гігієни: навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей / А.О. Руденко, В.С. Черно. – Миколаїв, 2010. – 128 с.

 8. Стратегія соціально-психологічного та медико-біологічного забезпечення життєдіяльності людини: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 12-14 лютого 2004 року. – Миколаїв : МДУ, 2005. – 393 с.

 9. Шатохина Л.Ф. Рекомендации по созданию Школы содействия здоровью : пособие для руководителей школ / Л.Ф. Шатохина. – М., 2005. – 72 с.

 10. Ярош А. Курорты Крыма среди приморских климатических курортов Европы и прилегающих к ней регионов Азии и Африки / А. Ярош, В. Ефимова, С. Солдатченко. – Симферополь: Терра Таврика; Таврия Плюс, 2002. – 72 с.

 11. Ярош А. Курорты Крыма среди приморских климатических курортов мира / А. Ярош, В. Ефимова, С. Солдатченко. – Симферополь: Антиква, 2010. – 76 с.

4. Суспільні науки

 1. Державна служба: збірник навчальних програм нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки фахівців за спеціальністю "Державна служба" / За заг. ред. О.Ю. Оболенського. – К., 2001. – 128 с.

 2. Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей: навчально-методичний посібник / За ред. К.Б. Левченко, О.А. Удалової. – К.: Міленіум, 2005. – 210 с.

 3. Мельніченко В.В. Соціологічні дослідження. Практикум: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.В. Мельніченко. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2004. – 296 с.

 4. Михайліченко І.В. Основи професійної культури працівників органів внутрішніх справ: навчальний посібник / І.В. Михайліченко. – Кіровоград: КОД, 2004. – 180 с.

 5. Новак А.Я. Як підняти українську економіку: монографія / А.Я. Новак. – 2-ге вид., доп.. – К.: Гнозіс, 2007. – 344 с.

 6. Прозорість і корупція в системі вищої освіти України: збірник матеріалів конференції (21-22 листопада 2002 року, м. Львів). – К.: Таксон, 2003. – 308 с.

 7. Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання України, 2006. – 326 с.

 8. Що таке права людини?: На основі Загальної декларації прав людини. – 2004. – 30 с.

4.1. Соціальна робота

 1. Бадора С. Теорія і практика опікунства в Польщі / С. Бадора. – Івано-Франківськ, 2000. – 252 с.

 2. Докторович М.О. Неповна сім'я : Особливості роботи соціального педагога / М.О. Докторович. – К: Шкільний світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

 3. Клименюк Н.В. Навчально-методичні матеріали з соціології для майбутніх соціальних працівників / Н.В. Клименюк. – Миколаїв: МДГУ ім. П. Могили, 2007. – Вип. 92 – 176 с.

 4. Мажец Д.К. Опіка над дітьми в добу суспільних змін / Д.К. Мажец. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 226 с.

 5. Соціальна робота з дітьми та молоддю: проблеми, пошуки, перспективи / За заг. ред. І.М. Пінчук, С.В. Толстоухової. – К.: УДЦССМ, 2000. – 276 с.

 6. Учимся жить в мире: пособие по развитию социальных навыков у детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М., 2005. – 130 с.

5. Історія. Історичні науки

 1. Бастарева Л.И. Петропавловская крепость: путеводитель / Л.И. Бастарева, В.И. Сидорова. – Ленинград: Лениздат, 1989. – 127 с.

 2. Гребенников Ю.С. Киммерийцы и скифы Степного Побужья (ІХ-ІІІ вв. до н.э.) / Ю.С. Гребенников. – Николаев, 2008. – 192 с.

 3. Злаин А.И. Полтавская битва / А. И. Злаин. – М.: Воениздат, 1988. – 127 с.

 4. Зубков Р.С. Африка. Шляхами мандрівників / Р.С. Зубков, В.О. Погромський. – Полтава: Ризо-Стар, 2005. – 389 с.

 5. Кушніренко І.К. Барон Микола Олександрович Корф. Одержимий з провінції / І. К. Кушніренко, В. І. Жилінський. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2010. – 222 с.

 6. Михайлов И. Тайна дома на Софиевской / И. Михайлов. – Николаев, 2002. – 60 с.

 7. Нечкина М.В. Декабристы / М. В. Нечкина. – 2-е изд., испр. и доп.. – М.: Наука, 1984. – 182 с.

 8. Питання нової та новітньої історії: збірник наукових праць. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського; Іліон, 2011. – Вип. 1. – 258 с.

 9. Шкаруба Л.М. Скарбниця духовної спадщини. (Нариси з історії світової культури): навчально-методичний посібник для викладачів, студентів та учнів старших класів / Л. М. Шкаруба, С. М. Шошура. – Миколаїв : Іліон, 2005. – 174 с.

 10. Шкляж И.М. Большая игра (из истории русско-французского дипломатического противостояния) / И. М. Шкляж. - Николаев, 2012. - 12 с.

 11. Шкляж И.М. Фельдмаршал Паскевич и его время: монография / И. М. Шкляж. – Николаев : Илион, 2010. – 120 с.

 12. Шкляж Н.М. Блистательный авантюрист (Мориц Август Бениовский и его время): историко-документальное исследование / Н. М. Шкляж. – Николаев : Илион, 2007. – 92 с.

5.1. Історія України

 1. Бойко Б. Україна: остання війна за незалежність (аналітиче дослідження) / Б. Бойко. – Вид. 3-є доп. – Коростень: Редакція газети "Вечірній Коростень", 2005. – 158 с.

 2. Мокін Б.І. Що за горизонтом? / Б. І. Мокін. – Вінниця: Універсум, 2005. – 507 с.

 3. Моргун В.Ф. Психохірургія наклепів / В.Ф. Моргун. – Полтава: Полтавський літератор, 2005. – 284 с.

 4. Українська культура / Лекції за ред. Д.А. Антоновича. – К.: Либідь, 1993. – 592 с. – (Пам'ятки історичної думки України).

5.2. Народознавство. Етнографія України

 1. Культура і побут населення України: навчальний посібник для вузів. / В.І.Наулко, А.В.Артюх, В.Ф.Горленко та ін.. – 2-е вид., доп. і перероб.. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.

 2. Народна мудрість вчить, як на світі жить: навчально-методичний посібник з народознавства. / За заг. ред. Ю.О. Грицая, Я.І. Журецького. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 1998. – 92 с.

 3. Народне мистецтво України: метод. посібник для вчителів. 9 кл. – Тернопіль: Чумацький шлях, 1992. – 59 с.

 4. Супруненко В.П. Народини: Витоки нації: символи, звичаї, вірування та побут українців / В. П. Супруненко. – Запоріжжя: СП Фаез, МП "Берегиня", 1993. – 136 с.

 5. Українські народні свята та звичаї / Уклад. Сапіга В.К.. – К.: Знання України, 1993. – 112 с.

 6. Харків – моя мала Батьківщина: навчальний посібник з народознавства / За ред. І.Ф. Прокопенка. – Харків: ОВС, 2003. – 544 с.

5.3. Історія Миколаївщини

 1. "Дикий Сад" археологический памятник XIII-X вв. до н.э. – ровесник Трои! – Николаев, 2008. – 16 с.

 2. Дюмин А. Моя жизнь. Летопись полувека / А. Дюмин. – Николаев: Изд-во Ирины Гудым, 2006. – 288 с.

 3. Золотухин А.И. Город Святого Николая: Древнейшая история / А.И. Золотухин. – Николаев: Возможности Киммерии, 2002. – 44 с.

 4. Миколаїв [Ізоматеріал]: фотоальбом / Спец. фотозйомка В. Андрієвський, О. Кремко. – К.: Златограф, 1999.

 5. Миколаївське державне вище училище культури. 50 років служіння культурі. 1954 - 2004 рр.: збірник нарисів і спогадів. – Миколаїв: Іліон, 2004. – 150 с.

 6. Миколаївський обласний Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді: до 55-річчя з дня заснування . – Миколаїв, 2002. – 32 с.

 7. Миколаївщині – 65: становлення, розвиток, перспективи: матеріали обласної науково-практичної конференції. – Миколаїв: Атол, 2002. – 138 с.

 8. Северина, Л.А. Николаев и Макушины: Экскурсия по городу / Л.А. Северина. - Николаев, 2009. - 128 с.

 9. Человек года. Горожанин года (1996-2006): биобиблиографический справочник. – 9-е изд., доп.. – Николаев: Возможности Киммерии, 2007. – 158 с.

6. Наука. Наукознавство

 1. Труды Крымской Академии Наук . – Симферополь: Таврия, 2004. – 262 с.

7. Народна освіта. Педагогічні науки

 1. Бібліотечка українознавства для вчителя: науково-методичний вісник. – Миколаїв, 1993. – Вип.1. – 54 с.

 2. Богданова І.М. Інтегрований курс педагогіки: навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей / І.М. Богданова; За ред. Р.І. Хмелюк. – Одеса: Хаджибей, 1996. – 161 с.

 3. Бордовская Н.В. Педагогика: учебник для вузов/Н.В.Бордовская , А.А.Реан. – СПб: Изд-во «Питер», 2000. – 304с. – (Сер. «Учебник нового века»).

 4. Вигман С.П. Педагогика в вопросах и ответах: учебное пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 208с.

 5. Воликова Т.В. Учитель и семья: учебное пособие для студентов педагогических институтов / Т.В. Воликова. – М.: Просвещение, 1979. – 127 с.

 6. Гендерний підхід в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами: Навчальний посібник для викладачів інститутів післядипломної освіти, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації / За заг. ред. В.В. Олійника, Л.І. Даниленко. – К.: Логос, 2004. – 212 с.

 7. Гендерный подход в школе: пособие для учителей / Сост. Р. Петсонен, О. Васютина, М. Якимович. – М., 2005. – 65 с.

 8. Гіптерс З.В. Економічна освіта молоді в Галичині ХІХ - першої половини ХХ століть: теорія, досвід, персоналії: монографія / З.В. Гіптерс. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 220 с.

 9. Гіптерс З.В. Психологія і педагогіка у формуванні творчої особистості майбутнього фахівця фінансово-економічного спрямування: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / З.В. Гіптерс. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 494 с.

 10. Глотов В.В. Учитель для сына: Размышления журналиста / В. В. Глотов. – М. : Педагогика, 1985. – 144 с.

 11. Головченко, Г.О. Шкільні газети та інформаційне суспільство: навчальний посібник / Г. О. Головченко. - Миколаїв : Іліон, 2011. - 206 с.

 12. Голобородько Є.П. Педагогічна онтософія: проблеми і перспективи. Науково-педагогічні праці у 2-х томах . Т. 1. Методика викладання російської мови / Є. П. Голобородько. – Херсон : ВАТ "ХМД", 2007. – 556 с.

 13. Голобородько Є.П. Педагогічна онтософія: проблеми і перспективи. Науково-педагогічні праці у 2-х томах. Т. 2. Методика викладання української мови. Загальна педагогіка. Педагогіка вищої школи. Педагогічна публіцистика / Є.П. Голобородько. – Херсон: ВАТ ХМД, 2007. – 604 с.

 14. Головченко Г. Как сделать школьную газету? / Г. Головченко. – Николаев: Тетра, 2004. – 56 с.

 15. Громадянська освіта в навчальних закладах області: методичний посібник. – Кіровоград: КОІППО, 2008. – 52 с.

 16. Давкуш Н.В. Прогностична діяльність вихователя дошкільного закладу: навчальна програма спецкурсу для підготовки фахівців зі спеціальності "Дошкільна освіта" / Н.В. Давкуш. – Євпаторія: РВВ РВНЗ КГУ, 2010. – 40 с.

 17. Державний педагогічно-меморіальний музей В.О. Сухомлинського. Путівник . – Павлиш, 2008. – 50 с.

 18. Дизайн у школі: програма курсу для педагогічних навчальних закладів. – М.: МДПУ, 2002. – 34 с.

 19. Дозвілля школярів: ігрові програми / Упоряд. Л. Шелестова. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2004. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

 20. Життєві плани випускників середніх шкіл та їх реалізація: науково-методичний посібник / За заг. ред. В. Олійника, Л. Даниленко. – К.: Міленіум, 2003. – 204 с.

 21. Зверєва І.Д. Практикум з педагогіки: метод. посібник для самостійної роботи студентвів / І.Д.Зверєва, Л.Г. Коваль. - К., ІЗМН. – 1996. – 124с.

 22. Информационный бюллетень "Обучение здоровью в образовательных учреждениях" : № 4. – 2004. – 24 с.

 23. Киричук, В.О. Технологія діяльності класного керівника з учнівським колективом: Діагностика; аналіз; планування; організація корекційної роботи / В. О. Киричук. - Миргород, 2000. - 88 с.

 24. Класний керівник у сучасній школі: методичний посібник. / В.М. Оржеховська, О.І. Пилипенко, Л.А. Греков та ін.. – К.: ІЗМН, 1996. – 156 с.

 25. Козляковський П.А. Педагогіка: посібник для студентів гуманітарно-технічного напряму для допомоги у самостійній роботі / П.А. Козляковський. – Миколаїв, 2000. – 118 с.

 26. Козляковський П.А. Робоча програма з курсу "Педагогіка" / П.А. Козляковський. – Миколаїв, 1999. – 26 с.

 27. Комплексная программа обучения здоровью в образовательных учреждениях системы начального профессионального образования Псковской области: методические рекомендации. – Псков: ПОИПКРО, 2005. – 44 с.

 28. Кузьмінський А.І. Педагогіка: завдання ситуації: Практикум. – К.: Знання - Прес, 2003. – 429с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).

 29. Кузнецова Л.В. Гармоничное развитие личности младшего школьника: книга для учителя / Л. В. Кузнецова. – М: Просвещение, 1988. – 224 с.

 30. Краткий справочник по педагогической технологии / Под ред. Н.Е. Щурковой. - М. : Новая школа, 1997. - 64 с.

 31. Мартиненко С.М. Загальна педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С.М. Мартиненко, Л. Л. Хоружа. – К.: МАУП, 2002. – 176 с.

 32. Матешкин К.А. Кибернетическая педагогика: монография / К.А.Матешкин. – Харьков: Международный Славянский университет, 2006. – 238 с.

 33. Мельніченко В.В. Організаційно-педагогічні умови управління професійно-технічним навчальним закладом сільськогосподарського профілю / В.В. Мельніченко. – Миколаїв: Іліон, 2004. – 306 с.

 34. Миколаївський торгово-економічний кооперативний технікум. Нариси до 40-річчя з дня заснування . – Миколаїв, 2008. – 104 с.

 35. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навчальний посібник. – 2-ге вид. – К., 1999. – 350с.

 36. Мойсеюк .Є. Педагогіка : навчальний посібник. – 5-те вид., доп. І перероб. – К., 2007. – 657с.

 37. На крилах педагогіки Добра: До 70-річчя від дня народження І. Зязюна / Упоряд. Н. Ничкало. – К.: Богданова А.М., 2008. – 120 с.

 38. На пути к новой школе. Опыт перестройки народного образования в Эстонской ССР . – М.: Педагогика, 1988. – 224 с.

 39. Накази загальноосвітнього навчального закладу / За ред. В.І. Шелакіна, Н.К. Калантай, Н.О. Чепель. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2004. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). 1. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки . – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 78 (1). – 276 с.

 2. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 78 (2). – 393 с.

 3. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. –Вип. 32 (1). – 226 с.

 4. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. –Вип. 32 (2). – 220 с.

 5. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: ТОВ "Імекс-ЛТД", 2007. – Вип. 74. – 374 с.

 6. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: ТОВ "Імекс-ЛТД", 2008. – Вип. 76. – 440 с.

 7. Образотворче мистецтво. 1-7 класи: навчально-методичний посібник для вчителів / Г.А. Полякова, Л.І. Божко, О.О. Лейбіна та ін.. – Харків: Скорпіон, 2001. – 160 с.

 8. Обучение здоровью в сельской школе: опыт Чувашской Республики . – Чебоксары, 2005. – 56 с.

 9. Олійник В.В. Управління розвитком професійно-технічного навчального закладу: навчально-методичний посібник / В.В. Олійник, Л.М. Сергеєва. – К.: АртЕк, 2010. – 174 с.

 10. Орехова В.А. Педагогика в вопросах и ответах: учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2006. – 200с.

 11. Освітянам про гендер: навчальний посібник. – Миколаїв: ОІППО, 2002. – 19 с.

 12. Основні напрями реалізації дослідно-експериментальної роботи в Миколаївській спеціалізованій школі "Академія дитячої творчості" . – Миколаїв, 2008.

 13. Острогорский  А.Н. Избранные педагогические сочинения / А.Н. Острогорский ; Сост. М.Г.Данильченко. – М.: Педагогика, 1985. – 352 с. – (Пед. б-ка).

 14. Пальчевський С.С. Педагогіка: навчальний посібник. – К.: Каравела, 2007. – 576с.

 15. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 700с.

 16. Педагогічна культура / За ред. Л.С. Нечепоренко. - Харків : ХДУ, 1993. – 145 с.

 17. Педагогічна майстерність. Тексти. Модуль ІІІ / За заг. ред. І.А. Зязюна. – Полтава, 2006. – 232 с. 1. Педагогічна освіта як умова сталого розвитку суспільства: технологічний аспект: Програма Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. - Миколаїв, 2012. - 14 с.

 2. Педагогічна освіта: історія, технології, педагогічна майстерність, професіоналізм: Програма XV Міжнародної науково-практичної конференції. - Миколаїв, 2013. - 32 с.

 3. Педагогічний процес: теорія і практика: збірник наукових праць. – К.: Науковий світ, 2002. – Вип. 2. – 260 с.

 4. Педагогічний словник /За ред.. М.Д. Ярмаченка. – К.: Педагогічна думка, 2001. – 514с.

 5. Первова М.М. Навчальна програма та методичні рекомендації з практикуму підготовки гідів-перекладачів для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови (10, 11 класи) / М.М. Первова. – Миколаїв, 2007. – 52 с.

 6. Переможці всеукраїнського конкурсу "Вчитель року" - заслужені вчителі України 1996 - 2001 . – К., 2001. – 40 с.

 7. Підготовка учнів до професійного навчання і праці (психолого-педагогічні основи): навчально-методичний посібник / За ред. Г.О. Балла, П.С. Перепелиці, В.В. Рибалки. – К.: Наукова думка, 2000. – 188 с.

 8. Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов: учебное пособие. М.: Изд-во Владос-Пресс, 2001. – 368с.

 9. Пономаренко Т.Л. Етнопедагогіка: навчально-методичний посібник для студентів / Т.Л. Пономаренко, Л.М. Цимбал. – Миколаїв: Вид-во ПСІ КСУ, 2004. – 98 с.

 10. Постельняк А.І. Ідеї В.О. Сухомлинського живуть і розвиваються на Онуфріївщині / А.І. Постельняк. – Кіровоград, 2008. – 60 с.

 11. Практикум з педагогіки: навч. посібник. 3-тє, перероб. і доп. / За заг. ред. О.А.Дубасенюк. – К.: «Центр навч. літ.», 2004. – 464с.

 12. Психолого-педагогические основы личностно-ориентированного образования в МДЦ "Артек": сборник научных трудов. – Ялта : Артек, 2001. – Вып. 2. – 296 с.

 13. Пулина А.А. Метод проектов в практике современного учителя / А.А. Пулина. - Симферополь : НАТА, 2007. - 144 с.

 14. Пятые международные научные чтения, посвященные памяти академика Сергея Яковлевича Батышева: В 2-х томах. Т. 1. Методологические вопросы непрерывного профессионального образования в условиях информационного общества. – Николаев: ННУ им. В.А. Сухомлинского, 2011. – 384 с. 1. Пятые международные научные чтения, посвященные памяти академика Сергея Яковлевича Батышева: В 2-х томах. Т. 2. Проблемы и опыт совершенствования профессионального образования в современных условиях. – Николаев : ННУ им. В.А. Сухомлинского, 2011. – 378 с.

 2. Радул В.В. Соціальна зрілість молодого вчителя: монографія / В.В. Радул. – К.: Вища школа, 1997. – 269 с.

 3. Радул В.В. Соціальна зрілість особистості вчителя: фактори формування: монографія / В.В. Радул. – К.: Вища школа, 2008. – 240 с.

 4. Романовський О.Г. Проблеми формування особистості лідера / О.Г. Романовський, В.М. Бабаєв, О.С. Пономарьов. – Харків: Майдан, 2000. – 193 с.

 5. Семенюк, Т.В. Науково-педагогічне проектування граф-схем навчальних курсів загальноосвітньої школи за модульно-розвивального навчання: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук / Т. В. Семенюк. - К., 1999. - 20 с.

 6. Скороходов В.А. Актуальні проблеми формування особистості у педагогічному процесі: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.А. Скороходов, В.Я. Яблонко. – Миколаїв: Тетра, 2001. – 373 с.

 7. Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях: учеб. пособие. - М.: Педагог. общество России, 1999. – 416с.

 8. Спецкурс "Зарубіжний досвід гуманізації соціального середовища та виховання": програма та методичні рекомендації. – К.: НПУ, 1999. – 58с.

 9. Ступарик Б.М. Ідея національної школи та національного виховання в педагогічній думці Галичини (1772-1939 рр.) / Б.М. Ступарик, В.Д. Моцюк ; За ред. Б.М. Ступарика. – Коломия: Вік, 1995. – 176 с.

 10. Ступарик Б.М. Національна школа: витоки, становлення: навчально-методичний посібник / Б.М. Ступарик. – К.: ІЗМН, 1998. – 336 с.

 11. Ступарик Б.М. Шкільництво Галичини (1772-1939) / Б.М. Ступарик. – Івано-Франківськ, 1994. – 144 с.

 12. Сущностные характеристики скаутинга . – Ялта - Гурзуф, 1999. – 36 с.

 13. Тарасова С.М. Лідер: Програма спецкурсу для підготовки менеджерів фінансово-економічного профілю / С.М. Тарасова. – Миколаїв: РВЦ Причорноморської філії МАУП, 2003. – 20 с.

 14. Турбота про вчителя - надія на майбутнє: Інформаційно-аналітичні матеріали до Всеукраїнського форуму. – Полтава, 2005. – 160 с.

 15. Фіцула М.М. Педагогіка: навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 544с.(Альма-матер). 1. Хаббард Л.Р. Образование, грамотность и цивилизация / Л.Р. Хаббард. – Москва: Гуманитарный центр Хаббарда, 1997. – 96 с.

 2. Хлєбнікова Т.М. Ділова гра як метод активного навчання педагога: навчально-методичний посібник для викладачів, слухачів ІПО, директорів шкіл, керівників РУО / Т.М. Хлєбнікова. – Харків: Основа, 2003. – 80 с. – (Б-ка журналу "Управління школою" ; Вип. 7).

 3. Чугаєвський В.Г. Учнівське самоврядування в національній школі: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.Г. Чугаєвський. – К.: Київський університет, 2004. – 127 с.

 4. Шуляр В.І. Проектно-конструкторська діяльність учителя літератури: короткий термінологічний словник-довідник / В.І. Шуляр. – Миколаїв: МДУ, 2004. – 23 с.

 5. Яковлева С.Д. Анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології: навчальний посібник / С.Д. Яковлева. – Херсон, 2004. – 220 с.

 6. Яковлева С.Д. Анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології: методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу (для студентів спеціальності "Дефектологія. Олігофренопедагогіка і логопедія") / С.Д. Яковлева. – Херсон: Айлант, 2001. – 56 с.

 7. Hubbard L.R. Education, Literacy & Civilization = Хаббард Л. Рон. Образование, грамотность и цивилизация / L. R. Hubbard. – 1996. – 92 с.

 8. Pehota, Elena Individuality of the teacher = Пехота О.М. Індивідуальність учителя: теорія і практика : The manual for students and teachers of Institutes of pedagogical education, teachers and listeners of Institutes of post graduate education / E. Pehota ; Translation from Ukrainian by O.L. Shcherbakova. - Mykolaiv : Ilion, 2011. - 196 c.

 9. Vocational educatoin in the context of the European Qualifications Framework = Професійна освіта в контексті Європейської системи кваліфікації. – 2008. – 196 с.

7.1. Історія педагогіки

 1. Любар О.О. Історія української школи і педагогіки: навчальний посібник / За ред.. О.О.Любара. – К.: Т-во «Знання», КОО. 2003. – 450с. – ( Вища освіта XXI століття).

 2. "Обережно: дитина!": В.О. Сухомлинський про важких дітей: тематичний збірник / За ред. О.В. Сухомлинської. – Луганськ: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008. – 264 с.

 3. А.С. Макаренко сегодня: новые материалы, исследования, опыт / Сост. А. Фролов. – Нижний Новгород, 1992. – 208 с. 1. Білюк О.В. В.О. Сухомлинський про виховання особистості школяра: навчально-методичний посібник / О.В. Білюк. – Миколаїв: Іліон, 2007. – 160 с.

 2. В.О. Сухомлинський. Біобібліографія: 2001-2008 р.р.: бібліографічний покажчик / Упоряд. Л.М. Заліток. – К.: Богданова А.М., 2008. – 196 с.

 3. Калініченко Н.А. Світлий геній Павлиша: збірник статей / Н.А. Калініченко. – 2-ге вид., доп.. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2008. – 154 с.

 4. Козлов И.Ф. Педагогический опыт А.С.Макаренко: кн. для учителя. / И.Ф. Козлов. – М. : Просвещение, 1987. – 159 с.

 5. Константинов Н.А. История педагогики: учебник для студентов педагогических институтов / Н.А. Константинов, Е.Н. Медынский, М.Ф. Шабаева. – 5-е изд., доп. и перераб.. – М.: Просвещение, 1974. – 447 с.

 6. Корф М.О. Наш друг; Малютка: Репринтне видання книг, виданих у 1884 та 1872 роках / М.О. Корф ; Упоряд. І. Шумілова. – Запоріжжя: Просвіта, 2010. – 444 с.

 7. Кочнов В.Ф. Януш Корчак: книга для учителя / В.Ф. Кочнов. – М.: Просвещение, 1991. – 188 с.

 8. Майборода В.К. М.М. Грищенко - учений, педагог, наставник / В. К. Майборода, А. А. Тимченко. – Миколаїв: МДУ імені В.О. Сухомлинського, 2009. – 168 с.

 9. Майборода В.К. Себе освіті присвятив. Василь Захарович Смаль (1930 - 1987 рр.): монографія / В.К. Майборода, О.О. Адаменко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 182 с.

 10. Мельничук О.С. Козацьке виховання (XVI - XVIII): навчальний посібник / О. С. Мельничук. – Кіровоград, 1999. – 28 с.

 11. Мироненко, В.В. Педагогічна та просвітницька діяльність Деркачова І.П. (1834 - 1916): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук / В. В. Мироненко. - Ялта, 2012. - 20 с.

 12. Моргун В.Ф. Психологія особистості в педагогіці А.С. Макаренка: факсимільний збірник праць 1986-2001 років / В. Ф. Моргун. – Полтава, 2002. – 84 с.

 13. Очерки истории педагогической науки в СССР (1917-1980) / Под ред. Н.П. Кузина, М.Н. Колмаковой. – М.: Педагогика, 1986. – 288 с.

 14. Педагогические идеи К.Д. Ушинского . – Москва: Знание, 1971. – 80 с.

 15. Педагогическое наследие К.Д. Ушинского в современной практике воспитания и обучения: сборник статей / Под общ. ред. В. Петровича. – К.-Одесса: Вища школа, 1980. – 100 с.

 16. Попов, М.М. Педагогічна спадщина та просвітницька діяльність Є. Маркова (1835-1903): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук / М. М. Попов. - Ялта, 2012. - 20 с.

 17. Радул О.С. Історія педагогіки України X-XVII століть: персоналії: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.С. Радул. – К. : Основи, 2005. – 238 с.

 18. Радул О.С. Історія педагогіки України: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.С. Радул. – 3-тє вид., доп. і переробл.. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2008. – 202 с.

 19. Рацул А.Б. Історія зарубіжної педагогіки: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.Б. Рацул, О.С. Радул, О.А. Рацул. – Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 352 с.

 20. Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко. – К.: Наукова думка, 2001. – 912 с.

 21. Смаль В.З. Педагогічні ідеї Івана Франка / В.З. Смаль. – К.: Радянська школа, 1966. – 188 с.

 22. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – К.: Рад. Школа, 1972. – 243с.

 23. Творча реалізація педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в системі художньо-естетичного виховання: навчально-методичний посібник. – Кіровоград, 2008. – 103 с.

 24. Творческое наследие А.С. Макаренко и совершенствование подготовки педагогических кадров: тезисы докладов и выступлений на Всесоюзной научно-практической конференции. – Полтава, 1988. – 368 с.

 25. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики / Сост. А.И. Пискунов. – М.: Просвещение, 1971. – 560 с.

 26. Цимбал Л.М. Вища школа України в роки Великої Вітчизняної війни: 1943-1945 (До 60-річчя визволення України від німецьких окупантів): монографія / Л.М. Цимбал. – Миколаїв: МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2004. – 168 с.

7.2. Теорія освіти та навчання

 1. Амонашвили Ш.А. Единство цели (В добрый путь, ребята!): пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1987. – 208с.

 2. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети!: пособие для учителя. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1988. – 208с.

 3. Амонашвили Ш.А. Как живете, дети?: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1986. – 176с.

 4. Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі / К.О. Баханов. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 190 с.

 5. Вендровская Р.Б. Очерки истории советской дидактики / Р.Б. Вендровская. – М.: Педагогика, 1982. – 128 с.

 6. Зайцев В.Н. Резервы обучения чтению: книга для учителя / В.Н. Зайцев. – М.: Просвещение, 1991. – 32 с.

 7. Занков Л. В. Беседы с учителями (Вопросы обучения в начальних класах). – М.: Просвещение, 1970. – 200с.

 8. Збірник диктантів і переказів з української мови для 5-9 класів: посібник для вчителя. – К.: Зодіак-Еко, 1995. – 368 с.

 9. Зубенко Т.В. Комунікативний підхід до навчання іноземної мови учнів початкової школи: навчально-методичний посібник для студентів І-V курсів педагогічного факультету спеціальності "Початкове навчання та мова і література (англійська)" / Т.В. Зубенко. – Миколаїв: МДУ, 2006. – 120 с.

 10. Інтерактивні прийоми у вивченні німецької мови / Упоряд. Л. Горбач. – К.: Шкільний світ, 2011. – 128 с.

 11. Кедрович Г. Теория и практика использования компьютерных технологий в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях Польши / Г. Кедрович; Перевод с польского Г.А. Цисовской. – К.: Вища школа, 2001. – 355 с.

 12. Макаренко А.С. Марш 30 года. – М.: Просвещение, 1967. – 311с.

 13. Макаренко А.С. Марш тридцатого года: книга для учителя / Сост. и авт.. коммент. В.Г.Бейлинсон. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1988. – 287с.

 14. Максименко О.А. Дизайн и дети: учебно-методическое пособие для преподавателей, студентов вузов и учителей школ разных типов / О.А. Максименко. – Николаев: Евро-пресс, 2000. – 160с.

 15. Минскин Е.М. От игры к знаниям: пособие для учителя / Е.М. Минскин. – 2-е изд., дораб.. – М.: Просвещение, 1987. – 189 с.

 16. Миропольська Н.Є. Мистецтво слова в структурі художньої культури учня: теорія і практика / Н.Є. Миропольська. – К.: Парламентське вид-во, 2002. – 204 с.

 17. Панасюк О. Ігри, що розвивають мовлення / О. Панасюк. – Миколаїв, 2009. – 38 с.

 18. Программа "Обучение здоровью": Тематический план для 7-11 классов / Под общ. ред. Л.Ф, Шатохиной. – М., 2005. – 104 с.

 19. Радул В.В. Теорія навчання (дидактика): програма , навчально-тематичний план курсу, теми контрольних робіт / В. В. Радул, О. С. Радул. – Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 1998. – 18 с.

 20. Ржепецький Л.А. Формування національної самосвідомості учнів на уроках історії України: монографія / Л.А. Ржепецький. – Миколаїв: Іліон, 2010. – 148 с.

 21. Ситченко А.Л. Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.Л. Ситченко. – К.: Ленвіт, 2011. – 291 с.

 22. Сорокина Н.А. Развитие у детей раннего, дошкольнго и школьного возраста контроля и программирования деятельности / Н.А. Сорокина. – М.: В. Секачев; НИИ школьных технологий, 2010. – 192 с.

 23. Створюємо презентації. Power Point / Упоряд. І. Скляр. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

 24. Сущенко С.С. Формування пізнавальної активності учнів на уроках фізики / С. С. Сущенко. – Миколаїв: Атол, 2008. – 408 с.

 25. Халилова Ф.С. Концептуальные основы обучения информатике младших школьников : Монографія / Ф. С. Халилова. – Симферополь: Доля, 2006. – 120 с.

 26. Хоменко О.Г. Система нестандартних завдань для учнів 2 класу / О.Г. Хоменко. – Миколаїв, 2005. – 18 с.

 27. Хорошковська О.Н. Лінгводидактична система початкового навчання української мови у школах з російською мовою викладання / О.Н. Хорошковська. – К., 1999. – 306 с.

 28. Хуторской А.В.Практикум по дидактике и современным методикам обучения / А.В.Хуторской. – СПб: Питер, 2004. – 541с. (Сер. «Учебное пособие»).

 29. Шуляр В.І. Планування літературної освіти школярів: технологічна концепція: практико-орієнтована монографія / В.І. Шуляр; За ред. Н.Й. Волошиної. – Миколаїв, 2006. – 96 с.

 30. Шуляр В.І. Урок літератури в умовах 12-річної школи: 5-9 класи: практико-орієнтована монографія / В.І. Шуляр. – Миколаїв: Іліон, 2006. – 284 с.

 31. Якименко С.І. Казкова математика Олександри: посібник для формування математичних понять / С.І. Якименко. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 64 с.

7.3. Теорія та методика виховання

 1. Андреев Ю.А. Откровенный разговор, или беседы о жизни с сыном-старшеклассником на пределе возможной откровенности: книга для учащихся / Ю.А. Андреев. – 4-е изд., доп.. – М.: Просвещение, 1990. – 175 с. 1. Балицкий А.И. Основные теоретические положения и практические разработки по улучшению работы детского самоуправления в летних оздоровительных лагерях: методическое пособие / А.И. Балицкий. – Николаев, 2002. – 38 с.

 2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2-х кн.. Кн. 1: Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: наукове видання. – К.: Либідь, 2003. – 280с.

 3. Бойко А.М. Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації (підготовка вчителя до формування виховуючих відносин з учнями): навчально-методичний посібник / А.М. Бойко. – К.: ІЗМН, 1996. – 232 с.

 4. Бондарь Л. Введение в скаутинг: книга для родителей и других взрослых / Л. Бондарь. – Женева, 1996. – 191с.

 5. Брошюра для скаута / Сост. В. Гетманцев. – Николаев, 2002. – 70 с.

 6. Бушелева Б.В. Поговорим о воспитанности: книга для учащихся / Б.В. Бушелева. – 2-е изд., дораб.. – М. : Просвещение, 1988. – 144 с.

 7. В часы досуга / Ред.-сост. Е.Д. Гончаров. – М.: Педагогика, 1982. – 208 с.

 8. Варга Д. Дела семейные [Текст] / Д. Варга ; Перевод с венгерского Т.И. Воронкиной. – М. : Педагогика, 1986. – 157 с.

 9. Варга Д. Радости родительских забот / Д. Варга ; Перевод с венгерского. – М.: Прогресс, 1983. – 199 с.

 10. Васянович Г.П. Етнопедагогіка і морально-етичне виховання учнів: методичний посібник / Г.П. Васянович, П.І. Черніков. – Чернігів, 1994. – 24 с.

 11. Ващенко Г. Виховний ідеал: підручник для педагогів, виховників, молоді і батьків. Т.1 / Г. Ващенко. – 3-є вид.. – Полтава: Полтавський вісник, 1994. – 161с.

 12. Виховання громадянина: Психолого-педагогічний і народознавчий аспекти: навчально-методичний посібник / П.Р. Ігнатенко, В.Л. Поплужний, Н.І. Косарєва, Л.В. Крицька. – К.: ІЗІМН, 1997. – 250 с.

 13. Виховна робота в закладах освіти України: збірник нормативних документів та методичних рекомендацій. Вип. ІІ. – К.: ІЗМН, 1998. – 355 с.

 14. Волкова С.В. Формування морально-ціннісних орієнтацій учнів 8-9 класів засобами українського та англійського фольклору: монографія / С.В. Волкова. – Херсон: Айлант, 2006. – 129 с.

 15. Гуманізація виховної роботи у сучасній загальноосвітній школі: навчально-тематичний план і програма семінару. – К. : ІЗМН, 1997. – 28 с.

 16. Деякі аспекти морального виховання: практичний матеріал для керівників, вихователів і вчителів. – К. : ІСДО, 1995. – 40 с.

 17. Игробанк: "Золотой фонд" ТРИЗовских и других нетрадиционных игровых приемов и форм: методическое пособие / Сост. А.И. Балицкий. – 2-е изд., доп. – Николаев, 2002. – 34 с.

 18. Іванова В.Л. Дитячі центри естетичного виховання / В.Л. Іванова. – К.: ДАКККіМ, 2006. – 196 с.

 19. Йосипенко О.О. Від гри до дитини / О.О. Йосипенко. – Миколаїв: Вид-во МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2007. – 32 с.

 20. Капелюк В.В. Технологія педагогічної взаємодії школи і батьків у вихованні підлітка в однодітних сім'ях: методичний посібник / В.В. Капелюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 100 с.

 21. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: навч. посібн. для студ. пед. навч. закладів. / С.Г. Карпенчук. – К.: Вища школа, 1997. – 304 с.

 22. Климова-Фюгнерова М. Эмоциональное воспитание в семье / М. Климова-Фюгнерова ; Перевод с чешского А. Можейко. – Минск: Народная асвета, 1981. – 174 с.

 23. Коротов В.М. Самоуправление школьников / В.М. Коротов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Просвещение, 1981. – 208 с.

 24. Любарская О.Н. Вместе...: научно-методическое пособие для родителей, воспитателей, учителей начальных классов / О.Н. Любарская. – Николаев, 1997. – 80 с.

 25. Марчук О.О. Гортаємо сторінки минулого Волині: збірник конспектів уроків / О.О. Марчук. – Рівне: Тетіс, 2010. – 44 с.

 26. Мирецкая Н.В. Сопряжение: Комплексная работа по эстетическому воспитанию в школе : книга для учителей: Из опыта работы / Н.В. Мирецкая. – М.: Просвещение, 1989. – 206 с.

 27. Мудрик А.В. Общение в процессе воспитания: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А.В. Мудрик. – М.: Педагогическое общество России, 2001. – 320 с.

 28. Невский И.А. Трудный успех (без "трудных" работать можно): из опыта работы / И.А. Невский. – М.: Просвещение, 1981. – 128 с

 29. Олійник Л.М. Статеве виховання: навчальний посібник з питань здійснення статевого виховання дітей від народження до юнацького віку / Л.М. Олійник. – Миколаїв, 2009. – 112 с.

 30. Пинт А.О. Это вам, родители. Кн. 2. Размышления над письмами / А.О. Пинт. – 2-е изд., доп.. – М.: Знание, 1979. – 208 с.

 31. Предупреждение насилия в школе: Руководство по проведению практических семинаров и тренингов / Сост. О.Л. Романова. – М., 2005. – 120 с.

 32. Радул О.С. Історія соціального виховання (з давніх часів до середини ХХ століття): навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.С. Радул. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2010. – 238 с.

 33. Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти / О.Я. Савченко. – К.: Цудзинович Т.І., 2007. – 204 с.

 34. Снежко Н.Г. Сборник текстов для изложений в 4 - 8 классах школ с украинским языком обучения: пособие для учителя / Н.Г. Снежко, Л.Н. Попова. – 2-е изд., перераб.. – К.: Радянська школа, 1981. – 304 с.

 35. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць. – К. : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2008. – Вип. 11. – 450 с.

 36. Теоретичні засади виховання національної свідомості : програма спецкурсу. – К., 1998. – 150 с.

 37. Томин Н.А. Система трудового воспитания и профессиональной ориентации учащихся общеобразовательной школы: учебное пособие для студентов педагогических институтов / Н.А. Томин. – Челябинск: ЧГПИ, 1985. – 88 с.

 38. Хрестоматия по етике и психологии семейной жизни / Сост. И.В. Гребенников, Л.В. Ковинько. – М.: Просвещение, 1986. – 271 с.

 39. Хрипкова А.Г. В семье сын и дочь: книга для учителя / А.Г. Хрипкова, Д.В. Колесов. – 2-изд., испр.. – М.: Просвещение, 1985. – 240 с.

 40. Simm M. Budowanie programu wychowawczego szkoly = Сімм Малгожата, Вегжин-Йонек Ева. Створення виховної програми школи / M. Simm, E. Wegrzyn-Jonek. – Krakow : Rubikon, 2000. – 70 с.

7.4. Вища освіта. Педагогіка вищої школи

 1. Богданова І.М. Модульна технологія у професійній підготовці вчителя / І. М. Богданова. – Одеса: Учбова книга, 1997. – 290 с.

 2. Вісник Житомирського педагогічного університету. – Житомир, 2000. – Вип. 6. – 264 с.

 3. Вісник Житомирського педагогічного університету. – Житомир, 2001. – Вип. 8. – 260 с.

 4. Вісник Черкаського університету. Сер.: Педагогічні науки. – Черкаси, 2008. – Вип. 135. – 264 с.

 5. Вісник Черкаського університету. Сер.: Педагогічні науки. – Черкаси, 2008. – Вип. 136. – 206 с.

 6. Гіптерс З.В. Художня самодіяльна творчість студентів як засіб естетичного виховання майбутніх спеціалістів: методичний посібник / З.В. Гіптерс. – Львів: Каменяр, 1998. – 144 с.

 7. Збірник доповідей учасників науково-практичної конференції "Шляхи вдосконалення підготовки молодших спеціалістів і бакалаврів у кооперативних вищих навчальних закладах" . – К.: Укоопосвіта, 2001. – 275 с.

 8. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка . Сер.: Педагогічні науки. – Полтава, 2005. – Вип. 5(44). – 430 с.

 9. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Сер.: Педагогічні науки. – Полтава, 2005. – Вип. 6(45). – 320 с.

 10. Збірник наукових праць. Сер.: Педагогічні науки. – Херсон : Айлант, 2000. – Вип. 16. – 360 с.

 11. Збірник нормативних документів щодо організації навчального процесу у вищих навчальних закладах (Проекти) . – К., 2008. – 198 с.

 12. Імена МДУ: Тимченко Марія Пилипівна . Вип. 4 / За ред. В.Д. Будака. – Миколаїв : МДУ, 2004. – 50 с.

 13. Інститут педагогічної освіти: довідково-бібліографічне видання / За ред. В.Д. Будака, О.М. Пєхоти. – М. : Іліон, 2012. – 276 с.

 14. Кідіна, Л.М. Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі педагогічної практики: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук / Л. М. Кідіна. - Ялта, 2012. - 20 с.

 15. Климов А.О. Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка: Історія. Сьогодення. Перспективи / А.О. Климов, В.С. Курило. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – 120 с.

 16. Козлакова Г. Informatics: hard&software для студентів, які вивчають англійську мову: навчальний посібник / Г. Козлакова, П. Пахотіна. – Умань: Візаві, 2007. – 178 с.

 17. Козляковский П.А. Методические рекомендации по изучению курса "Педагогика" / П.А. Козляковский. – Николаев, 1999. – 62 с.

 18. Колосова Н.М. Підготовка майбутніх вихователів до педагогічної підтримки дітей дошкільного віку: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук / Н. М. Колосова. - Ялта, 2012. - 20 с.

 19. Комишан А.І. Визначення рейтингу курсанта в умовах модульно-рейтингової системи навчання у вищому військовому навчальному закладі: методичні рекомендації / А.І. Комишан. – Харків: ХВУ, 2003. – 48 с.

 20. Лазарєв М.І. Полісистемне моделювання змісту технологій навчання загальноінженерних дисциплін: монографія / М.І. Лазарєв. – Харків: Вид-во НФаУ, 2003. – 356 с.

 21. Максимчук Ю.В. Естетичне виховання студентської молоді у процесі клубної роботи: методичний посібник / Ю.В. Максимчук. – Херсон: Айлант, 2003. – 44 с.

 22. Марийский государственный педагогический институт им. Н.К. Крупской: Очерки истории факультетов и кафедр в лицах и событиях / Под общ. ред. Г.В. Рокиной. – Йошкар-Ола: МГПИ им. Н.К. Крупской, 2006. – 414 с. 1. Мартынова Р. Интегрированный курс обучения "Истории Древних цивилизаций" средствами предмета "иностранный (английский) язык" . Часть вторая / Р. Мартынова, Л. Добровольская. – Одесса: ЮНЦ АПН Украины - СВД Черкасов, 2006. – 111 с.

 2. Марушкевич А.А. Педагогіка вищої школи: теорія виховання: навчальний посібник / А. А. Марушкевич. – К.: Київський університет, 2006. – 60 с.

 3. Матукова Г.І. Формування фізичної культури майбутніх спеціалістів: навчально-методичний посібник / Г.І. Матукова. – Кривий Ріг: Вид-во КДПУ, 2004. – 99 с.

 4. Мельничук С.Г. Формування естетичної культури майбутніх учителів: історико-педагог. аспект 1860-1970рр. / С.Г.Мельничук. – К., 1995. – 200 с.

 5. Методичні рекомендації з методики музичного виховання "Формування емоційної культури майбутніх учителів музики на матеріалі кобзарського мистецтва": для вчителів музики та студентів музично-педагогічних факультетів. – Миколаїв, 2004. – 64 с.

 6. Методичні розробки для диференційованого навчання студентів. Інформатика: комп'ютерна технологія створення і обробки електронних таблиць / Уклад. Г.В. Шугайло. – Мелітополь, 2001. – 84 с.

 7. Методичні розробки для диференційованого навчання студентів. Інформатика: операційна система Windows'95 / Уклад. Г.В. Шугайло. – Мелітополь, 2000. – 64 с.

 8. Методичні розробки для диференційованого навчання студентів. Інформатика: комп'ютерна технологія створення і обробки текстової інформації / Уклад. Г.В. Шугайло. – Мелітополь, 2000. – 124 с.

 9. Методичні розробки для диференційованого навчання студентів. Інформатика: комп'ютерна технологія створення і обробки графічної інформації / Уклад. Г.В. Шугайло. – Мелітополь, 2001. – 96 с.

 10. Михайліченко М.В. Громадянська компетентність майбутніх учителів: навчально-методичний посібник / М.В. Михайліченко. – К.-Тернопіль: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – 128 с.

 11. Міжнародна науково-практична конференція: "Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі". XVII Каришинські читання / За заг. ред. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2010. – 307 с.

 12. Навігатор . – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2011. – 146 с.

 13. Наукові аспекти розвитку Інституту історії та права: збірник наукових праць Інституту історії та права МДУ ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв: МДУ, 2006. – Вип. 1. – 296 с.

 14. Наукові записки кафедри педагогіки / За ред. Залюбовський І.І. - Харків: ХДУ, 1996. - 148 с.

 15. Науково-організаційне забезпечення художньо-педагогічної підготовки студентів вищих гуманітарних навчальних закладів: монографія / За заг. ред. Г.Є. Гребенюка. – Ялта: ГІД, 2010. – 306 с.

 16. Організація і методика масового спорту: програма навчальної дисципліни для вищих закладів освіти для підготовки магістрів за спеціальністю "Фізична культура" / Уклад. Г.К. Петренко. – Миколаїв: Вид-во МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2003. – 10 с.

 17. Орієнтовний зміст виховання в національній школі: методичні рекомендації. – К.: ІЗМН, 1996. – 136 с.

 18. Пахотіна П. Інформаційна підготовка студентів непрофільних спеціальностей в університетів: навчально-методичний посібник / П. Пахотіна; За ред. професора Г.О. Козлакової. – Умань: Візаві, 2007. – 176 с.

 19. Педагогическая практика: сборник материалов для педагогических колледжей и училищ. – Москва: Новая школа, 1994. – 134 с.

 20. Первые международные чтения, посвященные памяти академика Сергея Яковлевича Батышева, 25-27 сентября 2003 года: сборник научных трудов. – Николаев: Илион, 2003. – 360 с.

 21. Пєхота О.М. Культура співробітництва: практика групової роботи студентів: навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота, С.В. Ратовська. – Миколаїв: Іліон, 2011. – 252 с.

 22. Пєхота О.М. Основи педагогічних досліджень: від студента до наукової школи: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.М. Пєхота, І.П. Єрмакова. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2013. - 287 с.

 23. Пєхота О.М. Твоє життя - твій головний проект: технологія самовиховання: навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота, Л.В. Старовойт, І.В. Середа. – Миколаїв: Іліон, 2011. – 244 с.

 24. Підвищення ефективності навчально-виховної роботи в сучасній вищій школі: збірник наукових праць Південнослов'янського інституту. – Миколаїв: ПСІ КСУ, 2003. – 141 с.

 25. Підготовка викладача вищої школи: технології, професіоналізм, педагогічна майстерність: Програма щорічних магістранських читань. – Миколаїв, 2010. – 16с.(До 100-річчя Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського).

 26. Подготовка студентов педвузов к проведению трудового воспитания и профориентации в школе: межвузовский сборник научных трудов. – Челябинск: ЧГПИ, 1986. – 176 с.

 27. Програма вивчення дисципліни "Практична психологія менеджменту" . – К.: МАУП, 1999. – 26 с.

 28. Романовський О.Г. Підготовка майбутніх інженерів до управлінської діяльності: монографія / О.Г. Романовський. – Харків: Основа, 2001. – 312 с.

 29. Рускуліс Л.В. Методика навчання української мови у схемах, таблицях та коментарях: навчальний посібник для студентів-філологів / Л.В. Рускуліс. – Миколаїв, 2007. – 116 с.

 30. Скороходов В.А. Менеджмент вищої школи: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / В.А. Скороходов. – Миколаїв: Вид-во Південнослов'янського інституту КСУ, 2003. – 356 с.

 31. Степанова Т.М. Підготовка студентів до навчання дітей дошкільного віку іноземної мови: монографія / Т.М. Степанова, І.В. Шевченко. – К.: Видавничий дім "Слово", 2010. – 192 с.

 32. Супрун В.В. Акредитація навчальних закладів як механізм державного регулювання освітньої діяльності в Україні / В.В. Супрун. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2001. – 346 с.

 33. Товажнянський Л.Л. Формування і реалізація концепції підготовки національної гуманітарно-технічної еліти в Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут": навчальний посібник / Л.Л. Товажнянський, О.Г. Романовський, О.С. Пономарьов. – Харків: НТУ "ХПІ", 2002. – 160 с.

 34. Шевченко Ю. Навчання грі на гітарі майбутніх керівників дитячих музично-інструментальних колективів: методичний посібник / Ю.Шевченко. – Херсон: Айлант, 2009. – 20 с.

 35. Якість вищої освіти – умова інноваційного розвитку суспільства: збірка матеріалів магістрантських читань. – Миколаїв: МДУ, 2007. – 207 с.

 36. Яковлева С.Д. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу "Нервові та психічні хвороби") / С.Д. Яковлева, Ф.С. Аппазов. – Херсон: Айлант, 2001. – 56 с.

7.4.1. Матеріали студентських конференцій

 1. Педагогічна майстерність сучасного педагога: студент, вчитель, викладач: збірник матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції / За заг. ред. О.М. Пєхоти. – Миколаїв: МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2009. – 308 с.

 2. Педагогічна освіта в контексті євроінтеграційних процесів: Програма ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв: Вид-во МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2008. – 26 с.

 3. Психолого-педагогічні проблеми навчання та виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: матеріали викладацько-студентської науково-методичної конференції 20 березня 2007 року. – Миколаїв: Вид-во МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2007. – 88 с.

 4. В.О. Сухомлинський і сьогодення: збірник матеріалів міжнародної студентської науково-практичної конференції. – Миколаїв: Вид-во МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2008. – 316 с.

 5. Програма міжнародної студентської науково-практичної конференції "В.О. Сухомлинський і сьогодення". – Миколаїв: Вид-во МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2008. – 19 с.

7.4.2. Магістрантські читання

 1. Інтеграція вітчизняної науки і освіти – умова європейського рівня якості: Збірка матеріалів щорічних магістрантських читань. – Миколаїв: Вид-во МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2008. – 300 с.

 2. Підготовка викладача вищої школи: технології, професіоналізм, педагогічна майстерність: збірник щорічних матеріалів магістранських читань / За заг. ред. О.М.Пєхоти. – Миколаїв: МДУ, 2010. – 142с.(До 100-річчя Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського).

7.4.3. Науковий вісник МНУ

 1. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць. Сер.: Педагогічні науки / За ред. В. Будака, О. Пєхоти. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2010. – Вип. 1.31. – 212 с.

 2. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць. Сер.: Педагогічні науки / За ред. В. Будака, О. Пєхоти. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2011. –Вип. 1.32: Підготовка вчителя в Європі . – 154 с.

 3. Науковий вісник Миколаївського державного університету: збірник наукових праць. Сер.: Педагогічні науки. – Миколаїв: МДУ, 2007. – Вип. 18. – 230 с.

 4. Науковий вісник Миколаївського державного університету: збірник наукових праць. Сер.: Педагогічні науки – Миколаїв : МДУ, 2008. – Вип. 20. Том 1. – 260 с.

 5. Науковий вісник Миколаївського державного університету: збірник наукових праць. Сер.: Педагогічні науки. – Миколаїв: МДУ, 2008. – Вип. 20. Том 2. – 267 с.

 6. Науковий вісник Миколаївського державного університету: збірник наукових праць. Сер.: Педагогічні науки. – Миколаїв : МДУ, 2007. – Вип. 16. – 224 с.

 7. Науковий вісник Миколаївського державного університету: збірник наукових праць. Сер.: Педагогічні науки / За ред. В. Будака, О. Пєхоти. – Миколаїв : МДУ, 2010. – Вип. 1.28.: Розвиток педагогічної освіти в контексті цивілізаційних змін. – 224 с.

 8. Науковий вісник Миколаївського державного університету: збірник наукових праць. Сер.: Педагогічні науки / За ред. В. Будака, О. Пєхоти. – Миколаїв : МДУ, 2010. – Вип. 1.29.: Розвиток педагогічної освіти в контексті цивілізаційних змін. – 242 с.

 9. Науковий вісник Миколаївського державного університету: збірник наукових праць. Сер.: Педагогічні науки / За ред. В. Будака, О. Пєхоти. – Миколаїв : МДУ, 2010. – Вип. 1.30.: Розвиток педагогічної освіти в контексті цивілізаційних змін. – 248 с.

 10. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць. Сер.: Педагогічні науки / За ред. В. Будака, О. Пєхоти. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2011. – Вип. 1.34.: Педагогічна освіта: теорія та практика. – 140 с.

 11. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць. Сер.: Педагогічні науки / За ред. В. Будака, О. Пєхоти. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2012. – Вип. 1.36.: Педагогічна майстерність: теорія і технології. – 144 с.

 12. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Сер.: Педагогічні науки: збірник наукових праць. / За ред. В. Будака, О. Пєхоти. - Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013. - Вип. 1.40. Педагогічна освіта: історія, технології, педагогічна майстерність, професіоналізм . - 222 с.

8. Фізична культура і спорт

 1. Шалар О.Г. Самоучитель по физической культуре: методические рекомендации для учащихся 5-7 классов общеобразовательных школ / О.Г. Шалар. – Херсон: Персей, 2000. – 34 с.

9. Засоби масової інформації

 1. Український BEST. Книжка року 2003 / Упорядники: К. Родик, Д. Стус. – К.: Книжник-review; Радуга, 2004. – 272 с.

10. Філологічні науки

 1. Водяна П.М. Основи віршування: навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей / П.М. Водяна. – Миколаїв: Вид-во МДПУ, 2002. – 92 с.

 2. Головащук С.І. Орфографічний словник. 5-11 класи / С.І. Головащук. – 7-ме вид., виправ.. – К.: Освіта, 1992. – 176 с.

 3. Гурдуз А. Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській "прозі про землю" кінця ХІХ - першої третини ХХ ст.: монографія / А. Гурдуз. – Миколаїв: МДГУ ім. П. Могили, 2008. – 216 с.

 4. Егоров Б.Ф. Николай Александрович Добролюбов: книга для учащихся / Б.Ф. Егоров. – М.: Просвещение, 1986. – 159 с.

 5. Жизнь и творчество В.Г. Белинского: Материалы для выставки в школе и детской библиотеке. – М.: Детская литература, 1986. – 64 с.

 6. Литература Древней Руси: Хрестоматия / Сост. Л.А. Дмитриев; Под ред. Д.С. Лихачева. – М.: Высшая школа, 1990. – 544 с.

 7. Мирошниченко Е.Г. Чайка над лиманом. Беседы с писателями, статьи, заметки о книгах: сборник научно-публицистических статей / Е.Г. Мирошниченко. – Николаев: Илион, 2005. – 84 с.

 8. Мирошниченко Е.Г. Я зачем-то съездил в Николаев... / Е.Г.Мирошниченко. – Николаев: Акванта, 2001. – 160 с.

 9. Мова рідна, слово рідне: Альманах. – Миколаїв: Іліон, 2012. – Вип. 4-5. – 240 с.

 10. Осипов П.І. Спочатку було Слово або Чому ми так говоримо: науково-етимологічний довідник / П. І. Осипов. – Миколаїв: Можливості Кіммерії, 2005. – 196 с.

 11. Побірченко Н.С. Проблеми національного виховання в творчості Івана Нечуя-Левицького: семінарій / Н.С. Побірченко. – К.: Науковий світ, 2000. – 103 с.

 12. Слов'янське мовознавство ХVІІІ-ХХ століть: матеріали круглого столу до Дня слов'янської писемності та культури. – Миколаїв: МДУ, 2007. – 70с.

 13. Kucharczyk J. Zaczynam movic po polsku = Кухарчик Януш. Починаємо розмовляти польською / J. Kucharczyk. – Lodz : Wing, 1999. – 215 с.

11. Мистецтво. Мистецтвознавство

 1. Акварели Александра Бережного. Херсон глазами художника. – Херсон: Надднепряночка, 2007. – 200 с.

 2. Антонюк А.Д. Лампада над Синюхою: Альбом-антологія / А.Д. Антонюк, Д.Д. Кремінь. – Миколаїв: Атол, 2007. – 216 с.

 3. Бєдакова С.В. "Празька композиторська школа" та її прояв у музичній культурі України (друга половина ХІХ - перша третина ХХ ст.): навчальний посібник / С.В. Бєдакова. – Миколаїв: Вид-во НУК, 2010. – 144 с.

 4. Жегалова С.К. Русская народная живопись / С.К. Жегалова. – М.: Просвещение, 1975. – 192 с.

 5. Іванов В.Ф. Духовне буття музичного звуку: монографія / В. Ф. Іванов. – Миколаїв: Іліон, 2009. – 480 с.

 6. Культура и время. № 3(17). - М.: Международный Центр-Музей имени Н.К. Рериха, 2005. - 260 с.

 7. Лісова пісня: Вистава за мотивами драми-феєрії / Упоряд. Л.В. Ярошевська. – Миколаїв, 2004. – 12 с.

 8. Маёрова К. Русское народное прикладное искусство = Mayerova K., Dubinskaya K. Russian Folk Applied Art: книга для чтения на русском языке с английским словарем и комментарием / К. Маёрова, К. Дубинская. – М.: Русский язык, 1990. – 270 с.

 9. Місто моє сонячне [Ноти]: Видання присвячене 220-й річниці міста Миколаєва. – Миколаїв: Видавець Гудим І.О., 2009. – 98 с.

 10. Мохірева Ю. Цей мальований світ: Сам навчись розписувати вироби з дерева: навчально-методичний посібник / Ю. Мохірева. – Полтава-К., 2003. – 48 с.

 11. Николаевский художественный русский драматический театр. – 2011. – 48 с.

 12. Песни "Артека" : Песенник. – Запоріжжя, 1995. – 64 с.

 13. Свірідовська Л.М. Історія розвитку музичної культури України кінця ХІХ - першої третини ХХ століття (на прикладі фортепіанної мініатюри): Навчальний посібник / Л.М. Свірідовська. – Миколаїв: Вид-во НУК, 2010. – 156 с.

 14. Серафима Сенкевич. Живопись . – Симферополь: Таврида, 1992. – 72 с.

 15. Серафима Сенкевич. Каталог персональної виставки 2001 року. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 2001. – 72 с.

 16. Сім нот [Ноти]: збірка дитячих пісень українських композиторів / Уклад. В.О. Баланда. – Миколаїв: МДУ, 2004. – 48 с. 1. Шкаруба Л.М. Очерки по истории художественной культуры: учебно-методическое пособие / Л.М. Шкаруба. – Николаев: Илион, 2007. – 284 с.

 2. In and About Jerusalem: The Guidebook to History, Sightseeng, Art, Tradition and Leisure [Ізоматеріал] = Все про Ієрусалим. Путівник по історії, пам'яткам, мистецтву, традиціям та дозвіллю: Текст англійською та івритом. - Jerusalem, 2011. - 91 с.

 3. Serafima Senkevich. Painting = Серафима Сенкевич. Живопись. – Симферополь: Таврида, 1992. – 72 с.

12. Філософські науки

 1. Бестужев-Лада И.В. Ступени к семейному счастью / И.В. Бестужев-Лада. – М.: Мысль, 1988. – 301с.

 2. Васянович Г.П. Вступ до філософії: навчальний посібник / Г.П. Васянович. – Львів: Норма, 2001. – 216 с.

 3. Нікіфорова Л.Б. Формування емоційної культури майбутніх менеджерів: науково-методичний посібник / Л.Б. Нікіфорова. – Херсон: Айлант, 2008. – 84 с.

 4. Ошо Раджниш. Горчичное зерно. Комментарии к пятому Евангелию от Св. Фомы / Раджниш Ошо; Перевод с английского К. Семенова. – К.: София, 2002. – 495 с.

 5. Чебыкин А.Я. Теория и методика эмоциональной регуляции учебной деятельности: научно-методическое пособие / А.Я. Чебыкин. – Одесса: Астропринт, 1999. – 158 с.

13. Психологічні науки

 1. Актуальні проблеми практичної психології: збірник наукових праць. – Херсон: Персей, 2005. – 242 с.

 2. Дневник педагога-психолога / Сост. И.В. Возняк, И.М. Узянова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 57 с.

 3. Донцов А.И. Психология коллектива. Методологические проблемы исследования: учебное пособие для студ. спец. Психология" / А.И. Донцов. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 208 с.

 4. Заброцький М.М. Педагогічна психологія: курс лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 100с.

 5. Козляковський П.А. Загальна психологія: Курс лекцій: підручник для студентів вищих навчальних закладів гуманітарно-технічного напрямку / П.А. Козляковський. – 3-тє вид. доп. і переробл.. – Миколаїв: Дизайн і поліграфія, 2005. – 468 с.

 6. Козляковський П.А. Психологічні особливості профілактики злочинності неповнолітніх: монографія / П.А. Козляковський. – Миколаїв: Вид-во "Дизайн і поліграфія", 2010. – 192 с.

 7. Мейжис И.А. Социально-психологические основы библиотечного обслуживания: учебное пособие для студентов библиотечных факультетов институтов культуры / И.А. Мейжис. – Николаев, 1994. – 192 с.

 8. Особистість і колектив як цілісна гармонійна система (психолого-педагогічний аспект): навчально-методичний посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 188 с.

 9. Психология и педагогика: учеб. пособие / Под. Ред. К.А. Альбухановой, Н.В.Васиной, Л.Г. Лаптева. – М.: Изд-во «Совершенство», 1998. – 320с.

 10. Програма та тези ІІІ науково-практичної конференції "Стратегія психологічного, біомедичного та соціального розвитку особистості". – Миколаїв, 2007. – 64 с.

 11. Психолого-педагогическое сопровождение ЕГЭ: Профилактика экзаменационной тревожности / Сост. М.А. Павлова, О.С. Гришанова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 201 с.

 12. Рибалка В.В. В. Моргун: Моністична концепція багатовимірного розвитку особистості / В.В. Рибалка. – К., 2003. – 32 с.

 13. Рождественская Н. Как понять подростка / Н. Рождественская. – М.: Роспедагенство, 1995. – 80 с.

 14. Рыданова И. И. Основы педагогики общения. – Минск: Беларусская наука, 1998. – 319с.

 15. Семиченко В.А. Мистецтво взаєморозуміння. Психологія та педагогіка сімейного спілкування: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладах / В.А. Семиченко, В.С. Заслуженюк. – 2-ге вид.. – К.: Веселка, 1998. – 214 с.

 16. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология: учебное пособие для вузов. – Ростов-на- Дону: «Феникс», 2000. – 544с.

 17. Суходольский Г.В. Математические методы в психологии / Г.В. Суходольский. – Харьков: Гуманитарный Центр, 2008. – 284 с.

14. Художня література

 1. Білецька Н. З літопису лиманської зорі: Поезії / Н. Білецька. – К.: Гопак, 2003. – 48 с. – (Міжнародний конкурс "Гранослов").

 2. Боккаччо Д. Декамерон / Д. Боккаччо; Переклад з італійської М. Лукаша. – К.: Просвіта, 2006. – 896 c.

 3. Галушкин С. Кинбурнские рассказы / С. Галушкин. – Николаев: Изд-во Ирины Гудым, 2007. – 128 с.

 4. Галушкин С. Николаевский детектив: Сборник очерков и рассказов / С. Галушкин. – Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2006. – 112 с.

 5. Голубкова Е.А. Звезда в колодце / Е.А. Голубкова. – Николаев: Возможности Киммерии, 2006. – 296 с.

 6. Гришко Ю.А. Дар сердца: Сборник стихотворений / Ю.А. Гришко. – Запорожье: Дикое Поле, 2003. – 112 с.

 7. Золота арфа. Творчість молодих митців Миколаївщини. Вип. 4 / Упоряд. Т. Кремінь. – Миколаїв : Атол, 2004. – 254 с.

 8. Иванов А. Портрет на фоне времени: Автобиографическое эссе / А. Иванов. – Николаев: Илион, 2008. – 215 с.

 9. Иванов А.К. Зов романтики / А.К. Иванов. – К.: ГАРККиИ, 2006. – 128 с.

 10. Козловська І.М. Розірване намисто: Поезії / І.М. Козловська. – Львів: Коло, 2002. – 60 с.

 11. Корчак Я. Избранное / Я. Корчак. – К.: Радянська школа, 1988. – 528 с.

 12. Кудін В.О. Зоряний шлях: Художньо-документальна повість / В. О. Кудін. – К.: Парламентське видавництво, 2004. – 224 с.

 13. Кучерявый А. На параде красоты царицы симметрии: Умные сказки для любознательных / А. Кучерявый. – Донецк: БАО, 2006. – 80 с.

 14. Луків М.В. Сади цвітуть під небесами: Вірші та поеми / М.В. Луків. – К.: Оріяни, 1998. – 304 с.

 15. Макаренко А.С. Педагогическая поэма: Роман. Для ст. школ. возраста / Худож. В.И.Савадов. – К.: Веселка, 1986. - 604с.

 16. Полярная звезда. Альманах, изданный А. Бестужевым и К. Рылеевым /1823 - 1825/: Избранные страницы. – М.: Советская Россия, 1982. – 224 с.

 17. Пономаренко Л.П. Портрет жінки у профіль з рушницею: Повісті, оповідання / Л.П. Пономаренко. – К.: Просвіта, 2005. – 300 с.

 18. Пучков В.Ю. Штрафная роща: Стихи / В.Ю. Пучков. – Николаев: ЧП Гудым И.А., 2005. – 88 с.

 19. А. С. Пушкин о литературе: Избранное / Вступ. ст. и примеч. С.М. Петрова; Оформл. Г.Ордынского. - 2-е изд. – М.: Дет. литература, 1988. – 175с.

 20. Ржепецький Л. На джерело дивлюсь... . Книга перша / Л. Ржепецький. – Миколаїв: Року Божого, 1999. – 126 с.

 21. Сом В. Невигадана вигадана пісня / В. Сом. – К.: Віпол, 1999. – 160 с.

 22. Стариков И.М. Общение с небом / И. М. Стариков. – Николаев: Илион, 2004. – 280 с.

 23. Старун В.В. Калігули: Вибрані вірші / В.В. Старун. – К.: Просвіта, 2005. – 222 с.

 24. Сычёв А. Маяк вечности: Стихотворения / А. Сычёв. – Николаев: Юпитер, 2007. – 52 с.

 25. Українка Л. Вибрані твори / Л. Українка. – Ужгород: Карпати, 1988. – 246 с.

 26. Хэмпсон Э. Пока бьется сердце: роман / Э. Хэмпсон; Перевод с английского Е.В. Башелевой. – М.: Центрполиграф, 2004. – 223 с. – (Цветы любви).

 27. Шевченко Т. Кобзар [Електронний ресурс]: Текст "Кобзаря". Пісні. Художні читання. Фоторепортаж / Т. Шевченко. – К.: Телекомпанія "TV-Просвіта", 2004.

15. Періодичні видання

 1. А.С. Макаренко. Указатель трудов и литературы о жизни и деятельности: В помощь работникам школ. – М.: Педагогика, 1978. – 80 с.

 2. Автограф. Век XXI. – Миколаїв. – 2012. - № 4. – 51с.(Випуск присвячений 75-рччю Миколаївщини).

 3. Вісник Держкомнацрелігій України. № 1. – К., 2008. – 160 с.

 4. Педагогіка і психологія: Журнал Академії педагогічних наук України. – К. – № 3. – 1995. – 192 с.

 5. Рідна мова: Квартальник Українського вчительского товариства у Польщі. № 8. – 2007. – 158 с.

 6. Рідна школа: Науково-педагогічний журнал. – 2011. - №1-2.

 7. Славянин: Литературно-художественній журнал Харьковского отделения Союза писателей России. Т. 1. – Харьков, 2010. – 209 с.

 8. Славянин: Литературно-художественній журнал Харьковского отделения Союза писателей России. Т. 2. – Харьков, 2010. – 248 с.

 9. Слов'янський альманах . – Миколаїв, 2008. – 96 с.

 10. Слов'янський альманах . – Миколаїв, 2009. – 76 с.

 11. Слов'янський альманах. 2012. Травень. - Миколаїв, 2012. - 64 с.

 12. Таврійський вісник освіти: науково-методичний журнал. № 2. – Херсон, 2003. – 230 с.

 13. Українська патріотична альтернатива . – 2005. – № 3. – 96 с.

 14. Частная школа: Информационно-методический журнал. – М., 1994. – № 3. – 168 с.

Довідкове видання
Фонд наукової школи професора О.М. Пєхоти

Бібліографічний покажчик

Укладачі:


Вілкул В.Д. – завідувач сектору науково-інформаційної

роботи наукової бібліотеки МНУ ім. В.О. СухомлинськогоПєхота О.М. – доктор педагогічних наук,

директор інституту педагогічної освіти


Комп'ютерна верстка

та технічне редагуванняВ.В. Степчук

Каталог: Documents -> pokajchuku
pokajchuku -> Імені В. О. Сухомлинського кафедра освітніх технологiй Бiблiотека Миколаївського державного унiверситету імені В. О. Сухомлинського Педагогіка та психологія вищої школи
pokajchuku -> Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи
pokajchuku -> Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського бібліотека Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського кафедра англійської філології Англійська мова у вищій школі Бібліографічний покажчик Миколаїв – 2012 ббк
pokajchuku -> Освітні технології
pokajchuku -> Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського бібліотекамну імені В. О. Сухомлинськогофонд доктора педагогічних наук, професора, заслуженого діяча науки І техніки України, директора інституту педагогічної освіти
pokajchuku -> Освітні технології
pokajchuku -> Рр Педагогічні науки бібліографічний покажчик змісту
pokajchuku -> Миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського наукова бібліотека логопедія: методичні традиції І новаторство
pokajchuku -> Імені В. О. Сухомлинського бiблiотека Миколаївського державного унiверситету імені В. О. Сухомлинського Кафедра освітніх технологiй освітні технології
pokajchuku -> Наукова бібліотека


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка